Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0036(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0162/2020

Indgivne tekster :

A9-0162/2020

Forhandlinger :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Afstemninger :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 57k
Torsdag den 24. juni 2021 - Bruxelles
Den europæiske klimalov ***I
P9_TA(2021)0309A9-0162/2020
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. juni 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (COM(2020)0080COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0080) og det ændrede forslag (COM(2020)0563),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0077/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, det nederlandske Førstekammer og det østrigske Forbundsråd, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelser af 15. juli 2020(1) og 29. oktober 2020(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 2. juli 2020(3) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. maj 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0162/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(4);

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 364 af 28.10.2020, s. 143.
(2) EUT C 10 af 11.1.2021, s. 69.
(3) EUT C 324 af 1.10.2020, s. 58.
(4) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 8. oktober 2020 (Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0253).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. juni 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")
P9_TC1-COD(2020)0036

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1119.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæringer fra Kommissionen

LULUCF-dræn og 2030-mål

EU's sektor for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) både udleder drivhusgasser og optager CO2 i jord og biomasse. Genopretning og dyrkning af kulstofdræn i jorden — evnen til at absorbere CO2 fra vores naturlige miljø, såsom træer — er afgørende for vores klimamål.

Vi har brug for et voksende dræn for, at EU kan opnå klimaneutralitet senest i 2050. At vende den nuværende tendens kræver en betydelig indsats på kort sigt. I Kommissionens meddelelse "Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030 — Investering i en klimaneutral fremtid til gavn for borgerne" anslås det, at det er nødvendigt og muligt at vende den nuværende tendens og øge kulstofdrænet til over 300 mio. ton CO2-ækvivalenter inden 2030.

Kommissionen vil fremsætte forslag til revision af LULUCF-forordningen i overensstemmelse med denne ambition.

Adgang til klage og domstolsprøvelse

EU og medlemsstaterne er parter i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE's) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet af 25. juni 1998 ("Århus-konventionen").

I forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2018/1999 vedrørende inddragelse af offentligheden i udarbejdelsen af de nationale energi- og klimaplaner og høringerne om de langsigtede strategier bør medlemsstaterne sikre, at den berørte offentlighed får adgang til klage og domstolsprøvelse i tilfælde af tilsidesættelse af sådanne forpligtelser. Dette skal være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols relevante praksis vedrørende klage og domstolsprøvelse på miljøområdet og fuldt ud overholde de forpligtelser, som medlemsstaterne har påtaget sig som parter i Århuskonventionen(1).

(1)Se også meddelelsen "Forbedret adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet i EU og medlemsstaterne" (COM(2020)0643).

Seneste opdatering: 17. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik