Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0900(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0174/2021

Внесени текстове :

A9-0174/2021

Разисквания :

PV 09/06/2021 - 15
CRE 09/06/2021 - 15

Гласувания :

PV 10/06/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0280
P9_TA(2021)0303

Приети текстове
PDF 188kWORD 61k
Сряда, 23 юни 2021 г. - Брюксел
Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана
P9_TA(2021)0303A9-0174/2021
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. относно регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2021/2053(INL)2019/0900(APP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 228, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2021)0329),

–  като взе предвид одобрението от Съвета (9425/2021),

–  като взе предвид решението си от 10 юни 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом(1),

–  като взе предвид член 46 и член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A9-0174/2021),

1.  приема приложения регламент;

2.  възлага на своя председател да подпише регламента заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  възлага на своя генерален секретар да осигури публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P9_TA(2021)0280.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

Регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2021/2053(INL)2019/0900(APP))

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 228, параграф 4 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид одобрението от Съвета на Европейския Съюз(1),

като взе предвид становището на Европейската комисия(2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид следното:

(1)  Правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана следва да бъдат определени в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 20, параграф 2, буква г) и член 228 от него, Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

(2)  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент(3) беше изменено за последен път през 2008 г. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом следва да бъде отменено и заменено с регламент, приет въз основа на член 228, параграф 4 от ДФЕС.

(3)  В член 41 от Хартата се признава правото на добра администрация като основно право на гражданите на Съюза. В член 43 от Хартата се признава правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза. За да се гарантира, че тези права са ефективни и за да се подобри способността на омбудсмана да извършва задълбочени и безпристрастни разследвания, като по този начин се подкрепя неговата независимост, от която зависят и двете, той следва да разполага с всички инструменти, необходими за успешното изпълнение на функциите на омбудсмана, посочени в Договорите и в настоящия регламент.

(4)  Определянето на условията, при които дадена жалба може да бъде подадена до омбудсмана, следва да е в съответствие с принципа за пълен, безплатен и лесен достъп, като се отчитат специфичните ограничения, произтичащи от съдебни и административни производства.

(5)  Омбудсманът следва да зачита надлежно правомощията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, които са обект на неговите разследвания.

(6)  Необходимо е да се определят процедурите, които следва да се прилагат, в случай че в резултат на извършваните от омбудсмана разследвания се разкрият случаи на лошо администриране Омбудсманът следва да представи подробен доклад пред Европейския парламент в края на всяка годишна сесия. Омбудсманът следва също така да има право да включи в този годишен доклад оценка на спазването на отправените препоръки.

(7)  За да се засили ролята на омбудсмана и да се насърчат най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, е желателно да се позволи на омбудсмана, без да се засяга основното му задължение, а именно разглеждането на жалби, да провежда разследвания по собствена инициатива, когато прецени, че има основание, и по‑специално когато установи повтарящи се, системни или особено сериозни случаи на лошо администриране.

(8)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(4), допълнен от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета(5) следва да се прилага за искания за публичен достъп до документи на омбудсмана, с изключение на получените в хода на разследване, като в този случай исканията следва да се разглеждат от институцията, органа, службата или агенцията на Съюза, от която произхождат.

(9)  Омбудсманът следва да има достъп до всички елементи, необходими за изпълнението на неговите функции. За тази цел институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да предоставят на омбудсмана всякаква поискана от него информация за целите на дадено разследване. Когато упражняването на функциите на омбудсмана би изисквало предоставянето на омбудсмана на класифицирана информация, съхранявана от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза или от органите на държавите членки, омбудсманът следва да има достъп до тази информация, при условие, че гарантира спазването на правилата за защита на тази информация.

(10)  Омбудсманът и служителите на службата на омбудсмана следва да са длъжни да опазват поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на функциите си, независимо от задължението на омбудсмана да информира властите на държавите членки за факти, които счита, че са свързани с престъпление и които са му станали известни в хода на извършеното разследване. Омбудсманът следва да може да информира заинтересованата институция, орган, служба или агенция на Съюза за факти, които засягат поведението на техен служител. Задължението на омбудсмана да опазва поверителния характер на всяка информация, която получава при изпълнение на своите функции, следва да не засяга задължението на омбудсмана съгласно член 15, параграф 1 от ДФЕС да работи при възможно най‑голямо зачитане на принципа на откритост. По-специално, за да изпълнява надлежно своите задължения и да подкрепя своите констатации, омбудсманът следва да може да се позовава в своите доклади на всяка информация, достъпна за обществеността.

(11)  Когато е необходимо за ефективното изпълнение на функциите му, на омбудсмана следва да се предостави възможност да си сътрудничи и да обменя информация с органите на държавите членки в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза, както и с други институции, органи, служби или агенции на Съюза в съответствие с приложимото право на Съюза.

(12)  Европейският парламент следва да назначава омбудсмана в началото на парламентарния мандат и за срока на този мандат, като избира омбудсмана измежду лица, които са граждани на Съюза и които предоставят всички необходими гаранции за независимост и компетентност. Следва също така да бъдат определени, inter alia, общите условия относно прекратяването на функциите на омбудсмана, замяната на омбудсмана, несъвместимостта, възнаграждението на омбудсмана, привилегиите и имунитетите на омбудсмана.

(13)  Следва да се уточни, че седалището на омбудсмана е това на Европейския парламент, определено в буква а) от Протокол № 6 за местоположението на седалищата на институциите и на някои органи, служби и агенции на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функциониране на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричан по-нататък „Протокол № 6“).

(14)  В състава на своя секретариат омбудсманът следва да постигне равна представеност на жените и мъжете при надлежно спазване на член 1г, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(6) (наричан по-нататък „Правилника за длъжностните лица“).

(15)  Омбудсманът трябва да приеме разпоредбите за изпълнение на настоящия регламент след консултация с Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. При липса на становище от тези институции в рамките на разумни срокове, определени предварително от омбудсмана, омбудсманът има право да приеме съответните разпоредби за изпълнение. За да се гарантират правната сигурност и най-високите стандарти при изпълнението на функциите на омбудсмана, минималното съдържание на разпоредбите за изпълнение, които трябва да бъдат приети, следва да бъде определено в настоящия регламент.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и принципи

1.  С настоящия регламент се установяват правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана („Устав на Европейския омбудсман“).

2.  Омбудсманът е напълно независим при изпълнението на своите функции и действията на омбудсмана не се нуждаят от предварително разрешение.

3.  Омбудсманът съдейства за разкриването на случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции, като той надлежно спазва член 20, параграф 2, буква г) и член 228 от ДФЕС и член 41 от Хартата относно правото на добра администрация.

Действията на други органи или лица не могат да бъдат предмет на жалба пред омбудсмана.

4.  Когато е целесъобразно, омбудсманът отправя препоръки, предложения за решения и предложения за подобрения с цел разрешаване на проблема.

5.  При изпълнението на своите функции омбудсманът не може да поставя под въпрос обосноваността на съдебно решение или компетентността на съда да постанови решение.

Член 2

Жалби

1.  Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо лице с пребиваване или седалище в държава членка, може да подаде до омбудсмана, пряко или с посредничеството на член на Европейския парламент, жалба във връзка със случай на лошо администриране.

2.  В жалбата се посочват ясно предметът ѝ и самоличността на жалбоподателя. Жалбоподателят може да поиска жалбата или части от нея да останат поверителни.

3.  Жалбата трябва да бъде подадена в срок от две години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава. Преди жалбата да бъде подадена, жалбоподателят предприема подходящите административни постъпки пред съответните институции, органи, служби или агенции на Съюза.

4.  Омбудсманът отхвърля жалбата като недопустима, ако тя е извън обхвата на правомощията на омбудсмана или ако не са изпълнени процесуалните изисквания, предвидени в параграфи 2 и 3. Когато жалбата е извън обхвата на правомощията на омбудсмана, той може да посъветва жалбоподателя да се обърне към друг орган.

5.  Ако омбудсманът установи, че жалбата е явно неоснователна, той затваря досието и информира жалбоподателя за тази констатация. В случай че жалбоподателят е информирал съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за жалбата, омбудсманът също информира съответния орган.

6.  Жалбите, отнасящи се до трудови правоотношения между институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и техните служители, са допустими само ако съответното лице е изчерпало всички вътрешни административни процедури, по-специално посочените в член 90 от Правилника за длъжностните лица, и когато компетентният орган на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза е взел решение или сроковете за отговор са изтекли. Омбудсманът също така има право да проверява мерките, приети от компетентния орган на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, за да се гарантира защитата на предполагаеми жертви на тормоз и да се възстанови здравословна и безопасна работна среда, зачитаща достойнството на засегнатите лица, докато тече административно разследване, при условие че засегнатите лица са изчерпали вътрешните административни процедури във връзка с тези мерки.

7.  Омбудсманът информира съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за регистрирана жалба веднага след като тази жалба бъде обявена за допустима и е взето решение да се започне разследване.

8.  Подадените до омбудсмана жалби не засягат сроковете за обжалване при административни или съдебни производства.

9.  Когато омбудсманът, поради висящо или приключило съдебно производство, отнасящо се до представените пред него факти, обяви дадена жалба за недопустима или реши да прекрати разглеждането ѝ, резултатите от всички разследвания, които са извършени преди това от омбудсмана, се вписват в досие и това досие се затваря.

10.  Омбудсманът информира във възможно най-кратък срок жалбоподателя за предприетите действия по жалбата и доколкото е възможно, се стреми съвместно със съответната институция, орган, служба или агенция да намери решение, с което да се преустановят случаите на лошо администриране. Омбудсманът информира жалбоподателя за предложеното решение, както и за коментарите, ако има такива, на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза. Жалбоподателят може да изпрати коментари или да предостави на всеки един етап допълнителна информация, която не е била известна към момента на подаване на жалбата.

Когато бъде намерено решение, прието от жалбоподателя и съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да затвори досието, без да следва процедурата, предвидена в член 4.

Член 3

Разследвания

1.  В съответствие със своите функции омбудсманът извършва разследвания, които счита за обосновани, или по своя собствена инициатива или въз основа на жалба.

2.  Омбудсманът информира съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за тези разследвания без ненужно забавяне. Без да се засяга член 5, съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза може, по своя инициатива или по искане на омбудсмана, да представи всякакви полезни коментари или доказателства.

3.  Омбудсманът може да извършва разследвания по собствена инициатива, когато прецени, че има основание, и по-специално когато установи повтарящи се, системни или особено сериозни случаи на лошо администриране, за да разгледа тези случаи като въпрос от обществен интерес. В контекста на такива разследвания омбудсманът може също така да прави предложения и да предлага инициативи за насърчаване на най-добрите административни практики в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

Член 4

Взаимодействие между омбудсмана и институциите

1.  Когато вследствие на разследване се установят случаи на лошо администриране, омбудсманът информира без ненужно забавяне съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза за констатациите от разследването и когато е целесъобразно, отправя препоръки.

2.  В срок от три месеца съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза изпраща на омбудсмана подробно становище. По обосновано искане на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза омбудсманът може да удължи този срок. Това удължаване не може да надвишава два месеца. Когато съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза не е издала становище в рамките на първоначалния тримесечен срок или в рамките на удължения срок, омбудсманът може да приключи разследването без такова становище.

3.  След приключването на разследването омбудсманът предава доклад до съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза и когато естеството или мащабът на установеното лошо администриране го налагат – до Европейския парламент. В доклада омбудсманът може да отправи препоръки. Омбудсманът информира жалбоподателя за резултатите от разследването, за издаденото от съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза становище и за евентуално отправени в доклада препоръки.

4.  Когато е целесъобразно във връзка с разследване на действията на институция, орган, служба или агенция на Съюза, омбудсманът може да се бъде изслушан на най-подходящото равнище пред Европейския парламент, по своя инициатива или по искане на Европейския парламент.

5.  В края на всяка годишна сесия омбудсманът представя пред Европейския парламент доклад относно резултатите от разследванията. Докладът включва оценка на спазването на отправените от омбудсмана препоръки, предложения за решения и предложения за подобрения. Докладът включва също така, когато е приложимо, резултата от разследванията на омбудсмана във връзка с тормоз, подаване на сигнали за нередности и конфликти на интереси в рамките на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза.

Член 5

Предоставяне на информация на омбудсмана

1.  За целите на настоящия член „предоставяне на информация“ включва всички физически и електронни средства, чрез които омбудсманът и секретариатът на омбудсмана получават достъп до информация, включително документи, независимо от формата на информацията.

2.  „Класифицирана информация на ЕС“ означава всяка информация или материал, носещи гриф за сигурност на ЕС, неразрешеното разкриване на които би могло да увреди в различна степен интересите на Съюза или на една или повече от държавите членки.

3.  При условията, предвидени в настоящия член, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и компетентните органи на държавите членки предоставят на омбудсмана по негово искане или по своя инициатива и без ненужно забавяне всякаква информация, поискана от омбудсмана за целите на разследване.

4.  На омбудсмана се предоставя класифицирана информация на ЕС при спазване на следните принципи и условия:

а)  институцията, органът, службата или агенцията на Съюза, предоставяща класифицираната информация на ЕС, трябва да е приключила своите съответни вътрешни процедури и когато създателят е трето лице, последният трябва да е дал предварителното си писмено съгласие;

б)  трябва да е установено, че за омбудсмана е налице „необходимост да се знае“;

в)  трябва да се гарантира, че достъп до информация с ниво на класификация за сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL или с по-високо ниво се предоставя само на лица, които притежават разрешение за достъп до съответното ниво на сигурност в съответствие с националното право и са оправомощени от компетентния орган по сигурността.

5.  За предоставянето на класифицирана информация на ЕС съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза преценява дали омбудсманът е въвел ефективно вътрешни правила за сигурност, както и физически и процесуални мерки за да защити класифицираната информация на ЕС. За тази цел омбудсманът и институция, орган, служба или агенция на Съюза могат също да сключат договореност за създаване на обща рамка, уреждаща предоставянето на класифицирана информация на ЕС.

6.  В съответствие с параграфи 4 и 5 достъп до класифицирана информация на ЕС се предоставя в помещенията на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, освен ако с омбудсмана е договорено друго.

7.  Без да се засяга параграф 3, компетентните органи на държавите членки могат да откажат да предоставят на омбудсмана информация, попадаща в обхвата на националното право относно защитата на класифицирана информация или на разпоредби, възпрепятстващи нейното съобщаване.

Въпреки това съответната държава членка може да предостави тази информация на омбудсмана при условия, определени от нейния компетентен орган.

8.  Когато институциите, органите, службите или агенциите на Съюза и органи на държавите членки, смятат да предоставят на омбудсмана класифицирана информация на ЕС или друга информация, която не е обществено достъпна, те предупреждават омбудсмана предварително за това обстоятелство.

Омбудсманът гарантира, че тази информация е адекватно защитена и по-конкретно не я разкрива на жалбоподателя или на обществеността без предварителното съгласие на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза или на компетентния орган на съответната държава членка. По отношение на класифицираната информация на ЕС съгласието се дава в писмена форма.

9.  Институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, които отказват достъп до класифицирана информация на ЕС, представят на омбудсмана писмена обосновка, посочваща най-малко основанията за отказ.

10.  Омбудсманът разполага с информацията, посочена в параграф 8, само до окончателното приключване на разследването.

Омбудсманът може да поиска от институция, орган, служба или агенция на Съюза или от държава членка да съхранява тази информация за срок от най-малко пет години.

11.  Ако не получи поисканото съдействие, омбудсманът уведомява за това Европейския парламент, който предприема съответните мерки.

Член 6

Публичен достъп до документите, намиращи се при омбудсмана

Омбудсманът разглежда искания за публичен достъп до документи, с изключение на исканията, получени в хода на разследване и съхранявани от омбудсмана за срока на това разследване или след приключването му, в съответствие с условията и ограниченията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, допълнен от Регламент (ЕО) № 1367/2006.

Член 7

Изслушване на длъжностни лица и други служители

1.  По искане на омбудсмана длъжностните лица и другите служители на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се изслушват по отношение на факти, които се отнасят до текущо разследване, провеждано от омбудсмана.

2.  Тези длъжностни лица и други служители се изказват от името на своята институция, орган, служба или агенция. Те остават обвързани със задълженията, произтичащи от съответните норми, на които са подчинени.

Член 8

Разследвания в контекста на подаването на сигнали за нередности

1.  Омбудсманът може да извърши разследване, за да установи случаи на лошо администриране при обработването на информация по смисъла на член 22а от Правилника за длъжностните лица, които са били разкрити на омбудсмана от длъжностно лице или друг служител в съответствие с приложимите правила, установени в Правилника за длъжностните лица.

2.  В тези случаи длъжностното лице или служителят се ползва от защитата, предвидена в Правилника за длъжностните лица, срещу всякакви неблагоприятни последици, причинени от институцията, органа, службата или агенцията на Съюза в резултат на съобщаването на информацията.

3.  Омбудсманът може също така да разследва дали е налице случай на лошо администриране при разглеждането на такъв случай от страна на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза, включително по отношение на защитата на съответното длъжностно лице или друг служител.

Член 9

Професионална тайна

1.  Омбудсманът и служителите на службата на омбудсмана не разпространяват информация или документи, които са получили в хода на разследване. Без да се засяга параграф 2, те по-специално не разпространяват класифицирана информация на ЕС или вътрешни документи на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, предоставени на омбудсмана, или документи, попадащи в обхвата на правото на Съюза относно защитата на личните данни, нито информация, която би могла да навреди на правата на жалбоподателя или на всяко друго заинтересовано лице.

2.  Без да се засяга общото задължение на всички институции, органи, служби и агенции на Съюза за докладване пред Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), ако факти, станали известни в хода на провеждано от омбудсмана разследване, биха могли да съставляват или да са свързани с престъпление, омбудсманът докладва на компетентните органи на държавите членки и доколкото случаят попада в съответните им правомощия, на Европейската прокуратура, в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939(8) и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

3.  Ако е целесъобразно, и след съгласуване с OLAF или с Европейската прокуратура, омбудсманът уведомява също така институцията, органа, службата или агенцията на Съюза с дисциплинарна власт над съответното длъжностно лице или друг служител, като тя може да започне съответните процедури.

Член 10

Сътрудничество с органите на държавите членки и с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

1.  Когато е необходимо за изпълнението на функциите на омбудсмана, омбудсманът може да си сътрудничи с органите на държавите членки в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза.

2.  В рамките на своите функции омбудсманът може също така да си сътрудничи с други институции, органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези, които отговарят за насърчаването и защитата на основните права. Омбудсманът избягва всякакво припокриване или дублиране с дейностите на тези институции, органи, служби или агенции на Съюза.

3.  Съобщението, адресирано до органите на държавите членки за целите на прилагането на настоящия регламент, се изпраща чрез техните постоянни представителства към Съюза, освен когато съответното постоянно представителство даде своето съгласие, че секретариатът на омбудсмана може да се обърне пряко към органите на съответната държава членка.

Член 11

Назначаване на омбудсмана

1.  Омбудсманът се избира и отговаря на условията за подновяване на мандата в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС измежду кандидатите, избрани съгласно прозрачна процедура.

2.  След публикуването на поканата за издигане на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз омбудсманът се избира измежду лица, които:

–  са граждани на Съюза,

–  се ползват с пълни граждански и политически права,

–  предоставят гаранции за независимост,

–  отговарят на условията за заемане на най-висша съдебна длъжност в своята страна или притежават призната компетентност и квалификация, за да изпълняват функциите на омбудсман, и

–  не са били членове на национални правителства или членове на Европейския парламент, Европейския съвет или Европейската комисия през последните две години, предхождащи датата на поканата за издигане на кандидатури.

Член 12

Прекратяване на функциите на омбудсмана

1.  Омбудсманът прекратява изпълнението на функции си с изтичането на неговия мандат, при подаване на оставка или при освобождаване от длъжност.

2.  Освен в случаите на освобождаване от длъжност, омбудсманът продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов омбудсман.

3.  В случай на предсрочно прекратяване на функциите на омбудсмана, новият омбудсман се назначава в срок от три месеца от момента на освобождаването на длъжността за срок, равен на остатъка от мандата на Европейския парламент. До избирането на нов омбудсман ръководителят на секретариата, посочен в член 16, параграф 2, отговаря за неотложните въпроси, попадащи в обхвата на функциите на омбудсмана.

Член 13

Освобождаване от длъжност

В случай че Европейският парламент възнамерява да поиска освобождаване на омбудсмана от длъжност в съответствие с член 228, параграф 2 от ДФЕС, той изслушва омбудсмана, преди да отправи такова искане.

Член 14

Изпълнение на функциите на омбудсмана

1.  При изпълнението на своите функции омбудсманът действа в съответствие с член 228, параграф 3 от ДФЕС. Омбудсманът се въздържа от всякакви действия, които са несъвместими с характера на тези функции.

2.  При встъпването си в длъжност омбудсманът полага тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз, че ще изпълнява функциите, посочени в Договорите и в настоящия регламент, при пълна независимост и безпристрастност и ще спазва произтичащите от тях задължения както по време на мандата си, така и след неговото изтичане. Тържествената клетва включва по-специално задължението да действа почтено и предпазливо по отношение на приемането на определени назначения или придобивки след приключването на мандата.

3.  По време на мандата си омбудсманът не може да изпълнява друга политическа или административна функция, нито да осъществява друга професионална дейност, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно.

Член 15

Възнаграждение, привилегии и имунитети

1.  По отношение на правата за възнаграждение, надбавки и пенсия омбудсманът се ползва с ранга на съдия в Съда на Европейския съюз.

2.  Спрямо омбудсмана, спрямо длъжностните лица и спрямо служителите в секретариата на омбудсмана се прилагат членове 11 — 14 и член 17 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Член 16

Секретариат на омбудсмана

1.  На омбудсмана се предоставя подходящ бюджет, който да е достатъчен да гарантира неговата независимост и изпълнението на неговите функции.

2.  Омбудсманът се подпомага от секретариат. Омбудсманът назначава ръководителя на секретариата.

3.  За длъжностните лица и другите служители в секретариата на омбудсмана се прилагат разпоредбите на Правилника за длъжностните лица. Щатната бройка на служителите в секретариата се определя ежегодно в рамките на бюджетната процедура.

4.  Когато длъжностни лица на Съюза са командировани в секретариата на омбудсмана, това командироване се счита за командироване в интерес на службата в съответствие с член 37, първа алинея, буква а) и с член 38 от Правилника за длъжностните лица.

Член 17

Седалище на омбудсмана

Седалището на омбудсмана съвпада със седалището на Европейския парламент, определено в буква а) от Протокол № 6 .

Член 18

Разпоредби за изпълнение

Омбудсманът приема разпоредби за изпълнение на настоящия регламент след консултация с Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Те са в съответствие с настоящия регламент и най-малко включват разпоредби относно:

a)  процесуалните права на жалбоподателя и на съответната институция, орган, служба или агенция на Съюза;

б)  постъпване, разглеждане и приключване на жалбата;

в)  разследвания по собствена инициатива; и

г)  последващи разследвания.

Член 19

Заключителни разпоредби

1.  Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом се отменя.

2.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

3.  Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на … година.

За Европейския парламент

Председател

(1) Одобрение от 18 юни 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(2) Становище от 18 юни 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
(3) Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
(4) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(5) Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
(6) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(7) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 17 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност