Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0300(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0203/2021

Predkladané texty :

A9-0203/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Prijaté texty
PDF 303kWORD 82k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg
Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030 ***I
P9_TA(2021)0352A9-0203/2021

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 8. júla 2021 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Komisia vo svojom hodnotení 7. EAP24 dospela k záveru, že jeho vízia do roku 2050 a prioritné ciele sú stále platné, že prispel k prijímaniu predvídateľnejších, rýchlejších a lepšie koordinovaných opatrení v environmentálnej politike; a že jeho štruktúra a podporný rámec prispeli k vytvoreniu synergií, čím sa zvýšila účinnosť a efektívnosť environmentálnej politiky. Okrem toho z hodnotenia vyplynulo, že sa v 7. EAP anticipovala Agenda 2030 Organizácie Spojených národov, pretože sa v ňom dôraz kládol na to, aby hospodársky rast a sociálny blahobyt záviseli od zdravej základne prírodných zdrojov, a uľahčilo sa ním plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Umožnil takisto Únii vystupovať jednotne na globálnej scéne v otázkach klímy a životného prostredia. Komisia vo svojom hodnotení 7. EAP dospela ďalej k záveru, že pokrok súvisiaci s ochranou prírody, zdravím a integráciou politiky nie je dostatočný.
(3)  Komisia vo svojom hodnotení 7. EAP24 dospela k záveru, že jeho vízia do roku 2050 a prioritné ciele sú stále platné, že prispel k prijímaniu predvídateľnejších, rýchlejších a lepšie koordinovaných opatrení v environmentálnej politike; a že jeho štruktúra a podporný rámec prispeli k vytvoreniu synergií, čím sa zvýšila účinnosť a efektívnosť environmentálnej politiky. Okrem toho z hodnotenia vyplynulo, že sa v 7. EAP anticipovala Agenda 2030 Organizácie Spojených národov, pretože sa v ňom dôraz kládol na to, aby hospodársky rast a sociálny blahobyt záviseli od zdravej základne prírodných zdrojov, a uľahčilo sa ním plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Umožnil takisto Únii vystupovať jednotne na globálnej scéne v otázkach klímy a životného prostredia. Komisia vo svojom hodnotení 7. EAP dospela ďalej k záveru, že pokrok súvisiaci s ochranou prírody, zdravím a integráciou environmentálnych otázok do iných oblastí politiky nie je dostatočný. V hodnotení sa konštatovalo, že v 7. EAP sa mohli viac zohľadniť sociálne otázky, a to na základe existujúcich prepojení medzi environmentálnou a sociálnou politikou, napríklad pokiaľ ide o vplyv na zraniteľné skupiny, pracovné miesta, sociálne začlenenie a nerovnosť. Okrem toho Komisia vo svojom hodnotení uviedla, že aj napriek čoraz ambicióznejším environmentálnym cieľom v mnohých oblastiach politiky zostávajú výdavky na ochranu životného prostredia v Európe už mnoho rokov nízke (približne 2 % HDP) a že nevykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia stojí hospodárstvo Únie každoročne približne 55 miliárd EUR v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a priamych nákladov na životné prostredie. V hodnotení sa uvádza, že vykonávanie 7. EAP mohlo byť posilnené silnejším monitorovacím mechanizmom.
__________________
__________________
24 COM(2019)0233.
24 COM(2019)0233.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  Podľa správy EEA s názvom „Európske životné prostredie – stav a výhľad 2020“ (ďalej len „SOER 2020“) je rok 2020 jedinečnou príležitosťou pre Úniu preukázať vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti a čeliť naliehavým výzvam v tejto oblasti, ktoré si vyžadujú systémové riešenia. Ako sa uvádza v SOER 2020, zmeny v globálnej klíme a ekosystémoch, ktoré možno pozorovať od 50 rokov 20. storočia, nemajú za posledné desaťročia až tisícročia obdobu. Svetové obyvateľstvo sa od roku 1950 strojnásobilo, zatiaľ čo počet obyvateľov žijúcich v mestách sa štvornásobne zvýšil. Pri súčasnom modeli rastu sa očakáva, že environmentálne tlaky sa budú ďalej zvyšovať, čo bude mať priame a nepriame škodlivé účinky na ľudské zdravie a dobré životné podmienky. Platí to najmä pre odvetvia s najväčším vplyvom na životné prostredie – potraviny, mobilita, energetika, ako aj infraštruktúra a budovy.
(4)  Podľa správy EEA s názvom Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020“ (ďalej len „SOER 2020“) Únia v nasledujúcom desaťročí jedinečnú príležitosť preukázať celosvetové vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti riešením naliehavých výziev v oblasti udržateľnosti, ktoré sú bezprecedentné a ktoré možno riešiť len zabezpečením systémovej zmeny. Systémová zmena predstavuje zásadnú, transformačnú a prierezovú formu zmeny, ktorá znamená zásadné zmeny a preorientovanie v cieľoch systémov, stimuloch, technológiách, sociálnych postupoch a normách, ako aj v znalostných systémoch a riadiacich prístupoch. Ako sa uvádza v SOER 2020, jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré podmieňujú pretrvávajúce výzvy v oblasti životného prostredia a udržateľnosti Európy, je skutočnosť, že sú neoddeliteľne spojené s hospodárskymi činnosťami a životným štýlom, najmä so spoločenskými systémami, ktoré pre Európanov zabezpečujú potreby, ako je tovar, energetika a mobilita. Zabezpečenie súdržnosti politík s existujúcimi environmentálnymi politikami a ich úplné vykonávanie by pre Európu znamenalo dlhú cestu k dosiahnutiu jej environmentálnych cieľov do roku 2030. Potrebné sú však aj systémové, dlhodobé rámce so záväznými cieľmi vo vzťahu ku klimatickým a environmentálnym cieľom. V SOER 2020 sa uvádza, že Európa nedosiahne svoju víziu udržateľnosti „dobrého života v rámci možností našej planéty“ len podporou hospodárskeho rastu a snahou o riadenie škodlivých vedľajších účinkov pomocou nástrojov environmentálnej a sociálnej politiky. Namiesto toho sa udržateľný rozvoj musí stať základným princípom ambicióznych a súdržných politík, ako aj opatrení v rámci celej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Európska komisia reagovala na výzvy identifikované v SOER 2020 prijatím Európskej zelenej dohody25: novej stratégie rastu pre dvojakú, ekologickú a digitálnu transformáciu, ktorej cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s hospodárstvom, ktoré je konkurencieschopné, klimaticky neutrálne a efektívne využíva zdroje. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)26 zakotvuje v práve cieľ Únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.
(5)  Reakcia Európskej komisie na výzvy identifikované v SOER 2020 je načrtnutá v Európskej zelenej dohode25ako nová stratégia rastu pre dvojakú, ekologickú a digitálnu transformáciu, ktorej cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s hospodárstvom, ktoré je konkurencieschopné, klimaticky neutrálne a efektívne využíva zdroje a chráni, zachováva a zveľaďuje prírodný kapitál Únie a zároveň zlepšuje kvalitu života súčasných a budúcich generácií. Prioritou by malo byť rýchle dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov a zároveň ochrana zdravia a blahobytu ľudí pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi a zabezpečenie spravodlivého a inkluzívneho prechodu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)26 zakotvuje v práve cieľ Únie dosiahnuť najneskôr do roku 2050.
__________________
__________________
25 COM(2019)0640.
25 COM(2019)0640.
26 COM(2020)0080.
26 COM(2020)0080.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Európsky parlament prijal 28. novembra 2019 uznesenie o vyhlásení núdzového stavu v oblasti klímy a životného prostredia v Európe a na celom svete a naliehavo vyzval novú Komisiu, aby prijala rýchle a významné opatrenia, a to aj odstránením nezrovnalostí v súčasných politikách Únie týkajúcich sa núdzového stavu v oblasti klímy a životného prostredia, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy jej politík v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky a infraštruktúry a zabezpečením toho, aby všetky príslušné budúce legislatívne a rozpočtové návrhy boli v úplnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a neprispievali k strate biodiverzity.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  V Únii aj na celom svete sú zem a pôda naďalej degradované v dôsledku širokej škály ľudských činností, ako je zlé hospodárenie s pôdou, zmena využívania pôdy, neudržateľné poľnohospodárske postupy, opúšťanie pôdy, znečistenie, neudržateľné lesnícke postupy a zástavba pôdy, strata biodiverzity a zmena klímy, často v kombinácii s ďalšími faktormi, čím sa znižuje schopnosť zeme a pôdy plniť ekosystémové služby a funkcie; Napriek tomu Únia a členské štáty v súčasnosti nie sú na ceste k splneniu svojich medzinárodných a európskych záväzkov týkajúcich sa pôdy a zeme vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii, obnove znehodnotenej zeme a pôdy a dosiahnutí sveta, ktorý je neutrálny z hľadiska degradácie pôdy do roku 2030. V súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 28. apríla 2021 o ochrane pôdy je potrebný spoločný právny rámec pre celú Úniu na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý plne rešpektuje zásadu subsidiarity a zaoberá sa všetkými hlavnými hrozbami pre pôdu. Tento rámec by mal okrem iného zahŕňať spoločnú definíciu pôdy a jej funkcií a kritériá na dosiahnutie dobrého stavu a trvalo udržateľného využívania, ako aj priebežné a konečné ciele doplnené harmonizovanými ukazovateľmi a metodikou monitorovania a podávania správ.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)  Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá viedla k bezprecedentnej hospodárskej a zdravotnej kríze, opäť ukázala dôležitosť uplatňovania multisektorového prístupu „jedno zdravie“ pri tvorbe politiky, ktorý uznáva, že ľudské zdravie je spojené so zdravím zvierat a so životným prostredím a že opatrenia na riešenie zdravotných hrozieb musia zohľadňovať všetky tri rozmery. S cieľom okrem iného účinne odhaľovať ohniská zoonóz a hrozby pre bezpečnosť potravín, reagovať na ne a predchádzať im by sa mali vymieňať informácie a údaje medzi jednotlivými sektormi a mala by sa zintenzívniť spolupráca na vnútroštátnej a nižšej ako vnútroštátnej úrovni s cieľom vykonávať účinné a spoločné reakcie. 8. EAP by mal prispieť k úplnej integrácii prístupu „jedno zdravie“ na všetkých úrovniach tvorby politiky.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)  Podľa správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES)1a o biodiverzite a pandémiách v roku 2020 sú základnými príčinami pandémií rovnaké globálne environmentálne zmeny, ktoré spôsobujú stratu biodiverzity a zmenu klímy, vrátane zmeny využívania pôdy, expanzie a intenzifikácie poľnohospodárstva, obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a ich konzumácia a ďalšie faktory. Zmena klímy sa podieľa na vzniku chorôb a v budúcnosti pravdepodobne spôsobí značné riziko pandémií, zatiaľ čo strata biodiverzity je spojená aj s transformáciou krajiny a v niektorých prípadoch môže viesť k zvýšenému riziku vzniku chorôb. Podľa správy náklady v prípade nečinnosti výrazne prevyšujú náklady na vykonávanie globálnych stratégií na predchádzanie pandémiám založených na obmedzení obchodu s voľne žijúcimi druhmi a zmenách vo využívaní pôdy a zvýšení dohľadu na základe prístupu „jedno zdravie“.
__________________
1a Seminár IPBES o diverzite a pandémii – Zhrnutie, 2020.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 e (nové)
(5e)  Očakáva sa, že zhoršovanie životného prostredia a nepriaznivé účinky zmeny klímy sa v nasledujúcich rokoch ešte zvýšia, čo bude mať najväčší vplyv na rozvojové krajiny a zraniteľné skupiny obyvateľstva. S cieľom pomôcť budovať odolnosť a podporovať tretie krajiny v ich úsilí o zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, ako aj o ochranu biodiverzity by finančná pomoc Únie a členských štátov tretím krajinám mala podporovať Agendu OSN 2030, Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy1a (ďalej len „Parížska dohoda“) a globálny rámec Dohovoru OSN o biologickej diverzite po roku 2020 a mala by byť v súlade s prioritnými cieľmi 8. EAP. Únia a členské štáty by okrem toho mali tiež zabezpečiť, aby sa Parížska dohoda a iné medzinárodné dohody v oblasti klímy a životného prostredia vykonávali v súlade so zásadou rovnosti a spoločných, ale rozdielnych zodpovedností a príslušných schopností, ako je stanovené aj v článku 2 ods. 2 Parížskej dohody.
_______________
Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6
(6)  Európska zelená dohoda tvorí základ pre plán obnovy „Next Generation EU“, ktorý podporuje investície do kľúčových ekologických odvetví potrebné na budovanie odolnosti a vytváranie rastu a pracovných miest v spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý spolu s rozpočtom Únie na roky 2021 – 2027 bude motorom hospodárskej obnovy Únie po kríze spôsobenej koronavírusom, takisto vychádza z prioritných cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode. Okrem toho by všetky iniciatívy v rámci plánu obnovy „Next Generation EU“ mali rešpektovať prísľub Európskej zelenej dohody „neškodiť“.
(6)  Európska zelená dohoda tvorí základ pre plán obnovy „Next Generation EU“, ktorý podporuje investície do kľúčových ekologických a digitálnych odvetví potrebné na budovanie odolnosti a vytváranie rastu a pracovných miest v spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý spolu s rozpočtom Únie na roky 2021 – 2027 bude motorom hospodárskej obnovy Únie po kríze spôsobenej koronavírusom, takisto vychádza z prioritných cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode. Okrem toho by všetky iniciatívy v rámci plánu obnovy „Next Generation EU“ mali rešpektovať zásadu „nespôsobiť významnú škodu“, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 („nariadenie o taxonómii“)1a. Plán obnovy ponúka významnú príležitosť na urýchlenie prechodu na klimatickú neutralitu a ochranu životného prostredia.
______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7
(7)  Environmentálne akčné programy udávajú smerovanie vývoja environmentálnej politiky EÚ od začiatku 70. rokov 20. storočia. Platnosť 7. Platnosť 7. EAP uplynie 31. decembra 2020 a v jeho článku 4 ods. 3 sa od Komisie vyžaduje, aby v prípade potreby včas predstavila návrh ôsmeho environmentálneho akčného programu (8. EAP) v snahe zabrániť vákuu medzi 7. a 8. EAP. V Európskej zelenej dohode sa oznámilo prijatie nového environmentálneho akčného programu.
(7)  Environmentálne akčné programy udávajú smerovanie vývoja a koordinácie environmentálnej politiky EÚ od začiatku 70. rokov 20. storočia. Platnosť 7. Platnosť 7. EAP uplynula 31. decembra 2020 a v jeho článku 4 ods. 3 sa od Komisie vyžadovalo, aby v prípade potreby včas predstavila návrh ôsmeho environmentálneho akčného programu (8. EAP) v snahe zabrániť vákuu medzi 7. a 8. EAP. V oznámení Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode sa oznámilo, že 8. environmentálny akčný program bude zahŕňať nový monitorovací mechanizmus, aby sa zabezpečilo, že Únia bude naďalej plniť svoje environmentálne ciele. Komisia sa vo svojom oznámení tiež zaviazala zaviesť prehľad ukazovateľov s cieľom monitorovať pokrok vo všetkých cieľoch Európskej zelenej dohody.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8
(8)  8. EAP by mal podporovať ciele Európskej zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy v súlade s dlhodobým cieľom „žiť dobre v rámci možností našej planéty“ do roku 2050, ktorý je stanovený už v 7. EAP. Mal by prispieť k dosiahnutiu Agendy 2030 Organizácie Spojených národov a jej cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
(8)  8. environmentálny akčný program ako celkový environmentálny akčný program Únie by mal vychádzať z cieľov Európskej zelenej dohody a podporovať ich dosiahnutie v súlade s dlhodobým cieľom „žiť dobre v rámci možností našej planéty“ najneskôr do roku 2050, v súlade s tým, čo už bolo stanovené v 7. EAP. Mal by byť tiež plne v súlade s Agendou 2030 Organizácie Spojených národov a jej cieľov udržateľného rozvoja (SDG), ktoré sú integrované a nedeliteľné, a mal by byť podporovať ich vykonávanie a dosahovanie a byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody, Dohovoru OSN o biologickej diverzite a ďalších relevantných medzinárodných dohôd. 8. EAP by mal umožniť systémovú zmenu na hospodárstvo Únie, ktoré zaručí blahobyt v rámci možností našej planéty, kde rast je regeneračný, a mal by tiež zabezpečiť, aby sa environmentálna a klimatická transformácia uskutočnila spravodlivým a inkluzívnym spôsobom a zároveň prispela k zníženiu nerovností.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Prioritné ciele 8. EAP stanovujú smerovanie tvorby politiky Únie, pričom vychádzajú okrem iného zo záväzkov vyplývajúcich zo stratégií a iniciatív Európskej zelenej dohody.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  8. EAP tvorí základ pre dosiahnutie environmentálnych a klimatických cieľov vymedzených v rámci Agendy 2030 Organizácie Spojených národov a jej cieľov udržateľného rozvoja. Podľa modelu, ktorý vypracovalo Štokholmské centrum pre výskum odolnosti (Stockholm Resilience Centre), je dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v oblasti životného prostredia a klímy základom sociálnych a hospodárskych cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pretože naše spoločnosti a hospodárstva závisia od zdravej biosféry a pretože trvalo udržateľný rozvoj sa môže uskutočňovať len v bezpečnom operačnom priestore stabilnej a odolnej planéty. Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja Úniou a jej podpora tretích krajín v tomto smere bude mať zásadný význam, ak má Únia preukázať celosvetové vedúce postavenie pri dosahovaní prechodu k udržateľnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
(9)  8. EAP by mal urýchliť prechod na regeneračné hospodárstvo, ktoré planéte navracia viac, než si od nej berie. V modeli regeneračného rastu sa uznáva, že dobré životné podmienky a prosperita našich spoločností závisia od stabilnej klímy, zdravého životného prostredia a prosperujúcich ekosystémov, ktoré poskytujú bezpečný operačný priestor pre naše hospodárstva. Keďže svetové obyvateľstvo a dopyt po prírodných zdrojoch naďalej rastú, hospodárska činnosť by sa mala rozvíjať spôsobom, ktorý neškodí, ale naopak zvráti zmenu klímy a zhoršovanie životného prostredia, minimalizuje znečistenie a povedie k udržaniu a obohacovaniu prírodného kapitálu, a tým zaistí bohatstvo obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Regeneračné hospodárstvo prostredníctvom neustálych inovácií, adaptácie na nové výzvy a spoločnej tvorby posilňuje odolnosť a chráni dobré životné podmienky súčasných a budúcich generácií.
(9)  8. EAP by mal urýchliť prechod na model regeneračného rastu, ktorý planéte navracia viac, než si od nej berie, v kontexte udržateľného hospodárstva blahobytu, ktoré umožňuje systémovú zmenu, uznáva, že dobré životné podmienky a prosperita našich spoločností závisia od stabilnej klímy, zdravého životného prostredia a prosperujúcich ekosystémov a poskytuje bezpečný operačný priestor v rámci možností našej planéty. Keďže svetové obyvateľstvo a dopyt po prírodných zdrojoch naďalej rastú, hospodárska činnosť by sa mala rozvíjať udržateľným spôsobom, ktorý neškodí, ale naopak zvráti zmenu klímy, ochráni a obnoví ekosystémy a biodiverzitu a zároveň zastaví a zvráti ich úbytok, zabráni zhoršovaniu životného prostredia, ochráni zdravie a blahobyt pred negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, zabráni a minimalizuje znečistenie a povedie k udržaniu a obohacovaniu prírodných zdrojov a biodiverzity, a tým zaistí bohatstvo obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Regeneračné a udržateľné hospodárstvo blahobytu prostredníctvom neustáleho výskumu a inovácií, transformácie modelov výroby a spotreby a adaptácie na nové výzvy a spoločnej tvorby zlepšuje stav prírody a posilňuje odolnosť a chráni dobré životné podmienky súčasných a budúcich generácií a ich právo na zdravé životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Podľa OECD je zrejmé, že hospodársku výkonnosť a spoločenský pokrok treba merať „nad rámec HDP“ a že HDP ako jediné meradlo neposkytuje tvorcom politík dostatočne presný obraz o tom, ako hospodárstvo funguje pre občanov, ani o dlhodobých vplyvoch rastu na udržateľnosť1a. V záujme toho, aby Únia vypracovala komplexnejší prístup k tvorbe hospodárskej politiky v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskou dohodou a Dohovorom OSN o biologickej diverzite, sa v 8. EAP stanovuje požiadavka na vypracovanie komplexného súboru ukazovateľov „nad rámec HDP“, ako už požadoval 7. EAP, s cieľom merať pokrok smerom k udržateľnému hospodárstvu blahobytu a usmerňovať a informovať o budúcej tvorbe politiky.
__________________
1a Pracovný dokument SDD č. 102 z 18. septembra 2019 “The Economy of Well-being - Creating opportunities for people’s well-being and economic growth” (Hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky – vytváranie príležitostí pre blahobyt ľudí a hospodársky rast).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Vykonávanie účinného globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 bude závisieť od zníženia finančných tokov, ktoré poškodzujú biodiverzitu, pričom podľa správy OECD je objem ročných výdavkov vlád, ktoré potenciálne poškodzujú biodiverzitu, päť až šesťkrát vyšší ako ročné globálne výdavky na biodiverzitu1a. Ciele z Aichi v oblasti biodiverzity stanovili povinnosť najneskôr do roku 2020 zastaviť, postupne zrušiť alebo reformovať dotácie na činnosti, ktoré môžu poškodzovať biodiverzitu, a 7. environmentálny akčný program stanovil povinnosť Únie a členských štátov okamžite začať s postupným rušením dotácií na činnosti, ktoré poškodzujú životné prostredie. Na to, aby Únia dosiahla prioritné ciele 8. EAP vrátane klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050, bude potrebné postupne zrušiť všetky dotácie škodlivé pre životné prostredie vrátane dotácií na fosílne palivá. Toto opatrenie by sa malo vzťahovať na všetky priame a nepriame dotácie vrátane úľav vo forme oslobodenia od dane. Mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom ktorého by členské štáty mohli podávať správy o postupnom rušení dotácií škodlivých pre životné prostredie iných, ako sú dotácie na fosílne palivá. Postupné rušenie všetkých dotácií škodlivých pre životné prostredie by sa malo riadiť zásadou spravodlivého prechodu a mali by ho sprevádzať opatrenia na prevenciu alebo zmiernenie akýchkoľvek negatívnych sociálno-ekonomických vplyvov na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom by sa malo zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.
__________________
1a Záverečná správa OECD, apríl 2020, „A comprehensive view of Global Biodiversity Finance“ (Komplexný prehľad globálneho financovania biodiverzity).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 c (nové)
(9c)  Jednou z priorít Európskej stratégie pre environmentálne účty na obdobie2019 – 2023 je rozšíriť zoznam oblastí, na ktoré sa vzťahujú európske environmentálne účty, pričom jednou z pripravovaných oblastí sú „dotácie alebo podporné opatrenia potenciálne škodlivé pre životné prostredie“. Komisia prostredníctvom svojej práce na prípravnej akcii poskytne zainteresovaným stranám súbor nástrojov, ktoré im pomôžu zmapovať dotácie škodlivé pre životné prostredie a následne ich reformovať alebo odstrániť na základe dôkazov, a to určením sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov ich postupného rušenia.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 d (nové)
(9d)  Morské a pobrežné ekosystémy, ako sú mangrovy, koralové útesy, slaniská a lúky morskej trávy, sú degradované a negatívne ovplyvnené procesmi, ako je eutrofizácia a acidifikácia, čo má vplyv na biodiverzitu, ktorú udržujú, a na ekosystémové služby a funkcie, ktoré poskytujú, ako aj na ich schopnosť pôsobiť ako zachytávače uhlíka. Na ochranu a obnovu týchto morských a pobrežných ekosystémov vrátane morského dna sú potrebné naliehavé opatrenia a uznanie oceánu ako globálneho verejného statku by mohlo uľahčiť zvýšenie povedomia, zlepšenie gramotnosti v oblasti oceánov a podporiť všetky úrovne a aktérov v spoločnosti, aby podnikli kroky a prijali účinné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10
(10)  V 8.EAP by sa mali stanoviť tematické prioritné ciele v týchto oblastiach: klimatická neutralita, adaptácia na zmenu klímy, ochrana a obnova biodiverzity, obehové hospodárstvo, stratégia nulového znečistenia a zníženie environmentálnych tlakov vyplývajúcich z výroby a zo spotreby. Okrem toho by sa v ňom mali určiť podmienky umožňujúce dosiahnutie dlhodobých a tematických prioritných cieľov pre všetkých zapojených aktérov.
(10)  V 8.EAP by sa mali stanoviť tematické prioritné ciele v oblastiach zmierňovania zmeny klímy, adaptácie na zmenu klímy, ochrany a obnovy suchozemskej a morskej biodiverzity, netoxického obehového hospodárstva, nulového znečistenia životného prostredia a minimalizácie environmentálnych tlakov vyplývajúcich z výroby a zo spotreby vo všetkých odvetviach hospodárstva. Tieto tematické prioritné ciele, ktoré sa zaoberajú tak príčinami, ako aj vplyvmi environmentálnych škôd, sú vo svojej podstate vzájomne prepojené, a preto je na ich dosiahnutie potrebný systémový prístup. Okrem toho by sa v 8. EAP mali určiť podmienky umožňujúce koherentným spôsobom dosiahnutie dlhodobých a tematických prioritných cieľov pre všetkých zapojených aktérov a koordinovať opatrenia potrebné na dosiahnutie týchto podmienok.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Pojem „ekosystémový prístup“ je stanovený v Dohovore OSN o biologickej diverzite ako stratégia integrovaného riadenia pôdy, vody a živých zdrojov, ktorá spravodlivo podporuje ochranu a udržateľné využívanie s cieľom pomôcť dosiahnuť rovnováhu medzi zachovaním, udržateľným využívaním a spoločným využívaním biologickej diverzity, čo sú tri ciele dohovoru.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Podľa EEA sú riešenia založené na prírode (NBS) na prispôsobenie sa zmene klímy a zníženie rizika katastrof opatreniami, ktoré pôsobia spoločne s prírodou a zlepšujú ju s cieľom obnoviť a chrániť ekosystémy a pomôcť spoločnosti prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy a spomaliť ďalšie otepľovanie a zároveň poskytujú viaceré ďalšie výhody1a. Hoci NBS môžu priniesť hospodárske výhody, treba uznať, že tieto prínosy sa môžu prejaviť až v dlhodobom horizonte. NBS by mali rešpektovať určité kritériá s cieľom zabezpečiť, aby ich vykonávanie bolo v súlade s prioritnými cieľmi 8. EAP a neoslabovalo ich. Okrem toho, ak sa NBS financujú prostredníctvom mechanizmov kompenzácie biodiverzity, tieto mechanizmy by mali prísne dodržiavať hierarchiu zmierňovania, ktorá okrem iného zabezpečuje, že kompenzácie sa môžu použiť len ako krajné opatrenie.
__________________
1a Správa EEA č. 1/2021 „Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction” (Európske riešenia inšpirované prírodou: politika, znalosti a prax v oblasti adaptácie na zmenu klímy a znižovania rizika katastrof).
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Environmentálna politika je veľmi decentralizovaná, a preto by sa opatrenia na dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP mali prijímať na rôznych úrovniach riadenia, t. j. na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, s kooperatívnym prístupom k viacúrovňovému riadeniu. Integrovaný prístup k tvorbe a vykonávaniu politiky by sa mal posilniť s cieľom maximalizovať synergie medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi cieľmi a zároveň venovať náležitú pozornosť možným kompromisom a potrebám zraniteľných skupín. Na zabezpečenie úspechu 8. EAP a dosiahnutie jeho prioritných cieľov je navyše dôležité transparentné zapojenie neštátnych aktérov.
(11)  Environmentálna politika je veľmi decentralizovaná, a preto by sa opatrenia na dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP mali prijímať na rôznych úrovniach riadenia, t. j. na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, s kooperatívnym prístupom k viacúrovňovému riadeniu. Účinné monitorovanie, vykonávanie, presadzovanie a zodpovednosť sú nevyhnutné a na zabezpečenie súladu medzi politikami je potrebné účinné riadenie. Integrovaný prístup k tvorbe a vykonávaniu politiky by sa mal posilniť s cieľom maximalizovať synergie medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi systematickým hodnotením možných kompromisov medzi nimi, ako aj systematickým hodnotením potrieb zraniteľných a marginalizovaných skupín. Tento integrovaný prístup by mal spĺňať špecifické potreby všetkých regiónov vrátane mestských a vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov. Okrem toho je na zabezpečenie úspechu 8. EAP a dosiahnutie jeho prioritných cieľov dôležité zabezpečiťprístup k informáciám o životnom prostredí, účasť verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí a prístup k spravodlivosti v súlade s Aarhuským dohovorom, ako aj transparentnú spoluprácu s orgánmi verejnej správy na všetkých úrovniach rozhodovania, neštátnymi aktérmi a širšou verejnosťou a medzi nimi navzájom.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Posúdenia vplyvu vykonané v rámci 8. EAP by mali zahŕňať celú škálu okamžitých a dlhodobých vplyvov na životné prostredie a klímu vrátane ich kumulatívnych účinkov, nákladov na opatrenia a nečinnosť a nástrojov, ktoré sa majú na tento účel vyvinúť. Tieto posúdenia vplyvu by mali byť založené na rozsiahlej a transparentnej konzultácii a do ôsmich týždňov od ukončenia verejnej konzultácie by Komisia mala systematicky predkladať podrobné informácie o odpovediach získaných počas konzultácie so zainteresovanými stranami, pričom by mala rozlišovať medzi príspevkami od rôznych typov zainteresovaných strán. Okrem toho by sa posúdenie vplyvu malo uverejniť ihneď po jeho dokončení, aby ho zainteresované strany mohli preskúmať, vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora zo 4. septembra 2018 vo veci C-57/16 P1a, malo by byť dostatočne podrobné a malo by obsahovať všetky informácie použité na podloženie jeho záverov vrátane sociálno-ekonomických vplyvov.
__________________
1a Rozsudok Súdneho dvora zo 4. septembra 2018, ClientEarth/Komisia, C-57/16 P, ECLI:EU:C:2018:660.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Opatrenia na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sa musia vykonávať spolu s európskym pilierom sociálnych práv a musia s ním byť v súlade.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 c (nové)
(11c)  Program OSN pre životné prostredie a Globálne fórum OECD pre životné prostredie zdôraznili, že environmentálne zmeny majú osobitný vplyv z hľadiska rodovej rovnosti. Rodovo diferencované úlohy tiež spôsobujú rozdielnu zraniteľnosť žien a mužov voči účinkom zmeny klímy a dôsledky zmeny klímy ešte zhoršujú rodové nerovnosti. Preto je nevyhnutné, aby sa v súvislosti s opatreniami a cieľmi týkajúcimi sa dosahovania prioritných cieľov 8. EAP vrátane posúdenia vplyvu plánovaných činností a zamerania sa na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a opatrení zameraných na rodovú rovnosť zohľadňovalo rodové hľadisko, aby sa tak predišlo udržiavaniu rodových nerovností. V 8. EAP sa uznáva, že rodová rovnosť je nevyhnutným predpokladom udržateľného rozvoja a dosahovania najlepších výsledkov pri riešení problémov v oblasti klímy a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  Posilnená spolupráca s partnerskými krajinami, dobrá globálna správa v oblasti životného prostredia, ako aj synergie medzi vnútornými a vonkajšími politikami Únie sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy.
(12)  Posilnená spolupráca a zelená diplomacia s tretími krajinami vrátane rozvojových krajín a podpora dobrej globálnej správy v oblasti životného prostredia vrátane podpory prístupu k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy. Zásadný význam má aj zabezpečenie synergií a súdržnosti medzi všetkými vnútornými a vonkajšími politikami Únie vrátane obchodných politík a dohôd a dodržiavanie súdržnosti politík v záujme udržateľného rozvoja (PCSD).
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  Európska komisia by mala posúdiť pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP v kontexte prechodu k väčšej udržateľnosti, dobrým životným podmienkam a odolnosti. Je to v súlade s výzvami Rady27 a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru28, aby sa hospodárska výkonnosť a spoločenský pokrok merali „nad rámec HDP“ (t. j. použitím aj iných meradiel) a aby sa prešlo na používanie „dobrých životných podmienok“ ako orientačného kritéria politiky, čo podporuje aj organizácia OECD29.
(13)  Európska komisia by mala posúdiť pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP v kontexte spravodlivého a inkluzívneho prechodu k udržateľnosti, dobrým životným podmienkam a odolnosti v rámci možností našej planéty. Je to v súlade s výzvami Rady27 a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru28, aby sa hospodárska výkonnosť a spoločenský pokrok merali „nad rámec HDP“ (t. j. použitím aj iných meradiel) a aby sa prešlo na používanie „dobrých životných podmienok“ ako orientačného kritéria politiky, čo podporuje aj organizácia OECD29.
__________________
__________________
27 Pozri napr. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/sk/pdf.
27 Pozri napr. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/sk/pdf.
28 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030, 28.
28 https://www.eesc.europa.eu/sk/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030, 28.
29 Pozri napr. rámec OECD pre dobré životné podmienky, Rámec OECD pre politické opatrenia v oblasti inkluzívneho rastu, iniciatívu „Lepší život“ a iniciatívu „Nové prístupy k hospodárskym výzvam“.
29 Pozri napr. rámec OECD pre dobré životné podmienky, Rámec OECD pre politické opatrenia v oblasti inkluzívneho rastu, iniciatívu „Lepší život“ a iniciatívu „Nové prístupy k hospodárskym výzvam“.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14
(14)  Posúdenie pokroku pri plnení prioritných cieľov 8. EAP by malo odrážať najnovší vývoj vzhľadom na dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov. Malo by byť v súlade s nástrojmi monitorovania alebo riadenia, ktoré sa vzťahujú na špecifickejšie aspekty politiky v oblasti životného prostredia a klímy, ako je najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199930, s nástrojmi na preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov alebo s monitorovacími nástrojmi v oblasti obehového hospodárstva, nulového znečistenia, biodiverzity, lesov, ovzdušia, vody, pôdy, odpadu, alebo v súlade s inými environmentálnymi politikami a bez toho, aby tieto nástroje boli posudzovaním dotknuté. Spolu s ďalšími nástrojmi používanými v rámci európskeho semestra, v monitorovacej správe Eurostatu k cieľom udržateľného rozvoja a v správe Komisii o strategickom výhľade31, by bolo súčasťou koherentného prepojeného súboru nástrojov monitorovania a riadenia.
(14)  Posúdenie pokroku pri plnení prioritných cieľov 8. EAP by malo odrážať najnovší vývoj vzhľadom na dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov a malo by vychádzať z metodiky vzdialenosti od cieľa, ktorá je spoľahlivá, komplexná a transparentná. Malo by byť v súlade s nástrojmi monitorovania alebo riadenia, ktoré sa vzťahujú na špecifickejšie aspekty politiky v oblasti životného prostredia a klímy, ako je najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199930, s nástrojmi na preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov alebo s monitorovacími nástrojmi v oblasti netoxického obehového hospodárstva, nulového znečistenia, biodiverzity, lesov, ovzdušia, vody, pôdy, odpadu, alebo v súlade s inými environmentálnymi a priemyselnými politikami a bez toho, aby tieto nástroje boli posudzovaním dotknuté. Spolu s nástrojmi používanými v rámci európskeho semestra, v monitorovacej správe Eurostatu k cieľom udržateľného rozvoja a v správe Komisii o strategickom výhľade31, by hodnotenie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP malo tvoriť súčasť väčšieho, koherentného a prepojeného súboru nástrojov monitorovania a riadenia, ktoré zahŕňajú nielen environmentálne, ale aj sociálne a hospodárske faktory.
__________________
__________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).
30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).
31 COM(2020)0493.
31 COM(2020)0493.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Ďalší rozvoj základne vedeckých poznatkov o hraniciach možností planéty a environmentálnych stopách, a to aj vo vzťahu k príslušným súborom ukazovateľov, je dôležitý z hľadiska prioritných cieľov 8. EAP, najmä jeho dlhodobého prioritného cieľa.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15
(15)  Komisia, EEA a iné príslušné agentúry by mali mať prístup k údajom a ukazovateľom, ktoré poskytli členské štáty, a mali by ich opätovne používať v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie. Okrem toho by sa mali využívať aj iné zdroje údajov, ako sú satelitné údaje a spracované informácie z európskeho programu pozorovania Zeme (Copernicus), Európskeho informačného systému o lesných požiaroch a Európskeho systému varovania pred povodňami, alebo dátových platforiem, ako je Európska námorná monitorovacia a dátová sieť alebo informačná platforma na monitorovanie chemických látok. Uplatňovanie moderných digitálnych nástrojov a umelej inteligencie umožňuje efektívne riadenie a analýzu údajov, čím znižuje administratívnu záťaž a zároveň zvyšuje včasnosť a kvalitu údajov.
(15)  Na monitorovanie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP sú potrebné spoľahlivé a zmysluplné údaje a ukazovatele. Komisia, EEA a iné príslušné agentúry by mali mať prístup k údajom a ukazovateľom, ktoré poskytli členské štáty, a mali by ich opätovne používať a vychádzať z nich v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie. Okrem toho by sa mali využívať aj iné zdroje údajov, ako sú satelitné údaje a spracované informácie z programu Európskej únie na pozorovanie Zeme (Copernicus), Európskeho informačného systému o lesných požiaroch, Informačného systému o biodiverzite, Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a Európskeho systému varovania pred povodňami, alebo dátových platforiem, ako je Európska námorná monitorovacia a dátová sieť alebo informačná platforma na monitorovanie chemických látok. Uplatňovanie moderných digitálnych nástrojov a umelej inteligencie umožňuje efektívne riadenie a analýzu údajov, čím znižuje administratívnu záťaž a zároveň zvyšuje včasnosť a kvalitu údajov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17
(17)  V záujme dosiahnutia prioritných cieľov 8. EAP by EEA a ECHA mali byť vybavené primeranou kapacitou a dostatočnými zdrojmi na zabezpečenie spoľahlivých, dostupných a transparentných poznatkov a dôkazov na podporu vykonávania strategických priorít Európskej zelenej dohody a hodnotenia pokroku v rámci programu.
(17)  V záujme dosiahnutia prioritných cieľov 8. EAP by EEA a ECHA mali byť vybavené primeranou kapacitou a dostatočnými zdrojmi na zabezpečenie spoľahlivých, dostupných a transparentných poznatkov a dôkazov na podporu vykonávania strategických priorít Európskej zelenej dohody a hodnotenia pokroku v rámci programu. V prípade potreby by mali byť zapojené aj iné orgány a agentúry, ktoré by mali prispievať k vykonávaniu týchto strategických priorít a k hodnoteniu pokroku v rámci 8. EAP.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Komisia by mala do 31. marca 2024 vykonať hodnotenie 8. EAP v polovici obdobia s cieľom posúdiť pokrok dosiahnutý v rámci 8. EAP a informovať o prioritách budúcej Komisie. Vzhľadom na pokrok uvedený v hodnotení v polovici obdobia, by Komisia, ktorá nastúpi po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, mala počas prvých 100 dní svojho mandátu predložiť správu, v ktorej uvedie priority v oblasti životného prostredia a klímy, v súvislosti s ktorými plánuje počas svojho mandátu prijať opatrenia, a spôsob, akým tieto opatrenia zabezpečia úplné dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)  Aby sa zohľadnili vyvíjajúce sa politické ciele a dosiahnutý pokrok, mala by Komisia vyhodnotiť 8. EAP v roku 2029.
(18)  Aby sa zohľadnili vyvíjajúce sa politické ciele a dosiahnutý pokrok, mala by Komisia vyhodnotiť 8. EAP v roku 2029. Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu zistenia tohto hodnotenia, ku ktorej v prípade potreby priloží legislatívny návrh budúceho environmentálneho akčného programu. Takýto legislatívny návrh by sa mal predložiť včas v snahe zabrániť vákuu medzi 8. a 9. EAP.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Podľa článku 191 ZFEÚ sa politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie a má vychádzať zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1
1.  Toto rozhodnutie stanovuje všeobecný akčný program v oblasti životného prostredia na obdobie do 31. decembra 2030 (ďalej len „8. EAP“). Stanovuje jeho prioritné ciele, určuje základné podmienky na ich dosiahnutie a rámec na meranie toho, či sú Únia a jej členské štáty na dobrej ceste k splneniu týchto prioritných cieľov.
1.  Toto rozhodnutie stanovuje všeobecný akčný program v oblasti životného prostredia na obdobie do 31. decembra 2030 (8. environmentálny akčný program“ alebo „8. EAP“). Stanovuje jeho prioritné ciele, určuje základné podmienky ako aj opatrenia potrebné na dosiahnutie základných podmienok. Stanovuje monitorovací rámec na meranie a hodnotenie pokroku Únie a jej členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov. Zavádza tiež mechanizmus riadenia na zabezpečenie úplného dosiahnutia prioritných cieľov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 2
2.  8. EAP sa zameriava na urýchlenie prechodu na klimaticky neutrálne, čisté a obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje spravodlivým a inkluzívnym spôsobom a podporuje environmentálne a klimatické ciele Európskej zelenej dohody a jej iniciatívy.
2.  Cieľom 8. EAP je urýchliť prechod na klimaticky neutrálne, udržateľné, netoxické, na obnoviteľných zdrojoch založené, odolné a konkurencieschopné obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje spravodlivým, nestranným a inkluzívnym spôsobom a chrániť, obnovovať a zlepšovať kvalitu životného prostredia vrátane ovzdušia, vody a pôdy, ako aj chrániť a obnovovať biodiverzitu a ekosystémy. Podporuje environmentálne a klimatické ciele Európskej zelenej dohody a jej iniciatívy a stavia na nich.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 3
3.  8. EAP tvorí základ pre dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy vymedzených v rámci Agendy 2030 Organizácie Spojených národov a jej cieľov trvalo udržateľného rozvoja a jeho rámec monitorovania predstavuje súčasť úsilia merať pokrok smerom k väčšej udržateľnosti vrátane klimatickej neutrality a efektívneho využívania zdrojov, dobrých životných podmienok a odolnosti.
3.  8. EAP tvorí základ pre dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy vymedzených v rámci Agendy 2030 Organizácie Spojených národov a jej cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj cieľov sledovaných príslušnými multilaterálnymi environmentálnymi a klimatickými dohodami, a jeho rámec monitorovania podporuje úsilie Únie v oblasti životného prostredia a klímy s cieľom merať pokrok smerom k udržateľnosti, vrátane dobrých životných podmienok a odolnosti.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
1.  Dlhodobým prioritným cieľom 8. EAP do roku 2050 je, aby občania žili dobre, v rámci planetárnych medzí v regeneračnom hospodárstve, kde sa ničím neplytvá, čisté emisie skleníkových plynov sú na nulovej úrovni a hospodársky rast je oddelený od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia. Zdravé životné prostredie tvorí základ dobrých životných podmienok občanov, zaručuje, že biodiverzita prosperuje a prírodný kapitál je chránený, obnovený a oceňovaný spôsobmi, ktoré zvyšujú odolnosť voči zmene klímy a iným environmentálnym rizikám. Únia udáva tempo, aby zabezpečila prosperitu súčasných a budúcich generácií na celom svete.
1.  Dlhodobým prioritným cieľom 8. EAP je, aby občania čo najskôr, najneskôr však do roku 2050 žili dobre, v rámci planetárnych medzí v udržateľnom hospodárstve blahobytu, v ktorom sa neplytvá, rast je regeneračný, dosiahla sa klimatická neutralita a minimalizovali sa nerovnosti. Zdravé životné prostredie tvorí základ dobrých životných podmienok a zdravia všetkých ľudí, zaručuje, že biodiverzita a ekosystémy prosperujú a príroda je chránená a obnovená, čo vedie k väčšej odolnosti voči zmene klímy, prírodným katastrofám a iným environmentálnym rizikám. Únia udáva tempo, aby zabezpečila prosperitu súčasných a budúcich generácií na celom svete v súlade s medzigeneračnou zodpovednosťou.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – úvodná časť
2.  8. EAP má týchto šesť tematických prioritných cieľov:
2.  8. EAP má mať týchto šesť vzájomne prepojených tematických prioritných cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť najneskôr do roku 2030:
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a
a)  nezvratnépostupné znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie odstraňovania pomocou prírodných a iných záchytov v Únii s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov stanovený na obdobie do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) .../...32;
a)  rýchlepredvídateľné znižovanie emisií skleníkových plynov, a zároveň, zlepšovanie odstraňovania pomocou prírodných a iných záchytov v Únii s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 stanovený v nariadení (EÚ) 2021/...32, v súlade s jeho cieľmi v oblasti klímy a životného prostredia a zároveň zabezpečenie spravodlivého prechodu, pri ktorom sa na nikoho nezabudne;
__________________
__________________
32 COM(2020)0080.
32 COM(2020)0080.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b
b)  neustály pokrok pri zvyšovaní adaptačnej schopnosti, posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti voči zmene klímy;
b)  neustály pokrok pri zvyšovaní a začleňovaní adaptačnej schopnosti, a to aj na základe ekosystémových prístupov, posilňovaní odolnosti a adaptácie a znižovaní zraniteľnosti životného prostredia a spoločnosti, ako aj všetkých odvetví hospodárstva voči zmene klímy, pri súčasnom zlepšení prevencie prírodných katastrof a pripravenosti na ne;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
c)  pokrok smerom k modelu regeneračného rastu, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie, oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a zhoršovania životného prostredia a urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo;
c)  pokrok smerom k udržateľnému hospodárstvu, zameranému na dobré životné podmienky, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa od nej berie a zabezpečenie prechodu na netoxické obehové hospodárstvo, v ktorom je rast regeneračný a zdroje sa využívajú efektívne v súlade s hierarchiou spôsobu nakladania s odpadmi;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d
d)  presadzovanie stratégie nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody a pôdy a ochrana zdravia a dobrých životných podmienok občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi;
d)  presadzovanie nulového znečistenia s cieľom dosiahnuť životné prostredie bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody, pôdy ako aj svetelného a hlukového znečistenia, a ochrana zdravia a dobrých životných podmienok ľudí, zvierat a ekosystémov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi, súvisiacimi so životným prostredím, a to aj prostredníctvom uplatňovania a podpory prístupu „jedno zdravie“;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e
e)  ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity a posilnenie prírodného kapitálu, najmä ovzdušia, vody, pôdy a lesov, sladkej vody, mokradí a morských ekosystémov;
e)  ochrana, zachovanie a obnova biodiverzity vrátane zastavenia a zvrátenia jej úbytku v chránených oblastiach aj mimo nich a zlepšenie stavu životného prostredia, najmä ovzdušia, vody a pôdy, ako aj riešenie degradácie morských a suchozemských ekosystémov, najmä prostredníctvom vykonávania cieľov uvedených v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ako aj cieľov stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno f
f)  podpora environmentálnej udržateľnosti a zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou, najmä v oblasti energetiky, priemyselného rozvoja, budov a infraštruktúry, mobility a potravinového systému.
f)  zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti a výrazné zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických tlakov súvisiacich s výrobnou a spotrebnou stopou Únie, vrátane globálneho odlesňovania spôsobeného Úniou, najmä v oblasti energetiky, priemyselného rozvoja, budov a infraštruktúry, mobility, cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a potravinových reťazcov vrátane poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, a to pri súčasnej internalizácii klimatických a environmentálnych externalít;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.  Tematickými prioritnými cieľmi podľa odseku 2 sa rozumejú ciele, zámery a činnosti vymedzené v stratégiách Európskej zelenej dohody, ako aj ciele stanovené v právnych predpisoch Únie, ktoré prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov. Tieto ciele, zámery a činnosti sa zohľadnia pri vypracúvaní monitorovacieho rámca na hodnotenie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – nadpis
Základné podmienky na dosiahnutie prioritných cieľov tohto programu
Základné podmienky na dosiahnutie prioritných cieľov tohto programu a opatrenia potrebné na realizáciu týchto základných podmienok
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a
a)  zabezpečenie účinného a efektívneho vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia a klímy a snaha o excelentnosť environmentálneho správania na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to aj prostredníctvom poskytovania primeraných administratívnych kapacít a kapacít na zabezpečenie súladu, ako sa stanovuje v pravidelnom preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov, ako aj zintenzívnením opatrení proti trestným činom proti životnému prostrediu;
a)  zabezpečenie rýchleho a úplného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia a klímy a snaha o excelentnosť environmentálneho správania na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to aj prostredníctvom poskytovania dodatočných a dostatočných administratívnych kapacít a kapacít na zabezpečenie súladu, ako sa stanovuje v pravidelnom preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)
aa)  zlepšenie usmernení a odporúčaní a zabezpečenie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií vrátane pokút s cieľom znížiť riziká nedodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia, a to aj v súvislosti s nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi a rastúcimi druhmi, trestnou činnosťou súvisiacou s odpadmi a nezákonnou ťažbou dreva, ako aj zintenzívnenie opatrení v oblasti environmentálnej zodpovednosti a reakcií na nedodržiavanie právnych predpisov a posilnenie spolupráce prokuratúry a súdnictva v tejto oblasti, a presadzovania práva v oblasti boja proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES1a, ako aj v ustanoveniach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovoru OSN proti korupcii;
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
ab)  uprednostnenie presadzovania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia v prípadoch, keď sa tieto predpisy nevykonávajú, s rýchlym a systematickým sledovaním konaní o porušení predpisov vrátane zabezpečenia toho, aby sa na tento účel vyčlenili dostatočné finančné a ľudské zdroje na úrovni Únie aj členských štátov;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1
—  začlenenia prioritných cieľov stanovených v článku 2 do všetkých príslušných stratégií, legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, programov, investícií a projektov na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni tak, aby tieto stratégie, ako aj ich vykonávanie neohrozovali žiadny z prioritných cieľov stanovených v článku 2,
—  začlenenia prioritných cieľov stanovených v článku 2 ako aj cieľov udržateľného rozvoja do všetkých príslušných stratégií, legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, programov, investícií a projektov na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj do príslušných medzinárodných dohôd uzavretých Úniou s cieľom zabezpečiť, aby tieto stratégie, legislatívne a nelegislatívne iniciatívy, programy, investície, projekty a dohody, ako aj ich vykonávanie v prípade potreby prispievali k prioritným cieľom stanoveným v článku 2 ods. 1. a článku 2 a nespôsobovali škody, a to aj v súlade s článkom 17 nariadenia o taxonómii;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3
—  náležitá pozornosť synergiám a možným kompromisom medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi cieľmi, aby sa zabezpečilo, že potreby občanov v oblasti výživy, bývania a mobility budú uspokojené udržateľným spôsobom tak, aby sa na nikoho nezabudlo,
—  systematické a komplexné hodnotenie synergií a možných kompromisov medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi pre všetky iniciatívy, aby sa zabezpečilo, že dobré životné podmienky, a najmä právo a potreba ľudí na zdravé životné prostredie a cenovo dostupnú, vysokokvalitnú a prístupnú vodu, potraviny, bývanie, energiu, zdravotnú starostlivosť a mobilitu budú zabezpečené udržateľným spôsobom tak, aby sa na nikoho nezabudlo;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3 a (nová)
—  prijatie zásady „najskôr udržateľnosť“ v usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu a súbore nástrojov, vrátane začlenenia a zavedenia zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza v článku 17 nariadenia o taxonómii;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 3 b (nová)
—  zabezpečenie súladu opatrení a politík Únie vrátane odvetvových právnych predpisov, vonkajšej činnosti Únie a rozpočtu Únie, ako aj národných alebo regionálnych plánov týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov Únie predložených Komisii členskými štátmi, s prioritnými cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1 a 2;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 4
—  pravidelné hodnotenie existujúcich politík a príprava posúdení vplyvu nových iniciatív, ktoré sú založené na rozsiahlych konzultáciách v súlade s postupmi, ktoré sú zodpovedné, inkluzívne, informované a jednoducho uplatniteľné a ktoré venujú náležitú pozornosť predpokladaným vplyvom na životné prostredie a klímu;
—  pravidelné hodnotenie existujúcich politík a príprava komplexných posúdení vplyvu nových iniciatív, ktoré sú založené na rozsiahlych a transparentných konzultáciách v súlade s postupmi, ktoré sú zodpovedné, inkluzívne, informované a jednoducho uplatniteľné a ktoré zohľadňujú celý rozsah okamžitých a dlhodobých vplyvov na životné prostredie a klímu vrátane ich kumulatívnych účinkov, ako aj náklady na konanie a nečinnosť;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c
c)  účinné začlenenie udržateľnosti životného prostredia a klímy do európskeho semestra správy hospodárskych záležitostí, vrátane národných programov reforiem a národných plánov na oživenie a odolnosť;
c)  účinné začlenenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj cieľov v oblasti klímy, životného prostredia vrátane biodiverzity a sociálnych cieľov do európskeho semestra správy hospodárskych záležitostí, bez toho, aby bol dotknutý jeho pôvodný účel, vrátane odporúčaní pre jednotlivé krajiny, národných programov reforiem a národných plánov na oživenie a odolnosť s cieľom poskytnúť členským štátom analýzu a dodatočné ukazovatele;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  vytvorenie zastrešujúceho rámca Únie na meranie a stanovenie pokroku smerom k udržateľnému hospodárstvu zameranému na dobré životné podmienky, ktorý je v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, Parížskou dohodou a Dohovorom OSN o biologickej diverzite, bez toho, aby bol dotknutý európsky semester, a ktorý pomáha usmerňovať rozvoj a koordináciu nových a existujúcich politík a iniciatív pri súčasnom začleňovaní prechodu na udržateľné hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky, v ktorom sa rast obnovuje, do politických priorít Únie a ročného programovania, ako aj do usmernení a súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  mobilizácia udržateľných investícií z verejných a súkromných zdrojov vrátane finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci rozpočtu Únie prostredníctvom Európskej investičnej banky a na vnútroštátnej úrovni;
d)  mobilizácia a zabezpečenie dostatočných udržateľných investícií z verejných a súkromných zdrojov vrátane finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci rozpočtu Únie prostredníctvom Európskej investičnej banky a na vnútroštátnej úrovni, a to v súlade so stratégiou Únie pre udržateľné financovanie vrátane opatrení stanovených v nariadení o taxonómii a jej zásadou „výrazne nenarušiť“ a vzhľadom na potenciál týchto opatrení vytvárať pracovné miesta zabezpečí dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a zvýši odolnosť hospodárstva Únie a spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e
e)  postupné rušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, čo najlepšie využívanie trhových nástrojov a nástrojov ekologického rozpočtovania vrátane tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sociálneho spravodlivého prechodu, a podpora podnikov a iných zainteresovaných strán pri vývoji štandardizovaných postupov účtovníctva prírodného kapitálu;
e)  postupné rušenie všetkých priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá na úrovni Únie, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni bezodkladne, najneskôr do roku 2025;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea)  postupné rušenie všetkých priamych a nepriamych dotácií škodlivých pre životné prostredie iných ako dotácie na fosílne palivá, na úrovni Únie, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to bezodkladne a najneskôr do roku 2027;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e b (nové)
eb)  čo najlepšie využívanie environmentálneho zdaňovania a trhových nástrojov, ako aj nástrojov ekologického rozpočtovania a financovania a environmentálne pozitívnych stimulov vrátane tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu, a podpora podnikov a iných zainteresovaných strán pri uplatňovaní štandardizovaných postupov účtovania prírodného kapitálu za predpokladu, že to nenahradí ciele a opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov alebo na ochranu biodiverzity;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e c (nové)
ec)  investovanie do ochrany a obnovy biodiverzity v súlade s minimálnymi ročnými cieľmi výdavkov dohodnutými vo VFR na roky 2021 – 2027 (7,5 % v roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027) so zámerom postupne zvyšovať tieto ciele v rámci nasledujúceho VFR a v súlade s cieľmi financovania uvedenými v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktoré budú sledované prostredníctvom spoľahlivej, transparentnej a komplexnej metodiky zohľadňujúcej taxonómne kritériá Únie;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e d (nové)
ed)  zabezpečenie účinného začlenenia kritérií v oblasti klímy a biodiverzity do rozpočtov Únie a členských štátov a overovanie plnenia týchto kritérií ako aj súladu medzi financovaním v oblasti klímy a biodiverzity;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e e (nové)
ee)  zabezpečenie toho, aby sa opatrenia prijaté na dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP vykonávali sociálne spravodlivým a inkluzívnym spôsobom, aby prispievali k európskemu pilieru sociálnych práv a účinne riešili a znižovali sociálne nerovnosti vrátane rodovej nerovnosti, ktoré môžu byť dôsledkom vplyvov a politík súvisiacich s klímou a životným prostredím;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e f (nové)
ef)  uplatňovanie rodového hľadiska v celom 8. EAP, a to aj vykonávaním posúdení vplyvu na rodovú rovnosť a opatrení citlivých na rodovú rovnosť;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f
f)  zabezpečenie, aby environmentálne politiky a opatrenia vychádzali z najlepších dostupných vedeckých poznatkov, a posilňovanie základne environmentálnych poznatkov a jej využívania, a to aj prostredníctvom výskumu, inovácií, podpory ekologických zručností a ďalšieho budovania environmentálneho a ekosystémového účtovníctva;
f)  zabezpečenie, aby environmentálne politiky a opatrenia na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vychádzali z najlepších dostupných vedeckých poznatkov a technológií, a posilňovanie základne environmentálnych poznatkov a jej využívania vrátane poznatkov pôvodných a miestnych obyvateľov, a to aj prostredníctvom výskumu, inovácií, podpory ekologických zručností, odbornej prípravy a rekvalifikácie a ďalšieho budovania environmentálneho a ekosystémového účtovníctva;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  budovanie základne vedeckých poznatkov o kapacite rôznych ekosystémov pôsobiť ako zachytávače a zásobárne skleníkových plynov;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  budovanie vedomostnej základne o požiadavkách na systémovú zmenu vrátane toho, ako identifikovať, merať a hodnotiť účinky, okrem iného, kritických bodov, spätnej väzby, uzamknutí, vzájomných závislostí a prekážok zásadných zmien v environmentálnych a sociálno-ekonomických systémoch a toho, ako prejsť od izolovanej a odvetvovej politiky k systematickému prístupu k súdržnosti politík, ako aj o tom, ako predchádzať akýmkoľvek nepriaznivým sociálnym, hospodárskym a environmentálnym vplyvom alebo ich zmierniť;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f c (nové)
fc)  odstraňovanie medzier a optimalizácia príslušných súborov ukazovateľov týkajúcich sa okrem iného systémovej zmeny, hraníc možností planéty, environmentálnej stopy Únie, a to aj v súvislosti so systémami výroby a spotreby, riadenia, udržateľného financovania a nerovností, a zabezpečenie porovnateľnosti týchto súborov ukazovateľov na všetkých úrovniach tvorby politiky;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f d (nové)
fd)  zabezpečenie plnej účasti regionálnych a miestnych orgánov a spolupráce s nimi vo všetkých rozmeroch tvorby politiky v oblasti životného prostredia prostredníctvom spolupráce a viacúrovňového prístupu a zabezpečenie toho, aby miestne a regionálne spoločenstvá mali k dispozícii primerané zdroje na realizáciu v praxi;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f e (nové)
fe)  posilnenie spolupráce medzi všetkými inštitúciami Únie v oblasti politiky klímy a životného prostredia vrátane spolupráce medzi Komisiou a Výborom regiónov v rámci technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia a preskúmanie možností zlepšenia dialógu a výmeny informácií;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f f (nové)
ff)  úplné rešpektovanie a zabezpečenie uplatňovania zásady predbežnej opatrnosti, ako aj zásady, že by sa mali prijať preventívne opatrenia, že environmentálne škody by sa mali prioritne napraviť pri zdroji a zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ v súlade s článkom 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f g (nové)
fg)  riešenie problematiky degradácie pôdy a vytvorenie právneho rámca pre celú Úniu pre ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý zahŕňa harmonizované ukazovatele a metodiku monitorovania a podávania správ;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f h (nové)
fh)  transformáciu potravinového systému, a to aj prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, s cieľom zosúladiť ho s prioritnými cieľmi 8. EAP tak, aby okrem iného prispieval k ochrane a obnove biodiverzity v Únii aj mimo nej, minimalizoval vstupy založené na chemických látkach, antibiotikách a na fosílnych palivách a zabezpečil vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat a zároveň zabezpečil spravodlivý prechod pre dotknuté zainteresované strany;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f i (nové)
fi)  podporu celosvetového postupného vyraďovania pesticídov, ktoré nie sú schválené v Únii, a záväzok zabezpečiť, aby sa pesticídy, ktoré nie sú schválené na použitie v Únii, nevyvážali mimo Únie s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami Únie;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f j (nové)
fj)  rýchle nahradenie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a iných nebezpečných chemikálií vrátane endokrinných disruptorov, veľmi perzistentných chemikálií, neurotoxických látok a imunotoxických látok, ako aj riešenie kombinovaných účinkov chemických látok, nano-foriem látok a expozície nebezpečným chemickým látkam z výrobkov, posudzovanie ich vplyvu na zdravie a životné prostredie vrátane klímy a biodiverzity, pri súčasnej podpore väčšieho využívania a cenovej dostupnosti bezpečných alternatív a zintenzívnenie a koordinácia úsilia na podporu vývoja a validácie alternatív k testovaniu na zvieratách;
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g
g)  využívanie potenciálu digitálnych a dátových technológií na podporu environmentálnej politiky pri súčasnom minimalizovaní ich environmentálnej stopy;
g)  využívanie potenciálu digitálnych a dátových technológií na podporu environmentálnej politiky a to aj prostredníctvom poskytovania údajov a informácií o stave ekosystémov v reálnom čase, pri súčasnom zvýšení úsilia o minimalizáciu environmentálnej stopy týchto technológií a zabezpečení transparentnosti a verejnej dostupnosti údajov a informácií;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g a (nové)
ga)  komplexné uznanie vzájomných prepojení medzi zdravím ľudí, zvierat a životným prostredím začlenením zásady „jedno zdravie“ do tvorby politík;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g b (nové)
gb)  uznanie práva na zdravé životné prostredie v Charte základných práv Európskej únie a podpora podobného práva na medzinárodnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h
h)  plné využívanie riešení blízkych prírode a sociálnej inovácii;
h)  plné využívanie ekosystémových prístupov a zelenej infraštruktúry vrátane riešení blízkych prírode (NBS), pričom:
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 1 (nová)
—  maximalizovanie prepojenia medzi ekosystémami a prínosmi obnovy a budovanie synergií medzi ochranou biodiverzity a zmierňovaním zmeny klímy a prispôsobovaním sa tejto zmene;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 2 (nová)
—  zabezpečenie toho, aby ich vykonávanie posilnilo ekosystémové služby a funkcie, neohrozovalo biodiverzitu a integritu ekosystému, nenahrádzalo ani neoslabovalo opatrenia prijaté na ochranu biodiverzity alebo rýchle znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci Únie, rešpektovalo zásadu predbežnej opatrnosti, malo jasné spoločenské vedľajšie prínosy a zabezpečilo plné zapojenie a súhlas dotknutých pôvodných obyvateľov a miestnych komunít;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 3 (nová)
—  ďalší rozvoj metód monitorovania, hodnotiacich nástrojov a merateľných ukazovateľov pre NBS, ako aj vypracovanie zoznamu vylúčených činností;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 4 (nová)
—  zabezpečenie, aby sa v prípadoch, keď sa NBS financujú z mechanizmov kompenzácie biodiverzity, tieto mechanizmy primerane vykonávali, monitorovali, hodnotili a presadzovali a aby sa v plnej miere zohľadňovali priame, nepriame a kumulatívne vplyvy, a to geograficky a časovo, a aby sa prísne dodržiavala hierarchia zmierňovania, čím sa okrem iného zabezpečí, aby sa kompenzácie biodiverzity mohli použiť len ako krajné opatrenia;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 5 (nová)
—  zabezpečenie, aby v prípade, že sa na financovanie NBS používajú mechanizmy kompenzácie biodiverzity, boli informácie o týchto mechanizmoch verejne dostupné online,
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – zarážka 6 (nová)
—  plné využívanie sociálnej inovácie a opatrení vedených komunitou s cieľom umožniť jednotlivcom, komunitám a MSP prijímať opatrenia na dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i
i)  účinné uplatňovanie prísnych noriem transparentnosti, účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti v súlade s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)35;
i)  účinné uplatňovanie prísnych noriem transparentnosti, účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti v súlade s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)35, a to na úrovni Únie aj členských štátov;
__________________
__________________
35https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43slovak.pdf
35 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43slovak.pdf
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno j a (nové)
ja)  podpora komunikačných činností na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni zameraných na zvyšovanie povedomia o význame prioritných cieľov 8. EAP a umožnenie diskusie na všetkých úrovniach riadenia a spoločnosti;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno j b (nové)
jb)  výrazné zníženie surovinovej a spotrebiteľskej stopy Únie, aby sa čo najskôr dostali do hraníc možností planéty, a to aj prostredníctvom zavedenia záväzných cieľov Únie na výrazné zníženie surovinovej a spotrebiteľskej stopy Únie, ako aj záväzných strednodobých a dlhodobých cieľov na zníženie používania primárnych surovín;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k – zarážka 1
—  spoluprácu s partnerskými krajinami v oblasti klimatických a environmentálnych opatrení, ich podnecovanie a podporu pri prijímaní a vykonávaní pravidiel v týchto oblastiach, ktoré sú rovnako ambiciózne ako pravidlá Únie, a zabezpečenie toho, aby všetky výrobky uvádzané na trh Únie v plnej miere spĺňali príslušné požiadavky Únie v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie,
—  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti klimatických a environmentálnych opatrení, ich podnecovanie a podporu pri prijímaní a vykonávaní pravidiel v týchto oblastiach, ktoré sú minimálne rovnako ambiciózne ako pravidlá Únie, a zabezpečenie toho, aby všetky výrobky uvádzané na trh Únie alebo vyvážané z Únie v plnej miere spĺňali príslušné požiadavky Únie v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie,
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k – zarážka 1 a (nová)
—  podpora udržateľnej správy a riadenia spoločností a stanovenie povinných požiadaviek náležitej starostlivosti na úrovni Únie a zohľadnenie týchto požiadaviek pri vykonávaní obchodnej politiky Únie, a to aj v súvislosti s ratifikáciou obchodných a investičných dohôd;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k – zarážka 2
—  zintenzívnenie spolupráce s vládami, podnikmi a občianskou spoločnosťou v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách s cieľom vytvárať partnerstvá a aliancie na ochranu životného prostredia a podporu spolupráce v oblasti životného prostredia v rámci G7 a G20,
—  zintenzívnenie spolupráce s vládami, podnikmi, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách s cieľom vytvárať partnerstvá a aliancie na ochranu životného prostredia a podporu spolupráce v oblasti životného prostredia,
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k – zarážka 3
—  posilnenie vykonávania Parížskej dohody, Dohovoru o biologickej diverzite a ďalších mnohostranných environmentálnych dohôd zo strany Únie a jej partnerov, a to aj zvýšením transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o pokrok v plnení záväzkov prijatých na základe týchto dohôd,
—  preukázanie vedúceho postavenia na medzinárodných fórach, okrem iného tým, že Únia dosiahne ciele udržateľného rozvoja, ako aj ciele stanovené v Parížskej dohode, Dohovore o biologickej diverzite a ďalších mnohostranných environmentálnych dohodách a podpora tretích krajín, aby urobili to isté, a to aj zvýšením transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o pokrok v plnení záväzkov prijatých na základe týchto dohôd;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno k – zarážka 5
—  zabezpečenie toho, aby finančná pomoc Únie a členských štátov poskytovaná tretím krajinám podporovala Agendu 2030 OSN.
—  zabezpečenie toho, aby finančná pomoc Únie a členských štátov poskytovaná tretím krajinám podporovala Agendu 2030 OSN, Parížsku dohodu a globálny rámec Dohovoru OSN o biologickej diverzite po roku 2020 a bola v súlade s prioritnými cieľmi 8. EAP.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  S cieľom dosiahnuť základné podmienky stanovené v odseku 1 Komisia prijme tieto opatrenia:
a)  do 30. júna 2022 zlepší a rozšíri svoju existujúcu verejnú databázu rozhodnutí o nesplnení povinnosti a následne ju aktualizuje tak, aby bolo možné jasným, zrozumiteľným a prístupným spôsobom sledovať kroky prijaté členskými štátmi a Komisiou v súvislosti so všetkými konaniami o nesplnení povinnosti v oblasti životného prostredia a klímy;
b)  pravidelne posudzuje súlad opatrení a politík Únie s prioritnými cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 1 a 2 a vykonáva takéto posúdenia pre návrhy a existujúce opatrenia a politiky Únie; ak sa zistia nezrovnalosti, návrh opatrenia alebo politiky sa pred uverejnením zosúladí s týmito prioritnými cieľmi alebo v prípade existujúcich opatrení a politík Únie s navrhovanými opatreniami na nápravu;
c)  vypracuje nástroje na posúdenie dlhodobých vplyvov navrhovaných a existujúcich opatrení a politík na životné prostredie a klímu vrátane kumulatívnych účinkov, ako aj ich možných vplyvov na sociálne nerovnosti vrátane rodovej nerovnosti a nákladov spojených s nečinnosťou;
d)  do ôsmich týždňov od ukončenia verejnej konzultácie systematicky prezentuje podrobnú spätnú väzbu k odpovediam zainteresovaných strán, pričom sa rozlišuje medzi príspevkami rôznych typov zainteresovaných strán;
e)  uverejní posúdenia vplyvu bezodkladne po ich dokončení vrátane všetkých informácií, ktoré boli použité na vypracovanie ich záverov;
f)  vypracuje ukazovateľ na posúdenie nesúladu medzi štruktúrou rozpočtov členských štátov a scenárom podľa Parížskej dohody pre každý z ich národných rozpočtov, čo umožní vypracovať odporúčania pre členské štáty týkajúce sa investícií v oblasti klímy, potrebných na dosiahnutie a udržanie trajektórie potrebnej na zabezpečenie dosiahnutia Parížskej dohody a súvisiacich prioritných cieľov 8. EAP;
g)  do 30. júna 2022 predloží správu, v ktorej identifikuje vzájomné prepojenia medzi rôznymi súbormi ukazovateľov, monitorovacími rámcami a procesmi používanými na úrovni Únie, ktorými sa meria sociálny, hospodársky a environmentálny pokrok a v ktorej zdôrazní, ako ich možno zefektívniť; na tomto základe Komisia do 30. júna 2023 po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou vypracuje komplexný súbor ukazovateľov „nad rámec HDP“, ktoré majú usmerňovať a informovať o budúcej tvorbe politiky bez toho, aby bol dotknutý európsky semester;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 b (nový)
1b.  S cieľom dosiahnuť podmienku uvedenú v odseku 1 písm. ea) Komisia do decembra 2022 a na základe prebiehajúcich prác posúdi, ktoré dotácie sú škodlivé pre životné prostredie, a vypracuje usmerňovacie materiály na identifikáciu takýchto dotácií na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj možné spôsoby ich postupného zrušenia. Členské štáty každoročne zhromažďujú informácie o existencii dotácií na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj o opatreniach, ktoré prijímajú na ich postupné zrušenie. Členské štáty každoročne zasielajú tieto informácie Komisii. Komisia spracuje informácie do správy rozčlenenej podľa členských štátov, ktorá sa uverejní najneskôr 6 mesiacov po skončení referenčného roka, pričom prvým referenčným rokom je rok 2023. Komisia každoročne predkladá správu Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2
2.  Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať mobilizáciu širokej podpory zapojením občanov, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán a podporu spolupráce pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií, politík alebo právnych predpisov súvisiacich s 8. EAP medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v mestských a vidieckych oblastiach.
2.  Verejné orgány na všetkých úrovniach spolupracujú pri vykonávaní 8. EAP s podnikmi, najmä s MSP, a so sociálnymi partnermi, s občianskou spoločnosťou, občanmi, komunitami a inými zainteresovanými stranami. Dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP si bude vyžadovať mobilizáciu širokej podpory zapojením občanov, sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán a podporu spolupráce pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií, politík alebo právnych predpisov súvisiacich s 8. EAP medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v mestských a vidieckych oblastiach a najvzdialenejších regiónoch.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Príslušné inštitúcie Únie a členské štáty sú zodpovedné za prijatie vhodných opatrení s cieľom dosiahnuť prioritné ciele stanovené v článku 2 ods. 1 a 2. Opatrenia sa vykonávajú v náležitom súlade so zásadami prenesenia právomocí, subsidiarity a proporcionality v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – nadpis
Rámec monitorovania
Ukazovatele, rámec monitorovania a riadenie
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1
1.  Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry pravidelne hodnotí pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov stanovených v článku 2 a podáva o ňom správy, pričom zohľadňuje základné podmienky stanovené v článku 3.
1.  Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry bez toho, aby bola dotknutá ich nezávislosť, každoročne monitoruje, hodnotí pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov stanovených v článku 2 a podáva o ňom správy, pričom zohľadňuje základné podmienky a opatrenia stanovené v článku 3 a celkový cieľ dosiahnutia systémovej zmeny. Komisia zabezpečí, aby informácie vyplývajúce z tohto monitorovania, hodnotenia a podávania správ boli verejne dostupné a ľahko prístupné, čím zabezpečí účinné monitorovanie dosiahnutého pokroku.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Po ukončení konzultačného procesu so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami Komisia do 31. decembra 2021 predloží zjednodušený rámec vo forme jednotného prehľadu výsledkov na monitorovanie a sledovanie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2 založený na existujúcich monitorovacích rámcoch a postupoch.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 b (nový)
1b.  Hodnotenie uvedené v odseku 1 obsahuje informácie o:
–  pokroku dosiahnutom smerom k zmene systému, ktorá je potrebná na dosiahnutie prioritných cieľov stanovených v článku 2 ods. 1 a 2, hneď, ako to umožní rámec monitorovania;
–  vzdialenosti od cieľov stanovených na dosiahnutie prioritných cieľov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2;
–  Financovaní, ktoré prispieva k dosiahnutiu prioritných cieľov stanovených v článku 2 ods. 1 a 2 a ktoré je sledované prostredníctvom spoľahlivej, transparentnej a komplexnej metodiky;
–  prostriedkoch vykonávania, ktoré boli použité na úrovni Únie a členských štátov na zabezpečenie dosiahnutia prioritných cieľov, a o tom, či sú tieto prostriedky dostatočné; a
–  odporúčaniach a usmerneniach na riešenie prípadných nezrovnalostí.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2
2.  Hodnotenie uvedené v odseku 1 zohľadňuje najnovší vývoj, pokiaľ ide o dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov, a opiera sa o údaje dostupné v členských štátoch a na úrovni Únie, najmä o údaje prevádzkované Európskou environmentálnou agentúrou a Európskym štatistickým systémom. Týmto hodnotením nie sú dotknuté existujúce rámce a činnosti monitorovania, podávania správ a riadenia, ktoré sa vzťahujú na politiku v oblasti životného prostredia a klímy.
2.  Hodnotenie uvedené v odseku 1 zohľadňuje najnovší vývoj, pokiaľ ide o dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov, a opiera sa o údaje dostupné v členských štátoch vrátane regionálnej a miestnej úrovne a na úrovni Únie, najmä o údaje prevádzkované Európskou environmentálnou agentúrou a Európskym štatistickým systémom s cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie. Toto hodnotenie vychádza z existujúcich rámcov a činnosti monitorovania, podávania správ a riadenia týkajúcich sa politiky v oblasti životného prostredia a klímy, je s nimi v súlade a nie sú ním dotknuté, a je založené na spoľahlivej metodike, ktorá umožňuje meranie pokroku.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Európsky parlament, Rada a Komisia si každoročne vymieňajú názory na hodnotenie uvedené v odseku 1 a v rámci ročného programovania Únie určia dodatočné legislatívne a nelegislatívne opatrenia a činnosti, ak sa pokrok pri dosahovaní prioritných cieľov považuje za nedostatočný alebo na prekonanie zistených prekážok.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Európska environmentálna agentúra a Európska chemická agentúra podporujú Komisiu pri zlepšovaní prístupnosti a relevantnosti údajov a poznatkov, najmä tým, že:
3.  Európska environmentálna agentúra a Európska chemická agentúra podporujú Komisiu pri zlepšovaní prístupnosti a relevantnosti údajov, ukazovateľov a poznatkov, najmä tým, že:
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a
a)  zhromažďujú, spracúvajú a nahlasujú dôkazy a údaje pomocou moderných digitálnych nástrojov;
a)  zhromažďujú, spracúvajú a nahlasujú dôkazy a údaje pomocou moderných digitálnych nástrojov a zároveň zdokonaľujú metodiky zberu a spracovania údajov a vývoja harmonizovaných ukazovateľov;
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a a (nové)
aa)  posilňujú a poskytujú podporu základnému výskumu, mapovaniu a monitorovaniu;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b
b)  sa usilujú o odstránenie príslušných nedostatkov v údajoch z monitorovania;
b)  posudzujú potrebné zdroje a usilujú sa o odstránenie príslušných nedostatkov v údajoch z monitorovania a to aj v súvislosti s meraním systémovej zmeny;
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c
c)  poskytujú politicky relevantné a systémové analýzy a prispievajú k plneniu politických cieľov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni;
c)  poskytujú politicky relevantné a systémové analýzy a prispievajú k plneniu politických cieľov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vrátane navrhovania odporúčaní na zlepšenie pokroku pri dosahovaní cieľov;
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca)  zhromažďujú nástroje, ako sú prognostické nástroje, ktoré môžu poskytovať aj informácie o „vzdialenosti od cieľa“;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d
d)  integrujú údaje o environmentálnych, sociálnych a hospodárskych vplyvoch a plne využívajú iné dostupné údaje, ako sú údaje poskytované v rámci programu Copernicus;
d)  integrujú údaje o environmentálnych, zdravotných, sociálnych a hospodárskych vplyvoch a plne využívajú iné dostupné údaje, ako sú údaje poskytované v rámci programu Copernicus;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  odstraňujú kritické medzery v poznatkoch o environmentálnych bodoch zvratu (tzv. tipping points);
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d b (nové)
db)  vyvíjajú modely na posúdenie a predpovedanie predpokladaných vplyvov politík týkajúcich sa životného prostredia a klímy na budúce generácie;
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e
e)  ďalej zlepšujú prístup k údajom prostredníctvom programov Únie;
e)  ďalej zlepšujú dostupnosť, interoperabilitu a prístup k údajom prostredníctvom programov Únie;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno g
g)  pomáhajú občianskej spoločnosti, verejným orgánom, občanom, sociálnym partnerom a súkromnému sektoru identifikovať klimatické a environmentálne riziká a prijímať opatrenia na ich prevenciu, zmierňovanie a prispôsobovanie sa im, ako aj podporujú ich zapojenie do odstraňovania medzier v poznatkoch.
g)  pomáhajú občianskej spoločnosti, verejným orgánom na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, jednotlivcom a komunitám, sociálnym partnerom a súkromnému sektoru identifikovať klimatické a environmentálne riziká posúdiť ich vplyv a prijímať opatrenia na ich prevenciu, zmierňovanie a prispôsobovanie sa týmto rizikám, ako aj podporujú ich zapojenie do odstraňovania medzier v poznatkoch;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno g a (nové)
ga)  nabádajú občanov k pozorovaniu a podávaniu správ o environmentálnych otázkach a nedostatkoch v dodržiavaní predpisov, a to aj používaním online mechanizmov a mobilných aplikácií na uľahčenie podávania správ;
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 4
4.  Komisia pravidelne skúma potreby údajov a poznatkov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vrátane kapacity Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry vykonávať úlohy uvedené v odseku 3.
4.  Komisia pravidelne skúma potreby údajov a poznatkov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vrátane kapacity Európskej environmentálnej agentúry a Európskej chemickej agentúry a prípadne aj iných európskych orgánov a agentúr vykonávať úlohy uvedené v odseku 3a podáva správu o výsledkoch tohto preskúmania vrátane návrhov na riešenie prípadných potrieb, pokiaľ ide o ľudské a finančné zdroje alebo na riešenie akýchkoľvek iných nedostatkov.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek -1 (nový)
-1.  Komisia do 31. marca 2024 vypracuje hodnotenie 8. EAP v polovici obdobia a predloží ho Európskemu parlamentu a Rade. V hodnotení v polovici obdobia sa uvedie pokrok dosiahnutý pri plnení tematických prioritných cieľov stanovených v článku 2 ods. 2 vrátane cieľov v rámci Európskej zelenej dohody, stav základných podmienok a opatrení stanovených v článku 3 a pokrok dosiahnutý pri monitorovaní a posudzovaní systémovej zmeny a vychádza sa z najnovšieho hodnotenia uvedeného v článku 4 ods. 1, ako aj z výsledku verejnej konzultácie. V hodnotení v polovici obdobia sa uvedú odporúčania a opravy potrebné na dosiahnutie prioritných cieľov 8. EAP až do jeho ukončenia.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek -1 a (nový)
-1a.  Na základe pokroku uvedeného v hodnotení v polovici obdobia uvedenom v odseku -1, ďalšieho relevantného politického vývoja a správy agentúry EEA „Životné prostredie Európy - stav a perspektíva“, Komisia, ktorá nastúpi po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, predloží počas prvých 100 dní svojho mandátu Európskemu parlamentu a Rade zoznam a časový harmonogram legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré plánuje prijať počas svojho mandátu s cieľom zabezpečiť splnenie všetkých prioritných cieľov 8. EAP do roku 2030 a do roku 2050.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 1
Komisia vykoná do 31. marca 2029 hodnotenie 8. EAP. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu hlavné zistenia tohto hodnotenia, ku ktorej v prípade, že to Komisia považuje za vhodné, pripojí legislatívny návrh ďalšieho environmentálneho akčného programu.
Komisia vykoná do 31. marca 2029 hodnotenie 8. EAP. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu hlavné zistenia tohto hodnotenia, ku ktorej v prípade, že to Komisia považuje za vhodné, pripojí legislatívny návrh ďalšieho environmentálneho akčného programu v dostatočnom časovom predstihu, aby 9. EAP mohol byť zavedený do 1. januára 2031, a tak sa predišlo vzniku vákua medzi 8. a 9. EAP.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0203/2021).

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia