Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2071(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0226/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0226/2021

Rasprave :

CRE 06/07/2021 - 6
CRE 06/07/2021 - 8

Glasovanja :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0348

Usvojeni tekstovi
PDF 158kWORD 52k
Četvrtak, 8. srpnja 2021. - Strasbourg
Izrada smjernica za primjenu općeg režima uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije
P9_TA(2021)0348A9-0226/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. srpnja 2021. o izradi smjernica za primjenu općeg režima uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (2021/2071(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije(1) („Uredba”),

–  uzimajući u obzir članke 2. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2021. o stanju vladavine prava u Europskoj uniji i primjeni Uredbe o uvjetovanosti (EU, Euratom) 2020/2092(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2020. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., Međuinstitucijskom sporazumu, Instrumentu EU-a za oporavak i Uredbi o vladavini prava(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. ožujka 2021. o primjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 o mehanizmu uvjetovanosti u pogledu vladavine prava(4),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. rujna 2020. naslovljenu „Izvješće o vladavini prava za 2020. – Stanje vladavine prava u Europskoj uniji” (COM(2020)0580),

–  uzimajući u obzir Obrazloženi prijedlog odluke Vijeća od 20. prosinca 2017. o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava, koji je izdan u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a (COM(2017)0835),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(5) (Financijska uredba),

–  uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor u skladu s člankom 58. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ustavna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A9-0226/2021),

A.  budući da je mehanizam uvjetovanosti utvrđen Uredbom bio dio općeg političkog dogovora o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., o planu za oporavak Next Generation EU i o Odluci o vlastitim sredstvima(6) te da njegovu primjenu ne bi trebalo odgađati, posebno u pogledu primjene navedenih instrumenata;

B.  budući da iznosi VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. i plana Next Generation EU predstavljaju dosad nezabilježen proračun za EU u njegovoj povijesti, kojemu je cilj poduprijeti gospodarski i socijalni oporavak EU-a nakon posljedica pandemije bolesti COVID-19 te stoga više nego ikad prije iziskuje pravodobnu i pravilnu primjenu načela dobrog financijskog upravljanja, kao i zaštitu financijskih interesa EU-a;

C.  budući da je u skladu s Uredbom poštovanje vladavine prava ključan preduvjet za poštovanje načelâ dobrog financijskog upravljanja;

D.  budući da je Uredba stupila na snagu 1. siječnja 2021., da je u cijelosti obvezujuća i da se od tog datuma izravno primjenjuje u svim državama članicama i na sva plaćanja izvršena od stupanja na snagu Uredbe;

E.  budući da je Komisija odlučila da će se pridržavati neobvezujućih zaključaka Europskog vijeća od 10. i 11. prosinca 2020. i izjavila da će izraditi smjernice za primjenu Uredbe;

F.  budući da je Parlament u svojoj Rezoluciji od 25. ožujka 2021. o primjeni Uredbe zatražio od Komisije da donese smjernice najkasnije do 1. lipnja 2021. i nakon savjetovanja s Parlamentom;

G.  budući da će se o temi „Vrijednosti i prava, vladavina prava i sigurnost” raspravljati na Konferenciji o budućnosti Europe, što će omogućiti temeljito promišljanje o alatima Unije za praćenje, sprečavanje i postupanje u slučaju povreda načela EU-a, uključujući vladavinu prava;

1.  izražava žaljenje zbog toga što je Komisija odlučila izraditi smjernice za primjenu Uredbe; ponavlja svoje stajalište da je tekst Uredbe jasan i da za njegovu primjenu nije potrebno dodatno tumačenje, kao i to da suzakonodavci nisu u tu svrhu delegirali nikakve ovlasti Komisiji; prima na znanje nacrt teksta smjernica koje je Komisija podijelila s Parlamentom i državama članicama;

2.  ističe da smjernice nisu pravno obvezujuće; izražava razočaranje zbog činjenice da Komisija odstupa od svoje uobičajene prakse izrade smjernica za primjenu pravnog akta samo u slučajevima kada je nakon provedbe akta u praksi nakon određenog razdoblja vidljiva potreba za smjernicama; ističe da postupak izrade smjernica ni u kojem slučaju ne smije uzrokovati daljnje odgađanje primjene Uredbe;

3.  podsjeća da se smjernicama ne može izmijeniti, proširiti ili suziti tekst Uredbe; naglašava da smjernice, kako bi imale ikakvu dodanu vrijednost, moraju razjasniti kako će se zakonodavne odredbe Uredbe primjenjivati u praksi i stoga moraju pravovremeno opisivati postupak, definicije i metodologiju koju će Komisija primjenjivati;

4.  izražava duboko žaljenje zbog činjenice da Komisija nije ispunila svoje obveze u skladu s Uredbom do 1. lipnja 2021., roka koji je utvrdio Parlament, uključujući obveze u pogledu izrade smjernica; pozdravlja činjenicu da je 23. lipnja 2021. predsjednik Parlamenta pozvao Komisiju da poduzme mjere na temelju članka 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kako bi ispunila svoje obveze i zajamčila potpunu i trenutačnu primjenu Uredbe;

5.  smatra da Komisija nije učinkovito iskoristila vrijeme od stupanja na snagu Uredbe; apelira na Komisiju da izbjegne bilo kakve daljnje odgode u primjeni Uredbe te da brzo i temeljito istraži sve potencijalne slučajeve povrede načelâ vladavine prava u državama članicama koje na dovoljno izravan način utječu, ili postoji ozbiljan rizik od toga da bi mogle utjecati, na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili na zaštitu financijskih interesa Unije; ponavlja da je zbog stanja u nekim državama članicama već sada potrebno hitno djelovanje u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe, i to slanjem pisane obavijesti tim državama članicama i obavješćivanjem Parlamenta o tome;

6.  podsjeća na to da se u političkim smjernicama Komisije za razdoblje 2019. – 2024. navodi da „moramo beskompromisno štititi naše temeljne vrijednosti” i da se na razini EU-a jamči korištenje cijelog instrumentarija kojim Unija raspolaže; podsjeća da je u skladu s člankom 17. stavkom 3. UEU-a Komisija „u potpunosti neovisna” te da u skladu s člankom 245. UFEU-a „članovi Komisije ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade”; podsjeća, nadalje, da je u skladu s člankom 17. stavkom 8. UEU-a „Komisija odgovorna Europskom parlamentu”;

7.  zahtijeva od Komisije da redovito i proaktivno, najmanje dva puta godišnje, izvješćuje Parlament o novim i aktualnim slučajevima koji su predmet istrage, te da što je prije moguće počne s prvim slučajevima;

8.  obvezuje se da će pomno pratiti provedbu Uredbe kad god se pojave zabrinutosti u vezi s mogućim povredama načela vladavine prava u državama članicama koje su obuhvaćene njezinim područjem primjene; nastojat će organizirati redovne sjednice za praćenje provedbe Uredbe u vodećim odborima, pod vodstvom izvjestiteljâ; poziva Komisiju da pružanjem detaljnih informacija pravovremeno reagira na nadzor koji provode vodeći odbori;

Povrede načelâ vladavine prava

9.  ističe da se Uredba primjenjuje i na pojedinačne slučajeve povrede načelâ vladavine prava kao i na sustavne povrede koje su raširene ili su posljedica učestalih praksi i propusta javnih tijela ili općih mjera koje su donijela ta tijela;

10.  poziva Komisiju da u smjernicama pojasni da su povrede vladavine prava u nekoj od država članica koje proizlaze iz odluka ili događaja do kojih je došlo prije 1. siječnja 2021. i dalje obuhvaćene područjem primjene Uredbe dokle god je njihov učinak i dalje u tijeku;

11.  posebno skreće pozornost na indikativni popis povreda načelâ vladavine prava iz članka 3. Uredbe; apelira na Komisiju da istraži moguće slučajeve povreda uvrštenih na taj popis u državama članicama, pri čemu ističe da bi i druge prakse ili propusti javnih tijela mogli biti relevantni; napominje da izvješće Komisije o vladavini prava za 2020. već sadržava naznake povreda u nekoliko država članica koje bi mogle biti relevantne za aktiviranje Uredbe;

12.  ističe da se vrstama ponašanja subjekata iz država članica koje su relevantne za primjenu sustava uvjetovanosti iz članka 4. Uredbe ne isključuje potencijalna relevantnost drugih situacija ili ponašanja tijela koja su važna za dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili za zaštitu financijskih interesa Unije;

13.  naglašava važnost suradnje između institucija EU-a, država članica, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO); podsjeća da nedjelotvorna ili nepravodobna suradnja s EPPO-om i OLAF-om potencijalno predstavlja osnovu za djelovanje u okviru Uredbe; ističe da u slučaju EPPO-a učinkovita i pravodobna suradnja podrazumijeva ne samo obvezu nacionalnih tijela da aktivno pomažu i podupiru kaznene istrage i kazneni progon EPPO-a, nego i obvezu nacionalne vlade da osigura da se njezini europski i delegirani tužitelji imenuju pravovremeno i na nepristran način; također smatra da sustavni nedostatak postupanja u skladu s preporukama OLAF-a potencijalno predstavlja propust u skladu s Uredbom;

14.  podsjeća da utvrđivanje povreda načelâ vladavine prava zahtijeva objektivnu, nepristranu, pravednu i temeljitu kvalitativnu procjenu Komisije, u kojoj bi se trebale uzeti u obzir relevantne informacije iz dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije i nadležnih nacionalnih i međunarodnih sudova kao što je Europski sud za ljudska prava, izvješća Revizorskog suda, godišnje izvješće Komisije o vladavini prava i Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u, izvješća OLAF-a i EPPO-a, te zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija i mreža, uključujući tijela Vijeća Europe kao što su Skupina država protiv korupcije (GRECO) i Venecijanska komisija, a posebno njezin popis kriterija za vladavinu prava, te Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća; poziva Komisiju da pruži informacije o tome na koji će način skupljati, analizirati i procjenjivati te informacije prilikom prikupljanja argumenata;

15.  smatra, osobito, da je godišnje izvješće Komisije o vladavini prava objektivna, nepristrana, pravedna i kvalitativna procjena povreda načelâ vladavine prava kao i ključan izvor informacija za ocjenu Komisije u skladu s Uredbom; poziva Komisiju da u svoje godišnje izvješće o vladavini prava uključi dio posvećen slučajevima u kojima bi povrede vladavine prava u nekoj državi članici na dovoljno izravan način mogle utjecati, ili postoji ozbiljan rizik od toga da bi mogle utjecati, na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili na zaštitu financijskih interesa Unije te da u svojim smjernicama obrazloži na koji će se način godišnje izvješće sustavno koristiti za ocjenu Komisije u skladu s Uredbom;

16.  poziva Komisiju da utvrdi jasan i precizan sustav za podnošenje pritužbi pristupačan korisnicima te da odredi rokove za odgovore Komisije na pritužbe; ističe da civilno društvo, uključujući neovisne nevladine organizacije i građane, te istraživačko novinarstvo i mediji čiji je rad utemeljen na činjenicama imaju vodeću ulogu u utvrđivanju mogućih povreda vladavine prava na lokalnoj i nacionalnoj razini te bi stoga trebali biti uključeni u izvješćivanje o njima; podsjeća da se Uredba treba primjenjivati na način kojim se jamči zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, u skladu s načelima utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/1937(7);

17.  podsjeća da se mjere u okviru Uredbe poduzimaju ako povrede načelâ vladavine prava u državi članici na dovoljno izravan način utječu, ili postoji ozbiljan rizik od toga da bi mogle utjecati, na dobro financijsko upravljanje proračunom EU-a ili na zaštitu financijskih interesa Unije; ističe da to podrazumijeva sveobuhvatan i proaktivan pristup Komisije, koji se temelji na riziku, kako bi se zaštitila potrošnja Unije čak i prije same isplate sredstava;

18.  podsjeća na to da su područjem primjene Uredbe obuhvaćene aktivnosti svih vladinih tijela, uključujući organizacije država članica osnovane kao javnopravno tijelo ili kao tijelo uređeno privatnim pravom kojem je povjerena zadaća pružanja javnih usluga, kako je utvrđeno u Financijskoj uredbi; ističe da se promjenama u načinu upravljanja subjekta kojem je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u državi članici taj subjekt ne može izuzeti od obveze poštovanja Uredbe;

Zaštita proračuna Unije

19.  ističe jasnu poveznicu između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja: ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, kao što je utvrđeno u Financijskoj uredbi; podsjeća da u skladu s člankom 5. Uredbe „Komisija provjerava poštuje li se primjenjivo pravo i prema potrebi poduzima sve odgovarajuće mjere za zaštitu proračuna Unije”;

20.  podsjeća da se u Uredbi pruža jasna definicija vladavine prava, koja se mora tumačiti u svjetlu ostalih vrijednosti i načela Unije, uključujući temeljna prava i nediskriminaciju; smatra da kontinuirane povrede demokracije i temeljnih prava, uključujući diskriminaciju manjina, napade na slobodu medija i slobodu udruživanja i okupljanja, provedene uz potporu države, utječu na projekte koje države članice odluče financirati sredstvima Unije, zbog čega mogu imati dovoljno izravan učinak na zaštitu financijskih interesa Unije; poziva Komisiju da to uzme u obzir u svojim smjernicama;

21.  podsjeća da su mjere u okviru Uredbe osobito, ali ne isključivo, potrebne u slučajevima u kojima drugi postupci utvrđeni u Financijskoj uredbi, Uredbi o zajedničkim odredbama i ostalom sektorskom zakonodavstvu ne bi omogućili učinkovitiju zaštitu proračuna Unije; ističe da to ne znači da se Uredba treba smatrati krajnjom mjerom, već da Komisija može primijeniti širok raspon postupaka za zaštitu financijskih interesa Unije, uključujući Uredbu, koji se biraju na temelju pojedinačnih slučajeva i primjenjuju usporedno ako je to potrebno, ovisno o njihovoj učinkovitosti i djelotvornosti; poziva Komisiju da utvrdi način rada te postupovne i tehničke standarde koje će koristiti pri odabiru instrumenata koje će primjenjivati;

22.  ističe da Uredba obuhvaća sve fondove Unije te se primjenjuje i na sustavne povrede, kao i na slučajeve ozbiljnog rizika za dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili zaštitu financijskih interesa Unije, koje bi bilo teško adresirati drugim postupcima Unije koji se primjenjuju samo na posebne programe potrošnje i koji se odnose na već nastale učinke na proračun; ističe da je Uredba jedini zakonodavni akt EU-a kojim se poštovanje vladavine prava povezuje s proračunom EU-a; stoga smatra da bi se njezine jedinstvene odredbe trebale u potpunosti primjenjivati kako bi se, osim zaštite financija EU-a, osigurala i dodatna zaštita vladavine prava;

23.  ističe da sustavne povrede, primjerice one koje utječu na funkcioniranje pravosuđa, neovisnost sudaca i pravosuđa te neutralnost javnih tijela, ili na pravilno funkcioniranje tijela s mandatom za sprečavanje i suzbijanje korupcije, prijevare, utaje poreza i sukoba interesa, ili one kojima se krši načelo nesmanjivanja razine zaštite(8), općenito imaju dovoljno izravan učinak na pravilno upravljanje sredstvima Unije, njihovu potrošnju i nadzor nad njima; poziva Komisiju da pojasni kriterije prema kojima se izriču mjere u slučajevima sustavnih povreda;

Donošenje mjera

24.  podsjeća da su u člancima 6. i 7. Uredbe utvrđeni svi koraci i precizan vremenski raspored za donošenje i ukidanje mjera u skladu s Uredbom; ističe da se postupkom za donošenje i ukidanje mjera poštuju načela objektivnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja prema državama članicama te da se on provodi na osnovi nepristranog pristupa koji se temelji na dokazima;

25.  napominje da se člankom 6. stavkom 4. Uredbe Komisiji omogućava da i prije i poslije slanja pisane obavijesti zatraži dodatne informacije u svrhu procjene koju provodi; naglašava da bi takvi zahtjevi prije pisane obavijesti trebali biti iznimni i podnositi se u izvanrednim slučajevima kako se ne bi ugrozio precizan vremenski raspored za donošenje mjera predviđenih Uredbom;

26.  podsjeća da je Vijeće obvezno reagirati na svaki prijedlog Komisije o donošenju odgovarajućih mjera u skladu s Uredbom u roku od mjesec dana, koji se u iznimnim okolnostima može produljiti za najviše dva dodatna mjeseca; smatra da bi Komisija trebala osigurati da se ta vremenska ograničenja u potpunosti poštuju kako bi se donijela pravovremena odluka; poziva Komisiju da pruži informacije o tome kako će osigurati usklađen pristup i dosljednu primjenu proračunske uvjetovanosti u svim svojim glavnim upravama;

27.  smatra da je transparentnost ključna za jačanje povjerenja država članica i građana u mehanizam uvjetovanosti; ističe da procjena pojedinačnih ili sustavnih povreda načelâ vladavine prava zahtijeva nepristrano, pravedno i objektivno postupanje prema državama članicama, uključujući nepristrane istrage koje se temelje na dokazima; ističe da bi stoga svaki korak u postupku utvrđenom u Uredbi trebalo poduzimati na potpuno transparentan način; poziva Komisiju da uvede pravila o transparentnosti i načela koja će primjenjivati pri aktivaciji mehanizma uvjetovanosti;

28.  podsjeća da mjere u okviru Uredbe trebaju biti razmjerne, u svjetlu stvarnog ili potencijalnog učinka na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili na financijske interese Unije, uzimajući u obzir prirodu, trajanje, ozbiljnost i opseg povreda načelâ vladavine prava; smatra da će, u načelu, ozbiljnost tog učinka odražavati ozbiljnost povrede;

Zaštita krajnjih primatelja i korisnika

29.  podsjeća da je u skladu s Uredbom ključno na odgovarajući način zaštititi legitimni interes krajnjih primatelja i korisnika;

30.  podsjeća da, osim ako u odluci o donošenju mjera nije navedeno drugačije, nametanje odgovarajućih mjera u skladu s Uredbom ne utječe na obveze država članica prema legitimnim krajnjim primateljima i korisnicima, uključujući obvezu plaćanja;

31.  naglašava da bi, u slučajevima kao što su teška korupcija, nepotizam, sustavna prijevara, nezakonite veze s političkim strankama i sukobi interesa, a posebno u slučajevima otkrivenima u okviru sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES), utvrđenog u Financijskoj uredbi, ili u slučajevima pod istragom OLAF-a ili EPPO-a, Komisija trebala na osnovi pojedinačnog slučaja pažljivo ocijeniti treba li nastaviti s plaćanjima krajnjim primateljima i korisnicima;

32.  poziva Komisiju da provede članak 5. stavak 4. Uredbe i da što prije uspostavi internetsku stranicu ili portal s informacijama i smjernicama namijenjenima krajnjim primateljima i korisnicima te s odgovarajućim alatima, primjerice jednostavnim, laganim za upotrebu i strukturiranim obrascem za podnošenje pritužbe, preko kojih krajnji primatelji i korisnici mogu obavijestiti Komisiju o bilo kakvoj povredi pravne obveze nastavka izvršavanja plaćanja nakon uvođenja mjera u skladu s Uredbom; poziva Komisiju da objasni kako će provesti učinkovit i djelotvoran mehanizam usklađivanja za podnositelje zahtjeva, primatelje i korisnike;

33.  naglašava da se u okviru podijeljenog upravljanja ne može smatrati da mjere donesene u skladu s Uredbom utječu na dostupnost sredstava za isplatu legitimnih zahtjeva korisnicima; podsjeća, također, da države članice na koje se mjere odnose moraju redovito izvješćivati Komisiju o ispunjavanju svojih obveza prema krajnjim primateljima ili korisnicima;

34.  poziva Komisiju da analizira sve informacije koje su joj na raspolaganju, uključujući putem digitalnih alata za praćenje, te da učini sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala da se svi iznosi koje vladina tijela ili države članice zakonski duguju uistinu isplate krajnjim primateljima i korisnicima, što može podrazumijevati provedbu financijskih ispravaka smanjenjem potpore Unije programima u skladu s primjenjivim sektorskim i financijskim pravilima;

35.  traži od Komisije da prijedloge Parlamenta uvrsti u konačnu verziju smjernica;

o
o   o

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 1.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0287.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0360.
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0103.
(5) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(6) Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2020/2053 od 14. prosinca 2020. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, (SL L 424, 15.12.2020., str. 1.).
(7) Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26.11.2019., str. 17.).
(8) Presuda Suda od 20. travnja 2021., Repubblika protiv Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, točke 59. – 64.

Posljednje ažuriranje: 11. studenog 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti