Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2780(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0412/2021

Predkladané texty :

B9-0412/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 8
CRE 07/07/2021 - 8

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0362

Prijaté texty
PDF 202kWORD 58k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg
Porušenia práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente
P9_TA(2021)0362B9-0412/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2021 o porušeniach práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých maďarským parlamentom (2021/2780(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ) a ESĽP,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0698),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. marca 2021 s názvom Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa (2020 – 2025) (COM(2021)0142),

–  so zreteľom na výsledky prieskumu LGBTI EÚ, ktorý začala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) v roku 2019,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie(1) (ďalej len „nariadenie o podmienenosti právnym štátom“),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o návrhu, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ rozhodla, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám vrátane zón bez LGBTI(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o prebiehajúcich vypočutiach podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ktoré sa týkajú Poľska a Maďarska(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 3. júna 2021 vo veci C-650/18, ktorým sa zamieta žaloba Maďarska proti uzneseniu Parlamentu z 12. septembra 2018, ktorým sa začal postup na určenie existencie jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, zo strany členského štátu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2020 o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2021 o vyhlásení EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby(7),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien z 24. júna 2021(8),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2020 s názvom Správa o právnom štáte 2020 – Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii (COM(2020)0580),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. júna 2021 o správe Komisie o právnom štáte 2020(9),

–  so zreteľom na maďarský zákon LXXIX z roku 2021 o prijatí prísnejších opatrení proti pedofilným páchateľom a o zmene určitých zákonov na ochranu detí (ďalej len „návrh zákona“ a po jeho uverejnení „zákon“),

–  so zreteľom na vyšetrovanie, ktoré 16. júna 2021 začal európsky komisár pre rovnosť a ktoré sa týkalo súladu maďarského práva s právom Únie,

–  so zreteľom na list komisára pre spravodlivosť a komisára pre vnútorný trh adresovaný maďarskému ministrovi spravodlivosti [Ares S(2021) 4587976) o nesúlade návrhu zákona s viacerými právnymi ustanoveniami EÚ vrátane článku 2 Zmluvy o EÚ o dodržiavaní ľudských práv, slobody a nediskriminácie,

–  so zreteľom na list, ktorý podpísalo 17 hláv štátov alebo predsedov vlád počas zasadnutia Európskej rady v júni 2021 a v ktorom sa uvádza, že sa bude „pokračovať v boji proti diskriminácii LGBTI komunity“,(10)

–  so zreteľom na vyhlásenie zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti z 22. júna 2021, ktoré spolupodpísalo 18 členských štátov, k prijatiu maďarského zákona(11),

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (CM/Rec(2010)5) členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity a na normy prijaté Parlamentným zhromaždením Rady Európy,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky Rady Európy pre ľudské práva týkajúce sa návrhu zákona(12),

–  so zreteľom na rozsudok ESĽP z 20. júna 2017 vo veci Bayev a iní/Rusko (žiadosti č. 67667/09 a 2 iné)(13),

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii z 22. júna 2021 o porušeniach práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente (O-000050/2021),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže maďarské národné zhromaždenie prijalo 15. júna 2021 návrh zákona, ktorého pôvodnou úlohou malo byť chrániť deti pred pedofilnými páchateľmi, čo je cieľ, ktorý zdieľajú a sledujú všetky inštitúcie a členské štáty v rámci Únie; keďže návrh zákona bol zverejnený 23. júna 2021 a nadobudne účinnosť 8. júla 2021(14); keďže zákonom sa vážne a úmyselne obmedzia práva a slobody LGBTIQ osôb, ako aj práva detí;

B.  keďže Maďarsko nedávno v Rade vydalo niekoľko vyhlásení, v ktorých sa pojem „rod“ v niektorých textoch vykladá ako odkaz na pohlavie, a tým sa popiera existenciu rodu, najmä pokiaľ ide o koncepciu krízového riadenia pre možnú vojenskú misiu EÚ v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) bez výkonnej právomoci v Mozambiku, nariadenie o Fonde na spravodlivú transformáciu a nariadenie o spoločných ustanoveniach, ako aj pri iných príležitostiach;

C.  keďže definície zákona sú zámerne vágne s cieľom vyvolať tlmiaci účinok; keďže zákon zakazuje „stvárňovanie a propagovanie rodovej identity odlišnej od pohlavia pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu“ v školách, v televíznych programoch a vo verejne dostupných reklamách na akýchkoľvek platformách pre osoby mladšie ako 18 rokov, a to aj na vzdelávacie účely; keďže zákon vylučuje, aby sa takýto obsah považoval za oznámenie služby vo verejnom záujme alebo reklamu sociálnej zodpovednosti, aj keď je určený pre dospelých; keďže zákonom sa zavádzajú zmeny zákona o ochrane detí, zákona o ochrane rodiny, zákona o propagačnej činnosti podnikov, zákona o médiách a zákona o verejnom vzdelávaní;

D.  keďže Európsky parlament v minulosti odsúdil zneužívanie právnych predpisov o informáciách sprístupnených maloletým osobám, najmä v oblasti vzdelávania a médií, s cieľom cenzurovať obsah a materiály súvisiace s LGBTI osobami, a to najmä v Litve a Lotyšsku;

E.  keďže v roku 2018 poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že zváži vydanie tzv. zákona o „propagande homosexuálov“, ktorý bol prijatý v Rusku a ktorým by sa zakázali médiá, literatúra a zhromaždenia osôb LGBTIQ, ako je Pride; keďže v júni 2021 poľský námestník ministra spravodlivosti Michal Wos oznámil, že Poľsko v súčasnosti pracuje na návrhu zákona, ktorého cieľom je zakázať „propagandu LGBTI osôb“;

F.  keďže prezident Českej republiky Miloš Zeman sa v mediálnom rozhovore o novom zákone o boji proti LGBTIQ v Maďarsku v júni 2021 ponižujúco vyjadril o transrodovej komunite;

G.  keďže podobný znepokojujúci vývoj bol zaznamenaný v Chorvátsku, najmä pokiaľ ide o oznámený návrh konzervatívnej strany Most zahrnúť „zákaz vystavenia detí propagande LGBT“ do zákonov, o ktorých sa rokuje v chorvátskom parlamente, a útoky proti LGBTI osobám 3. júla 2021, v deň 20. Záhreb Pride; keďže 4. júla 2021 predseda a podpredseda strany MOST oznámili súdne konania proti organizáciám LGBTI, ktoré obvinili stranu MOST zo šírenia neznášanlivosti a homofóbie a podnecovania rozdeľovania a nenávisti;

H.  keďže Rusko v roku 2013 zaviedlo federálny zákon „na ochranu detí pred informáciami obhajujúcimi popieranie tradičných rodinných hodnôt“, ktorého cieľom bolo zakázať normalizáciu homosexuality v médiách; keďže mnohé organizácie pre ľudské práva na celom svete vyhlásili, že ruský zákon ohrozuje mladých ľudí komunity LGBTIQ;

I.  keďže ako je zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, sa Únia zakladá na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

J.  keďže v stratégii Komisie v oblasti rovnosti LGBTIQ sa stanovuje spoločné smerovanie Únie pri ochrane práv LGBTIQ osôb vo všetkých členských štátoch a opätovne sa zdôrazňuje, že rovnosť a nediskriminácia sú základnými hodnotami a základnými právami v EÚ, ktoré sú zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv;

K.  keďže predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová označila zákon za „hanebný“ a poverila zodpovedných komisárov, aby oslovili maďarskú vládu(15); keďže komisári pre spravodlivosť a pre vnútorný trh adresovali maďarskému ministrovi spravodlivosti list, v ktorom uviedli, že zákon porušuje tieto práva: právo na súkromný a rodinný život (články 7 a 9 charty), právo na slobodu prejavu a právo na informácie (článok 11 charty); slobodu podnikania (článok 16 charty) a nediskrimináciu (článok 21 charty); keďže smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS)(16), smernica o elektronickom obchode(17) a článok 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vzťahujú aspoň na niektoré regulované scenáre a keďže na napadnuté ustanovenia zákona sa môžu vzťahovať články 34 a 36 ZFEÚ a môžu byť nimi porušené; keďže odpoveď na tento list bola vyžiadaná do 30. júna 2021(18); keďže maďarský minister spravodlivosti odpovedal 1. júla 2021;

L.  keďže 18 členských štátov(19) spolupodpísalo vyhlásenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, s cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie práva EÚ, a to aj postúpením veci Súdnemu dvoru EÚ;

M.  keďže 17 hláv štátov alebo predsedov vlád prijalo 24. júna 2021 spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že budú pokračovať v boji proti diskriminácii LGBTIQ a opätovne potvrdzujú svoju obranu základných práv LGBTIQ osôb(20);

N.  keďže komisárka Rady Európy pre ľudské práva naliehavo vyzvala poslancov maďarského parlamentu, aby tento návrh zákona zamietli; keďže tvrdila, že zákon je v rozpore s právami a identitami LGBTIQ osôb a že tiež obmedzuje slobodu prejavu a vzdelávanie všetkých Maďarov(21);

O.  keďže podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy (CM/Rec(2010)5) členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity majú lídri členských štátov Rady Európy zodpovednosť za vzdelávanie, za boj proti predsudkom a diskriminácii, a majú pracovať na akceptovaní osôb LGBTIQ,

P.  keďže ESĽP rozhodol vo veci Bayev a iní/Rusko, že právne predpisy zakazujúce propagáciu homosexuality, známe aj ako „zákon o propagande homosexuálov“, sú v rozpore s článkom 10 (sloboda prejavu) a článkom 14 (zákaz diskriminácie) Európskeho dohovoru o ľudských právach, a preto sú diskriminačné, a že posilňujú predsudky voči LGBTIQ osobám, čo je nezlučiteľné s hodnotami demokratickej spoločnosti;

Q.  keďže Parlament pri viacerých príležitostiach nabádal členské štáty, aby zaručili právo na komplexnú sexualitu, sexuálnu a partnerskú výchovu, ktorá je vedecky presná, založená na dôkazoch, primeraná veku a neodsudzujúca; keďže medzinárodné orgány pre ľudské práva(22), ako je Rada Európy, stanovili, že deti a mladí ľudia majú právo na komplexnú sexuálnu výchovu;

R.  keďže v prieskume FRA týkajúcom sa LGBT osôb sa zdôrazňuje, že viac ako polovica respondentov vždy alebo často počula alebo videla negatívne pripomienky alebo správanie počas návštevy školy, pretože spolužiak/vrstovník bol vnímaný ako LGBTI osoba; keďže tento počet sa v prípade respondentov vo veku 15 – 17 rokov zvyšuje na 70 %, čo poukazuje na to, že prijatie a toleranciu treba riešiť vo vzdelávacích kontextoch;

Zákon, jeho ustanovenia a porušenie práva EÚ

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje zákon prijatý maďarským parlamentom, ktorý predstavuje jasné porušenie hodnôt, zásad a právnych predpisov EÚ; pripomína, že zákonom sa do rôznych maďarských predpisov zavedú ustanovenia, ktoré porušujú základné práva podľa charty a zmlúv a právnych predpisov EÚ o vnútornom trhu (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a smernica o elektronickom obchode); domnieva sa, že zákon je v rozpore so zavedeným acquis EÚ;

2.  víta vyhlásenie, ktoré podpísalo 18 členských štátov a v ktorom vyzývajú Komisiu, aby podnikla právne kroky, a odsúdenie návrhu zákona predsedníčkou Komisie a jednotlivými komisármi; berie na vedomie list zaslaný maďarskému ministrovi spravodlivosti so žiadosťou o objasnenie vznesených otázok a informácie o nich do 30. júna 2021; vyzýva Komisiu, aby túto odpoveď zverejnila;

3.  berie na vedomie výzvu Komisie na konštruktívnu a lojálnu diskusiu s Maďarskom; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že zákon bol uverejnený 23. júna 2021, a to aj napriek odsudzujúcim postojom medzinárodných organizácií; vyzýva Komisiu, aby okamžite podnikla právne kroky, konkrétne začatím zrýchleného konania proti Maďarsku o porušení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ týkajúceho sa tohto zákona; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby využila všetky procesné nástroje Súdneho dvora vrátane žiadostí o zrýchlené konanie a dočasné opatrenia vrátane sankcií za ich nedodržiavanie;

4.  pripomína, že v súlade s článkom 259 ZFEÚ môže členský štát, ktorý sa domnieva, že iný členský štát nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie; vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s týmto zákonom v prípade nečinnosti Komisie uplatnili tento článok; vyzýva členské štáty, aby Európskemu súdu pre ľudské práva predložili medzištátnu žiadosť týkajúcu sa aspektov, na ktoré sa nevzťahuje právo EÚ;

Prebiehajúce konania podľa článku 7 ods. 1

5.  zdôrazňuje, že zákon nie je ojedinelým prípadom, skôr je ďalším úmyselným a vopred plánovaným príkladom postupného podkopávania základných práv v Maďarsku; zdôrazňuje, že organizovaná štátom sponzorovaná fóbia voči komunite LGBTIQ a dezinformačné kampane sa stali nástrojmi politickej cenzúry maďarskej vlády, a domnieva sa, že to je v rozpore s článkom 2 Zmluvy o EÚ; pripomína, že Európska únia bola vyhlásená za zónu slobody pre LGBTIQ osoby(23);

6.  pripomína, že porušovanie ľudských práv LGBTIQ osôb je súčasťou širšieho politického programu, ktorý vedie k rozkladu demokracie a právneho štátu vrátane slobody médií, a malo by sa považovať za systematické porušovanie článku 2 Zmluvy o EÚ; pripomína, že v uznesení Parlamentu z 12. septembra 2018(24) už boli vyjadrené obavy týkajúce sa práva na rovnaké zaobchádzanie a slobodu prejavu;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že odkedy Parlament inicioval článok 7 ods. 1, situácia v oblasti právneho štátu a základných práv sa v Maďarsku naďalej zhoršuje; zdôrazňuje, že Rada v tejto súvislosti v priebehu rokov nekonala a chýba prevzatie jej zodpovednosti;

8.  víta skutočnosť, že portugalské predsedníctvo uskutočnilo prvé vypočutie podľa článku 7 ods. 1 o právnom štáte v Maďarsku od roku 2019, ako aj vyhlásenia 18 členských štátov, ktoré tento zákon odsúdili; zdôrazňuje však, že dialóg musí priniesť hmatateľné výsledky, pokiaľ ide o opatrenia, s cieľom aktívne riešiť prípady zhoršovania dodržiavania základných práv v Maďarsku; pripomína svoju výzvu, aby Rada v nadväznosti na vypočutia vydala konkrétne odporúčania Maďarsku, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ vrátane odporúčania zrušiť zákon, a stanovila lehoty na vykonanie týchto odporúčaní; vyzýva slovinské predsedníctvo, aby v septembri 2021 zorganizovalo vypočutie týkajúce sa Maďarska a čo najskôr naplánovalo hlasovanie o odporúčaniach; konštatuje, že ľudské práva LGBTIQ osôb sa v posledných rokoch postupne zhoršovali;

9.  pripomína, že 2. marca 2021 Maďarská mediálna rada oznámila súdne konanie proti maďarskej mediálnej skupine RTL v nadväznosti na rozbehnutie kampane „Family is Family“; domnieva sa, že tieto opatrenia predstavujú cenzúru mediálneho obsahu a reklamy, a preto sú v rozpore so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách; zdôrazňuje, že viacerí vysielatelia v celej EÚ vyzvali Komisiu, aby spolu s organizáciami občianskej spoločnosti začala konania o porušení povinnosti(25); vyzýva Komisiu, aby využila všetky právne nástroje, ktoré má k dispozícii, na riešenie cenzúry materiálu, ktorý je v súlade s smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, a to v spojení s chartou;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že zhoršovanie slobody médií vedie k nárastu zvaľovania viny a zacielenia sa na menšiny vrátane LGBTIQ osôb;

11.   pripomína, že v decembri 2020 bol zmenený a doplnený „základný zákon“ (Ústava) Maďarska, v ktorom sa uvádza, že matka je ženského rodu a otec mužského, a že Maďarsko chráni právo detí na stanovenie svojej identity v súlade s ich pohlavím pri narodení a ich právo na vzdelanie v súlade s ústavnou identitou krajiny a systémom hodnôt založených na kresťanskej kultúre; konštatuje, že napriek tomu, že rodinné právo patrí do vnútroštátnej právomoci, zmena ústavy v spojení s nadväzujúcimi právnymi predpismi vrátane uvedeného zákona vedie k priamemu oslabeniu ochrany hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o EÚ; konštatuje, že Benátska komisia prijala stanovisko k ústavným zmenám, ktoré maďarský parlament prijal v decembri 2020(26);

12.  pripomína, že Benátska komisia prijala 18. júna 2013 stanovisko CDL-AD (2013)022-e k otázke zákazu tzv. propagandy homosexuality vzhľadom na nedávne právne predpisy v niektorých členských štátoch Rady Európy;

13.  pripomína, že maďarský parlament prijal právne predpisy, ktoré obmedzujú adopciu na manželské páry, čím de facto zakazujú osvojenie osobám žijúcim v partnerstvách rovnakého pohlavia a v slobodným a nezosobášeným osobám, pokiaľ minister pre rodinnú politiku neudelí osobitné povolenie; zdôrazňuje, že táto požiadavka poskytuje členovi vlády možnosť prijímať v tejto súvislosti jednostranné rozhodnutia;

14.  pripomína, že prijatím článku 33 súhrnného zákona z roku 2020 sa de facto zakázalo právne uznanie pohlavia transrodovým a intersexuálnym osobám v Maďarsku, čím sa porušuje ich právo na súkromie a vystavujú sa diskriminácii, ktorá môže mať závažné psychologické dôsledky a môže obmedziť ich právo aktívne sa zapájať do činnosti občianskej spoločnosti; Konštatuje, že vnútroštátny orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií vydal stanovisko k článku 33, pričom tvrdí, že je v rozpore s článkom 5 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov(27); pripomína, že Komisia doteraz neprijala žiadne opatrenia na riešenie tohto problému; vyzýva Komisiu, aby túto záležitosť vyšetrila a v prípade potreby podnikla právne kroky; konštatuje, že hoci ústavný súd Maďarska(28) zistil, že časti zákona sú protiústavné, verejné orgány stále nevykonali jeho rozhodnutie a naďalej zamietajú žiadosti, aj keď boli podané pred nadobudnutím účinnosti zákona; konštatuje, že to predstavuje porušenie zásad právneho štátu;

15.  odsudzuje rozhodnutie orgánu na ochranu spotrebiteľov v Budapešti(29) nariadiť vydavateľom kníh, aby tlačili vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti na knihách pre deti, ktoré zobrazujú dúhové rodiny, ako knihy obsahujúce „správanie, ktoré nie je v súlade s tradičnými rodovými úlohami“;

16.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre mimovládne organizácie (MVO) v Maďarsku vrátane MVO v oblasti LGBTIQ; víta rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-78/18(30), v ktorom sa vyhlasuje, že zákonom č. LXXVI z roku 2017 o transparentnosti organizácií, ktoré dostávajú podporu zo zahraničia, sa zaviedli diskriminačné a neodôvodnené obmedzenia týkajúce sa zahraničných darov organizáciám občianskej spoločnosti v rozpore s povinnosťami týkajúcimi sa voľného pohybu kapitálu, rešpektovania súkromného života, ochrany osobných údajov a slobody združovania; berie na vedomie zrušenie tohto zákona, ale vyjadruje obavy v súvislosti s novými obmedzeniami financovania občianskej spoločnosti v Maďarsku, ako sú selektívne audity štátneho kontrolného úradu a povinnosť uvádzať všetkých darcov v správach o verejných prínosoch, ktoré sú verejne dostupné; domnieva sa, že takéto obmedzenia nie sú potrebné ani primerané a nie sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie ani so závermi správy o financovaní združení, ktorú prijala Benátska komisia na svojom 118. plenárnom zasadnutí 15. – 16. marca 2019;

17.  vyjadruje svoj neochvejný záväzok chrániť práva detí v EÚ a v zahraničí; zastáva názor, že podporovanie tolerancie, akceptácie a rozmanitosti namiesto podporovania fóbie a nenávisti voči LGBTIQ osobám, by malo slúžiť ako hlavná zásada na zabezpečenie rešpektovania najlepších záujmov dieťaťa; v tejto súvislosti sa domnieva, že spojenie sexuálnej orientácie a rodovej identity s pedofíliou alebo útokmi na práva detí svedčia o jasnom pokuse využiť ľudskoprávny jazyk na prijatie diskriminačných politík; domnieva sa, že je to v rozpore s medzinárodnými zásadami a normami v oblasti ľudských práv;

18.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že zákon sa podobá tzv. ruskému zákonu o propagande proti komunite LGBT z roku 2013, ktorý viedol k vážnemu poškodeniu komunity LGBTIQ v Rusku; vyzýva Komisiu, aby ďalej skúmala financovanie kampaní zameraných proti LGBTIQ v EÚ, ktoré jednoznačne predstavujú hrozbu pre demokraciu a národnú bezpečnosť v EÚ;

Opatrenia, ktoré musí prijať Komisia

19.  opätovne vyzýva Komisiu a Radu, aby konečne uznali naliehavú potrebu konať na obranu hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ a aby pripustili, že členský štát nemôže zmeniť svoje právne predpisy, a to ani ústavné ustanovenia, tak, že sa zníži ochrana týchto hodnôt(31); Poukazuje na to, že to je podľa zmlúv zakázané, ako nedávno vyložil Súdny dvor Európskej únie vo veci C-896/19(32);

20.  zastáva názor, že zákon je v priamom rozpore so stratégiou Komisie v oblasti rovnosti LGBTIQ osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké uplatňovanie stratégie v každom členskom štáte EÚ;

21.  vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlene odblokovali horizontálnu smernicu o diskriminácii, ktorá je v Rade zablokovaná už vyše 10 rokov(33);

22.  pripomína, že na iniciatívu Európskeho parlamentu týkajúcu sa vytvorenia mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by sa spravoval v rámci medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou, sa ešte poskytla žiadna náležitá odpoveď; vyzýva Komisiu a Radu, aby bezodkladne začali rokovania s Parlamentom o medziinštitucionálnej dohode v súlade s článkom 295 ZFEÚ;

23.  potvrdzuje svoju pozíciu k nariadeniu o podmienenosti právnym štátom, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 a je priamo uplatniteľné v celej Európskej únii a vo všetkých jej členských štátoch na všetky finančné prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane zdrojov, ktoré boli odvtedy pridelené prostredníctvom Európskeho nástroja obnovy;

24.  pripomína, že nariadenie o podmienenosti dodržiavania zásad právneho štátu poskytuje jasné vymedzenie zásady právneho štátu, ktorá sa musí chápať vo vzťahu k iným hodnotám Únie vrátane základných práv a nediskriminácie; zastáva názor, že štátom sponzorovaná diskriminácia menšín má priamy vplyv na projekty, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodnú použiť finančné prostriedky EÚ, a preto priamo ovplyvňuje ochranu finančných záujmov Únie; vyzýva Komisiu, aby okamžite začala postup stanovený v článku 6 ods. 1 nariadenia o podmienenosti dodržiavania zásad právneho štátu;

25.  domnieva sa, že schopnosť maďarských orgánov spravovať finančné prostriedky EÚ nediskriminačným spôsobom a v súlade s chartou je vážne spochybnená; vyzýva Komisiu, aby posúdila prijatie zákona v súvislosti s horizontálnou základnou podmienkou zaistiť súlad uvedený v nariadení Európskeho parlamentu z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku(34) (EÚ) 2021/1060 (nariadenie o spoločných ustanoveniach), s chartou; vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky stanovené v nariadení o spoločných ustanoveniach, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s príslušnými fondmi, a aby zabezpečila, aby partnerská dohoda a programy Maďarska na roky 2021 – 2027 neboli schválené, kým sa nezabezpečí úplný súlad s horizontálnou základnou podmienkou týkajúcou sa dodržiavania charty, ako sa stanovuje v článkoch nariadenia o spoločných ustanoveniach; pripomína, že každý akt Komisie, ktorý nie je v súlade s právom EÚ, možno napadnúť na Súdnom dvore Európskej únie;

26.  vyjadruje vážne znepokojenie nad súladom návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti(35), a s chartou; vyzýva Komisiu a Radu, aby dôkladne analyzovali každé opatrenie uvedené v návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti a aby tento plán schválili len vtedy, ak sa zistí, že nebudú prispievať k vykonávaniu zákona, a následne viesť k tomu, že rozpočet EÚ aktívne prispeje k porušovaniu základných práv v Maďarsku;

27.  pripomína, že práva LGBTIQ osôb sú ľudské práva; opakuje svoju výzvu, aby členské štáty, najmä Maďarsko, zabezpečili, aby platné právne predpisy o vzdelávaní a informáciách dostupných maloletým boli plne v súlade so základnými právami zakotvenými v práve EÚ a medzinárodnom práve, a aby zabezpečili prístup ku komplexnému, vedecky presnému vzdelávaniu v oblasti sexuality a vzťahov, ktoré je podložené dôkazmi, primerané veku a bez neodsudzujúce; pripomína, že zverejnené informácie by mali odrážať rôznorodosť sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných znakov, aby sa zabezpečil boj proti dezinformáciám založeným na stereotypoch alebo predsudkoch; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania základných práv v Maďarsku; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa vyjadrili proti nenávistným prejavom voči LGBTIQ osobám, najmä zo strany vlád a politikov;

o
o   o

28.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vládam a parlamentom členských štátov, Rade, Komisii a Výboru regiónov.

(1) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 66.
(3) Ú. v. EÚ C 255, 29.6.2021, s. 7.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0014.
(5) Rozsudok z 3. júna 2021, Maďarsko/Parlament, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2020)0251.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2021)0089.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2021)0314.
(9) Prijaté texty, P9_TA(2021)0313.
(10) https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457/photo/1
(11) https://wilmes.belgium.be/en/thirteen-countries-unite-belgiums-initiative-defend-lgbtiq-rights-europe
(12) https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fthematic-work%2Flgbti
(13) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174422
(14) Zákon uverejnený v zbierke zákonov: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes
(15) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_3164
(16) Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69.
(17) Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000, s. 1.
(18) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869254/Letter%20by%20Commissioners%20Reynders%20and%20Breton.pdf
(19) Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Lotyšsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko Cyprus a Portugalsko,
(20) https://twitter.com/alexanderdecroo/status/1407977290189971457?s=20
(21) https://www.coe.int/be/web/commissioner/-/commissioner-mijatovic-urges-hungary-s-parliamentarians-to-reject-draft-amendments-banning-discussion-about-sexual-and-gender-identity-and-diversity
(22) Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, správa osobitného spravodajcu OSN pre právo na vzdelanie.
(23) Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhlásení EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby z 11. marca 2021.
(24) Prijaté texty, P8_TA(2018)0340.
(25) ACT, Hungary: Broadcasting associations across Europe express dismay at anti-LGBTIQ bill & urge European Commission to open infringement proceedings (Vysielacie združenia v celej Európe vyjadrujú rozhorčenie nad zákonom proti LGBTIQ osobám a naliehajú na Európsku komisiu, aby začala konanie o nesplnení povinnosti), Brusel 29. júna 2021.
(26) Hungary - Opinion on the constitutional amendments adopted by the Hungarian parliament in December 2020, adopted by the Venice Commission at its 127th Plenary Session, Venice and online, 2-3 July 2021 (CDL-AD(2021)029-e).
(27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(28) http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument. Zhrnutie v angličtine je k dispozícii na stránke http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/CB4CA4E8F72D33DFC125863A00604976?OpenDocument&english&english
(29) https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/tisztessegtelen-kereskedelmi-gyakorlatot-folytat-a-labrisz-egyesulet-a-meseorszag-mindenkie-cimu-konyv-ertekesitesekor.
(30) Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2020, Európska komisia/Maďarsko, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(31) Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2021 o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a uplatňovaní nariadenia o podmienenosti (EU, Euratom) 2020/2092.
(32) Rozsudok Súdneho dvora z 20. apríla 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.
(33) Návrh smernice Rady, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 2. júla 2008 (COM(2008)0426).
(34) Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159.
(35) Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.

Posledná úprava: 11. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia