Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0320(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0253/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0253/2021

Debates :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Balsojumi :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 04/10/2022 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0376
P9_TA(2022)0332

Pieņemtie teksti
PDF 342kWORD 93k
Otrdiena, 2021. gada 14. septembris - Strasbūra
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ***I
P9_TA(2021)0376A9-0253/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 14. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Savienība ir apņēmusies aizsargāt un uzlabot cilvēku veselību, jo īpaši apkarot galvenos pārrobežu veselības apdraudējumus, uzlabojot pasākumus, kas saistīti ar nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu uzraudzību, agru brīdināšanu par tiem un to apkarošanu.
(1)  Savienība ir apņēmusies prioritāri aizsargāt un uzlabot cilvēku veselību, veicot slimību profilaksi un pievēršoties galvenajiem veselības apdraudējumiem, ko panāktu ar nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu uzraudzību, izvērtēšanu, izziņošanu, gatavības uzlabošanu, agru brīdināšanu par tiem un to apkarošanu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Lai visiem būtu pieejamas augstas veiktspējas veselības sistēmas, ir vajadzīga holistiska pieeja sabiedrības veselībai. Centram būtu jāuzdod apzināt un uzraudzīt attiecības starp smagākajām nepārnēsājamām slimībām, lai novērtētu infekcijas slimību ietekmi uz veselības sistēmām kopumā un blakusslimību ietekmi uz Covid-19 pandēmijas laikā novērotajiem rezultātiem veselības jomā. Pamatojoties uz Centra plašo pieredzi pārnēsājamu slimību Savienības līmeņa uzraudzībā un monitorēšanā, esošo datu vākšanas rīku (TESSy) un saiknēm ar valstu sabiedrības veselības struktūrām, kuras atbildīgas gan par pārnēsājamām, gan nepārnēsājamām slimībām, Centram ir unikāla iespēja sniegt visaptverošu sabiedrības veselības informāciju, ko varētu izmantot politikas lēmumu pieņemšanā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija (PVO) jaunā koronavīrusa Covid-19 uzliesmojumu pasludināja par globālu pandēmiju. Ņemot vērā problēmas, ar kurām nācās saskarties, reaģējot uz pandēmiju, kļuva skaidrs, ka būtu jāstiprina Centra loma Savienības satvarā gatavībai un reaģēšanai uz krīzēm.
(3)  2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācija (PVO) jaunā koronavīrusa Covid-19 uzliesmojumu pasludināja par globālu pandēmiju. Ņemot vērā problēmas, ar kurām nācās saskarties, reaģējot uz pandēmiju, jo īpaši cilvēkiem, kuri cieš no nepārnēsājamām slimībām, un ņemot vērā efektivitātes nepilnības, kas konstatētas Savienības reaģēšanā šajā jomā, kļuva skaidrs, ka būtu jāstiprina Savienības satvars gatavībai un reaģēšanai uz krīzēm, lai labāk izmantotu Savienības un dalībvalstu spēju potenciālu reaģēt uz turpmākām pandēmijām.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Eiropas Ombuda 2021. gada 5. februāra lēmumā, kas attiecās uz stratēģisko izmeklēšanu OI/3/2020/TE, tika konstatētas vairākas būtiskas efektivitātes nepilnības Centra reaģēšanā uz Covid-19 pandēmiju. Centra informācijas vākšanas sistēma ir tāda, ka tās rezultātiem trūkst savlaicīgu, pilnīgu un salīdzināmu datu, un līdz ar to tiek ietekmēta Centra modelēšanas un prognozēšanas spēja, savāktās informācijas pārredzamības līmenis un veids, kā to paziņo sabiedrībai. Šīs nepilnības būtu jānovērš ar šo regulu, lai inter alia nodrošinātu, ka tiek uzlabota koordinācija un epidemioloģiskā uzraudzība, kā arī savlaicīga saziņa par Centra darbībām, un lai minētās darbības būtu pārredzamākas.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)  Centra spēja īstenot jaunos uzdevumus būs atkarīga no finansiālās palīdzības, kāda pieejama no Savienības, kā arī no pieejamajiem iekšējiem un ārējiem cilvēkresursiem. Lai Centrs spētu pildīt tam uzdotos jaunos uzdevumus, kas izriet no Covid-19 pandēmijas, Centram būs vajadzīgs lielāks finansējums un vairāk darbinieku. Šādus jaunus resursus Centram nevar piešķirt tikai no ad hoc uz projektiem orientētiem fondiem, piemēram, tiem, kas piešķirti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/5221a (programma“ ES – veselībai”), turklāt nepietiekami ir resursi, kas Centram jau piešķirti no 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmas. Tādēļ ir svarīgi pēc iespējas drīzāk palielināt Centra finansējumu un personālu.
_______________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/522 (2021. gada 24. marts), ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021.–2027. gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (OV L 107, 26.3.2021., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)
(3c)  Sabiedrības veselības vispārēja uzlabošana ar slimību profilaksi palīdzēs samazināt uzņēmību pret turpmākiem infekciju uzliesmojumiem. Būtu jāveicina sinerģija ar citām Savienības veselības iniciatīvām, tādām kā Eiropas Vēža uzveikšanas plāns, vai Savienības instrumentiem, piemēram, programmu “ES – veselībai”.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
3.d apsvērums (jauns)
(3d)  Savvaļas dzīvnieku un augu, kā arī citu dabas resursu pārmērīga izmantošana un straujš biodaudzveidības zudums apdraud cilvēka veselību. Tā kā cilvēka, dzīvnieku un vides veselība ir nesaraujami saistīta, pašreizējo un turpmāko krīžu risināšanā ļoti būtiski ir piemērot pieeju “Viena veselība”.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Ar šo regulu attiecīgi paplašina Centra kompetenci un uzdevumus, lai uzlabotu Centra spēju nodrošināt vajadzīgo zinātnisko kompetenci un atbalstīt darbības, kas saistītas ar nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanu, gatavību tām, reaģēšanas plānošanu un apkarošanu Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr..../...10 [ISC/2020/12524].
(5)  Ar šo regulu attiecīgi paplašina Centra kompetenci un uzdevumus, lai uzlabotu Centra spēju nodrošināt stabilu un neatkarīgu vajadzīgo zinātnisko kompetenci un atbalstīt darbības, kas saistītas ar nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanu, gatavību tām, reaģēšanas plānošanu un apkarošanu Savienībā, tostarp attiecībā uz pārnēsājamu slimību ietekmi uz smagākajām nepārnēsājamām slimībām un jo īpaši to savstarpējām saiknēm, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr..../...10 [ISC/2020/12524].
__________________
__________________
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXXX/XXXX (DATUMS) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES [OV: lūdzu ierakstīt pilnu nosaukumu un publikācijas atsauci uz Regulu par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (SCBTH).]
10 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXXX/XXXX (DATUMS) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES [OV: lūdzu ierakstīt pilnu nosaukumu un publikācijas atsauci uz Regulu par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (SCBTH).]
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Šajā sakarā Centra uzdevums būtu sniegt epidemioloģisko informāciju un tās analīzi, epidemioloģisko modelēšanu, paredzēšanu un prognozēšanu, attiecīgus riska novērtējumus un ieteikumus, kuros izklāstītas infekcijas slimību profilakses un kontroles iespējas. Tā darbībām vajadzētu būt saskaņotām ar pieeju “Viena veselība”, atzīstot savstarpējo saistību starp cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi. Tam būtu jāuzrauga valstu veselības aizsardzības sistēmu spēja reaģēt uz infekcijas slimību draudiem, jo īpaši ņemot vērā šīs informācijas nozīmi valsts gatavības un reaģēšanas plānu sagatavošanā. Centram būtu jāatbalsta tādu darbību īstenošana, ko finansē no attiecīgajām Savienības finansēšanas programmām un instrumentiem un kas saistītas ar infekcijas slimībām, jāsniedz norādījumi par ārstēšanu un gadījumu pārvaldība, pamatojoties uz jaunāko pierādījumu rūpīgu novērtējumu, jāatbalsta reaģēšana uz epidēmiju un uzliesmojumu dalībvalstīs un trešās valstīs, tostarp uz vietas, un jāsniedz sabiedrībai savlaicīga objektīva, ticama un viegli pieejama informācija par infekcijas slimībām. Centram būtu arī jāizveido skaidras procedūras sadarbībai ar sabiedrības veselības jomas dalībniekiem trešās valstīs, kā arī starptautiskām organizācijām, kas ir kompetentas sabiedrības veselības jomā, tādējādi veicinot ES apņemšanos stiprināt partneru gatavību un reaģēšanas spējas.
(6)  Šajā sakarā Centra uzdevums būtu laikus sniegt epidemioloģisko informāciju un tās analīzi, epidemioloģisko modelēšanu, paredzēšanu un prognozēšanu, attiecīgus riska novērtējumus un ieteikumus, kuros izklāstītas infekcijas slimību profilakses un kontroles iespējas. Tā darbībām vajadzētu būt saskaņotām ar pieeju “Viena veselība”, atzīstot savstarpējo saistību starp cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, jo daudzi slimību uzliesmojumi ir zoonotiskas izcelsmes. Tam būtu jāuzrauga, jāizvērtē un jāatbalsta valstu veselības aizsardzības sistēmu spēja reaģēt uz infekcijas slimību draudiem, jo īpaši ņemot vērā šīs informācijas nozīmi valsts gatavības un reaģēšanas plānu sagatavošanā, lai dalībvalstis spētu uzlabot savu veselības sistēmu spējas. Šādos plānos būtu jāietver ieteikumi politikas intervencēm saistībā ar pārnēsājamu slimību ietekmes uz veselības pakalpojumiem un aprūpi mazināšanu, jo īpaši attiecībā uz to pacientu stāvokli, kuri cieš no smagām nepārnēsājamām slimībām. Dalībvalstu veselības sistēmu spēju pārraudzība būtu jābalsta uz vienotiem rādītājiem un definīcijām, lai nodrošinātu salīdzināmību. Centram vajadzētu būt tiesīgam organizēt regulārus apmeklējumus dalībvalstīs, lai novērtētu veselības sistēmu spējas pārvaldīt veselības krīzes, un organizēt ad hoc inspekcijas dalībvalstīs, lai pārbaudītu gatavības un reaģēšanas plānus. Centram būtu jāatbalsta tādu darbību īstenošana, ko finansē no attiecīgajām Savienības finansēšanas programmām un instrumentiem un kas saistītas ar infekcijas slimībām, jāsniedz norādījumi par ārstēšanu un gadījumu pārvaldība, pamatojoties uz jaunāko pierādījumu rūpīgu novērtējumu, jāatbalsta reaģēšana uz epidēmiju un uzliesmojumu dalībvalstīs un trešās valstīs, ietverot reaģēšanu uz vietas un personāla apmācība, un jāsniedz sabiedrībai savlaicīga objektīva, ticama un viegli pieejama informācija par infekcijas slimībām. Centram būtu arī jāizveido skaidras procedūras sadarbībai ar sabiedrības veselības jomas dalībniekiem trešās valstīs, kā arī starptautiskām organizācijām, kas ir kompetentas sabiedrības veselības jomā, tādējādi veicinot ES apņemšanos stiprināt partneru gatavību un reaģēšanas spējas.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Lai efektīvi atbalstītu Centra darbu un nodrošinātu tā uzdevuma izpildi, būtu jāuzdod dalībvalstīm paziņot Centram datus par infekcijas slimību un citu īpašu veselības problēmu, piemēram, rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem, uzraudzību, par veselības aprūpē iegūtu infekciju saistībā ar infekcijas slimībām, pieejamos zinātniskos un tehniskos datus un informāciju, kas attiecas uz Centra uzdevumu, paziņot Centram par jebkādiem nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, informāciju par gatavības un reaģēšanas plānošanu un veselības aprūpes sistēmu spējām, kā arī sniegt attiecīgu informāciju, kas var būt noderīga, lai koordinētu reaģēšanu, kā arī noteikt atzītas kompetentās struktūras un ekspertus sabiedrības veselības jomā, kas būtu ar mieru palīdzēt Savienībai reaģēt uz veselības apdraudējumiem.
(7)  Piekļuve savlaicīgiem un pilnīgiem datiem ir priekšnoteikums, lai Centrs spētu veikt ātrus riska novērtējumus, tostarp epidemioloģisko modelēšanu un prognozēšanu. Lai efektīvi atbalstītu Centra darbu un nodrošinātu tā uzdevuma izpildi, dalībvalstīm laikus būtu jāpaziņo Centram salīdzināmi un augstas kvalitātes dati par pārnēsājamu slimību, tādu kā HIV, B un C vīrushepatīts un tuberkuloze, un citu īpašu veselības problēmu, piemēram, rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem, uzraudzību, par veselības aprūpē iegūtu infekciju saistībā ar infekcijas slimībām un to ietekmi uz smagākajām nepārnēsājamām slimībām, tostarp garīgās veselības slimībām. Dalībvalstīm būtu jāsniedz pieejamie zinātniskie un tehniskie dati un informācija, kas attiecas uz Centra uzdevumu, jāziņo Centram par jebkādiem nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un jāsniedz informācija par gatavības un reaģēšanas plānošanu un veselības aprūpes sistēmu spējām. Lai izvairītos no centienu dublēšanās un atšķirīgiem ieteikumiem, Centram un dalībvalstīm būtu jāvienojas par termiņiem, gadījumu definīcijām, rādītājiem, standartiem, protokoliem un procedūrām attiecībā uz saziņu, un Centram, PVO un valstu aģentūrām būtu efektīvi jāapmainās ar informāciju.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Komisijai sadarbībā ar Centru, Eiropas Vides aģentūru, Eiropas Ķimikāliju aģentūru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi būtu jāveicina ar vides, klimata un pārtikas faktoriem saistīto risku analīzes un novērtēšanas sistemātiska integrēšana epidemioloģiskajā uzraudzībā, ņemot vērā valstu veselības sistēmu nepilnības un mazāk aizsargāto grupu īpatsvars iedzīvotāju vidū, lai strādātu pie holistiskas pieejas pārnēsājamu slimību profilaksei un agrīnai atklāšanai. Šim nolūkam būtu jāizmanto esošās struktūras, tādas kā Eiropas Klimata un veselības novērošanas centrs, un struktūras, kas pašlaik tiek veidotas, piemēram, Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA).
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Lai uzlabotu gatavības un reaģēšanas plānošanu Savienībā, būtu jāpaplašina īpašu Centra tīklu darbība un tīklu veidošanas darbības, lai atspoguļotu Regulas (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]] darbības jomu. Šajā nolūkā Centram būtu jākoordinē un jāsniedz Komisijai un dalībvalstīm tehniskas un zinātniskas speciālās zināšanas, izmantojot specializētus tīklus ar kompetentām koordinējošām iestādēm, tostarp jaunizveidotiem laboratoriju tīkliem, kā arī, lai atbalstītu asins pārliešanu, transplantāciju un medicīnisko apaugļošanu.
(8)  Lai uzlabotu gatavības un reaģēšanas plānošanu Savienībā, būtu jāpaplašina īpašu Centra tīklu darbība un tīklu veidošanas darbības, lai atspoguļotu Regulas (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]] darbības jomu. Šajā nolūkā Centram būtu jākoordinē un jāsniedz Komisijai, dalībvalstīm un Veselības drošības komitejai (HSC) tehniskas un zinātniskas speciālās zināšanas, izmantojot specializētus tīklus ar kompetentām koordinējošām iestādēm, tostarp mudinot sadarboties ar Savienības jaunizveidotiem laboratoriju tīkliem, kā arī, lai atbalstītu asins pārliešanu, transplantāciju un medicīnisko apaugļošanu.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Lai uzlabotu infekcijas slimību un ar tām saistīto īpašo veselības problēmu epidemioloģiskās uzraudzības efektivitāti Savienībā, Centram būtu jāuzdod turpināt digitālo platformu un lietotņu izstrādi, atbalstot epidemioloģisko uzraudzību Savienības līmenī, ļaujot datu apkopošanā un analīzē izmantot digitālās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, un sniedzot dalībvalstīm tehniskus un zinātniskus ieteikumus integrētu epidemioloģiskās uzraudzības sistēmu izveidei. Šādas digitālās platformas un lietotnes būtu jāizstrādā ar integrētiem ES kosmosa datiem, lai tās integrētu nākotnes Eiropas veselības datu telpā, kā reglamentēts Savienības tiesību aktos.
(9)  Lai uzlabotu pārnēsājamu slimību un ar tām saistīto īpašo veselības problēmu epidemioloģiskās uzraudzības, izmeklēšanas un ārstēšanas efektivitāti un uzraudzītu šādu slimību savstarpējo saikni ar smagām nepārnēsājamām slimībām Savienībā, Centram būtu jāuzdod turpināt drošu un sadarbspējīgu digitālo platformu un lietotņu izstrādi, atbalstot epidemioloģisko uzraudzību Savienības līmenī, ļaujot datu apkopošanā un analīzē izmantot digitālās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu, datormodelēšanu un datorsimulācijas, un sniedzot dalībvalstīm tehniskus un zinātniskus ieteikumus integrētu epidemioloģiskās uzraudzības sistēmu izveidei. Šādas digitālās platformas un lietotnes būtu jāizstrādā ar integrētiem ES kosmosa datiem, lai tās integrētu nākotnes Eiropas veselības datu telpā, kā reglamentēts Savienības tiesību aktos.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Lai stiprinātu Savienības un dalībvalstu spējas novērtēt epidemioloģisko situāciju un veikt precīzu riska novērtējumu un atbilstoši reaģēt, Centram jo īpaši būtu jāuzrauga un jāziņo par infekcijas slimību tendencēm, jāatbalsta un jāatvieglo uz pierādījumiem balstītas reaģēšanas darbības, jāsniedz ieteikumi par to, kā uzlabot infekcijas slimību profilakses un kontroles programmas, kas izveidotas valsts un Savienības līmenī, jāpārrauga un jāizvērtē valstu veselības aizsardzības sistēmu spējas infekcijas slimību diagnosticēšanā, profilaksē un ārstēšanā, tostarp dzimumsensitīvi jāapzina iedzīvotāju riska grupas, kurām nepieciešami īpaši pasākumi, jāanalizē slimības sastopamības korelācija ar sociālajiem un vides faktoriem, un jāapzina infekcijas slimību pārneses un smaguma faktori, kā arī jānosaka vajadzības un prioritātes pētniecības jomā. Centram būtu jāsadarbojas ar izraudzītajiem valstu kontaktpunktiem uzraudzības jomā, izveidojot tīklu, kas stratēģiski konsultē Centru par šādiem jautājumiem un kas sekmētu veicinošu nozaru, piemēram, ES kosmosa datu un pakalpojumu, izmantošanu.
(10)  Lai stiprinātu Savienības un dalībvalstu spējas novērtēt epidemioloģisko situāciju un veikt precīzu riska novērtējumu un atbilstoši reaģēt, Centram, balstoties uz vienotiem rādītājiem, kurus ierosinājis Centrs un kuri izstrādāti ciešā sadarbībā un konsultācijās ar dalībvalstīm, jo īpaši būtu jāapzina jauni veselības apdraudējumi, jāuzrauga un jāziņo par pārnēsājamu slimību tendencēm, jāatbalsta, jākoordinē un jāatvieglo uz pierādījumiem balstītas reaģēšanas darbības, jāsniedz ieteikumi par to, kā uzlabot pārnēsājamu slimību profilakses un kontroles programmas, kas izveidotas valsts un Savienības līmenī, jāpārrauga, jāizvērtē un jāatbalsta dalībvalstis nolūkā augšupēji konverģēt valstu veselības aizsardzības sistēmu spējas pārnēsājamu slimību diagnosticēšanā, profilaksē, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā, tostarp dzimumsensitīvi jāapzina iedzīvotāju riska grupas, kurām nepieciešami īpaši pasākumi, jāanalizē slimības sastopamības korelācija ar sociālajiem, vides un klimata faktoriem, jāņem vērā blakusslimību ietekme uz pacientiem, kas cieš no pārnēsājamām slimībām, un ietekme uz viņu ārstēšanu, un jāapzina pārnēsājamu slimību pārneses un smaguma faktori, kā arī jānosaka vajadzības un prioritātes pētniecības jomā. Centram būtu jāsadarbojas ar izraudzītajiem valstu kontaktpunktiem uzraudzības jomā, izveidojot tīklu, kas stratēģiski konsultē Centru par šādiem jautājumiem un kas sekmētu veicinošu nozaru, piemēram, ES kosmosa datu un pakalpojumu, izmantošanu.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Centram būtu jāpalīdz Savienībā stiprināt spēju diagnosticēt, noteikt, atklāt un raksturot infekcijas ierosinātājus, kuri var apdraudēt sabiedrības veselību, nodrošinot Savienības references laboratoriju tīkla darbību saskaņā ar Regulu (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]]. Šis tīkls ir atbildīgs par labas prakses veicināšanu un saskaņošanu attiecībā uz diagnostiku, testēšanas metodēm un testu izmantošanu, lai nodrošinātu vienotu uzraudzību, paziņošanu un ziņošanu par slimībām, kā arī uzlabotu testēšanas un uzraudzības kvalitāti.
(11)  Centram būtu jāpalīdz Savienībā stiprināt spēju diagnosticēt, noteikt, atklāt un raksturot infekcijas ierosinātājus, kuri var apdraudēt sabiedrības veselību, integrēti nodrošinot šim nolūkam īpaši izveidota Savienības references laboratoriju tīkla darbību saskaņā ar Regulu (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]]. Šis tīkls ir atbildīgs par labas prakses veicināšanu un saskaņošanu attiecībā uz diagnostiku, testēšanas metodēm, apmācību par pašreizējām un inovatīvām procedūrām un testu izmantošanu, lai nodrošinātu vienotu uzraudzību, standartizētu paziņošanu un ziņošanu par slimībām, kā arī uzlabotu testēšanas un uzraudzības kvalitāti.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Gadījumā, ja infekcijas slimības rada pārrobežu veselības apdraudējumu, asins pārliešanas un transplantācijas dienesti dalībvalstīs var nodrošināt līdzekļus donoru ātrai testēšanai un eksponētības izvērtēšanai, kā arī imunitātes (pret slimību) novērtēšanai sabiedrībā kopumā. Šie pakalpojumi ir atkarīgi no ātriem riska novērtējumiem, ko Centrs veic, lai pasargātu no šādas infekcijas slimības pārnešanas pacientus, kuriem nepieciešama terapija ar cilvēka izcelsmes vielām. Šādi riska novērtējumi kalpo par pamatu tādu pasākumu pienācīgai pielāgošanai, ar kuriem nosaka cilvēka izcelsmes vielu kvalitātes un drošības standartus. Tādēļ šim nolūkam Centram būtu jāizveido un jāpārvalda valsts asins un transplantācijas dienestu tīkls un to iestādes.
(12)  Gadījumā, ja pārnēsājamas slimības rada pārrobežu veselības apdraudējumu, asins pārliešanas un transplantācijas dienesti dalībvalstīs var nodrošināt līdzekļus donoru ātrai testēšanai un eksponētības izvērtēšanai, kā arī imunitātes (pret slimību) novērtēšanai sabiedrībā kopumā. Šie pakalpojumi ir atkarīgi no ātriem, visaptverošiem un precīziem riska novērtējumiem, ko Centrs veic, lai pasargātu no šādas pārnēsājamu slimības pārneses pacientus, kuriem nepieciešama terapija ar cilvēka izcelsmes vielām. Šādi riska novērtējumi kalpo par pamatu tādu pasākumu pienācīgai pielāgošanai, ar kuriem nosaka cilvēka izcelsmes vielu kvalitātes un drošības standartus. Tādēļ šim nolūkam Centram būtu jāizveido un jāpārvalda valsts cilvēka izcelsmes vielu mikrobioloģiskā drošuma (SoHO) dienestu tīkls un to iestādes, kas ietver asins pārliešanu, orgānu transplantāciju un mākslīgo apaugļošanu.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Lai samazinātu epidēmiju biežumu un stiprinātu spējas novērst infekcijas slimības Savienībā, Centram būtu jāizstrādā satvars infekcijas slimību profilaksei, kurā būtu risināti tādi jautājumi kā vakcīnnovēršamas slimības, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, veselības izglītība, zināšanas par veselību un uzvedības maiņa.
(13)  Lai samazinātu epidēmiju biežumu un stiprinātu spējas novērst pārnēsājamas slimības Savienībā, Centram sadarbībā ar dalībvalstīm nolūkā ņemt vērā to pieredzi un attiecīgo situāciju būtu jāizstrādā satvars pārnēsājamu slimību profilaksei, kurā būtu risināti tādi jautājumi kā vakcīnnovēršamas slimības, vakcīnneizlēmība, izpratne par slimību pārneses ceļiem, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, veselības izglītība, veselībpratība, nevienlīdzība veselības jomā un slimību profilakse, uzvedības maiņa un saikne ar smagām nepārnēsājamām slimībām. Centram būtu jāsniedz norādījumi dalībvalstīm un jāpārrauga satvara īstenošana dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Centram būtu jāuzlabo gatavība un reaģēšanas spējas valstu un Savienības līmenī, sniedzot dalībvalstīm un Komisijai zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas. Šajā sakarā Centram ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju būtu jāveic dažādas darbības, tostarp Savienības un valstu gatavības un reaģēšanas plānu un gatavības uzraudzības un novērtēšanas satvaru izstrāde, jāsniedz ieteikumi par spējām novērst slimību uzliesmojumus, sagatavoties tiem un reaģēt uz tiem un par valstu veselības aizsardzības sistēmu stiprināšana. Centram būtu jāpaplašina datu vākšana un analīze attiecībā uz epidemioloģisko uzraudzību un saistītajām īpašajām veselības problēmām, epidēmijas situāciju attīstību, neparastām epidemioloģiskām parādībām vai jaunām nezināmas izcelsmes slimībām, tostarp trešās valstīs, molekulāro patogēnu datiem un veselības sistēmu datiem. Šajā nolūkā Centram būtu jānodrošina atbilstīgas datu kopas, kā arī procedūras, lai atvieglotu konsultācijas, datu nosūtīšanu un piekļuvi, jāveic Savienības līmeņa profilakses un kontroles pasākumu zinātnisks un tehnisks novērtējums un jāsadarbojas ar aģentūrām, kompetentajām struktūrām un organizācijām, kas darbojas datu vākšanas jomā.
(14)  Centram būtu jāuzlabo gatavība un reaģēšanas spējas valstu un Savienības līmenī, sniedzot dalībvalstīm un Komisijai zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas. Šajā sakarā Centram ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju būtu jāveic dažādas darbības, tostarp Savienības gatavības un reaģēšanas plānu izstrāde un valstu gatavības un reaģēšanas plānu un gatavības uzraudzības un novērtēšanas satvaru izstrādes veicināšana, jāsniedz ieteikumi par spējām novērst slimību uzliesmojumus, sagatavoties tiem un reaģēt uz tiem un par valstu veselības aizsardzības sistēmu stiprināšanu, ietverot apmācību un paraugprakses apmaiņu. Centram būtu jāpaplašina datu vākšana un analīze attiecībā uz epidemioloģisko uzraudzību un saistītajām īpašajām veselības problēmām, epidēmijas situāciju attīstību, neparastām epidemioloģiskām parādībām vai jaunām nezināmas izcelsmes slimībām, tostarp trešās valstīs, molekulāro patogēnu datiem, veselības sistēmu datiem un datiem par saikni starp pārnēsājamām slimībām un smagām nepārnēsājamām slimībām. Šajā nolūkā Centram būtu jānodrošina atbilstīgas datu kopas, kā arī procedūras, lai atvieglotu konsultācijas, datu drošu nosūtīšanu un piekļuvi, jāveic Savienības līmeņa profilakses un kontroles pasākumu zinātnisks un tehnisks novērtējums un jāsadarbojas ar PVO, attiecīgajām Savienības aģentūrām, kompetentajām struktūrām un organizācijām, kas darbojas datu vākšanas jomā.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Regula.../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]], paredz agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, kas ļauj Savienības līmenī paziņot brīdinājumus par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, kurus turpina izmantot Centrs. Ņemot vērā, ka modernās tehnoloģijas var būtiski atbalstīt veselības apdraudējumu apkarošanu un epidēmiju ierobežošanu un novēršanu, Centram būtu jāstrādā pie šīs sistēmas atjaunināšanas, lai varētu izmantot mākslīgā intelekta tehnoloģijas un sadarbspējīgus un privātumu aizsargājošus digitālos rīkus, piemēram, mobilās lietotnes, ar izsekošanas funkcijām, kas identificē apdraudētās personas.
(15)  Regula.../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]], paredz agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, kas ļauj Savienības līmenī paziņot brīdinājumus par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, kurus turpina izmantot Centrs. Ņemot vērā, ka modernās tehnoloģijas var būtiski atbalstīt veselības apdraudējumu apkarošanu un epidēmiju ierobežošanu un novēršanu, Centram būtu jāstrādā pie šīs sistēmas atjaunināšanas, lai varētu izmantot mākslīgā intelekta, augstas veiktspējas datošanas, in silico klīnisko izmēģinājumu un digitālās dvīņošanas tehnoloģijas un sadarbspējīgus un privātumu aizsargājošus digitālos rīkus, piemēram, mobilās lietotnes, ar izsekošanas funkcijām, kas identificē apdraudētās personas, vienlaikus mazinot riskus, piemēram, tos, ko rada neobjektīvas datu kopas, kļūdains sistēmas dizains, kvalitatīvu datu trūkums, pārmērīga paļaušanās uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, un ņemot vērā to, cik svarīgi ir paredzēt aizsardzības pasākumus, lai mazinātu šos riskus mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādes un īstenošanas posmos.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Centram saskaņā ar Regulu.../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]] būtu jānosaka atbilstošas spējas, lai atbalstītu reaģēšanu starptautiskā līmenī un uz vietas. Šīm spējām būtu jāļauj Centram mobilizēt un izmantot slimības uzliesmojuma palīdzības vienības, kas pazīstamas kā “ES veselības aizsardzības darba grupa”, lai palīdzētu vietējā līmenī reaģēt uz slimību uzliesmojumiem. Tādēļ Centram būtu jānodrošina spēja rīkot misijas dalībvalstīs, kā arī trešās valstīs un sniegt ieteikumus par reaģēšanu uz veselības apdraudējumiem. Šīs vienības varēs tikt izvietotas arī saskaņā ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu ar Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra atbalstu. Lai novērstu nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus un to sekas, Centram būtu arī jāatbalsta gatavības spēju stiprināšana saskaņā ar Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem (SVAN) trešās valstīs.
(16)  Centram saskaņā ar Regulu.../... [OV: lūdzu ierakstīt atsauci uz Regulu SCBTH [ISC/2020/12524]] būtu jānosaka atbilstošas spējas, lai atbalstītu reaģēšanu starptautiskā un reģionālā līmenī, kā arī uz vietas. Šīm spējām būtu jāļauj Centram mobilizēt un izmantot slimības uzliesmojuma palīdzības vienības, kas pazīstamas kā “ES veselības aizsardzības darba grupa”, lai palīdzētu vietējā līmenī reaģēt uz slimību uzliesmojumiem un apkopot uz vietas iegūtos datus. Tādēļ Centram būtu jānodrošina pastāvīga spēja rīkot misijas dalībvalstīs, kā arī trešās valstīs un sniegt ieteikumus par reaģēšanu uz veselības apdraudējumiem. Šīs vienības varēs tikt izvietotas arī saskaņā ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu ar Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra atbalstu. Lai novērstu nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus un to sekas, Centram būtu arī jāatbalsta gatavības spēju stiprināšana saskaņā ar Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem (SVAN) trešās valstīs.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Lai palīdzētu reaģēt uz uzliesmojumiem, kas var izplatīties Savienībā vai uz Savienību, Centram būtu jāizstrādā satvars ES veselības aizsardzības darba grupas mobilizācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES11 un jāveicina Savienības ekspertu uz vietas dalība starptautiskās reaģēšanas vienībās, lai atbalstītu Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Centram būtu jāuzlabo sava personāla, kā arī ekspertu no Savienības un EEZ valstīm, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm un ES partnervalstīm, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 233/201412, spēja efektīvi piedalīties misijās uz vietas un krīžu pārvarēšanā.
(17)  Lai palīdzētu reaģēt uz uzliesmojumiem, kas var izplatīties Savienībā vai uz Savienību, Centram būtu jāizveido pastāvīga ES veselības aizsardzības darba grupa un jāizstrādā satvars tās mobilizācijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES11 un jāveicina Savienības ekspertu uz vietas dalība starptautiskās reaģēšanas vienībās, lai atbalstītu un lai cieši sadarbotos ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Centram būtu jāuzlabo sava personāla, kā arī ekspertu no Savienības un EEZ valstīm, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā arī Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm un ES partnervalstīm, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 233/201412, spēja efektīvi piedalīties misijās uz vietas un krīžu pārvarēšanā. Tāpēc Centram būtu jāizstrādā satvars attiecībā uz atzītiem speciālo zināšanu līmeņiem.
__________________
__________________
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.).
11 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.).
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 44. lpp.).
12 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 233/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā 2014.–2020. gadam (OV L 77, 15.3.2014., 44. lpp.).
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)
(17a)  Dalībvalstīm, Komisijai un Centram būtu jānosaka atzītas kompetentās struktūras un sabiedrības veselības eksperti gan pārnēsājamu, gan nepārnēsājamu slimību jomā, kuri var palīdzēt Savienībai reaģēt uz veselības apdraudējumiem. Šādi eksperti un ieinteresētās personas, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas, būtu strukturāli jāiesaista visās Centra darbībās, un tiem būtu jāsniedz ieguldījums Centra konsultēšanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Ieinteresēto personu iesaistīšanā pilnībā būtu jāievēro pārredzamības un interešu konflikta noteikumi.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)
(17b)  Lai izveidotu spēcīgu Eiropas veselības savienību, Centram būtu jāveicina plašāka sadarbība un paraugprakses apmaiņa ar citām Savienības iestādēm un aģentūrām, tostarp ar plānoto HERA, un jānodrošina pieeju koordinēšana, kā arī jānovērš centienu pārklāšanās.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)
(17c)  Centram būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar kompetentajām struktūrām un starptautiskajām organizācijām sabiedrības veselības jomā, jo īpaši PVO.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
17.d apsvērums (jauns)
(17d)  Centram būtu efektīvi un pārredzami jāinformē plaša sabiedrība par esošiem un jauniem veselības riskiem. Lai palielinātu pārredzamību, Centram laikus būtu jāpublicē zinātniski pētījumi, pārskati, apsekojumi, ziņojumi, ātrie riska novērtējumi un veselības aprūpes sistēmu spēju novērtējumi. Šajā ziņā Centram būtu jārisina jautājumi saistībā ar pārredzamību, kā norādīts Eiropas Ombuda 2021. gada 5. februāra lēmumā attiecībā uz stratēģisko izmeklēšanu OI/3/2020/TE.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
17.e apsvērums (jauns)
(17e)  Centram būtu jānodrošina dzimumu un ģeogrāfiskais līdzsvars darbinieku vidū un vadības līmeņos, kā arī jānodrošina dzimumsensitīva pieeja visās savās darbībās.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Lai novērtētu Centram piemērojamo tiesību normu efektivitāti un lietderību, ir lietderīgi paredzēt regulāru Komisijas novērtējumu par Centra darbību.
(18)  Lai novērtētu Centram piemērojamo tiesību normu efektivitāti un lietderību, ir lietderīgi paredzēt ikgadēju Komisijas novērtējumu par Centra darbību.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Ar šo regulu Centram nepiešķir regulatīvas pilnvaras.
(19)  Ar šo regulu Centram nepiešķir regulatīvas pilnvaras. Tomēr Centram vajadzētu būt plašai koordinēšanas kompetencei un pilnvarām sniegt ieteikumus Savienības, valstu un starpreģionālā līmenī skaidru, vienotu un uz zinātni balstītu priekšlikumu veidā.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
(20a)  Tā kā veselības dati ir sensitīvi, Centram būtu jāievēro aizsardzības pasākumi un jānodrošina, ka tā veiktās datu apstrādes darbības atbilst tādiem datu aizsardzības principiem kā likumīgums, objektivitāte, pārredzamība, mērķierobežojums, datu minimizācija, precizitāte, uzglabāšanas termiņš, integritāte un konfidencialitāte. Saistībā ar jaunajiem uzdevumiem, kādi Centram tiek uzticēti ar šo regulu, Centram būtu jāpieņem konkrēti pasākumi, ar ko mazināt riskus, kas var rasties no neobjektīvu vai nepilnīgu datu nosūtīšanas no vairākiem avotiem, kā arī būtu jāievieš procedūras datu kvalitātes pārbaudīšanai. Centram stingri būtu jāievēro datu aizsardzības principi, kā noteikts Regulas (ES) 2018/17251a 27. pantā, vienlaikus nosakot piemērotus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus saskaņā ar minētās regulas 33. pantu.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)
(20b)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāatbild par šīs regulas noteikumu piemērošanas uzraudzību un nodrošināšanu attiecībā uz fizisko personu pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi, ko veic Centrs, un par Centra un datu subjektu konsultēšanu visos jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Ja Centra darbību veikšanai personas datu apstrāde nav nepieciešama, būtu jāievieš pasākumi, ar ko nodrošina anonimizētu datu izmantošanu saskaņā ar datu minimizēšanas principu. Ja anonimizēšana neļautu sasniegt konkrēto apstrādes mērķi, dati būtu jāpseidonimizē. Ja šīs regulas nolūkiem ir jāapstrādā personas dati, tas būtu jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Visu veidu personas datu apstrādei, balstoties uz šo regulu, būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a, Regulu (ES) 2018/1725 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK1b. Šī regula neskar dalībvalstu pienākumus, kas noteikti Regulā (ES) 2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK.
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
20.c apsvērums (jauns)
(20c)  Lai ievērotu attiecīgos datu aizsardzības tiesību aktus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz datu subjektu kategoriju noteikšanu datu apstrādes darbības jomā un apstrādāto personas datu kategoriju noteikšanu, kā arī jāsniedz konkrēto pasākumu apraksts, ar kuriem aizsargātu iesaistīto datu subjektu tiesības un brīvības. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
__________________
1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – paplašināt Centra kompetenci un uzdevumus, lai uzlabotu Centra spēju nodrošināt vajadzīgās zinātniskās speciālās zināšanas un atbalstīt darbības, ar kurām apkaro nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus Savienībā, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet veselības apdraudējumu pārrobežu rakstura un ātras, koordinētas un saskaņotas reakcijas dēļ tos var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Eiropas Savienības līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
(22)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – paplašināt Centra kompetenci un uzdevumus, lai uzlabotu Centra spēju nodrošināt vajadzīgās zinātniskās speciālās zināšanas un atbalstīt darbības, ar kurām apkaro nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus Savienībā, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet veselības apdraudējumu pārrobežu rakstura un ātras, labāk koordinētas un saskaņotas reakcijas uz jauniem veselības apdraudējumiem dēļ tos var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Eiropas Savienības līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
2. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
(1a)  “cilvēka slimību profilakse un kontrole” ir dažādie ieteikumi un pasākumi, ko izdod un īsteno kompetentās sabiedrības veselības iestādes dalībvalstīs un Savienībā, tādas kā Centrs, lai novērstu un apturētu slimību izplatīšanos;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
2. pants – 1. daļa – 3. punkts
3)  “specializēts tīkls” ir jebkurš īpašs tīkls slimību, īpašu veselības problēmu vai sabiedrības veselības funkciju jomā, lai nodrošinātu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām koordinējošajām struktūrām;
3)  “specializēts tīkls” ir jebkurš īpašs tīkls slimību, īpašu veselības problēmu vai sabiedrības veselības funkciju jomā, kuram Centrs sniedz atbalstu, kuru tas koordinē un kurš paredzēts, lai nodrošinātu sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām koordinējošajām struktūrām;
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
4a)  “smaga nepārnēsājama slimība” ir dzīvībai bīstama hroniska slimība, kas parasti ir ilgstoša un izriet no ģenētisku, fizioloģisku, vides un uzvedības faktoru kombinācijas, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, vēzis, elpošanas orgānu slimības, diabēts vai garīgas saslimšanas, un kas Savienībā skar lielu skaitu cilvēku;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 1. punkts – 1. daļa
Lai uzlabotu Savienības un dalībvalstu spēju aizsargāt cilvēku veselību, novēršot un kontrolējot cilvēku infekcijas slimības un ar to saistītās īpašās veselības problēmas, kas izklāstītas 2. pantā Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru], Centra uzdevums ir identificēt, novērtēt un ziņot par pašreizējiem un jauniem infekcijas slimību draudiem cilvēku veselībai un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus reaģēšanai Savienības un valstu līmenī, kā arī reģionālā līmenī.
Lai uzlabotu Savienības un dalībvalstu spēju aizsargāt cilvēku veselību, novēršot un kontrolējot cilvēku pārnēsājamas slimības un attiecīgās smagās nepārnēsājamās slimības un veselības apdraudējumus, tostarp saistītās īpašās veselības problēmas, kas izklāstītas 2. pantā Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru], Centra uzdevums ir identificēt, novērtēt, ziņot un attiecīgā gadījumā viegli piekļūstamā veidā nodrošināt informāciju par pašreizējiem un jauniem infekcijas slimību un attiecīgo smago nepārnēsājamo slimību un saistīto īpašo veselības problēmu draudiem cilvēku veselībai sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām struktūrām vai pēc savas iniciatīvas, izmantojot specializētu tīklu, un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus un koordinēšanas atbalstu reaģēšanai Savienības un valstu līmenī, kā arī strapreģionālā un reģionālā līmenī. Sniedzot šādus ieteikumus, Centrs ņem vērā esošos valstu krīzes pārvaldības plānus un katras dalībvalsts attiecīgos apstākļus.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Ja notiek nezināmas izcelsmes slimību uzliesmojumi, kas var izplatīties Savienībā vai līdz tai, Centrs rīkojas pēc savas ierosmes, līdz tiek noskaidrots slimības uzliesmojuma avots. Ja ir skaidrs, ka attiecīgais gadījums nav infekcijas slimības uzliesmojums, pēc kompetentās struktūras lūguma Centra darbība norit tikai sadarbībā ar minēto struktūru.
Ja notiek nezināmas izcelsmes slimību uzliesmojumi, kas var izplatīties Savienībā vai līdz tai, Centrs rīkojas pēc savas ierosmes, līdz tiek noskaidrots slimības uzliesmojuma avots. Ja ir skaidrs, ka attiecīgais gadījums nav pārnēsājamas slimības uzliesmojums, Centrs pēc kompetento struktūru lūguma sadarbojas ar šīm struktūrām un sniedz riska novērtējumu.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 1. punkts – 3. daļa
Lai nodrošinātu, ka darbība ir visaptveroša, saskaņota un papildina citas darbības, Centrs, veicot savu uzdevumu, ņem vērā visus dalībvalstu, Komisijas un citu Savienības struktūru vai aģentūru pienākumus un tādu starptautisku organizāciju pienākumus, kas darbojas sabiedrības veselības aizsardzības jomā.
Lai nodrošinātu, ka darbība ir koordinēta, visaptveroša, saskaņota, konsekventa un papildina citas darbības, Centrs, veicot savu uzdevumu, ņem vērā visus dalībvalstu, Komisijas un citu Savienības struktūru vai aģentūru pienākumus un kompetences un tādu starptautisku organizāciju pienākumus, kas darbojas sabiedrības veselības aizsardzības jomā.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2)  Centrs savu finansiālo iespēju un pilnvaru robežās veic šādus uzdevumus:
2)  Centrs savu pilnvaru robežās veic šādus uzdevumus:
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)  meklē, vāc, salīdzina, novērtē un izplata attiecīgus zinātniskus un tehniskus datus un informāciju, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas;
a)  meklē, vāc, salīdzina, novērtē un izplata attiecīgus zinātniskus un tehniskus datus un informāciju, ņemot vērā jaunākās pieejamās tehnoloģijas, tostarp mākslīgo intelektu;
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
aa)  ciešā sadarbībā un apspriežoties ar dalībvalstīm izstrādā attiecīgus vienotus rādītājus, kas piemērojami standartizētām datu vākšanas procedūrām un riska novērtējumiem, un atbalsta dalībvalstu īstenotu augšupēju konverģenci attiecībā uz pārnēsājamu slimību pārvaldību;
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
ab)  ciešā sadarbībā un apspriežoties ar dalībvalstīm nosaka termiņus un procedūras informācijas apmaiņai par smagām nepārnēsājamām slimībām, kas minētas ha) apakšpunktā, un nosaka rādītājus, kuri nepieciešami minētajā punktā izklāstītās ietekmes izvērtēšanai;
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b)  nodrošina analīzi, zinātniskus ieteikumus, atzinumus un atbalstu Savienības un dalībvalstu darbībām saistībā ar pārrobežu veselības apdraudējumiem, tostarp riska novērtējumus, epidemioloģiskās informācijas analīzi, epidemioloģisko modelēšanu, paredzēšanu un prognozēšanu, ieteikumus darbībām, kas veicamas, lai novērstu un kontrolētu infekcijas slimību draudus un citas īpašas veselības problēmas, ieguldījumu pētniecības prioritāšu noteikšanā un zinātnisko un tehnisko palīdzību, kas ietver apmācību, un citas darbības saskaņā ar tā pilnvarām;
b)  nodrošina analīzi, zinātniskus ieteikumus, atzinumus, vadlīnijas un atbalstu Savienības un dalībvalstu darbībām saistībā ar pārrobežu veselības apdraudējumiem, tostarp riska novērtējumus, epidemioloģiskās informācijas analīzi, epidemioloģisko modelēšanu, paredzēšanu un prognozēšanu, ieteikumus darbībām, kas veicamas, lai novērstu un kontrolētu pārnēsājamu slimību draudus un citas īpašas veselības problēmas, tostarp iespējamu milzīgu ietekmi uz pacientiem, kuri cieš no smagām nepārnēsājamām slimībām, un ieguldījumu pētniecības prioritāšu noteikšanā;
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts
ba)  identificē un uzrauga smagu nepārnēsājamu slimību ietekmi uz pārnēsājamu slimību biežumu, smagumu un mirstības rādītājiem;
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c)  koordinē tāda vienota Eiropas informācijas tīkla izveidi, kurā ietvertas struktūras, kas darbojas Centra kompetencei atbilstošajās jomās, ieskaitot tīklus, ko izveido, veicot sabiedrības veselības aizsardzības darbības, kuras atbalsta Komisija, un izmantojot specializētos tīklus;
c)  koordinē tāda vienota Eiropas informācijas tīkla izveidi, kurā ietvertas struktūras, organizācijas un eksperti, kas darbojas Centra kompetencei atbilstošajās jomās, ieskaitot tīklus, ko izveido, veicot sabiedrības veselības aizsardzības darbības, kuras atbalsta Komisija, un izmantojot specializētos tīklus, vienlaikus nodrošinot, ka pilnībā tiek ievēroti noteikumi par pārredzamību un interešu konfliktiem;
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d)  apmainās ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi;
d)  apmainās ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi, kā arī sniedz zinātnisko un tehnisko palīdzību, tostarp apmācību;
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
e)  uzrauga veselības aizsardzības sistēmu spējas, kas attiecas uz infekcijas slimību apdraudējumu pārvaldību un citām īpašām veselības problēmām;
e)  uzrauga veselības aizsardzības sistēmu spējas, kas attiecas uz infekcijas slimību apdraudējumu pārvaldību un citām īpašām veselības problēmām, pamatojoties uz šā panta aa) apakšpunktā minētajiem vienotajiem rādītājiem un Regulas (ES) .../... [SCBTH regula] 7. panta 1. punktā izklāstītajiem elementiem; Centrs organizē regulārus apmeklējumus dalībvalstīs, lai uz vietas novērtētu šā punkta pirmajā daļā minētās veselības sistēmu spējas, un nodrošina informācijas apmaiņu ar kompetentajām iestādēm, lai pārvaldītu veselības krīzes;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea)  dalībvalstīs izcelsmes vietā organizē inspekcijas katrā atsevišķajā gadījumā, lai sniegtu papildu atbalstu un uzraudzītu progresu šīs regulas 5.b pantā noteikto pienākumu īstenošanā un izpildē, vajadzības gadījumā ņemot vērā Regulas (ES).../... [SCBTH regula] 5. panta 5. punktā minēto stresa testu rezultātus; dalībvalstī veiktās inspekcijas rezultātus ziņojuma veidā iesniedz Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei un attiecīgajām Savienības aģentūrām;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)
eb)  atbalsta valstu veikto uzraudzību saistībā ar reaģēšanu uz smagām pārnēsājamām slimībām, lai novērtētu progresu šādu slimību ārstēšanā Savienībā;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
f)  veicina tādu darbību izstrādi un īstenošanu, kas finansētas no attiecīgām Savienības finansēšanas programmām un instrumentiem, tostarp kopīgu darbību īstenošanu;
f)  veicina tādu darbību izstrādi un īstenošanu, kas finansētas no attiecīgām Savienības finansēšanas programmām un instrumentiem, tostarp kopīgu darbību īstenošanu veselības jomā;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
g)  pēc Komisijas vai Veselības drošības komitejas (HSC) pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniedz pamatnostādnes infekcijas slimību un citu sabiedrības veselībai būtisku īpašu veselības problēmu ārstēšanai un pārvaldībai, sadarbojoties ar attiecīgajām sabiedrībām;
g)  pēc Komisijas vai saskaņā ar Regulas (ES) .../... [SCBTH regula] 4. pantu izveidotās Veselības drošības komitejas (HSC) pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniedz pamatnostādnes, ieteikumus un priekšlikumus koordinētai rīcībai pārnēsājamu slimību un citu sabiedrības veselībai būtisku īpašu veselības problēmu, piemēram, smagu nepārnēsājamu slimību, uzraudzībai, monitorēšanai, diagnosticēšanai, ārstēšanai un pārvaldībai, tostarp sadarbojoties ar attiecīgajām organizācijām, kurām ir pieredze un specializētās zināšanas minēto slimību un veselības problēmu ārstēšanā un gadījumu pārvaldībā, vienlaikus izvairoties no pašreizējo pamatnostādņu dublēšanas, izņemot gadījumus, kad šādas pamatnostādnes jāatjaunina, ja kļuvuši pieejami jauni zinātniskie dati;
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
h)  atbalsta reaģēšanu uz epidēmijām un uzliesmojumiem dalībvalstīs un trešās valstīs, papildinot citus Savienības instrumentus reaģēšanai ārkārtas situācijās, jo īpaši Savienības civilās aizsardzības mehānismu;
h)  atbalsta reaģēšanu uz epidēmijām un uzliesmojumiem dalībvalstīs un trešās valstīs, papildinot un cieši koordinējot citus Savienības instrumentus reaģēšanai ārkārtas situācijās, jo īpaši Savienības civilās aizsardzības mehānismu, sniedzot ieteikumus par medicīnisko pretlīdzekļu krājumu veidošanu sadarbībā ar Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un citām Savienības aģentūrām un struktūrām;
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
ha)  vāc informāciju savas esošās infrastruktūras ietvaros par nepārnēsājamām slimībām, jo īpaši tām, kuru tendences un ārstēšanu būtiski ietekmē pandēmijas, tādām kā vēzis, diabēts vai garīgās saslimšanas;
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – j apakšpunkts
j)  pēc Komisijas vai Veselības drošības komitejas pieprasījuma sniedz uz pierādījumiem balstītus paziņojumus sabiedrībai par infekcijas slimībām, to radītajiem veselības apdraudējumiem un attiecīgajiem profilakses un kontroles pasākumiem.
j)  pēc Komisijas vai HSC pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas laikus un viegli pieejamā veidā sniedz uz pierādījumiem balstītus paziņojumus sabiedrībai visās Savienības oficiālajās valodās par pārnēsājamām slimībām, to radītajiem veselības apdraudējumiem, iespējamo ietekmi uz pacientiem, kuri cieš no smagām nepārnēsājamām slimībām, un attiecīgajiem profilakses un kontroles pasākumiem;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)
ja)  izveido un pastāvīgi atjaunina publiski pieejamu datubāzi ar atzītām valstu kompetentajām struktūrām un sabiedrības veselības ekspertiem, kas darbojas Centra misijai atbilstošajā darbības jomā, sniedzot attiecīgos dalībvalstu datus.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
3. pants – 3. punkts
3.  Centrs, Komisija, attiecīgās Savienības struktūras vai ES aģentūras un dalībvalstis sadarbojas, lai veicinātu to attiecīgo darbību efektīvu savstarpēju saskaņotību.
3.  Centrs, Komisija, attiecīgās Savienības struktūras vai ES aģentūras un dalībvalstis pilnīgi pārredzami sadarbojas, lai veicinātu savu attiecīgo darbību efektīvu savstarpēju saskaņotību.
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Dalībvalstis:
Dalībvalstis nodrošina koordināciju un sadarbību ar Centru saistībā ar visiem 3. pantā minētajiem Centra uzdevumiem un pienākumiem un veic šādas darbības:
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – a punkts
a)  savlaicīgi un atbilstoši saskaņotajām gadījumu definīcijām, rādītājiem, standartiem, protokoliem un procedūrām paziņo Centram datus par infekcijas slimību un citu īpašu veselības problēmu uzraudzību, kas veikta saskaņā ar 13. pantu Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru], un pieejamos zinātniskos un tehniskos datus un informāciju, kas attiecas uz Centra uzdevumu, tostarp par sagatavotību un veselības aprūpes sistēmu spējām atklāt, novērst infekcijas slimību uzliesmojumus, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem;
a)  regulāri un atbilstoši saskaņotajiem termiņiem, gadījumu definīcijām, rādītājiem, standartiem, protokoliem un procedūrām paziņo Centram datus par pārnēsājamu slimību un citu īpašu veselības problēmu uzraudzību, kas veikta saskaņā ar 13. pantu Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru], un pieejamos zinātniskos un tehniskos datus un informāciju, kas attiecas uz Centra uzdevumu, tostarp par sagatavotību un veselības aprūpes sistēmu spējām atklāt, novērst pārnēsājamu slimību uzliesmojumus, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
aa)  izmanto 3. panta 2. punktā minētos rādītājus, lai novērtētu savu iekšzemes veselības situāciju, un paziņo šos rādītājus Centram, lai tas varētu salīdzināt datus;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – b punkts
b)  informē Centru par jebkādiem nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, tiklīdz tie ir atklāti, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS), un nekavējoties paziņo par veiktajiem reaģēšanas pasākumiem, kā arī visu attiecīgo informāciju, kas var būt noderīga reaģēšanas koordinēšanai, kā minēts 21. pantā Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru], un
b)  informē Centru par jebkādiem nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, tiklīdz tie ir atklāti, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS), un nekavējoties paziņo par veiktajiem reaģēšanas pasākumiem, kā arī visu attiecīgo informāciju, kas var būt noderīga reaģēšanas koordinēšanai, kā minēts 21. pantā Regulā (ES).../... [OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru],
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – c punkts
c)  Centra kompetencei atbilstošajā darbības jomā nosaka kompetentās struktūras un sabiedrības veselības ekspertus, kurus varētu darīt pieejamus, lai palīdzētu Savienībai reaģēt uz veselības apdraudējumiem, piemēram, rīkot misijas dalībvalstīs, lai sniegtu ekspertu konsultācijas un veiktu izmeklēšanu uz vietas attiecībā uz slimības perēkļiem vai uzliesmojumiem.
c)  Centra kompetencei atbilstošajā darbības jomā nosaka kompetentās struktūras, sabiedrības veselības ekspertus un organizācijas, kurus varētu darīt pieejamus, lai palīdzētu Savienībai reaģēt uz veselības apdraudējumiem, piemēram, rīkot misijas dalībvalstīs, pārrobežu reģionos vai trešās valstīs, lai sniegtu ekspertu konsultācijas un veiktu izmeklēšanu uz vietas attiecībā uz slimības perēkļiem vai uzliesmojumiem.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)
ca)  izstrādā valstu gatavības un reaģēšanas plānus saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) .../... [Regula SCBTH], laikus tos atjaunina, ņemot vērā Centra ieteikumus, un ziņo par savu gatavības un reaģēšanas plānošanu un īstenošanu valsts līmenī saskaņā ar minētās regulas 7. pantu;
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)
cb)  veicina datu vākšanas digitalizāciju un datu paziņošanas procesu starp valstu un Savienības uzraudzības sistēmām, vienlaikus nodrošinot finanšu līdzekļus, lai vajadzīgā informācija tiktu sniegta laikus; un
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
4. pants – 1. daļa – cc punkts (jauns)
cc)  nekavējoties ziņo Centram par ikvienu datu paziņošanas nokavējumu kopā ar paskaidrojumu un plānoto datumu, kurā dati tiks iesniegti.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 1. punkts
1.  Centrs atbalsta dalībvalstu atzīto kompetento struktūru tīklošanas darbības, nodrošinot Komisijai un dalībvalstīm koordināciju un tehnisko un zinātnisko kompetenci, kā arī izmantojot specializētos tīklus.
1.  Centrs atbalsta un pastāvīgi attīsta dalībvalstu atzīto kompetento struktūru tīklošanas darbības, nodrošinot Komisijai un dalībvalstīm koordināciju un tehnisko un zinātnisko kompetenci, kā arī izmantojot specializētos tīklus.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 1. daļa
Centrs nodrošina Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā minēto infekcijas slimību un ar tām saistīto īpašu veselības problēmu epidemioloģiskās uzraudzības tīkla integrētu darbību.
Centrs nodrošina pārnēsājamu slimību un īpašu veselības problēmu epidemioloģiskās uzraudzības tīkla integrētu darbību, piemēram, attiecībā uz smagu nepārnēsājamu slimību vai hronisku veselības stāvokļu neparedzētu pieaugumu un ar veselību saistītiem vidiskiem apdraudējumiem, tostarp tiem, kas minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā Regulā (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru]].
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts
a)  nodrošina tādu digitālo platformu un lietotņu turpmāku izstrādi, kas atbalsta epidemioloģisko uzraudzību Savienības līmenī, atbalstot dalībvalstis ar tehniskiem un zinātniskiem ieteikumiem, lai izveidotu integrētas uzraudzības sistēmas, kas vajadzības gadījumā ļautu veikt uzraudzību reāllaikā, izmantojot esošās ES kosmosa infrastruktūras un pakalpojumus;
a)  nodrošina tādu digitālo platformu un lietotņu pastāvīgu izstrādi, tostarp uzraudzības platformu, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES).../... 14. pantu [SCBTH Regula], kas atbalsta epidemioloģisko uzraudzību Savienības līmenī, atbalstot dalībvalstis ar tehniskiem un zinātniskiem ieteikumiem, lai izveidotu integrētas uzraudzības sistēmas, kas vajadzības gadījumā ļautu veikt uzraudzību reāllaikā, un pierāda datu vākšanas un izmantošanas nepieciešamību un proporcionalitāti pēc novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (DPIA), kā arī izmanto esošās ES digitālās kosmosa infrastruktūras un pakalpojumus ar mērķi vienkāršot datu apmaiņas procesu un samazināt administratīvo slogu Savienības un dalībvalstu līmenī; minētās digitālās platformas un lietotnes īsteno ar integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725* 27. pantu, ņemot vērā jaunākās tehnoloģijas;
____________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – b punkts
b)  nodrošina specializēto uzraudzības tīklu kvalitāti, pārraugot un novērtējot epidemioloģiskās uzraudzības darbības (tostarp nosakot uzraudzības standartus un pārraudzības datu pilnīgumu), lai nodrošinātu optimālu darbību;
b)  nodrošina specializēto uzraudzības tīklu kvalitāti, pārraugot un novērtējot epidemioloģiskās uzraudzības darbības (tostarp nosakot uzraudzības standartus, pārraudzības datu pilnīgumu un novērtēšanas rādītājus), lai nodrošinātu optimālu darbību;
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – c punkts
c)  uztur datubāzi(-es) šādai epidemioloģiskai uzraudzībai, koordinē darbību ar citu attiecīgo datubāžu turētājiem un strādā pie saskaņotām pieejām datu vākšanai un modelēšanai;
c)  uztur datubāzi(-es) šādai epidemioloģiskai uzraudzībai, koordinē darbību ar citu attiecīgo datubāžu turētājiem un strādā pie saskaņotām pieejām datu vākšanai un modelēšanai, lai nodrošinātu salīdzināmus Savienības mēroga datus, uz ko balstīt lēmumu pieņemšanu; pildot savus pienākumus, Centrs pēc iespējas samazina riskus, kas var rasties no neprecīzu, nepilnīgu vai neobjektīvu datu nosūtīšanas no vienas datubāzes uz citu, kā arī izstrādā stingras procedūras datu kvalitātes pārbaudei;
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – ca punkts
ca)  apkopo un analizē dalībvalstu sniegto informāciju par pandēmiju ietekmi uz attiecīgo smago nepārnēsājamo slimību cēloņiem un ārstēšanu;
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – d punkts
d)  paziņo Komisijai un dalībvalstīm datu analīzes rezultātus;
d)  paziņo Komisijai un dalībvalstīm datu analīzes rezultātus un ierosina paziņojumus par sabiedrības informēšanu;
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 2. punkts – 2. daļa – g punkts
g)  nodrošina uzraudzības digitālo platformu sadarbspēju ar digitālajām infrastruktūrām, ļaujot izmantot veselības datus veselības aprūpes, pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem un nolūkā integrēt minētās platformas un infrastruktūras Eiropas veselības datu telpā, kā reglamentēts Savienības tiesību aktos, un izmantot citus attiecīgos datus, piemēram, vides faktorus.
g)  nodrošina uzraudzības digitālo platformu sadarbspēju ar digitālajām infrastruktūrām, ļaujot izmantot veselības datus veselības aprūpes, pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679* 9. panta 2. punkta h) un i) apakšpunktu, pēc DPIA veikšanas un pēc jebkādu risku mazināšanas, kas varētu apdraudēt datu subjektu tiesības un brīvības, un nolūkā integrēt minētās platformas un infrastruktūras Eiropas veselības datu telpā, kā reglamentēts Savienības tiesību aktos, un izmantot citus attiecīgos datus, piemēram, vides faktorus vai apstākļus, kas var smagi ietekmēt veselības jomu Savienības vai starpreģionālā līmenī.
__________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 3. punkts
3.  Centrs savu pilnvaru ietvaros atbalsta HSC, Padomes un citu Savienības struktūru darbu, lai koordinētu reaģēšanu uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.
3.  Centrs savu pilnvaru ietvaros atbalsta HSC, Padomes un vajadzības gadījumā citu Savienības struktūru darbu, lai koordinētu reaģēšanu uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
a)  pārrauga infekcijas slimību tendences laika gaitā un starp dalībvalstīm un trešām valstīm un ziņo par tām, pamatojoties uz saskaņotiem rādītājiem, lai novērtētu pašreizējo situāciju un veicinātu atbilstīgu, uz pierādījumiem balstītu rīcību, tostarp apzinot specifikācijas saskaņotai datu vākšanai no dalībvalstīm;
a)  pārrauga pārnēsājamu slimību tendences un savstarpējo saikni ar smagām nepārnēsājamām slimībām un hroniskiem veselības stāvokļiem un sekām pacientiem, kuri cieš no šādām slimībām un veselības stāvokļiem, laika gaitā un starp dalībvalstīm un trešām valstīm un ziņo par tām, pamatojoties uz saskaņotiem rādītājiem, lai novērtētu pašreizējo situāciju un veicinātu atbilstīgu, uz pierādījumiem balstītu rīcību, tostarp apzinot specifikācijas saskaņotai datu vākšanai no dalībvalstīm;
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 4. punkts – d apakšpunkts
d)  pārrauga un novērtē veselības aprūpes sistēmu spēju diagnosticēt, novērst un ārstēt konkrētas infekcijas slimības, kā arī pacientu drošību;
d)  balstoties uz vienotiem rādītājiem un definīcijām, pārrauga un novērtē veselības aprūpes sistēmu spēju diagnosticēt, novērst un ārstēt konkrētas pārnēsājamas slimības, kā arī pacientu drošību un valstu veselības sistēmu izturētspēju lielu slimības uzliesmojumu gadījumā;
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 4. punkts – f apakšpunkts
f)  palīdz novērtēt infekcijas slimību iedzīvotājiem radīto slogu, izmantojot tādus datus kā slimību izplatība, komplikācijas, hospitalizācija un mirstība, un nodrošina, ka šie dati tiek sadalīti pēc vecuma, dzimuma un invaliditātes;
f)  palīdz novērtēt pārnēsājamu slimību iedzīvotājiem radīto slogu, izmantojot tādus datus kā slimību izplatība, komplikācijas, hospitalizācija un mirstība, un nodrošina, ka šie dati tiek sadalīti pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un pacientu blakusslimības;
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 4. punkts – h apakšpunkts
h)  apzina slimību pārnešanas riska faktorus, riska grupas, tostarp slimības sastopamības un smaguma korelāciju ar sociālajiem un vides faktoriem, kā arī pētniecības prioritātes un vajadzības.
h)  apzina slimību pārnešanas riska faktorus, riska grupas, tostarp slimības sastopamības un smaguma korelāciju ar sociālajiem, vides un klimata faktoriem, kā arī pētniecības prioritātes un vajadzības.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 5. punkts – 1. daļa
Katra dalībvalsts izraugās kompetento koordinējošo struktūru un izraugās valsts kontaktpunktu un operatīvos kontaktpunktus, kas ir būtiski sabiedrības veselības funkcijām, tostarp epidemioloģiskajai uzraudzībai, un dažādām slimību grupām un atsevišķām slimībām.
Katra dalībvalsts izraugās kompetento koordinējošo struktūru un izraugās valsts kontaktpunktu un operatīvos kontaktpunktus, kas ir būtiski sabiedrības veselības funkcijām, tostarp epidemioloģiskajai uzraudzībai, un dažādām slimību grupām un atsevišķām slimībām. Ciktāl iespējams un nolūkā samazināt resursu un centienu pārklāšanos, valstu kontaktpunkti ir tās pašas struktūras, kas ir arī valstu SVAN kontaktpunkti.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 5. punkts – 3. daļa
Valstu kontaktpunkti un operatīvie kontaktpunkti, kas izraudzīti konkrētās slimības mijiedarbībai ar Centru, veido konkrētās slimības vai konkrētu slimību grupas tīklus, kuru uzdevumos ietilpst valsts uzraudzības datu nosūtīšana Centram.
Valstu kontaktpunkti un operatīvie kontaktpunkti, kas izraudzīti konkrētās slimības mijiedarbībai ar Centru, veido konkrētās slimības vai konkrētu slimību grupas tīklus, kuru uzdevumos ietilpst valsts uzraudzības datu, kā arī priekšlikumu par pārnēsājamu slimību profilaksi un kontroli nosūtīšana Centram.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 6. punkts
6.  Centrs nodrošina Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 15. pantā minētā ES references laboratoriju tīkla darbību, lai diagnosticētu, atklātu, noteiktu un raksturotu infekcijas ierosinātājus, kas var radīt draudus sabiedrības veselībai.
6.  Centrs nodrošina un koordinē Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 15. pantā minētā ES references laboratoriju tīkla darbību, lai diagnosticētu, atklātu, noteiktu, ģenētiski sekvencētu un raksturotu infekcijas ierosinātājus, kas var radīt draudus sabiedrības veselībai.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Centrs sniedz tehnisku un zinātnisku palīdzību dalībvalstīm, lai tās varētu pilnveidot atklāšanas un sekvencēšanas spējas, jo īpaši palīdzot dalībvalstīm, kurām trūkst vajadzīgo spēju.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 8. punkts – 1. daļa
Centrs nodrošina to dalībvalstu dienestu tīkla darbību, kuri strādā ar asins pārliešanu, transplantāciju un medicīnisko apaugļošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ātru piekļuvi seroepidemioloģiskajiem datiem, veicot iedzīvotāju seroepidemioloģiskos apsekojumus, tostarp novērtējot donoru eksponētību un imunitāti.
Centrs nodrošina saskaņā ar Regulas (ES) .../... [SCBTH regula] 16. pantu izveidotā to dalībvalstu dienestu tīkla darbību, kuri strādā ar cilvēka izcelsmes vielu mikrobioloģisko drošību, kas ietver asins pārliešanu, transplantāciju un medicīnisko apaugļošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ātru piekļuvi seroepidemioloģiskajiem datiem, veicot iedzīvotāju seroepidemioloģiskos apsekojumus, tostarp novērtējot donoru eksponētību un imunitāti.
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5. pants – 8. punkts – 2. daļa
Pirmajā daļā minētais tīkls atbalsta Centru, uzraugot slimību uzliesmojumus, kas saistīti ar cilvēku izcelsmes vielām un to piegādi pacientiem, un izstrādājot pamatnostādnes par asins, audu un šūnu drošību un kvalitāti.
Pirmajā daļā minētais tīkls atbalsta Centru, uzraugot pārnēsājamu slimību uzliesmojumus, kas saistīti ar cilvēku izcelsmes vielu drošu un pietiekamu piegādi pacientiem, un izstrādājot pamatnostādnes par asins, audu un šūnu drošību un kvalitāti.
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.a pants – 1. punkts
1.  Centrs atbalsta dalībvalstis infekcijas slimību profilakses un kontroles sistēmu stiprināšanā.
1.  Centrs atbalsta dalībvalstis pārnēsājamu slimību profilakses un kontroles spēju stiprināšanā, kā arī datu vākšanas procesa uzlabošanā un atvieglināšanā, izmantojot reāllaika un sadarbspējīgu datu apmaiņu.
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.a pants – 2. punkts
2.  Centrs izstrādā profilakse satvaru infekcijas slimībām un īpašiem jautājumiem, ieskaitot vakcīnnovēršamas slimības, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, veselības izglītību, zināšanām par veselību un uzvedības maiņu.
2.  Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, EMA un citām attiecīgām Savienības struktūrām un aģentūrām, kā arī starptautiskām organizācijām, Centrs izstrādā profilakses satvaru pārnēsājamām slimībām un īpašiem jautājumiem, ieskaitot sociālekonomiskos riska faktorus, vakcīnnovēršamas slimības, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, veselības veicināšanu, veselības izglītību, veselībpratību un uzvedības maiņu.
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.a pants – 2. punkts — 1.a daļa (jauna)
Ar šo satvaru veicina pastāvīgu apspriešanos ar pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvjiem un jo īpaši zinātniskām struktūrām saistībā ar Centra aktivitātēm, kuru mērķis ir pārnēsājamu slimību profilakse, cīņa pret maldināšanu saistībā ar vakcinēšanos, kas noved pie vakcīnneizlēmības, preventīvi pasākumi un medicīniskā aprūpe, kā arī informācijas kampaņas par saiknēm starp slimību izplatības apgabaliem un par riskiem pacientiem, kuri cieš no smagām nepārnēsājamām slimībām.
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.a pants – 3. punkts
3.  Centrs izvērtē un pārrauga infekcijas slimību profilakses un kontroles programmas, lai sniegtu pierādījumus ieteikumiem šo programmu stiprināšanai un uzlabošanai valsts un Savienības līmenī, kā arī vajadzības gadījumā starptautiskā līmenī.
3.  Centrs pēc pieprasījuma var sniegt pamatnostādnes par pārnēsājamu slimību profilakses un kontroles programmu izstrādi un izvērtē un pārrauga pārnēsājamu slimību profilakses un kontroles programmas, lai sniegtu pierādījumus ieteikumiem šo programmu koordinēšanai, stiprināšanai un uzlabošanai valsts, starpreģionālā un Savienības līmenī, kā arī vajadzības gadījumā starptautiskā līmenī.
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.a pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Centrs izstrādā platformu, ar ko uzraudzīt vakcinācijas tvērumu dalībvalstīs, ņemot vērā vakcinācijas shēmu specifiku dalībvalstu un reģionālā līmenī.
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 1. daļa
Centrs sadarbībā ar attiecīgajām Savienības struktūrām, aģentūrām un starptautiskām organizācijām sniedz dalībvalstīm un Komisijai zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas saskaņā ar atbilstīgu darba vienošanos, kas noslēgta ar Komisiju gatavības un reaģēšanas plānošanas jomā.
Centrs sadarbībā ar attiecīgajām Savienības struktūrām, aģentūrām, starptautiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem sniedz dalībvalstīm un Komisijai ieteikumus un zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas saskaņā ar atbilstīgu darba vienošanos, kas noslēgta ar Komisiju gatavības un reaģēšanas plānošanas jomā.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 2. daļa – c punkts
c)  veicina dalībvalstu gatavības un reaģēšanas plānošanas pašnovērtējumu un ārējo novērtējumu un palīdz ziņot un revidēt gatavības un reaģēšanas plānošanu saskaņā ar Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 7. un 8. pantu;
c)  izvērtē dalībvalstu gatavības un reaģēšanas plānošanu un palīdz ziņot un revidēt gatavības un reaģēšanas plānošanu saskaņā ar Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 7. un 8. pantu; Centrs savu novērtējumu kopā ar ieteikumiem nosūta dalībvalstij un to publisko;
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 2. daļa – e punkts
e)  izstrādā mācības, bezdarbības un pēcdarbības pārskatus un organizē spēju veidošanas darbības, lai novērstu konstatētos gatavības jaudas un spēju trūkumus;
e)  izstrādā mācības, stresa testu, bezdarbības un pēcdarbības pārskatus un organizē spēju veidošanas darbības, lai novērstu konstatētos gatavības jaudas un spēju trūkumus;
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 2. daļa – f punkts
f)  izstrādā īpašus gatavības pasākumus attiecībā uz vakcīnnovēršamām slimībām, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, laboratoriju jaudu un bioloģisko drošību saskaņā ar Komisijas prioritātēm un balstoties uz konstatētajiem trūkumiem;
f)  izstrādā īpašus gatavības pasākumus cita starpā attiecībā uz vakcīnnovēršamām slimībām, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, laboratoriju jaudu un bioloģisko drošību saskaņā ar Komisijas prioritātēm un balstoties uz konstatētajiem trūkumiem;
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 2. daļa – h punkts
h)  izstrādā mērķtiecīgas darbības, kas vērstas uz riska grupām un sabiedrības sagatavotību;
h)  izstrādā mērķtiecīgas darbības, kas vērstas uz riska grupām un sabiedrības sagatavotību, jo īpaši ņemot vērā riskus, kas saistīti ar smagu nepārnēsājamu slimību cēloņiem un ārstēšanu;
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
5.b pants – 1. punkts – 2. daļa – i punkts
i)  novērtē veselības aizsardzības sistēmu spēju konstatēt infekcijas slimību uzliesmojumus, novērst tos, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem, apzina trūkumus un sniedz ieteikumus veselības aprūpes sistēmu stiprināšanai, kas vajadzības gadījumā jāīsteno ar Savienības atbalstu;
i)  balstoties uz vienotiem rādītājiem, novērtē veselības aizsardzības sistēmu spēju konstatēt pārnēsājamu slimību un saistīto veselības apdraudējumu uzliesmojumus, novērst tos, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem, apzina trūkumus un sniedz ieteikumus veselības aprūpes sistēmu stiprināšanai, jo īpaši attiecībā uz testēšanas spēju minimumu,kas vajadzības gadījumā jāīsteno ar Savienības atbalstu; Centrs savu novērtējumu kopā ar ieteikumiem nosūta dalībvalstij un to publisko;
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
6. pants – 1.a punkts
1.a  Centrs pēc Komisijas pieprasījuma sniedz konkrētu analīzi un ieteikumus par darbībām, lai novērstu un kontrolētu infekcijas slimību draudus.
1.a  Centrs pēc Komisijas pieprasījuma sniedz konkrētu analīzi un ieteikumus par darbībām, lai novērstu un kontrolētu pārnēsājamu slimību draudus un citus pārrobežu apdraudējumus veselībai.
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
6. pants – 3. punkts – 1. daļa
Centrs var veicināt un uzsākt zinātniskus pētījumus, kas vajadzīgi tā uzdevumu veikšanai, un lietišķus zinātniskus pētījumus un projektus par tā darbību pamatojumu, pilnveidošanu un sagatavošanu. Centrs izvairās no darbību dublēšanās ar Komisijas, dalībvalstu un Savienības pētniecības un veselības programmām un vajadzības gadījumā uztur sakarus starp sabiedrības veselību un pētniecības nozari.
Centrs var veicināt un uzsākt zinātniskus pētījumus, kas vajadzīgi tā uzdevumu veikšanai, un lietišķus zinātniskus pētījumus un projektus par tā darbību pamatojumu, pilnveidošanu un sagatavošanu. Centrs izvairās no darbību dublēšanās ar Komisijas, dalībvalstu, Savienības un PVO pētniecības un veselības programmām un uztur sakarus starp sabiedrības veselību un pētniecības nozari, mudinot apspriesties un sadarboties ar sabiedrības veselības ekspertiem.
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
6. pants – 3. punkts – 2. daļa
Lai veiktu pirmajā daļā minētos pētījumus, Centram ir piekļuve veselības datiem, kas darīti pieejami vai ar ko apmainās, izmantojot digitālās infrastruktūras un lietotnes, ievērojot datu aizsardzības noteikumus, tādējādi ļaujot veselības datus izmantot veselības aprūpes, pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem. Lai veiktu pirmajā daļā minētos pētījumus, Centrs izmanto arī citus attiecīgus datus, piemēram, par vides un sociālekonomiskajiem faktoriem.
Lai veiktu pirmajā daļā minētos pētījumus, Centram ir piekļuve veselības datiem, kas darīti pieejami vai ar ko apmainās, izmantojot digitālās infrastruktūras un lietotnes, ievērojot datu aizsardzības noteikumus, tādējādi ļaujot veselības datus izmantot vienīgi veselības aprūpes, veselības pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem veselības jomā. Lai veiktu pirmajā daļā minētos pētījumus, Centrs izmanto arī citus attiecīgus datus, piemēram, par vides un sociālekonomiskajiem faktoriem, pēc tam, kad tas ir pierādījis, ka šādu datu izmantošana ir nepieciešama un samērīga.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
6. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Centrs var izmantot savus resursus un references laboratorijas, lai veiktu pētījumus uz vietas, vāktu datus un tos analizētu nolūkā palīdzēt attiecīgajām valsts struktūrām iegūt ticamus datus.
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
6. pants – 4. punkts
4.  Centrs apspriežas ar Komisiju un citām Savienības struktūrām vai aģentūrām attiecībā uz pētniecības un sabiedrības veselības pētījumu plānošanu un prioritāšu noteikšanu.
4.  Centrs apspriežas ar Komisiju, HSC un citām attiecīgajām Savienības struktūrām vai aģentūrām attiecībā uz pētniecības un sabiedrības veselības pētījumu plānošanu un prioritāšu noteikšanu.
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  pēc Komisijas pieprasījuma; un
(c)  pēc Komisijas vai EMA pieprasījuma;
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
ca)  pēc HSC pieprasījuma; un
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
7. pants – 2. punkts
2.  Zinātnisko atzinumu pieprasījumos, kas minēti 1. punktā, izskaidro izskatāmo zinātnisko jautājumu un Savienības intereses, un tiem pievieno pietiekamu vispārējo informāciju par šo jautājumu.
2.  Zinātnisko atzinumu pieprasījumos, kas minēti 1. punktā, izskaidro izskatāmo zinātnisko jautājumu un Savienības intereses un nepieciešamību rīkoties, un tiem pievieno pietiekamu vispārējo informāciju par šo jautājumu.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
7. pants – 4. punkts
4.  Ja par vienu un to pašu jautājumu ir iesniegti dažādi pieprasījumi vai ja pieprasījums neatbilst 2. punktam vai ir neskaidrs, Centrs var vai nu atteikt sniegt zinātnisku atzinumu, vai ierosināt grozījumus minētajā pieprasījumā, apspriežoties ar iestādi vai dalībvalsti, kas iesniegusi pieprasījumu. Ja pieteikums atteikts, iestādei vai dalībvalstij, kas iesniegusi pieprasījumu, sniedz atteikuma pamatojumu.
4.  Ja par vienu un to pašu jautājumu ir iesniegti dažādi pieprasījumi vai ja pieprasījums neatbilst 2. punktam vai ir neskaidrs, Centrs var vai nu atteikt sniegt zinātnisku atzinumu, vai ierosināt grozījumus minētajā pieprasījumā, apspriežoties ar iestādi, aģentūru vai dalībvalsti, kas iesniegusi pieprasījumu. Ja pieteikums atteikts, iestādei, aģentūrai vai dalībvalstij, kas iesniegusi pieprasījumu, sniedz atteikuma pamatojumu.
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
7. pants – 5. punkts
5.  Ja Centrs jau sniedzis zinātnisku atzinumu par konkrēto pieprasījumā norādīto jautājumu un secina, ka tā pārskatīšanai nav zinātniska pamatojuma, iestādei vai dalībvalstij, kas iesniegusi pieprasījumu, sniedz informāciju, ar ko pamato šādu secinājumu.
5.  Ja Centrs jau sniedzis zinātnisku atzinumu par konkrēto pieprasījumā norādīto jautājumu un secina, ka tā pārskatīšanai nav zinātniska pamatojuma, iestādei, aģentūrai vai dalībvalstij, kas iesniegusi pieprasījumu, sniedz informāciju, ar ko pamato šādu secinājumu.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8. pants – 1. punkts
1.  Centrs atbalsta Komisiju un tai palīdz, izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS) un kopā ar dalībvalstīm nodrošinot spēju saskaņoti reaģēt.
1.  Centrs atbalsta Komisiju un tai palīdz , izmantojot agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS), kas paredzēta Regulas (ES).../... [SCBTH Regula] 18. pantā, un kopā ar dalībvalstīm nodrošinot spēju saskaņoti un laikus reaģēt.
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b)  sniedz informāciju, speciālās zināšanas, padomus un riska novērtējumu dalībvalstīm un Komisijai un
b)  sniedz informāciju, speciālās zināšanas, padomus, apmācību un riska novērtējumu dalībvalstīm un Komisijai un
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Centrs strādā kopā ar Komisiju, HSC un dalībvalstīm, lai uzlabotu attiecīgo datu paziņošanu EWRS nolūkā šo procesu digitalizēt un integrēt valstu uzraudzības sistēmās.
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8. pants – 3. punkts
3.  Centrs kopā ar Komisiju un HSC strādā pie EWRS atjauninājumiem, tostarp, lai izmantotu modernās tehnoloģijas, piemēram, digitālās mobilās lietotnes, mākslīgā intelekta modeļus vai citas automatizētas kontaktu izsekošanas tehnoloģijas, balstoties uz dalībvalstu izstrādātajām kontaktu izsekošanas tehnoloģijām, kā arī strādā pie EWRS funkcionālo prasību noteikšanas.
3.  Centrs kopā ar Komisiju un HSC strādā pie pastāvīgiem EWRS atjauninājumiem, tostarp, lai izmantotu modernās tehnoloģijas, piemēram, digitālās mobilās lietotnes, mākslīgā intelekta, datormodelēšanas un datorsimulācijas modeļus vai citas automatizētas kontaktu izsekošanas tehnoloģijas, balstoties uz dalībvalstu izstrādātajām kontaktu izsekošanas tehnoloģijām. Minētās tehnoloģijas izmanto vienīgi nolūkā apkarot pandēmiju, ja ir pierādīta attiecīgo tehnoloģiju piemērotība, nepieciešamība un samērīgums, un šādā izmantošanā pilnībā ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK*, kā arī strādā pie EWRS funkcionālo prasību noteikšanas.
________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8. pants – 5. punkts
5.  Centrs kā datu apstrādātājs ir atbildīgs par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā veikto persondatu apstrādes darbību drošību un konfidencialitāti kontaktu izsekošanas lietotņu sadarbspējas kontekstā saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725* 33. pantā, 34. panta 2. punktā un 36. pantā.
5.  Centrs ir atbildīgs par agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā veikto persondatu apstrādes darbību drošību un konfidencialitāti kontaktu izsekošanas lietotņu sadarbspējas kontekstā saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti Regulas (ES) 2018/1725* 33. un 36. pantā.
___________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.a pants – 1. punkts
1.  Centrs laikus sniedz riska novērtējumus saskaņā ar Regulas (ES).../... [OV: lūdzu ievietot Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 20. pantu, ja pastāv minētās regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā minētie draudi, tostarp draudi cilvēku izcelsmes vielām, piemēram, asinīm, orgāniem, audiem un šūnām, ko potenciāli ietekmē infekcijas slimības, vai minētās regulas 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie draudi.
1.  Centrs laikus sniedz riska novērtējumus saskaņā ar Regulas (ES).../... [OV: lūdzu ievietot Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 20. pantu, ja pastāv minētās regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie draudi, tostarp draudi cilvēka izcelsmes vielām, piemēram, asinīm, orgāniem, audiem un šūnām, ko potenciāli ietekmē pārnēsājamas slimības, vai minētās regulas 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie draudi.
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.a pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Lai savāktu nepieciešamo informāciju, 1. punktā minētos riska novērtējumus veic laikus un cik vien iespējams drīz.
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.a pants – 2. punkts
2.  Riska novērtējumā iekļauj vispārīgus un mērķtiecīgus ieteikumus reaģēšanai kā pamatu koordinācijai HSC ietvaros.
2.  Panta 1. punktā minētajos riska novērtējumos pēc iespējas iekļauj vispārīgus un mērķtiecīgus ieteikumus reaģēšanai kā pamatu koordinācijai HSC ietvaros, tostarp, bet ne tikai:
a)   prognozi par veselības krīzes tendencēm un risku veidoties veselības ārkārtas situācijai;
b)   prognozi par pieprasījumu pēc zālēm, vakcīnām, medicīniskā aprīkojuma, aizsardzības līdzekļiem un slimnīcu spējām, tostarp Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros;
c)   mazāk aizsargātu sabiedrības grupu, piemēram, pacientu ar hroniskām saslimšanām, pacientu ar smagām nepārnēsājamām slimībām, vecāka gadagājuma cilvēku, bērnu, grūtnieču un profesiju ar augstu infekcijas vai pārneses risku noteikšanu, ietverot īpašas vajadzības saistībā ar zālēm un slimnīcu spējām aprūpēt šādas mazāk aizsargātas grupas;
d)   iespējamu aizsardzības pasākumu noteikšanu un to efektivitātes novērtēšanu;
e)   novērtējumu par to, vai pastāv vajadzība aktivizēt ES veselības aizsardzības darba grupu.
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.a pants – 3. punkts
3.  Šā panta 1. punkta nolūkā Centrs koordinē ātru riska novērtējumu sagatavošanu, vajadzības gadījumā iesaistot dalībvalstu ekspertus un attiecīgās aģentūras.
3.  Šā panta 1. punkta nolūkā Centrs koordinē ātru riska novērtējumu sagatavošanu, iesaistot dalībvalstu ekspertus, attiecīgās aģentūras un organizācijas.
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.a pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Centrs sadarbojas ar dalībvalstīm nolūkā uzlabot to riska novērtēšanas spējas.
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts
a)  valstu reakciju uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
a)  valstu vai starpreģionālo reaģēšanu uz nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts
b)  norādījumu pieņemšanu dalībvalstīm par nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu profilaksi un kontroli.
b)  kopīgu pamatnostādņu pieņemšanu dalībvalstīm par nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu profilaksi, ārstēšanu un kontroli.
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.b pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba)  ES veselības aizsardzības darba grupas mobilizēšanu.
Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
8.b pants – 2. punkts
2.  Centrs atbalsta koordinētu Savienības reakciju pēc dalībvalsts, Padomes, Komisijas, Savienības struktūru vai aģentūru pieprasījuma.
2.  Centrs atbalsta koordinētu Savienības reakciju saskaņā ar Regulas (ES) .../... [SCBTH regula] 21. pantu.
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
9. pants – 2. punkts
2.  Komisija, dalībvalstis, trešās valstis, jo īpaši ES partnervalstis, un starptautiskas organizācijas (jo īpaši PVO) var pieprasīt Centram sniegt zinātnisku vai tehnisku palīdzību tā kompetencei atbilstošajās jomās. Palīdzība var ietvert atbalstu Komisijai un dalībvalstīm labas prakses un to aizsardzības pasākumu tehnisko pamatnostādņu izstrādāšanā, kas, veicami, reaģējot uz cilvēka veselības apdraudējumiem, nodrošinot ekspertu palīdzību, izmeklēšanas grupu mobilizēšanu un koordinēšanu. Centrs nodrošina zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas un palīdzību savu finansiālo iespēju un pilnvaru ietvaros un saskaņā ar attiecīgo darba vienošanos, kas noslēgta ar Komisiju.
2.  Komisija, dalībvalstis, trešās valstis, jo īpaši ES partnervalstis, un starptautiskas organizācijas (jo īpaši PVO) var pieprasīt Centram sniegt zinātnisku vai tehnisku palīdzību tā kompetencei atbilstošajās jomās. Palīdzība var ietvert atbalstu Komisijai un dalībvalstīm labas prakses un to aizsardzības pasākumu tehnisko pamatnostādņu izstrādāšanā, kas, veicami, reaģējot uz cilvēka veselības apdraudējumiem, nodrošinot ekspertu palīdzību, izmeklēšanas grupu mobilizēšanu un koordinēšanu, kā arī reaģēšanas pasākumu efektivitātes novērtēšanu. Centrs nodrošina zinātniskas un tehniskas speciālās zināšanas un palīdzību savu finansiālo iespēju un pilnvaru ietvaros un saskaņā ar attiecīgo darba vienošanos, kas noslēgta ar Komisiju.
Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
9. pants – 6. punkts
6.  Centrs vajadzības gadījumā atbalsta un koordinē mācību programmas, jo īpaši tādās jomās kā epidemioloģiskā uzraudzība, izmeklēšana uz vietas, gatavība un profilakse, kā arī sabiedrības veselības pētniecības jomā.
6.  Centrs vajadzības gadījumā atbalsta un koordinē mācību programmas, jo īpaši tādās jomās kā epidemioloģiskā uzraudzība, izmeklēšana uz vietas, gatavība un profilakse, reaģēšana uz sabiedrības veselības apdraudējumiem, sabiedrības veselības pētniecība un riska paziņošana. Šajās programmās apsver vajadzību atjaunināt mācību saturu un ievēro proporcionalitātes principu, kā arī dalībvalstu mācību vajadzības.
Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 1. punkts
1.  Centrs koordinē datu vākšanu, pārbaudi, analīzi un datu izplatīšanu Savienības līmenī.
1.  Centrs koordinē datu standartizāciju, vākšanu, pārbaudi, analīzi un datu izplatīšanu Savienības līmenī.
Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 1.a punkts – a apakšpunkts
a)  Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktā minēto infekcijas slimību un ar tām saistīto īpašu veselības problēmu epidemioloģisko uzraudzību;
a)  Regulas (ES).../...[OV: lūdzu ierakstīt Regulas SCBTH [ISC/2020/12524] numuru] 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minēto pārnēsājamo slimību, citu veselības apdraudējumu, piemēram, smagu nepārnēsājamu slimību, un ar tām saistīto īpašu veselības problēmu epidemioloģisko uzraudzību;
Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts
b)  epidemioloģisko situāciju attīstību, tostarp modelēšanu, paredzēšanu un scenāriju izstrādi;
b)  epidemioloģisko situāciju attīstību, tostarp modelēšanu, paredzēšanu un scenāriju izstrādi, mazāk aizsargātu grupu novērtēšanu un prognozi par konkrētu zāļu, iekārtu un slimnīcu spēju pieprasījumu;
Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 1.a punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea)  Centra ieteikumu par dalībvalstu pretpasākumiem īstenošanu un par to rezultātiem.
Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  strādā ciešā sadarbībā ar to organizāciju kompetentajām struktūrām, kas darbojas Savienības datu vākšanas jomā, trešām valstīm, PVO un citām starptautiskām organizācijām, un un
(c)  strādā ciešā sadarbībā ar to organizāciju kompetentajām struktūrām un attiecīgajiem partneriem, kas darbojas Savienības datu vākšanas jomā, trešām valstīm, PVO, citām starptautiskām organizācijām un zinātniskajām aprindām, vienlaikus nodrošinot stingrus aizsardzības pasākumus attiecībā uz pārredzamību un pārskatatbildību, un
Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d)  izstrādā risinājumus, lai piekļūtu attiecīgiem veselības datiem, kas darīti pieejami vai ar ko apmainās, izmantojot digitālās infrastruktūras, ievērojot datu aizsardzības noteikumus, tādējādi ļaujot veselības datus izmantot veselības aprūpes, pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem; nodrošina un atvieglo kontrolētu piekļuvi veselības datiem, lai atbalstītu sabiedrības veselības pētniecību.
d)  izstrādā risinājumus, lai piekļūtu attiecīgiem veselības datiem, ietverot datu anonimizāciju un pseidonimizāciju, ja šādi dati darīti pieejami vai ar tiem apmainās, izmantojot digitālās infrastruktūras, ievērojot datu aizsardzības noteikumus, tādējādi ļaujot veselības datus izmantot vienīgi veselības aprūpes, veselības pētniecības, politikas veidošanas un regulatīviem mērķiem veselības jomā; nodrošina un atvieglo kontrolētu piekļuvi veselības datiem, lai atbalstītu sabiedrības veselības pētniecību.
Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11. pants – 4. punkts
4.  Ārkārtas situācijās, kas saistītas ar nopietna pārrobežu veselības apdraudējuma smagumu vai novatorismu vai ar apdraudējuma strauju izplatību starp dalībvalstīm, Centrs pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma objektīvā, uzticamā un viegli pieejamā veidā un pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju dara pieejamas epidemioloģiskās prognozes, kā minētas 5. panta 4. punkta g) apakšpunktā.
4.  Ārkārtas situācijās, kas saistītas ar nopietna pārrobežu veselības apdraudējuma smagumu vai novatorismu vai ar apdraudējuma strauju izplatību starp dalībvalstīm, Centrs pēc dalībvalsts, Komisijas vai EMA pieprasījuma objektīvā, uzticamā un viegli pieejamā veidā un pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju dara pieejamas epidemioloģiskās prognozes, kā minētas 5. panta 4. punkta g) apakšpunktā.
Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11.a pants – 1. punkts
1.  Centrs veido spējas mobilizēt un izmantot ES veselības aizsardzības darba grupu, tostarp Centra personālu un ekspertus no dalībvalstīm un stipendiju programmām, lai palīdzētu vietējā līmenī reaģēt uz infekcijas slimību uzliesmojumiem dalībvalstīs un trešās valstīs.
1.  Centrs veido pastāvīgas spējas, kā arī uzlabotas spējas ārkārtas situācijās mobilizēt un izmantot ES veselības aizsardzības darba grupu, tostarp Centra personālu un ekspertus no dalībvalstīm, stipendiju programmām un starptautiskām bezpeļņas organizācijām, lai palīdzētu vietējā līmenī reaģēt uz pārnēsājamu slimību uzliesmojumiem dalībvalstīs un trešās valstīs.
Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11.a pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Centrs attīsta spējas veikt pētījumus uz vietas un vākt attiecīgus datus, piemēram, par pārnēsājamu slimību ģenētiskām variācijām, izmantojot specializētu references laboratoriju tīklu vai savus resursus.
Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11.a pants – 2. punkts
2.  Centrs kopā ar Komisiju izstrādā satvaru un procedūras ES veselības aizsardzības darba grupas mobilizēšanai.
2.  Centrs kopā ar Komisiju izstrādā satvaru un procedūras pastāvīgu spēju izvēršanai un spējām ārkārtas situācijās mobilizēt ES veselības aizsardzības darba grupu.
Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11.a pants – 4. punkts – 1. daļa
Lai rīkotos saskaņā ar Lēmumu Nr. 1313/2013/ES*, Centrs kopā ar Komisiju izstrādā satvaru ES veselības aizsardzības darba grupas mobilizācijai.
Lai rīkotos saskaņā ar Lēmumu Nr. 1313/2013/ES*, Centrs kopā ar Komisiju izstrādā satvaru pastāvīgu spēju izvēršanai un ES veselības aizsardzības darba grupas mobilizācijai.
__________
_____________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.).
* Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.).
Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
11.a pants – 6. punkts
6.  Centrs pēc Komisijas un dalībvalstu pieprasījuma saglabā spēju rīkot misijas dalībvalstīs, lai sniegtu ekspertu ieteikumus reaģēšanai uz veselības apdraudējumiem savu pilnvaru ietvaros.
6.  Centrs pēc Komisijas un dalībvalstu pieprasījuma saglabā pastāvīgu spēju rīkot misijas dalībvalstīs, lai sniegtu ekspertu ieteikumus reaģēšanai uz veselības apdraudējumiem savu pilnvaru ietvaros.
Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
12. pants – 1. punkts – 2. daļa
Tas nodrošina, ka sabiedrībai vai jebkurai ieinteresētajai personai tiek ātri sniegta objektīva, uzticama un viegli pieejama informācija par tā darba rezultātiem. Centrs informāciju dara pieejamu plašai sabiedrībai, tostarp ar specializētas tīmekļa vietnes starpniecību. Tas arī publicē savus atzinumus, kas sniegti saskaņā ar 6. pantu.
Tas nodrošina, ka sabiedrībai vai jebkurai ieinteresētajai personai tiek ātri sniegta objektīva, uzticama un viegli pieejama informācija par tā darba rezultātiem. Centrs informāciju dara pieejamu plašai sabiedrībai, tostarp ar specializētas tīmekļa vietnes starpniecību, un publicē būtisku informāciju, kas pieejama visās oficiālajās Savienības valodās. Tas arī laikus publicē savus atzinumus, kas sniegti saskaņā ar 6. pantu.
Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
12. pants – 2. punkts
b)  panta 2. punktu svītro;
svītrots
Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
12. pants – 3. punkts
3.  Centrs vajadzības gadījumā sadarbojas ar kompetentajām struktūrām dalībvalstīs un ar citām ieinteresētajām personām attiecībā uz sabiedrības informēšanas kampaņām.
3.  Centrs vajadzības gadījumā sadarbojas ar kompetentajām struktūrām dalībvalstīs, PVO un ar citām ieinteresētajām personām attiecībā uz sabiedrības informēšanas kampaņām.
Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
14. pants – 2. punkts – 3. daļa
Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi un to var pagarināt.
Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi un to vajadzības gadījumā var pagarināt.
Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
14. pants – 5. punkts – 1. daļa – e punkts
e)  pieņem vienotā programmdokumenta projektu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/715* 32. pantu un saistītajām Komisijas pamatnostādnēm par vienoto programmdokumentu**;
e)  katru gadu līdz 30. novembrim pieņem vienotā programmdokumenta projektu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/715* 32. pantu un saistītajām Komisijas pamatnostādnēm par vienoto programmdokumentu**; vienoto programmdokumentu pieņem, ja Komisija sniegusi labvēlīgu atzinumu, savukārt daudzgadu programmas pieņem pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi;
________
___________
* Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715 (2018. gada 18. decembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.).
* Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/715 (2018. gada 18. decembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
14. pants – 5. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts
i)  nosaka noteikumus par Centrā lietojamām valodām, tostarp par iespēju nodalīt Centra iekšējo darbu no ārējās saziņas, abos gadījumos ņemot vērā vajadzību nodrošināt, ka ieinteresētās personas var piekļūt Centra darbam un piedalīties tajā.
i)  vienprātīgi nosaka noteikumus par Centrā lietojamām valodām, tostarp par iespēju nodalīt Centra iekšējo ikdienas darbu no ārējās saziņas, ņemot vērā vajadzību nodrošināt, ka visas ieinteresētās personas var piekļūt Centra darbam pēc iespējas vairākās Savienības oficiālajās valodās, kā arī eksperti var pārbaudīt zinātniskos konstatējumus un to, ka sabiedrība izprot Centra darbu un ieteikumus; vajadzības gadījumā tas var ietvert kvalificētu tulku (kuri strādā ar zīmju valodu, tulko mutvārdos vai pielieto reljefa rakstu) pakalpojumu izmantošanu.
Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
17. pants – 1. punkts
18)  regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:
svītrots
“1. Neskarot 3. panta 2. punktu, direktoru(-i) uz piecu gadu termiņu, ko vienu reizi var pagarināt uz papildu termiņu līdz pieciem gadiem, ieceļ Valde, izraugoties to no to kandidātu saraksta, kurus ieteikusi Komisija pēc atklāta konkursa, ko rīko pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur ir publicēts uzaicinājums izrādīt ieinteresētību.; ”
Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
17. pants – 2. punkts
2.   Pirms iecelšanas amatā Valdes izvirzīto kandidātu nekavējoties uzaicina sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un atbildēt uz šīs iestādes locekļu jautājumiem.
Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
18. pants – 8. punkts
8.  Direktors(-e) var aicināt ekspertus vai profesionālu vai zinātnisku iestāžu, vai nevalstisku organizāciju pārstāvjus, kuriem ir atzīta pieredze jomās, kas saistītas ar Centra darbu, sadarboties īpašu uzdevumu veikšanā un piedalīties attiecīgajās Konsultatīvās padomes darbībās. Turklāt Komisija var ieteikt direktoram(-ei) uz ad hoc pamata uzaicināt profesionālo vai zinātnisko struktūru, vai nevalstisko organizāciju ekspertus vai pārstāvjus.
8.  Centrs strukturāli iesaista sabiedrības veselības ekspertus, profesionālu un zinātnisku struktūru un nevalstisku organizāciju pārstāvjus, jo īpaši tos, kam ir atzīta pieredze ar Centra darbu saistītās jomās, kā arī citās jomās, ietverot nepārnēsājamas slimības un vides aizsardzību, lai šīs personas piedalītos visās svarīgākajās Centra darbībās, specializētajos tīklos un Konsultatīvajā padomē un lai tās sadarbotos konkrētos uzdevumos. Turklāt Komisija un dalībvalstis var Centram ieteikt ekspertus vai profesionālu vai zinātnisku struktūru, vai nevalstisku organizāciju pārstāvjus, ar kuriem apspriesties uz ad hoc pamata.
Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 851/2004
19. pants – 2. punkts
19.a)  regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Valdes locekļi, direktors(-e), Konsultatīvās padomes locekļi, kā arī neatkarīgie eksperti, kas piedalās zinātnes ekspertu grupu darbā, sniedz paziņojumu par saistībām un paziņojumu par interesēm, norādot vai nu, ka tiem nav nekādu tādu interešu, kuras varētu uzskatīt par traucējošām to neatkarībai, vai ka tiem ir tiešas vai netiešas intereses, ko varētu uzskatīt par traucējošām to neatkarībai. Minētos paziņojumus sniedz rakstiski katru gadu.
2. Valdes locekļi, direktors(-e), Konsultatīvās padomes locekļi, kā arī neatkarīgie eksperti, kas piedalās zinātnes ekspertu grupu darbā, sniedz paziņojumu par saistībām un paziņojumu par interesēm, norādot vai nu, ka tiem nav nekādu tādu interešu, kuras varētu uzskatīt par traucējošām to neatkarībai, vai ka tiem ir tiešas vai netiešas intereses, ko varētu uzskatīt par traucējošām to neatkarībai. Minētos paziņojumus sniedz rakstiski katru gadu un tie ir pieejami sabiedrībai.
Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 851/2004
20. pants – 4. punkts
20.a)  regulas 20. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4.  Personas dati netiek apstrādāti vai paziņoti, izņemot gadījumus, kad tas ir noteikti vajadzīgs Centra uzdevumu veikšanai. Šādos gadījumos piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti [8].
"4. Personas dati netiek apstrādāti vai paziņoti, izņemot gadījumus, kad tas ir noteikti vajadzīgs Centra uzdevumu veikšanai. Šādos gadījumos piemēro Regulu (ES) 2018/1725.”;
Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 851/2004
20. pants – 4.a punkts (jauns)
20.b)  regulas 20. pantam pievieno šādu punktu:
“4.a Dalībvalstīm, Centram un Komisijai pildot savus pienākumus, šī regula neskar dalībvalstu saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK vai Centra un Komisijas saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.
Centrs ievieš procedūras un datu aizsardzības pasākumus, kas izstrādāti tā, lai garantētu, ka tā datu apstrādes operācijās tiek pilnībā ievēroti datu aizsardzības principi, proti, likumīgums, taisnīgums, pārredzamība, izmantošanas mērķa ierobežojums, datu minimizēšana, precizitāte, glabāšanas ierobežojums, integritāte un konfidencialitāte, kā arī integrētā datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma.
Centrs personas datus un jo īpaši tādus veselības datus, kas attiecas uz identificētām vai identificējamām personām, apstrādā tikai tad, ja tiek pierādīts, ka šāda datu apstrāde ir nepieciešama un samērīga. Ja vien iespējams, Centrs saskaņā ar datu minimizēšanas principu izmanto anonimizētus datus, kas iegūti ar tādiem paņēmieniem kā randomizācija vai vispārināšana.
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 20.a pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot datu subjektu kategorijas, uz kurām attiecas datu apstrādes tvērums, un apstrādāto personas datu kategorijas kopā ar aprakstu par konkrētiem pasākumiem, lai aizsargātu iesaistīto datu subjektu tiesības un brīvības saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz konkrētiem aizsardzības pasākumiem, ar ko novērst ļaunprātīgu izmantošanu vai nelikumību piekļuvi vai nosūtīšanu, kā arī uz glabāšanas periodiem.”;
Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 20.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 851/2004
20.a pants (jauns)
20.c)  iekļauj šādu pantu:
“20.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 20. (4.a) pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 20. (4.a) pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 20. (4.a) pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
21. pants – 6. punkts
6.  Centrs izstrādā, ievieš un ekspluatē informācijas sistēmu, kas ļauj apmainīties ar klasificētu un sensitīvu neklasificētu informāciju, kā noteikts šajā pantā.
6.  Centrs izstrādā, ievieš un ekspluatē informācijas sistēmu, kas ļauj apmainīties ar klasificētu un sensitīvu neklasificētu informāciju, kā noteikts šajā pantā saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 27. un 33. pantu.
Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
23. pants – 8. punkts
8.  Vēlākais, līdz 30. septembrim direktors(-e) nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem. Minēto atbildi viņš/viņa nosūta arī Valdei un Komisijai.
8.  Vēlākais, līdz 30. septembrim direktors(-e) nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem. Minēto atbildi viņš/viņa nosūta arī Valdei, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.
Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 851/2004
24. pants
23.a)  regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:
24. pants
24. pants
Finanšu regulas piemērošana
Finanšu regulas piemērošana
Finanšu regulas 185. pants attiecas uz Centra budžeta izpildi, tā revīzijām un uzskaites noteikumiem.
Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pants attiecas uz Centra budžeta izpildi, tā revīzijām un uzskaites noteikumiem.
Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
31. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
Līdz 2023. gada [lūdzu ierakstīt datumu – trīs gadi pēc spēkā stāšanās dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Valdei ziņojumu par Centra darbību, tostarp novērtējumu par to:
Līdz ... [lūdzu ierakstīt datumu – trīs gadi pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Valdei ziņojumu par Centra darbību, tostarp novērtējumu par to:
Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
31. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa punkts (jauns)
aa)  kā Centrs ir īstenojis 14., 17. un 18. pantā minētās pārvaldības struktūras;
Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
31. pants – 2. punkts
2.  Līdz 2028. gada [lūdzu ierakstīt datumu – trīs gadi pēc spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi 5 gados Komisija novērtē Centra darbību attiecībā uz tā mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem, procedūru un atrašanās vietu. Novērtējumā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Centra pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.
2.  Līdz ... [lūdzu ierakstīt datumu – pieci gadi pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi 5 gados Komisija novērtē Centra darbību attiecībā uz tā mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem, procedūru un atrašanās vietu. Novērtējumā jo īpaši ņem vērā iespējamo vajadzību mainīt Centra pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.
Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Regula (EK) Nr. 851/2004
31. pants – 3. punkts
3.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Centram izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā turpmāka darbība vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs regulas attiecīgos noteikumus attiecīgi grozīt vai atcelt.
3.  Pamatojoties uz 2. punktā minēto novērtējumu, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz leģislatīvā akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai. Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Centram izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā turpmāka darbība vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs regulas attiecīgos noteikumus attiecīgi grozīt vai atcelt.

(1) Jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A9-0253/2021).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 14. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika