Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0263/2021

Indgivne tekster :

A9-0263/2021

Forhandlinger :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0370

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2021: Brexittilpasningsreserven
P9_TA(2021)0370A9-0263/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2021 om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2021: Brexittilpasningsreserven (10945/2021 – C9-0348/2021 – 2021/0022(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (”finansforordningen”), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, endeligt vedtaget den 18. december 2020(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(3) (”FFR-forordningen”),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom(5),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven af 25. december 2020(6) (”brexittilpasningsreserveforordningen”),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2021, som Kommissionen vedtog den 22. januar 2021 (COM(2021)0030),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2021, som Rådet vedtog den 19. juli 2021 og fremsendte til Europa-Parlamentet den 17. august 2021 (10945/2021 – C9-0348/2021),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0263/2021),

A.  der henviser til, at Kommissionen den 25. december 2020 forelagde et forslag til forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven (”reserven”) inden for de særlige tematiske instrumenter uden for Unionens budgetlofter i FFR'en "for at afbøde uforudsete og negative konsekvenser i de medlemsstater og sektorer, der er mest berørt" af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen, og dermed afbøde dens indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed,

B.  der henviser til, at de maksimale midler til gennemførelse af reserven er på 5 000 000 000 EUR i 2018-priser (5 370 994 000 EUR i løbende priser),

C.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 1/2021 er at opføre 4 244 832 000 EUR i løbende priser (4 000 000 000 EUR i 2018-priser), i både forpligtelses- og betalingsbevillinger, på Unionens årlige budget for 2021 for at dække de forfinansieringsbehov, der følger af gennemførelsen af reserven i 2021,

D.  der henviser til, at bevillingerne efter vedtagelsen af brexittilpasningsreserveforordningen vil blive overført til budgetartikel "16 02 03"; der henviser til, at det finansielle bidrag fra reserven til en medlemsstat derefter vil blive gennemført ved delt forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 63,

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 1/2021 som forelagt af Kommissionen har til formål at stille 4 244 832 000 EUR til rådighed i både forpligtelses- og betalingsbevillinger til dækning af forfinansieringsbehovene for brexittilpasningsreserven;

2.  understreger, at reserven er et af de tematiske særlige instrumenter i FFR-forordningen, og at de dertil knyttede bevillinger derfor opføres på budgettet ud over udgiftslofterne i FFR'en;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2021;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2021 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 93 af 17.3.2021.
(3) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11.
(4) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
(5) EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1.
(6) COM(2020)0854.

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik