Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0138(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0223/2021

Indgivne tekster :

A9-0223/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0318

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 44k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg
Forenkling af foranstaltninger til gennemførelsen af TEN-T ***II
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (TEN‑T) (10537/1/2020– C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10537/1/2020 – C9-0215/2021),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, der inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Senat, den tyske Forbundsdag, det irske parlament og den svenske Riksdag, og ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 7. februar 2019 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0277),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0223/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 269.
(2) EUT C 168 af 16.5.2019, s. 91.
(3) EUT C 449 af 23.12.2020, s. 576.

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik