Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0095(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0220/2020

Внесени текстове :

A9-0220/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0301

Приети текстове
PDF 125kWORD 45k
Сряда, 23 юни 2021 г. - Брюксел
Мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I
P9_TA(2021)0301A9-0220/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0215),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0157/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2020 г.(1),

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 12 май 2021 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0220/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 429, 11.12.2020 г., стр. 279.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 юни 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
P9_TC1-COD(2020)0095

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1231.)

Последно осъвременяване: 17 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност