Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2679(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0431/2021

Indgivne tekster :

B9-0431/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0366

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 51k
Tirsdag den 14. september 2021 - Strasbourg
LGBTIQ-rettigheder i EU
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2021 om LGBTIQ-rettigheder i EU (2021/2679(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2 og 3, og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 8, 10, 18 og 21,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), særlig artikel 7, 9 og 21, artikel 24, stk. 2 og 3 og artikel 45,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, navnlig artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, artikel 14 og protokol nr. 12 om forbud mod forskelsbehandling,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til det europæiske socialpagt, der blev undertegnet i Torino den 18. oktober 1961,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC),

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 2239 (2018) af 10. oktober 2018 om privatliv og familieliv: opnåelse af ligestilling uanset seksuel orientering(1),

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) resolution 2048 (2015) af 22. april 2015 om forskelsbehandling af transkønnede personer i Europa(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. november 2020 med titlen "En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(4),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2021 om erklæring af EU som LGBTIQ-frihedszone(5),

–  der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024)(7),

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2020 om forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet(8),

–  der henviser til dom fra Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) af 5. juni 2018 i sag Relu Adrian Coman m.fl.mod Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne(9) og af 23. april 2020 i sag NH mod Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford(10) samt til generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse af 15. april 2021 i sag V.M.A. mod Stolichna Obsthina, Rayon "Pantjarevo"(11),

–  der henviser til Domstolens domme i sagerne Maruko, Römer og Hay(12) og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (Menneskerettighedsdomstolens) dom i sagen Taddeucci og McCall(13),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 227, stk. 2,

A.  der henviser til, at LGBTIQ-rettigheder er menneskerettigheder;

B.  der henviser til, at Udvalget for Andragender har modtaget adskillige andragender, hvori der gives udtryk for bekymring over den forskelsbehandling, LGBTIQ-personer oplever i EU generelt og navnlig par af samme køn og regnbuefamilier;

C.  der henviser til, at disse andragender på den ene side opfordrer til, at regnbuefamilier garanteres de samme familierettigheder som familier af forskelligt køn og deres børn i alle medlemsstater, og navnlig retten til fri bevægelighed inden for EU og gensidig anerkendelse af deres forhold og forældreskab, og på den anden side til, at der træffes foranstaltninger mod Polen for at overtræde principperne om ikke-forskelsbehandling, lighed og ytringsfrihed, herunder i forbindelse med "regionale chartre for familierettigheder" og erklæringer, hvorved kommuner og regioner erklæres frie for "LGBTI-ideologi" (såkaldte LGBTI-frie zoner);

D.  der henviser til, at Udvalget for Andragender den 22. marts 2021 afholdt en workshop om LGBTI+-rettigheder i EU, hvorunder den undersøgelse, som Europa-Parlamentets Temaafdeling for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender havde bestilt på udvalgets vegne om "Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU" (hindringer for regnbuefamiliers frie bevægelighed i EU), blev fremlagt;

E.  der henviser til, at det i ovennævnte undersøgelse konkluderes, at regnbuefamilier stadig står over for store hindringer for deres frie bevægelighed i EU i 2021 med negative konsekvenser for deres børns tarv, og at EU-institutionerne ved at udøve EU's kompetence med hensyn til fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer vil kunne træffe foranstaltninger til at fjerne disse hindringer; der henviser til, at transkønnede forældre, hvis identitetsdokumenter ikke anerkendes, efter at de har krydset en grænse, kan miste alle retlige bånd til deres børn, hvilket har alvorlig indvirkning på børnenes tarv;

F.  der henviser til, at det i artikel 21 i TEUF er fastslået, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Union skal bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling;

H.  der henviser til, at retten til ligebehandling og ikke-forskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i traktaterne og i chartret, og bør respekteres fuldt ud; der henviser til, at ligestilling og beskyttelse af mindretal er blandt de EU-værdier, som er nedfældet i artikel 2 i TEU, og som EU udvikler gennem initiativer og aktioner inden for rammerne af "En Union med lige muligheder";

I.  der henviser til, at Kommissionens formand Ursula von der Leyen i sin tale om Unionens tilstand i september 2020 understregede, at "hvis du er forælder i ét land, er du forælder i alle lande", og i den forbindelse henviste til behovet for gensidig anerkendelse af familierelationer i EU;

J.  der henviser til, at alle medlemsstater har indgået forpligtelser under folkeretten og EU-traktaterne til at respektere, garantere, beskytte og opfylde de grundlæggende rettigheder;

K.  der henviser til, at EU ganske vist har oplevet fremskridt med hensyn til ægteskab og civile partnerskaber, adoptionsrettigheder for LGBTIQ-personer og retlig beskyttelse mod forskelsbehandling, hadefuld tale og hadforbrydelser, men der har også været tilbageskridt såsom fjendtlig retorik fra valgte politikere, voldsomme stigninger i forekomsten af homofobisk og transfobisk vold og proklamering af de såkaldte "LGBTI-frie zoner";

L.  der henviser til, at LGBTIQ-personer fortsat udsættes for forskelsbehandling og vold i Europa; der henviser til, at Rainbow Europe Map, som er ILGA-Europas årlige benchmarkingværktøj, i 2021 har afsløret en udbredt og næsten fuldstændig stagnation i LGBTIQ-personers menneskerettigheder, navnlig med hensyn til anerkendelse af familielovgivning i hele Europa, og at der i år ikke har været nogen enkeltstående retlig eller politisk ændring, der har en positiv effekt for LGBTIQ-personer;

M.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i en undersøgelse fra 2019 konstaterede, at forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika forekom i stigende omfang i EU.

N.  der henviser til, at LGBTIQ-personer stadig udsættes for forskelsbehandling i nogle medlemsstater med hensyn til social beskyttelse, social sikring, sundhedspleje, uddannelse og adgang til og levering af varer og andre tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, herunder boliger; der henviser til, at det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling, som delvist vil kunne lukke dette hul i beskyttelsen, så den rækker ud over beskæftigelsesområdet, har været blokeret i Rådet i over ti år;

O.  der henviser til, at ikke alle EU-medlemsstater yder retlig beskyttelse af LGBTIQ-personer mod forskelsbehandling;

P.  der henviser til, at der ikke findes EU-regler om anerkendelse af retsafgørelser om forældreskab medlemsstaterne imellem, og at der ikke findes nogen EU-bestemmelser, der har til formål at løse konflikter i denne henseende; der henviser til, at nogle medlemsstater ikke anerkender ægteskab mellem personer af samme køn fra en anden medlemsstat til andre formål i national ret end opholdstilladelse; der henviser til, at nogle medlemsstater, der tillader par af samme køn at gifte sig, synes at være uvillige til at anerkende registrerede partnere af samme køn fra andre medlemsstater; der henviser til, at par af samme køn med børn i visse medlemsstater kan blive nægtet juridisk anerkendelse som deres børns fælles forældre(14); der henviser til, at transkønnede forældre ofte nægtes anerkendelse af deres lovmæssige køn, når de krydser grænser, hvilket resulterer i, at grænsemyndigheder ikke anerkender dem som forældre til deres egne børn;

1.  glæder sig over den første LGBTIQ-ligestillingsstrategi for 2020-2025, som Kommissionen vedtog den 12. november 2020 (COM(2020)0698), hvoraf to centrale foranstaltninger er et lovgivningsinitiativ, der har til formål at beskytte rettighederne for regnbuefamilier, og en ajourføring af retningslinjerne fra 2009 om fri bevægelighed inden 2022;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over den forskelsbehandling, som regnbuefamilier og deres børn udsættes for i EU, og over, at de fratages deres rettigheder på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet eller kønskarakteristika hos forældre eller partnere; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvinde denne forskelsbehandling og fjerne de hindringer, disse personer står over for, når de udøver den grundlæggende ret til fri bevægelighed inden for EU;

3.  understreger behovet for at arbejde hen imod, at LGBTIQ-personer fuldt ud kan udøve de grundlæggende rettigheder i alle EU's medlemsstater, og minder om, at EU-institutionerne og medlemsstaterne derfor har en pligt til at opretholde og beskytte dem i overensstemmelse med traktaterne og chartret samt folkeretten;

4.  insisterer på, at EU er nødt til at anlægge en fælles tilgang til anerkendelse af ægteskaber og partnerskaber mellem personer af samme køn; opfordrer medlemsstaterne til specifikt at indføre relevant lovgivning for at sikre fuld respekt for retten til privatliv og familieliv uden forskelsbehandling og til fri bevægelighed for alle familier, herunder foranstaltninger til at lette anerkendelse af transkønnede forældres retlige køn;

5.  minder om, at EU-retten har forrang frem for enhver form for national lovgivning, herunder frem for modstridende forfatningsmæssige bestemmelser, og at medlemsstaterne derfor ikke kan påberåbe sig noget som helst forfatningsmæssigt forbud mod ægteskab mellem personer af samme køn eller nogen som helst forfatningsmæssig beskyttelse af "moralen" eller "lov og orden" med det formål at lægge hindringer i vejen for personers grundlæggende ret til fri bevægelighed inden for EU i strid med de rettigheder, som regnbuefamilier, der flytter til deres område, har;

6.  fordømmer på det skarpest mulige, at forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering(15), som blev offentliggjort den 2. juli 2008, endnu ikke er blevet vedtaget; opfordrer Rådet til at godkende det; understreger, at denne blokering sender det forkerte budskab fra EU-institutionerne, nemlig at de vender det blinde øje til – og tillader vedvarende – alvorlig forskelsbehandling, der finder sted i EU's medlemsstater;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle EU-medlemsstater respekterer kontinuitet i lovgivningen for så vidt angår familiebånd mellem medlemmer af regnbuefamilier, der flytter til deres område fra en anden medlemsstat, i det mindste i alle de tilfælde, hvor dette er påkrævet i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention;

8.  opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning, der forpligter alle medlemsstater til i national ret at anerkende de voksne, der er nævnt på en fødselsattest udstedt i en anden medlemsstat, som barnets juridiske forældre, uanset disse voksnes retlige køn eller ægteskabelige status, og der forpligter alle medlemsstater til i national ret at anerkende ægteskaber eller registrerede partnerskaber, der er stiftet i en anden medlemsstat, i alle situationer, hvor ægtefællerne eller de registrerede partnere har ret til ligebehandling i henhold til Menneskerettighedsdomstolens retspraksis; understreger, at det er vigtigt, at fødselsattester anerkendes i alle medlemsstater uanset forældrenes køn, da dette vil sikre, at børn ikke bliver statsløse, når de flytter til en anden medlemsstat;

9.  støtter Kommissionens tilsagn om at foreslå et lovgivningsinitiativ med det formål at udvide listen over "EU-forbrydelser" til også at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, herunder når de er rettet mod LGBTIQ-personer, såvel som forslaget om gensidig anerkendelse af forældreskab og mulige foranstaltninger til støtte for gensidig anerkendelse medlemsstaterne imellem af partnerskaber mellem personer af samme køn; tilskynder de kommende rådsformandskaber til at gøre disse spørgsmål til prioriteter på deres dagsordener;

10.  opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre fri bevægelighed for alle familier, herunder regnbuefamilier, i overensstemmelse med dommen i sagen Coman & Hamilton(16), hvori det fastslås, at begrebet "ægtefælle" i direktivet om fri bevægelighed også finder anvendelse på partnere af samme køn; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt medlemsstaterne efterlever Coman & Hamilton-dommen, og om at træffe håndhævelsesforanstaltninger i henhold til artikel 258 i TEUF over for dem, der ikke efterlever den; opfordrer Kommissionen til at træffe håndhævelsesforanstaltninger over for Rumænien på grund af landets vedvarende manglende opfyldelse af denne dom og manglen på retsmidler, som tvang sagsøgeren til at gå til Menneskerettighedsdomstolen og anlægge sag dér;

11.  anmoder Kommissionen om i sine kommende retningslinjer om fri bevægelighed at medtage en præcisering for at sikre, at direktiv 2000/78/EF i lyset af Domstolens domme i sagerne Maruko, Römer og Hay og Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen Taddeucci & McCall læses som et krav til medlemsstaterne om at forbyde enhver forskelsbehandling af par af samme køn med hensyn til beskæftigelse, erhvervsuddannelse eller ethvert andet område inden for direktivets materielle anvendelsesområde;

12.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til revision af artikel 2, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/38/EF, navnlig for at fjerne betingelsen "hvis lovgivningen i værtsmedlemsstaten sidestiller et registreret partnerskab med ægteskab" med det formål at overholde chartrets artikel 21;

13.  opfordrer Kommissionen til i sine kommende retningslinjer om fri bevægelighed – med henblik på at sikre korrekt anvendelse af lovgivningen om fri bevægelighed – indtrængende at opfordre medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2004/38/EF konsekvent og uden forskelsbehandling mellem de personer, der er omfattet af direktivet, såsom par af forskelligt køn og par af samme køn, til at præcisere, at enhver henvisning til en "partner", en "forælder", et "barn", en "direkte efterkommer" eller "slægtninge i opstigende linje" også bør omfatte regnbuefamilier, for at sikre, at de under udøvelsen af deres EU-ret til fri bevægelighed har samme familiesammenføringsrettigheder under EU-retten som familier, der er stiftet af par af forskelligt køn, og til at sikre, at den undersøgelse af parrets personlige omstændigheder, som medlemsstaterne foretager med henblik på at "lette" indrejsen for unionsborgerens ikke-registrerede partner ind på deres område, er fri for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering;

14.  anmoder Kommissionen om at adressere den forskelsbehandling, som LGBTIQ-samfundet i Polen og Ungarn udsættes for, med det formål at opfordre medlemsstaterne indtrængende til på korrekt vis at anvende og overholde EU-lovgivningen på dette område; opfordrer Rådet til at genoptage drøftelserne om procedurerne mod Polen og Ungarn i henhold til artikel 7 i TEU, herunder om LGBTIQ-rettigheder; minder om sin holdning af 17. september 2020 og opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af de redskaber, den har til sin rådighed, til at imødegå den klare risiko for, at Polen og Ungarn groft krænker de værdier, som Unionen bygger på, navnlig redskaber som fremskyndede traktatbrudsprocedurer og anmodninger om foreløbige foranstaltninger ved Domstolen samt budgetredskaber; opfordrer Kommissionen til fortsat at holde Parlamentet regelmæssigt informeret om og tæt involveret i disse forhold;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Resolution 2239 (2018) PACE.
(2) Resolution 2048 (2015) PACE.
(3) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(4) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0089.
(6) EUT C 255 af 29.6.2021, s. 7.
(7) EUT C 449 af 23.12.2020, s. 146.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0225.
(9) Sag C 673/16, Coman, EU:C:218:385.
(10) Sag C-507/18, NH, EU:C:2020:289.
(11) Sag C‑490/20, V.M.A., EU:C:2021:296.
(12) Sag C-267/06, Maruko, EU:C:2008:179; sag C-147/08, Römer, EU:C:2011:286; sag C-267/12, Hay, EU:C:2013:823..
(13) ECHR Taddeucci og McCall mod Italien, nr. 51361/09.
(14) "Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU", som Europa-Parlamentets Temaafdeling for Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender havde bestilt på Udvalget for Andragenders vegne i 2021. Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU (europa.eu).
(15) COM(2008)0426.
(16) Dom af 5. juni 2018 i sag C‑673/16, Coman, EU:C:2018:385.

Seneste opdatering: 21. august 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik