Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0022(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0263/2021

Ingediende teksten :

A9-0263/2021

Debatten :

PV 14/09/2021 - 18
CRE 14/09/2021 - 18

Stemmingen :

PV 15/09/2021 - 12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0370

Aangenomen teksten
PDF 123kWORD 44k
Woensdag 15 september 2021 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit
P9_TA(2021)0370A9-0263/2021

Resolutie van het Europees Parlement van 15 september 2021 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 bij de algemene begroting voor 2021 – Reserve voor aanpassing aan de brexit (10945/2021 – C9-0348/2021 – 2021/0022(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (het “Financiaal Reglement”), en met name artikel 44,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, zoals definitief vastgesteld op 18 december 2020(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027(3) (“MFK-verordening”),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen(4),

–  gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom(5),

–  gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit van 25 december 2020(6),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021, dat de Commissie op 22 januari 2021 heeft goedgekeurd (COM(2021)0030),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021, vastgesteld door de Raad op 19 juli 2021 en toegezonden aan het Europees Parlement op 17 augustus 2021 (10945/2021 – C9-0348/2021),

–  gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0263/2021),

A.  overwegende dat de Commissie op 25 december 2020 een voorstel voor een verordening tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit (hierna “de reserve” genoemd) heeft ingediend binnen de thematische speciale instrumenten die buiten de in het MFK vastgestelde begrotingsplafonds van de Uniebegroting vallen “om onvoorziene en nadelige gevolgen in de zwaarst getroffen lidstaten en sectoren te ondervangen” die te lijden hebben onder de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie, waardoor de impact ervan op de economische, sociale en territoriale cohesie wordt beperkt;

B.  overwegende dat de maximale middelen voor de uitvoering van de reserve 5 000 000 000 EUR in de prijzen van 2018 (5 370 994 000 EUR in lopende prijzen) bedragen;

C.  overwegende dat ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 tot doel heeft in de jaarlijkse begroting van de Unie 4 244 832 000 EUR in lopende prijzen (4 000 000 000 EUR in prijzen van 2018) op te nemen, zowel in vastleggings- als in betalingskredieten, teneinde te voldoen aan de voorfinancieringsbehoeften die voortvloeien uit de uitvoering van de reserve in 2021;

D.  overwegende dat de kredieten na de goedkeuring van de verordening tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit zullen worden overgeschreven naar begrotingsartikel “16 02 03”; overwegende dat de financiële bijdrage uit de reserve aan een lidstaat vervolgens zal worden uitgevoerd in het kader van gedeeld beheer overeenkomstig artikel 63 van het Financieel Reglement;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021, zoals ingediend door de Commissie, waarmee wordt beoogd 4 244 832 000 EUR aan zowel vastleggings- als betalingskredieten beschikbaar te stellen ter dekking van de voorfinancieringsbehoeften van de reserve voor aanpassing aan de brexit;

2.  onderstreept dat de reserve een van de thematische speciale instrumenten is in het kader van de MFK-verordening en dat de bijbehorende kredieten daarom boven de uitgavenplafonds van het MFK in de begroting worden opgenomen;

3.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021;

4.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 3/2021 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) PB L 93 van 17.3.2021.
(3) PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.
(4) PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
(5) PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
(6) COM(2020)0854

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid