Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0263/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0263/2021

Συζήτηση :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 127kWORD 45k
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
P9_TA(2021)0370A9-0263/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021 του γενικού προϋπολογισμού για το 2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (10945/2021 – C9-0348/2021 – 2021/0022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, που εκδόθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027(3) («κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2021 (COM(2021)0030),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2021 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Αυγούστου 2021 (10945/2021 – C9‑0348/2021),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0263/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit («αποθεματικό»), στο πλαίσιο θεματικών ειδικών μέσων εκτός των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων της Ένωσης για το ΠΔΠ, για «την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και αρνητικών συνεπειών στα κράτη μέλη και στους τομείς που πλήττονται περισσότερο» από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση, μετριάζοντας με τον τρόπο αυτόν τον αντίκτυπό της στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο των πόρων για την εκτέλεση του αποθεματικού ανέρχεται σε 5 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 (5 370 994 000 EUR σε τρέχουσες τιμές)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021 είναι η εγγραφή 4 244 832 000 EUR σε τρέχουσες τιμές (4 000 000 000 EUR σε τιμές 2018) στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2021, τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, για την κάλυψη των αναγκών προχρηματοδότησης που προκύπτουν από την εκτέλεση του αποθεματικού το 2021·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit, οι πιστώσεις θα μεταφερθούν στο άρθρο 16 02 03 του προϋπολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό σε κράτος μέλος θα υλοποιείται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αποσκοπεί στη διάθεση 4 244 832 000 EUR τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, για την κάλυψη των αναγκών προχρηματοδότησης του αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit·

2.  υπογραμμίζει ότι το αποθεματικό αποτελεί ένα από τα θεματικά ειδικά μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού για το ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, οι σχετικές πιστώσεις του εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων ορίων δαπανών του ΠΔΠ·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2021 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 93 της 17.3.2021.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(4) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(5) ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.
(6) COM(2020)0854.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου