Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0406/2021

Forhandlinger :

PV 06/07/2021 - 11
CRE 06/07/2021 - 11

Afstemninger :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0360

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 49k
Torsdag den 8. juli 2021 - Strasbourg
Undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig HDP
P9_TA(2021)0360RC-B9-0406/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2021 om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP) (2021/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, navnlig beslutning af 19. maj 2021 om Kommissionens 2019-2020-rapport om Tyrkiet(1), af 20. januar 2021 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, navnlig sagen om Selahattin Demirtaş og andre samvittighedsfanger(2), og af 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig fjernelsen af valgte borgmestre(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2020 om EU's udvidelsespolitik (COM(2020)0660) og til den ledsagende 2020-rapport om Tyrkiet (SWD(2020)0355),

–  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005 og til, at Tyrkiets tiltrædelse af EU – som det er tilfældet for alle kandidatlande – afhænger af, at landet fuldt ud opfylder Københavnskriterierne,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 24. juni 2021 om udenrigsanliggender og til andre relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd om Tyrkiet,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 22. marts 2021 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den aktuelle status i EU's og Tyrkiets politiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser (JOIN(2021)0008),

–  der henviser til erklæringen af 19. august 2019 fra talspersonen for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om suspensionerne af folkevalgte borgmestre og tilbageholdelsen af hundredvis af mennesker i det sydøstlige Tyrkiet og til erklæringerne fra den 21. og 25. december 2020,

–  der henviser til den fælles erklæring af 18. marts 2021 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, og kommissæren med ansvar for naboskab og udvidelse Olivér Várhelyi om de seneste tiltag vedrørende Folkets Demokratiske Parti,

–  der henviser til artikel 46 i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvoraf det fremgår, at de kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige domme i enhver sag, som de er part i,

–  der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammers dom af 22. december 2020 i sagen Demirtaş mod Tyrkiet (14305/17),

–  der henviser til resolution 2347 af 23. oktober 2020 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) med titlen "New crackdown on political opposition and civil dissent in Turkey: urgent need to safeguard Council of Europe standards", and to PACE-resolution 2260 af 24. januar 2019 med titlen "The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at oppositionspartierne i Tyrkiet – og navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP) – i forbindelse med en generel svækkelse af de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, konstant og i stigende grad har været under angreb fra de tyrkiske myndigheders side;

B.  der henviser til, at statsadvokaten ved den tyrkiske kassationsdomstol den 17. marts 2021 først indgav et anklageskrift til forfatningsdomstolen med krav om opløsning af HDP, det største politiske parti i det tyrkiske parlament; der henviser til, at forfatningsdomstolens generalforsamling den 31. marts 2021 fandt proceduremæssige mangler i forbindelse med dette anklageskrift og besluttede at sende det tilbage til statsadvokatens kontor; der henviser til, at der den 7. juni 2021 blev indgivet et revideret anklageskrift, som ud over lukningen af partiet krævede et forbud mod at udøve politiske aktiviteter for næsten 500 HDP-politikere og en indefrysning af partiets bankkonti; der henviser til, at forfatningsdomstolens generalforsamling enstemmigt accepterede det reviderede anklageskrift den 21. juni 2021;

C.  der henviser til, at statsanklageren baserede de fleste af sine anklager mod HDP på Kobane-protesterne, i forbindelse med hvilke der er indledt en retssag mod HDP-politikere, herunder de tidligere medformænd Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ; der henviser til, at disse anklager hovedsageligt var baseret på et tweet fra HDP's centrale bestyrelse (dateret den 6. oktober 2014), som opfordrede folk til at protestere solidarisk med befolkningen i Kobane mod ISIS og mod Tyrkiets embargo mod Kobane; der henviser til, at mere end 50 mennesker blev dræbt under demonstrationerne, hvoraf langt størstedelen var HDP-medlemmer eller -tilhængere, der blev dræbt under sammenstød med det tyrkiske politi;

D.  der henviser til, at der er 108 tiltalte fra HDP i "Kobane-retssagen"; der henviser til, at 28 af dem er blevet varetægtsfængslet; der henviser til, at der er indført retlige begrænsninger mod seks personer og udstedt arrestordrer på 75 personer; der henviser til, at Parlamentet fortsat nøje vil følge Kobane-retssagen og andre relevante sager;

E.  der henviser til, at forfatningsdomstolen tidligere har forbudt seks prokurdiske politiske partier;

F.  der henviser til, at ECHR gentagne gange har fastslået, at opløsningen af politiske partier krænker foreningsfriheden i henhold til artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention; der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 24. juni 2021 fastslog, at målrettet forfølgelse af politiske partier udgør et stort tilbageslag for menneskerettighederne og er i modstrid med Tyrkiets forpligtelser til at respektere demokratiet og retsstatsprincippet, og at dialogen om dette spørgsmål fortsat er en integreret del af forbindelserne mellem EU og Tyrkiet;

G.  der henviser til, at Deniz Poyraz, ansat og medlem af HDP, den 17. juni 2021 blev myrdet i partiets kontorer i Izmir; der henviser til, at hun angiveligt blev lemlæstet efter sin død; der henviser til, at hundredvis af HDP-partikontorer, herunder hovedkvarteret i Ankara, blev angrebet i 2015 og 2016, og at mange af disse blev brændt ned;

H.  der henviser til, at omkring 4 000 HDP-medlemmer og -funktionærer fortsat sidder fængslet, herunder en række parlamentsmedlemmer;

I.  der henviser til, at tre HDP-parlamentsmedlemmer er blevet frataget deres pladser i parlamentet og deres parlamentariske immunitet og efterfølgende er blevet arresteret;

J.  der henviser til, at justitsministeriets anklagere den 30. juni 2021 forelagde Tyrkiets Store Nationalforsamlings blandede parlamentariske forfatnings- og retsudvalg resuméer af de procedurer, der havde til formål at ophæve den parlamentariske immunitet for 20 parlamentsmedlemmer fra seks forskellige oppositionspartier; der henviser til, at disse procedurer var rettet mod 15 parlamentsmedlemmer fra HDP, lederen af det Republikanske Folkeparti Kemal Kılıçdaroğlu og et medlem fra hvert af de andre oppositionspartier, nemlig Det Demokratiske Regionsparti (DBP), İYİ-partiet (Det Gode Parti), Det Tyrkiske Arbejderparti (TİP) og Det Demokratiske Parti (DP);

K.  der henviser til, at Kılıçdaroğlu som leder af det største oppositionsparti retsforfølges for angiveligt at have fornærmet Tyrkiets præsident, for hvilken han risikerer en dom på op til fire år; der henviser til, at præsident Recep Tayyip Erdoğan også den 11. januar 2021 har anlagt sag mod ham med krav om 1 mio. TRY i skadeserstatning;

L.  der henviser til, at Selahattin Demirtaș, tidligere medformand for HDP og præsidentkandidat ved valget i 2014 og 2018 har været frihedsberøvet i mere end fire år på ubegrundede anklager og på trods af to afgørelser fra ECHR om hans løsladelse;

M.  der henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen i samme dom fastslog, at opfordringen fra HDP's hovedkvarter til solidaritet med befolkningen i Kobane faldt inden for rammerne af politisk tale, for så vidt som de ikke kunne opfattes som en opfordring til vold; der henviser til, at domstolen fastslog, at de voldshandlinger, der fandt sted mellem den 6. og den 8. oktober 2014, selv om de var beklagelige, ikke kan betragtes som en direkte konsekvens af tweets fra HDP's hovedkvarter;

N.  der henviser til, at siden lokalvalget den 31. marts 2019 er 59 af de 65 demokratisk valgte HDP-borgmestre i det sydøstlige Tyrkiet erstattet af regeringsudpegede provinsguvernører/-administratorer med den begrundelse, at de førstnævnte er genstand for strafferetlig efterforskning for påståede forbindelser til terrorisme; der henviser til, at 32 af de 36 arresterede blev løsladt under retssagen, men at seks folkevalgte medborgmestre stadig er fængslet;

O.  der henviser til, at de forværrede strukturelle problemer, der fører til, at retsvæsenet mangler institutionel uafhængighed, fortsat har indvirkning på oppositionspartiernes rettigheder;

1.  er stærkt bekymret over de stadige angreb og det stadige pres mod oppositionspartier i Tyrkiet og navnlig over den måde, hvorpå HDP, herunder dets ungdomsorganisationer, specifikt og vedvarende er gjort til mål for angreb fra de tyrkiske myndigheders side; fordømmer på det kraftigste denne undertrykkelse af HDP og andre tyrkiske oppositionspartier, som underminerer det demokratiske systems ordentlige funktionsmåde; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at bringe denne situation til ophør og sikre, at alle politiske partier i landet frit og fuldt ud kan udøve deres legitime aktiviteter i overensstemmelse med de grundlæggende principper for et pluralistisk og demokratisk system;

2.  fordømmer på det kraftigste det nye anklageskrift fra Tyrkiets statsadvokat, der er indgivet til forfatningsdomstolen, og som kræver opløsning af HDP og forbud mod politisk aktivitet for næsten 500 HDP-medlemmer, herunder størstedelen af dets nuværende ledelse, hvilket vil forhindre dem i at udøve enhver form for politisk aktivitet i de kommende 5 år; er dybt bekymret over forfatningsdomstolens afgørelse om at acceptere denne sag, hvilket skete med enstemmighed; bemærker med dyb bekymring, at sagen om opløsning af HDP er kulminationen på en undertrykkelse af partiet, som har været i gang i flere år, og i forbindelse med hvilke tusindvis af partimedlemmer, ledere, parlamentsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer og medborgmestre har været anklaget i retssager for navnlig terrorrelaterede forhold;

3.  er af den faste overbevisning, at det er et grundlæggende element for at sikre et mere inklusivt samfund i Tyrkiet, at HDP ikke hæmmes i at deltage i de demokratiske institutioner, og at det ville skabe et positivt signal, der kan føre til en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål; gentager i denne henseende og i betragtning af, at HDP er fast forpligtet på at arbejde for sine sager gennem deltagelse i demokratiske institutioner, at et forbud mod partiet vil være en alvorlig politisk fejl på mellemlang sigt, og at det vil være et uigenkaldeligt slag mod pluralisme og demokratiske principper og skabe en situation, hvor millioner af vælgere i Tyrkiet ikke længere vil være repræsenteret;

4.  fordømmer på det kraftigste det forfærdelige drab på HDP-medlem og -ansat Deniz Poyraz og angrebet på partiets kontorer i İzmir; udtrykker sin medfølelse med hendes pårørende og venner; opfordrer indtrængende myndighederne til at undersøge denne sag grundigt og retsforfølge de ansvarlige;

5.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at afstå fra at føre hetz mod HDP og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte partiets kontorer og tjenestemænd, herunder parlamentsmedlemmer og valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samt borgmestre;

6.  fordømmer den vilkårlige anvendelse af retsstatsprincippet under den igangværende Kobane-retssag, som førte til genoptagelsen af sagen, og under dens behandling, navnlig manglen på domstolenes uafhængighed, upartiskhed, fuldstændig retfærdighed og proceduremæssige garantier; er dybt bekymret over misbruget af den brede antiterrorlovgivning; gentager sin opfordring til de tyrkiske myndigheder om at bringe sin antiterrorlovgivning på linje med internationale normer for at sikre effektiv beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt proportionalitet og lighed for loven;

7.  fordømmer beslutningen om at fratage HDP's parlamentsmedlemmer Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu og Musa Farisoğulları deres parlamentariske mandat og immunitet og de efterfølgende anholdelser af dem; glæder sig over forfatningsdomstolens nylige dom af 1. juli 2021, hvori den enstemmigt fastslog, at parlamentsmedlem Gergerlioğlus ret til at blive valgt og deltage i politiske aktiviteter samt hans ret til personlig frihed og sikkerhed var blevet krænket; glæder sig over hans løsladelse og opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder og de lavere retsinstanser til at gennemføre forfatningsdomstolens afgørelse og hurtigst muligt give ham hans parlamentariske status tilbage; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af de to andre HDP-parlamentsmedlemmer og til, at alle anklager mod dem frafaldes; fordømmer den gentagne anvendelse af fratagelse af oppositionsparlamentarikeres parlamentariske status, hvilket i alvorlig grad skader det tyrkiske parlamentets image som en demokratisk institution;

8.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte tilbageholdelse siden november 2016 af tidligere HDP-medformænd Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaș, oppositionsleder og tidligere præsidentkandidat; minder om ECHR's afgørelse af 20. november 2018 i sagen Selahattin Demirtaş mod Tyrkiet, som blev stadfæstet ved domstolens Storkammers afgørelse den 22. december 2020, hvori de tyrkiske myndigheder opfordres til omgående at løslade Selahattin Demirtaş; er forfærdet over de tyrkiske myndigheders fortsatte tilsidesættelse og manglende efterlevelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser, herunder i forbindelse med andre sager som sagen om Osman Kavalas, hvor Europarådets Ministerkomité kan indlede en overtrædelsesprocedure mod Tyrkiet; opfordrer indtrængende til fuldt samarbejde med Europarådet med henblik på at styrke retsstatsprincippet, mindretals rettigheder, demokrati og grundlæggende rettigheder;

9.  er dybt bekymret over det gradvist stigende pres på det største oppositionsparti (CHP) og dets leder Kemal Kılıçdaroğlu, herunder beslaglæggelsen af partibrochurer ved retskendelse, de offentlige trusler mod ham og de fysiske angreb mod ham; fordømmer anmodningen om at ophæve Kılıçdaroğlu's immunitet på grundlag af hans politiske erklæringer, herunder retsforfølgelsen af ham for angiveligt at have fornærmet Tyrkiets præsident, for hvilken han risikerer en dom på op til fire år; gentager sin alvorlige bekymring over den fortsatte politiske og retslige chikane af Canan Kaftancıoğlu, formanden for CHP i Istanbul;

10.  er dybt bekymret over det øgede pres på alle oppositionspartier og den seneste beslutning fra justitsministeriets anklagere om at forelægge Tyrkiets Store Nationalforsamlings blandede parlamentariske forfatnings- og retsudvalg resuméer af de procedurer, der har til formål at ophæve den parlamentariske immunitet for 20 parlamentsmedlemmer fra seks forskellige oppositionspartier; fremhæver, at det generelt fjendtlige miljø påvirker andre oppositionsledere såsom formanden for İYİ -partiet, Meral Akşener, som for nylig blev angrebet mundtligt under et besøg i Rize af tilhængere af regeringspartiet;

11.  fordømmer de tyrkiske myndigheders beslutning om at fjerne demokratisk valgte borgmestre fra embedet på grundlag af tvivlsomme beviser og erstatte dem med ikke-valgte bemyndigede, hvilket underminerer det lokale demokrati; bemærker de politiske, lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger, der er truffet af den tyrkiske regering for at lamme kommuner ledet af borgmestre fra oppositionspartierne i Istanbul, Ankara og Izmir; beklager, at den siddende regering misbruger statens økonomiske ressourcer og administrative myndighed til at svække oppositionen eller til at gøre den tavs;

12.  understreger, at disse tiltag fortsat undergraver den politiske oppositions mulighed for at udøve deres rettigheder og udfylde deres demokratiske roller; er dybt bekymret over de alvorlige tilbageskridt for oppositionspartiernes frihed til at virke, hvilket vidner om den alvorlige menneskerettighedssituation i Tyrkiet, og den fortsatte undergravelse af demokratiet og retsstaten, hvilket er i strid med Københavnskriterierne;

13.  mener, at eroderingen af retsstaten og retsvæsenets systemiske mangel på uafhængighed fortsat er to af de mest presserende og bekymrende spørgsmål; opfordrer Tyrkiet til at sikre pluralisme og respektere forenings- og ytringsfriheden i overensstemmelse med beskyttelsen, der er fastsat i den tyrkiske forfatning og i Tyrkiets internationale forpligtelser;

14.  opfordrer EU's delegation i Tyrkiet til yderligere at overvåge situationen for politiske modstandere, blandt andet ved at observere retssager, herunder "Kobane-retssagen", fremsætte offentlige erklæringer og anmode om tilladelse til fængselsbesøg;

15.  mener, at fremskridt med hensyn til enhver positiv dagsorden, der kan tilbydes Tyrkiet, ud over forbedringer i udenrigspolitiske spørgsmål, også bør afhænge af forbedringer i civil- og menneskerettigheds- og retsstatssituationen i landet, herunder kvinders rettigheder, såsom dem, der er garanteret ved Istanbulkonventionen, religionsfrihed og rettigheder for etniske mindretal og LGBTI-samfundet;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råds formand, Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt Republikken Tyrkiets regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0234.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0028.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0017.

Seneste opdatering: 11. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik