Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0138(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0223/2021

Predkladané texty :

A9-0223/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0318

Prijaté texty
PDF 124kWORD 44k
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg
Zefektívnenie opatrení na realizáciu TEN-T ***II
P9_TA(2021)0318A9-0223/2021

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10537/1/2020 – C9-0215/2021),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, nemeckým Spolkovým snemom, írskym parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. februára 2019(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0223/2021),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 269.
(2) Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 91.
(3) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 576.

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia