Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0176(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0240/2017

Indgivne tekster :

A8-0240/2017

Forhandlinger :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0374

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 53k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg
Direktivet om det blå EU-kort ***I
P9_TA(2021)0374A8-0240/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. september 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0378),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a) og b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0213/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den bulgarske Nationalforsamling samt af det tjekkiske Deputeretkammer og det tjekkiske Senat, om at udkastet til den lovgivningsmæssige retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 14. december 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af,

–  der henviser til udtalelse af 8. december 2016(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. maj 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0240/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 75 af 10.3.2017, s. 75.
(2) EUT C 185 af 9.6.2017, s. 105.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/... om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse og om ophævelse af Rådets direktiv 2009/50/EF
P9_TC1-COD(2016)0176

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2021/1883.)

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik