Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2679(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0431/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0431/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/09/2021 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0366

Hyväksytyt tekstit
PDF 145kWORD 47k
Tiistai 14. syyskuuta 2021 - Strasbourg
Hlbtiq-henkilöiden oikeudet EU:ssa
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. syyskuuta 2021 hlbtiq-henkilöiden oikeuksista EU:ssa (2021/2679(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT‑sopimus) ja erityisesti sen 8, 10, 18 ja 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 9, 21 artiklan, 24 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 3 kohdan ja 45 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen 8 artiklan oikeudesta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja 14 artiklan sekä kahdennentoista pöytäkirjan syrjinnän kieltämisestä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Torinossa 18. lokakuuta 1961 allekirjoitetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) 10. lokakuuta 2018 antaman päätöslauselman 2239 (2018) ”Yksityis- ja perhe-elämä: tasa-arvon saavuttaminen seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta”(1),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) 22. huhtikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2048 (2015) transsukupuolisten henkilöiden syrjinnästä Euroopassa(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(3),

–  ottaa huomioon 12. marraskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon unioni: hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025” (COM(2020)0698),

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista(4),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2021 antamansa päätöslauselman EU:n julistamisesta hlbtiq-vapauden alueeksi(5),

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-henkilöihin kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja vihapuheesta, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet(6),

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024)(7),

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta(8),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 5. kesäkuuta 2018 antaman tuomion asiassa Relu Adrian Coman ja muut vastaan Inspectoratul General pentru Imigrări ja Ministerul Afacerilor Interne(9), 23. huhtikuuta 2020 antaman tuomion asiassa NH vastaan Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford(10) ja julkisasiamies Kokottin 15. huhtikuuta 2021 antaman lausunnon asiassa V. M. A. vastaan Stolichna Obsthina, Rayon ’Pancharevo’(11),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa Maruko, Römer ja Hay(12) sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion asiassa Taddeucci & McCall(13),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että hlbtiq-oikeudet ovat ihmisoikeuksia;

B.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on vastaanottanut useita vetoomuksia, joissa nostetaan esiin huoli hlbtiq-henkilöiden ja erityisesti samaa sukupuolta olevien pariskuntien ja sateenkaariperheiden kokemasta syrjinnästä yleisesti EU:ssa;

C.  ottaa huomioon, että näissä vetoomuksissa vaaditaan yhtäältä, että sateenkaariperheille taataan samat perheoikeudet kuin eri sukupuolta oleville perheille ja näiden perheiden lapsille kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa sekä heidän suhteensa ja vanhemmuutensa vastavuoroinen tunnustaminen, ja toisaalta Puolaan kohdistettavia toimenpiteitä, sillä Puolassa loukataan syrjimättömyyden, tasa-arvon ja sananvapauden periaatteita, myös perheoikeuksia koskevissa alueellisissa peruskirjoissa ja päätöslauselmissa, joissa kuntia ja alueita julistetaan vapaiksi ”hlbti‑ideologiasta” (niin kutsutut hlbti-vapaat alueet);

D.  ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta piti 22. maaliskuuta 2021 hlbtiq-henkilöiden oikeuksista EU:ssa työpajan, jonka aikana esiteltiin tutkimus, jonka Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikkö oli teettänyt vetoomusvaliokunnan puolesta ja joka käsitteli sateenkaariperheiden kohtaamia vapaan liikkuvuuden esteitä EU:ssa;

E.  ottaa huomioon, että edellä mainitussa tutkimuksessa todetaan, että sateenkaariperheet kohtaavat EU:ssa edelleen vuonna 2021 merkittäviä vapaata liikkuvuutta koskevia esteitä, mikä vaikuttaa kielteisesti näiden perheiden lasten etuun, ja että käyttämällä EU:n toimivaltaa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaan liikkuvuuden alalla EU:n toimielimet voisivat toimia näiden esteiden poistamiseksi; ottaa huomioon, että transsukupuoliset vanhemmat, joiden henkilötodistuksia ei tunnusteta rajan ylityksen jälkeen, voivat menettää kaikki oikeudelliset siteet lapsiinsa, mikä vaikuttaa vakavasti näiden lasten etuun;

F.  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin on torjuttava sosiaalista syrjintää ja ulkopuolelle jättämistä;

H.  ottaa huomioon, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen on perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettu perusoikeus, jota olisi kunnioitettava kaikilta osin; ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin EU:n arvoihin kuuluvat tasa-arvo ja vähemmistöjen suojelu, joita unioni kehittää ”tasa-arvon unionia” koskevien aloitteiden ja toimien avulla;

I.  ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja von der Leyen korosti syyskuussa 2020 pitämässään puheessa unionin tilasta, että ”jos joku on lapsen vanhempi yhdessä maassa, hän on vanhempi kaikissa maissa” viitaten siihen, että perhesuhteet on tunnustettava EU:ssa vastavuoroisesti;

J.  ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet perusoikeuksien kunnioittamista, takaamista, suojelemista ja noudattamista koskevia kansainvälisen oikeuden ja EU:n perussopimusten mukaisia velvoitteita ja velvollisuuksia;

K.  ottaa huomioon, että vaikka EU:ssa on tapahtunut kehitystä hlbtiq-henkilöiden avioliittojen, yhteiselämää koskevien sopimusten ja adoptio-oikeuksien osalta ja vaikka lainsäädäntöä on kehitetty suojelemaan paremmin syrjinnältä, vihapuheelta ja viharikoksilta, askelia on otettu myös taaksepäin, kuten vaaleilla valittujen poliitikkojen vihamielinen retoriikka, homofobisen ja transfobisen väkivallan kärjistymiset ja niin kutsuttujen ”hlbtiq-vapaiden alueiden” julistaminen;

L.  ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöt kärsivät edelleen syrjinnästä ja väkivallasta Euroopassa; ottaa huomioon, että ILGA-Euroopan vuotuinen vertailuväline 2021 Rainbow Europe Map osoittaa, että hlbtiq-henkilöiden ihmisoikeudet ovat laajasti ja miltei täydellisesti juuttuneet paikoilleen erityisesti perhelainsäädännön tunnustamisen osalta Euroopassa, ja että tänä vuonna ei tehty ainoatakaan oikeudellista tai poliittista muutosta, joka vaikuttaisi myönteisesti hlbtiq-henkilöihin;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) havaitsi vuonna 2019 tutkimuksessa, että seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoliominaisuuksiin perustuva syrjintä oli lisääntymässä EU:ssa;

N.  ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöt kohtaavat edelleen syrjintää joissakin jäsenvaltioissa sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan, terveydenhuollon, koulutuksen sekä yleisesti saatavilla olevien tavaroiden ja muiden palvelujen, myös asumisen, saatavuuden ja tarjonnan osalta; ottaa huomioon, että syrjimättömyyttä koskeva horisontaalinen direktiivi, jolla voitaisiin osittain täyttää tämä suojelua koskeva aukko muilla aloilla kuin työelämässä, on ollut jumissa neuvostossa yli kymmenen vuoden ajan;

O.  ottaa huomioon, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät tarjoa hlbtiq-henkilöille oikeussuojaa syrjintää vastaan;

P.  ottaa huomioon, että ei ole olemassa EU:n sääntöjä, joilla tunnustettaisiin vanhemmuutta koskevat tuomiot jäsenvaltioiden välillä, eikä EU:n säännöksiä, joilla pyritään ratkaisemaan asiaan liittyviä kiistoja; ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot eivät tunnusta toisen jäsenvaltion tunnustamaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa mihinkään muuhun kansallisen lainsäädännön tarkoitukseen kuin oleskelulupaan; ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot, jotka sallivat samaa sukupuolta olevien pariskuntien avioliiton, vaikuttavat haluttomilta tunnustamaan toisesta jäsenvaltiosta tulevia samaa sukupuolta olevia rekisteröityjä kumppaneita; ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa samaa sukupuolta olevia pariskuntia, joilla on lapsia, voidaan kieltäytyä tunnustamasta laillisesti lapsiensa yhteisiksi vanhemmiksi(14); ottaa huomioon, että transsukupuolisten vanhempien juridista sukupuolta ei usein tunnusteta, kun he ylittävän rajoja, minkä vuoksi rajaviranomaiset eivät tunnusta transsukupuolisia vanhempia näiden omien lasten vanhemmiksi;

1.  pitää myönteisenä, että komissio hyväksyi 12. marraskuuta 2020 ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategian 2020–2025 (COM(2020)0698), jonka kaksi keskeistä toimea ovat sateenkaariperheiden oikeuksien suojelemiseen tarkoitettu lainsäädäntöaloite ja vuoden 2009 suuntaviivojen päivittäminen vapaan liikkuvuuden osalta vuoteen 2022 mennessä;

2.  ilmaisee syvän huolensa sateenkaariperheiden ja heidän lastensa syrjinnästä EU:ssa ja siitä, että heiltä evätään oikeudet vanhempien tai kumppaneiden seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuoliominaisuuksien perusteella; kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota lopettamaan tämän syrjinnän ja poistamaan kaikki heidän kohtaamansa esteet, kun he harjoittavat perusoikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa;

3.  korostaa, että on pyrittävä siihen, että hlbtiq-henkilöt voivat nauttia täysimääräisesti perusoikeuksista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, ja muistuttaa, että EU:n toimielimillä ja jäsenvaltioilla on näin ollen velvollisuus vaalia ja suojella niitä perussopimusten ja perusoikeuskirjan sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

4.  vaatii, että EU omaksuu yhteisen lähestymistavan samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen ja kumppanuuksien tunnustamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita erityisesti ottamaan käyttöön asiaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että oikeutta yksityis- ja perhe-elämään ilman syrjintää ja kaikkien perheiden vapaaseen liikkuvuuteen kunnioitetaan täysimääräisesti, mukaan lukien toimenpiteet, joilla edistetään transsukupuolisten vanhempien sukupuolen juridista tunnustamista;

5.  muistuttaa, että EU:n lainsäädäntö on ensisijainen kaikkeen kansalliseen lainsäädäntöön nähden, mukaan lukien ristiriitaiset perustuslain säännökset, ja siksi jäsenvaltiot eivät voi vedota perustuslailliseen samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton kieltoon tai ”moraalin” tai ”yleisen järjestyksen” perustuslailliseen suojeluun voidakseen evätä henkilöiden perusoikeuden vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa, mikä loukkaa niiden alueelle muuttavien sateenkaariperheiden oikeuksia;

6.  tuomitsee mitä jyrkimmin, että 2. heinäkuuta 2008 annettua ehdotusta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta(15) ei ole vielä hyväksytty; kehottaa neuvostoa hyväksymään sen; korostaa, että tämä jumiutuminen lähettää väärän viestin EU:n toimielimiltä, kun ne sulkevat silmänsä vakavalta syrjinnältä EU:n jäsenvaltioissa ja siten mahdollistavat sen sitkeän olemassaolon;

7.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat lainsäädännön jatkuvuutta sellaisten sateenkaariperheiden perhesiteiden osalta, jotka muuttavat niiden alueelle toisesta jäsenvaltiosta ainakin kaikissa niissä tilanteissa, joissa Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttää tätä;

8.  kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla vaaditaan kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan kansallisen lainsäädännön tarkoituksia varten toisessa jäsenvaltiossa myönnetyssä syntymätodistuksessa mainitut aikuiset juridisesta sukupuolesta tai siviilisäädystä riippumatta lapsen laillisiksi vanhemmiksi ja jolla vaaditaan kaikkia jäsenvaltioita tunnustamaan kansallisen lainsäädännön tarkoituksia varten toisessa jäsenvaltiossa solmitut avioliitot tai rekisteröidyt parisuhteet kaikissa tilanteissa, joissa puolisoilla tai rekisteröidyillä kumppaneilla olisi oikeus yhdenvertaiseen kohteluun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti; korostaa, että on tärkeää tunnustaa syntymätodistukset kaikissa jäsenvaltioissa vanhempien sukupuolesta riippumatta, koska tämä takaisi sen, että lapsista ei tule kansalaisuudettomia heidän muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon;

9.  tukee komission sitoumusta ehdottaa lainsäädäntöaloitetta, jolla pyritään laajentamaan viharikoksia ja vihapuhetta koskevaa EU:n rikosten luetteloa myös silloin, kun ne kohdistuvat hlbtiq-henkilöihin, sekä ehdotusta vanhemmuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja mahdollisista toimenpiteistä, joilla tuetaan samaa sukupuolta olevien kumppanuuksien vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä; kehottaa tulevia neuvoston puheenjohtajavaltioita sisällyttämään nämä kysymykset ohjelmiensa ensisijaisiin tavoitteisiinsa;

10.  kehottaa komissiota ryhtymään konkreettisiin toimiin kaikkien perheiden, myös sateenkaariperheiden, vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi asiasta Coman & Hamilton(16) annetussa tuomiossa todetun mukaisesti siten, että vapaata liikkuvuutta koskevassa direktiivissä käytettyä ”aviopuolison” käsitettä sovelletaan myös samaa sukupuolta oleviin kumppaneihin; pyytää, että komissio tutkii, noudattavatko jäsenvaltiot asiassa Coman ja Hamilton annettua tuomiota ja ryhtyvätkö ne toimenpiteisiin SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisesti niitä vastaan, jotka eivät sitä noudata; kehottaa komissiota ryhtymään täytäntöönpanotoimiin Romaniaa vastaan, koska Romania ei noudata tätä tuomiota ja koska mahdollisuutta oikaisutoimenpiteisiin ei ole, minkä vuoksi kantaja joutui turvautumaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen muutoksenhakua varten;

11.  pyytää komissiota sisällyttämään tuleviin vapaata liikkuvuutta koskeviin suuntaviivoihinsa selvennyksen sen varmistamiseksi, että direktiiviä 2000/78/EY tulkitaan unionin tuomioistuimen tuomioiden Maruko, Römer ja Hay ja Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuimen tuomion Taddeucci & McCall valossa siten, että jäsenvaltiot velvoitetaan kieltämään samaa sukupuolta olevien pariskuntien kaikenlainen syrjintä työssä, ammatillisessa koulutuksessa tai muilla direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

12.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan tarkistamisesta ja erityisesti poistamaan siitä ehdon ”jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon”, jotta noudatetaan perusoikeuskirjan 21 artiklaa;

13.  kehottaa komissiota vapaata liikkuvuutta koskevissa tulevissa suuntaviivoissaan asianmukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön soveltamisen takaamiseksi kannustamaan jäsenvaltioita panemaan direktiivin 2004/38/EY johdonmukaisesti täytäntöön ilman direktiivissä käsiteltyjen henkilöiden, kuten eri sukupuolta ja samaa sukupuolta olevien pariskuntien, välistä syrjintää, sen selventämiseksi, että kaikkiin ”kumppania”, ”vanhempaa”, ”lasta”, ”suoraan alenevassa polvessa olevaa sukulaista” tai ”suoraan ylenevässä polvessa olevaa sukulaista” koskeviin viittauksiin olisi sisällytettävä sateenkaariperheet, jotta varmistetaan, että kun he harjoittavat EU:n vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan, heillä on samat EU:n lainsäädännön mukaiset perheenyhdistämisen oikeudet kuin eri sukupuolta olevien pariskuntien perustamilla perheillä, ja jotta varmistetaan, että pariskunnan henkilökohtaisia olosuhteita koskeva jäsenvaltioiden arviointi, jonka tarkoituksena on helpottaa unionin kansalaisen rekisteröimättömän kumppanin pääsyä toisen jäsenvaltion alueelle, ei ole syrjivä seksuaalisen suuntautumisen perusteella;

14.  pyytää komissiota puuttumaan Puolassa ja Unkarissa hlbtiq-yhteisöön kohdistuvaan syrjintään jäsenvaltioiden kannustamiseksi EU:n lainsäädännön asianmukaiseen soveltamiseen ja noudattamiseen tässä yhteydessä; kehottaa neuvostoa jatkamaan keskusteluja SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaisista menettelyistä Puolaa ja Unkaria vastaan, mukaan lukien hlbtiq-henkilöiden oikeuksista; palauttaa mieliin 17. syyskuuta 2020 esittämänsä kannan ja kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti käytettävissään olevia välineitä puuttuakseen ilmeiseen vaaraan, että Puola ja Unkari loukkaavat vakavasti unionin perustana olevia arvoja, erityisesti nopeutettuja rikkomusmenettelyjä ja välitoimihakemuksia unionin tuomioistuimessa sekä talousarviovälineitä; kehottaa komissiota pitämään parlamentin edelleen säännöllisesti ajan tasalla ja tiiviisti mukana;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Päätöslauselma 2239 (2018) PACE.
(2) Päätöslauselma 2048 (2015) PACE.
(3) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(4) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0089.
(6) EUVL C 255, 29.6.2021, s. 7.
(7) EUVL C 449, 23.12.2020, s. 146.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0225.
(9) Asia C 673/16, Coman, EU:C:218:385.
(10) Asia C-507/18, NH, EU:C:2020:289.
(11) Asia C‑490/20, V.M.A, EU:C:2021:296.
(12) Asia C-267/06, Maruko, EU:C:2008:179; Asia C-147/08, Römer, EU:C:2011:286; Asia C-267/12, Hay, EU:C:2013:823.
(13) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Taddeucci & McCall vastaan Italia, N:o 51361/09.
(14) Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikön vetoomusvaliokunnan pyynnöstä teettämä tutkimus sateenkaariperheiden kohtaamista vapaan liikkuvuuden esteistä EU:ssa, 2021. Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU (europa.eu).
(15) COM(2008)0426.
(16) Tuomio 5. kesäkuuta 2018, Coman, C‑673/16, EU:C:2018:385.

Päivitetty viimeksi: 14. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö