Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0322(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0247/2021

Pateikti tekstai :

A9-0247/2021

Debatai :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Balsavimas :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/10/2022 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Priimti tekstai
PDF 397kWORD 140k
Antradienis, 2021 m. rugsėjo 14 d. - Strasbūras
Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ***I
P9_TA(2021)0377A9-0247/2021

2021 m. rugsėjo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Sutarčių nuostatos dėl sveikatos vis dar nepakankamai taikomos siekiant tikslų, dėl kurių jos buvo sukurtos. Todėl šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų kuo geriau naudojamasi nuostatomis dėl sveikatos, siekiant parodyti tvirtą Sąjungos sveikatos politiką, kartu išsaugant įprastą bendrosios rinkos veikimą, kai sveikatai kyla didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  atsižvelgiant į patirtį, įgytą per tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tinkamam Sąjungos masto pasirengimui visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir atsakui į jas, Sprendimu Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė sistema turi būti išplėsta, įtraukiant papildomus informacijos teikimo reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių analizę bei valstybių narių bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC). Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti galimybę nedelsiant patvirtinti naujų grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo tikslu sukurta automatizuota sistema taikant šiuolaikines technologijas;
(2)  atsižvelgiant į patirtį, įgytą per tebevykstančią COVID-19 pandemiją, ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tinkamai Sąjungos masto prevencijai, pasirengimui visoms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai, įskaitant zoonozinės kilmės ligų grėsmę, ir atsakui į jas, Sprendimu Nr. 1082/2013/ES sukurta epidemiologinės priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis teisinė sistema turi būti išplėsta, įtraukiant papildomus informacijos teikimo reikalavimus ir sveikatos sistemų rodiklių analizę bei valstybių ir Sąjungos agentūrų, visų pirma Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos vaistų agentūros (EMA), tarptautinių organizacijų ir visų pirma Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), bendradarbiavimą. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos atsaką į naujas tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kovos su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai teisinė sistema turėtų suteikti galimybę nedelsiant patvirtinti naujų grėsmių stebėsenai skirtas atvejo apibrėžtis ir joje turėtų būti numatytas ES etaloninių laboratorijų tinklo ir iš žmogaus gaunamų medžiagų požiūriu svarbių ligų protrūkių stebėsenos rėmimo tinklo sukūrimas. Turėtų būti sustiprinti sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo pajėgumai ir šiuo tikslu sukurta automatizuota sistema taikant šiuolaikines technologijas, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR)1a;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  svarbų vaidmenį koordinuojant pasirengimo didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas planavimą atlieka Sprendimu Nr. 1082/2013/ES oficialiai įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas (SSK). Komitetui turėtų būti pavestos papildomos pareigos, susijusios su gairių ir nuomonių priėmimu, siekiant geriau remti valstybių narių pastangas didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos ir kontrolės srityje;
(3)  svarbų vaidmenį koordinuojant didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas planavimą atlieka Sprendimu Nr. 1082/2013/ES oficialiai įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas (SSK). Komitetui turėtų būti pavestos papildomos pareigos, susijusios su gairių ir nuomonių priėmimu, siekiant geriau remti valstybių narių pastangas didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos ir kontrolės srityje ir remti geresnį valstybių narių veiksmų koordinavimą kovojant su šiomis grėsmėmis. Europos Parlamento paskirti atstovai turėtų turėti galimybę dalyvauti SSK veikloje stebėtojų teisėmis;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  prevencijos ir skatinimo strategijos yra susijusios su visų sektorių politika, įskaitant fiskalinę, komercinę, ekonominę, žemės ūkio ir aplinkos, švietimo, būsto, kultūros ir su socialine parama susijusią politiką. Sveikatos aspektų integravimas į visų sričių politiką turėtų būti visų viešosios politikos sričių principas. Nacionaliniu lygmeniu jau taikoma įvairių sektorių politikos poveikio sveikatai vertinimo priemonė yra vadinamasis sveikatos testas. Turėtų būti atliekamas visų Sąjungos valdomų programų poveikio sveikatai vertinimas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio kitoms privalomoms priemonėms, susijusioms su konkrečia veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei saugos standartais, kuriomis numatytos specialios pareigos bei priemonės, skirtos konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie jas ir kovai su jomis. Tos priemonės visų pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės aktus bendrų visuomenės sveikatos saugumo problemų srityje, taikomus tokioms prekėms, kaip antai vaistai, medicinos priemonės ir maisto produktai, iš žmogaus gautos medžiagos (kraujas, audiniai ir ląstelės, organai), ir jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui;
(5)  šis reglamentas turėtų būti taikomas nedarant poveikio kitoms privalomoms priemonėms, susijusioms su konkrečia veikla arba tam tikrų prekių kokybės bei saugos standartais, kuriomis numatytos specialios pareigos bei priemonės, skirtos konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių stebėsenai, skubiam įspėjimui apie jas ir kovai su jomis, kaip antai, be kita ko, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinėms sveikatos priežiūros taisyklėms. Tos priemonės visų pirma apima atitinkamus Sąjungos teisės aktus bendrų visuomenės sveikatos ir aplinkos saugumo problemų srityje, taikomus tokioms prekėms, kaip antai vaistai, medicinos priemonės, in vitro diagnostikos medicinos priemonės ir maisto produktai, iš žmogaus gautos medžiagos (kraujas, plazma, audiniai ir ląstelės, organai), ir jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui;
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   visiškas laukinės gyvūnijos netausojimas ir kitų gamtos išteklių pereikvojimas bei spartėjantis biologinės įvairovės nykimas kelia pavojų žmonių sveikatai. Kadangi žmonių ir gyvūnų sveikata bei aplinkos būklė neatsiejamos, siekiant kovoti su esamomis ir naujomis krizėmis nepaprastai svarbu paisyti koncepcijos „Viena sveikata“ principų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  žmonių sveikatos apsauga yra dalykas, apimantis įvairias sritis, ir yra susijusi su daugeliu Sąjungos politikos ir veiklos sričių. Kad būtų pasiekta aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta bet kokio veiklos persidengimo bei dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis narėmis, turėtų užtikrinti pagal šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (toliau – Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su parengties didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas ir kova su šiomis grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir keitimąsi informacija. Komisija visų pirma turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos lygmens bei pagal Euratomo sutartį nustatytų skubaus įspėjimo ir informavimo sistemų ir per Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama valstybėms narėms;
(6)  vadovaujantis bendros sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką koncepcijomis, žmonių sveikatos apsauga yra dalykas, apimantis įvairias sritis ir susijęs su daugeliu Sąjungos politikos ir veiklos sričių. Sąjunga turėtų padėti valstybėms narėms mažinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje valstybėse narėse ir tarp jų, kad būtų užtikrinta visuotinė sveikatos apsauga ir sprendžiamos pažeidžiamų grupių problemos. Sąjunga taip pat turėtų raginti valstybes nares įgyvendinti konkrečiai su sveikata susijusias kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir remti valstybes nares sveikatos priežiūros sistemų atsparumo, reagavimo pajėgumų ir parengties atremti būsimus iššūkius, įskaitant pandemijas, stiprinimo srityje. Kad būtų pasiekta aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga ir išvengta bet kokio veiklos persidengimo bei dubliavimo ar tarpusavyje prieštaraujančių veiksmų, Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis narėmis ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai sveikatos priežiūros specialistai, pacientų asociacijos, pramonės ir tiekimo grandinės subjektai, turėtų užtikrinti pagal šį reglamentą nustatytų mechanizmų bei struktūrų ir kitų Sąjungos lygmeniu bei pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (toliau – Euratomo sutartis) nustatytų mechanizmų bei struktūrų, kurių veikla yra susijusi su parengties didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas planavimu, jų stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas ir kova su šiomis grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir keitimąsi informacija. Tais mechanizmais turėtų būti siekiama Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis taikomų priemonių sinergijos, taip pat siekiant vengti dubliavimosi su priemonėmis, kurių ėmėsi PSO. Komisija visų pirma turėtų užtikrinti, kad būtų surenkama atitinkama informacija iš įvairių Sąjungos lygmens bei pagal Euratomo sutartį nustatytų skubaus įspėjimo ir informavimo sistemų ir per Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurtą skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) perduodama valstybėms narėms
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  parengties ir atsako veiksmų planavimas yra labai svarbūs elementai užtikrinant veiksmingą didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą su jomis. Taigi Komisija turi parengti Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu turėtų būti atnaujinti valstybių narių parengties ir atsako veiksmų planai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami su regioninio lygmens struktūromis. Kad paremtų šias valstybių narių pastangas, Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos srities darbuotojams skirtą tikslinį mokymą ir vykdyti keitimosi žiniomis veiklą, kad jie įgytų žinių ir reikiamų įgūdžių. Kad būtų užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rengti pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie planai turėtų būti koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų praktiškam įgyvendinimui. Atlikus planų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų būti pranešama Komisijai;
(7)  prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimas yra labai svarbūs elementai užtikrinant veiksmingą didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai stebėseną, skubų įspėjimą apie jas ir kovą su jomis. Taigi Komisija turi parengti Sąjungos pasirengimo sveikatos krizei ir pandemijai planą, kurį tvirtins SSK. Kartu turėtų būti atnaujinti valstybių narių prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų suderinami su regioninio lygmens struktūromis. Planai turėtų būti įgyvendinami pasitelkus tarpregioninį pasirengimo krizėms planą, ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybiniams regionams, siekiant stiprinti jų bendradarbiavimą sveikatos srityje. Tam tikrais atvejais, regioninės valdžios institucijos turėtų dalyvauti rengiant šiuos planus. Kad paremtų šias valstybių narių pastangas, Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų rengti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos srities darbuotojams skirtą tikslinį mokymą ir palengvinti keitimąsi geriausia patirtimi, kad būtų pagerintos jų žinios ir užtikrinti reikiami įgūdžiai. Kad būtų užtikrintas šių planų įgyvendinimas ir valdymas, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rengti pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą. Šie planai turėtų apimti rekomendacijas dėl politinių intervencinių priemonių, susijusių su užkrečiamųjų ligų poveikio sveikatos priežiūros paslaugoms ir priežiūrai, be kita ko, pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms, švelninimu. Planai turėtų būti koordinuojami, veiksmingi ir atnaujinami ir turėtų būti skirta pakankamai išteklių jų praktiškam įgyvendinimui. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pasienio regionams, kuriuose turėtų būti skatinama tarpvalstybinė veikla ir sveikatos priežiūros specialistai skatinami susipažinti su kaimyninių valstybių visuomenės sveikatos sistemomis. Atlikus planų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir peržiūras, turėtų būti įgyvendinti taisomieji veiksmai, o apie visus atnaujinimus turėtų būti pranešama Komisijai;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  šiuo tikslu valstybės narės turėtų teikti Komisijai naujausią informaciją apie padėtį, susijusią su parengties ir atsako veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu. Valstybių narių teikiama informacija turėtų apimti elementus, kuriuos valstybės narės privalo pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles15. Komisija savo ruožtu kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir įgyvendinant parengties ir atsako veiksmų planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, ataskaitas, kad būtų užtikrintas nacionalinių parengties ir atsako veiksmų planų tinkamumas. Šių planų vertinimui paremti valstybėse narėse turėtų būti atliekami ES auditai, koordinuojant šią veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. Toks planavimas visų pirma turėtų apimti svarbiausių visuomenės sektorių, kaip antai energetikos, transporto, ryšių ar civilinės saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, kurios savo ruožtu taip pat yra priklausomos nuo tų sektorių tinkamo veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti sveikatos ir veterinarijos sektorių sąveikumą parengties ir atsako veiksmų planavimo srityse;
(8)  šiuo tikslu valstybės narės turėtų teikti Komisijai naujausią informaciją apie padėtį, susijusią su prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimu ir planų įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu ir, tam tikrais atvejais, regionų lygmeniu. Valstybių narių teikiama informacija turėtų apimti elementus, kuriuos valstybės narės privalo pateikti Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles15. Galimybė laiku gauti išsamius duomenis yra išankstinė greitų rizikos vertinimų ir krizės švelninimo sąlyga. Siekiant išvengti priemonių dubliavimosi ir besiskiriančių rekomendacijų, kai įmanoma, Sąjungos agentūros, PSO ir nacionalinės agentūros turėtų priimti standartizuotas apibrėžtis ir sklandžiai keistis informacija. Komisija savo ruožtu kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai dabartinės padėties ir pažangos ES lygmeniu rengiant ir įgyvendinant prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planus, įskaitant taisomuosius veiksmus, ataskaitas, kad būtų užtikrintas nacionalinių parengties ir atsako veiksmų planų tinkamumas. Šių planų vertinimui paremti valstybėse narėse turėtų būti atliekami ES auditai, koordinuojant šią veiklą su ECDC ir Sąjungos agentūromis. Toks planavimas visų pirma turėtų apimti svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros ir ypatingos svarbos visuomenės sektorių, kaip antai žemės ūkio, energetikos, transporto, ryšių ar civilinės saugos, parengtį, nes šie sektoriai krizės atveju priklauso nuo gerai parengtų lyčiai atžvalgių visuomenės sveikatos sistemų, kurios savo ruožtu taip pat yra priklausomos nuo tų sektorių tinkamo veikimo ir tolesnio būtinųjų paslaugų teikimo. Dėl zoonotinės infekcijos kylančios didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai atveju svarbu užtikrinti sveikatos ir veterinarijos sektorių sąveikumą parengties ir atsako veiksmų planavimo srityse;
__________________
__________________
15 Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
15 Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis papildomų ryžtingesnių veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant remti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą, visų pirma kalbant apie kaimyninius pasienio regionus. Todėl valstybių narių, turinčių sieną bent su viena valstybe nare, nacionalinius planus reikėtų įtraukti parengties sveikatos krizėms kaimyninių šalių pasienio teritorijose, jų prevencijos ir reagavimo į jas gerinimo planus, įskaitant privalomą tarpvalstybinį sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą ir pacientų perkėlimo koordinavimo veiksmus. Komisija turėtų reguliariai pranešti apie pasirengimo tarpvalstybinei krizei kaimyniniuose regionuose padėtį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   per pandemiją taip pat paaiškėjo svarbus pirminės grandies sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo, nes jie buvo svarbūs užtikrinant galimybę gauti vaistų ir priežiūros tęstinumą, teikiant moralinę paramą ir teikiant klaidingą informaciją paneigiančią patikimą informaciją. Rengiantis būsimoms ekstremaliosioms situacijoms, būtina stiprinti sveikatos priežiūros specialistų žinias, nustatant taisykles, pagal kurias sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sričių darbuotojams būtų teikiamas mokymas. Taip pat, pasitelkiant profesines organizacijas, juos reikia įtraukti nustatant visuomenės sveikatos politiką, taip pat vykdant skaitmeninę transformaciją, siekiant gerinti sveikatos sistemų kokybę ir veiksmingumą ir užtikrinti jų tvarumą atliekant darbą sveikatos, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityse;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)   sveikatos raštingumas atlieka itin svarbų vaidmenį užkertant kelią tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms ir švelninant jų poveikį, taip pat padedant gyventojams geriau suprasti atsako priemones ir įvertinti įvairių grėsmių riziką. Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, tinkamas rankų plovimas, nebūtino artimo kontakto vengimas su į gripą panašių simptomų turinčiais asmenimis ir nesaugaus kontakto su laukiniais gyvūnai vengimas turėtų būti įtraukti į sveikatos švietimo kampanijas, siekiant pagerinti gyventojų elgesį, atsižvelgiant į naujausius turimus įrodymus;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(8d)   remiantis COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyti tvirtesni koordinavimo Sąjungos lygmeniu įgaliojimai. Paskelbus Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją būtų vykdomas geresnis koordinavimas ir sudarytos sąlygos laiku vykdomam medicininių atsako priemonių kūrimui, atsargų kaupimui ir bendriems pirkimams;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(8e)   šiuo reglamentu taip pat nustatomi koordinuoti veiksmai Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir būtiniausių atsargų, įskaitant vaistus, medicininius produktus ir asmenines apsaugos priemones, laisvą judėjimą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
8 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(8f)  sveikatos logistikos mechanizmai turėtų atitikti specialius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/7451b teisinius reikalavimus;
__________________
1a 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
1b 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  kadangi didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja Sąjungos sienomis, bendri medicininių atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus įtraukiant į juos Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybes ir Sąjungos šalis kandidates. Taip pat turėtų būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria reglamentuojama bendro prikimo procedūra, nustatyta pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje dalyvaujančioms šalims skirtą išimties nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, kad būtų galima užtikrinti geresnį koordinavimą ES. Komisija turėtų užtikrinti pagal šiame reglamente nustatytus skirtingus mechanizmus bet kokius veiksmus organizuojančių subjektų ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, susijusių su medicininių atsako priemonių pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą ir keitimąsi informacija16;
(9)  kadangi didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai neapsiriboja Sąjungos sienomis, kovodama su tokiomis grėsmėmis Sąjunga turėtų laikytis solidarumu ir atsakomybe paremto suderinto požiūrio. Todėl bendri medicininių atsako priemonių viešieji pirkimai turėtų būti išplėsti, pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus įtraukiant į juos Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybes, Sąjungos šalis kandidates, Andoros Kunigaikštystę, Monako Kunigaikštystę, San Marino Respubliką ir Vatikano Miesto Valstybę.
Bendri medicininių reagavimo priemonių viešieji pirkimai sustiprintų dalyvaujančių šalių derybinę poziciją, pagerintų tiekimo saugumą ir užtikrintų vienodas galimybes naudotis medicininėmis atsako priemonėmis.
Bendrų viešųjų pirkimų susitarimo ir „rescEU“ veikimas turėtų atitikti aukštus skaidrumo standartus, be kita ko, susijusius su tikslaus kiekvienos dalyvaujančios šalies užsakyto ir jai pristatyto kiekio atskleidimu ir informacija apie šių šalių atsakomybę.
Taip pat turėtų būti pakeistas Bendro pirkimo susitarimas, kuriuo nustatoma praktinė tvarka, kuria reglamentuojama bendro prikimo procedūra, nustatyta pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 5 straipsnį, siekiant įtraukti į jį bendro prikimo procedūroje dalyvaujančioms šalims skirtą išimties nuostatą, susijusią su derybomis ir pirkimu, kad būtų galima užtikrinti geresnį koordinavimą ES. Išimties sąlyga turėtų reikšti, kad bendrų viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujančios šalys nesidera dėl ir nepasirašo lygiagrečių sutarčių su gamintojais ir už tokias derybas ar sutarčių pasirašymą šalims turėtų būti nustatytos aiškios pasekmės. Komisija turėtų užtikrinti pagal šiame reglamente nustatytus skirtingus mechanizmus bet kokius veiksmus organizuojančių bei juose dalyvaujančių subjektų ir kitų atitinkamų Sąjungos struktūrų, susijusių su medicininių atsako priemonių pirkimu ir kaupimu, tokių kaip Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1313/2013/ES16 sukurtas strateginis rezervas „rescEU“, veiksmų koordinavimą ir keitimąsi informacija16. Valstybės narės turėtų užtikrinti pakankamą ypatingos svarbos medicininių produktų rezervą, siekiant kovoti su ypatingos svarbos produktų stygiaus pavojumi;
__________________
__________________
16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
16 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  bendri viešieji pirkimai turėtų būti grindžiami bendra atsakomybe ir sąžiningu požiūriu į visų dalyvaujančių šalių teises ir pareigas. Gamintojai, tiekiantys sutartą produktų kiekį, ir valdžios institucijos, perkančios savo sutartus rezervuotuosius kiekius, turėtų prisiimti aiškius įsipareigojimus ir jų laikytis;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)  krizės laikotarpiu Komisija turėtų nustatyti laikinas priemones, padėsiančias sumažinti trūkumą ir palengvinti vaistų apyvartą tarp valstybių narių, įskaitant įvairių formatų pakuočių patvirtinimą, pakartotinio naudojimo procedūrą, kad rinkodaros leidimų turėtojai galėtų gauti patvirtinimą kitoje valstybėje narėje, geros gamybos praktikos sertifikatų galiojimo pratęsimą, ilgesnius galiojimo laikotarpius, veterinarinių vaistų naudojimą. Komisija turėtų atidžiai stebėti, kaip naudojamos tos priemonės, siekdama užtikrinti, kad nekiltų pavojaus pacientų saugumui, ir užtikrinti tų vaistų prieinamumą sunkumų ar stygiaus atveju;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(9c)  bendri viešieji pirkimai turėtų būti vykdomi skaidriai, laiku ir veiksmingai. Šiuo atžvilgiu turėtų būti apibrėžti aiškūs ir skaidrūs proceso etapai, taikymo sritis, konkursas, specifikacijos, terminai ir formalumai. Turėtų būti užtikrintas preliminarių konsultacijų etapas, taikant tinkamas apsaugos priemones nuo interesų konfliktų ir informacijos asimetrijos, įtraukiant atitinkamus subjektus, taip pat abipusis bendravimas procedūros metu;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
9 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(9d)   Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti tam, jog būtų užtikrinta, kad 12 straipsnyje nurodytas bendras medicininių atsako priemonių pirkimas taip pat apimtų retųjų vaistų pirkimą;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
9 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(9e)  jei vykdomas bendras viešasis pirkimas, sudarant sutartį turėtų būti atsižvelgiama į kokybinius kriterijus, pvz., į gamintojo gebėjimą užtikrinti tiekimo saugumą sveikatos krizės metu, taip pat į kainą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
9 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(9f)  siekiant skaidrumo, Europos Parlamentas turėtų tikrinti pagal bendrą pirkimo procedūrą sudarytas sutartis. Komisija turėtų laiku pateikti Parlamentui išsamią ir tikslią informaciją apie vykstančias derybas ir suteikti galimybę susipažinti su konkurso dokumentais ir sudarytomis sutartimis;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
9 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(9g)   jeigu medicininių atsako priemonių pirkimui nebuvo taikoma bendro pirkimo procedūra, Komisija turėtų skatinti valstybes nares keistis informacija apie medicininių atsako priemonių kainodarą ir pristatymo datas, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir taip sudarytos sąlygos valstybėms narėms gauti medicininių atsako priemonių ir derėtis dėl jų palankesnėmis sąlygomis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
9 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(9h)  krizių metu kiti mechanizmai turėtų būti naudojami tam, kad būtų sudarytos sąlygos visuotiniam atsakui ir krizių švelninimui. Tokie mechanizmai galėtų, pavyzdžiui, apimti Sąjungos eksporto kontrolės mechanizmą, tvirtesnio bendradarbiavimo susitarimus dėl medicininių atsako priemonių rengimo, išankstinės sutarčių skyrimo dalies Sąjungos bendruose viešuosiuose pirkimuose ir savanoriškų bei privalomų technologinės praktinės patirties grupių ir įmonių licencijavimo susitarimų, kuriais turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis atsako priemonėmis gyventojams, įskaitant Rytų partnerystės šalių ir mažas ir vidutines pajamas gaunančių valstybių gyventojus;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo ECDC, atveju, kitų galimų didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo valstybės narės, o informacija keičiamasi per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS);
(10)  kitaip nei užkrečiamųjų ligų, kurių priežiūrą Sąjungos lygmeniu nuolat vykdo ECDC, atveju, kitų galimų didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai atveju ES agentūroms vykdyti stebėseną šiuo metu nebūtina. Todėl tų grėsmių atveju tinkamiau vadovautis rizika pagrįstu požiūriu, pagal kurį stebėseną vykdo valstybės narės, o informacija keičiamasi per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS). Vis dėlto ECDC turėtų galėti stebėti užkrečiamųjų ligų poveikį pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms, įskaitant psichikos ligas, tolesnių tyrimų vertinimą, diagnozavimą, stebėseną, gydymą ir priežiūrą sveikatos priežiūros sistemoje, koordinuodamas veiksmus su esamai duomenų rinkiniais, priemonėmis ir registrais;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Komisija turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra (EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, kad būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir kitų sveikatos problemų, tokių kaip atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, prevencija;
(11)  Komisija turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir veiklą su valstybėmis narėmis, ECDC, Europos vaistų agentūra (EMA), kitomis Sąjungos agentūromis, mokslinių tyrimų infrastruktūra ir PSO, kad, vadovaujantis bendros sveikatos koncepcija, būtų pagerinta užkrečiamųjų ligų, pvz., ligų, kurių galima išvengti vakcinuojant, ir kitų sveikatos problemų, tokių kaip atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, taip pat kitos pagrindinės neužkrečiamosios ligos, prevencija. Kilus sveikatos krizėms ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti tolesniems kitų ligų ir sutrikimų tyrimams, diagnozavimui, stebėsenai, gydymui ir priežiūrai ir krizės poveikiui psichikos sveikatai ir gyventojų psichosocialiniams poreikiams;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  dėl užkrečiamosios ligos kilusių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai atveju valstybių narių kraujo donorystės ir transplantacijos tarnybos gali suteikti priemonių skubiam donorų ištyrimui bei gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai masto vertinimui. Šios tarnybos savo ruožtu yra priklausomos nuo ECDC atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo apsaugotų pacientus, kuriems reikia gydymo naudojant iš žmogaus gautas medžiagas. Remiantis tokiu rizikos vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis nustatomi tokių iš žmogaus gautų medžiagų kokybės ir saugos standartai. Todėl ECDC turėtų sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų institucijų tinklą, kuris būtų naudojamas pagal šią dvejopą paskirtį;
(12)  dėl užkrečiamosios ligos kilusių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai atveju valstybių narių kraujo donorystės ir transplantacijos tarnybos, vaistinės ir kitos licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos gali suteikti priemonių skubiam donorų ištyrimui bei gyventojų užsikrėtimo liga ir imuniteto jai masto vertinimui. Šios tarnybos savo ruožtu yra priklausomos nuo ECDC atliekamo skubaus rizikos vertinimo, kad nuo tokios užkrečiamosios ligos perdavimo apsaugotų pacientus, kuriems reikia gydymo naudojant iš žmogaus gautas medžiagas arba kuriems atliekamas pagalbinis apvaisinimas. Remiantis tokiu rizikos vertinimu toliau galima tinkamai pritaikyti priemones, kuriomis nustatomi tokių iš žmogaus gautų medžiagų kokybės ir saugos standartai. Todėl ECDC turėtų sukurti ir valdyti nacionalinių kraujo donorystės ir transplantacijos tarnybų ir jų institucijų, taip pat farmacijos tarnybų ir kitų licencijuotų sveikatos priežiūros tarnybų ir įstaigų, tinklą, kuris būtų naudojamas pagal šią dvejopą paskirtį;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  siekiant pagerinti išankstinį pasirengimą tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių atsiradimui ir atsaką į šių grėsmių atsiradimą, labai svarbu suteikti galimybę nuolat ir greitai gauti duomenis apie reikiamų medicininių atsako priemonių prieinamumą. Todėl Sąjungos lygmeniu reikėtų sukurti valdyti ir koordinuoti valstybių narių tarnybų tinklą, kuris teiktų naujausią informaciją apie strateginius rezervus ir medicininių atsako priemonių prieinamumą, vaistų, ypatingos svarbos sveikatos produktų ir diagnostinių testų rezervus. Labai svarbu stiprinti veiksmų koordinavimą ir dalijimąsi informacija apie turimus strateginius rezervus ir medicinines atsako priemones su valstybėmis narėmis, siekiant gerinti būsimų duomenų rinkimą, modeliavimą ir naudojimą, kad Sąjungoje būtų galima teikti išankstinius įspėjamuosius pranešimus;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingos valstybių narių visuomenės sveikatos institucijos ir Komisija būtų tinkamai ir laiku informuojamos, Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio reglamento taikymo sritį įtrauktoms didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir toliau turėtų priklausyti ECDC kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos grėsmės mastas ir sunkumas yra arba galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali reikėti koordinuoti atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus sistemas būtų kuo labiau tarpusavyje susieti, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos galėtų kiek įmanoma išvengti pranešimų apie tą patį pavojų teikimo skirtingomis Sąjungos lygmens sistemomis ir galėtų naudotis galimybe gauti įspėjimus apie visų rūšių pavojus iš vieno koordinuojamo šaltinio;
(13)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingos valstybių narių visuomenės sveikatos institucijos ir Komisija būtų tinkamai ir laiku informuojamos, Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurta sistema, suteikianti galimybę Sąjungos lygmeniu teikti įspėjimus, susijusius su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai. Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS) taikoma visoms į šio reglamento taikymo sritį įtrauktoms didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai. SĮRS valdymas ir toliau turėtų priklausyti ECDC kompetencijai. Pateikti įspėjimą turėtų būti reikalaujama tik tuo atveju, kai atitinkamos grėsmės mastas ir sunkumas yra arba galėtų tapti tokie dideli, kad jie daro arba galėtų daryti poveikį daugiau nei vienai valstybei narei ir jų atveju reikia arba gali reikėti koordinuoti atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu. Kad būtų išvengta darbo dubliavimo ir būtų užtikrintas visų Sąjungos įspėjimo sistemų koordinavimas, Komisija ir ECDC turėtų užtikrinti, kad įspėjimai pagal SĮRS bei kitas Sąjungos lygmens skubaus įspėjimo apie pavojus sistemas būtų visiškai sąveikūs ir, žmogui prižiūrint, automatiškai kuo labiau tarpusavyje susieti, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos galėtų kiek įmanoma išvengti pranešimų apie tą patį pavojų teikimo skirtingomis Sąjungos lygmens sistemomis ir galėtų naudotis galimybe gauti įspėjimus apie visų rūšių pavojus iš vieno koordinuojamo šaltinio;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant užtikrinti, kad rizikos visuomenės sveikatai dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar struktūras turėtų būti koordinuotai sutelktos turimos mokslo žinios. Tas rizikos visuomenės sveikatai vertinimas turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas mokslinės kompetencijos, nepriklausomumo, nešališkumo ir skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų dalyvavimas atliekant šiuos rizikos vertinimus turėtų būti išplėstas atsižvelgiant į jų specializaciją, kad būtų užtikrintas visų rūšių pavojų apimantis požiūris, pasitelkiant nuolatinį agentūrų ir atitinkamų Komisijos tarnybų tinklą, sukurtą siekiant padėti rengti rizikos vertinimus;
(14)  siekiant užtikrinti, kad rizikos visuomenės sveikatai dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai vertinimas Sąjungos lygmeniu būtų nuoseklus ir išsamus visuomenės sveikatos požiūriu, priklausomai nuo atitinkamos grėsmės tipo, per atitinkamus kanalus ar struktūras turėtų būti koordinuotai ir, vadovaujantis daugiadalykiu metodu, sutelktos turimos mokslo žinios. Tas rizikos visuomenės sveikatai vertinimas turėtų būti rengiamas pasitelkiant visiškai skaidrų procesą ir turėtų būti grindžiamas mokslinės kompetencijos, nepriklausomumo, nešališkumo ir skaidrumo principais. Sąjungos agentūrų ir įstaigų dalyvavimas atliekant šiuos rizikos vertinimus turėtų būti išplėstas atsižvelgiant į jų specializaciją, kad būtų užtikrintas visų rūšių pavojų apimantis požiūris, pasitelkiant nuolatinį agentūrų ir atitinkamų Komisijos tarnybų tinklą, sukurtą siekiant padėti rengti rizikos vertinimus. Siekiant užtikrinti pakankamą kompetenciją ir veiksmingumą, reikėtų padidinti Sąjungos agentūrų ir įstaigų finansinius ir žmogiškuosius išteklius;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros, vadovaudamosi bendros sveikatos koncepcija, turėtų nustatyti pripažintas tiek užkrečiamųjų, tiek pagrindinių neužkrečiamųjų ligų srities visuomenės sveikatos organizacijas ir specialistus ir kitus susijusius įvairių sektorių suinteresuotuosius subjektus, kurie galėtų padėti Sąjungai užtikrinti atsaką į grėsmes sveikatai. Tokie specialistai ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, turėtų būti struktūriškai įtraukti į visus atsako krizei veiksmus ir prisidėti prie sprendimų priėmimo procesų. Nacionalinės valdžios institucijos taip pat turėtų teikti konsultacijas ir, kai tinkama, į šio reglamento įgyvendinimą įtraukti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektorių pacientų organizacijų ir nacionalinių socialinių partnerių atstovus. Itin svarbu, kad būtų užtikrintas visapusiškas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo skaidrumo ir interesų konflikto taisyklių laikymasis;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b)   žalieji koridoriai turėtų būti laikomi tinkama priemone tik pandemijos atveju, kai paskelbta ekstremali visuomenės sveikatai situacija ir minėtais koridoriais siekiama užtikrinti, kad vidaus rinkoje laisvai ir saugiai judėtų būtiniausios prekės, medicininės atsako priemonės ir pasienio darbuotojai. Žaliųjų koridorių sukūrimas tokiais atvejais neturėtų daryti poveikio atitinkamoms sutarties nuostatoms ar teisės aktams, reglamentuojantiems sienų kontrolę;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Komisija turėtų užtikrinti, kad, kai paskelbiama nepaprastoji padėtis, būtų žinomas valstybėse narėse esančių ligoninių vietų skaičius, taip pat valstybėse narėse esančių intensyviosios terapijos skyrių vietų skaičius, kad būtų galima pacientus perkelti iš vienos šalies į kitą;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  taip pat reikėtų užtikrinti nuolatinį valdžios institucijų, pramonės, atitinkamų farmacijos tiekimo grandinės subjektų, sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų organizacijų dialogą ir keitimąsi informacija, siekiant iš anksto pradėti diskusijas apie numatomas galimas dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai rinkoje, dalijantis informacija apie numatomus tiekimo suvaržymus ar atsirandančius konkrečius klinikinius poreikius, kad, prireikus, būtų galimas geresnis koordinavimas, sąveika ir tinkamas atsakas;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  nenuoseklus visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistų, informavimas gali turėti neigiamo poveikio atsako veiksmų efektyvumui visuomenės sveikatos požiūriu ir neigiamo poveikio ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl atsako veiksmų koordinavimas Sveikatos saugumo komitete padedant atitinkamiems pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi informacija, susijusia su informaciniais pranešimais bei strategijomis, ir su komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, siekiant koordinuoti informacijos teikimą apie riziką ir krizę, remiantis patikimu ir nepriklausomu rizikos visuomenės sveikatai vertinimu, kuris turi būti pritaikytas prie nacionalinių poreikių ir aplinkybių. Tokiu keitimusi informacija siekiama sudaryti palankesnes sąlygas stebėti visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams teikiamų pranešimų aiškumą ir nuoseklumą. Atsižvelgiant į tarpsektorinį tokių krizių pobūdį, taip pat turėtų būti užtikrintas koordinavimas su kitais atitinkamais padaliniais, pvz., Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, sukurtu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/42017;
(17)  nenuoseklus visuomenės ir suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistų, informavimas gali turėti neigiamo poveikio atsako veiksmų efektyvumui visuomenės sveikatos požiūriu ir neigiamo poveikio ekonominės veiklos vykdytojams. Todėl atsako veiksmų koordinavimas Sveikatos saugumo komitete padedant atitinkamiems pogrupiams turėtų apimti skubų keitimąsi informacija, susijusia su informaciniais pranešimais bei strategijomis, ir su komunikacija susijusių iššūkių sprendimą, siekiant koordinuoti informacijos teikimą apie riziką ir krizę, remiantis holistiniu, patikimu ir nepriklausomu rizikos visuomenės sveikatai vertinimu, kuris turi būti pritaikytas prie nacionalinių ir regioninių poreikių ir aplinkybių. Tose valstybėse narėse, kuriose yra regionų, turinčių kompetenciją sveikatos srityje, šią informaciją turėtų teikti tie regionai. Tokiu keitimusi informacija siekiama sudaryti palankesnes sąlygas stebėti visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams teikiamų pranešimų aiškumą ir nuoseklumą. Vadovaudamasis savo rekomendacijomis valstybėms narėms ir sveikatos priežiūros specialistams, ECDC turėtų išplėsti komunikacijos veiklą, kad į ją būtų įtraukta plačioji visuomenė, sukuriant ir valdant interneto portalą, kuriame dalijamasi patikrinta informacija ir kovojama su dezinformacija. Atsižvelgiant į tarpsektorinį tokių krizių pobūdį, taip pat turėtų būti užtikrintas koordinavimas su kitais atitinkamais padaliniais, pvz., Sąjungos civilinės saugos mechanizmu, sukurtu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2019/42017;
__________________
__________________
17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77 I, 2019 3 20, p. 1).
17 2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2019/420, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 77 I, 2019 3 20, p. 1).
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Turėtų būti išplėstos Sprendimo Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų pripažinimo ir teisinių tokio pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai pripažinti ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad tokia ekstremalioji situacija būtų pripažinta, Komisija turėtų įsteigti nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė laikytina ekstremaliąja visuomenės sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir teiktų rekomendacijas dėl visuomenės sveikatos atsako priemonių bei šios ekstremaliosios situacijos pripažinimo nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi ekspertai, kuriuos turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties sričių, labiausiai susijusių su kilusia konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai kaip stebėtojai. Ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims ir priemonėms skirtas operatyvines visuomenės sveikatos priemones, nustatyti lanksčius medicininių atsako priemonių kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos darbo grupe;
(18)  turėtų būti išplėstos Sprendimo Nr. 1082/2013/ES nuostatos dėl ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų pripažinimo ir teisinių tokio pripažinimo padarinių. Todėl pagal šį reglamentą Komisija turėtų galėti oficialiai pripažinti ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu. Kad tokia ekstremalioji situacija būtų pripažinta, Komisija turėtų įsteigti nepriklausomą patariamąjį komitetą, kuris teiktų ekspertines žinias dėl to, ar grėsmė laikytina ekstremaliąja visuomenės sveikatos situacija Sąjungos lygmeniu, ir teiktų rekomendacijas dėl visuomenės sveikatos atsako priemonių bei šios ekstremaliosios situacijos pripažinimo nutraukimo. Patariamąjį komitetą turėtų sudaryti nepriklausomi ekspertai, sveikatos ir priežiūros sektorių darbuotojų, įskaitant slaugytojus ir gydytojus, atstovai, taip pat pilietinės visuomenės atstovai, kuriuos turėtų atrinkti Komisija iš žinių ir patirties sričių, labiausiai susijusių su kilusia konkrečia grėsme, taip pat ECDC, EMA ir kitų Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai kaip stebėtojai. Visi Patariamojo komiteto nariai turėtų pateikti interesų deklaracijas. Patariamasis komitetas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis patariamosiomis įstaigomis. Ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos pripažinimas Sąjungos lygmeniu suteiks pagrindą patvirtinti medicinos reikmenims ir priemonėms skirtas operatyvines visuomenės sveikatos priemones, nustatyti Sąjungos eksporto kontrolės mechanizmus, lanksčius medicininių atsako priemonių kūrimo, pirkimo, valdymo ir pristatymo mechanizmus, taip pat aktyvuoti ECDC paramą, teikiamą siekiant mobilizuoti pagalbos reaguojant į protrūkius grupes, vadinamas ES sveikatos darbo grupe;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai susijusio ir Sąjungos masto padarinių galinčio turėti įvykio atveju atitinkamoms valstybėms narėms galėtų prireikti koordinuotai imtis tam tikrų kontrolės ar sąlytį turėjusių asmenų išsiaiškinimo priemonių, siekiant išaiškinti jau užsikrėtusius asmenis ir asmenis, kuriems kyla pavojus užsikrėsti. Vykdant tokį bendradarbiavimą gali reikėti, kad valstybės narės, tiesiogiai dalyvaujančios sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse, per sistemą keistųsi asmens duomenimis, įskaitant neskelbtiną informaciją, susijusią su sveikata, ir informaciją apie patvirtintus ar įtariamus žmonių susirgimo atvejus. Valstybės narės turi keistis su sveikata susijusiais asmens duomenimis laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalies i punkto18;
(20)  su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai susijusio ir Sąjungos masto padarinių galinčio turėti įvykio atveju susijusioms ar potencialiai susijusioms valstybėms narėms galėtų prireikti koordinuotai imtis tam tikrų kontrolės ar sąlytį turėjusių asmenų išsiaiškinimo priemonių, siekiant išaiškinti jau užsikrėtusius asmenis ir asmenis, kuriems kyla pavojus užsikrėsti. Vykdant tokį bendradarbiavimą gali reikėti, kad valstybės narės, tiesiogiai dalyvaujančios išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, per sistemą keistųsi asmens duomenimis, įskaitant neskelbtiną informaciją, susijusią su sveikata, ir informaciją apie patvirtintus ar įtariamus žmonių susirgimo ar užsikrėtimo atvejus. Valstybės narės turi keistis su sveikata susijusiais asmens duomenimis laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalies i punkto18;
__________________
__________________
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu užtikrinti keitimąsi informacija su PSO apie priemones, kurių imamasi pagal šį reglamentą. Tokio tvirtesnio bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti paramą sveikatos sistemoms ir partnerių parengties ir reagavimo pajėgumus įgyvendinimo. Sąjungai galėtų būti naudinga sudaryti tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant PSO, kad būtų skatinamas keitimasis atitinkama informacija iš didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsenos ir įspėjimo apie jas sistemų. Sąjungos kompetencijos srityse tokie susitarimai atitinkamais atvejais galėtų apimti tokių trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų dalyvavimą atitinkamo epidemiologinės priežiūros stebėsenos tinklo ir SĮRS veikloje, keitimąsi gerąja patirtimi parengties ir atsako veiksmų pajėgumo ir planavimo srityse, rizikos visuomenės sveikatai vertinimą ir bendradarbiavimą koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje;
(21)  turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis visuomenės sveikatos srityje. Ypač svarbu užtikrinti keitimąsi informacija su PSO apie priemones, kurių imamasi pagal šį reglamentą. Tokio tvirtesnio bendradarbiavimo taip pat reikia siekiant prisidėti prie ES įsipareigojimo stiprinti paramą sveikatos sistemoms ir partnerių parengties ir reagavimo pajėgumus įgyvendinimo. Sąjungai galėtų būti naudinga sudaryti tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant PSO, kad būtų skatinamas keitimasis atitinkama informacija iš didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai stebėsenos ir įspėjimo apie jas sistemų. Sąjungos kompetencijos srityse tokie susitarimai atitinkamais atvejais galėtų apimti tokių trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų dalyvavimą atitinkamo epidemiologinės priežiūros stebėsenos tinklo, kaip antai Europos stebėjimo sistemos (TESSy), ir SĮRS veikloje, keitimąsi gerąja patirtimi parengties ir atsako veiksmų pajėgumo ir planavimo srityse, rizikos visuomenės sveikatai vertinimą ir bendradarbiavimą koordinuojant atsako veiksmus, įskaitant atsako veiksmus mokslinių tyrimų srityje. Komisija ir valstybės narės turėtų aktyviai siekti, kad būtų sudaryta PSO parengties pandemijoms ir reagavimo į jas pagrindų konvencija, kurioje turėtų būti nustatyti pasirengimo pandemijoms ir reagavimo į jas principai ir prioritetai. Tokia konvencija turėtų padėti įgyvendinti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.)1a ir ja turėtų būti remiamas tarptautinės sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas ir bendradarbiavimo, susijusio su ankstyvu nustatymu, prevencija, atsaku ir atsparumu būsimoms pandemijoms, gerinimas;
__________________
1a Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.). Trečiasis leidimas, paskelbtas adresu: https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  Asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos specialios apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad, valstybėms narėms įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemones nacionaliniu lygmeniu, asmens duomenimis būtų keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, kuria naudojantis asmens duomenys, įskaitant kontaktinius ir sveikatos duomenis, gali būti siunčiami atitinkamoms valdžios institucijoms, dalyvaujančioms sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse;
(22)  dėl to, kad sveikatos duomenys yra neskelbtini, valstybės narės, Komisija ir Sąjungos agentūros turėtų juos apsaugoti ir užtikrinti, kad atliekant jų tvarkymo veiksmus būtų laikomasi duomenų apsaugos principų pagal BDAR 5 straipsnį. Asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis BDAR ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/172519. Visų pirma naudojant SĮRS turėtų būti nustatytos specialios apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad, valstybėms narėms įgyvendinant sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemones nacionaliniu lygmeniu, asmens duomenimis būtų keičiamasi saugiai ir teisėtai. Šiuo atžvilgiu SĮRS apima pranešimų siuntimo funkciją, kuria naudojantis asmens duomenys, įskaitant kontaktinius ir sveikatos duomenis, gali būti siunčiami atitinkamoms valdžios institucijoms, dalyvaujančioms išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis. Turėtų būti griežtai laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ir turėtų būti nustatytos tinkamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės pagal šį reglamentą;
__________________
__________________
19 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
19 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, susijusius su: šablonais, naudotinais teikiant informaciją apie parengties ir atsako veiksmų planavimą; sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos srities darbuotojams skirto mokymo veiklos organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, kurioms taikoma epidemiologinės priežiūros tinklo vykdoma priežiūra ir tokio tinklo veiklos procedūros, sąrašo parengimu ir atnaujinimu; toms užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms sveikatos problemoms, įtrauktoms į epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai, kurioms taikoma ad hoc stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių patvirtinimu; SĮRS naudojimo procedūromis; priežiūros platformos veikimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios teiks paramą nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi informacija apie valstybių narių atsako veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu bei procedūromis, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;
(25)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, susijusius su: šablonais, naudotinais teikiant informaciją apie parengties ir atsako veiksmų planavimą; sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos srities darbuotojams skirto mokymo veiklos organizavimu; užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, kurioms taikomos epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos procedūros, sąrašo parengimu ir atnaujinimu; ES etaloninių laboratorijų, kurios teiks paramą nacionalinėms ir regioninėmis etaloninėms laboratorijoms, paskyrimu; keitimosi informacija apie valstybių narių atsako veiksmus ir atsako veiksmų koordinavimo procedūromis; ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų pripažinimu Sąjungos lygmeniu ir tokio pripažinimo nutraukimu bei procedūromis, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad SĮRS būtų naudojama ir duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  kad būtų galima nustatyti nacionalinių parengties planų įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos planu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su auditų, atliekamų siekiant įvertinti parengties ir atsako veiksmų planavimo veiklą nacionaliniu lygmeniu, procedūromis, standartais ir kriterijais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytų principų. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(28)  kad būtų galima papildyti tam tikrus šio reglamento aspektus ir nustatyti nacionalinių ir regionų parengties planų įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos planu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su: užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, kurioms taikomos epidemiologinės priežiūros tinklo priežiūra, sąrašo parengimu ir atnaujinimu; toms užkrečiamosioms ligoms ir specifinėms sveikatos problemoms, įtrauktoms į epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos sritį ir, kai būtina, kitoms didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai, kurioms taikoma ad hoc stebėsena, skirtų atvejo apibrėžčių patvirtinimu; reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti SĮRS veikimo ir duomenų tvarkymo atitiktį atitinkamiems reglamentams; atitinkamų sveikatos duomenų, kuriuos skaitmeninė platforma turi automatiškai rinkti žmogui prižiūrint, sąrašo nustatymu ir atnaujinimu; priežiūros platformos veikimu; taip pat auditų, atliekamų siekiant įvertinti parengties ir atsako veiksmų planavimo veiklą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, procedūromis, standartais ir kriterijais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros21 nustatytų principų. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
__________________
21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
21 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  dėl užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, kurioms taikoma epidemiologinės priežiūros tinklo priežiūra, sąrašo sudarymo ir atnaujinimo ir tokio tinklo veikimo procedūrų, dėl tų užkrečiamųjų ligų ir specifinių sveikatos problemų, kurioms taikoma epidemiologinės priežiūros tinklo priežiūra, atvejų apibrėžčių priėmimo ir dėl atvejų apibrėžčių, kurios turi būti naudojamos ad hoc stebėsenos atveju, Komisija turėtų skubos tvarka priimti deleguotuosius aktus, kai dėl didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumo ar naujumo arba dėl to, kad liga labai greitai plinta tarp valstybių narių, yra tinkamai pagrįstų priežasčių skubėti;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  bendro medicininių atsako priemonių pirkimo;
c)  bendro medicininių atsako priemonių pirkimo, valdymo ir naudojimo;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)   nacionalinių strateginių atsargų ir turimų medicininių atsako priemonių tinklas;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šio reglamento įgyvendinimas remiamas finansuojant atitinkamų Sąjungos programų ir priemonių lėšomis.
3.  Vadovaujantis bendros sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką koncepcijomis, šio reglamento įgyvendinimas remiamas finansuojant atitinkamų Sąjungos programų ir priemonių lėšomis. Sustiprinta Sąjungos sveikatos saugumo sistema, padedančia kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, užtikrinama jos sinergija bei papildomumas su kitomis ES politikos sritimis ir fondais, pvz., su veiksmais, įgyvendinamais pagal programą „ES –sveikatos labui“, Europos struktūrinius ir investicijų fondų (ESI fondų) programas, programą „Europos horizontas“, Skaitmeninės Europos programą, rezervo „rescEU“ priemonę, „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) programas, Skubios paramos priemonę (SPP) ir Bendrosios rinkos programą (BRP).
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Šiuo reglamentu užtikrinama, kad ateityje iškilus ekstremalioms sveikatos situacijoms, nebus trukdoma ligų nustatymui, atitinkamoms sveikatos intervencijoms ir kitų sunkių ligų gydymui.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Šis reglamentas įgyvendinamas visapusiškai gerbiant asmenų orumą ir pagrindines teises ir laisves.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  užkrečiamosios ligos;
i)  užkrečiamosios ligos, įskaitant zoonozinės kilmės užkrečiamąsias ligas;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
2.  Šis reglamentas taip pat taikomas užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų epidemiologinei priežiūrai.
2.  Šis reglamentas taip pat taikomas užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai ir tokių ligų poveikio pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms ir susijusioms specifinėms sveikatos problemoms, pvz., psichikos sveikatai, ir atidėto kitų ligų ir būklių tyrimo, diagnozavimo, stebėsenos, gydymo ir priežiūros poveikio stebėsenai.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Šiuo reglamentu skatinama įgyvendinti Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles, mažinti administracinę naštą ir išteklių dubliavimąsi, taip pat mažinti per COVID-19 pandemiją atskleistas spragas grėsmių visuomenės sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir atsako į jas srityse.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis
4.  Išskirtinėmis ekstremaliosios situacijos aplinkybėmis valstybė narė arba Komisija gali prašyti koordinuoti atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kurioms netaikoma 2 straipsnio 1 dalis, veiksmus Sveikatos saugumo komitete, kaip nurodyta 21 straipsnyje, jei laikoma, kad visuomenės sveikatos priemonės, kurių anksčiau imtasi, pasirodė esančios nepakankamos siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.
4.  Išskirtinėmis ekstremaliosios situacijos aplinkybėmis valstybė narė arba Komisija gali prašyti koordinuoti atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, kurioms netaikoma 2 straipsnio 1 dalis, visų pirma turint mintyje pagrindines neužkrečiamąsias ligas, veiksmus Sveikatos saugumo komitete, kaip nurodyta 21 straipsnyje, jei laikoma, kad visuomenės sveikatos priemonės, kurių anksčiau imtasi, pasirodė esančios nepakankamos siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija, palaikydama ryšius su valstybėmis narėmis, užtikrina pagal šį reglamentą nustatytų mechanizmų ir struktūrų bei panašių Sąjungos lygmeniu arba pagal Euratomo sutartį nustatytų mechanizmų ir struktūrų, kurių veikla yra susijusi su pasirengimu didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir atsako į jas planavimu, stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas bei kova su šiomis grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir keitimąsi informacija tarpusavyje.
5.  Komisija, palaikydama ryšius su valstybėmis narėmis, užtikrina pagal šį reglamentą nustatytų mechanizmų ir struktūrų bei panašių tarptautiniu ir Sąjungos lygmenimis arba pagal Euratomo sutartį nustatytų mechanizmų ir struktūrų, kurių veikla yra susijusi su pasirengimu didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir atsako į jas planavimu, stebėsena, skubiu įspėjimu apie jas bei kova su šiomis grėsmėmis, veikimo koordinavimą ir keitimąsi informacija tarpusavyje.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybės narės išlaiko teisę savo nacionalinėse sistemose, veikiančiose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, palikti galioti arba nustatyti papildomą tvarką, procedūras ir priemones, įskaitant tvarką, numatytą esamuose arba būsimuose dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose arba konvencijose, su sąlyga, kad tokia papildoma tvarka, procedūros ir priemonės netrukdo taikyti šio reglamento.
6.  Valstybės narės išlaiko teisę savo nacionalinėse sistemose, veikiančiose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, palikti galioti arba nustatyti papildomą tvarką, procedūras ir priemones, įskaitant tvarką, numatytą esamuose arba būsimuose dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose arba konvencijose, su sąlyga, kad tokia papildoma tvarka, procedūros ir priemonės netrukdo taikyti šio reglamento. Sąjunga siekia sudaryti PSO parengties pandemijoms ir reagavimo į jas pagrindų konvenciją. Ta konvencija parengiama taip, kad galėtų padėti įgyvendinti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.)1a ir pašalinti per COVID-19 krizę nustatytus tų taisyklių trūkumus.
___________________
1a Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.): https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
6a.  Šis reglamentas atitinkamais atvejais taip pat taikomas regioninėms kompetentingoms institucijoms, sistemoms ir programoms srityse, kurioms taikomas šis reglamentas.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas – priemonės, įgyvendinamos siekiant išaiškinti asmenis, kurie turėjo sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali susirgti arba susirgo šia liga, rankiniu būdu arba taikant kitas technologines priemones;
3)  sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas – priemonės, kuriomis siekiama nustatyti, įvertinti ir valdyti asmenis, kurie turėjo sąlytį su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai šaltiniu ir kurie gali būti užsikrėtę ar užkrėsti kitus arba susirgo užkrečiama liga, rankiniu būdu arba taikant kitas technologines priemones, turint vienintelį tikslą – greitai nustatyti naujai užsikrėtusius asmenis, kurie galėjo turėti sąlytį su sergančiaisiais, siekiant sumažinti tolesnį ligos plitimą, o ne jokiu kitu tikslu;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  epidemiologinė priežiūra – sistemingas duomenų ir analizės, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis ir susijusiomis specifinėmis sveikatos problemomis, rinkimas, registravimas, analizė, aiškinimas ir platinimas;
4)  epidemiologinė priežiūra – sistemingas duomenų ir analizės, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, tokių ligų poveikio pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms (pvz., ligoms, susijusioms su psichikos sveikata) stebėsena ir susijusiomis specifinėmis sveikatos problemomis, rinkimas, registravimas, analizė, aiškinimas ir platinimas;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
5a)  bendros sveikatos koncepcija – daugiasektorinė koncepcija, pagal kurią pripažįstama, kad žmonių sveikata yra susijusi su gyvūnų sveikata ir su aplinka ir kad imantis kovos su grėsmėmis sveikatai veiksmų būtina atsižvelgti į tuos tris aspektus;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)
5b)  sveikatos aspektų integravimas į visų sričių politiką – nepriklausomai nuo sektoriaus taikomas požiūris į viešosios politikos plėtojimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, pagal kurį atsižvelgiama į sprendimų poveikį sveikatai, siekiama užtikrinti sinergiją ir išvengti žalingo politikos poveikio sveikatai, kad gerėtų gyventojų sveikata ir didėtų lygybė sveikatos priežiūros srityje;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
7a)   pagrindinė neužkrečiamoji liga – Reglamento (ES) [ECDC reglamentas, įtraukti teisingą numerį] 2 straipsnio 4a punkte nurodyta liga;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 punktas
8)  medicininė atsako priemonė – žmonėms skirti vaistai ir medicinos priemonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB23 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/74524 , arba kitos prekės ar paslaugos, naudojamos siekiant pasirengti didelei tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai ar imtis atsako į ją veiksmų.
8)  medicininė atsako priemonė – žmonėms skirti vaistai ir medicinos priemonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB23 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/74524, arba kitos prekės ar paslaugos, naudojamos siekiant palengvinti diagnozės nustatymą ir gydymą įgyvendinant parengties didelei tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai ir atsako į ją sistemą;
___________________
___________________
23 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
23 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
24 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).
24 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
8a)   Tarptautines sveikatos priežiūros taisyklės – 2005 m. Pasaulio sveikatos organizacijoje priimtos Tarptautines sveikatos priežiūros taisyklės;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 b punktas (naujas)
8b)   medicinos priemonė – medicinos priemonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/745 2 straipsnio 1 dalyje, taikomoje kartu su to reglamento 1 straipsnio 2 dalimi ir 6 dalies a punktu, ir in vitro diagnostinė medicinos priemonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/746 straipsnio 2 dalyje;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 8 c punktas (naujas)
8c)  žalieji koridoriai – laisvi važiuoti ir saugūs tranzito koridoriai, kuriais pandemijos atveju Sąjungos lygmeniu paskelbus ekstremalią visuomenės sveikatos situaciją išsaugomos tiekimo grandinės užtikrinant, kad būtiniausios prekės, medicininės atsako priemonės ir pasienio darbuotojai galėtų laisvai ir saugiai judėti vidaus rinkoje, kartu visiškai laikantis SESV 77 straipsnio 2 dalies e punkto.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Sveikatos saugumo komiteto (SSK) posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvauja atitinkamų Sąjungos agentūrų atstovai.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  koordinuoja, palaikydamas ryšį su Komisija, valstybių narių parengties ir atsako veiksmų planavimą pagal 10 straipsnį;
b)  koordinuoja, palaikydamas ryšį su Komisija ir susijusiomis Sąjungos agentūromis, valstybių narių prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimą pagal 10 straipsnį;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  koordinuoja, palaikydamas ryšį su Komisija, informacijos apie riziką ir krizę teikimą ir valstybių narių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmus pagal 21 straipsnį;
c)  koordinuoja, palaikydamas ryšį su Komisija ir susijusiomis Sąjungos agentūromis, informacijos apie riziką ir krizę teikimą ir valstybių narių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmus pagal 21 straipsnį;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
da)  kiekvienais metais priima įgyvendinimo veiksmų programą, kurioje aiškiai nurodomi prioritetai ir tikslai aukšto lygio darbo grupės ir techninio darbo grupės lygmenimis.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  SSK pirmininkauja Komisijos atstovas. SSK posėdžiauja reguliariai ir bet kada, kai to reikia, Komisijos ar valstybės narės prašymu.
4.  SSK pirmininkauja Komisijos atstovas, neturintis teisės balsuoti. SSK posėdžiauja reguliariai ir bet kada, kai to reikia, Komisijos ar valstybės narės prašymu.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  SSK ir Komisijos nariai užtikrina išsamias konsultacijas su susijusiomis Sąjungos agentūromis, visuomenės sveikatos ekspertais, tarptautinėmis organizacijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Europos Parlamentas paskiria atstovus, kurie dalyvauja SSK veikloje kaip stebėtojai.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 b dalis (nauja)
7b.  SSK politinių ir techninių narių sąrašas viešai skelbiamas Komisijos ir Tarybos interneto svetainėse. Komiteto nariai negali turėti jokių finansinių ar kitų interesų, kurie galėtų kenkti jų nešališkumui. Jie veikia visuomenei bei nepriklausomai ir kasmet pateikia savo finansinių interesų deklaraciją. Visi tiesioginiai interesai, kurie galėtų būti siejami su medicinos ar kitu susijusiu sektoriumi, yra nurodomi Komisijos tvarkomame registre, ir, pateikus prašymą, yra skelbiami viešai.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 c dalis (nauja)
7c.  SSK darbo tvarkos taisyklės, gairės, darbotvarkės ir posėdžių protokolai skelbiami Komisijos interneto svetainėje.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus antraštė
II PARENGTIES IR ATSAKO VEIKSMŲ PLANAVIMAS
II PREVENCIJOS, PARENGTIES IR ATSAKO VEIKSMŲ PLANAVIMAS
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė
Sąjungos parengties ir atsako veiksmų planas
Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planas
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, parengia su sveikatos krize ir pandemija susijusį Sąjungos planą (toliau – Sąjungos parengties ir atsako veiksmų planas), kad būtų skatinami efektyvūs ir koordinuoti atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmai Sąjungos lygmeniu.
1.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, taip pat atsižvelgdama į PSO sistemą, parengia su sveikatos krize ir pandemija susijusį Sąjungos planą (toliau – Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planas), kad būtų skatinami efektyvūs ir koordinuoti atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai veiksmai Sąjungos lygmeniu.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Sąjungos parengties ir atsako veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį parengtus nacionalinius parengties ir atsako veiksmų planus.
2.  Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planas papildo pagal 6 straipsnį parengtus nacionalinius parengties ir atsako veiksmų planus.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Sąjungos parengties ir atsako veiksmų plane visų pirma numatyta valdymo tvarka, pajėgumai ir ištekliai, skirti:
3.  Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų plane visų pirma numatyta valdymo tvarka, pajėgumai ir ištekliai, skirti:
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  epidemiologinei priežiūrai ir stebėsenai;
c)  epidemiologinei priežiūrai ir stebėsenai, taip pat užkrečiamųjų ligų poveikiui pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  informacijos apie riziką ir krizę teikimui;
e)  informacijos apie riziką ir krizę, skirtos sveikatos priežiūros specialistams ir piliečiams, teikimui;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)
fa)  visos Sąjungos vaistų gamybos pajėgumų planavimui;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies f b punktas (naujas)
fb)  Sąjungos būtiniausių vaistų, medicininių atsako priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių atsargų, kurios būtų neatidėliotinos pagalbos rezervo „rescEU“ dalis, sudarymui;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
ga)  veiksmų aktyvinimo ir deaktyvavimo kriterijams;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g b punktas (naujas)
gb)  sveikatos priežiūros paslaugoms užtikrinti, kad kilus ekstremaliosioms sveikatos situacijoms netrikdomai būtų teikiamos kitų ligų ir būklių tyrimo, diagnozavimo, stebėsenos, gydymo ir priežiūros paslaugos;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g c punktas (naujas)
gc)  užtikrinimui, kad nacionalinės sveikatos sistemos būtų įtraukios ir suteiktų vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir susijusiomis paslaugomis ir kad kokybiškas gydymas būtų prieinamas nedelsiant;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g d punktas (naujas)
gd)  pakankamam ir į poreikius orientuotam darbuotojų skaičiui;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g e punktas (naujas)
ge)  stebėsenai, ar sveikatos ir socialinės priežiūros specialistams yra numatyti tinkami rizikos vertinimai, pasirengimo planai ir mokymo kursai.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Sąjungos parengties ir atsako veiksmų planas apima tarpregioninius parengties elementus, kad būtų nustatytos suderintos, daug sektorių apimančios tarpvalstybinės visuomenės sveikatos priemonės, visų pirma atsižvelgiant į diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo, laboratorijų ir specializuoto gydymo arba intensyviosios terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose regionuose. Planas apima parengties ir atsako priemones su tų piliečių, kuriems kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems klausimams spręsti.
4.  Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planas apima tarpvalstybinius ir tarpregioninius parengties planus, kad būtų nustatytos suderintos, daug sektorių apimančios tarpvalstybinės visuomenės sveikatos priemonės, visų pirma atsižvelgiant į diagnostinių tyrimų, sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo, laboratorijų, sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo ir specializuoto gydymo arba intensyviosios terapijos pajėgumus visuose kaimyniniuose regionuose. Planas apima parengties ir atsako priemones su tų piliečių, kuriems kyla didžiausia rizika, padėtimi susijusiems klausimams spręsti.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Sąjungos parengties ir atsako veiksmų plane taip pat numatytos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti įprastą bendrosios rinkos veikimą kilus didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis
5.  Kad būtų užtikrintas Sąjungos parengties ir atsako veiksmų plano veiksmingumas, Komisija kartu su valstybėmis narėmis atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir prireikus planą atnaujina.
5.  Kad būtų užtikrintas Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų plano veiksmingumas, Komisija kartu su valstybėmis narėmis atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, vykdo pratybas, atlieka įgyvendinamų veiksmų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir prireikus planą atnaujina. Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų plane atsižvelgiama į sveikatos priežiūros sistemų duomenis ir į atitinkamus duomenis, kurie bus renkami nacionaliniu ar regionų lygmeniu.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Siekdama reaguoti į ekstremalias visuomenės sveikatos situacijas, Europos Komisija, remdamasi Sąjungos sveikatos sistemų duomenimis, gali pateikti rekomendacijas dėl būtiniausių išteklių, kurių reikia, be kita ko, kiekvienos valstybės narės gyventojams, kad būtų užtikrinta tinkamos kokybės bazinė visuotinė sveikatos priežiūra, taip pat rekomendacijas dėl galimybės sutelkti išteklius Sąjungos lygmeniu.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Apžvalgos ir visi tolesni plano daliniai pakeitimai skelbiami viešai siekiant padidinti prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo skaidrumą.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas
Nacionaliniai parengties ir atsako veiksmų planai
Nacionaliniai prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planai
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Rengdama nacionalinį parengties ir atsako veiksmų planą kiekviena valstybė narė koordinuoja šią veiklą su Komisija, kad būtų užtikrintas suderinamumas su Sąjungos parengties ir atsako veiksmų planu, taip pat nedelsiant informuoja Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius nacionalinio plano pakeitimus.
1.  Rengdama nacionalinį prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planą kiekviena valstybė narė konsultuojasi su pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis, pramonės ir tiekimo grandinės suinteresuotaisiais subjektais ir nacionaliniais socialiniais partneriais, koordinuoja šią veiklą su Komisija, kad būtų užtikrintas suderinamumas su Sąjungos prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planu, kuris turi atitikti 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą valdymo, pajėgumų ir išteklių tvarką, be kita ko, dėl nacionalinių atsargų kaupimo reikalavimų ir Sąjungos strateginių rezervų valdymo, ir nedelsdama informuoja Komisiją ir SSK apie bet kokius esminius nacionalinio plano pakeitimus.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Į nacionalinius prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planus įtraukiama valdymo tvarka ir informacija apie pajėgumus ir išteklius, nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas
Parengties ir atsako veiksmų planavimo ataskaitų teikimas
Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo ataskaitų teikimas
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio mėn. pabaigos, o vėliau – kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai savo parengties ir atsako veiksmų planavimo ir įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ataskaitą.
1.  Ne vėliau kaip [per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau – kas dvejus metus valstybės narės pateikia Komisijai atnaujintą savo prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo ir įgyvendinimo nacionaliniu ir prireikus regioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ataskaitą.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis
Tą ataskaitą sudaro:
Ta ataskaita turi būti glausta, pagrįsta bendrais rodikliais, taip pat joje turi būti apžvelgiami valstybėse narėse įgyvendinami veiksmai ir ją sudaro:
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  nacionaliniu lygmeniu nustatytų sveikatos sektoriui taikytinų parengties ir atsako veiksmų planavimui skirtų pajėgumų standartų įgyvendinimo būsenos nustatymas ir atnaujinta informacija apie ją, teikiama PSO pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles;
a)  nacionaliniu ir prireikus regioniniu lygmenimis nustatytų sveikatos sektoriui taikytinų prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimui skirtų pajėgumų standartų įgyvendinimo būsenos nustatymas ir atnaujinta informacija apie ją, teikiama PSO pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  priemonių ar susitarimų, kuriais siekiama užtikrinti ekstremaliosios situacijos atveju itin svarbių sveikatos sektoriaus ir kitų sektorių sąveiką, aprašymas;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  veiklos tęstinumo planų, priemonių arba tvarkos, skirtų nuolatiniam svarbių paslaugų ir produktų užtikrinimui, aprašas;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms elementai, visų pirma:
b)  prireikus ekstremaliųjų situacijų prevencijos, pasirengimo joms ir atsako veiksmų elementų atnaujinimas, visų pirma:
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto i papunktis
i)  valdymas: įskaitant nacionalinės politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos įtrauktas pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms; pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, atsako į jas veiksmų ir ekonomikos gaivinimo planus; koordinavimo mechanizmus;
i)  valdymas: įskaitant nacionalinės ir prireikus regioninės politikos sritis ir teisės aktus, į kuriuos įtraukta ekstremaliųjų situacijų prevencija ir pasirengimas joms; ekstremaliųjų situacijų prevencijos, pasirengimo joms, atsako į jas veiksmų ir ekonomikos gaivinimo koordinavimo mechanizmų nacionalinio ir prireikus regioninio ir tarpvalstybinio lygmenų planus; svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto ii papunktis
ii)  pajėgumai: įskaitant rizikos vertinimą ir gebėjimus nustatyti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, informacijos valdymą; galimybę naudotis diagnostikos paslaugomis ekstremaliųjų situacijų atvejais; pagrindines ir saugias lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos paslaugas; pranešimus apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, siekiant gauti informacijos ir paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;
ii)  pajėgumai: įskaitant rizikos vertinimą ir gebėjimus nustatyti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms prioritetus; priežiūrą ir skubų įspėjimą, informacijos valdymą; pajėgumus gaminti vaistus; medicininių atsako priemonių, įskaitant aukščiausios kokybės asmenines apsaugos priemones, atsargas; vienodą galimybę naudotis diagnostikos paslaugomis, priemonėmis ir vaistais ekstremaliųjų situacijų atvejais; vidaus rinkai svarbią informaciją ir Sąjungos strateginius vaistų rezervus; nešališkas kokybiškas pagrindines ir saugias lyčiai atžvalgias sveikatos priežiūros ir skubios pagalbos paslaugas, kuriomis atsižvelgiama į gyventojų, patiriančių didesnę riziką, poreikius; tyrimų, diagnostikos, stebėsenos ir gydymo bei priežiūros, susijusių su kitomis ligomis ir būklėmis, ypač itin svarbios ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų, tęstinumą; pranešimus apie riziką; mokslinių tyrimų plėtrą ir vertinimus, siekiant gauti informacijos ir paspartinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto iii papunktis
iii)  ištekliai: įskaitant finansinius išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais atvejais teikiamą atsako veiksmų finansavimą; logistikos mechanizmus ir aprūpinimą būtiniausiais sveikatos priežiūros ištekliais ir specialiuosius dirbti ekstremaliosios situacijos atveju apmokytus ir parengtus žmogiškuosius išteklius, ir
iii)  ištekliai: įskaitant finansinius išteklius, kurių reikia siekiant pasirengti ekstremaliajai situacijai, ir nenumatytais atvejais teikiamą atsako veiksmų finansavimą; logistikos mechanizmus ir aprūpinimą būtiniausiais sveikatos priežiūros ištekliais; priemones, kuriomis siekiama užtikrinti svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą ir sveikatos priežiūros ir socialines tarnybas, turinčias pakankamus specialiuosius dirbti ekstremaliosios situacijos atveju apmokytus ir parengtus žmogiškuosius išteklius;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  strateginės atsargos: kiekviena valstybė narė teikia informaciją apie medicininių atsako priemonių ir kitų būtinų vaistų bei būtinų medicinos prietaisų, skirtų 2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms grėsmėms kontroliuoti, skaičių ir prieinamumą, taip pat apie jų saugojimo ir kaupimo galimybes. Siekiant didesnio atsako veiksmų pajėgumo, kaupimas atliekamas patalpose, kurios yra arčiausiai gyventojų koncentracijos centrų ir labiausiai prieinami šiems gyventojams, nepažeidžiant žmonių, gyvenančių nutolusiuose, kaimo ir atokiuose regionuose, galimybių gauti šių produktų, atitinkančiose būtinus reikalavimus teikti paslaugą pagal reglamentus, taikomus vaistams, medicinos prietaisams1b ir kitoms medicininėms atsako priemonėms; ir
__________________
1b 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  plačiai dalijamasi ir remiamos konsultacijos su atitinkamais partneriais, vykusios siekiant užtikrinti rizikos vertinimą, prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planus bei įgyvendinimą, laikantis galiojančių darbo teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c b punktas (naujas)
cb)  informacija apie trūkumus, nustatytus įgyvendinimo metu, ir apie taisomuosius veiksmus, kurių imsis valstybės narės, kad pagerintų savo parengties ir atsako veiksmų pajėgumus.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Atitinkamais atvejais į ataskaitą įtraukiami tarpregioniniai parengties ir atsako veiksmų elementai, atitinkantys Sąjungos ir nacionalinius planus, kurie apima visų pirma esamus pajėgumus, išteklius ir koordinavimo mechanizmus kaimyniniuose regionuose.
Į valstybių narių, turinčių sausumos sieną su bent viena kita valstybe nare, ataskaitą įtraukiami tarpvalstybiniai, tarpregioniniai ir tarpsektoriniai prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planai su kaimyniniais regionais, įskaitant visų a, b ir c punktuose išvardytų elementų koordinavimo mechanizmus, tarpvalstybinį sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų ir visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų mokymą ir dalijimąsi geriausia patirtimi bei pacientų medicininio perdavimo koordinavimo mechanizmus. Sąjungos ar nacionaliniai subjektai, užsiimantys vaistų atsargų kaupimu, bendradarbiauja su Komisija ir valstybėmis narėmis, teikdami ataskaitas apie turimas atsargas ir atsižvelgdami tiek į Sąjungos, tiek į nacionalinį parengties ir atsako veiksmų planavimą.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Į ataskaitą taip pat, kiek įmanoma, įtraukiama informacija apie užkrečiamųjų ligų poveikį pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)
Prie ataskaitos pridedamas naujausias turimo prevencijos, parengties ir atsako veiksmų plano variantas.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos paskelbiamos Komisijos interneto svetainėje.
Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos paskelbiamos Komisijos ir ECDC interneto svetainėse.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas
Parengties ir atsako veiksmų planavimo auditas
Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo auditas
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Kas trejus metus ECDC atlieka valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos planu. Tokie auditai atliekami kartu su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, siekiant įvertinti parengties ir atsako veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos informacijos atžvilgiu.
1.  Kas dvejus metus ECDC atlieka valstybėse narėse auditus, kuriais siekiama nustatyti nacionalinių planų įgyvendinimo būseną ir jų suderinamumą su Sąjungos planu. Tokie auditai grindžiami sutartų rodiklių rinkiniu ir atliekami bendradarbiaujant su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, siekiant įvertinti prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimą nacionaliniu lygmeniu 7 straipsnio 1 dalies punkte nurodytos informacijos atžvilgiu.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Valstybės narės pateikia pasiūlytų audito rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame nurodomi atitinkami taisomieji veiksmai bei jų įgyvendinimo etapai.
2.  Jei audito metu nustatomi trūkumai, valstybė narė per šešis mėnesius nuo jo išvadų gavimo pateikia pasiūlytų audito rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame nurodomi atitinkami taisomieji veiksmai bei išdėstomi jų įgyvendinimo etapai.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jei valstybė narė nusprendžia nesilaikyti rekomendacijos, ji nurodo tokio nesilaikymo motyvus.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas
Komisijos parengties planavimo ataskaita
Komisijos prevencijos, parengties planavimo ataskaita
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Remdamasi pagal 7 straipsnį valstybių narių pateikta informacija ir 8 straipsnyje minimų auditų rezultatais Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos pažangos.
1.  Remdamasi pagal 7 straipsnį valstybių narių pateikta informacija ir 8 straipsnyje minimų auditų rezultatais Komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos mėn., o vėliau – kas dvejus metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu padėties ir padarytos pažangos.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisijos ataskaitoje pateikiama tarpvalstybinės parengties ir atsako veiksmų planavimo kaimyniniuose regionuose būklė.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija gali priimti valstybėms narėms skirtas rekomendacijas dėl parengties ir atsako veiksmų planavimo, remdamasi 1 dalyje minima ataskaita.
2.  Komisija gali priimti valstybėms narėms skirtas rekomendacijas dėl prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo, remdamasi 1 dalyje minima ataskaita. Tos rekomendacijos gali apimti, inter alia, minimalius išteklius, kurių reikia reaguojant į ekstremalias visuomenės sveikatos situacijas, susijusias, be kita ko, su gyventojų skaičiumi, ir jos turi būti parengtos remiantis gerąja praktika ir politikos vertinimais.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas
Parengties ir atsako veiksmų planavimo koordinavimas SSK
Prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo koordinavimas SSK
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja SSK, siekdamos koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti ir į jas reaguoti.
1.   Komisija, atitinkamos Sąjungos agentūros ir valstybės narės bendradarbiauja SSK, siekdamos koordinuoti pastangas sukurti, stiprinti ir išlaikyti savo pajėgumus stebėti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, užkirsti joms kelią, skubiai apie jas įspėti, jas vertinti ir į jas reaguoti.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  keistis geriausia praktika ir patirtimi parengties ir atsako veiksmų planavimo srityje;
a)  keistis geriausia praktika ir patirtimi prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo srityje;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  skatinti nacionalinio parengties planavimo sąveikumą ir tarpsektorinį parengties ir atsako veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu aspektą;
b)  skatinti nacionalinio prevencijos, parengties planavimo sąveikumą ir tarpsektorinį prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimo Sąjungos lygmeniu aspektą;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas
e)  stebėti pažangą, nustatyti trūkumus ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti parengties ir atsako veiksmų planavimą, be kita ko, mokslinių tyrimų srityje, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis.
e)  stebėti pažangą, nustatyti trūkumus ir veiksmus, kurie padėtų stiprinti prevencijos, parengties ir atsako veiksmų planavimą, be kita ko, mokslinių tyrimų srityje, regioniniu, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija ir valstybės narės, kai tinkama, veda dialogą su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant sveikatos ir priežiūros srities darbuotojų organizacijas, pramonės ir tiekimo grandinės suinteresuotuosius subjektus bei pacientų ir vartotojų organizacijas. Tas dialogas apima reguliarų valdžios institucijų, pramonės atstovų ir atitinkamų vaistų tiekimo grandinės dalyvių keitimąsi informacija siekiant nustatyti numatomus tiekimo apribojimus, kad būtų sudarytos sąlygos geresniam koordinavimui, sinergijos plėtojimui ir tinkamam atsakui.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisija gali rengti mokymą, skirtą valstybių narių sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojams, įskaitant parengties pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles
1.  Komisija gali rengti mokymą, remiamą atitinkamų Sąjungos agentūrų, glaudžiai bendradarbiaudama su medicinos asociacijomis ir pacientų organizacijomis, skirtą valstybių narių sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams, socialinių tarnybų darbuotojams ir visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojams, visų pirma tarpdisciplininį bendros sveikatos mokymą, įskaitant parengties pajėgumus pagal Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija tą mokymą rengia bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis.
Komisija tą mokymą rengia bendradarbiaudama su susijusiomis arba potencialiai susijusiomis valstybėmis narėmis ir, kai įmanoma, koordinuodama su PSO, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo, įskaitant parengties pajėgumus pagal Tarptautines sveikatos taisykles.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Pasienio regionuose organizuojami bendri sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų ir visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojais tarpvalstybiniai mokymai ir keitimasis geriausia patirtimi skatinami, o susipažinimas su visuomenės sveikatos sistemomis – privalomas.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)
Siekdama padidinti besimokančiųjų skaičių, Komisija visapusiškai naudojasi nuotolinio mokymo galimybėmis.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytas mokymas rengiamas siekiant suteikti toje dalyje minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 6 straipsnyje minimus nacionalinius parengties planus, įgyvendinant veiklą, kuria siekiama stiprinti pasirengimo krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant skaitmeninių priemonių naudojimą.
2.  1 dalyje nurodytas mokymas rengiamas siekiant suteikti toje dalyje minimiems darbuotojams žinių ir įgūdžių, būtinų visų pirma rengiant ir įgyvendinant 6 straipsnyje minimus nacionalinius parengties planus, įgyvendinant veiklą, kuria siekiama stiprinti pasirengimo krizėms ir priežiūros pajėgumus, įskaitant skaitmeninių priemonių naudojimą, ir užtikrinti svarbiausių ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą bei derėti su bendros sveikatos koncepcija.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  1 dalyje nurodytame mokyme gali dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų institucijų darbuotojai ir jis gali būti rengiamas už Sąjungos ribų.
3.  1 dalyje nurodytame mokyme gali dalyvauti trečiųjų šalių kompetentingų institucijų darbuotojai ir jis gali būti rengiamas už Sąjungos ribų, kai įmanoma, koordinuojant su ECDC veikla šioje srityje.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali remti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojų mainų tarp dviejų ar kelių valstybių narių ir laikino vienos šalies darbuotojų komandiravimo į kitą šalį programų rengimą.
5.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali remti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojų mainų tarp dviejų ar kelių valstybių narių ir laikino vienos šalies darbuotojų komandiravimo į kitą šalį programų rengimą. Rengiant tas programas, atsižvelgiama į profesinių sveikatos organizacijų indėlį kiekvienoje valstybėje narėje.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 punktas
1.  Komisija ir visos to pageidaujančios valstybės narės gali dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, vykdomoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kad būtų galima iš anksto įsigyti medicininių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonių.
1.  Komisija ir visos valstybės narės gali dalyvauti bendro pirkimo procedūroje, vykdomoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/104629 165 straipsnio 2 dalį, kaip susitariančiosios šalys, kad būtų galima iš anksto įsigyti medicininių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonių per pagrįstą laikotarpį.
__________________
__________________
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
29 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  dalyvauti bendro pirkimo procedūroje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalį leidžiama visoms valstybėms narėms, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėms ir Sąjungos šalims kandidatėms;
a)  dalyvauti bendro pirkimo procedūroje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalį leidžiama visoms valstybėms narėms, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėms, Sąjungos šalims kandidatėms, taip pat Andoros Kunigaikštystei, Monako Kunigaikštystei, San Marino Respublikai ir Vatikano Miesto Valstybei;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  bendroje pirkimo procedūroje dalyvaujančios valstybės narės, ELPA valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės perka atitinkamas medicinines atsako priemones tik pagal tą procedūrą, o ne kitais kanalais, ir tuo pačiu metu nevykdo derybų dėl to produkto;
c)  bendroje pirkimo procedūroje dalyvaujančios šalys perka atitinkamas medicinines atsako priemones tik pagal tą procedūrą, o ne kitais kanalais, ir nuo to momento tuo pačiu metu nevykdo derybų dėl to produkto. Šalys, kurios nuo to momento dalyvauja lygiagrečiuose derybų procesuose, neįtraukiamos į dalyvaujančių šalių grupę, neatsižvelgiant į tai, ar tie procesai yra pasiekę pasirašymo etapą;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  vykdant bendrą viešąjį pirkimą nustatomi aiškūs proceso, apimties, konkurso specifikacijų ir terminų procedūriniai etapai ir reikalaujama, kad visos šalys vykdytų ir gerbtų aiškius įsipareigojimus, be kita ko, gamintojai – tiekti sutartą produkcijos kiekį, o institucijos – pirkti sutartus rezervuotuosius kiekius. Atskleidžiami tikslūs kiekvienos dalyvaujančios valstybės užsakyti ir jai pristatyti kiekiai, taip pat išsami informacija apie jų įsipareigojimus;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  visai bendrų viešųjų pirkimų procedūrai ir susijusioms pirkimo sutartims taikomas didelis skaidrumas. Audito Rūmams suteikiama visapusiška galimybė susipažinti su visais atitinkamais dokumentais, kad būtų galima tiksliai kasmet patikrinti pasirašytas sutartis ir susijusias viešąsias investicijas;
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c c punktas (naujas)
cc)  jei sutarties skyrimo procedūra apima bendrus viešuosius pirkimus, be išlaidų, atsižvelgiama ir į kokybinius kriterijus. Tokiuose kriterijuose taip pat atsižvelgiama, pvz., į gamintojo gebėjimą užtikrinti tiekimo saugumą sveikatos krizės metu;
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c d punktas (naujas)
cd)  bendri viešieji pirkimai turi būti vykdomi taip, kad būtų sustiprinta dalyvaujančių šalių perkamoji galia, padidintas tiekimo saugumas ir užtikrintos vienodos galimybės naudotis medicininėmis reagavimo į dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai priemonėmis;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis narėmis, užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp subjektų, organizuojančių bet kokį veiksmą, įkaitant bendro pirkimo procedūras, medicininių atsako priemonių kaupimą ir dovanojimą pagal įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, visų pirma pagal:
3.  Komisija, palaikydama ryšį su valstybėmis narėmis, užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija tarp subjektų, organizuojančių bet kokį veiksmą ir jame dalyvaujančių, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bendro pirkimo procedūras, medicininių atsako priemonių kūrimą, kaupimą patalpose, kurios atitinka specialius teisinius medicininių atsako priemonių laikymo reikalavimus, yra arčiausiai gyventojų koncentracijos centrų ir labiausiai prieinamos šiems gyventojams, nepažeidžiant žmonių, gyvenančių nutolusiuose, kaimo ir atokiuose regionuose, galimybių gauti šių produktų, paskirstymą ir dovanojimą mažas ir vidutines pajamas gaunančioms valstybėms pagal įvairius Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus, visų pirma pagal:
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  atsargų kaupimo Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnyje nurodytame rezerve „rescEU“ priemonę,
a)  atsargų kaupimo Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 23 straipsnyje nurodytame rezerve „rescEU“ priemonę,
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  kitas priemones, kuriomis remiami biomedicinos moksliniai tyrimai ir plėtra Sąjungos lygmeniu, siekiant padidinti pajėgumą ir pasirengimą reaguoti į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes ir ekstremalias situacijas.
f)  kitas programas ir priemones, kuriomis remiami biomedicinos moksliniai tyrimai ir plėtra Sąjungos lygmeniu, siekiant padidinti pajėgumą ir pasirengimą reaguoti į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes ir ekstremalias situacijas.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Dalyvaujančios šalys užtikrina, kad būtų tinkamai kaupiamos ir skirstomos įsigytos medicininės atsako priemonės. Pagrindinės tų atsargų kaupimo ir paskirstymo informacija ir charakteristikos nustatomos nacionaliniuose planuose.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Laikantis skaidrumo principo, Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą apie derybas dėl bendro medicininių atsako priemonių pirkimo.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Europos Parlamentas visais atvejais pasilieka teisę pagal galiojančias konfidencialumo taisykles tikrinti necenzūruotą visų sutarčių, sudarytų vykdant pagal šį straipsnį surengtas procedūras, turinį.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 d dalis (nauja)
3d.  Komisija ir valstybės narės vartotojams teikia naujausią, prieinamą ir aiškią informaciją apie teises ir pareigas, susijusias su bendrai įsigytomis medicininėmis atsako priemonėmis, įskaitant informaciją apie atsakomybę už žalą, galimybę gauti teisinę apsaugą ir atstovavimo vartotojams paslaugas.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 e dalis (nauja)
3e.   Jei medicininių atsako į tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonių bendro pirkimo procedūra netaikoma, Komisija skatina valstybes nares keistis informacija apie medicininių atsako priemonių kainodarą ir pristatymo datas.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Užkrečiamųjų ligų ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu lygmeniu atsakingos kompetentingos institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį ryšį.
1.  Užkrečiamųjų ligų, įskaitant zoonozinės kilmės užkrečiamąsias ligas, ir susijusių specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros tinklas užtikrina, kad Komisija, ECDC ir už epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu lygmeniu atsakingos kompetentingos institucijos tarpusavyje palaikytų nuolatinį ryšį.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)   stebėti užkrečiamųjų ligų poveikį kitų ligų ir sutrikimų tikrinimo, diagnostikos, stebėsenos, gydymo ir priežiūros tęstinumui;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)
bb)   stebėti užkrečiamųjų ligų poveikį psichikos sveikatai;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  nustatyti ligos plitimo rizikos veiksnius ir gyventojų grupes, kurioms kyla rizika ir kurių atžvilgiu reikia tikslinių prevencijos priemonių;
d)  nustatyti ir stebėti ligos plitimo rizikos veiksnius ir gyventojų grupes, kurioms kyla rizika ir kurių atžvilgiu reikia tikslinių prevencijos priemonių;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  prisidėti vertinant užkrečiamųjų ligų naštą gyventojams, naudojant tokius duomenis kaip ligos paplitimas, komplikacijos, hospitalizavimas ir mirštamumas;
e)  prisidėti vertinant užkrečiamųjų ligų naštą sveikatos apsaugos sistemoms bei priežiūros paslaugų teikimui ir gyventojams, naudojant tokius duomenis kaip ligos paplitimas, komplikacijos, hospitalizavimas, mirštamumas, poveikis psichikos sveikatai ir kitų ligų ir būklių atidėtas tyrimas, diagnozavimas, stebėsena, gydymas ir priežiūra bei jų socialinis ir ekonominis poveikis;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)
ha)  nustatyti visuotinės tiekimo grandinės trūkumus, susijusius su medicininių atsako priemonių, reikalingų užkrečiamųjų ligų prevencijai, diagnostikai, gydymui ir vėlesnei stebėsenai, gamyba, ir parengti planus minėtiems trūkumams mažinti. Kitais mechanizmais, pavyzdžiui, Sąjungos eksporto kontrolės mechanizmu, reglamentavimo lankstumu, bendradarbiavimo susitarimais, privalomais arba savanoriškais bendrovių licencijavimo susitarimais, Sąjunga gali sudaryti palankesnes sąlygas savo piliečiams ir gyventojams, taip pat Rytų partnerystės šalių ir mažas bei vidutines pajamas gaunančių šalių piliečiams ir gyventojams naudotis atsakomosiomis priemonėmis;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)
fa)   informaciją apie medicininių atsako priemonių, reikalingų ligų prevencijai, diagnostikai, gydymui ir vėlesnei stebėsenai, prieinamumą.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Apie valstybių narių teikiamą informaciją, nurodytą 3 dalies a punkte, turi būti laiku pranešama bent jau NUTS 2 lygiu Europos priežiūros sistemai (TESSy) arba kitai platformai, kaip nustatyta 7 straipsnyje.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)
ECDC remia valstybes nares, siekdamas užtikrinti duomenų rinkimą ir dalijimąsi jais sveikatos krizės laikotarpiais ir bendrą užkrečiamųjų ligų ir specifinių sveikatos problemų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, epidemiologinės priežiūros tinklo veikimą. Prireikus ECDC taip pat suteikia galimybę trečiosioms šalims naudotis savo ekspertinėmis žiniomis šioje srityje.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
9.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato ir atnaujina:
9.  Komisija pagal 28 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustato ir atnaujina:
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos procedūras, parengtas pagal Reglamento (ES) …/… [OL: Prašom įrašyti reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/12527]] 5 straipsnį.
Išbraukta.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Esant tinkamai pagrįstoms priežastims, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu, naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių greičiu, 28a straipsnyje nurodyta procedūra taikoma pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 b punktas (naujas)
9b.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato ir atnaujina epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos procedūras, parengtas pagal Reglamento (ES) …/… [OL: prašom įrašyti reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/12527]] 5 straipsnį.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis
10.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu ar naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių greičiu, 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos grėsmės atveju Komisija gali priimti priežiūrai valstybėse narėse skirtas atvejo apibrėžtis, procedūras ir rodiklius, pagal 27 straipsnio 3 dalį priimdama nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus. Pirmiau minėti rodikliai taip pat naudojami atliekant diagnostikos, prevencijos ir gydymo pajėgumų vertinimą.
10.  Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu ar naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių greičiu, 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytos grėsmės atveju Komisija gali priimti priežiūrai valstybėse narėse skirtas procedūras, pagal 27 straipsnio 3 dalį priimdama nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  ECDC užtikrina, kad būtų toliau plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią valdomi duomenys ir jais automatiškai keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias galimybę atitinkamais atvejais vykdyti priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę.
1.  ECDC, atlikęs duomenų apsaugos poveikio vertinimą ir pašalinęs bet kokią riziką duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, užtikrina, kad būtų toliau plėtojama skaitmeninė platforma, per kurią valdomi duomenys ir jais automatiškai keičiamasi, siekiant sukurti integruotas ir sąveikias priežiūros sistemas, suteikiančias galimybę atitinkamais atvejais vykdyti priežiūrą tikruoju laiku, siekiant remti užkrečiamųjų ligų prevenciją ir kontrolę. Jis užtikrina žmogaus vykdomą skaitmeninės platformos priežiūrą ir įtraukia specialias priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti riziką, kuri galėtų kilti dėl šališkumo ar neišsamių duomenų perdavimo iš kelių šaltinių, taip pat nustato duomenų kokybės peržiūros procedūras. Skaitmeninės platformos ir taikomosios programos, kuriomis remiama epidemiologinė priežiūra Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, turi būti įgyvendinamos laikantis pritaikytosios duomenų apsaugos principo pagal Reglamento (ES) 2018/1725 27 straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  automatiškai rinkti priežiūros ir laboratorijų duomenis, naudotis informacija iš elektroninių sveikatos įrašų, žiniasklaidos stebėsenos ir taikyti dirbtinį intelektą duomenų patvirtinimo, analizės ir automatinio teikimo tikslais;
a)  automatiškai rinkti priežiūros ir laboratorijų duomenis, naudotis atitinkamais sveikatos duomenimis iš anksčiau apibrėžto ir patvirtinto sąrašo iš elektroninių sveikatos įrašų ir sveikatos duomenų bazių, žiniasklaidos stebėsenos ir taikyti dirbtinį intelektą duomenų patvirtinimo, analizės ir statistinio teikimo tikslais vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 22 straipsniu;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  kompiuterizuotu būdu tvarkyti informaciją, duomenis ir dokumentus ir jais keistis.
b)  kompiuterizuotu būdu tvarkyti informaciją, duomenis ir dokumentus ir jais keistis, atsižvelgiant į Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisę;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)   automatizuotai pranešti skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemoje (SĮRS), kai užkrečiamųjų ligų plitimo rodiklių augimas viršija įspėjimo slenkstį, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 dalies a punkte. Pranešimą patvirtina kompetentinga sveikatos institucija.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad integruota priežiūros sistema nuolat būtų pildoma tinkamu laiku pateikta ir išsamia informacija, duomenimis ir dokumentais, kurie yra perduodami ir kuriais keičiamasi per skaitmeninę platformą.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad integruota priežiūros sistema nuolat būtų pildoma tinkamu laiku pateikta, išsamia ir tikslia informacija, duomenimis ir dokumentais, kurie yra perduodami ir kuriais keičiamasi per skaitmeninę platformą. Valstybės narės skatina automatizuoti šį procesą tarp nacionalinės ir Sąjungos priežiūros sistemų.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  ECDC taip pat turi galimybę epidemiologiniais tikslais susipažinti su atitinkamais sveikatos duomenimis, prieinamais arba teikiamais per skaitmeninę infrastruktūrą, suteikiančią galimybę naudoti sveikatos duomenis mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais.
5.  ECDC taip pat turi galimybę epidemiologinės priežiūros tikslais susipažinti su atitinkamais sveikatos duomenimis, prieinamais arba teikiamais per skaitmeninę infrastruktūrą, suteikiančią galimybę naudoti sveikatos duomenis mokslinių tyrimų, politikos formavimo ir reguliavimo tikslais. Prieiga prie sveikatos duomenų turi būti proporcinga specialiems ir konkretiems tikslams, kuriuos turi iš anksto apibrėžti ECDC.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl priežiūros platformos veikimo, kuriais nustatoma:
6.  Komisija, atlikusi Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą konsultavimosi procedūrą, pagal 28 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl priežiūros platformos veikimo, kuriais nustatoma:
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  platformos techninės specifikacijos, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis mechanizmą, naudojamą keičiantis duomenimis su esamomis nacionalinėmis sistemomis, taikomų standartų identifikavimą, pranešimų struktūros nustatymą, duomenų žodynus, keitimąsi protokolais ir procedūromis;
a)  platformos techninės specifikacijos, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis mechanizmą, naudojamą keičiantis duomenimis su esamomis tarptautinėmis ir nacionalinėmis sistemomis, taikomų standartų identifikavimą, pranešimų struktūros nustatymą, duomenų žodynus, keitimąsi protokolais ir procedūromis;
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  nenumatytų atvejų tvarka, taikytina tuo atveju, kai nėra galimybės naudotis kuriomis nors platformos funkcijomis;
c)  nenumatytų atvejų tvarka ir saugios duomenų atsarginės kopijos, taikytinos tuo atveju, kai nėra galimybės naudotis kuriomis nors platformos funkcijomis;
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies d punktas
d)  atvejai ir sąlygos, kuriais atitinkamoms trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms gali būti suteikta dalinė prieiga prie platformos funkcijų ir tokios prieigos praktinė tvarka;
d)  atvejai ir sąlygos, kuriais atitinkamoms tarptautinėms organizacijoms gali būti suteikta dalinė prieiga prie platformos funkcijų ir tokios prieigos praktinė tvarka, visapusiškai laikantis reglamentų (ES) 2018/1725 ir (ES) 2016/679 bei Direktyvos (ES) 2016/680;
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies f a punktas (naujas)
fa)   duomenų saugojimo, tvarkymo ir analizės infrastruktūros standartizavimo užtikrinimas.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Skaitmeninės platformos ir taikomosios programos, kuriomis remiama epidemiologinė priežiūra Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, turi būti įgyvendinamos laikantis pritaikytosios duomenų apsaugos principo pagal Reglamento (ES) 2018/1725 27 straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Visuomenės sveikatos srityje arba konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, susijusiose su šio reglamento arba 6 straipsnyje minimų nacionalinių planų įgyvendinimu, Komisija įgyvendinimo aktais gali paskirti ES etalonines laboratorijas, kurios teiks paramą nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, kad valstybės narės būtų skatinamos taikyti gerąją praktiką ir savanoriškai suderinti diagnostiką, tyrimo metodus, naudoti tam tikrus tyrimus, siekiant suvienodinti valstybių narių vykdomą epidemiologinės priežiūros bei pranešimų ir informacijos apie jas teikimo veiklą.
1.  Visuomenės sveikatos srityje arba konkrečiose visuomenės sveikatos srityse, susijusiose su šio reglamento arba 6 straipsnyje minimų nacionalinių planų įgyvendinimu, Komisija įgyvendinimo aktais gali paskirti ES etalonines laboratorijas, kurios teiks paramą nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms, kad valstybės narės būtų skatinamos taikyti gerąją praktiką ir suderinti diagnostiką, tyrimo metodus, naudoti tam tikrus tyrimus, siekiant suvienodinti valstybių narių vykdomą epidemiologinės priežiūros bei pranešimų ir informacijos apie jas teikimo veiklą.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  stebėsenos, įspėjimo ir paramos reaguojant į protrūkį ir
f)  stebėsenos, įspėjimo ir paramos reaguojant į protrūkį, ypač naujų patogenų atveju; taip pat
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 punktas
3.  ES etaloninių laboratorijų tinklo veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC.
3.  ES etaloninių laboratorijų tinklo veiklą vykdo ir koordinuoja ECDC, bendradarbiaudamas su PSO tinklo laboratorijomis, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo. Tinklo valdymo struktūra apima bendradarbiavimą ir koordinavimą su esamomis nacionalinėmis ir regioninėmis etaloninėmis laboratorijomis ir tinklais.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a punktas (naujas)
3a.   1 dalyje nurodytos laboratorijos turi padėti dalytis gerąja patirtimi ir gerinti 13 straipsnyje nurodytą epidemiologinę priežiūrą;
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.  1 dalyje numatyti paskyrimai vykdomi po viešo atrankos proceso, galioja ribotą ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį ir yra reguliariai peržiūrimi. Paskyrimais nustatomos paskirtų laboratorijų pareigos ir užduotys.
4.  1 dalyje numatyti paskyrimai vykdomi po viešo atrankos proceso, galioja ribotą ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį ir yra reguliariai peržiūrimi. Komisija, rengdama įgaliojimus ir paskyrimo proceso kriterijus, konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir ECDC. Paskyrimais nustatomos paskirtų laboratorijų pareigos ir užduotys. Laboratorijų konsorciumai yra tinkami būti paskirti.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  yra nešališkos, neturi jokio interesų konflikto ir visų pirma jų padėtis nėra tokia, kuri galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai turėti įtakos jų profesinio elgesio nešališkumui, kiek tai susiję su jų, kaip ES etaloninių laboratorijų, užduočių vykdymu;
a)  yra nešališkos, neturi jokio interesų konflikto ir visų pirma jų padėtis nėra tokia, kuri galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai turėti įtakos jų profesinio elgesio nešališkumui, kiek tai susiję su jų, kaip ES etaloninių laboratorijų, užduočių vykdymu. Ypatingas dėmesys skiriamas teisiškai saugomiems tyrimams ir metodams, kurie gali būti laboratorijų nuosavybė;
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Europos priežiūros sistema (TESSy) naudojama rimtos tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ad hoc stebėsenai, nurodytai 2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje ir 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisija prireikus įgyvendinimo aktais priima atvejų apibrėžtis, naudojamas ad hoc stebėsenai, kad būtų užtikrintas renkamų duomenų palyginamumas ir suderinamumas Sąjungos lygmeniu.
Komisija prireikus pagal 28 straipsnį priima deleguotuosius aktus, susijusius su atvejų apibrėžtimis, naudojamomis ad hoc stebėsenai, kad būtų užtikrintas renkamų duomenų palyginamumas ir suderinamumas Sąjungos lygmeniu.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu arba jos plitimo tarp valstybių narių greičiu, Komisija, laikydamasi 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros, nedelsiant taikytinais įgyvendinimo aktais gali priimti arba atnaujinti pirmoje pastraipoje nurodytas atvejų apibrėžtis.
Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai pavojingumu, naujumu arba jos plitimo tarp valstybių narių greičiu, 28a straipsnyje nurodyta procedūra taikoma pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS) suteikia Komisijai ir nacionaliniu lygmeniu atsakingoms kompetentingoms valdžios institucijoms galimybę nuolat palaikyti ryšius pasirengimo, skubaus įspėjimo ir reagavimo, perspėjimo apie riziką visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir priemonių, kurių gali reikėti imtis visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo tikslais.
1.  Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS) suteikia Komisijai, ECDC ir nacionaliniu lygmeniu atsakingoms kompetentingoms valdžios institucijoms galimybę nuolat palaikyti ryšius pasirengimo, skubaus įspėjimo ir reagavimo, perspėjimo apie riziką visuomenės sveikatai, jos vertinimo ir priemonių, kurių gali reikėti imtis visuomenės sveikatai apsaugoti, nustatymo tikslais.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
SĮRS valdymas ir naudojimas susiję su keitimusi asmens duomenimis konkrečiais atvejais, kai tai yra numatyta atitinkamose teisės priemonėse. Ši veikla apima:
SĮRS valdymas ir funkcinis naudojimas susiję su keitimusi asmens duomenimis konkrečiais atvejais, kai tai yra numatyta atitinkamose teisės priemonėse. Ši veikla apima:
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų galima taikyti šiuolaikines technologijas, pvz., skaitmenines mobiliąsias programėles, dirbtinio intelekto modelius, kosmoso technologijomis pagrįstas programėles arba kitas technologijas, skirtas automatiniam sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimui, grindžiamas valstybių narių sukurtomis sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijomis.
ECDC nuolat atnaujina SĮSR, kad būtų galima taikyti šiuolaikines technologijas, pvz., skaitmenines mobiliąsias programėles, dirbtinio intelekto modelius, kosmoso technologijomis pagrįstas programėles arba kitas technologijas, skirtas automatiniam sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimui, grindžiamas valstybių narių arba Sąjungos sukurtomis sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo technologijomis, naudojamas išskirtinai kovos su pandemija tikslais, jei jos yra tinkamos, būtinos ir proporcingos ir visiškai atitinka Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Kad būtų užtikrinta duomenų kokybė ir nuoseklumas, pagal SĮRS su valstybėmis narėmis įdiegiami patikimi, tikslūs ir sąveikūs duomenų procesai. ECDC koordinuoja veiksmus su valstybėmis narėmis tokių keitimosi duomenimis procesų metu, pradedant duomenų reikalavimų vertinimu, perdavimu ir rinkimu, baigiant duomenų realizavimu ir aiškinimu, užtikrindamas glaudų Komisijos, ECDC ir nacionalinių bei regioninių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   ECDC kuria ir tobulina SĮRS, kad padidintų informacijos rinkimo ir analizės automatizavimą, atnaujintų pranešimų skirstymą į kategorijas, sumažintų atvirojo teksto komunikaciją, administracinę naštą ir pagerintų pranešimų standartizavimą.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.   SĮRS turi būti patobulinta, kad būtų sumažinta biurokratizmo ir pranešimų dubliavimo našta. SĮRS turi sudaryti sąlygos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pranešti PSO apie įvykius, kurie gali sukelti tarptautinės svarbos visuomenės ekstremaliąsias situacijas sveikatos srityje pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 6 straipsnį, ir integruoti šią informaciją į skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS), kad būtų galima automatiškai perspėti per SĮRS.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina procedūras, susijusias su keitimusi informacija su kitomis Sąjungos lygmens skubaus įspėjimo sistemomis, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis, siekiant užtikrinti tinkamą SĮRS veikimą ir išvengti veiklos dubliavimo arba veiksmų, nesuderinamų su esamomis pasirengimo didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai, jų stebėsenos, skubaus įspėjimo apie jas ir kovos su jomis struktūromis ir mechanizmais.
4.  Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina procedūras, susijusias su keitimusi informacija su kitomis Sąjungos ir tarptautinio lygmenų skubaus įspėjimo sistemomis, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis, siekiant užtikrinti tinkamą SĮRS veikimą ir išvengti veiklos dubliavimo arba veiksmų, nesuderinamų su esamomis pasirengimo didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai, jų stebėsenos, skubaus įspėjimo apie jas ir kovos su jomis struktūromis ir mechanizmais.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   SĮRS turi gebėti automatiškai rinkti informaciją iš kitų svarbių duomenų bazių, tokių kaip aplinkos, klimato, drėkinimui naudojamo vandens ir kitų duomenų, susijusių su didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai, bazių, kurių duomenys galėtų padėti suprasti ir sumažinti galimų grėsmių sveikatai riziką.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Kai nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos praneša PSO apie įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją, jos ne vėliau kaip tuo pačiu metu perspėja apie pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė priskiriama nurodytosioms šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje.
2.  Kai nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos praneša PSO apie įvykius, kurie pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 6 straipsnį gali sukelti tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją, kaip nurodyta 18 straipsnio 2b dalyje, jos tuo pačiu metu perspėja apie pavojų per SĮRS, jeigu atitinkama grėsmė priskiriama nurodytosioms šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  riziką visuomenės sveikatai;
f)  riziką visuomenės sveikatai, ypač pažeidžiamoms grupėms, įskaitant, kiek tai įmanoma, poveikį pagrindinėms neužkrečiamosioms ligoms;
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies h punktas
h)  kitas nei visuomenės sveikatos priemonės;
h)  kitas nei visuomenės sveikatos įvairius sektorius apimančias priemones;
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)
ia)   esamas ir galimas gamybos vietas, siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę Sąjungai nustatyti strateginius visos Sąjungos gamybos pajėgumus;
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies j punktas
j)  prašymus ir pasiūlymus dėl skubios tarpvalstybinės paramos;
j)  prašymus ir pasiūlymus dėl skubios tarpvalstybinės paramos, pvz., pacientų perkėlimą arba sveikatos priežiūros personalo perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą, visų pirma tarpvalstybinėse kaimyninių regionų teritorijose;
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Valstybė narė atnaujina 3 dalyje nurodytą informaciją, kai gaunami nauji duomenys.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Tais atvejais, kai pateikiamas perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje nurodytam SSK paprašius ar savo iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS nedelsdama pateikia galimos grėsmės visuomenės sveikatai dydžio rizikos vertinimą, įskaitant galimas sveikatos priežiūros priemones. Tą rizikos vertinimą atlieka:
1.  Tais atvejais, kai pateikiamas perspėjimas pagal 19 straipsnį, Komisija, jei to reikia koordinuojant atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu, arba 21 straipsnyje nurodytam SSK paprašius ar savo iniciatyva nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms ir SSK per SĮRS nedelsdama pateikia galimos grėsmės visuomenės sveikatai dydžio rizikos vertinimą, įskaitant galimas sveikatos priežiūros priemones, taip pat nukentėjusių gyventojų psichikos sveikatos rizikos vertinimą. Tą rizikos vertinimą atlieka:
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  ECDC pagal Reglamento (ES) .../... [OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/12527]] 8a straipsnį 2 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose arba 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos grėsmės atveju, įskaitant iš žmogaus gautas medžiagas, t. y. kraują, organus, audinius ir ląsteles, kurioms užkrečiamosios ligos gali turėti poveikį. ir (arba)
a)  ECDC pagal Reglamento (ES) .../... [OL: prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/ 12527]] 8a straipsnį 2 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos grėsmės atveju, įskaitant iš žmogaus gautas medžiagas, pvz., kraują, organus, audinius ir ląsteles, kurioms užkrečiamosios ligos gali turėti poveikį, ir (arba)
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)   Europos vaistų agentūra (EMA) pagal Reglamento (ES) 2021/... [prašom įrašyti persvarstyto EMA reglamento 2020/0321(COD)] 1 straipsnį su defektų turinčiais medicinos reikmenimis susijusios grėsmės atveju arba jei grėsmė padidėja dėl žmonėms skirtų vaistų arba medicinos reikmenų trūkumo, ir (arba)
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa)   Sąjungos ar nacionaliniai subjektai, užsiimantys vaistų atsargų kaupimu.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal savo įgaliojimus rizikos vertinimą atliekančiai agentūrai arba įstaigai paprašius, 1 dalyje nurodytos agentūros ir įstaigos nepagrįstai nedelsdamos pateikia visą turimą atitinkamą informaciją.
2.  Pagal savo įgaliojimus rizikos vertinimą atliekančiai agentūrai arba įstaigai paprašius, 1 dalyje nurodytos agentūros ir įstaigos nepagrįstai nedelsdamos pateikia visą turimą atitinkamą informaciją ir ekspertines žinias. Atlikdama rizikos vertinimą agentūra arba įstaiga paskiriama vadovaujančia agentūra pagal 3 dalį. Agentūra arba įstaiga atsižvelgia į visą iš 1 dalyje nurodytų kitų agentūrų arba įstaigų gautą informaciją ir ekspertines žinias.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Kai reikiamas rizikos vertinimas visiškai arba iš dalies nepatenka į 1 dalyje nurodytų agentūrų įgaliojimų sritį ir laikoma, kad jis būtinas koordinuojant atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu, Komisija SSK prašymu arba savo iniciatyva pateikia ad hoc rizikos vertinimą.
Kai reikiamas rizikos vertinimas visiškai arba iš dalies nepatenka į 1 dalyje nurodytų agentūrų įgaliojimų sritį ir laikoma, kad jis būtinas koordinuojant atsako veiksmus Sąjungos lygmeniu, Komisija SSK prašymu arba savo iniciatyva pateikia ad hoc rizikos vertinimą. Kai reikiamas rizikos vertinimas patenka į kelių 1 dalyje nurodytų agentūrų įgaliojimų sritį, Komisija paskiria vadovaujančią agentūrą, kuri atsako už rizikos vertinimą, atliekamą bendradarbiaujant su kitomis susijusiomis agentūromis, ir paskiria datą, iki kurios ta agentūra turi vertinimą pateikti.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisija rizikos vertinimą per SĮRS ir, jei tinka, per susietas perspėjimo sistemas nedelsdama perduoda nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms. Kai rizikos vertinimas turi būti paskelbtas viešai, nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos turi jį gauti iki jo paskelbimo.
Komisija rizikos vertinimą per SĮRS ir, jei tinka, per susietas perspėjimo sistemas nedelsdama perduoda nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms. Kai rizikos vertinimas turi būti paskelbtas viešai, nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos turi jį gauti per SĮRS ir SSK iki jo paskelbimo.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė kiti subjektai, visų pirma PSO tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatos situacijos atveju.
Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė visuomenės sveikatos ekspertai ir kiti subjektai, visų pirma PSO tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatos situacijos atveju.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  informacijos teikimą esant rizikai ir krizei, kuris turi būti pritaikytas prie valstybės narės poreikių ir aplinkybių, siekiant Sąjungoje visuomenei ir sveikatos priežiūros specialistams teikti nuoseklią ir suderintą informaciją.
b)  informacijos teikimą esant rizikai ir krizei, kuris turi būti pritaikytas prie valstybės narės poreikių ir aplinkybių, siekiant Sąjungoje visuomenei, sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenės sveikatos specialistams teikti nuoseklią ir suderintą informaciją.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  priima nuomones ir gaires, be kita ko, dėl konkrečių atsako priemonių, kad padėtų valstybėms narėms užkirsti kelią didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir jas kontroliuoti.
c)  priima nuomones ir gaires, be kita ko, dėl konkrečių atsako priemonių, kad padėtų valstybėms narėms užkirsti kelią didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai ir jas kontroliuoti, įskaitant atsako priemonių koordinavimą.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)   nacionalinius kelionių apribojimus ir kitus tarpvalstybinius judėjimo bei žmonių susibūrimo apribojimus, taip pat karantino reikalavimus ir asmenų, kuriems taikomas karantinas po tarpvalstybinių kelionių, priežiūrą.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Tais atvejais, kai valstybė narė ketina patvirtinti visuomenės sveikatos priemones, skirtas valdyti didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, prieš patvirtindama tas priemones ji informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją apie priemonių pobūdį, tikslą bei apimtį ir su jomis konsultuojasi, išskyrus atvejus, kai poreikis apsaugoti visuomenės sveikatą yra toks skubus, kad priemones patvirtinti reikia nedelsiant.
2.  Tais atvejais, kai valstybė narė ketina patvirtinti arba nutraukti visuomenės sveikatos priemones, skirtas valdyti didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, prieš patvirtindama arba nutraukdama tas priemones ji informuoja kitas valstybes nares, visų pirma kaimynines valstybes nares, Komisiją bei Sveikatos saugumo komitetą apie priemonių pobūdį, tikslą bei apimtį, su jomis konsultuojasi ir koordinuoja, išskyrus atvejus, kai poreikis apsaugoti visuomenės sveikatą yra toks skubus, kad priemones patvirtinti reikia nedelsiant.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 punktas
3.  Tais atvejais, kai valstybė narė turi skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos priemones reaguodama į kilusią arba pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų priemonių patvirtinimo informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie tų priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį.
3.  Tais atvejais, kai valstybė narė turi skubiai patvirtinti visuomenės sveikatos priemones reaguodama į kilusią arba pakartotinai kilusią didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, ji iš karto po tų priemonių patvirtinimo informuoja kitas valstybes nares, susijusias regionines valdžios institucijas, Komisiją bei Sveikatos saugumo komitetą apie tų priemonių pobūdį, tikslą ir apimtį, ypač tarpvalstybiniuose regionuose.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3a dalis (nauja)
3a.   Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai, kuri viršija valstybės narės nacionalinius reagavimo pajėgumus, atveju ta valstybė narė, kuriai kilo tokia grėsmė, per RNKC gali taip pat prašyti pagalbos iš kitų valstybių narių, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1313/2013/ES1a.
___________________
1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas
c)  turi būti proporcinga visuomenės sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su atitinkama grėsme, visų pirma vengiant bet kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo suvaržymų.
c)  turi būti būtina, tinkama ir proporcinga visuomenės sveikatai kilusiai rizikai, susijusiai su atitinkama grėsme, visų pirma vengiant bet kokių nebūtinų laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo, taip pat teisių, laisvių ir principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, suvaržymų ir skatinant priemonių koordinavimą tarp valstybių narių;
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)   turi būti ribota ir baigta taikyti, kai tik nebetenkinama viena iš galiojančių a, b ir c punktuose nustatytų sąlygų;
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)  atsižvelgti į tai, kad reikia tinkamai veikiančios bendrosios rinkos, visų pirma žaliųjų koridorių, skirtų laisvam maisto produktų ir medicininių atsako priemonių judėjimui.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 punktas
3.  Prieš pripažindama ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu Komisija turėtų susisiekti su PSO, kad pateiktų savo atliktą protrūkio situacijos analizę ir informuotų PSO apie savo ketinimą priimti tokį sprendimą.
3.  Prieš pripažindama ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją Sąjungos lygmeniu Komisija susisiekia su PSO, kad pateiktų savo atliktą protrūkio situacijos analizę ir informuotų PSO apie savo ketinimą priimti tokį sprendimą.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Oficialaus ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija įsteigia Patariamąjį komitetą ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų klausimais (toliau – Patariamasis komitetas), kuris Komisijai paprašius ją konsultuoja, teikdamas savo nuomonę:
1.  Oficialaus ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos Sąjungos lygmeniu pripažinimo tikslu Komisija, konsultuodamasi su Sveikatos saugumo komitetu, įsteigia Patariamąjį komitetą ekstremaliųjų visuomenės sveikatos situacijų klausimais (toliau – Patariamasis komitetas), kuris Komisijai arba Sveikatos saugumo komitetui paprašius ją ir Sveikatos saugumo komitetą konsultuoja, teikdamas savo nuomonę:
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis
ii)  priemonių, kurių imtasi ar turi būti imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant klinikinį valdymą ir gydymą, plitimo mažinimo priemones ir visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų poreikius, didelių spragų, nenuoseklumo ar nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;
ii)  priemonių, kurių imtasi ar turi būti imtasi siekiant suvaldyti ir kontroliuoti konkrečią grėsmę ir jos poveikį, įskaitant klinikinį valdymą ir gydymą ir visuomenės sveikatos mokslinių tyrimų poreikius, didelių spragų, nenuoseklumo ar nepakankamumo nustatymą ir mažinimą;
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)
iia)  konsultuojantis su EMA pagal Reglamentą (ES).../... [OL: prašom įrašyti EMA reglamento numerį] medicininių tiekimo grandinių stabilumą ir medicininių tiekimo grandinių gamybos pajėgumų, susijusių su medicininių atsako priemonių, reikalingų atitinkamai ligai diagnozuoti, gydyti ir tolesniems veiksmams, gamybą;
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 punktas
2.  Patariamąjį komitetą sudaro nepriklausomi ekspertai, kuriuos atrenka Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties sritis, labiausiai susijusias su konkrečia kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų teikti rekomendacijas dėl biomedicininių, elgsenos, socialinių, ekonominių, kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir EMA atstovai dalyvauja Patariamojo komiteto veikloje kaip stebėtojai. Kitų su konkrečia grėsme susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija gali kviesti konkrečių su darbotvarkės klausimais susijusių sričių ekspertus ad hoc dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje.
2.  Patariamąjį komitetą sudaro nepriklausomi ekspertai ir sveikatos bei priežiūros sektorių darbuotojų atstovai ir pilietinės visuomenės atstovai, kuriuos atrenka Komisija pagal ekspertinių žinių ir patirties sritis, labiausiai susijusias su konkrečia kilusia grėsme. Komitetas turėtų turėti tarpdisciplinines narių grupes, kad galėtų teikti rekomendacijas dėl sanitarijos, biomedicininių, elgsenos, socialinių, ekonominių, mokslinių tyrimų, vystymosi, gamybos, kultūrinių ir tarptautinių aspektų. ECDC ir EMA atstovai aktyviai dalyvauja Patariamojo komiteto veikloje. Kitų su konkrečia grėsme susijusių Sąjungos įstaigų ar agentūrų atstovai dalyvauja kaip stebėtojai šio komiteto veikloje pagal poreikį. Komisija arba Sveikatos saugumo komitetas gali kviesti konkrečių su darbotvarkės klausimais susijusių sričių ekspertus arba suinteresuotuosius subjektus ad hoc dalyvauti Patariamojo komiteto veikloje. Komisija paskelbia ekspertų, atrinktų tapti Patariamojo komiteto nariais, pavardes ir informaciją apie jų paskyrimą pagrindžiančią profesinę ir (arba) mokslinę patirtį.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija savo interneto svetainėje paskelbia Patariamojo komiteto narių sąrašą ir jų paskyrimą pagrindžiančias kvalifikacijas. Kai tik įmanoma, užtikrinama narių geografinė pusiausvyra. Komiteto nariai veikia nepriklausomai viešojo intereso labui. Jie pateikia interesų ir įsipareigojimų deklaracijas. Tokiose deklaracijose nurodoma bet kokia veikla, padėtis, aplinkybės ar kiti faktai, dėl kurių asmuo gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas, kad būtų galima nustatyti interesus, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais tų ekspertų nepriklausomumui.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
3.  Patariamasis komitetas posėdžiauja, kai to reikia, paprašius Komisijai arba valstybės narei.
3.  Patariamasis komitetas posėdžiauja, kai to reikia, paprašius Komisijai, Sveikatos saugumo komitetui arba valstybei narei.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 punktas
6.  Patariamasis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles, be kita ko, dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo ir nutraukimo taisyklių ir rekomendacijų tvirtinimo bei balsavimo. Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja po to, kai gaunama palanki Komisijos nuomonė.
6.  Patariamasis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles, be kita ko, dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo ir nutraukimo taisyklių ir rekomendacijų tvirtinimo bei balsavimo. Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja po to, kai gaunama palanki Komisijos arba Sveikatos saugumo komiteto nuomonė.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Patariamojo komiteto protokolas yra viešas.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 b dalis (nauja)
6b.   Patariamasis komitetas glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis patariamosiomis įstaigomis.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  nustatyti medicininių atsako priemonių stygiaus stebėsenos ir jų kūrimo, įsigijimo, valdymo ir naudojimo mechanizmus;
b)  nustatyti medicininių atsako priemonių stygiaus stebėsenos, jų kūrimo, gamybos, įsigijimo, veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti tiekimo saugumą, valdymo, laikymo, platinimo ir naudojimo mechanizmus;
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  aktyvuoti ECDC teikiamą paramą, kaip nurodyta Reglamente (ES) …/… [OL: Prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/12527]], siekiant mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę.
c)  aktyvuoti ECDC teikiamą paramą, kaip nurodyta Reglamente (ES) …/… [OL: prašom įrašyti Reglamento dėl ECDC numerį [ISC/2020/12527]], siekiant mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, ir ypač nustatyti valstybėse narėse esančių intensyviosios terapijos skyrių vietų sąrašą, kad būtų galima pacientus perkelti iš vienos šalies į kitą;
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)   Sąjungos eksporto kontrolės mechanizmas, kurio tikslas – suteikti Sąjungai galimybę laiku ir veiksmingai užtikrinti galimybę imtis atsakomųjų priemonių;
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb)  nustatyti žaliuosius koridorius išimtiniais atvejais, kaip nurodyta šio reglamento 25a straipsnyje.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)
25a straipsnis
Žalieji koridoriai
1.  Pripažinusi ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją pandemijos atveju pagal 23 straipsnio 1 dalį, Komisija sienų kirtimo apribojimų atveju nustato žaliuosius koridorius, siekdama užtikrinti, kad būtiniausios prekės, medicininės atsako priemonės ir pasienio darbuotojai galėtų laisvai judėti vidaus rinkoje.
2.  Komisijai suteikiamas įgaliojimas priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais Reglamentas būtų papildytas nuostatomis dėl žaliųjų koridorių, nurodytų 1 pastraipoje, nustatymo.
3.  Valstybė narė gali uždrausti arba apriboti medicininių atsako priemonių eksportą tik SESV 36 straipsnyje nustatytais atvejais, susidarius ekstremaliajai visuomenės sveikatai situacijai Sąjungos lygmeniu, su sąlyga, kad bus gautas išankstinis Komisijos leidimas.
4.  Komisija sprendimą dėl prašymo suteikti išankstinį leidimą priima per penkias dienas nuo prašymo gavimo. Jei per tą laiką Komisija sprendimo nepriima, laikoma, kad leidimas yra duotas.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis
1.  SĮRS turi turėti atrankinio duomenų teikimo funkciją, suteikiančią galimybę perduoti asmens duomenis, įskaitant kontaktinius ir sveikatos duomenis, tik atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms, dalyvaujančioms atitinkamose sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse. Ta atrankinio duomenų teikimo funkcija sukuriama ir ja naudojamasi taip, kad būtų užtikrintas saugus ir teisėtas keitimasis asmens duomenimis ir SĮRS būtų susieta su sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemomis Sąjungos lygmeniu.
1.  SĮRS turi turėti atrankinio duomenų teikimo funkciją, suteikiančią galimybę perduoti asmens duomenis, įskaitant kontaktinius ir sveikatos duomenis, tik atitinkamoms nacionalinėms kompetentingoms valdžios institucijoms, dalyvaujančioms atitinkamose sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo priemonėse. Ta atrankinio duomenų teikimo funkcija sukuriama vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo ir pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principais ir ja naudojamasi taip, kad būtų užtikrintas saugus ir teisėtas keitimasis asmens duomenimis ir SĮRS būtų susieta su sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemomis Sąjungos lygmeniu.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis
5.  Asmens duomenimis taip pat gali būti keičiamasi automatizuotu būdu išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, naudojant sąlytį turėjusių asmenų atsekimo programėles.
5.  Asmens duomenimis taip pat gali būti keičiamasi automatizuotu būdu išaiškinant sąlytį turėjusius asmenis, naudojant sąlytį turėjusių asmenų atsekimo programėles, visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR)1a.
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
6.  Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina:
6.  Komisija, atlikusi Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 2 dalyje nustatytą išankstinio konsultavimosi procedūrą, pagal 28 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl:
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  SĮRS susiejimo su Sąjungos lygmens sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemomis procedūras;
b)  SĮRS susiejimo su Sąjungos lygmens ir tarptautinio lygmens sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemomis procedūras;
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlių tvarkymo ir šių programėlių sąveikos užtikrinimo būdus, taip pat atvejus ir sąlygas, kuriais trečiosioms šalims gali būti suteikta prieiga prie sąveikių sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemų, ir praktinę tokios prieigos suteikimo tvarką.
d)  automatizuoto sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlių tvarkymo ir šių programėlių sąveikos užtikrinimo būdus, taip pat atvejus ir sąlygas, kuriais trečiosioms šalims gali būti suteikta prieiga prie sąveikių sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo sistemų, ir praktinę tokios prieigos suteikimo tvarką, visapusiškai laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir vadovaujantis taikytina Teisingumo Teismo praktika;
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)
da)   išsamų subjektų, dalyvaujančių tvarkant asmens duomenis pasitelkus siūlomas IT priemones ir sistemas, funkcijų aprašymą.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [pagrindinio teisės akto įsigaliojimo data arba bet kuri kita teisėkūros institucijų nustatyta data].
2.  8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 9 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 25a straipsnio 2 dalyje ir 26 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [pagrindinio teisės akto įsigaliojimo data arba bet kuri kita teisėkūros institucijų nustatyta data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio3 dalyje, 13 straipsnio 9 dalyje, 14 straipsnio 6 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 25a straipsnio 2 dalyje ir 26 straipsnio 6 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 9 dalį, 14 straipsnio 6 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 25a straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a straipsnis (naujas)
28a straipsnis
Skubos procedūra
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 28 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis
Iki 2025 m., o vėliau – kas penkerius metus Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo vertinimą ir pateikia pagrindinių jo rezultatų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis. Vertinimas visų pirma apima SĮRS veikimo ir epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos, taip pat atsako veiksmų koordinavimo su SSK vertinimą.
Iki 2025 m., o vėliau – kas trejus metus Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo vertinimą ir pateikia pagrindinių jo rezultatų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis. Vertinimas visų pirma apima SĮRS veikimo ir epidemiologinės priežiūros tinklo veiklos, taip pat atsako veiksmų koordinavimo su SSK vertinimą ir Reglamento dėl tinkamo bendrosios rinkos veikimo kilus didelėms tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėms sveikatai poveikį.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Remdamasi ankstesnėje dalyje nurodytu vertinimu, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0247/2021).

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika