Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0145(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0202/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0202/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0302

Téacsanna atá glactha
PDF 117kWORD 44k
Dé Céadaoin, 23 Meitheamh 2021 - Brussels
Íocaíochtaí trasteorann san Aontas (códú) ***I
P9_TA(2021)0302A9-0202/2021
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Meitheamh 2021 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híocaíochtaí trasteorann san Aontas (códú) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0323),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0204/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 25 Eanáir 2021(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 3 Nollaig 2020(2),

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 – Modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha(3),

–  ag féachaint do Rialacha 109 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0202/2021),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá ann cheana, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 65, 25.2.2021, lch. 4.
(2) IO C 56, 16.2.2021, lch. 43.
(3) IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 23 Meitheamh 2021 d’fhonn go nglacfaí Cinneadh/Treoir/Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le híocaíochtaí trasteorann san Aontas (códú)
P9_TC1-COD(2020)0145

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2021/1230.)

An nuashonrú is déanaí: 17 Meán Fómhair 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais