Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0300(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0203/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0203/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 352kWORD 100k
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 ***I
P9_TA(2021)0352A9-0203/2021

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021 στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι προτεραιότητάς του εξακολουθούν να ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και καλύτερα συντονισμένης δράσης στην περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η οικονομική και κοινωνική ευημερία εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα να εκφράζεται με ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Στην αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία της φύσης, την υγεία και την ενσωμάτωση των πολιτικών δεν ήταν επαρκής.
(3)  Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι προτεραιότητάς του εξακολουθούν να ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και καλύτερα συντονισμένης δράσης στην περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η οικονομική και κοινωνική ευημερία εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα να εκφράζεται με ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Στην αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία της φύσης, την υγεία και την ενσωμάτωση των ανησυχιών για το περιβάλλον σε άλλες πολιτικές δεν ήταν επαρκής. Διαπίστωσε επίσης ότι στο 7ο ΠΔΠ θα μπορούσαν να εξεταστούν περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα, βασιζόμενοι στους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνικής πολιτικής, όσον αφορά, για παράδειγμα, τον αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες, τις θέσεις εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την ανισότητα. Επιπλέον, η Επιτροπή επισήμανε στην αξιολόγησή της ότι, παρά τους ολοένα και πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους σε πολλούς τομείς της πολιτικής, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος παρέμειναν χαμηλές στην Ευρώπη επί σειρά ετών (περίπου 2 % του ΑΕγχΠ) και ότι η μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κοστίζει στην οικονομία της Ένωσης περίπου 55 δισ. EUR ετησίως σε δαπάνες υγείας και άμεσες δαπάνες για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση σημείωσε ότι η εφαρμογή του 7ου ΠΔΠ θα μπορούσε να ενισχυθεί με έναν ισχυρότερο μηχανισμό παρακολούθησης.
__________________
__________________
24 COM(2019)0233.
24 COM(2019)0233.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «The European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: SOER 2020), το 2020 παρέχει στην Ένωση μοναδική ευκαιρία για να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα και να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές προκλήσεις βιωσιμότητας που απαιτούν συστημικές λύσεις. Όπως αναφέρεται στην έκθεση SOER 2020, οι αλλαγές στο κλίμα και στα οικοσυστήματα του πλανήτη που παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1950 είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα δεκαετιών και χιλιετιών. Ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει τριπλασιαστεί από το 1950, ενώ ο πληθυσμός που ζει σε πόλεις έχει τετραπλασιαστεί. Με το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, προκαλώντας άμεσες και έμμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς με τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο – τρόφιμα, κινητικότητα, ενέργεια, καθώς και υποδομές και κτίρια.
(4)  Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο «The European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe» (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: SOER 2020), υπάρχει μια μοναδική αλλά περιορισμένη ευκαιρία για την Ένωση να αναλάβει κατά την επόμενη δεκαετία ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αντιμετωπίζοντας τις επιτακτικές και πρωτοφανείς σημερινές προκλήσεις, πράγμα που είναι εφικτό μόνο με την διασφάλιση μιας συστημικής αλλαγής. Η συστημική αλλαγή συνεπάγεται μια θεμελιώδη, μετασχηματιστική και οριζόντια μορφή αλλαγής με αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές και επαναπροσανατολισμό στους στόχους, τα κίνητρα, τις τεχνολογίες, τις κοινωνικές πρακτικές και κανόνες, καθώς και σε συστήματα γνώσης και προσεγγίσεις διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στην SOER 2020, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που διέπουν τις επίμονες προκλήσεις περιβαλλοντικής και βιωσιμότητας της Ευρώπης είναι ότι συνδέονται άρρηκτα με τις οικονομικές δραστηριότητες και τον τρόπο ζωής, ιδίως τα κοινωνικά συστήματα που παρέχουν στους Ευρωπαίους αγαθά, ενέργεια και κινητικότητα. Η διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής με τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές πολιτικές και η πλήρης εφαρμογή τους θα οδηγήσει την Ευρώπη στην επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων έως το 2030. Ωστόσο, απαιτείται επίσης η ανάπτυξη πιο συστημικών, μακροπρόθεσμων πλαισίων με δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η SOER 2020 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη δεν θα επιτύχει το όραμα της ως προς την βιωσιμότητα για «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» απλώς συνεχίζοντας την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης με την παράλληλη διαχείριση των επιβλαβών παρενεργειών με εργαλεία περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα, η βιωσιμότητα πρέπει να γίνει η κατευθυντήρια αρχή για την εφαρμογή φιλόδοξων και συνεκτικών πολιτικών και δράσεων σε ολόκληρη την κοινωνία.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας25: μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που διαθέτει μια οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. Ο κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
(5)  Η απόκριση της Επιτροπής στις προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία25 ως μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί αφενός στον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που θα διαθέτει μια οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, και αφετέρου στην προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Προτεραιότητα δίνεται στην ταχεία επίτευξη των στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων από περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιπτώσεις και εξασφαλίζοντας μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. Ο κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο.
__________________
__________________
25 COM(2019)0640.
25 COM(2019)0640.
26 COM(2020)0080.
26 COM(2020)0080.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και κάλεσε τη νέα Επιτροπή να αναλάβει ταχεία και σημαντική δράση, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τις ασυνέπειες στις τρέχουσες πολιτικές της Ένωσης με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και το περιβάλλον, ιδίως μέσω μιας εκτεταμένης μεταρρύθμισης στις γεωργικές, εμπορικές, μεταφορικές και ενεργειακές επενδυτικές πολιτικές, καθώς και στις υποδομές, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι όλες οι σχετικές μελλοντικές νομοθετικές και δημοσιονομικές προτάσεις θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 ° C και ότι δεν θα συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, η γη και το έδαφος εξακολουθούν να υποβαθμίζονται λόγω ενός ευρέος φάσματος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η κακή διαχείριση και η αλλαγή χρήσης της γης, οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, η εγκατάλειψη της γης, η ρύπανση, οι μη βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές και η σφράγιση του εδάφους, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή, συχνά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι δυνατότητες που έχει το έδαφος να παρέχει υπηρεσίες και λειτουργίες οικοσυστήματος. Παρόλα αυτά, η Ένωση και τα κράτη μέλη δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεών τους σχετικά με το έδαφος και τη γη, και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, σε σχέση με την απερήμωση, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, ώστε να επιτύχουν ένα περιβάλλον ουδέτερο ως προς την υποβάθμιση της γης έως το 2030. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την προστασία του εδάφους, υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και θα αντιμετωπίζει όλες τις μείζονες απειλές για το έδαφος. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινό ορισμό του εδάφους και των λειτουργιών του και κριτήρια για την επίτευξη καλής κατάστασης και βιώσιμης χρήσης, καθώς και ενδιάμεσους και τελικούς στόχους που θα συνοδεύονται από εναρμονισμένους δείκτες και μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)  Η τρέχουσα πανδημία της COVID-19, που έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή οικονομική και υγειονομική κρίση, έχει αποδείξει για μία ακόμα φορά τη σημασία της πολυτομεακής προσέγγισης «Μία υγεία» στη χάραξη μιας πολιτικής, που θα αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη υγεία συνδέεται με την υγεία των ζώων και με το περιβάλλον, και ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαστάσεις. Προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν αποτελεσματικά, να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν οι ζωονόσοι και τα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των διαφόρων τομέων, και η ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση αποτελεσματικών κοινών αποκρίσεων. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να συμβάλει στην πλήρη ενσωμάτωση της προσέγγισης «Μία υγεία» σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)  Σύμφωνα με την έκθεση του 2020 για τη Βιοποικιλότητα και τις Πανδημίες της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES)1a, τα βαθύτερα αίτια των πανδημιών είναι οι ίδιες παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές που οδηγούν στην απώλεια βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή, όπως η αλλαγή χρήσης γης, η επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας, το εμπόριο και η κατανάλωση αγρίων ζώων και άλλοι παράγοντες. Η κλιματική αλλαγή έχει εμπλακεί στην εμφάνιση ασθενειών και είναι πιθανό να ενέχει και μελλοντικά κινδύνους εμφάνισης πανδημιών, ενώ η απώλεια βιοποικιλότητας συνδέεται επίσης με την τροποποίηση των τοπίων και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών. Σύμφωνα με την έκθεση, το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της εφαρμογής παγκόσμιων στρατηγικών για την πρόληψη πανδημιών, με στόχο τη μείωση του εμπορίου άγριων ειδών και της αλλαγής χρήσης της γης και την ενίσχυση της επιτήρησης στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία».
__________________
1a IPBES Workshop on Diversity and Pandemics - Executive_Summary, 2020.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)  Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω τα προσεχή έτη, με δυσμενέστερες συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους ευάλωτους πληθυσμούς. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να στηριχθούν οι τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν σε αυτήν, καθώς και να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα, η χρηματοδοτική βοήθεια από την Ένωση και τα κράτη μέλη προς τρίτες χώρες θα πρέπει να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή1a(«συμφωνία του Παρισιού») και το παγκόσμιο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020 και να συνάδει με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Επιπλέον, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία του Παρισιού και άλλες διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα και το περιβάλλον εφαρμόζονται κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει τις αρχές της ισότητας και των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων, όπως προβλέπεται επίσης στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της συμφωνίας του Παρισιού.
_______________
ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», το οποίο προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς πράσινους τομείς με σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της νόσου COVID-19 μαζί με τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης στους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next Generation EU» θα πρέπει να τηρούν τον όρκο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σχετικά με το «μη βλάπτειν».
(6)  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU», το οποίο προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς πράσινους και ψηφιακούς τομείς με σκοπό την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της νόσου COVID-19 μαζί με τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης στους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης Next Generation EU πρέπει να σέβονται την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («κανονισμός για την ταξινόμηση»)1a. Το Σχέδιο Ανάκαμψης προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση του ρυθμού μετάβασης προς την ουδετερότητα του κλίματος και την προστασία του περιβάλλοντος.
______________
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 7ο ΠΔΠ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, εάν κριθεί σκόπιμο, πρόταση για το όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ του 7ου ΠΔΠ και του 8ου ΠΔΠ. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ανακοινώθηκε η θέσπιση νέου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.
(7)  Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον κατευθύνουν τη χάραξη και τον συντονισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 7ο ΠΔΠ έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, εάν κριθεί σκόπιμο, πρόταση για το όγδοο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ του 7ου ΠΔΠ και του 8ου ΠΔΠ. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι το 8ο ΠΔΠ θα περιλαμβάνει έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης που θα διασφαλίζει ότι η Ευρώπη παραμένει σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε επίσης στην ανακοίνωσή της να εγκαινιάσει έναν πίνακα εργαλείων για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 2050, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ. Θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
(8)  Το 8ο ΠΔΠ, ως το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, θα πρέπει να προωθήσει και να στηρίξει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 2050 το αργότερο, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους της για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG), οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι και αδιαίρετοι, και να προωθήσει την εφαρμογή και την επίτευξή τους, καθώς και να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιτρέψει μια συστημική αλλαγή στην οικονομία της Ένωσης που θα εγγυάται την ευημερία εντός των πλανητικών ορίων, και όπου η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική, διασφαλίζοντας ότι η περιβαλλοντική και κλιματική μετάβαση επιτυγχάνεται με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των ανισοτήτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Οι στόχοι προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ έθεσαν μια κατεύθυνση για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης, βασιζόμενοι, αλλά όχι περιοριζόμενοι, στις δεσμεύσεις των στρατηγικών και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Σύμφωνα με ένα μοντέλο για την ανθεκτικότητα που αναπτύχθηκε από το Stockholm Resilience Centre, η επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών ΣΒΑ στηρίζει τους κοινωνικούς και οικονομικούς ΣΒΑ, διότι οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας εξαρτώνται από μια υγιή βιόσφαιρα και διότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός του ασφαλούς χώρου ενός σταθερού και ανθεκτικού πλανήτη. Η επίτευξη από την Ένωση των ΣΒΑ και η στήριξη σε τρίτες χώρες για την επίτευξή τους, θα είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου η Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμων μεταβάσεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια ανατροφοδοτική οικονομία που επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί. Ένα μοντέλο ανατροφοδοτικής ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι η ευημερία και η ευμάρεια των κοινωνιών μας εξαρτώνται από ένα σταθερό κλίμα, ένα υγιές περιβάλλον και ακμάζοντα οικοσυστήματα, τα οποία παρέχουν ασφαλή χώρο λειτουργίας για τις οικονομίες μας. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός και η ζήτηση για φυσικούς πόρους εξακολουθούν να αυξάνονται, η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μη βλάπτει αλλά, αντιθέτως, να αντιστρέφει την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, να ελαχιστοποιεί τη ρύπανση και να έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό του φυσικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας έτσι την αφθονία ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας, της προσαρμογής σε νέες προκλήσεις και της συνδημιουργίας, η ανατροφοδοτική οικονομία ενισχύει την ανθεκτικότητα και προστατεύει την ευημερία της σημερινής και των μελλοντικών γενεών.
(9)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα ανατροφοδοτικό μοντέλο ανάπτυξης που θα επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί μέσω μιας βιώσιμης οικονομίας της ευημερίας στο πλαίσιο μιας συστημικής αλλαγής, αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία και η ευμάρεια των κοινωνιών μας εξαρτώνται από ένα σταθερό κλίμα, ένα υγιές περιβάλλον και ακμάζοντα οικοσυστήματα, και παρέχοντας ασφαλή χώρο λειτουργίας για τις οικονομίες μας εντός των ορίων του πλανήτη. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός και η ζήτηση για φυσικούς πόρους εξακολουθούν να αυξάνονται, η οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο που δεν βλάπτει, αλλά, αντίθετα, αντιστρέφει την κλιματική αλλαγή, προστατεύει και αποκαθιστά τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα ενώ σταματά και αναστρέφει την απώλεια τους, αποτρέπει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, προστατεύει την υγεία και την ευημερία από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προλαμβάνει και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση, και συμβάλλει στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την αφθονία ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων. Μέσω της συνεχούς έρευνας και καινοτομίας, του μετασχηματισμού των μοτίβων παραγωγής και κατανάλωσης, της προσαρμογής σε νέες προκλήσεις και της συνδημιουργίας, η ανατροφοδοτική οικονομία και η βιώσιμη οικονομία ευημερίας ενισχύει την ανθεκτικότητα, βελτιώνει την κατάσταση της φύσης και προστατεύει την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών και το δικαίωμά τους σε ένα υγιές περιβάλλον.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα επιχειρήματα για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου «πέραν του ΑΕγχΠ» είναι ορθά, και η χρήση του ΑΕγχΠ ως μόνης πυξίδας δεν παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής επαρκώς ακριβή εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία για τους πολίτες ή των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ανάπτυξης στη βιωσιμότητα1a Προκειμένου η Ένωση να αναπτύξει μια πιο ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με τους ΣΒΑ, τη συμφωνία του Παρισιού και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, το 8ο ΠΔΠ ορίζει την απαίτηση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεικτών «πέραν του ΑΕγχΠ», όπως απαιτείται από το 7ο ΠΔΠ, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας και να καθοδηγείται και να ενημερώνεται η μελλοντική χάραξη πολιτικής.
__________________
1a SDD Working Paper No. 102 of 18 September 2019 «The Economy of Well-being – Creating opportunities for people’s well-being and economic growth».
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 θα εξαρτηθεί από τη μείωση των χρηματοδοτικών ροών που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα, αλλά, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, το ποσό των ετήσιων δαπανών των κυβερνήσεων που δυνητικά είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα είναι πέντε έως έξι φορές μεγαλύτερο από τις ετήσιες συνολικές δαπάνες για τη βιοποικιλότητα1a. Οι στόχοι του Aichi για τη βιοποικιλότητα προβλέπουν την υποχρέωση, το αργότερο έως το 2020, οι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα επιδοτήσεις είτε να καταργηθούν ολοκληρωτικά ή σταδιακά, είτε να μεταρρυθμιστούν, ενώ η σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών είναι επίσης υποχρέωση βάσει του 7ου ΠΔΠ. Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050, θα καταστεί απαραίτητο να καταργηθούν σταδιακά όλες οι περιβαλλοντικά επιβλαβείς επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Πρέπει, προς τούτο, να συμπεριληφθούν όλες οι άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υπό μορφή φορολογικών απαλλαγών. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων πέραν των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων. Η σταδιακή κατάργηση όλων των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων πρέπει να ακολουθεί την αρχή της δίκαιης μετάβασης και να συνοδεύεται από δράσεις για την πρόληψη ή την άμβλυνση τυχόν αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.
__________________
1a OECD Final report, April 2020 «A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance» (Έκθεση ΟΟΣΑ, Απρίλιος 2020 «Συνολική επισκόπηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας»).
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)  Μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς 2019-2023 είναι η διεύρυνση του καταλόγου των τομέων που καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, με έναν από τους υπό ανάπτυξη τομείς να είναι οι «επιδοτήσεις ή μέτρα στήριξης που ενδέχεται να βλάπτουν το περιβάλλον». Μέσω των εργασιών της για προπαρασκευαστική δράση, η Επιτροπή θα παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη μια σειρά εργαλείων που θα βοηθήσουν στη χαρτογράφηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και, στη συνέχεια, στην τεκμηρίωση μεθόδων μεταρρύθμισης ή κατάργησής τους, προσδιορίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σταδιακής τους κατάργησης.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
(9δ)  Τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, όπως η μαγκρόβια βλάστηση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι θαλάσσιοι λειμώνες και οι αλυκές, υποβαθμίζονται και επηρεάζονται αρνητικά μέσω διαδικασιών όπως ο ευτροφισμός και η οξίνιση, επηρεάζοντας τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες και λειτουργίες οικοσυστήματος, καθώς και την ικανότητά τους να ενεργούν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα. απαιτείται επείγουσα δράση για την προστασία και την αποκατάσταση των εν λόγω θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου βυθού, και η αναγνώριση του ωκεανού ως παγκόσμιου κοινού αγαθού θα μπορέσει να διευκολύνει την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση του αλφαβητισμού για τους ωκεανούς και την ενθάρρυνση ανάληψης δράσης και θέσπισης αποτελεσματικών μέτρων από όλους τους παράγοντες της κοινωνίας και σε όλα τα επίπεδα.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας, της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων από την παραγωγή και την κατανάλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και των θεματικών στόχων προτεραιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
(10)  Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους τομείς του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της προστασίας και αποκατάστασης της εδαφικής και θαλάσσιας βιοποικιλότητας, μιας μη τοξικής κυκλικής οικονομίας, της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων από την παραγωγή και την κατανάλωση, και αυτό σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτοί οι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας που αντιμετωπίζουν τόσο τις αιτίες όσο και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής ζημίας συνδέονται εγγενώς και, συνεπώς, απαιτείται μια συστημική προσέγγιση για την επίτευξή τους. Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη, με συνεκτικό τρόπο, των μακροπρόθεσμων στόχων και των θεματικών στόχων προτεραιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και να συντονίσει τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξή τους.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Ο όρος «προσέγγιση οικοσυστήματος» θεσπίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα ως μια στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων, υδάτινων και ζωντανών πόρων που προάγει με δίκαιο τρόπο τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των τριών στόχων της Σύμβασης, δηλαδή της διατήρησης, της βιώσιμης χρήσης και του επιμερισμού των οφελών της βιολογικής βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, είναι δράσεις που στηρίζουν και ενισχύουν τη φύση για την αποκατάσταση και προστασία των οικοσυστημάτων, και που βοηθούν την κοινωνία να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να επιβραδύνει την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας παρέχοντας πολλαπλά πρόσθετα οφέλη. Μολονότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να προσφέρουν οικονομικά οφέλη, πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μακροπρόθεσμα. Οι λύσεις αυτές πρέπει να τηρούν ορισμένα κριτήρια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή τους είναι συνεπής και δεν υπονομεύει τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Επιπλέον, όταν χρηματοδοτούνται από μηχανισμούς αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας, αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να τηρούν την ιεράρχηση των μέτρων μετριασμού, διασφαλίζοντας ότι, μεταξύ άλλων, τα αντισταθμίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως έσχατη λύση.
__________________
Έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 1/2021 με τίτλο «Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση στην Ευρώπη: πολιτική, γνώση και πρακτική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών».
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι άκρως αποκεντρωμένη, η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας συνεργατικής προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, με ιδιαίτερη προσοχή στους δυνητικούς συμβιβασμούς και στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, σημαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας του 8ου ΠΔΠ και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται σε αυτό είναι η διαφανής συνεργασία με μη κυβερνητικούς παράγοντες.
(11)  Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική είναι άκρως αποκεντρωμένη, η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας συνεργατικής προσέγγισης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση, εφαρμογή, επιβολή και υπευθυνότητα είναι ουσιαστικής σημασίας και απαιτείται αποτελεσματική διακυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων, με συστηματική αξιολόγηση των δυνητικών συμβιβασμών μεταξύ τους, καθώς και με συστηματική αξιολόγηση των αναγκών των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να πληροί τις ειδικές ανάγκες όλων των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών και αγροτικών περιοχών, και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Επιπλέον, η πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, καθώς και η διαφανής συνεργασία με και μεταξύ των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, των μη κυβερνητικών φορέων και του ευρύτερου κοινού, είναι σημαντικά στοιχεία για τη διασφάλιση της επιτυχίας του 8ου ΠΔΠ και την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεών τους, καθώς και το κόστος της δράσης και της αδράνειας, αναπτύσσοντας εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ευρεία και διαφανή διαβούλευση και, εντός οκτώ εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει συστηματικά λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις απαντήσεις της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάνοντας διάκριση μεταξύ των απαντήσεων των διαφόρων τύπων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να δημοσιεύεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 στην υπόθεση C-57/16 P1a, να είναι επαρκώς λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.
__________________
Απόφαση του Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2018, ClientEarth κατά Επιτροπής, C-57/16, ECLI:EU:C:2018:660.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Η δράση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και να είναι συμβατή με αυτήν.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
(11γ)  Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και το παγκόσμιο φόρουμ του ΟΟΣΑ για το περιβάλλον υπογράμμισαν ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις ανάλογα με το φύλο. Οι διαφοροποιημένοι ανάλογα με το φύλο ρόλοι δημιουργούν επίσης διαφοροποιημένα τρωτά σημεία σε γυναίκες και άνδρες όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής οξύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται η διάσταση του φύλου σε δράσεις και στόχους που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, μεταξύ άλλων μέσω της εκτίμησης επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων δράσεων ως προς το φύλο και της εστίασης στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, καθώς και σε δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διαιωνίζονται οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. Το 8ο ΠΔΠ αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων για το κλίμα και το περιβάλλον.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, η χρηστή παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση, καθώς και οι συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης.
(12)  Η ενισχυμένη συνεργασία και η πράσινη διπλωματία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, και η υποστήριξη χρηστής παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης σε πληροφορίες, της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ καθώς και των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης. Εξίσου απαραίτητη είναι και η διασφάλιση συνεργιών και συνοχής μεταξύ όλων των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πολιτικών και των συμφωνιών, και η τήρηση της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (PCSD).
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ στο πλαίσιο της μετάβασης προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, ευημερία και ανθεκτικότητα. Αυτό συνάδει με τις εκκλήσεις του Συμβουλίου27 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής28 για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου βάσει κριτηρίων «πέραν του ΑΕΠ» και τη στροφή προς τη χρήση της ευημερίας ως πυξίδας πολιτικής, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τον ΟΟΣΑ29.
(13)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ στο πλαίσιο της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα, ευημερία και ανθεκτικότητα εντός των ορίων του πλανήτη. Αυτό συνάδει με τις εκκλήσεις του Συμβουλίου27 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής28 για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου βάσει κριτηρίων «πέραν του ΑΕΠ» και τη στροφή προς τη χρήση της ευημερίας ως πυξίδας πολιτικής, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τον ΟΟΣΑ29.
__________________
__________________
27 Βλέπε π.χ. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/el/pdf.
27 Βλέπε π.χ. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/el/pdf.
28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030.
28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030.
29 Βλέπε π.χ. το πλαίσιο ευημερίας του ΟΟΣΑ, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για μέτρα πολιτικής όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την πρωτοβουλία για καλύτερες συνθήκες ζωής και την πρωτοβουλία «Νέες προσεγγίσεις οικονομικών προκλήσεων».
29 Βλέπε π.χ. το πλαίσιο ευημερίας του ΟΟΣΑ, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για μέτρα πολιτικής όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την πρωτοβουλία για καλύτερες συνθήκες ζωής και την πρωτοβουλία «Νέες προσεγγίσεις οικονομικών προκλήσεων».
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών. Θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με και χωρίς να θίγει τα εργαλεία παρακολούθησης ή διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα ο κανονισμός 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ή τα εργαλεία παρακολούθησης που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές. Μαζί με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Επιτροπής31, η αξιολόγηση θα αποτελεί μέρος ενός συνεκτικού, διασυνδεδεμένου συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και διακυβέρνησης.
(14)  Η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών και να βασίζεται σε μια μεθοδολογία που θα μετρά την απόσταση που χωρίζει τα κράτη μέλη από τους στόχους, η οποία θα είναι αξιόπιστη, ολοκληρωμένη και διαφανής. Θα πρέπει να είναι συνεπής και συνεκτική με τα εργαλεία παρακολούθησης ή διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ή τα εργαλεία παρακολούθησης που σχετίζονται με μια μη τοξική κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε άλλες περιβαλλοντικές και βιομηχανικές πολιτικές. Μαζί με άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Επιτροπής31, η αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, συνεκτικού και διασυνδεδεμένου συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και διακυβέρνησης, που θα καλύπτει όχι μόνο τους περιβαλλοντικούς αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς συντελεστές.
__________________
__________________
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
31 COM(2020)0493.
31 COM(2020)0493.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα όρια του πλανήτη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τα σχετικά σύνολα δεικτών, είναι σημαντική ενόψει των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ιδίως του μακροπρόθεσμου στόχου προτεραιότητάς του.
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Επιτροπή και ο ΕΟΠ, καθώς και άλλοι σχετικοί οργανισμοί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τους δείκτες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, και να προβαίνουν σε περαιτέρω χρήση τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται και άλλες πηγές δεδομένων, όπως δορυφορικά δεδομένα και επεξεργασμένες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (Copernicus), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές και το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις πλημμύρες, ή πλατφόρμες δεδομένων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας ή η πλατφόρμα πληροφοριών για την παρακολούθηση των χημικών ουσιών. Η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο και, ως εκ τούτου, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, αυξάνοντας παράλληλα την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα.
(15)  Απαιτούνται αξιόπιστα και ουσιαστικά δεδομένα και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή και ο ΕΟΠ, καθώς και άλλοι σχετικοί οργανισμοί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, να επαναχρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα και τους δείκτες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, και να προβαίνουν σε περαιτέρω χρήση τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιούνται και άλλες πηγές δεδομένων, όπως δορυφορικά δεδομένα και επεξεργασμένες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές, το σύστημα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις πλημμύρες, ή πλατφόρμες δεδομένων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας ή η πλατφόρμα πληροφοριών για την παρακολούθηση των χημικών ουσιών. Η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο και, ως εκ τούτου, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, αυξάνοντας παράλληλα την έγκαιρη υποβολή και την ποιότητα.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του προγράμματος.
(17)  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του προγράμματος. Κατά περίπτωση, θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν και άλλα όργανα και οργανισμοί, και να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων και στην αξιολόγηση της προόδου στο πλαίσιο του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά το 8ο ΠΔΠ και για την ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση από την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2024. Αναλόγως της προόδου βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024 θα πρέπει να υποβάλει, εντός των πρώτων 100 ημερών από την εντολή της, έκθεση στην οποία θα περιγράφει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προτεραιότητες τις οποίες προτίθεται να λάβει κατά τη διάρκεια της εντολής του, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η δράση θα διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελισσόμενοι στόχοι πολιτικής και η πρόοδος που έχει σημειωθεί, το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιτροπή το 2029.
(18)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελισσόμενοι στόχοι πολιτικής και η πρόοδος που έχει σημειωθεί, το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιτροπή το 2029. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Η εν λόγω νομοθετική πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθεί το κενό μεταξύ του 8ου και του 9ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕE, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης, και να στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Η παρούσα απόφαση θεσπίζει γενικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 (στο εξής: 8ο ΠΔΠ). Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας του εν λόγω προγράμματος, προσδιορίζει τις ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξή τους και ορίζει πλαίσιο για τη μέτρηση του κατά πόσον η Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται σε σωστή πορεία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προτεραιότητας.
1.  Η παρούσα απόφαση θεσπίζει γενικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 (8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ή 8ο ΠΔΠ). Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας και προσδιορίζει τις ευνοϊκές συνθήκες, καθώς και τις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών. Ορίζει πλαίσιο παρακολούθησης για τη μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της Ένωσης και των κρατών μελών στην πορεία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προτεραιότητας. Καθιερώνει επίσης έναν μηχανισμό διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της πλήρους επίτευξης των στόχων προτεραιότητας.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική οικονομία με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, και υποστηρίζει τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις πρωτοβουλίες της.
2.  Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες, αποδοτική στη χρήση των πόρων, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανθεκτική και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία με δίκαιο, ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, καθώς και στην προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού και του εδάφους, και στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Αξιοποιεί και προωθεί την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις πρωτοβουλίες της.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και το πλαίσιο παρακολούθησής του αποτελεί την περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή των προσπαθειών της ΕΕ για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της ευημερίας και της ανθεκτικότητας.
3.  Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των στόχων που επιδιώκονται από σχετικές πολυμερείς περιβαλλοντικές και κλιματικές συμφωνίες, και το πλαίσιο παρακολούθησής της συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα και για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη βιωσιμότητας, ευημερίας και ανθεκτικότητας.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Μακροπρόθεσμος στόχος προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ για το 2050 είναι η ευημερία των πολιτών, εντός των ορίων του πλανήτη μας, σε μια ανατροφοδοτική οικονομία όπου τίποτα δεν σπαταλάται, δεν παράγονται καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ένα υγιές περιβάλλον στηρίζει την ευημερία των πολιτών, η βιοποικιλότητα αυξάνεται σημαντικά και το φυσικό κεφάλαιο προστατεύεται, αποκαθίσταται και αποτιμάται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και σε άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η Ένωση καθορίζει τον ρυθμό για τη διασφάλιση της ευημερίας της σημερινής και των μελλοντικών γενεών παγκοσμίως.
1.  Το 8ο ΠΔΠ έχει τον μακροπρόθεσμο στόχο προτεραιότητας το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2050, οι άνθρωποι να ζουν καλά, εντός των ορίων του πλανήτη σε μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας όπου δεν σπαταλάται τίποτα, η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική, η κλιματική ουδετερότητα θα έχει επιτευχθεί και οι ανισότητες θα έχουν ελαχιστοποιηθεί. Ένα υγιές περιβάλλον στηρίζει την ευημερία και την υγεία όλων, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την προστασία και ανάπλαση του οικοσυστήματος και της φύσης, με αποτέλεσμα την ενισχυμένη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, στις φυσικές καταστροφές και σε άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η Ένωση καθορίζει τον ρυθμό για τη διασφάλιση της ευημερίας της σημερινής και των μελλοντικών γενεών παγκοσμίως με βάση την αμοιβαία ευθύνη μεταξύ γενεών.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το 8ο ΠΔΠ έχει τους ακόλουθους έξι θεματικούς στόχους προτεραιότητας:
2.  Το 8ο ΠΔΠ θα έχει τους ακόλουθους έξι αλληλένδετους θεματικούς στόχους προτεραιότητας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί έως το 2030 το αργότερο:
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  μη αναστρέψιμη και σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενίσχυση των απορροφήσεων από φυσικές και άλλες καταβόθρες στην Ένωση για την εκπλήρωση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../...32·
α)  ταχεία και προβλέψιμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, παράλληλα, ενίσχυση των απορροφήσεων από φυσικές καταβόθρες στην Ένωση, για την εκπλήρωση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/...32, σύμφωνα με τους στόχους του για το κλίμα και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα παραβλέπει κανένα·
__________________
__________________
32 COM(2020)0080.
32 COM(2020)0080.
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συνεχής πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή·
β)  συνεχή πρόοδο στην ενίσχυση και την ενσωμάτωση της προσαρμοστικής ικανότητας, μεταξύ άλλων στη βάση της προσέγγισης των οικοσυστημάτων, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής και της μείωσης της ευπάθειας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, καθώς και όλων των τομέων της οικονομίας στην αλλαγή του κλίματος, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόληψη και την ετοιμότητα στις φυσικές καταστροφές·
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  προώθηση ενός μοντέλου ανατροφοδοτικής ανάπτυξης που επιστρέφει στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί, αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·
γ)  πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας που θα δίνει πίσω στον πλανήτη περισσότερα από όσα του αφαιρεί, διασφαλίζοντας τη μετάβαση σε μια μη τοξική κυκλική οικονομία όπου η ανάπτυξη θα είναι ανατροφοδοτική και οι πόροι θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων·
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  επιδίωξη μιας φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, μεταξύ άλλων για τον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος, και προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον·
δ)  επιδίωξη μηδενικής ρύπανσης προκειμένου να επιτευχθεί ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, τόσο στον αέρα, το νερό και το έδαφος, όσο και σε σχέση με τη ρύπανση από το φως και τον θόρυβο, και προστασία της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, των ζώων και των οικοσυστημάτων από κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις τους, και εφαρμογή και προώθηση της προσέγγισης «Μία υγεία»·
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, ιδίως του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και των δασών, των γλυκών υδάτων, των υγροτόπων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων·
ε)  προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής και αναστροφής της απώλειας τόσο εντός όσο και εκτός προστατευόμενων περιοχών, και βελτίωση της υγείας του περιβάλλοντος, ιδίως του αέρα, του νερού και του εδάφους, καθώς και αντιμετώπιση της υποβάθμισης των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, ιδίως με την υλοποίηση των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, καθώς και εκείνες που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία·
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μείωση των κύριων περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας και του συστήματος τροφίμων.
στ)  διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και σημαντική μείωση των βασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων που σχετίζονται με το αποτύπωμα παραγωγής και κατανάλωσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών για την οποία ευθύνεται η Ένωση, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, των κτιρίων και των υποδομών, της κινητικότητας, του τουρισμού, του διεθνούς εμπορίου και των τροφικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, παράλληλα με τον συνυπολογισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας που ορίζονται στην παράγραφο 2 νοούνται ότι καλύπτουν επίσης τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις δράσεις που καθορίζονται στις στρατηγικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τις επιδιώξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι εν λόγω επιδιώξεις, στόχοι και δράσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του πλαισίου παρακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – τίτλος
Ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος
Ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του παρόντος προγράμματος και των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των εν λόγω συνθηκών
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα και καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την παροχή επαρκούς ικανότητας όσον αφορά τη διοίκηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην τακτική επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και ενίσχυση της δράσης κατά του περιβαλλοντικού εγκλήματος,
α)  διασφάλιση της αποτελεσματικής, ταχείας και πλήρους εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα και καταβολή προσπαθειών για την επίτευξη άριστων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσθετης και επαρκούς ικανότητας όσον αφορά τη διοίκηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην τακτική επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής·
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  βελτίωση της καθοδήγησης και των συστάσεων και διασφάλιση αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, για τη μείωση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με το περιβαλλοντικό δίκαιο, μεταξύ άλλων στον τομέα της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος σχετικά με τα απόβλητα, και της παράνομης υλοτομίας, καθώς και ενίσχυση των δράσεων στην περιοχή της περιβαλλοντικής ευθύνης και των απαντήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ενίσχυση της νομικής και δικαστικής συνεργασίας και επιβολής του νόμου στον τομέα του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως ορίζεται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, καθώς και τις διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς·
__________________
Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  απόδοση προτεραιότητας στην επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, όπου η εφαρμογή είναι ελλιπής, με ταχεία και συστηματική παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάσει, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών για τον σκοπό αυτό·
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1
–  ενσωμάτωση των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε όλες τις σχετικές στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις και έργα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να μη θίγουν, ούτε τα ίδια ούτε η υλοποίησή τους, κανέναν από τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2·
–  ενσωμάτωση των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και των ΣΒΑ σε όλες τις σχετικές στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις και έργα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε σχετικές διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι στρατηγικές, νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, επενδύσεις, σχέδια και συμφωνίες και η εφαρμογή τους συμβάλλουν, όπου απαιτείται, στους στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και δεν είναι επιβλαβείς, μεταξύ άλλων στο πνεύμα του άρθρου 17 του κανονισμού για την ταξινόμηση·
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3
–  απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις συνέργειες και στους δυνητικούς συμβιβασμούς μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των πολιτών για διατροφή, στέγαση και κινητικότητα ικανοποιούνται με βιώσιμο τρόπο που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο·
–  συστηματική και περιεκτική αξιολόγηση των συνεργειών και πιθανών αντισταθμίσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων για όλες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ευημερία, και, ιδίως, το δικαίωμα των ανθρώπων και η ανάγκη για ένα υγιές περιβάλλον και προσιτά υψηλής ποιότητας και προσβάσιμα αγαθά όπως νερό, τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη και κινητικότητα, διασφαλίζονται με βιώσιμο τρόπο, που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο·
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)
–  υιοθέτηση μιας προσέγγισης «προτεραιότητας στη βιωσιμότητα» στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης και της λειτουργίας της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού περί ταξινόμησης·
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 β (νέα)
–  διασφάλιση της συνοχής των μέτρων και των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τομεακής νομοθεσίας, των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης και του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς και των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, με τους στόχους προτεραιότητας που τίθενται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2·
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4
–  τακτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων για νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται σε ευρείες διαβουλεύσεις σύμφωνα με ελέγξιμες, συμμετοχικές, εμπεριστατωμένες και εύκολες στην εφαρμογή διαδικασίες, και οι οποίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα·
–  τακτική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και εκπόνηση ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων για νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται σε ευρείες και διαφανείς διαβουλεύσεις σύμφωνα με ελέγξιμες, συμμετοχικές, εμπεριστατωμένες και εύκολες στην εφαρμογή διαδικασίες, που συνυπολογίζουν το πλήρες φάσμα των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών τους επιπτώσεων, καθώς και το κόστος τόσο της δράσης όσο και της αδράνειας·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αποτελεσματική ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για την οικονομική διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·
γ)  αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΣΒΑ καθώς και του κλίματος, του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και των κοινωνικών στόχων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικής διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του αρχικού του σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων ανά χώρα, των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να παρέχουν στα κράτη μέλη ανάλυση και πρόσθετους δείκτες·
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  θέσπιση ενός γενικού πλαισίου της Ένωσης για τη μέτρηση και την επίτευξη προόδου προς μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας, σύμφωνα με τους ΣΒΑ, τη συμφωνία του Παρισιού και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που θα συμβάλλει στην καθοδήγηση της ανάπτυξης και του συντονισμού νέων και υφιστάμενων πολιτικών και πρωτοβουλιών, ενσωματώνοντας παράλληλα τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας, όπου η ανάπτυξη είναι ανατροφοδοτική στο πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και τον ετήσιο προγραμματισμό της, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές και την εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας·
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων και μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε εθνικό επίπεδο·
δ)  κινητοποίηση και εξασφάλιση επαρκών βιώσιμων επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων και μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε εθνικό επίπεδο, συνεπών με τη στρατηγική της Ένωσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινόμηση και την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά έχουν τη δυνατότητα για δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της κοινωνίας της Ένωσης·
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, βέλτιστη χρήση βασιζόμενων στην αγορά μέσων και εργαλείων κατάρτισης πράσινου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη διασφάλιση κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, και στήριξη των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη τυποποιημένων λογιστικών πρακτικών φυσικού κεφαλαίου·
ε)  σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως το 2025·
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)  σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιβλαβών επιδοτήσεων πέραν αυτών για ορυκτά καύσιμα σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως το 2027·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)
εβ)  βέλτιστη χρήση των μέσων περιβαλλοντικής φορολογίας και των αγορακεντρικών μέσων, καθώς και των εργαλείων κατάρτισης και χρηματοδότησης του πράσινου προϋπολογισμού και των περιβαλλοντικά θετικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, και υποστήριξη των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερομένων στην εφαρμογή τυποποιημένων πρακτικών λογιστικής καταγραφής του φυσικού κεφαλαίου, υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντικαθιστά στόχους και μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή για την προστασία της βιοποικιλότητας·
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)
εγ)  επένδυση στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τους ελάχιστους ετήσιους στόχους δαπανών που συμφωνήθηκαν μέσω του ΠΔΠ 2021-2027 (7,5 % το 2024 και 10 % το 2026 και 2027), με σκοπό την προοδευτική αύξηση αυτών των στόχων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, και σύμφωνα με τους στόχους χρηματοδότησης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα του 2030, με παρακολούθηση από μια ισχυρή, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ταξινόμησης της Ένωσης·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)
εδ)  διασφάλιση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και προστασίας του κλίματος και της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς καθώς και συνέπειας μεταξύ χρηματοδότησης για το κλίμα και για τη βιοποικιλότητα·
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε ε (νέο)
εε)  διασφάλιση ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ υλοποιούνται με κοινωνικά δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, συμβάλλοντας στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων, που ενδέχεται να προκύψουν από τις επιπτώσεις των μέτρων και των πολιτικών που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον·
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε στ (νέο)
εστ)  ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 8ο ΠΔΠ, μεταξύ άλλων, με τη διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων στα δύο φύλα και δράσεων με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου·
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και ενίσχυση της βάσης γνώσεων για το περιβάλλον και της χρήσης της, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, της καινοτομίας, της προώθησης των πράσινων δεξιοτήτων και της περαιτέρω ανάπτυξης της λογιστικής του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·
στ)  μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, και να ενισχύουν τη βάση περιβαλλοντικών γνώσεων και τα συστήματα γνώσης και χρήσης των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων λαών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, της καινοτομίας, της προώθησης πράσινων δεξιοτήτων, της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, και της περαιτέρω ανάπτυξης της λογιστικής του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  δημιουργία βάσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την ικανότητα των διαφόρων οικοσυστημάτων να λειτουργούν ως καταβόθρες και αποθέματα αερίων θερμοκηπίου·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  ανάπτυξη της βάσης γνώσεων σχετικά με τις απαιτήσεις για συστημικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αναγνώρισης, μέτρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων, μεταξύ άλλων, των σημείων καμπής, των βρόχων ανάδρασης, των φαινομένων εγκλωβισμού, των αλληλεξαρτήσεων και των φραγμών σε θεμελιώδεις αλλαγές στο περιβάλλον και στα κοινωνικοοικονομικά συστήματα, και πώς να επιτευχθεί η μετάβαση από μια πολιτική κατακερματισμένη σε τομείς σε μια συστημική προσέγγιση συνοχής, καθώς και τον τρόπο πρόληψης ή ανακούφισης τυχόν αρνητικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  κάλυψη των κενών και βελτιστοποίηση των σχετικών συνόλων δεικτών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συστημική αλλαγή, τα πλανητικά όρια, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ένωσης, επίσης και σε σχέση με τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης, τη διακυβέρνηση, τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις ανισότητες, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι αυτά τα σύνολα δεικτών είναι συγκρίσιμα σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)
στδ)  διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής και συνεργασίας με τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε όλες τις διαστάσεις της χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω μιας συνεργατικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης, διασφαλίζοντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες θα διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την επί τόπου υλοποίηση·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ε (νέο)
στε)  ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και το περιβάλλον, και μεταξύ της Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, στο πλαίσιο της τεχνικής πλατφόρμας συνεργασίας για το περιβάλλον, και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του διαλόγου και της άντλησης πληροφοριών·
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ στ (νέο)
στστ)  πλήρης σεβασμός και διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των περιβαλλοντικών καταστροφών, κατά προτεραιότητα, στην πηγή, καθώς και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ζ (νέο)
στζ)  αντιμετώπιση της υποβάθμισης της γης και θέσπιση ενός νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα περιλαμβάνει εναρμονισμένους δείκτες και μια μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων·
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ η (νέο)
στη)  μετατροπή του συστήματος τροφίμων, μεταξύ άλλων μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, και να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, εντός και εκτός της Ένωσης, να ελαχιστοποιήσει τις εισροές που βασίζονται σε χημικά, αντιβιοτικά ή ορυκτά καύσιμα, και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για τα ενδιαφερόμενα μέρη·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ θ (νέο)
στθ)  προώθηση της παγκόσμιας κατάργησης των φυτοφαρμάκων που δεν έχουν εγκριθεί στην Ένωση και ανάληψη δέσμευσης ότι τα φυτοφάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ένωση δεν θα εξάγονται εκτός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και συνέπεια μεταξύ των εσωτερικών και των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης·
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ ι (νέο)
στι)  ταχεία αντικατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών, των ανθεκτικών χημικών ουσιών, των νευροτοξικών και των ανοσοτοξικών ουσιών, καθώς και αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών, των νανομορφών ουσιών και της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες από προϊόντα, αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, προωθώντας παράλληλα τη μεγαλύτερη χρήση και οικονομική προσιτότητα ασφαλών εναλλακτικών λύσεων και εντατικοποιώντας και συντονίζοντας τις προσπάθειες για την προώθηση της ανάπτυξης και επικύρωσης εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα·
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών δεδομένων για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους·
ζ)  αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών δεδομένων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση των οικοσυστημάτων, αυξάνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτών των τεχνολογιών, και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα και πληροφορίες·
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  ολιστική αναγνώριση της διασύνδεσης μεταξύ της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης της αρχής «Μία υγεία» στη διαδικασία χάραξης πολιτικών·
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)  αναγνώριση του δικαιώματος για ένα υγιές περιβάλλον στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθηση ενός παρόμοιου δικαιώματος σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  πλήρης αξιοποίηση των λύσεων που βασίζονται στη φύση και της κοινωνικής καινοτομίας·
η)  πλήρης αξιοποίηση της οικοσυστημικής προσέγγισης και των οικολογικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS), παράλληλα με:
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 1 (νέα)
–  μεγιστοποίηση της συνδεσιμότητας μεταξύ οικοσυστημάτων, και αποκατάσταση των ωφελειών τους, βάσει συνεργειών μεταξύ της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή·
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 2 (νέα)
–  διασφάλιση ότι η εφαρμογή τους ενισχύει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και λειτουργίες, δεν θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, δεν αντικαθιστά ούτε υπονομεύει τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ταχεία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, σέβεται την αρχή της προφύλαξης, έχει σαφή κοινωνικά κοινά οφέλη και διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή και τη συγκατάθεση των θιγόμενων αυτόχθονων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων·
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 3 (νέα)
–  περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης, εργαλείων αξιολόγησης και μετρήσιμων δεικτών για τις λύσεις που βασίζονται στη φύση ( NBS), καθώς και κατάρτιση καταλόγου εξαιρούμενων δραστηριοτήτων·
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 4 (νέα)
–  διασφάλιση ότι, όπου οι λύσεις που βασίζονται στη φύση χρηματοδοτούνται από μηχανισμούς αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας, οι μηχανισμοί αυτοί εφαρμόζονται, παρακολουθούνται, αξιολογούνται και επιβάλλονται δεόντως και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις άμεσες, έμμεσες και σωρευτικές επιπτώσεις, γεωγραφικά και διαχρονικά, ενώ παράλληλα τηρούν αυστηρά μια ιεράρχηση μετριασμού, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι αντισταθμίσεις βιοποικιλότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης·
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 5 (νέα)
–  διασφάλιση ότι, όταν χρησιμοποιούνται μηχανισμοί αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας για τη χρηματοδότηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω μηχανισμούς δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο·
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – περίπτωση 6 (νέα)
–  πλήρης αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινοτικής δράσης για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα, κοινότητες και ΜΜΕ να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ·
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  αποτελεσματική εφαρμογή υψηλών προτύπων για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus)35·
θ)  αποτελεσματική εφαρμογή υψηλών προτύπων για τη διαφάνεια, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus)35 τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·
__________________
__________________
35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)
ι α)  προώθηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ και τη διευκόλυνση του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κοινωνίας·
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)
ι β)  σημαντική μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της Ένωσης με σκοπό τον περιορισμό τους εντός των ορίων του πλανήτη το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης δεσμευτικών ενωσιακών στόχων για τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της Ένωσης, καθώς και δεσμευτικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών·
Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 1
–  συνεργασία με τις χώρες εταίρους όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, ενθάρρυνση και στήριξή τους ώστε να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σε αυτούς τους τομείς κανόνες οι οποίοι είναι εξίσου φιλόδοξοι με εκείνους της Ένωσης, και διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης με τις οικείες απαιτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της·
–  συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, ενθάρρυνση και στήριξή τους ώστε να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σε αυτούς τους τομείς κανόνες οι οποίοι είναι τουλάχιστον εξίσου φιλόδοξοι με εκείνους της Ένωσης, και διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή εξάγονται από την Ένωση με τις οικείες απαιτήσεις της Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της·
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 1 α (νέα)
–  προώθηση της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και θέσπιση υποχρεωτικών απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο Ένωσης, και συνεκτίμηση αυτών των απαιτήσεων κατά την άσκηση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με την επικύρωση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών·
Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 2
–  ενίσχυση της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνεργασίας στις ομάδες G7 και G20·
–  ενίσχυση της συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σε τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και συμμαχιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνεργασίας·
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 3
–  ενίσχυση της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ένωση και τους εταίρους της, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά την πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών·
–  επίδειξη ηγετικής θέσης σε διεθνή φόρα, μεταξύ άλλων, με την επίτευξη από την Ένωση των ΣΒΑ, καθώς και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και παροχή στήριξης σε τρίτες χώρες να πράξουν ομοίως, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά την πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών·
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 5
–  μέριμνα ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών προς τρίτες χώρες να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
–  μέριμνα ώστε η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης και των κρατών μελών προς τρίτες χώρες να προωθεί το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, τη Συμφωνία του Παρισιού και το παγκόσμιο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα μετά το 2020, και να συνάδει με τους στόχους προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι ευνοϊκές συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
α)  βελτιώνει και επεκτείνει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, και στη συνέχεια επικαιροποιεί την υφιστάμενη δημόσια βάση δεδομένων για τις αποφάσεις επί παραβάσει, ούτως ώστε τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σε σχέση με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος να μπορούν να παρακολουθούνται με σαφή, κατανοητό και προσβάσιμο τρόπο·
β)  αξιολογεί τακτικά τη συνοχή των μέτρων και των πολιτικών της Ένωσης με τους στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, και διενεργεί τις εν λόγω αξιολογήσεις για τα σχέδια και τα υφιστάμενα μέτρα και πολιτικές της Ένωσης· όταν εντοπίζονται ασυνέπειες, το σχέδιο μέτρου ή πολιτικής ευθυγραμμίζεται με αυτούς τους στόχους προτεραιότητας πριν από τη δημοσίευση ή, στην περίπτωση υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών της Ένωσης, με τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που προτείνονται·
γ)  αναπτύσσει εργαλεία για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων των σχεδιαζομένων και των υφιστάμενων μέτρων και πολιτικών, καθώς και των πιθανών επιπτώσεών τους στις κοινωνικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων, και του κόστους της αδράνειας·
δ)  εντός οκτώ εβδομάδων από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, παρουσιάζει συστηματικά λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις απαντήσεις της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάνοντας διάκριση μεταξύ των απαντήσεων των διαφόρων τύπων ενδιαφερόμενων μερών·
ε)  δημοσιεύει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων τους·
στ)  αναπτύσσει δείκτη για την αξιολόγηση της απόκλισης μεταξύ της δομής των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του σεναρίου ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού για καθέναν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διατύπωση συστάσεων προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις επενδύσεις για το κλίμα που απαιτούνται, προκειμένου να επιτύχουν και να διατηρήσουν την απαιτούμενη πορεία για την επίτευξη της συμφωνίας του Παρισιού και των σχετικών στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ·
ζ)  υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου 2022, έκθεση στην οποία προσδιορίζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων συνόλων δεικτών, πλαισίων παρακολούθησης και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε ενωσιακό επίπεδο για τη μέτρηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου, και στην οποία επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν· σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αναπτύσσει, έως τις 30 Ιουνίου 2023, έναν ολοκληρωμένο σύνολο δεκτών «πέραν του ΑΕγχΠ» για την καθοδήγηση και την τεκμηρίωση της μελλοντικής χάραξης πολιτικής, με την επιφύλαξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι ευνοϊκές συνθήκες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο εα), η Επιτροπή, έως το Δεκέμβριο του 2022, και βάσει των τρεχουσών εργασιών, αξιολογεί ποιες επιδοτήσεις είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και παράγει υλικό καθοδήγησης για τον εντοπισμό αυτών των επιδοτήσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πιθανές οδούς για τη σταδιακή κατάργησή τους. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη επιδοτήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη σταδιακή κατάργησή τους. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές ετησίως στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες σε έκθεση, κατανεμημένη ανά κράτος μέλος, η οποία δημοσιεύεται το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς, με πρώτο έτος αναφοράς το 2023. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα απαιτηθεί η κινητοποίηση ευρείας στήριξης με την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και ενθάρρυνση της συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών ή νομοθεσίας που σχετίζονται με το 8ο ΠΔΠ μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
2.  Οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, μεμονωμένους πολίτες, κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή του 8ου ΠΔΠ. Για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα απαιτηθεί η κινητοποίηση ευρείας στήριξης με την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και ενθάρρυνση της συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών ή νομοθεσίας που σχετίζονται με το 8ο ΠΔΠ μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές και σε εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Υπεύθυνα για την ανάληψη κατάλληλης δράσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, είναι τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη. Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα συνεκτίμηση των αρχών της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – τίτλος
Πλαίσιο παρακολούθησης
Δείκτες, πλαίσιο παρακολούθησης και διακυβέρνηση
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 3.
1.  Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, και υπό την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας τους, παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες και δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 και τον γενικό στόχο της επίτευξης συστημικής αλλαγής. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που προκύπτουν από την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων να είναι διαθέσιμες στο κοινό και εύκολα προσβάσιμες, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Μετά από διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ένα ενιαίο πλαίσιο, υπό μορφή ενιαίου πίνακα αποτελεσμάτων και συμπεριλαμβάνοντας πρωταρχικούς δείκτες, για την παρακολούθηση και εντοπισμό της προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2, σύμφωνα με τα υπάρχοντα πλαίσια και διαδικασίες παρακολούθησης.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει ενημέρωση για τα εξής:
–  την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συστημική αλλαγή που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, μόλις το επιτρέπει το πλαίσιο παρακολούθησης·
–  την απόσταση από τους στόχους που έχουν τεθεί για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2·
–  την χρηματοδότηση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, η οποία παρακολουθείται μέσω άρτιας, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας·
–  τα μέσα που έχουν εφαρμοστεί, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων προτεραιότητας, και κατά πόσον αυτά είναι επαρκή· και
–  τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση πιθανών ασυνεπειών.
Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως αυτά που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται με την επιφύλαξη των υφιστάμενων πλαισίων και διαδικασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και διακυβέρνησης που καλύπτουν την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα.
2.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των δεδομένων και των δεικτών, αξιοποιώντας τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη, και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως αυτά που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται, είναι συνεπής και δεν θίγει τα υφιστάμενα πλαίσια και διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και διακυβέρνησης που καλύπτουν την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα, και διενεργείται στη βάση μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας που επιτρέπει τη μέτρηση της προόδου.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ανταλλάσσουν απόψεις σε ετήσια βάση σχετικά με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και προσδιορίζουν, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της Ένωσης, πρόσθετα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα και δράσεις όταν η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας θεωρείται ανεπαρκής ή για την υπέρβαση των εμποδίων που εντοπίζονται.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων υποστηρίζουν την Επιτροπή στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνάφειας των δεδομένων και των γνώσεων, πραγματοποιώντας ειδικότερα τα εξής:
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων υποστηρίζουν την Επιτροπή στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της συνάφειας των δεδομένων, των δεικτών και των γνώσεων, πραγματοποιώντας ειδικότερα τα εξής:
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στοιχείων και δεδομένων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία·
α)  συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στοιχείων και δεδομένων με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις μεθοδολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης εναρμονισμένων δεικτών·
Τροπολογία 107
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  ενίσχυση και στήριξη της βασικής έρευνας, της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης·
Τροπολογία 108
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  καταβολή προσπαθειών για την κάλυψη των σχετικών κενών στα δεδομένα παρακολούθησης·
β)  αξιολόγηση των απαιτούμενων πόρων και καταβολή προσπαθειών για την κάλυψη των σχετικών κενών στα δεδομένα παρακολούθησης, και όσον αφορά τη μέτρηση της συστημικής αλλαγής·
Τροπολογία 109
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  εκπόνηση αναλύσεων χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και συστημικών αναλύσεων και συμβολή στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·
γ)  εκπόνηση αναλύσεων χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και συστημικών αναλύσεων και συμβολή στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την υποβολή συστάσεων για την ενίσχυση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων·
Τροπολογία 110
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  εργαλεία κατάρτισης, όπως εργαλεία ανάλυσης προοπτικών, τα οποία μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την «απόσταση από τον στόχο»·
Τροπολογία 111
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  ενσωμάτωση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και πλήρης αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων δεδομένων, όπως αυτά που παρέχει το Copernicus·
δ)  ενσωμάτωση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές, υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και πλήρης αξιοποίηση άλλων διαθέσιμων δεδομένων, όπως αυτά που παρέχει το Copernicus·
Τροπολογία 112
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  κάλυψη κρίσιμων κενών γνώσεων σε σχέση με σημεία ανατροπής της οικολογικής ισορροπίας·
Τροπολογία 113
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη και εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στις επόμενες γενιές·
Τροπολογία 114
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα μέσω προγραμμάτων της Ένωσης·
ε)  περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα μέσω προγραμμάτων της Ένωσης·
Τροπολογία 115
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ
ζ)  παροχή βοήθειας στην κοινωνία των πολιτών, στις δημόσιες αρχές, στους πολίτες, στους κοινωνικούς εταίρους και στον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και την ανάληψη δράσης με σκοπό την πρόληψη, τον μετριασμό και την προσαρμογή στους εν λόγω κινδύνους, καθώς και προώθηση της συμμετοχής τους στην κάλυψη των κενών γνώσεων.
ζ)  παροχή βοήθειας στην κοινωνία των πολιτών, στις δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στους πολίτες και στις κοινότητες, στους κοινωνικούς εταίρους και στον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, την εκτίμηση των επιπτώσεών τους και την ανάληψη δράσης με σκοπό την πρόληψη, τον μετριασμό και την προσαρμογή σε παρόμοιους κινδύνους, καθώς και προώθηση της συμμετοχής τους στην κάλυψη των κενών όσον αφορά τις σχετικές γνώσεις·
Τροπολογία 116
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  ενθάρρυνση της παρακολούθησης και αναφοράς περιβαλλοντικών θεμάτων και κενών συμμόρφωσης, από πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης διαδικτυακών μηχανισμών και εφαρμογών κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της υποβολής αναφορών·
Τροπολογία 117
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
4.  Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, κατά περίπτωση, να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και αναφέρει τα αποτελέσματα αυτής της επισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την αντιμετώπιση οιωνδήποτε αναγκών σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ή για την αντιμετώπιση τυχόν άλλων ελλείψεων.
Τροπολογία 118
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο -1 (νέο)
-1.  Έως τις 31 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή πραγματοποιεί ενδιάμεση αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιγράφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε προς τους θεματικούς στόχους προτεραιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των στόχων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, το καθεστώς των όρων και δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 και την πρόοδο που σημειώθηκε στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της συστημικής αλλαγής, και βασίζεται στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, καθώς και στην έκβαση μιας δημόσιας διαβούλευσης. Η ενδιάμεση αξιολόγηση σκιαγραφεί τις συστάσεις και τις διορθώσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ έως την ολοκλήρωσή τους.
Τροπολογία 119
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο -1 α (νέο)
-1α.  Υπό το πρίσμα της προόδου που ορίζεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο -1, άλλων σχετικών εξελίξεων στις πολιτικές, και στην έκθεση «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η νέα Επιτροπή μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024, παρουσιάζει, εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών και μη νομοθετικών δράσεων που σχεδιάζει να αναλάβει κατά τη διάρκεια της θητείας της, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη επίτευξη, έως το 2030 και το 2050 αντίστοιχα, των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ.
Τροπολογία 120
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο 1
Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα κύρια πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.
Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με τα κύρια πορίσματα της εν λόγω αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον σε κατάλληλο χρόνο ώστε το 9ο ΠΔΠ να είναι διαθέσιμο έως την 1η Ιανουαρίου 2031 προκειμένου να αποφευχθεί το κενό μεταξύ του 8ου και του 9ου ΠΔΠ.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0203/2021).

Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου