Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0259(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0258/2020

Indgivne tekster :

A9-0258/2020

Forhandlinger :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Afstemninger :

PV 06/07/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0319

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 50k
Tirsdag den 6. juli 2021 - Strasbourg
Anvendelse af teknologier til behandling af data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (midlertidig undtagelse fra direktiv 2002/58/EF) ***I
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0568),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, og 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0288/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. oktober 2020(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. maj 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0258/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 10 af 11.1.2021, s. 63.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF, for så vidt angår den anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data, der foretages af udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester med det formål at bekæmpe seksuelt misbrug af børn online
P9_TC1-COD(2020)0259

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1232.)

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik