Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0371/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0371/2021

Συζήτηση :

PV 06/07/2021 - 13
CRE 06/07/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0349

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 55k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ)
P9_TA(2021)0349B9-0371/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ) (2021/2563(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες αυτών προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με ζητούμενο έναν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματός του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(3), του ψηφίσματός του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(4) και του ψηφίσματός του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(7) και το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (γνωστά ως κατεπείγοντα ψηφίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 ΣΕΕ σχετικά με τις αρχές της διεθνούς δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 31 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΕΠΠΑ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τόσο τρίτων χωρών όσο και φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων και μη κρατικών οντοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση 25 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων ή οντοτήτων που θίγονται από περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ή από μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Επιτροπής και της ΑΠ/ΥΕ, της 19ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά των σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (JOIN(2020)0020),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου(9) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου(10), της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/371 του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2021(11) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/478 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021(12), για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, του 2012,

–  έχοντας υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου (C(2020)9432),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες Συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς και την πολιτική διακήρυξη της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις προκλήσεις και τα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στις 2-4 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της 26ης Απριλίου 2018 με τίτλο «Στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος ατόμων λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ποινικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, της 26ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα(15),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (πράξη Magnitsky της ΕΕ) (O‑000047/2021 – B9‑0028/2021 και O‑000048/2021 – B9‑0029/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, η ΕΕ εγκρίνει κυρώσεις, είτε ως μέτρα της ίδιας της ΕΕ (δηλαδή αυτόνομες κυρώσεις) και/ή για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε περιπτώσεις όπου χώρες εκτός ΕΕ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες ή μη κρατικές οντότητες δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή ασκούν πολιτικές ή δράσεις που δεν συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου ή τις δημοκρατικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα: ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας» (COM(2021)0032) αποτυπώνονται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι αυτές δεν καταστρατηγούνται ή υπονομεύονται και δημιουργώντας αποθετήριο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις, καθώς και χάρτη πορείας για τη μετάβαση από τον εντοπισμό συστημικής μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της ΕΕ σε διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στα τέλη Νοεμβρίου 2018 σχετικά με ένα στοχευμένο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τελικά τη σχετική απόφαση και έναν κανονισμό για τη θέσπιση ενός παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 7 Δεκεμβρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει συστηματικά τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίσουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ατομικών κυρώσεων, κατά προσώπων που είναι ύποπτα για διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συχνά υπονομεύει τη λειτουργία και τη νομιμότητα των θεσμών και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι καταχρήσεις και οι πράξεις συστημικής διαφθοράς που σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν θεσπίσει παρόμοια καθεστώτα κυρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και συμμερίζονται τις αξίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα συνεισφέρει στον περαιτέρω συντονισμό της εφαρμογής στοχευμένων κυρώσεων και, ως εκ τούτου, στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δρομολόγησε ένα παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς στις 26 Απριλίου 2021·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (EU GHRSR) ως ουσιαστική προσθήκη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική, η οποία ενισχύει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέποντάς της να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα κατά νομικών και φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στον κόσμο· τονίζει ότι το νέο καθεστώς πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, συνεκτικής και σαφώς καθορισμένης στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι με τη στρατηγική θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται ο προσδιορισμός συγκεκριμένων σημείων αναφοράς που συνδέονται με τους στόχους, και να περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο οι κυρώσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξή τους· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει την ψηφοφορία με ομοφωνία αντί της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία κατά την έγκριση του νέου καθεστώτος, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την καθιέρωση ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  επικροτεί τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος με κατάλογο συγκεκριμένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και έμφυλη βία, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να συμπεριλάβει πράξεις διαφθοράς· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευελιξία για την προσαρμογή της στις αναδυόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην κατάχρηση κρατικών ή έκτακτων εξουσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους περιορισμούς της νόσου COVID-19 ή τη βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι κυρώσεις της ΕΕ στοχεύουν σε πρόσωπα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχουν ως στόχο να επηρεάσουν την απόλαυση και άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον πληθυσμό·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η Επιτροπή θα προβεί το 2021 σε επανεξέταση των πρακτικών που παρακάμπτουν και υπονομεύουν τις κυρώσεις, καθώς και σε επανεξέταση των υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των κυρώσεων· καλεί την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης, προκειμένου να προτείνουν αντίστοιχες πρόσθετες νομοθετικές αλλαγές και κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς στοχεύει επίσης σε οικονομικούς και χρηματοδοτικούς παράγοντες διευκόλυνσης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον ίδιο βαθμό· σε περίπτωση που οι πράξεις διαφθοράς δεν περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να βασιστούν στη νομοθετική πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους παγκόσμιους κανονισμούς για την επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς ή στον αμερικανικό νόμο Global Magnitsky Act ή στον καναδικό νόμο περί δικαιοσύνης για τα θύματα διεφθαρμένων αλλοδαπών υπαλλήλων, ή σε άλλα παρόμοια καθεστώτα, και να εγκρίνουν ενωσιακό καθεστώς κυρώσεων κατά της διαφθοράς προκειμένου να συμπληρωθεί η οδηγία της ΕΕ για το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  χαιρετίζει την με παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής πράξη Magnitsky των Ηνωμένων Πολιτειών του 2016 και τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε το νομοθέτημα αυτό στην έμπνευση άλλων διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, στις προσπάθειές της να διαφυλάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  χαιρετίζει τις πρώτες εκτελεστικές αποφάσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι οποίες αποδεικνύουν τη δέσμευση της ΕΕ να αξιοποιήσει σωστά το νέο φιλόδοξο μέσο· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να αξιοποιήσει πλήρως το μέσο αυτό προκειμένου να ενισχύσει τον αντίκτυπό του·

7.  είναι πεπεισμένο για την αποτελεσματικότητα του νέου καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπτικών αποτελεσμάτων του· πιστεύει ακράδαντα ότι τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο και τον κατάλληλο έλεγχο της εφαρμογής του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος για τη διασφάλιση της νομιμότητας του καθεστώτος· τονίζει την ανάγκη τακτικής επανεξέτασης των καταχωρίσεων, σαφώς καθορισμένων και διαφανών κριτηρίων και μεθοδολογίας για την καταχώριση και διαγραφή από τον κατάλογο προσώπων ή οντοτήτων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και κατάλληλων νομικών διαδικασιών μέσω των οποίων μπορεί να αμφισβητηθεί μια καταχώριση, προκειμένου να διασφαλιστούν ο ενδελεχής δικαστικός έλεγχος και τα δικαιώματα προσφυγής·

8.  καταδικάζει κάθε αντίμετρο που επιβάλλεται στην ΕΕ, στα θεσμικά της όργανα ή στα μέλη του κοινοβουλίου, των οργάνων ή των πολιτών της αποκλειστικά για την προώθηση και την προστασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μέσω του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι τα αντίποινα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την ΕΕ από το να συνεχίσει τις παγκόσμιες δράσεις της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη: υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία, ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στις κυρώσεις αντιποίνων από τρίτες χώρες και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές δεν υπονομεύουν του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ή την αξιοπιστία της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική εν γένει·

9.  τονίζει ότι πρέπει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ερμηνεύουν, να εξηγούν και να επιβάλλουν την εφαρμογή κυρώσεων με τον ίδιο συνεπή και ταχύ τρόπο· παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει ότι οι εθνικές κυρώσεις για την παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές· θεωρεί ότι οποιαδήποτε αδυναμία λήψης κατάλληλων μέτρων σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υπονόμευε τη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική κυρώσεων και την αξιοπιστία της· πιστεύει ότι ένας κεντρικός εποπτικός μηχανισμός για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση αυστηρότερης επιβολής κυρώσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση ότι η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός αποθετηρίου πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις και την κατάρτιση χάρτη πορείας (που θα περιλαμβάνει κριτήρια και χρονοδιάγραμμα) για τη μετάβαση από τον εντοπισμό συστηματικής μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της ΕΕ έως τις διαδικασίες επί παραβάσει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αρχές, οι εταιρείες και άλλοι παράγοντες που είναι καταχωρισμένοι στην επικράτειά τους συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και ζητεί έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και επιβολής· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους κυρώσεων, καθώς οι εισηγμένες εταιρείες τείνουν να χρησιμοποιούν νομικά κενά και να βρίσκουν άλλες δημιουργικές λύσεις προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων·

11.  είναι πεπεισμένο ότι οι παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων και, ειδικότερα, της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων συνιστούν παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· ζητεί να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της αναθεώρησης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, προκειμένου να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ευθύνη για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων, καθώς και των συνεργών τους, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στη διαδικασία· ζητεί κοινοβουλευτική εποπτεία του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση για περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής ομάδας εργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων· ζητεί συστηματική και θεσμοθετημένη ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή·

13.  επιμένει σε μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για τη διευκόλυνση της συμβολής των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ και τακτικών συναντήσεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ερευνητές δημοσιογράφους, με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης του καθεστώτος και τη βελτίωση της εφαρμογής του· καλεί την ΕΥΕΔ να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στη διαδικασία και υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης μηχανισμού εμπιστευτικότητας και προστασίας μαρτύρων για όσους παρέχουν πληροφορίες, όπως οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις·

14.  τονίζει ότι οι στοχευμένες κυρώσεις πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ουσιαστικών και διαρκών αποτελεσμάτων· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την επιβολή και την τακτική παρακολούθηση του αντικτύπου του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να παρακολουθούν στενά τις καταχωρίσεις και τις διαγραφές καταχωρίσεων από τους καταλόγους· εμμένει στην ανάγκη να αφιερωθεί μεγαλύτερη προσοχή και πόροι στη δημόσια επικοινωνία σχετικά με τις καταχωρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της μετάφρασης των σχετικών εγγράφων στην τοπική γλώσσα των ατόμων ή οντοτήτων που βρίσκονται στο στόχαστρο·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μια ενοποιημένη και συνεκτική στρατηγική για την εφαρμογή των καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, ιδίως με τις πολιτικές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στήριξη της δημοκρατίας, καθώς και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· ζητεί, επιπλέον, συνέπεια μεταξύ των καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ και του διεθνούς ποινικού δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

16.  επαναλαμβάνει τη σημασία του να είναι το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεπές και συμπληρωματικό με τα ειδικά ανά χώρα και οριζόντια περιοριστικά μέτρα, τα τομεακά μέτρα και τα εμπάργκο όπλων, καθώς και με τα υφιστάμενα διεθνή πλαίσια κυρώσεων, ιδίως σε σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

17.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει με τις ΗΠΑ μια διατλαντική συμμαχία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να προτείνει μια εργαλειοθήκη για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις σχετικά με τις κυρώσεις και τις πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και να διασφαλίσει ότι η πολιτική της για τις κυρώσεις συνδέεται με την ΕΕ και τις διεθνείς έρευνες και πολλά άλλα διεθνή μέσα δικαιοσύνης, όπως τα διεθνή δικαστήρια και η πρωτοβουλία για έναν κόμβο δικαιοσύνης της ΕΕ·

18.  είναι πεπεισμένο για τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και του συντονισμού με εταίρους και χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντλήσουν διδάγματα από τη στενή συνεργασία και τη στρατηγική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, με βάση την κοινή ιστορία και ένα κοινό σύνολο δημοκρατικών αξιών, κατά τη θέσπιση κυρώσεων, και ζητεί τη διεξαγωγή τακτικών συζητήσεων σχετικά με στοχευμένες κυρώσεις, ιδίως στο πλαίσιο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με εξωτερικά δικαστικά όργανα, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια που επικουρούνται από τον ΟΗΕ και άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Διεθνών Φορέων Εποπτείας και Παρακολούθησης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις δυνάμει του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτραπούν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από κάθε χώρα στον κόσμο·

19.  υπενθυμίζει ότι η ποινική δίωξη όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδεχθή εγκλήματα μέσω εθνικών ή διεθνών δικαιοδοσιών θα πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών της για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· επαναλαμβάνει τη σημασία της αρχής της οικουμενικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο αυτό και χαιρετίζει τις πρόσφατες δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής σε ορισμένα κράτη μέλη·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ και των δυνάμει υποψήφιων χωρών με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ, σύμφωνα με την ευρύτερη ευθυγράμμισή τους με την ΚΕΠΠΑ της ΕΕ·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 11.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 108.
(3) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 49.
(4) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 52.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0012.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0014.
(7) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 82.
(8) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 47.
(9) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 13.
(10) ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.
(11) ΕΕ L 71 I της 2.3.2021, σ. 1.
(12) ΕΕ L 99 I της 22.3.2021, σ. 1.
(13) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(14) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(15) ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 60.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου