Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2071(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0226/2021

Texte depuse :

A9-0226/2021

Dezbateri :

PV 06/07/2021 - 8
CRE 06/07/2021 - 6
CRE 06/07/2021 - 8

Voturi :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0348

Texte adoptate
PDF 157kWORD 51k
Joi, 8 iulie 2021 - Strasbourg
Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
P9_TA(2021)0348A9-0226/2021

Rezoluția Parlamentului European din 8 iulie 2021 referitoare la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (2021/2071(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii(1) („Regulamentul”),

–  având în vedere articolele 2 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 iunie 2021 referitoare la situația statului de drept în Uniunea Europeană și aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 privind condiționalitatea(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 referitoare la Raportul din 2020 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană (COM(2020)0580),

–  având în vedere propunerea motivată a Comisiei de decizie a Consiliului din 20 decembrie 2017 privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept, emisă în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE (COM(2017)0835),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(5) (Regulamentul financiar),

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru control bugetar desfășurate în temeiul articolului 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar (A9-0226/2021),

A.  întrucât mecanismul de condiționalitate prevăzut de Regulament a făcut parte din acordul politic general privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, planul de redresare Next Generation EU și Decizia privind resursele proprii(6), și aplicarea sa nu ar trebui să întârzie, în special în ceea ce privește aplicarea instrumentelor menționate anterior;

B.  întrucât volumul CFM 2021-2027 și al Next Generation EU reprezintă un buget fără precedent pentru UE în istoria sa, care urmărește să sprijine redresarea economică și socială a UE în urma consecințelor pandemiei de COVID-19 și, prin urmare, necesită, mai mult ca oricând, aplicarea corectă și la timp a principiilor bunei gestiuni financiare, precum și protejarea intereselor financiare ale UE;

C.  întrucât, potrivit Regulamentului, respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare;

D.  întrucât Regulamentul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre de la data respectivă tuturor plăților efectuate de la intrarea în vigoare a Regulamentului;

E.  întrucât Comisia a decis să respecte concluziile fără caracter obligatoriu ale Consiliului European din 10 și 11 decembrie 2020 și a declarat că va elabora orientări pentru aplicarea Regulamentului;

F.  întrucât, în rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului, Parlamentul a solicitat Comisiei să adopte orientările cel târziu la 1 iunie 2021 și după consultarea Parlamentului;

G.  întrucât tema „Valori și drepturi, statul de drept, securitate” va fi discutată în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, permițând o reflecție aprofundată asupra instrumentelor Uniunii de monitorizare, prevenire și combatere a încălcărilor valorilor UE, inclusiv a statului de drept,

1.  regretă decizia Comisiei de a elabora orientări pentru aplicarea Regulamentului; își reiterează încă o dată opinia potrivit căreia textul Regulamentului este clar și nu necesită nicio interpretare suplimentară pentru a fi aplicat, iar colegiutorii nu au delegat Comisiei nicio competență în acest sens; ia act de proiectul de text al orientărilor pe care Comisia le-a comunicat Parlamentului și statelor membre;

2.  subliniază că orientările nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic; își exprimă dezamăgirea față de faptul că Comisia se abate de la practica sa obișnuită de elaborare a orientărilor pentru aplicarea unui act juridic numai în cazurile în care punerea în aplicare efectivă a actului într-o anumită perioadă de timp demonstrează nevoia unor orientări; subliniază că procesul de elaborare a orientărilor nu trebuie în niciun caz să cauzeze întârzieri suplimentare în aplicarea Regulamentului;

3.  reamintește că orientările nu pot modifica, extinde sau restrânge textul Regulamentului; subliniază că, pentru a avea valoare adăugată, orientările trebuie să clarifice modul în care dispozițiile legislative ale Regulamentului vor fi aplicate în practică și, prin urmare, trebuie să prezinte în timp util procedura, definițiile și metodologia pe care le va aplica Comisia;

4.  regretă profund faptul că Comisia nu a respectat termenul stabilit de Parlament pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului până la 1 iunie 2021, inclusiv în ceea ce privește elaborarea orientărilor; salută faptul că, la 23 iunie 2021, Președintele Parlamentului a solicitat Comisiei să ia măsuri, în temeiul articolului 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru a-și îndeplini obligațiile și a asigura aplicarea integrală și imediată a Regulamentului;

5.  consideră că Comisia nu a utilizat în mod eficient timpul scurs de la intrarea în vigoare a Regulamentului; îndeamnă Comisia să evite alte întârzieri în aplicarea Regulamentului și să investigheze rapid și amănunțit toate încălcările potențiale ale principiilor statului de drept în statele membre care afectează sau prezintă un risc substanțial de a afecta într-un mod suficient de direct buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protejarea intereselor financiare ale Uniunii; reiterează că situația din unele state membre justifică deja o acțiune imediată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulament prin trimiterea unei notificări scrise statelor membre respective și prin informarea Parlamentului cu privire la aceasta;

6.  reamintește că orientările politice ale Comisiei pentru perioada 2019-2024 au afirmat că „nu poate exista niciun compromis în ceea ce privește apărarea valorilor noastre fundamentale” și că se va garanta că întregul set de instrumente ale Uniunii va fi utilizat la nivelul UE; reamintește că Comisia „își exercită responsabilitățile în deplină independență”, iar membrii săi „nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern”, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din TUE și cu articolul 245 din TFUE; reamintește și că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din TUE, Comisia „răspunde în fața Parlamentului European”;

7.  solicită Comisiei să raporteze Parlamentului în mod regulat și proactiv, cel puțin de două ori pe an, cu privire la cazurile noi și în curs de investigare, începând cu primele cazuri cât mai curând posibil;

8.  se angajează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului ori de câte ori apar preocupări cu privire la posibile încălcări ale principiilor statului de drept în statele membre care intră în domeniul său de aplicare; se străduiește să organizeze sesiuni periodice pentru a monitoriza punerea în aplicare a Regulamentului în comisiile competente, sub îndrumarea raportorilor; invită Comisia să răspundă în timp util la controlul efectuat de comisiile competente, transmițând informații detaliate;

Încălcări ale principiilor statului de drept

9.  subliniază că Regulamentul se aplică atât încălcărilor individuale ale principiilor statului de drept, cât și încălcărilor „sistemice” care sunt larg răspândite sau sunt rezultatul unor practici sau omisiuni recurente ale autorităților publice sau al unor măsuri generale adoptate de aceste autorități;

10.  invită Comisia să clarifice în orientări faptul că încălcările statului de drept constatate într-un stat membru care sunt o consecință a unor decizii sau evenimente care au avut loc înainte de 1 ianuarie 2021 intră în continuare în domeniul de aplicare al Regulamentului atât timp cât efectele lor sunt încă în desfășurare;

11.  atrage atenția în special asupra listei de indicii ale unor încălcări ale principiilor statului de drept prevăzute la articolul 3 din Regulament; îndeamnă Comisia să investigheze cazurile potențiale de încălcări incluse în lista respectivă în statele membre, subliniind, în același timp, că alte practici sau omisiuni ale autorităților publice pot fi, de asemenea, relevante; ia act de faptul că raportul anual al Comisiei din 2020 privind statul de drept cuprinde deja indicii privind încălcări în mai multe state membre care ar putea fi pertinente pentru declanșarea Regulamentului;

12.  subliniază că tipurile de comportament ale entităților din statele membre care sunt relevante pentru aplicarea regimului de condiționalitate prevăzut la articolul 4 din Regulament nu exclud relevanța potențială a altor situații sau comportamente ale autorităților care sunt pertinente pentru buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii;

13.  subliniază importanța cooperării dintre instituțiile UE, statele membre, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO); reamintește că cooperarea ineficace sau care nu are loc în timp util cu EPPO și OLAF constituie un motiv de acțiune în temeiul Regulamentului; subliniază că, în cazul EPPO, cooperarea eficace și în timp util implică nu numai obligația autorităților naționale de a asista și sprijini în mod activ anchetele și urmăririle penale ale EPPO, ci și obligația guvernului național de a se asigura că procurorii europeni și procurorii delegați sunt numiți în timp util și în mod imparțial; consideră, de asemenea, că lipsa sistematică de acțiuni subsecvente recomandărilor OLAF poate constitui o omisiune în sensul Regulamentului;

14.  reamintește că identificarea încălcărilor principiilor statului de drept necesită o evaluare calitativă obiectivă, imparțială, echitabilă și aprofundată de către Comisie, care ar trebui să țină seama de informațiile relevante provenite din sursele disponibile și de la instituțiile recunoscute, inclusiv de hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale instanțelor naționale și internaționale relevante, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, rapoartele Curții de Conturi Europene, raportul anual al Comisiei privind statul de drept și tabloul de bord al UE privind justiția, rapoartele relevante ale OLAF și ale EPPO, de concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, inclusiv ale organismelor Consiliului Europei, cum ar fi Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO) și Comisia de la Veneția, în special lista sa de criterii privind statul de drept, și rețelele europene ale instanțelor supreme și ale consiliilor judiciare; invită Comisia să prezinte modul în care va colecta, analiza și evalua aceste informații atunci când își va întocmi cazurile;

15.  consideră, în special, că raportul anual al Comisiei privind statul de drept, ca o evaluare obiectivă, imparțială, echitabilă și calitativă a încălcărilor principiilor statului de drept, reprezintă o sursă esențială de informații pentru evaluarea efectuată de Comisie în temeiul Regulamentului; invită Comisia să includă în raportul său anual privind statul de drept o secțiune dedicată cazurilor în care încălcările statului de drept într-un stat membru ar putea afecta sau risca grav să afecteze buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale Uniunii într-un mod suficient de direct și să clarifice în orientări modul în care raportul anual va fi utilizat în mod sistematic pentru evaluarea Comisiei în temeiul Regulamentului;

16.  invită Comisia să instituie un sistem clar, precis și ușor de utilizat pentru depunerea plângerilor și să stabilească termene-limită pentru răspunsurile Comisiei la plângerile primite; evidențiază că societatea civilă, inclusiv ONG-urile independente și cetățenii, precum și jurnalismul de investigație bazat pe fapte, sunt primele care depistează eventuale încălcări ale statului de drept la nivel local și național și ar trebui deci să participe la raportarea lor; reamintește că Regulamentul trebuie aplicat într-un mod care să asigure protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în concordanță cu principiile prevăzute de Directiva (UE) 2019/1937(7);

17.  reamintește că măsurile în temeiul Regulamentului se adoptă în cazul în care se constată că încălcările principiilor statului de drept într-un stat membru afectează sau riscă în mod grav să afecteze, într-o manieră îndeajuns de directă, buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale Uniunii; subliniază că acest lucru presupune o abordare cuprinzătoare, proactivă și bazată pe riscuri din partea Comisiei pentru a proteja cheltuielile Uniunii chiar înainte de efectuarea plăților efective;

18.  reamintește că domeniul de aplicare al Regulamentului cuprinde activitățile tuturor entităților publice, inclusiv ale organizațiilor din statele membre care, în temeiul Regulamentului financiar, sunt înființate ca organisme de drept public sau ca organisme de drept privat cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public; reliefează că orice modificare a tipului de guvernanță a unei entități căreia i s-a încredințat misiunea de serviciu public într-un stat membru nu poate exonera entitatea respectivă de obligația de a respecta Regulamentul;

Protejarea bugetului Uniunii

19.  subliniază că există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare: economie, eficiență și eficacitate, așa cum prevede Regulamentul financiar; reamintește că, în conformitate cu articolul 5 din Regulament, „Comisia verifică dacă dreptul aplicabil a fost respectat și, acolo unde este cazul, ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bugetul Uniunii”;

20.  reamintește că Regulamentul oferă o definiție clară a statului de drept, care trebuie înțeleasă în raport cu celelalte valori și principii ale Uniunii, inclusiv drepturile fundamentale și nediscriminarea; este de părere că încălcările persistente ale democrației și ale drepturilor fundamentale, inclusiv discriminarea sponsorizată de stat împotriva minorităților și atacurile împotriva libertății mass-mediei și a libertății de asociere și de întrunire au un impact asupra proiectelor pe care statele membre decid să le finanțeze cu fonduri ale Uniunii și, prin urmare, pot avea un efect suficient de direct asupra protecției intereselor financiare ale Uniunii; invită Comisia să țină seama de aceste aspecte în orientările sale;

21.  reamintește că măsurile prevăzute în Regulament sunt necesare în special, dar nu exclusiv, în cazurile în care alte proceduri prevăzute în Regulamentul financiar, în Regulamentul privind dispozițiile comune și în alte acte legislative sectoriale nu ar permite o protecție mai eficace a bugetului Uniunii; subliniază că acest lucru nu înseamnă că Regulamentul trebuie considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci mai degrabă că Comisia poate utiliza o gamă largă de proceduri pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, inclusiv Regulamentul, care să fie alese de la caz la caz și utilizate în paralel, dacă este necesar, în funcție de eficiența și eficacitatea acestora; invită Comisia să stabilească modul de funcționare și standardele procedurale și tehnice pe care le va utiliza pentru a alege instrumentele care urmează să fie aplicate;

22.  subliniază că Regulamentul acoperă toate fondurile Uniunii și se aplică, de asemenea, încălcărilor „sistemice”, precum și cazurilor de risc grav pentru buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, care pot fi dificil de gestionat prin alte proceduri ale Uniunii care se aplică numai anumitor programe de cheltuieli și care se referă la efectele asupra bugetului care au avut deja loc; accentuează că Regulamentul este singurul act legislativ al UE care creează o legătură între respectarea statului de drept și bugetul UE; consideră, așadar, că dispozițiile unice ale Regulamentului ar trebui aplicate integral, pentru a asigura o protecție complementară a statului de drept, pe lângă protecția finanțelor UE;

23.  subliniază că încălcările „sistemice”, de exemplu, cele care afectează funcționarea sistemului judiciar, independența judecătorilor și a justiției sau neutralitatea autorităților publice, sau buna funcționare a entităților care au misiunea de a preveni și a combate corupția, fraudele, evaziunea fiscală și conflictele de interese sau încălcarea principiului de menținere a nivelului de protecție(8) au, în general, un impact suficient de direct asupra gestionării, cheltuielilor și controlului adecvate ale fondurilor Uniunii; invită Comisia să clarifice criteriile de stabilire a măsurilor în cazul încălcărilor sistemice;

Adoptarea măsurilor

24.  reamintește că articolele 6 și 7 din Regulament stabilesc toate etapele și un calendar precis pentru adoptarea și ridicarea măsurilor în temeiul Regulamentului; subliniază că procedura de adoptare și de ridicare a măsurilor respectă principiile obiectivității, nediscriminării și egalității de tratament al statelor membre și trebuie să se desfășoare pe baza unei abordări imparțiale și bazate pe probe;

25.  observă că articolul 6 alineatul (4) din Regulament prevede că, pentru a-și efectua evaluarea, Comisia poate cere informații suplimentare atât înainte, cât și după trimiterea notificării scrise; relevă că formularea unor astfel de cereri înainte de notificarea scrisă ar trebui să rămână excepțională și singulară, pentru a nu pune în pericol calendarul exact de adoptare a măsurilor prevăzute de Regulament;

26.  reamintește că Consiliul are obligația de a se pronunța cu privire la orice propunere a Comisiei de a adopta măsuri adecvate în temeiul Regulamentului în termen de o lună, care poate fi prelungită cu cel mult alte două luni în circumstanțe excepționale; consideră că Comisia ar trebui să se asigure că aceste termene sunt respectate pe deplin, astfel încât să se ia o decizie în timp util; invită Comisia să transmită informații cu privire la modul în care va asigura o abordare armonizată și va aplica consecvent condiționalitatea bugetară în toate direcțiile sale generale;

27.  consideră că transparența este esențială pentru a stimula încrederea statelor membre și a cetățenilor în mecanismul de condiționalitate; subliniază că evaluarea încălcărilor individuale și sistemice ale principiilor statului de drept necesită un tratament imparțial, echitabil și obiectiv al statelor membre, inclusiv investigații imparțiale și bazate pe dovezi; subliniază că fiecare etapă a procedurii prevăzute de Regulament ar trebui deci să fie perfect transparentă; invită Comisia să stabilească normele și principiile în materie de transparență pe care le va aplica atunci când va declanșa mecanismul de condiționalitate;

28.  reamintește că măsurile luate în temeiul Regulamentului ar trebui să fie proporționale, având în vedere impactul real sau potențial asupra bunei gestiuni financiare a bugetului Uniunii sau asupra intereselor financiare ale Uniunii, ținând seama de natura, durata, gravitatea și amploarea încălcărilor principiilor statului de drept; consideră că, în general, gravitatea acestui impact va reflecta gravitatea încălcărilor;

Protejarea destinatarilor și a beneficiarilor finali

29.  reamintește că, în temeiul Regulamentului, este esențial ca interesele legitime ale destinatarilor și ale beneficiarilor finali să fie protejate corespunzător;

30.  reamintește că, cu excepția cazului în care decizia de adoptare a măsurilor prevede altfel, impunerea unor măsuri adecvate în temeiul Regulamentului nu afectează obligațiile statelor membre față de destinatarii sau beneficiarii finali legitimi, inclusiv obligația de a efectua plăți;

31.  subliniază că, în cazuri precum corupția gravă, nepotismul, frauda sistemică, legăturile nelegitime cu partidele politice și conflictele de interese, în special în cazurile detectate de sistemul de detectare timpurie și de excludere (EDES) prevăzut în Regulamentul financiar sau în curs de investigare de către OLAF sau EPPO, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție, de la caz la caz, dacă plățile către destinatarii și beneficiarii finali ar trebui să fie continuate sau nu;

32.  invită Comisia să pună în aplicare articolul 5 alineatul (4) din Regulament și să creeze rapid un site sau portal de internet cu informații și orientări pentru destinatarii sau beneficiarii finali și cu instrumente adecvate pentru ca aceștia să informeze Comisia cu privire la orice încălcare a obligației legale de a continua efectuarea plăților după adoptarea măsurilor în temeiul prezentului Regulament, cum ar fi un formular de plângere simplu, ușor de utilizat și structurat; invită Comisia să explice modul în care va pune în aplicare un mecanism eficient și eficace de asigurare a conformității destinat solicitanților, destinatarilor și beneficiarilor;

33.  subliniază că, în cadrul gestiunii partajate, nu se poate considera că măsurile prevăzute de Regulament afectează disponibilitatea finanțării pentru plățile către beneficiari aferente pretențiilor legitime; reamintește, de asemenea, că statele membre vizate de măsurile respective trebuie să raporteze periodic Comisiei cu privire la respectarea obligațiilor lor față de destinatarii sau beneficiarii finali;

34.  invită Comisia să analizeze toate informațiile de care dispune, inclusiv prin instrumente digitale de monitorizare, și să facă tot posibilul pentru a se asigura că orice sumă datorată în mod legitim de entitățile guvernamentale sau statele membre este efectiv plătită destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea ce poate implica efectuarea de corecții financiare prin reducerea sprijinului acordat de Uniune programelor, în conformitate cu normele sectoriale și financiare aplicabile;

35.  solicită Comisiei să includă sugestiile Parlamentului în versiunea finală a orientărilor;

o
o   o

36.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2021)0287.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0360.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2021)0103.
(5) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(6) Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom (JO L 424, 15.12.2020, p. 1).
(7) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
(8) Hotărârea Curții de Justiție din 20 aprilie 2021, Repubblika / Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, punctele 59-64.

Ultima actualizare: 8 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate