Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0176(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0240/2017

Ingivna texter :

A8-0240/2017

Debatter :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0374

Antagna texter
PDF 118kWORD 56k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg
EU:s blåkortsdirektiv ***I
P9_TA(2021)0374A8-0240/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0378),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 79.2 a och b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0213/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från Bulgariens parlament samt Tjeckiens deputeradekammare och senat som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 december 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 maj 2021 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0240/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 75, 10.3.2017, s. 75.
(2) EUT C 185, 9.6.2017, s. 105.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 september 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning och om upphävande av rådets direktiv 2009/50/EG
P9_TC1-COD(2016)0176

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2021/1883.)

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy