Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0320(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0253/2021

Pateikti tekstai :

A9-0253/2021

Debatai :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
OJ 03/10/2022 - 10

Balsavimas :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
OJ 04/10/2022 - 10

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0376

Priimti tekstai
PDF 334kWORD 94k
Antradienis, 2021 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ***I
P9_TA(2021)0376A9-0253/2021

2021 m. rugsėjo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, visų pirma kovoti su labiausiai sveikatą pakertančiomis tarpvalstybinio pobūdžio ligomis, imtis stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis priemonių;
(1)  Sąjunga yra įsipareigojusi pirmiausiai saugoti ir gerinti žmonių sveikatą, pasitelkiant ligų prevenciją ir kovojant su labiausiai sveikatą pakertančiomis ligomis vykdant stebėseną, vertinant, pranešant apie, gerinant pasirengimą ir teikiant skubų įspėjimą apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis priemonių;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  siekiant, kad našios sveikatos priežiūros sistemos būtų prieinamos visiems, reikia visapusiško požiūrio į visuomenės sveikatą. Centrui turėtų būti pavesta nustatyti ir stebėti ryšį tarp pagrindinių neužkrečiamųjų ligų, siekiant įvertinti infekcinių ligų poveikį sveikatos sistemoms apskritai ir sergamumo gretutinėmis ligomis poveikį sveikatos rezultatams, stebėtą COVID-19 pandemijos metu. Remiantis didele Centro patirtimi prižiūrint ir stebint užkrečiamąsias ligas Sąjungos lygmeniu, esama duomenų rinkimo priemone (TESSy) ir jo ryšiais su nacionalinėmis visuomenės sveikatos įstaigomis, atsakingomis už užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, Centras turi unikalią galimybę teikti išsamią informaciją apie visuomenės sveikatą, kuri gali būti naudojama priimant politinius sprendimus;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas Centro vaidmuo Sąjungos parengties sveikatos krizei ir atsako į ją sistemoje;
(3)  2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, ypač žmonės, sergantys neužkrečiamomis ligomis, ir į nustatytus veiksmingumo trūkumus, susijusius su Sąjungos atsaku šioje srityje, tapo aišku, kad Sąjungos parengties sveikatos krizei ir atsako į ją sistema turėtų būti sustiprinta ir išplėsta, kad būtų geriau išnaudojamas Sąjungos ir valstybių narių pajėgumų reaguoti į būsimas pandemijas potencialas;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  2021 m. vasario 5 d. Europos ombudsmeno sprendime dėl strateginio tyrimo OI/3/2020/TE nustatytos tam tikros svarbios Centro reagavimo į COVID-19 pandemiją veiksmingumo spragos. Centro informacijos rinkimo sistema yra tokia, kad jai trūksta savalaikių, išsamių ir palyginamų duomenų, todėl daromas poveikis Centro modeliavimo ir prognozavimo galimybėms, tos informacijos skaidrumo lygiui ir jos pateikimo visuomenei būdui. Tie trūkumai turėtų būti pašalinti šiame reglamente, siekiant užtikrinti, inter alia, geresnį koordinavimą ir epidemiologinę priežiūrą, taip pat laiku informuoti apie Centro veiksmus ir kad tie veiksmai būtų skaidresni;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  Centro pajėgumai vykdyti naujas užduotis priklausys nuo Sąjungos teikiamos finansinės paramos lygio, taip pat nuo prieinamų vidinių ir išorinių žmogiškųjų išteklių. Kad Centras galėtų vykdyti naujas patikėtas užduotis, suteiktas dėl COVID-19 pandemijos, jam reikės didesnio finansavimo ir daugiau darbuotojų. Tokie nauji ištekliai Centrui negali būti skiriami tik iš ad hoc į projektus orientuotų fondų, pavyzdžiui, skirtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/5221a ( programa „ES – sveikatos labui“), o 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpiu Centrui jau paskirtų išteklių nepakanka. Todėl svarbu kuo greičiau padidinti Centro finansavimą ir darbuotojų skaičių;
_______________
1a 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/522, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (OL L 107, 2021 3 26, p. 1).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  bendros gyventojų sveikatos būklės gerinimas ligų prevencijos būdu padės sumažinti polinkį į būsimus infekcinius protrūkius. Turėtų būti skatinama sąveika su kitomis Sąjungos sveikatos srities iniciatyvomis, pavyzdžiui, Europos kovos su vėžiu planu arba Sąjungos priemonėmis, pavyzdžiui, programa „ES – sveikatos labui“;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(3d)  Pernelyg didelis laukinių gyvūnų ir kitų gamtos išteklių naudojimas ir spartesnis biologinės įvairovės nykimas kelia pavojų žmonių sveikatai. Kadangi žmonių, gyvūnų sveikata ir aplinkos būklė yra neatsiejamai susiję, būtina laikytis bendros sveikatos koncepcijos, kad būtų sprendžiamos dabartinės ir naujos krizės;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šiuo reglamentu atitinkamai išplečiama Centro kompetencija ir užduotys, siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti reikiamas mokslines profesines žinias ir remti veiksmus, susijusius su prevencija, pasirengimu, atsako planavimu ir kova su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Sąjungoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/…10 [ISC/2020/12524];
(5)  šiuo reglamentu atitinkamai išplečiama Centro kompetencija ir užduotys, siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti reikiamas patikimas ir nepriklausomas mokslines profesines žinias ir remti veiksmus, susijusius su prevencija, pasirengimu, atsako planavimu ir kova su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, įskaitant užkrečiamųjų ligų poveikio pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms atžvilgiu ir ypač jų tarpusavio sąsajas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) …/…10 [ISC/2020/12524];
__________________
__________________
10 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai].
10 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XXXX/XXXX dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [OL: įrašyti visą pavadinimą ir įterpti leidinio nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai].
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti pavesta teikti epidemiologinę informaciją ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, numatymą ir prognozes, atitinkamus rizikos vertinimus ir rekomendacijas, kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo veiksmai turėtų būti suderinami su bendros sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas. Jis turėtų stebėti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios informacijos svarbą rengiant nacionalinius parengties ir atsako planus. Centras turėtų remti veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo programas ir priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu naujausių įrodymų vertinimu, remti epidemijos ir protrūkių sprendimus valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, įskaitant reagavimą vietoje, ir laiku teikti visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių visuomenės sveikatos subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis visuomenės sveikatos srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie ES įsipareigojimo stiprinti partnerių parengties ir atsako pajėgumus;
(6)  šiuo atžvilgiu Centrui turėtų būti pavesta laiku teikti epidemiologinę informaciją ir jos analizę, epidemiologinį modeliavimą, numatymą ir prognozes, atitinkamus rizikos vertinimus ir rekomendacijas, kuriose nustatomos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės galimybės. Jo veiksmai turėtų būti suderinami su bendros sveikatos koncepcija, pripažįstant žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos tarpusavio sąsajas, nes daugelis protrūkių yra zoonozinės kilmės. Jis turėtų stebėti, vertinti ir remti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes, visų pirma atsižvelgiant į šios informacijos svarbą rengiant nacionalinius parengties ir atsako planus, kad valstybės narės galėtų labiau pagerinti savo sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus. Į tokius planus turėtų būti įtrauktos rekomendacijos dėl politinių intervencinių priemonių, susijusių su užkrečiamųjų ligų poveikio sveikatos priežiūros paslaugoms ir sveikatos priežiūrai, ypač atsižvelgiant į pacientų, sergančių pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms padėtį, švelninimu. Valstybių narių sveikatos sistemų pajėgumų stebėsena turėtų būti pagrįsta bendrais rodikliais ir apibrėžtimis, kad būtų užtikrintas palyginamumas. Centras turėtų turėti teisę rengti reguliarius vizitus į valstybes nares, kad įvertintų sveikatos sistemų gebėjimą valdyti sveikatos krizes ir ad hoc patikrinimus valstybėse narėse, kad patikrintų parengties ir atsako veiksmų planus. Centras turėtų remti veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo programas ir priemones ir susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, įgyvendinimą, teikti gydymo ir atvejų valdymo gaires, pagrįstas išsamiu naujausių įrodymų vertinimu, remti epidemijos ir protrūkių sprendimus valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, įskaitant reagavimą vietoje ir darbuotojų mokymą, ir laiku teikti visuomenei objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją apie užkrečiamąsias ligas. Centras taip pat turėtų nustatyti aiškias bendradarbiavimo su trečiųjų šalių visuomenės sveikatos subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis, kompetentingomis visuomenės sveikatos srityje, procedūras, taip prisidėdamas prie ES įsipareigojimo stiprinti partnerių parengties ir atsako pajėgumus;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekiant veiksmingai remti Centro darbą ir užtikrinti jo kompetencijos vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti pavesta perduoti Centrui duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių sveikatos problemų, pvz., atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, priežiūrą, turimus mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, susijusius su Centro kompetencija, pranešti Centrui apie bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, informaciją apie parengties ir atsako planavimą bei sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus ir pateikti atitinkamą informaciją, kuri gali būti naudinga koordinuojant atsaką, taip pat nustatyti pripažintas kompetentingas institucijas ir visuomenės sveikatos ekspertus, galinčius padėti reaguoti į grėsmes sveikatai Sąjungoje;
(7)  prieiga prie laiku teikiamų ir išsamių duomenų yra būtina sąlyga, kad Centras galėtų sparčiai įvertinti riziką, įskaitant epidemiologinį modeliavimą ir prognozes. Siekiant veiksmingai remti Centro darbą ir užtikrinti jo kompetencijos vykdymą, valstybės narės turėtų laiku perduoti Centrui palyginamus ir kokybiškus duomenis apie užkrečiamųjų ligų, pvz., ŽIV, virusinio hepatito B ir C bei tuberkuliozės, ir kitų specifinių sveikatos problemų, pvz., atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, taip pat jų poveikio pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms, įskaitant susijusias su psichine sveikata, priežiūrą. Valstybės narės turėtų teikti turimus mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, susijusius su Centro kompetencija, pranešti Centrui apie bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir teikti informaciją apie parengties ir reagavimo planavimą bei sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus. Siekiant išvengti pastangų dubliavimosi ir skirtingų rekomendacijų, Centras ir valstybės narės turėtų susitarti dėl terminų, atvejų apibrėžčių, rodiklių, standartų, pranešimų protokolų ir procedūrų, o Centras, PSO ir nacionalinės agentūros turėtų sklandžiai keistis informacija;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Komisija, bendradarbiaudama su Centru, Europos aplinkos agentūra, Europos cheminių medžiagų agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba, turėtų skatinti sistemingai integruoti rizikos, susijusios su aplinkos, klimato ir maisto veiksniais, analizę ir vertinimą į epidemiologinę priežiūrą, atsižvelgdama į nacionalinių sveikatos sistemų trūkumus ir pažeidžiamų grupių koncentraciją visuomenėje, kad būtų sukurtas holistinis požiūris į užkrečiamųjų ligų prevenciją ir ankstyvą nustatymą. Šiuo tikslu turėtų būti naudojamos esamos priemonės, pavyzdžiui, Europos klimato ir sveikatos stebėjimo centras, ir kuriamos priemonės, pavyzdžiui, Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (HERA);
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  siekiant sustiprinti parengties ir atsako planavimo veiklą Sąjungoje, Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (ES) …/…. [OJ: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]] taikymo sritį. Šiuo tikslu Centras turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai bei valstybėms narėms technines ir mokslines profesines žinias per skirtuosius tinklus su kompetentingomis koordinavimo įstaigomis, įskaitant naujai sukurtus laboratorijų tinklus ir paramą transfuzijai, transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;
(8)  siekiant sustiprinti parengties ir atsako planavimo veiklą Sąjungoje, Centras turėtų išplėsti skirtųjų tinklų veiklą ir darbą tinkluose, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (ES) …/…. [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]] taikymo sritį. Šiuo tikslu Centras turėtų koordinuoti ir teikti Komisijai, valstybėms narėms ir Sveikatos saugumo komitetui (SSK) technines ir mokslines profesines žinias per skirtuosius tinklus su kompetentingomis koordinavimo įstaigomis, įskaitant skatinti bendradarbiavimą su Sąjungos naujai sukurtais laboratorijų tinklais, ir paramą transfuzijai, transplantacijai ir dirbtiniam apvaisinimui;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų epidemiologinės priežiūros veiksmingumą Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta toliau plėtoti skaitmenines platformas ir taikomąsias programas, remti epidemiologinę priežiūrą Sąjungos lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, ir teikti valstybėms narėms technines ir mokslines konsultacijas, kad būtų sukurtos integruotos epidemiologinės priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės platformos ir taikomosios programos turėtų būti kuriamos naudojant integruotus ES erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas integruoti į būsimą Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose;
(9)  siekiant padidinti užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų epidemiologinės priežiūros ir tyrimo bei gydymo stebėsenos veiksmingumą, jų tarpusavio sąsają su pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis Sąjungoje, Centrui turėtų būti pavesta toliau plėtoti saugias ir sąveikias skaitmenines platformas ir taikomąsias programas, remti epidemiologinę priežiūrą Sąjungos lygmeniu, sudarant sąlygas duomenų rinkimui ir analizei naudoti skaitmenines technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą ir kompiuterinį modeliavimą ir simuliaciją, ir teikti valstybėms narėms technines ir mokslines konsultacijas, kad būtų sukurtos integruotos epidemiologinės priežiūros sistemos. Tokios skaitmeninės platformos ir taikomosios programos turėtų būti kuriamos naudojant integruotus ES erdvėje sukurtus duomenis, siekiant jas integruoti į būsimą Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip nustatyta Sąjungos teisės aktuose;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  siekdamas stiprinti Sąjungos ir valstybių narių pajėgumus įvertinti epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo veiksmus, teikti rekomendacijas dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės programų tobulinimo nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms reikia specialių priemonių, analizuoti ligų paplitimo ir visuomenės bei aplinkos veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais nacionaliniais priežiūros srities ryšių punktais, sudarydamas tinklą, kuris strategiškai konsultuoja Centrą tokiais klausimais ir skatina naudotis didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES palydovų duomenimis ir paslaugomis;
(10)  siekdamas stiprinti Sąjungos ir valstybių narių pajėgumus įvertinti epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, Centras visų pirma turėtų, remdamasis Centro pasiūlytais bendrais rodikliais, parengtais glaudžiai bendradarbiaujant ir konsultuojantis su valstybėmis narėmis, nustatyti kylančias grėsmes sveikatai, stebėti ir pranešti apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti, koordinuoti ir palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo veiksmus, teikti rekomendacijas dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės programų tobulinimo nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti ir remti valstybes nares, siekiant padidinti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų pajėgumų konvergenciją diagnozuoti užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią, jas gydyti ir sustabdyti jų plitimą, taip pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms reikia specialių priemonių, analizuoti ligų paplitimo ir visuomenės, aplinkos ir klimato veiksnių tarpusavio ryšį, išnagrinėti sergamumo gretutinėmis ligomis poveikį užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ir jų gydymui bei nustatyti užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais nacionaliniais priežiūros srities ryšių punktais, sudarydamas tinklą, kuris strategiškai konsultuoja Centrą tokiais klausimais ir skatina naudotis didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES palydovų duomenimis ir paslaugomis;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Centras turėtų padėti sustiprinti Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai, užtikrindamas Sąjungos etaloninių laboratorijų tinklo veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir diagnostikos, tyrimų metodų ir tyrimų naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas ir ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų ir priežiūros kokybę;
(11)  Centras turėtų padėti sustiprinti Sąjungos gebėjimą diagnozuoti, nustatyti, įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai, užtikrindamas Sąjungos specialaus etaloninių laboratorijų tinklo integruotą veikimą pagal Reglamentą (ES) …/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šis tinklas yra atsakingas už gerosios patirties skleidimą ir diagnostikos, tyrimų metodų, mokymo taikyti dabartines ir novatoriškas procedūras ir tyrimų naudojimo derinimą, siekiant užtikrinti vienodą ligų priežiūrą, pranešimą apie jas ir standartizuotų ataskaitų teikimą, taip pat geresnę tyrimų ir priežiūros kokybę;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  tais atvejais, kai užkrečiamosios ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir transplantacijos tarnybos valstybėse narėse gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos poveikį plačiajai visuomenei bei jos atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla priklauso nuo Centro atliekamų skubių rizikos vertinimų, kad pacientai, kuriems reikalingas gydymas nuo medžiagos, gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų kokybės ir saugos standartai. Todėl, siekdamas šio tikslo, Centras turėtų sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo transfuzijos ir transplantacijos tarnybų ir jų institucijų tinklą;
(12)  tais atvejais, kai užkrečiamosios ligos sukelia tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kraujo transfuzijos ir transplantacijos tarnybos valstybėse narėse gali suteikti galimybę greitai ištirti donorų populiaciją ir įvertinti konkrečios ligos poveikį plačiajai visuomenei bei jos atsparumą šiai ligai. Šių tarnybų veikla priklauso nuo Centro atliekamo skubaus, išsamaus ir tikslaus rizikos vertinimo, kad pacientai, kuriems reikalingas gydymas nuo medžiagos, gautos iš žmogaus, būtų apsaugoti nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo. Tokie rizikos vertinimai suteikia pagrindą tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis nustatomi iš žmogaus gautų medžiagų kokybės ir saugos standartai. Todėl Centras turėtų sukurti ir valdyti nacionalinių tarnybų ir jų institucijų tinklą, skirtą užtikrinti medžiagų, gautų iš žmogaus, mikrobiologinę saugą ir kuris apimtų transfuziją, transplantaciją ir pagalbinį apvaisinimą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekdamas sumažinti epidemijų skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, Centras turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų prevencijos sistemą, kurioje būtų sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, švietimas sveikatos srityje, sveikatos raštingumas ir elgsenos pokyčiai;
(13)  siekdamas sumažinti epidemijų skaičių ir stiprinti pajėgumus užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms Sąjungoje, Centras, dirbdamas kartu su valstybėmis narėmis siekiant atsižvelgti į jų patirtį ir atitinkamas situacijas, turėtų sukurti užkrečiamųjų ligų prevencijos sistemą, kurioje būtų sprendžiami tokie klausimai kaip ligos, nuo kurių apsaugo skiepai, abejonės dėl skiepijimosi, informuotumas apie perdavimo būdus, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, švietimas sveikatos srityje, nelygybė sveikatos srityje ir ligų prevencija, sveikatos raštingumas, elgsenos pokyčiai ir sąsajos su pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis. Centras valstybėms narėms turėtų pateikti gaires ir stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina tą sistemą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Centras turėtų stiprinti parengties ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, teikdamas valstybėms narėms ir Komisijai mokslines ir technines profesines žinias. Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių parengties ir atsako planų bei pasirengimo stebėsenos ir vertinimo sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat dėl nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti duomenų, susijusių su epidemiologine priežiūra ir susijusiomis specifinėmis sveikatos problemomis, epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais epideminiais reiškiniais ar naujomis nežinomos kilmės ligomis, įskaitant reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip pat molekulinių patogenų duomenų ir sveikatos priežiūros sistemų duomenų rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras turėtų užtikrinti tinkamus duomenų rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir bendradarbiauti su agentūromis, kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis, veikiančiomis duomenų rinkimo srityje;
(14)  Centras turėtų stiprinti parengties ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, teikdamas valstybėms narėms ir Komisijai mokslines ir technines profesines žinias. Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių veiksmų, įskaitant Sąjungos parengties ir atsako planus bei indėlį į nacionalinių parengties ir atsako planų bei pasirengimo stebėsenos ir vertinimo sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat dėl nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų stiprinimo, įskaitant mokymo teikimą ir keitimąsi geriausia patirtimi. Centras turėtų plėsti duomenų, susijusių su epidemiologine priežiūra ir susijusiomis specifinėmis sveikatos problemomis, epideminių situacijų pokyčiais, neįprastais epideminiais reiškiniais ar naujomis nežinomos kilmės ligomis, įskaitant reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip pat molekulinių patogenų duomenų, sveikatos priežiūros sistemų duomenų ir duomenų apie užkrečiamųjų ligų ir lėtinių ligų sąsajas rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras turėtų užtikrinti tinkamus duomenų rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos konsultuotis, saugiai perduoti duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir bendradarbiauti su PSO, atitinkamomis Sąjungos agentūromis, kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis, veikiančiomis duomenų rinkimo srityje;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Reglamente …/ įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]] numatoma skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, susijusius su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinės technologijos gali būti labai naudingos kovojant su grėsmėmis sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos naudoti dirbtinio intelekto technologijas ir sąveikias bei privatumą saugančias skaitmenines priemones, pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų asmenų sekimo funkcijos;
(15)  Reglamentas .../... [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]] numatoma skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema, leidžianti Sąjungos lygmeniu teikti perspėjimus, susijusius su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai; šią sistemą toliau naudoja ECDC. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinės technologijos gali būti labai naudingos kovojant su grėsmėmis sveikatai, ir siekiant sustabdyti epidemijas bei pakeisti jų eigą, ECDC turėtų stengtis atnaujinti šią sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos naudoti dirbtinio intelekto, našiosios kompiuterijos, in silico metodo klinikiniuose tyrimuose ir skaitmeninių porinių prietaisų technologijas ir sąveikias bei privatumą saugančias skaitmenines priemones, pavyzdžiui, mobiliąsias programėles, kuriose būtų nustatytos pažeidžiamų asmenų sekimo funkcijos, kartu mažinant riziką, pavyzdžiui susijusią su šališkais duomenų rinkiniais, ydingu sistemos dizainu, kokybiškų duomenų trūkumu, pernelyg didele priklausomybe nuo automatinio sprendimų priėmimo ir atsižvelgiant į tai, kaip svarbu nustatyti apsaugos priemones, kuriomis siekiama sušvelninti šią riziką dirbtinio intelekto technologijų projektavimo ir įgyvendinimo etapais;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Centras turėtų nustatyti atitinkamus pajėgumus tarptautiniam atsakui ir reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą …/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]]. Šie pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius. Todėl Centras turėtų užtikrinti pajėgumus vykdyti misijas valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui. Centras taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;
(16)  Centras turėtų nustatyti atitinkamus pajėgumus tarptautiniam, tarpregioniniam atsakui ir reagavimui vietoje remti pagal Reglamentą …/… [OL: įterpti nuorodą į Reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai [ISC/2020/12524]] taikymo sritį. Šie pajėgumai turėtų suteikti Centrui galimybę mobilizuoti ir dislokuoti protrūkių atveju pagalbą teikiančias grupes, vadinamąsias ES sveikatos darbo grupes, kurios padėtų vietos lygmeniu reaguoti į ligų protrūkius ir rinkti praktinio tyrimo duomenis. Todėl Centras turėtų užtikrinti nuolatinius pajėgumus vykdyti misijas valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse ir teikti rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes sveikatai. Šios grupės taip pat galės būti dislokuotos pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, padedant Reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui. Centras taip pat turėtų remti pasirengimo pajėgumų stiprinimą pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles trečiosiose šalyse, kad būtų pašalintos didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ir jų pasekmės;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  siekdamas padėti reaguoti į protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti ES sveikatos darbo grupės mobilizavimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES11 ir sudaryti palankesnes sąlygas už reagavimą vietoje atsakingiems Sąjungos ekspertams dalyvauti tarptautinio atsako grupių, remiančių Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, veikloje. Centras turėtų stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių ir potencialių kandidačių, taip pat Europos kaimynystės politikos šalių ir ES šalių partnerių, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo veikloje;
(17)  siekdamas padėti reaguoti į protrūkius, kurie gali plisti Sąjungoje arba pasiekti jos teritoriją, Centras turi sukurti nuolatinę ES sveikatos darbo grupę ir jos mobilizavimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1313/2013/ES11 ir sudaryti palankesnes sąlygas už reagavimą vietoje atsakingiems Sąjungos ekspertams dalyvauti tarptautinio atsako grupių, remiančių Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir glaudžiai su juo koordinuojančių, veikloje. Centras turėtų stiprinti savo darbuotojų, taip pat ekspertų iš Sąjungos ir EEE šalių, šalių kandidačių ir potencialių kandidačių, taip pat Europos kaimynystės politikos šalių ir ES šalių partnerių, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 233/201412, pajėgumus veiksmingai dalyvauti vietos misijose ir krizių valdymo veikloje. Todėl Centras turėtų sukurti atpažįstamos praktinės patirties lygių sistemą;
__________________
__________________
11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
11 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES, nustatantis Bendrijos civilinės saugos mechanizmą (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44).
12 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44).
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  valstybės narės, Komisija ir Centras turėtų nustatyti pripažintas kompetentingas įstaigas ir visuomenės sveikatos ekspertus užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų srityse, kurie gali padėti Sąjungai reaguoti į grėsmes sveikatai. Tokie ekspertai ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, turėtų būti struktūriškai įtraukti į visą Centro veiklą ir prisidėti prie jo patarimų teikimo bei sprendimų priėmimo procesų. Reikėtų užtikrinti visišką suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo skaidrumo ir interesų konfliktų taisyklių laikymąsi;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)  siekdamas sukurti tvirtą Europos sveikatos sąjungą, Centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui ir keitimuisi geriausia patirtimi su kitomis Sąjungos institucijomis ir agentūromis, įskaitant būsimą HERA, ir užtikrinti metodų derinimą, taip pat kuo labiau sumažinti pastangų dubliavimąsi;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(17c)  Centras turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kompetentingomis įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis visuomenės sveikatos srityje, visų pirma su PSO;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
konstatuojamoji dalis (nauja)
(17d)  Centras turėtų veiksmingai ir skaidriai informuoti plačiąją visuomenę apie esamą ir kylančią riziką sveikatai. Kad padidintų skaidrumą, Centras turėtų laiku paskelbti mokslinius tyrimus, apžvalgas, apklausas, ataskaitas, skubius rizikos vertinimus ir sveikatos sistemų pajėgumų vertinimus. Šiuo atžvilgiu Centras turėtų spręsti skaidrumo klausimus, kaip nurodyta 2021 m. vasario 5 d. Europos ombudsmeno sprendime dėl strateginio tyrimo OI/3/2020/TE;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(17e)  Centras turėtų užtikrinti lyčių ir geografinę pusiausvyrą personalo ir valdymo lygmenimis, taip pat užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą visoje jo veikloje;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  siekiant įvertinti Centrui taikomų teisinių nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą, tikslinga numatyti nuolatinį Centro veiklos vertinimą Komisijoje;
(18)  siekiant įvertinti Centrui taikomų teisinių nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą, tikslinga numatyti metinį Centro veiklos vertinimą Komisijoje;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  šiuo reglamentu Centrui neturėtų būti suteikiami jokie reguliavimo įgaliojimai;
(19)  šiuo reglamentu Centrui neturėtų būti suteikiami jokie reguliavimo įgaliojimai. Tačiau Centras turėtų naudotis plačia koordinavimo kompetencija ir įgaliojimais teikti rekomendacijas Sąjungos, nacionaliniu ir tarpregioniniu lygmenimis aiškių ir vienodų moksliškai pagrįstų pasiūlymų forma;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  dėl neskelbtino sveikatos duomenų pobūdžio Centras turėtų saugoti ir garantuoti, kad jo tvarkymo operacijos atitiktų duomenų teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslų ribojimo, duomenų kiekio sumažinimo, tikslumo, jų saugojimo apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principus. Atsižvelgdamas į naujas šiame reglamente Centrui pavestas užduotis, Centras turėtų priimti specialias priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti riziką, kuri gali kilti dėl šališkumo ar neišsamių duomenų perdavimo iš kelių šaltinių, taip pat nustatyti duomenų kokybės peržiūros procedūras. Centras turėtų griežtai laikytis duomenų apsaugos principų, išdėstytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/17251a 27 straipsnyje, kartu nustatydamas tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones pagal to reglamento 33 straipsnį;
__________________
1a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(20b)  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų atsakyti už šio reglamento nuostatų, susijusių su fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsauga Centrui tvarkant asmens duomenis, taikymo stebėseną bei užtikrinimą ir už Centro bei duomenų subjektų konsultavimą visais asmens duomenų tvarkymo klausimais. tais atvejais, kai asmens duomenys nėra reikalingi Centro veiklai vykdyti, turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis užtikrinamas anoniminių duomenų naudojimas laikantis duomenų kiekio mažinimo principo. Jei anonimizavimas neleidžia pasiekti konkretaus duomenų tvarkymo tikslo, duomenims turėtų būti suteikti pseudonimai. Kai taikant šį reglamentą būtina tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti daroma laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos. Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą turėtų vykti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/6791a ir (ES) 2018/17251b bei Direktyvą 2002/58/EB; Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių įsipareigojimams pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(20c)  Siekiant laikytis atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomos duomenų subjektų, kuriems taikomas duomenų tvarkymas, kategorijos ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos, taip pat aprašomos konkrečios susijusių duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos priemonės. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1a. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  kadangi šio reglamento tikslai išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti reikiamas mokslines profesines žinias ir remti veiksmus, kuriais kovojama su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti pakankamai pasiekti valstybėse narėse, tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai pobūdžio ir greito, koordinuoto ir nuoseklaus atsako poreikio gali būti pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
(22)  kadangi šio reglamento tikslai išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti reikiamas mokslines profesines žinias ir remti veiksmus, kuriais kovojama su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti pakankamai pasiekti valstybėse narėse, tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai pobūdžio ir greito, geriau koordinuojamo ir nuoseklaus atsako į naujai atsirandančias grėsmes sveikatai poreikio gali būti pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  žmonių ligų prevencija ir kontrolė – visos pateiktos rekomendacijos ir priemonės, kurių imasi kompetentingos visuomenės sveikatos priežiūros institucijos valstybėse narėse ir Sąjungoje, pvz., Centras, kad užkirstų kelią ir sustabdytų ligos plitimą;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  skirtasis tinklas – bet koks konkretus informaciją apie ligas ir specialius sveikatos klausimus vienijantis tinklas, užtikrinantis valstybių narių kompetentingų koordinavimo įstaigų bendradarbiavimą;
3)  skirtasis tinklas – bet koks konkretus informaciją apie ligas ir specialius sveikatos klausimus vienijantis tinklas, remiamas ir koordinuojamas Centro ir skirtas užtikrinanti valstybių narių kompetentingų koordinavimo įstaigų bendradarbiavimą;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
4a)  pagrindinė neužkrečiamoji liga – gyvybei kelianti pavojų ar lėtinė liga, kuri dažniausiai trunka ilgai ir kurią sukelia genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgesio veiksnių, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, kvėpavimo takų ligos, diabetas ar psichinės ligos, kombinacija, ir kuria serga daug žmonių Sąjungoje;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, prevenciją ir kontrolę, Centro kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų ir prireikus teikti rekomendacijas dėl reagavimo Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat regionų lygmeniu.
Siekiant sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą vykdant žmonių užkrečiamųjų ligų ir atitinkamų pagrindinių neužkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, įskaitant susijusias specifines sveikatos problemas, nustatytų Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnyje, prevenciją ir kontrolę, Centro kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti, pranešti, kai tinkama, ir užtikrinti, kad informacija apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų ir atitinkamų pagrindinių neužkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, būtų pateikiama lengvai prieinamu būdu bendradarbiaujant su kompetentingomis valstybių narių įstaigomis arba savo iniciatyva per specialų tinklą, taip pat teikti rekomendacijas ir paramą koordinuojant atsaką Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis bei, kai tinkama, tarpregioniniu ir regioniniu lygmenimis. Teikdamas tokias rekomendacijas Centras atsižvelgia į esamus nacionalinius krizių valdymo planus ir atitinkamas kiekvienos valstybės narės aplinkybes.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia savo paties iniciatyva, kol nustatoma protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras veikia tik bendradarbiaudamas su kompetentinga institucija tos institucijos prašymu.
Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligų protrūkiai, kurie gali plisti Sąjungoje arba pasiekti Sąjungos teritoriją, Centras veikia savo paties iniciatyva, kol nustatoma protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, Centras veikia bendradarbiaudamas su kompetentingomis institucijomis jų prašymu ir pateikia rizikos vertinimą.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Centras, vykdydamas savo užduotis, visada atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų įsipareigojimus, taip pat į visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiančių tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, darnumą ir suderinamumą.
Centras, vykdydamas savo užduotis, visada atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų įsipareigojimus ir kompetenciją, taip pat į visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiančių tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų koordinavimą, visapusiškumą, darnumą, nuoseklumą ir suderinamumą.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Centras, atsižvelgdamas į savo finansinius pajėgumus ir įgaliojimus, atlieka šias užduotis:
2.  Centras, atsižvelgdamas į savo įgaliojimus, atlieka šias užduotis:
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  ieško, renka, lygina, vertina ir platina svarbius mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, atsižvelgdamas į naujausias technologijas;
a)  ieško, renka, lygina, vertina ir platina svarbius mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, atsižvelgdamas į naujausias prieinamas technologijas, įskaitant dirbtinį intelektą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  glaudžiai bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis su valstybėmis narėmis parengia atitinkamus bendrus standartizuotų duomenų rinkimo procedūrų rodiklius, rizikos vertinimus, remiančius valstybių narių vykdomo užkrečiamųjų ligų valdymo konvergencijos didinimą;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)
ab)  glaudžiai bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis su valstybėmis narėmis nustato keitimosi informacija apie pagrindines neužkrečiamąsias ligas, nurodytas ha punkte, terminus ir procedūras bei tame punkte nurodytam poveikiui įvertinti būtinus rodiklius;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  teikia analizes, mokslines konsultacijas, nuomones ir paramą Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos vertinimus, epidemiologinės informacijos analizę, epidemiologinį modeliavimą, numatymą ir prognozes, rekomendacijas dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų specifinių sveikatos problemų prevencijai ir kontrolei, indėlį nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, taip pat mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant mokymą ir kitą veiklą pagal savo įgaliojimus;
b)  teikia analizes, mokslines konsultacijas, nuomones, gaires ir paramą Sąjungos ir valstybių narių veiksmams, susijusiems su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, įskaitant rizikos vertinimus, epidemiologinės informacijos analizę, epidemiologinį modeliavimą, numatymą ir prognozes, rekomendacijas dėl veiksmų, skirtų užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų specifinių sveikatos problemų prevencijai ir kontrolei, įskaitant galimą didelį poveikį pacientams, sergantiems pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis, ir indėlį nustatant mokslinių tyrimų prioritetus;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  nustato ir stebi pagrindinių neužkrečiamųjų ligų poveikį užkrečiamųjų ligų paplitimui, pavojingumui ir mirtingumui;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  koordinuoja jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse veikiančių įstaigų Europos masto tinklus, įskaitant tuos, kurie sukurti vykdant Komisijos remiamą su visuomenės sveikata susijusią veiklą, taip pat skirtųjų tinklų veikimą;
c)  koordinuoja jo kompetencijai priklausančiose veiklos srityse veikiančių įstaigų, organizacijų ir ekspertų Europos masto tinklus, įskaitant tuos, kurie sukurti vykdant Komisijos remiamą su visuomenės sveikata susijusią veiklą, taip pat skirtųjų tinklų veikimą, kartu užtikrindamas visišką skaidrumo ir interesų konfliktų taisyklių laikymąsi;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  keičiasi informacija, profesinėmis žiniomis ir geriausia praktika;
d)  keičiasi informacija, profesinėmis žiniomis ir geriausia praktika, o taip pat teikia mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant mokymus;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  stebi sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų specifinių sveikatos problemų valdymu;
e)  stebi sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų specifinių sveikatos problemų valdymu, remiantis šios dalies aa punkte nurodytais bendrais rodikliais ir Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamento] 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais elementais; Centras reguliariai rengia vizitus į valstybes nares, siekdamas vietoje įvertinti pirmoje šio punkto dalyje nurodytus jų sveikatos sistemų pajėgumus ir keistis informacija su kompetentingomis institucijomis sveikatos krizėms valdyti;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)
ea)  kiekvienu konkrečiu atveju organizuoja patikrinimus vietoje valstybėse narėse, kad teiktų papildomą paramą ir stebėtų pažangą įgyvendinant ir vykdant šio reglamento 5b straipsnyje nustatytas pareigas, prireikus atsižvelgiant į Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamentas] 5 straipsnio 5 dalyje nurodyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus; patikrinimo valstybėje narėje rezultatai pateikiami ataskaitoje Komisijai, Europos Parlamentui, Tarybai ir atitinkamoms Sąjungos agentūroms;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
eb)  remia nacionalinę reagavimo į pagrindines užkrečiamąsias ligas stebėseną, siekiant įvertinti pažangą kovojant su jomis visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  palengvina veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo programas ir priemones, įskaitant bendrų veiksmų įgyvendinimą, plėtotę ir įgyvendinimą;
f)  palengvina veiksmų, finansuojamų pagal atitinkamas Sąjungos finansavimo programas ir priemones, įskaitant bendrų veiksmų įgyvendinimą sveikatos srityje, plėtotę ir įgyvendinimą;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies g punktas
g)  Komisijos ar Sveikatos saugumo komiteto (SSK) prašymu arba savo iniciatyva, bendradarbiaudamas su atitinkamomis visuomenės grupėmis, pateikia gaires dėl užkrečiamųjų ligų gydymo ir atvejų valdymo bei kitų visuomenės sveikatai svarbių specialių sveikatos klausimų;
g)  Komisijos ar Sveikatos saugumo komiteto (SSK), įsteigto pagal Reglamento (ES) …/… [SCBTH reglamentas] 4 straipsnį, prašymu arba savo iniciatyva pateikia gaires, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl suderintų veiksmų dėl užkrečiamųjų ligų stebėsenos, priežiūros, diagnozavimo, gydymo ir atvejų valdymo bei kitų visuomenės sveikatai svarbių specialių sveikatos klausimų, pvz., pagrindinių neužkrečiamųjų ligų raidos tendencijų, be kita ko, bendradarbiaudamas su atitinkamomis su atitinkamomis organizacijomis, turinčiomis patirties ir žinių tų ligų ir sveikatos sutrikimų gydymo ir atvejų valdymo srityje, kartu vengiant bet kokio esamų gairių dubliavimo, išskyrus atvejus, kai tokias gaires būtina atnaujinti, jei atsiranda naujų mokslinių duomenų;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h punktas
h)  remia reagavimą į epidemijas ir protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, papildydamas kitas Sąjungos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemones, visų pirma Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;
h)  remia reagavimą į epidemijas ir protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, papildydamas ir glaudžiai koordinuodamas kitas Sąjungos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemones, visų pirma Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, teikiant rekomendacijas dėl medicininių atsakomųjų priemonių kaupimo, bendradarbiaujant su Europos vaistų agentūra (EMA) ir kitomis atitinkamomis Sąjungos agentūromis ir įstaigomis;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)
ha)  renka informaciją savo esamoje infrastruktūroje apie pagrindines neužkrečiamąsias ligas, visų pirma tas, kurių vystymuisi ir gydymui labai didelę įtaką turi pandemijos, tokios kaip vėžys, diabetas ar psichinės ligos;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j punktas
j)  Komisijos arba Sveikatos saugumo komiteto (SSK) prašymu teikia įrodymais pagrįstus pranešimus visuomenei apie užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę sveikatai ir atitinkamas prevencijos bei kontrolės priemones.
j)  Komisijos, SSK prašymu arba savo iniciatyva teikia laiku, lengvai prieinamu būdu ir įrodymais pagrįstus pranešimus visuomenei apie užkrečiamąsias ligas, jų keliamą grėsmę sveikatai, jų galimą poveikį pacientams, sergantiems pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis, ir atitinkamas prevencijos bei kontrolės priemones visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
ja)  sukuria ir nuolat atnaujina viešai prieinamą duomenų bazę atitinkamais valstybių narių pateiktais duomenimis, kartu su jų pripažintomis nacionalinėmis kompetentingomis įstaigomis ir visuomenės sveikatos ekspertais, vykdančiais Centro užduotis;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 dalis
3.  Centras, Komisija, atitinkamos Sąjungos institucijos ar tarnybos ir valstybės narės bendradarbiauja, kad vis veiksmingiau būtų derinamos atitinkamos veiklos kryptys.
3.  Centras, Komisija, atitinkamos Sąjungos institucijos ar tarnybos ir valstybės narės, visapusiškai užtikrindamos skaidrumą, bendradarbiauja, kad vis veiksmingiau būtų derinamos atitinkamos veiklos kryptys.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Valstybės narės:
Valstybės narės užtikrina koordinavimą ir bendradarbiavimą su Centru dėl visų 3 straipsnyje nurodytų kompetencijų ir užduočių iki:
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  laiku ir pagal sutartas atvejų apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus ir procedūras teikia Centrui duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių sveikatos problemų priežiūrą pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat turimus mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, kurie svarbūs jo atliekamoms užduotims, įskaitant duomenis apie pasirengimą ir sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų atsigauti;
a)  reguliariai pagal sutartus terminus, atvejų apibrėžtis, rodiklius, standartus, protokolus ir procedūras teikia Centrui duomenis apie užkrečiamųjų ligų ir kitų specifinių sveikatos problemų priežiūrą pagal Reglamento (ES).../... [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 13 straipsnį, taip pat turimus mokslinius ir techninius duomenis bei informaciją, kurie svarbūs jo atliekamoms užduotims, įskaitant duomenis apie pasirengimą ir sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų atsigauti;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  naudoja 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rodiklius, kad galėtų įvertinti sveikatos būklę savo šalyje, ir praneša apie tai Centrui, kad būtų galima palyginti duomenis;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  praneša Centrui apie bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kai tik jos nustatomos, per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) ir nedelsiant praneša apie priemones, kurių imtasi, taip pat perduoda visą svarbią informaciją, kuri gali būti naudinga koordinuojant atsaką, kaip nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje, ir
b)  praneša Centrui apie bet kokias dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kai tik jos nustatomos, per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) ir nedelsiant praneša apie priemones, kurių imtasi, taip pat perduoda visą svarbią informaciją, kuri gali būti naudinga koordinuojant atsaką, kaip nurodyta Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 21 straipsnyje.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  Centro kompetencijai priklausančioje srityje nurodo pripažintas kompetentingas institucijas ir visuomenės sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse narėse, siekiant teikti ekspertų konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba kyla jos protrūkis.
c)  Centro kompetencijai priklausančioje srityje nurodo pripažintas kompetentingas institucijas, visuomenės sveikatos ekspertus ir organizacijas, kurios galėtų padėti Sąjungai reaguojant į grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, vykdant misijas valstybėse narėse, tarpvalstybiniuose regionuose arba trečiosiose šalyse, siekiant teikti ekspertų konsultacijas, ir atliekant sričių tyrimus, kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba kyla jos protrūkis.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  parengia nacionalinius parengties ir atsako veiksmų planus pagal Reglamento (ES).../... 6 straipsnį [Reglamentas dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai], laiku juos atnaujina, atsižvelgiant į Centro rekomendacijas, ir teikia ataskaitas dėl jų parengties ir atsako planavimo bei įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu pagal to Reglamento 7 straipsnį;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb)  sudaro palankesnes sąlygas duomenų rinkimo skaitmeninimui ir nacionalinių bei Sąjungos priežiūros sistemų duomenų perdavimo procesui, kartu užtikrinant finansines priemones, kad būtų laiku pateikta būtina informacija; bei
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)
cc)  nedelsdamos praneša apie vėlavimą pateikti duomenis Centrui, kartu su paaiškinimu ir planuojama duomenų pateikimo data;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 1 dalis
1.  Centras, užtikrindamas koordinavimą ir teikdamas technines ir mokslines profesines žinias Komisijai ir valstybėms narėms bei valdydamas skirtuosius tinklus, remia valstybių narių pripažintų kompetentingų institucijų darbą veiklą tinkluose.
1.  Centras, užtikrindamas koordinavimą ir nuolat teikdamas technines ir mokslines profesines žinias Komisijai ir valstybėms narėms bei valdydamas skirtuosius tinklus, remia ir nuolat plėtoja valstybių narių pripažintų kompetentingų institucijų darbą veiklą tinkluose.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nurodytų Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, integruotą epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.
Centras užtikrina užkrečiamųjų ligų ir specifinių sveikatos problemų, pvz., nenuspėjamo pagrindinių neužkrečiamųjų ligų ar lėtinių ligų ir su sveikata susijusių pavojų, įskaitant susijusius su aplinkos grėsmėmis, nurodytus Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, padidėjimo, integruotą epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  užtikrina tolesnį skaitmeninių platformų ir taikomųjų programų, kuriomis remiama epidemiologinė priežiūra Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis rekomendacijomis sukurti integruotas priežiūros sistemas, kuriomis prireikus būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą, pasinaudojant esama ES kosmoso infrastruktūra ir paslaugomis;
a)  užtikrina nuolatinį skaitmeninių platformų ir taikomųjų programų, įskaitant pagal Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamentas] 14 straipsnį sukurtą stebėjimo platformą, kūrimą, kuriomis remiama epidemiologinė priežiūra Sąjungos lygmeniu, plėtojimą, remdamas valstybes nares techninėmis ir mokslinėmis rekomendacijomis sukurti integruotas priežiūros sistemas, kuriomis prireikus būtų galima užtikrinti tikralaikę priežiūrą ir įrodyti duomenų rinkimo ir naudojimo būtinumą ir proporcingumą bei naudoti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, pasinaudojant esama ES skaitmenine kosmoso infrastruktūra ir paslaugomis, siekiant supaprastinti keitimosi duomenimis procesą ir sumažinti administracinę naštą Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis; tos skaitmeninės platformos ir taikomosios programos įdiegiamos užtikrinant pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725* 27 straipsnį, atsižvelgiant į dabartines naujausias technologijas;
____________________
* 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų vykdomą priežiūrą (įskaitant priežiūros standartų nustatymą ir duomenų išsamumo stebėseną), kad užtikrintų optimalų veikimą;
b)  užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir vertindamas skirtųjų priežiūros tinklų vykdomą priežiūrą (įskaitant priežiūros standartų nustatymą ir duomenų išsamumo stebėseną bei vertinimo rodiklius), kad užtikrintų optimalų veikimą;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas
c)  prižiūri duomenų bazę (-es), reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų duomenų bazių valdytojais ir siekia suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo metodus;
c)  prižiūri duomenų bazę (-es), reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai, koordinuoja veiksmus su kitų atitinkamų duomenų bazių valdytojais ir siekia suderinti duomenų rinkimo ir modeliavimo metodus, kad būtų galima parengti palyginamus Sąjungos masto duomenis, kurie būtų naudojami kaip pagrindas priimant sprendimus; atlikdamas tą vaidmenį, Centras kuo labiau mažina riziką, kuri gali kilti dėl netikslių, neišsamių ar dviprasmiškų duomenų perdavimo iš vienos duomenų bazės į kitą, taip pat nustato patikimas duomenų kokybės peržiūros procedūras;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  renka ir analizuoja valstybių narių pateiktą informaciją apie pandemijų poveikį atitinkamų pagrindinių neužkrečiamųjų ligų priežastims ir gydymui;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d punktas
d)  perduoda duomenų analizės rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms;
d)  perduoda duomenų analizės rezultatus Komisijai ir valstybėms narėms ir pasiūlo pranešimus visuomenei informuoti;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos g punktas
g)  užtikrina skaitmeninių priežiūros platformų sąveikumą su skaitmenine infrastruktūra, kad sveikatos duomenys būtų naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais, taip pat siekiant integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir pasinaudoti kitais atitinkamais duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos veiksniais.
g)  užtikrina skaitmeninių priežiūros platformų sąveikumą su skaitmenine infrastruktūra, kad sveikatos duomenys būtų naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679* 9 straipsnio 2 dalies h ir i punktus, atlikęs duomenų apsaugos poveikio vertinimą ir sušvelninęs bet kokią riziką duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, taip pat siekiant integruoti šias platformas ir infrastruktūrą į Europos sveikatos duomenų erdvę, kaip reglamentuojama Sąjungos teisės aktais, ir pasinaudoti kitais atitinkamais duomenimis, pavyzdžiui, aplinkos veiksniais arba reiškiniais, galinčiais turėti didelį poveikį sveikatai Sąjungos arba tarpregioniniu lygmeniu.
__________________
* 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 3 punktas
3.  Centras pagal savo įgaliojimus remia Sveikatos saugumo komiteto, Tarybos ir kitų Sąjungos struktūrų darbą koordinuojant atsaką į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai.
3.  Centras pagal savo įgaliojimus remia Sveikatos saugumo komiteto, Tarybos ir, prireikus, kitų Sąjungos struktūrų darbą koordinuojant atsaką į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  stebi tam tikro laikotarpio užkrečiamųjų ligų tendencijas valstybėse narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, kad būtų įvertinta esama padėtis ir sudarytos palankesnės sąlygos imtis tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be kita ko, nustatant suderinto valstybių narių duomenų rinkimo specifikacijas;
a)  stebi tam tikro laikotarpio užkrečiamųjų ligų tendencijas ir jų sąsajas su pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis ir lėtinėmis ligomis bei pasekmes pacientams, sergantiems tokiomis minėtomis ligomis, valstybėse narėse bei trečiosiose šalyse ir teikia ataskaitas, remdamasis sutartais rodikliais, kad būtų įvertinta esama padėtis ir sudarytos palankesnės sąlygos imtis tinkamų įrodymais pagrįstų veiksmų, be kita ko, nustatant suderinto valstybių narių duomenų rinkimo specifikacijas;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies d punktas
d)  stebi ir vertina sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų saugą;
d)  stebi ir vertina sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus diagnozuoti konkrečias užkrečiamąsias ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip pat stebi ir vertina pacientų saugą ir nacionalinių sveikatos sistemų atsparumą didelių grėsmių sveikatai protrūkių atveju, remiantis bendrais rodikliais ir apibrėžtimis;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies f punktas
f)  remdamasis duomenimis, pvz., susijusiais su ligų paplitimu, komplikacijomis, hospitalizavimu ir mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų ligų naštos gyventojams vertinimo ir užtikrina, kad šie duomenys būtų suskirstyti pagal amžių, lytį ir negalią;
f)  remdamasis duomenimis, pvz., susijusiais su ligų paplitimu, komplikacijomis, hospitalizavimu ir mirtingumu, prisideda prie užkrečiamųjų ligų naštos gyventojams vertinimo ir užtikrina, kad šie duomenys būtų suskirstyti pagal amžių, lytį, negalią ir pacientų gretutines ligas;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 4 dalies h punktas
h)  nustato ligų perdavimo rizikos veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su visuomenės ir aplinkos veiksniais, taip pat mokslinių tyrimų prioritetus ir poreikius.
h)  nustato ligų perdavimo rizikos veiksnius, pažeidžiamiausias grupes, įskaitant ligų paplitimo ir sunkumo ryšį su visuomenės, aplinkos ir klimato veiksniais, taip pat mokslinių tyrimų prioritetus ir poreikius.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą koordinavimo įstaigą ir nacionalinį ryšių punktą bei operatyvinius kontaktinius centrus, kurie yra svarbūs visuomenės sveikatos funkcijoms, įskaitant epidemiologinę priežiūrą, taip pat įvairioms ligų grupėms ir atskiroms ligoms.
Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą koordinavimo įstaigą ir nacionalinį ryšių punktą bei operatyvinius kontaktinius centrus, kurie yra svarbūs visuomenės sveikatos funkcijoms, įskaitant epidemiologinę priežiūrą, taip pat įvairioms ligų grupėms ir atskiroms ligoms. Siekiant kuo labiau sumažinti išteklių ir pastangų dubliavimąsi, nacionaliniai centrai, kiek tai įmanoma, veikia kaip nacionaliniai Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių ryšių punktai.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga susijusiai sąveikai, su Centru sudaro konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys apima nacionalinių priežiūros duomenų perdavimą Centrui.
Nacionaliniai ryšių punktai ir operatyviniai kontaktiniai centrai, skirti su konkrečia liga susijusiai sąveikai, su Centru sudaro konkrečioms ligoms arba konkrečioms ligų grupėms skirtus tinklus, kurių užduotys apima nacionalinių priežiūros duomenų ir pasiūlymų dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės perdavimą Centrui.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 dalis
6.  Centras užtikrina Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 15 straipsnyje nurodytų ES etaloninių laboratorijų tinklo veikimą, siekiant diagnozuoti, nustatyti, įvardyti ir charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai.
6.  Centras užtikrina ir koordinuoja Reglamento (ES).../... [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 15 straipsnyje nurodytų ES etaloninių laboratorijų tinklo veikimą, siekiant diagnozuoti, nustatyti, įvardyti, nustatyti genetinę seką ir charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Centras teikia techninę ir mokslinę pagalbą valstybėms narėms, kad būtų plėtojami jų aptikimo ir sekoskaitos pajėgumai, ypač padėdamas toms valstybėms narėms, kurios neturi pakankamų pajėgumų.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
Centras užtikrina valstybių narių tarnybų, remiančių transfuziją, transplantaciją ir dirbtinį apvaisinimą, tinklo veikimą, kad per seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai gauti seroepidemiologinius duomenis.
Centras užtikrina ir koordinuoja valstybių narių tarnybų, remiančių iš žmogaus gautų medžiagų mikrobiologinę saugą, apimant transfuziją, transplantaciją ir dirbtinį apvaisinimą, tinklo, įsteigto pagal Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamentas] 16 straipsnį, veikimą, kad per seroepidemiologinius gyventojų tyrimus, įskaitant donorų poveikio ir atsparumo vertinimą, būtų galima nuolat ir greitai gauti seroepidemiologinius duomenis.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
Pirmoje pastraipoje nurodytas tinklas remia Centrą, stebėdamas ligų protrūkius, susijusius su medžiagomis, gautomis iš žmogaus, ir jų tiekimu pacientams, ir rengdamas kraujo, audinių ir ląstelių saugumo bei kokybės gaires.
Pirmoje pastraipoje nurodytas tinklas remia Centrą, stebėdamas užkrečiamųjų ligų protrūkius, susijusius su medžiagų, gautų iš žmogaus, ir jų tiekimo pacientams saugumu ir pakankamumu, bei rengdamas kraujo, audinių ir ląstelių saugumo bei kokybės gaires.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 a straipsnio 1 dalis
1.  Centras padeda valstybėms narėms stiprinti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės sistemas.
1.  Centras padeda valstybėms narėms stiprinti savo užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės pajėgumus ir gerinti bei sudaryti palankias sąlygas duomenų rinkimo procesui realiuoju laiku ir sąveikiai keičiantis duomenimis.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 a straipsnio 2 dalis
2.  Centras kuria užkrečiamųjų ligų prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, švietimą sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą.
2.  Centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, EMA ir kitomis atitinkamomis Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, kuria užkrečiamųjų ligų prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant socialinius ir ekonominius rizikos veiksnius, ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, sveikatinimą, švietimą sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir elgsenos pokyčius, sistemą.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Įgyvendindamas tą sistemą, jis sudaro palankias sąlygas nuolat konsultuotis su pilietinės visuomenės ir pramonės atstovais, ypač su mokslinėmis įstaigomis, dėl savo veiklos, kuria siekiama užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms, kovoti su klaidinga informacija dėl skiepijimo, dėl kurios kyla abejonių dėl skiepų, kurti prevencines priemones ir gydymą, taip pat dėl informacinių kampanijų, susijusių su sąsajomis tarp ligų sričių ir rizikos pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5 a straipsnio 3 dalis
3.  Centras vertina ir stebi užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės programas, siekdamas pagrįsti rekomendacijas stiprinti ir tobulinti šias programas nacionaliniu ir Sąjungos, o prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.
3.  Centras paprašius gali pateikti užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės programų kūrimo gaires ir vertina ir stebi užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės programas, siekdamas pagrįsti rekomendacijas, koordinuoti stiprinti ir tobulinti šias programas nacionaliniu, tarpregioniniu ir Sąjungos, o prireikus ir tarptautiniu, lygmenimis.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Centras sukuria platformą, kuria siekiama stebėti valstybių narių vykdomą skiepijimo lygį, atsižvelgdamas į skiepijimo sistemų ypatumus nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Centras, bendradarbiaudamas su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis, teikia valstybėms narėms ir Komisijai mokslines ir technines profesines žinias pagal atitinkamus su Komisija sudarytus bendradarbiavimo susitarimus parengties ir atsako planavimo srityje.
Centras, bendradarbiaudamas su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės atstovais, teikia valstybėms narėms ir Komisijai rekomendacijas ir mokslines ir technines profesines žinias pagal atitinkamus su Komisija sudarytus bendradarbiavimo susitarimus parengties ir atsako planavimo srityje.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas
c)  sudaro palankesnes sąlygas atlikti valstybių narių parengties ir atsako planavimo įsivertinimus ir išorės vertinimą, taip pat prisideda prie parengties ir atsako planavimo ataskaitų teikimo ir audito pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 straipsnius;
c)  įvertina valstybių narių parengties ir atsako planavimo įsivertinimus, taip pat prisideda prie parengties ir atsako planavimo ataskaitų teikimo ir audito pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 7 ir 8 straipsnius. Centras nusiunčia savo vertinimą kartu su rekomendacijomis valstybei narei ir jį paskelbia viešai;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas
e)  rengia pratybas, įgyvendinamų ir įgyvendintų veiksmų apžvalgas ir organizuoja pajėgumų stiprinimo veiklą nustatytiems parengties pajėgumų ir gebėjimų trūkumams šalinti;
e)  rengia pratybas, testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, įgyvendinamų ir įgyvendintų veiksmų apžvalgas ir organizuoja pajėgumų stiprinimo veiklą nustatytiems parengties pajėgumų ir gebėjimų trūkumams šalinti;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f punktas
f)  plėtoja specialią pasirengimo veiklą, susijusią su ligomis, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, laboratoriniais pajėgumais ir biologiniu saugumu, atsižvelgiant į Komisijos prioritetus ir remiantis nustatytais trūkumais;
f)  šalia kitų veiklų, plėtoja specialią pasirengimo veiklą, susijusią su ligomis, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, laboratoriniais pajėgumais ir biologiniu saugumu, atsižvelgiant į Komisijos prioritetus ir remiantis nustatytais trūkumais;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas
h)  plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės pasirengimu;
h)  plėtoja tikslinę veiklą, susijusią su pažeidžiamomis grupėms ir bendruomenės pasirengimu, visų pirma atsižvelgdamas į riziką, susijusią su pagrindinių neužkrečiamųjų ligų priežastimis ir gydymu;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5b straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i punktas
i)  vertina sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius, užkirsti jiems kelią, į juos reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros sistemų stiprinimo, kurios prireikus turi būti įgyvendinamos padedant Sąjungai;
i)  remdamasis bendrais rodikliais, vertina sveikatos priežiūros sistemų pajėgumus nustatyti užkrečiamųjų ligų protrūkius ir susijusias sveikatos grėsmės, užkirsti joms kelią, į jas reaguoti ir po jų atsigauti, nustato trūkumus ir teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros sistemų stiprinimo, ypač minimalaus testavimo pajėgumų atžvilgiu, kurios prireikus turi būti įgyvendinamos padedant Sąjungai; Centras nusiunčia savo vertinimą kartu su rekomendacijomis valstybei narei ir jį paskelbia viešai;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 1 a dalis
1a.  Centras Komisijos prašymu teikia konkrečias užkrečiamųjų ligų grėsmių prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir rekomendacijas.
1a.  Centras Komisijos prašymu teikia konkrečias užkrečiamųjų ligų ir kitų tarpvalstybinių grėsmių sveikatai prevencijos ir kontrolės veiksmų analizes ir rekomendacijas.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Centras gali skatinti arba inicijuoti jo užduotims įgyvendinti būtinas mokslines studijas, taikomąsias mokslines studijas ir projektus dėl jo veiklos pagrįstumo analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras vengia Komisijos, valstybių narių ir Sąjungos tyrimo ir sveikatos programų dubliavimo ir prireikus užtikrina visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų sektoriaus ryšį.
Centras gali skatinti arba inicijuoti jo užduotims įgyvendinti būtinas mokslines studijas, taikomąsias mokslines studijas ir projektus dėl jo veiklos pagrįstumo analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras vengia Komisijos, valstybių narių, Sąjungos ir PSO tyrimo ir sveikatos programų dubliavimo ir prireikus užtikrina visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų sektoriaus ryšį, skatindamas konsultacijas ir bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos ekspertais.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje nurodytas studijas, Centras turi turėti prieigą prie sveikatos duomenų, kurie prieinami arba kuriais keičiamasi naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir taikomosiomis programomis, laikantis duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos duomenys galėtų būti naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais. Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas studijas, Centras taip pat naudojasi kitais svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos bei socialinius ir ekonominius veiksnius.
Kad būtų galima atlikti pirmoje pastraipoje nurodytas studijas, Centras turi turėti prieigą prie sveikatos duomenų, kurie prieinami arba kuriais keičiamasi naudojantis skaitmenine infrastruktūra ir taikomosiomis programomis, laikantis duomenų apsaugos taisyklių, kad sveikatos duomenys galėtų būti naudojami tik sveikatos priežiūros, sveikatos mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais sveikatos srityje. Atlikdamas pirmoje pastraipoje nurodytas studijas, Centras taip pat naudojasi kitais svarbiais duomenimis, pvz., apie aplinkos bei socialinius ir ekonominius veiksnius, įrodžius šių duomenų naudojimo būtinumą ir proporcingumą.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Centras gali naudotis savo ištekliais ir etaloninėmis laboratorijomis, kad galėtų atlikti tyrimus vietoje, rinkti duomenis ir juos analizuoti, kad padėtų atitinkamoms nacionalinėms įstaigoms rinkti patikimus duomenis.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
6 straipsnio 4 dalis
4.  Centras konsultuoja Komisiją ir kitas Sąjungos institucijas ar tarnybas tyrimo ir visuomenės sveikatos studijų planavimo ir prioritetų nustatymo klausimais.
4.  Centras konsultuoja Komisiją, SSK ir kitas susijusias Sąjungos institucijas ar tarnybas tyrimo ir visuomenės sveikatos studijų planavimo ir prioritetų nustatymo klausimais.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  gavus Komisijos prašymą; ir
c)  Komisijos ar EMA prašymu;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  Sveikatos saugumo komiteto (SSK) prašymu; ir
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 2 dalis
2.  Kartu su 1 dalyje nurodytais prašymais pateikti mokslinę nuomonę išsamiai paaiškinamas spręstinas mokslinis klausimas ir nurodoma jo svarba Sąjungai, taip pat pateikiama pakankama pagalbinė informacija.
2.  Kartu su 1 dalyje nurodytais prašymais pateikti mokslinę nuomonę išsamiai paaiškinamas spręstinas mokslinis klausimas ir nurodoma jo svarba Sąjungai bei būtinybę veikti, o taip pat pateikiama pakankama pagalbinė informacija.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 4 punktas
4.  Kai skirtingi prašymai pateikiami tuo pačiu klausimu arba kai prašymas pateikiamas nesilaikant 2 dalyje nustatytos tvarkos, Centras, pasikonsultavęs su prašymą pateikusia institucija arba valstybe nare, gali atsisakyti pateikti mokslinę nuomonę arba pasiūlyti pataisyti prašymą. Jei prašymas atmetamas, prašymą pateikusiai institucijai arba valstybei narei nurodomos prašymo atmetimo priežastys.
4.  Kai skirtingi prašymai pateikiami tuo pačiu klausimu arba kai prašymas pateikiamas nesilaikant 2 dalyje nustatytos tvarkos, Centras, pasikonsultavęs su prašymą pateikusia institucija, agentūra arba valstybe nare, gali atsisakyti pateikti mokslinę nuomonę arba pasiūlyti pataisyti prašymą. Jei prašymas atmetamas, prašymą pateikusiai institucijai, agentūrai arba valstybei narei nurodomos prašymo atmetimo priežastys.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
7 straipsnio 5 punktas
5.  Kai Centras jau pateikė mokslinę nuomonę prašyme nurodyta konkrečia tema ir padaro išvadą, kad nėra mokslinio pagrindo, kuris pateisintų pakartotinį klausimo nagrinėjimą, šią išvadą grindžianti informacija perduodama prašymą pateikusiai institucijai arba valstybei narei.
5.  Kai Centras jau pateikė mokslinę nuomonę prašyme nurodyta konkrečia tema ir padaro išvadą, kad nėra mokslinio pagrindo, kuris pateisintų pakartotinį klausimo nagrinėjimą, šią išvadą grindžianti informacija perduodama prašymą pateikusiai institucijai, agentūrai arba valstybei narei.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 1 dalis
1.  Centras padeda Komisijai valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) ir užtikrindamas gebėjimą koordinuotai reaguoti kartu su valstybėmis narėmis.
1.  Centras padeda Komisijai valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS), numatytą Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamentas] 18 straipsnyje ir užtikrindamas gebėjimą koordinuotai ir laiku reaguoti kartu su valstybėmis narėmis.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  teikia informaciją, profesines žinias, konsultacijas ir rizikos vertinimą valstybėms narėms ir Komisijai ir
b)  teikia informaciją, profesines žinias, konsultacijas, mokymus ir rizikos vertinimą valstybėms narėms ir Komisijai ir
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Centras bendradarbiauja su Komisija, SSK ir valstybėmis narėmis, kad pagerintų svarbių duomenų teikimą per SĮRS, siekdamas suskaitmeninti šį procesą ir integruoti jį į nacionalines priežiūros sistemas.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 3 dalis
3.  Centras bendradarbiauja su Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu SĮRS atnaujinimų klausimais, įskaitant šiuolaikinių technologijų, pvz., skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio intelekto modelių ar kitų automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijų, naudojimą, remdamasis valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijomis ir nustatydamas SĮRS funkcinius reikalavimus.
3.  Centras bendradarbiauja su Komisija ir Sveikatos saugumo komitetu SĮRS nuolatinių atnaujinimų klausimais, įskaitant šiuolaikinių technologijų, pvz., skaitmeninių mobiliųjų programų, dirbtinio intelekto ir kompiuterinio modeliavimo bei simuliacijos modelių ar kitų automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijų, naudojimą, remdamasis valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijomis. Tos technologijos naudojamos tik kovos su pandemijomis tikslu, jei įrodoma, kad jos yra tinkamos, būtinos ir proporcingos, visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB*, ir nustatydamas SĮRS funkcinių reikalavimų apibrėžimą.
________________
* 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 straipsnio 5 dalis
5.  Centras, kaip duomenų tvarkytojas, yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo operacijų, atliekamų SĮRS, saugumą ir konfidencialumą, taip pat už sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo taikomųjų programų sąveikumą, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725* 33 straipsnyje, 34 straipsnio 2 dalyje ir 36 straipsnyje nustatytų įpareigojimų.
5.  Centras yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo operacijų, atliekamų SĮRS, saugumą ir konfidencialumą, taip pat už sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo taikomųjų programų sąveikumą, laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 33 straipsnyje ir 36 straipsnyje nustatytų įpareigojimų.
___________
* 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 dalis
1.  Centras laiku pateikia skubius rizikos vertinimus pagal Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei kyla grėsmė, nurodyta to reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, įskaitant grėsmę iš žmogaus gautoms medžiagoms, tokioms kaip kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta grėsmė.
1.  Centras laiku pateikia rizikos vertinimus pagal Reglamento (ES)…/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 20 straipsnį, jei kyla grėsmė, nurodyta to reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkte, įskaitant grėsmę iš žmogaus gautoms medžiagoms, tokioms kaip kraujas, organai, audiniai ir ląstelės, kurias gali paveikti užkrečiamosios ligos, arba to reglamento 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta grėsmė.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Siekiant surinkti reikiamą informaciją, 1 dalyje nurodyti rizikos vertinimai atliekami laiku ir kuo skubiau.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 2 dalis
2.  Rizikos vertinime, kaip koordinavimo Sveikatos saugumo komitete pagrindas, pateikiamos bendrosios ir tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo.
2.  Rizikos vertinimuose, minimuose 1 dalyje, kaip koordinavimo Sveikatos saugumo komitete pagrindas, pateikiamos, kai tai įmanoma, bendrosios ir tikslinės rekomendacijos dėl reagavimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant):
a)   sveikatos krizės raidos ir pavojaus sveikatai prognozę;
b)   vaistų, vakcinų, medicinos įrangos, apsaugos priemonių ir ligoninių pajėgumų poreikio prognozę, įskaitant pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;
c)   pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip pacientai, kenčiantys nuo lėtinių ligų, pacientai, sergantys pagrindinėmis neužkrečiamosiomis ligomis, pagyvenę žmonės, vaikai, nėščios moterys ir profesijos, kuriose yra didelė infekcijos ar perdavimo rizika, įskaitant specifinius vaistų poreikius ir ligoninės pajėgumus pažeidžiamoms grupėms, nustatymą;
d)   galimų apsaugos priemonių nustatymą ir jų veiksmingumo įvertinimą;
e)   galimo poreikio aktyvuoti ES sveikatos darbo grupę įvertinimą.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 3 dalis
3.  Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras koordinuoja skubių rizikos vertinimų rengimą, prireikus įtraukdamas valstybių narių ekspertus ir atitinkamas tarnybas.
3.  Kaip nurodyta 1 dalyje, Centras koordinuoja skubių rizikos vertinimų rengimą, įtraukdamas valstybių narių ekspertus ir atitinkamas tarnybas bei organizacijas.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8a straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Centras bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, siekdamas pagerinti jų rizikos vertinimo gebėjimus.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies a punktas
a)  nacionaliniu atsaku į didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai;
a)  nacionaliniu ar tarpregioniniu atsaku į didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies b punktas
b)  valstybėms narėms skirtomis gairėmis dėl didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai prevencijos ir kontrolės.
b)  valstybėms narėms skirtomis bendromis gairėmis dėl didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai prevencijos, valdymo ir kontrolės;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8b straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  ES sveikatos darbo grupės dislokavimas.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
8 b straipsnio 2 dalis
2.  Centras remia Sąjungos koordinuotą atsaką valstybės narės, Tarybos, Komisijos, Sąjungos institucijų ar tarnybų prašymu.
2.  Centras remia koordinuotą Sąjungos atsaką pagal Reglamento (ES).../... [SCBTH reglamentas] 21 straipsnį.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija, valstybės narės, trečiosios šalys, visų pirma ES šalys partnerės, ir tarptautinės organizacijos (ypač PSO) gali prašyti Centro pateikti mokslinę ir techninę pagalbą bet kurioje jo kompetencijai priklausančioje srityje. Ši pagalba gali apimti ir paramą Komisijai ir valstybėms narėms plėtojant technines gaires dėl geros praktikos ir apsaugos priemonių, kurių imamasi reaguojant į grėsmes žmonių sveikatai, šiuo tikslu teikiama ekspertų pagalba, sutelkiamos ir koordinuojamos tyrimo komandos. Centras teikia mokslines ir technines profesines žinias ir pagalbą pagal savo finansinį pajėgumą ir įgaliojimus ir atsižvelgdamas į atitinkamus su Komisija sudarytus bendradarbiavimo susitarimus.
2.  Komisija, valstybės narės, trečiosios šalys, visų pirma ES šalys partnerės, ir tarptautinės organizacijos (ypač PSO) gali prašyti Centro pateikti mokslinę ir techninę pagalbą bet kurioje jo kompetencijai priklausančioje srityje. Ši pagalba gali apimti ir paramą Komisijai ir valstybėms narėms plėtojant technines gaires dėl geros praktikos ir apsaugos priemonių, kurių imamasi reaguojant į grėsmes žmonių sveikatai, šiuo tikslu teikiama ekspertų pagalba, sutelkiamos ir koordinuojamos tyrimo komandos bei vertinamas reagavimo priemonių veiksmingumas. Centras teikia mokslines ir technines profesines žinias ir pagalbą pagal savo finansinį pajėgumą ir įgaliojimus ir atsižvelgdamas į atitinkamus su Komisija sudarytus bendradarbiavimo susitarimus.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
9 straipsnio 6 dalis
6.  Centras atitinkamai remia ir koordinuoja mokymo programas, ypač epidemiologinės priežiūros ir srities tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, taip pat visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų srityse.
6.  Centras atitinkamai remia ir koordinuoja mokymo programas, ypač epidemiologinės priežiūros ir srities tyrimų, pasirengimo ir prevencijos, reagavimo į visuomenės sveikatos krizes, visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų ir pranešimo apie riziką srityse. Tose programose atsižvelgiama į poreikį atnaujinti mokymus ir laikomasi proporcingumo principo bei valstybių narių mokymo poreikių.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 dalis
1.  Centras koordinuoja duomenų rinkimą, tvirtinimą, analizę ir duomenų platinimą Sąjungos lygiu.
1.  Centras koordinuoja duomenis, standartizavimą, rinkimą, tvirtinimą, analizę ir duomenų platinimą Sąjungos lygiu.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 a dalies a punktas
a)  užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nurodytų Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, epidemiologine priežiūra;
a)  užkrečiamųjų ligų, kitų grėsmių sveikatai, pvz., pagrindinių neužkrečiamųjų ligų padidėjimo, ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nurodytų Reglamento (ES) …/… [OL: įrašyti Reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai numerį [ISC/2020/12524]] 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, epidemiologine priežiūra;
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1 a dalies b punktas
b)  epideminių situacijų pokyčiais, įskaitant modeliavimą, numatymą ir scenarijų rengimą;
b)  epideminių situacijų pokyčiais, įskaitant modeliavimą, numatymą ir scenarijų rengimą, pažeidžiamų grupių vertinimą ir konkrečios vaistų, įrangos ir ligoninių pajėgumų paklausos prognozę;
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 1a dalies e a punktas (naujas)
ea)  Centro rekomendacijų dėl valstybių narių atsakomųjų priemonių įgyvendinimu ir rezultatais;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  artimai bendradarbiauja su duomenų rinkimo srityje Sąjungoje dirbančių organizacijų kompetentingomis institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei
c)  artimai bendradarbiauja su duomenų rinkimo srityje Sąjungoje dirbančių organizacijų kompetentingomis institucijomis ir atitinkamais partneriais, trečiosiomis šalimis, PSO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei mokslininkų bendruomene, kartu užtikrinant, kad naudojamos patikimos apsaugos priemonės, susijusios su skaidrumu ir atskaitomybe; bei
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 13 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  pagal duomenų apsaugos taisykles rengia sprendimus, kaip pasiekti atitinkamus sveikatos duomenis, kurie būtų prieinami arba kuriais būtų keičiamasi naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad sveikatos duomenys galėtų būti naudojami sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais; suteikia ir palengvina kontroliuojamą prieigą prie sveikatos duomenų, kad būtų remiami visuomenės sveikatos moksliniai tyrimai.
d)  pagal duomenų apsaugos taisykles rengia sprendimus, kaip pasiekti atitinkamus sveikatos duomenis, įskaitant anoniminius ir pseudoniminius duomenis, kur tokie duomenys būtų prieinami arba kuriais būtų keičiamasi naudojantis skaitmenine infrastruktūra, kad sveikatos duomenys galėtų būti naudojami tik sveikatos priežiūros, sveikatos mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo sveikatos srityje tikslais; suteikia ir palengvina kontroliuojamą prieigą prie sveikatos duomenų, kad būtų remiami visuomenės sveikatos moksliniai tyrimai.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11 straipsnio 4 dalis
4.  Neatidėliotinais atvejais, susijusiais su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių spartumu, Europos vaistų agentūros prašymu Centras objektyviu, patikimu ir lengvai prieinamu būdu pateikia epidemiologines prognozes, kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalies g punkte, remdamasis geriausia turima informacija.
4.  Neatidėliotinais atvejais, susijusiais su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai sunkumu ar naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių spartumu, valstybės narės, Komisijos arba EMA prašymu Centras objektyviu, patikimu ir lengvai prieinamu būdu pateikia epidemiologines prognozes, kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalies g punkte, remdamasis geriausia turima informacija.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 dalis
1.  Centras nustato pajėgumus mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus ir ekspertus iš valstybių narių ir pagal stipendijų programas, kad padėtų vietos lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.
1.  Centras nustato nuolatinius, taip pat padidintus pajėgumus ekstremaliųjų situacijų atveju mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, įskaitant Centro darbuotojus, ekspertus iš valstybių narių, stipendijų programas bei tarptautines ir ne pelno siekiančias organizacijas, kad padėtų vietos lygmeniu reaguoti į užkrečiamųjų ligų protrūkius valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Centras plėtoja pajėgumus atlikti tyrimus vietoje ir renka atitinkamus duomenis, pvz., apie užkrečiamųjų ligų genetinius pokyčius, naudodamas tam skirtą etaloninių laboratorijų tinklą arba savo išteklius.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 2 dalis
2.  Centras parengia sistemą ir nustato procedūras su Komisija, kad būtų galima mobilizuoti ES sveikatos darbo grupę.
2.  Centras parengia sistemą ir nustato procedūras su Komisija, kad būtų galima dislokuoti ES sveikatos darbo grupės nuolatinius pajėgumus ir mobilizuoti jos pajėgumus ekstremaliųjų situacijų atveju.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Centras kartu su Komisija parengia ES sveikatos darbo grupės mobilizavimo sistemą, atsižvelgdamas į veiksmus pagal Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.
Centras kartu su Komisija parengia ES sveikatos darbo grupės nuolatinių pajėgumų dislokavimo ir mobilizavimo sistemą, atsižvelgdamas į veiksmus pagal Sprendimą Nr. 1313/2013/ES*.
__________
_____________
* 16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
* 16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
11a straipsnio 6 dalis
6.  Centras Komisijos ir valstybių narių prašymu gali toliau vykdyti misijas į valstybes nares, kad pagal savo įgaliojimus pateiktų rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes sveikatai.
6.  Centras Komisijos ir valstybių narių prašymu gali toliau vykdyti nuolatines misijas į valstybes nares, kad pagal savo įgaliojimus pateiktų rekomendacijas dėl reagavimo į grėsmes sveikatai.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos suinteresuotos šalys gautų objektyvią, patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai prieinamą informaciją apie jo darbo rezultatus. Centras pateikia informaciją plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir per tam skirtą svetainę. Centras pateikia informaciją plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir per tam skirtą svetainę. Jis taip pat paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas nuomones.
Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos suinteresuotos šalys gautų objektyvią, patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai prieinamą informaciją apie jo darbo rezultatus. Centras pateikia informaciją plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir per tam skirtą svetainę. Centras pateikia informaciją plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir per tam skirtą svetainę, pateikdamas esminę informaciją visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Jis taip pat laiku paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas nuomones.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 2 dalis
b)  2 dalis išbraukiama;
Išbraukta.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 3 dalis
3.  Centras bendradarbiauja atitinkamai su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis atsižvelgdamas į viešojo informavimo kampanijas.
3.  Centras bendradarbiauja atitinkamai su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, PSO ir kitomis suinteresuotomis šalimis atsižvelgdamas į viešojo informavimo kampanijas.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Narių kadencija trunka trejus metus, ją galima pratęsti.
Narių kadencija trunka trejus metus, prireikus ją galima pratęsti.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  patvirtina bendrojo programavimo dokumento projektą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715* 32 straipsnį ir susijusias Komisijos gaires dėl bendrojo programavimo dokumento**;
e)  ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. patvirtina bendrojo programavimo dokumento projektą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/715* 32 straipsnį ir susijusias Komisijos gaires dėl bendrojo programavimo dokumento; bendrasis programavimo dokumentas priimamas Komisijai pareiškus teigiamą nuomonę, o daugiametė programa – pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Taryba;
________
___________
* 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1).
* 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1).
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos i punktas
i)  nustato taisykles, taikomas Centre vartojamoms kalboms, taip pat numato galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro vidaus darbe ir išorės komunikacijos tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem atvejais visoms suinteresuotoms šalims užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe.
i)  vienbalsiai nustato taisykles, taikomas Centre vartojamoms kalboms, taip pat numato galimybę vartoti skirtingas kalbas Centro įprastame vidaus darbe ir išorės komunikacijos tikslais, atsižvelgiant į poreikį abiem atvejais visoms suinteresuotoms šalims užtikrinti galimybę dalyvauti Centro darbe, naudojant kaip galima daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų, taip pat į ekspertų atliekamą mokslinių išvadų analizę ir visuomenės supratimą apie Centro darbą bei rekomendacijas. Jei reikia, tos taisyklės gali apimti kvalifikuotų vertėjų žodžiu (gestų kalbos arba žodžiu ar lytimųjų ženklų) naudojimą.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
17 straipsnio 1 dalis
(18)  17 straipsnis pakeičiamas taip:
Išbraukta.
„1. Nedarant poveikio 3 straipsnio 2 daliai, direktorių skiria administracinė valdyba penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną kartą pratęstas laikotarpiui iki penkerių metų, remdamasi Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu po atviro konkurso, kuriame susidomėjusieji kviečiami dalyvauti paskelbiant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitur.“; „1.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
17 straipsnio 2 dalis
2.   Administracinės valdybos nominuotas kandidatas prieš paskyrimą kviečiamas nedelsiant padaryti pareiškimą Europos Parlamente ir atsakyti į šios institucijos narių klausimus.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
18 straipsnio 8 punktas
8.  Direktorius gali pakviesti profesinių arba mokslinių institucijų, arba nevyriausybinių organizacijų, kurios pripažįstamos kaip turinčios patirties su Centro darbu susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus bendradarbiauti atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje patariamojo forumo atitinkamoje veikloje. Be to, Komisija gali pasiūlyti direktoriui ekspertus, profesinių ar mokslinių institucijų arba nevyriausybinių organizacijų atstovus pakviesti ad hoc.
8.  Centras struktūriškai įtraukia visuomenės sveikatos ekspertus, profesinių ir mokslo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų atstovus, visų pirma turinčius pripažintos patirties srityse, susijusiose su Centro darbu, taip pat kitose srityse, įskaitant neužkrečiamąsias ligas ir aplinkos apsaugą, į visą pagrindinę Centro, tam skirtų tinklų ir patariamojo forumo veiklą ir bendradarbiavimą vykdant konkrečias užduotis. Be to, Komisija ir valstybės narės gali pasiūlyti Centrui konsultuotis su profesinių arba mokslinių institucijų, arba nevyriausybinių organizacijų ekspertais arba atstovais ad hoc.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
19 straipsnio 2 punktas
19a)  19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Administracinės valdybos nariai, direktorius, patariamojo forumo nariai, taip pat mokslinėse darbo grupėse dalyvaujantys išorės ekspertai pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją nurodydami, kad nėra jokių interesų, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą, arba nurodydami visus tiesioginius arba netiesioginius interesus, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą. Šios deklaracijos pateikiamos raštu kiekvienais metais.
"2. Administracinės valdybos nariai, direktorius, patariamojo forumo nariai, taip pat mokslinėse darbo grupėse dalyvaujantys išorės ekspertai pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją nurodydami, kad nėra jokių interesų, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą, arba nurodydami visus tiesioginius arba netiesioginius interesus, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą. Šios deklaracijos pateikiamos raštu kiekvienais metais ir yra viešai prieinamos.“;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 straipsnio 4 dalis
20a)  20 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Asmens duomenimis nėra naudojamasi, jie nėra pranešami, išskyrus tais atvejais, kai tai ypač būtina atliekant centro misiją. Tokiais atvejais taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. [8]
"4. Asmens duomenimis nėra naudojamasi, jie nėra pranešami, išskyrus tais atvejais, kai tai ypač būtina atliekant centro misiją. Tokiais atvejais taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725.“;
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 20 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 straipsnio 4a dalis (nauja)
20b)  20 straipsnis papildomas šia dalimi:
“4a. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB, ar Centro ir Komisijos pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu vykdant pareigas pagal Reglamentą (EB) 2018/1725.
Centras nustato procedūras ir duomenų apsaugos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jo tvarkymo operacijos visiškai atitiktų duomenų teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslų ribojimo, duomenų kiekio sumažinimo, tikslumo, jų saugojimo apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principus, taip pat pritaikytosios duomenų apsaugos ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus.
Centras tvarko asmens duomenis, visų pirma sveikatos duomenis, susijusius su asmenimis, kurių tapatybė nustatyta arba ją galima nustatyti, tik tuo atveju, kai įrodyta, kad tai būtina ir proporcinga. Kai įmanoma, laikydamasis duomenų kiekio mažinimo principo, Centras naudojasi anoniminiais duomenimis, gautais taikant tokius metodus kaip randomizavimas ar apibendrinimas.
Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 20a straipsnį, kuriais papildo šį reglamentą nustatydama duomenų subjektų kategorijas, patenkančias į duomenų tvarkymo sritį, ir tvarkomų asmens duomenų kategorijas, kartu pateikdama konkrečių priemonių, kuriomis saugomos susijusių duomenų subjektų teisės ir laisvės, aprašymą, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų, visų pirma atsižvelgiant į konkrečias apsaugos priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neteisėtai prieigai prie duomenų ar jų perdavimui, ir nurodant duomenų saugojimo laikotarpius.“;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
20 a straipsnis (naujas)
20c)  įterpiamas šis straipsnis:
„ 20a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  20 straipsnio 4a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio dalinio keitimo reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 20 straipsnio 4a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 20 straipsnio 4 a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 21 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
21 straipsnio 6 punktas
6.  Centras kuria, diegia ir naudoja informacinę sistemą, galinčią keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija, kaip nurodyta šiame straipsnyje.
6.  Centras kuria, diegia ir naudoja informacinę sistemą, galinčią keistis įslaptinta ir neskelbtina neįslaptinta informacija, kaip nurodyta šiame straipsnyje, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 27 ir 33 straipsnius.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 23 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
23 straipsnio 8 punktas
8.  Direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jo pastabas vėliausiai iki rugsėjo 30 d. Šį atsakymą direktorius taip pat nusiunčia Valdančiajai tarybai ir Komisijai.
8.  Direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jo pastabas vėliausiai iki rugsėjo 30 d. Direktorius taip pat nusiunčia šį atsakymą administracinei valdybai, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 23 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
24 straipsnis
23a)  24 straipsnis pakeičiamas taip:
24 dalis
„24 straipsnis
Finansinio reglamento taikymas
Finansinio reglamento taikymas
Finansinio reglamento 185 straipsnis taikomas vykdant centro biudžetą, atliekant jo auditą ir laikantis apskaitos taisyklių.
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnis taikomas vykdant centro biudžetą, atliekant jo auditą ir laikantis apskaitos taisyklių.“
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Iki 2023 m. [įrašyti datą: treji metai nuo įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir administracinei valdybai pateikia Centro veiklos ataskaitą, į kurią įtraukiamas vertinimas:
Iki ... [įrašyti datą: treji metai nuo šio iš dalies keičiančio Reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir administracinei valdybai pateikia Centro veiklos ataskaitą, į kurią įtraukiamas vertinimas:
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  kaip Centras įgyvendino 14, 17 ir 18 straipsniuose nurodytas valdymo struktūras;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
31 straipsnio 2 dalis
2.  Iki 2028 m. [įrašyti datą: treji metai nuo įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas 5 metus Komisija įvertina Centro veiklos rezultatus, susijusius su jo tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūra ir vieta. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Centro įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.
2.  Iki ... [įrašyti datą: penkeri metai nuo šio iš dalies keičiančio Reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas 5 metus Komisija įvertina Centro veiklos rezultatus, susijusius su jo tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūra ir vieta. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Centro įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinės pasekmės.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
31 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Centrui nustatytus tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jo veiklos, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai iš dalies pakeisti arba panaikinti.
3.  Remdamasi 2 dalyje nurodytu vertinimu, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas. Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Centrui nustatytus tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jo veiklos, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai iš dalies pakeisti arba panaikinti.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0253/2021).

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika