Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0431/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0431/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0366

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 174kWORD 55k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ (2021/2679(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 8, 10, 18 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 21, το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 45,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως το άρθρο 8 σχετικά με το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο αριθ. 12 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNRC),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2239 (2018) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation» (Iδιωτική και οικογενειακή ζωή: επίτευξη ισότητας ανεξαρτήτως γενετήσιου προσανατολισμού)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 22ας Απριλίου 2015, με τίτλο «Discrimination against transgender people in Europe» (Διακρίσεις κατά των διεμφυλικών ατόμων στην Ευρώπη)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 5ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση Relu Adrian Coman και λοιποί κατά Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne(9) και της 23ης Απριλίου 2020 στην υπόθεση NH κατά Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford(10), και τη γνώμη της γενικής εισαγγελέως Kokott που εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 2021 στην υπόθεση V.M.A. κατά Stolichna Obsthina, Rayon ‘Pancharevo’(11),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις Maruko, Römer, και Hay του ΔΕΕ(12) και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην υπόθεση Taddeucci & McCall(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ είναι ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αρκετές αναφορές που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις διακρίσεις που υφίστανται εν γένει οι ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ και ιδίως τα ομόφυλα ζευγάρια και οι οικογένειες «ουράνιο τόξο»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αναφορές ζητούν, αφενός, να διασφαλιστούν τα ίδια οικογενειακά δικαιώματα στις οικογένειες «ουράνιο τόξο» με τις οικογένειες που αποτελούνται από ετερόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά τους σε όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και η αμοιβαία αναγνώριση της σχέσης τους και της γονικής τους ιδιότητας, και, αφετέρου, να ληφθούν μέτρα κατά της Πολωνίας για παραβίαση των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ισότητας και της ελευθερίας της έκφρασης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους «περιφερειακούς χάρτες οικογενειακών δικαιωμάτων» και τα ψηφίσματα που κηρύσσουν δήμους και περιφέρειες απαλλαγμένες από την «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ» (οι λεγόμενες «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε εργαστήριο σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ + στην ΕΕ, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκε η μελέτη που ανέθεσε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λογαριασμό της επιτροπής, με τίτλο ««Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» (Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών «ουράνιο τόξο» στην ΕΕ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ το 2021, με αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα των παιδιών τους, και ότι, ασκώντας την αρμοδιότητα της ΕΕ σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεμφυλικοί γονείς των οποίων τα έγγραφα ταυτότητας δεν αναγνωρίζονται, μετά τη διέλευση συνόρων ενδέχεται να χάσουν κάθε νόμιμο δεσμό με τα παιδιά τους, με σοβαρό αντίκτυπο στο υπέρτατο συμφέρον των παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΛΕΕ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη, και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η προστασία των μειονοτήτων συγκαταλέγονται στις αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και τις οποίες αναπτύσσει η ΕΕ μέσω των πρωτοβουλιών και δράσεων της «Ένωσης ισότητας»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. von der Leyen, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, τόνισε ότι «Αν είσαι γονέας σε μία χώρα, είσαι γονέας σε κάθε χώρα», επισημαίνοντας την ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης των οικογενειακών σχέσεων στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον γάμο και τα σύμφωνα συμβίωσης, τα δικαιώματα υιοθεσίας για τους ΛΟΑΤΚΙ και την εκ του νόμου προστασία από τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, σημειώθηκε επίσης οπισθοδρόμηση, όπως η εχθρική ρητορική από εκλεγμένους πολιτικούς, η έξαρση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας και η διακήρυξη των λεγόμενων «ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης Rainbow Europe του 2021, το ετήσιο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης της ILGA-Europe, αποκαλύπτει εκτεταμένη και σχεδόν πλήρη στασιμότητα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση της οικογενειακής νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ότι φέτος δεν υπήρξε καμία νομική αλλαγή ή αλλαγή πολιτικής που να επηρεάζει θετικά τους ΛΟΑΤΚΙ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έρευνα που διεξήγαγε το 2019, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) διαπίστωσε ότι οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου αυξάνονταν στην ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΛΟΑΤΚΙ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση σε αγαθά και λοιπές υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και την παροχή αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια οδηγία για τη μη εισαγωγή διακρίσεων, η οποία θα μπορούσε να καλύψει εν μέρει αυτό το κενό προστασίας πέραν του τομέα της απασχόλησης, έχει παραμείνει στάσιμη στο Συμβούλιο για περισσότερα από 10 έτη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ νομική προστασία για τους ΛΟΑΤΚΙ κατά των διακρίσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για την αναγνώριση των αποφάσεων σχετικά με την ιδιότητα του γονέα μεταξύ των κρατών μελών και ότι δεν υπάρχουν διατάξεις της ΕΕ που να αποσκοπούν στην επίλυση σχετικών συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου που τελέστηκε σε άλλο κράτος μέλος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό της εθνικής νομοθεσίας πέραν της άδειας διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που επιτρέπουν στα ζευγάρια ιδίου φύλου να συνάπτουν γάμο φαίνεται να μην είναι πρόθυμα να αναγνωρίσουν καταχωρισμένους συντρόφους ιδίου φύλου από άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άρνηση όσον αφορά την νομική αναγνώρισή τους ως από κοινού γονείς των παιδιών τους(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεμφυλικοί γονείς συχνά στερούνται αναγνώρισης του νόμιμου φύλου τους κατά τη διέλευση συνόρων, με αποτέλεσμα οι συνοριακές αρχές να μην τους αναγνωρίζουν ως γονείς των παιδιών τους·

1.  χαιρετίζει την πρώτη στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ για την περίοδο 2020-2025, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2020 (COM(2020)0698), δύο βασικές δράσεις της οποίας είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των οικογενειών «ουράνιο τόξο» και η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2009 για την ελεύθερη κυκλοφορία έως το 2022·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις διακρίσεις που υφίστανται οι οικογένειες «ουράνιο τόξο» και τα παιδιά τους στην ΕΕ και για το γεγονός ότι στερούνται των δικαιωμάτων τους λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου των γονέων ή συντρόφων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερβούν αυτές τις διακρίσεις και να άρουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ κατά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τους ΛΟΑΤΚΙ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και υπενθυμίζει ότι, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον να προασπίζουν και να προστατεύουν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, καθώς και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

4.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή χωρίς διακρίσεις και της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης του νόμιμου φύλου διεμφυλικών γονέων·

5.  υπενθυμίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει κάθε είδους εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αντικρουόμενων συνταγματικών διατάξεων, και ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν οποιαδήποτε συνταγματική απαγόρευση γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ή συνταγματική προστασία των «ηθών» ή της «δημόσιας τάξης» προκειμένου να παρεμποδίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της ΕΕ κατά παράβαση των δικαιωμάτων των οικογενειών «ουράνιο τόξο» που μετακινούνται στο έδαφός τους·

6.  καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(15), η οποία δρομολογήθηκε στις 2 Ιουλίου 2008 δεν έχει εγκριθεί ακόμη· ζητεί από το Συμβούλιο να την εγκρίνει· υπογραμμίζει ότι η εμπλοκή αυτή στέλνει λάθος μήνυμα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή ότι εθελοτυφλούν —και επιτρέπουν τη διαιώνιση— σοβαρών διακρίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται τη συνέχεια του δικαίου όσον αφορά τους οικογενειακούς δεσμούς των μελών των οικογενειών «ουράνιο τόξο» που μετακινούνται στο έδαφός τους από άλλο κράτος μέλος, τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

8.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν, για τους σκοπούς του εθνικού δικαίου, τους ενήλικες που αναφέρονται σε πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος ως νόμιμους γονείς του παιδιού, ανεξάρτητα από το νόμιμο φύλο ή την οικογενειακή κατάσταση των ενηλίκων, και να απαιτούν από όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν, για τους σκοπούς του εθνικού δικαίου, τους γάμους ή τα καταχωρισμένα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι σύζυγοι ή οι καταχωρισμένοι σύντροφοι θα είχαν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης βάσει της νομολογίας του ΕΔΔΑ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά γέννησης σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το φύλο των γονέων, καθώς αυτό θα εξασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν καθίστανται ανιθαγενή όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος·

9.  υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο την επέκταση του καταλόγου των «εγκλημάτων της ΕΕ» για να συμπεριλάβει τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους, μεταξύ άλλων όταν στοχεύουν ΛΟΑΤΚΙ, καθώς και την πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα και πιθανά μέτρα για τη στήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των ομόφυλων σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να θέσουν τα ζητήματα αυτά κατά προτεραιότητα στα θεματολόγια τους·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία για όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών «ουράνιο τόξο», σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Coman & Hamilton(16), η οποία αναφέρει ότι ο όρος «σύζυγος» όπως χρησιμοποιείται στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζεται επίσης στους συντρόφους του ιδίου φύλου· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την απόφαση Coman & Hamilton και να λάβει μέτρα επιβολής δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ κατά εκείνων που δεν συμμορφώνονται· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα επιβολής κατά της Ρουμανίας λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης με την εν λόγω απόφαση και της έλλειψης ένδικων μέσων που ανάγκασαν τον ενάγοντα να προσφύγει στο ΕΔΔΑ·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις επικείμενες κατευθυντήριες γραμμές της για την ελεύθερη κυκλοφορία μια διευκρίνιση προκειμένου να διασφαλίσει ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ ερμηνεύεται, υπό το φως των αποφάσεων Maruko, Römer και Hay του ΔΕΕ και της απόφασης Taddeucci & McCall του ΕΔΔΑ, υπό την έννοια ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν κάθε διάκριση σε βάρος ομόφυλων ζευγαριών στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή οποιονδήποτε άλλο τομέα εντός του καθ’ ύλην πεδίου εφαρμογής της οδηγίας·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ιδίως για την κατάργηση της προϋπόθεσης «εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο», προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 21 του Χάρτη·

13.  καλεί την Επιτροπή, στις επικείμενες κατευθυντήριες γραμμές της για την ελεύθερη κυκλοφορία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με συνέπεια την οδηγία 2004/38/ΕΚ χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της οδηγίας, όπως τα ετερόφυλα και τα ομόφυλα ζευγάρια, να αποσαφηνίσουν ότι οποιαδήποτε αναφορά σε «σύντροφο», «γονέα», «παιδί», «απευθείας κατιόντα» ή «απευθείας ανιόντα», θα πρέπει να περιλαμβάνει τις οικογένειες «ουράνιο τόξο», ώστε να διασφαλίζεται ότι, όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης βάσει ενωσιακού δικαίου όπως οι οικογένειες που έχουν δημιουργηθεί από ζευγάρια διαφορετικού φύλου, και να διασφαλίζεται ότι η εκτίμηση των προσωπικών περιστάσεων του ζευγαριού που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τον σκοπό της «διευκόλυνσης» της εισδοχής του μη καταχωρισμένου συντρόφου του πολίτη της ΕΕ στο έδαφός τους είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις που υφίστανται οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία και την Ουγγαρία, προκειμένου να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και να τηρούν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να επαναλάβει τις συζητήσεις σχετικά με την κίνηση διαδικασιών κατά της Πολωνίας και της Ουγγαρίας δυνάμει του άρθρου 7 ΣΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ· υπενθυμίζει τη θέση του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης από την Πολωνία και την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και τις αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και τα δημοσιονομικά εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο και να εξασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ψήφισμα 2239 (2018) ΚΣΣΕ.
(2) Ψήφισμα 2048 (2015) ΚΣΣΕ.
(3) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
(4) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0089.
(6) ΕΕ C 255 της 29.6.2021, σ. 7.
(7) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 146.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0225.
(9) Υπόθεση C-673/16, Coman, EU:C:218:385.
(10) Υπόθεση C-507/18, NH, EU:C:2020:289.
(11) Υπόθεση C‑490/20, V.M.A, EU:C:2021:296.
(12) Υπόθεση C-267/06, Maruko, EU:C:2008:179; Υπόθεση C-147/08, Römer, EU:C:2011:286; Υπόθεση C-267/12, Hay, EU:C:2013:823.
(13) ΕΔΔΑ, Taddeucci και McCall κατά Ιταλίας, αριθ. 51361/09.
(14) «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» (Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών «ουράνιο τόξο» στην ΕΕ), μελέτη που ανατέθηκε από το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Πολιτών και τις Συνταγματικές Υποθέσεις κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, 2021. Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU (europa.eu).
(15) COM(2008)0426.
(16) Απόφαση της 5ης Ιουνίου 2018, Coman, C-673/16, EU:C:2018:385.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου