Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0055(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0195/2021

Indgivne tekster :

A9-0195/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0312
P9_TA(2021)0372

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 45k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg
Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I
P9_TA(2021)0372A9-0195/2021
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. september 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0108),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0094/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juni 2021(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. september 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0195/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 341 af 24.8.2021, s. 107.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... om ændring af forordning (EU) 2017/625, for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, med henblik på at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer, og af forordning (EF) nr. 853/2004, for så vidt angår direkte levering af kød fra fjerkræ og lagomorfer
P9_TC1-COD(2021)0055

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1756.)

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik