Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0259(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0258/2020

Ingediende teksten :

A9-0258/2020

Debatten :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Stemmingen :

PV 06/07/2021 - 14

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0319

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 49k
Dinsdag 6 juli 2021 - Straatsburg
Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) ***I
P9_TA(2021)0319A9-0258/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0568),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 16, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0288/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 2020(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 21 mei 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0258/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 10 van 11.1.2021, blz. 63.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen
P9_TC1-COD(2020)0259

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/1232.)

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid