Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2037(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0252/2021

Indgivne tekster :

A9-0252/2021

Forhandlinger :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Afstemninger :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0382

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 68k
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg
En ny EU-Kina-strategi
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 16. september 2021 om en ny EU-Kina-strategi (2021/2037(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

–  der henviser til dialogen mellem EU og Kina om menneskerettigheder, der blev lanceret i 1995, og til den 37. runde heraf i Bruxelles den 1. og 2. april 2019,

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev indledt i 2003,

–  der henviser til EU's og Kinas strategiske dagsorden for samarbejde frem mod 2020,

–  der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik fra juni 2016,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/1998(1) og til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1999(2) af 7. december 2020 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 28. juli 2020 om Hongkong,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen for menneskerettighederne i Kina, navnlig af 17. december 2020 om tvangsarbejde og situationen for uygurerne i den autonome region Xinjiang Uyghur(3), af 18. april 2019 om Kina, navnlig de religiøse og etniske mindretals situation(4), af 4. oktober 2018 om vilkårlige massetilbageholdelser af uygurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur(5), af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina(6) og af 15. december 2016 om tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti(7),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hongkong, navnlig dem af 19. juni 2020 om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi(8), af 21. januar 2021 om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Hongkong(9) og af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen(10),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2020 om revision af EU's handelspolitik(11),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2021 om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer(12),

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om konnektivitet og forbindelserne mellem EU og Asien(13),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre FN-traktater og -instrumenter på menneskerettighedsområdet,

–  der henviser til FN's konvention fra 1948 om forebyggelse af og straf for folkedrab,

–  der henviser til 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisation konvention om tvangsarbejde af 1930, som Kina ikke har undertegnet,

–  der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og til Parisaftalen, som trådte i kraft den 4. november 2016,

–  der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS), som blev indgået den 10. december 1982 og har været i kraft siden den 16. november 1994,

–  der henviser til rapport af 25. november 2020 fra den refleksionsgruppe, der blev udpeget af NATO's generalsekretær, med titlen "NATO 2030: United for a New Era",

–  der henviser til Kinas 14. femårsplan og til principperne om "dobbelt cirkulation" og "sikre forsyningskæder",

–  der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om "mindretalsnationaliteters" rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0252/2021),

A.  der henviser til, at EU i sin strategiramme om menneskerettigheder og demokrati giver tilsagn om at ville fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet "på alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse" og at ville "sætte menneskerettighederne i centrum for sit forhold til alle tredjelande, herunder sine strategiske partnere";

B.  der henviser til, at Kina gennem sin stærke økonomiske vækst og ambitiøse udenrigspolitiske dagsorden, navnlig sin investeringsstrategi, sine politikker om "Going Global" og "Made in China 2025" samt "Belt and Road Initiative" (BRI), hævder en stærkere global rolle både som økonomisk magt og som udenrigspolitisk aktør, hvilket frembyder alvorlige politiske, økonomiske, sikkerhedsmæssige og teknologiske udfordringer for EU, der igen har betydelige og langvarende konsekvenser for verdensordenen og udgør en alvorlig trussel mod regelbaseret multilateralisme og centrale demokratiske værdier;

C.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina er en kommunistisk etpartis enhedsstat, der styres af det kinesiske kommunistparti, som bekender sig til marxisme-leninisme; der henviser til, at landet som sådan ikke deler demokratiske værdier såsom individuel frihed, ytringsfrihed og religionsfrihed;

D.  der henviser til, at Kina i stigende grad tragter efter en mere global rolle, hvilket den kinesiske præsident Xi Jinping åbent gav udtryk for i sin redegørelse ved kommunistpartiets 19. kongres i 2017, hvor han højtideligt lovede, at Kina inden 2049 ville blive en global leder for så vidt angår kombineret national styrke og international indflydelse;

E.  der henviser til, at en lang tradition for demokrati i Hongkong, Macao og Taiwan viser, at demokratiet værdsættes af det kinesiske folk;

F.  der henviser til, at de kinesiske myndigheder efter at have forbudt ceremonier til markering af årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads og presset medieorganisationer til at indtage en prokinesisk redaktionel linje i Macao i sommer udelukkede 21 kandidater, hvoraf de fleste er medlemmer af prodemokratiske bevægelser, fra at deltage i det næste parlamentsvalg;

G.  der henviser til, at Kina frembyder et synderegister af menneskerettighedskrænkelser, der bevidst lader hånt om landets bilaterale og multilaterale forpligtelser på disse områder; der henviser til, at Kina regelmæssigt har forelagt resolutionsforslag i FN's Menneskerettighedsråd, der har til formål at gøre "suverænitet, ikke-indblanding og gensidig respekt" til grundlæggende og ufravigelige principper, der sætter fremme og beskyttelse af individers menneskerettigheder i anden række; der henviser til, at Kina systemisk har forfulgt uygurerne, tibetanerne, mongolerne og andre etniske mindretal, menneskerettighedsforkæmpere, sociale aktivister, religiøse grupper, journalister og personer, der klager over eller demonstrerer mod uretfærdigheder, og at landet i stadig højere grad undertrykker alle dissidenter og oppositionskræfter, navnlig i Hongkong; der henviser til, at foranstaltninger baseret på goodwill og ikke-bindende forpligtelser ikke har været tilstrækkelige til at øge Kinas tilslutning til værdier, der er af grundlæggende betydning for EU;

H.  der henviser til, at udenlandske korrespondenters nylige afrejse fra Kina og de kinesiske myndigheders stempling af foreningen af udenrigskorrespondenter som en "ulovlig organisation" blot er de seneste i en lang og stigende række tilfælde af chikane og obstruktion mod udenlandske journalister, som i sidste ende drives ud af Kina; der henviser til, at dette indgår som en del af bestræbelserne på at kontrollere diskursen om Kina på verdensplan og bestemme, hvad der må siges og debatteres globalt, og at disse bestræbelser betragtes som en del af en totalitær trussel;

I.  der henviser til, at EU's eksisterende strategi for Kina har vist sine begrænsninger i lyset af den seneste udvikling og de globale udfordringer, som Kina frembyder, og bør opdateres;

J.  der henviser til, at Parlamentet har opfordret Kommissionen til at indlede en screeningsundersøgelse og en konsekvensanalyse for at kunne indlede formelle forhandlinger med Taiwan så hurtigt som muligt;

K.  der henviser til, at situationen for uygurer og andre primært muslimske etniske mindretal i den autonome region Xinjiang Uyghur hurtigt er blevet forværret efter den kinesiske regerings kampagne "Strike hard against violent terrorisme" i 2014; der henviser til, at mere end en million mennesker er fængslet i tilbageholdelseslejre, såkaldte "centre for politisk genopdragelse" eller "uddannelsescentre", hvor uygurerne udsættes for systematisk tvangsarbejde, tortur, tvungen forsvinding, masseovervågning, kulturel og religiøs udslettelse, tvungen sterilisering af kvinder, seksuel vold, krænkelser af reproduktive rettigheder og familieadskillelse; der henviser til, at en juridisk analyse har konkluderet, at disse forbrydelser udgør forbrydelser mod menneskeheden, endog påståede folkedrab, inden for de internationale retlige rammer; der henviser til, at flere nationale parlamenter har vedtaget holdninger i denne retning;

L.  der henviser til den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, som giver EU mulighed for at indføre målrettede restriktive foranstaltninger over for personer, enheder og organer, herunder statslige og ikkestatslige aktører, der er ansvarlige for, involveret i eller har tilknytning til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at fire kinesiske personer og en enhed, der er direkte ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i den autonome region Xinjiang Uyghur, den 22. marts 2021 blev opført på listen over fysiske personer og enheder, der er omfattet af disse restriktive foranstaltninger; der henviser til, at Kina som reaktion på disse foranstaltninger har lagt modforanstaltninger på ti europæiske enkeltpersoner og fire enheder, herunder fem medlemmer af Europa-Parlamentet og to af EU's institutionelle organer, Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder og Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, samt to europæiske akademikere, to tænketanke i Tyskland og Alliance of Democracies Foundation i Danmark; der henviser til, at de kinesiske sanktioner manglede retlig begrundelse og et retsgrundlag og var direkte rettet mod ikke blot de berørte enkeltpersoner og enheder, men Den Europæiske Union som helhed; der henviser til, at sanktionerne klart er et forsøg på at afskrække EU fra at fortsætte sit arbejde og sin indsats mod menneskerettighedskrænkelser i Kina;

1.  henstiller til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Rådet:

   a) at udvikle en mere selvhævdende, omfattende og konsekvent EU-Kina-strategi, som forener alle medlemsstater og former forbindelserne med Kina i hele EU's interesse, der som grundlag har forsvaret af vores værdier og fremme af en regelbaseret multilateral orden; understreger, at strategien skal tage hensyn til den mangesidede karakter af EU's forbindelser med Kina; fremhæver, at Kina både er EU's samarbejds- og forhandlingspartner, men også er en økonomisk konkurrent og en systemisk rival på et stigende antal områder
   b) foreslår, at denne strategi baseres på seks søjler:
   1) åben dialog og samarbejde om globale udfordringer
   2) øget engagement i universelle værdier, internationale normer og menneskerettigheder
   3) analyse og identifikation af risici, sårbarheder og udfordringer
   4) opbygning af partnerskaber med ligesindede partnere
   5) fremme af en åben strategisk autonomi, herunder i handels- og investeringsforbindelser
   6) forsvar og fremme af centrale europæiske interesser og værdier ved at omdanne EU til en mere virkningsfuld geopolitisk aktør;

Åben dialog og samarbejde om globale udfordringer

2.  opfordrer NF/HR til at sikre, at den nye EU-Kina-strategi inddrager Kina i en principbaseret og interesseorienteret dialog om globale udfordringer, såsom menneskerettigheder, ved at udvikle en ambitiøs, holistisk og resultatorienteret EU-strategi for menneskerettigheder i Kina som en del af denne nye EU-Kina-strategi, for miljø og klimaændringer, nuklear nedrustning, fremme af den økonomiske genopretning efter covid-19, bekæmpelse af globale sundhedskriser og reform af specifikke multilaterale organisationer; opfordrer til, at denne dialog baseres på EU's grundlæggende principper og interesser og forfølger de centrale mål for EU's engagement udadtil; understreger, at et samarbejde mellem de to parter vil være gavnlig i forbindelse med håndteringen af disse globale problemer; gentager, at Kina fortsat er en vigtig partner for EU;

3.  støtter øget dialog og samarbejde med Kina om fred og sikkerhed; anerkender betydningen af at samarbejde med Kina om at hindre Afghanistan i at blive en ny terroristbase og afholde Nordkorea fra at fortsætte sit atomprogram; støtter bestræbelserne på at samarbejde om bæredygtig udvikling, bidrag til humanitær bistand og katastrofehjælp, miljøspørgsmål, luft- og rumfart, videnskab, teknologi og innovation, samtidig med at der fuldt ud insisteres på forskningsfrihed; understreger, at disse dialoger og dette samarbejde skal baseres på en fælles forpligtelse til åbenhed og samarbejde på en gennemsigtig, rimelig og retfærdig måde som led i et regelbaseret internationalt system, samtidig med at det sikres, at europæiske interesser og værdier beskyttes, og at Europas evne til at konkurrere med Kina udvikles, hvor det er nødvendigt;

4.  påpeger, at visse samarbejdsområder såsom IKT, luft- og rumfart kan have dobbelt anvendelse og kan anvendes mod kinesiske borgere og Vesten;

5.  understreger vigtigheden af at støtte Kinas tilsagn om at bekæmpe klimaforandringer og andre miljøspørgsmål ved at styrke partnerskabet mellem EU og Kina på dette område og understreger behovet for at sikre, at både EU og Kina forpligter sig til at nå deres respektive forpligtelser i henhold Parisaftalen; understreger betydningen af, at EU gennemfører en CO2-grænsetilpasningsmekanisme; bemærker, at Kina i løbet af de seneste tre årtier har tredoblet sine CO2-emissioner, og at det nu udleder 27 % af verdens drivhusgasser; understreger behovet for at sikre sammenhæng mellem Kinas annoncerede globale ambitioner i kampen mod klimaændringer og de miljømæssige konsekvenser af landets investeringsstrategier i og uden for Kina; opfordrer den kinesiske regering til at afstå fra at eksportere sin kulkapacitet til tredjelande, navnlig inden for rammerne af BRI;

6.  opfordrer til, at der årligt afholdes resultatorienterede menneskerettighedsdialoger, som regelmæssigt evalueres, og opfordrer til en solid benchmarking af fremskridtene i de bilaterale dialoger mere generelt for at sikre, at disse udvekslinger skaber reelle positive resultater for menneskerettighederne og for menneskerettighedsforkæmpere i Kina; anmoder om, at benchmarkingresultaterne og eventuelle fremskridt, stagnation eller forringelser drøftes på en gennemsigtig måde; anmoder om, at menneskerettighederne regelmæssigt tages op på højeste politiske niveau, både på topmøder mellem EU og Kina og på medlemsstatsniveau; opfordrer endvidere til en skyggemenneskerettighedsdialog med deltagelse af diplomater fra EU og medlemsstaterne, de kinesiske diasporaer, frie og uafhængige NGO'er, akademikere og lovgivere med henblik på at skabe en bedre forståelse af det kinesiske system og udarbejde bedre strategier til at påvirke fremskridt på menneskerettighedsområdet i Kina; understreger, at disse menneskerettighedsdialoger skal omfatte, men ikke være begrænset til, følgende spørgsmål: mediefrihed og pressefrihed, mindretals rettigheder, herunder i regionerne Xinjiang, Indre Mongoliet og Tibet, og fri adgang til disse regioner, herunder for diplomater og journalister, situationen i Hongkong, ytringsfrihed, arbejdstagerrettigheder, forsamlingsfrihed, religions- og trosfrihed og generelt situation med hensyn til retsstatsprincippet i Kina; glæder sig over udnævnelsen af en ny særlig udsending for fremme af religions- og trosfrihed uden for Den Europæiske Union og opfordrer til, at den nye særlige udsending inddrages aktivt i at støtte alle religiøse grupper og enheder, herunder muslimer, kristne og buddhister, der står over for forfølgelse på det kinesiske fastland og i Hongkong; opfordrer de relevante EU-institutioner til at anvende disse menneskerettighedsdialoger til at rejse individuelle sager; er stadig dybt bekymret over den fortsatte tilbageholdelse af den svenske statsborger og forlægger Gui Minhai; opfordrer indtrængende til, at EU og medlemsstaterne griber ind på højeste niveau for at sikre øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger; udtrykker bekymring over de systemiske krænkelser af menneskerettighederne i Kina og fordømmer alle tilfælde af vilkårlige anholdelser og undertrykkelse af den frie informationsstrøm og ytringsfriheden;

7.  opfordrer EU til at indgå i en dialog med Kina om mulige måder til på gennemsigtig vis at forbedre den indledende reaktionskapacitet i forbindelse med smitsomme sygdomme, der har potentiale til at udvikle sig til epidemier eller pandemier, herunder genkendelse, risikokortlægning og systemer for tidlig varsling for at sikre et bedre globalt beredskab til at reagere på pandemier; opfordrer endvidere Kina til at give tilladelse til en uafhængig og gennemsigtig undersøgelse af covid-19-virus' oprindelse og spredning;

8.  støtter udvidelsen af kontakterne mellem befolkningerne på begge sider samt gensidige udvekslingsbesøg for studerende, men opfordrer medlemsstaterne til bedre at overvåge virkningen af den kinesiske regerings indblanding i den akademiske frihed;

Øget engagement i universelle værdier, internationale normer og menneskerettigheder

9.  fordømmer på det kraftigste de grundløse og vilkårlige sanktioner, som de kinesiske myndigheder har indført, og som udgør et angreb på ytringsfriheden, den akademiske frihed og på det internationale samfunds engagement i og forståelse af universelle menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at ophæve disse uberettigede sanktioner; mener, at de sanktioner, som de kinesiske myndigheder har indført, yderligere undergraver tilliden og hindrer det bilaterale samarbejde;

10.  understreger, at overvejelses- og ratificeringsprocessen for den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina ikke kan påbegyndes, før de kinesiske sanktioner over for MEP'er og EU-institutioner er blevet ophævet;

11.  fremhæver i denne forbindelse sin beslutning af 20. maj 2021 om kinesiske modsanktioner; opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 20. maj 2021 om kinesiske modsanktioner og med artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), at benytte alle de redskaber, den har til rådighed, og debatten om den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina som løftestang til at forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne og støtten til civilsamfundet i Kina; opfordrer indtrængende Kina til at træffe konkrete foranstaltninger til at sætte en stopper for andre menneskerettighedskrænkelser i Kina, såsom tvangsarbejde og systematisk forfølgelse af uygurer og andre tyrkisk-muslimske minoritetsgrupper, tibetanere, kristne og andre religiøse samfund og kirker, og til at overholde sine internationale forpligtelser over for Hongkong i henhold til den kinesisk-britiske fælles erklæring og Hongkongs forfatning ved at suspendere planlagte reformer af byens valgsystem og ved at løslade prodemokratiske lovgivere og aktivister; opfordrer også Kina til at respektere Macaos basislov, som vil være i kraft indtil 2049, og bestemmelserne i den kinesisk-portugisiske fælles erklæring nr. 1(14), der forhindrer enhver indblanding i landets valgprocesser og mediernes funktion;

12.  understreger, at Parlamentet vil tage menneskerettighedssituationen i Kina, herunder i Hongkong, i betragtning, inden det fastlægger sin holdning; gentager sin dybe bekymring over de forskellige krænkelser af menneskerettighederne i Kina og minder om, at fuld respekt for universelle værdier er af afgørende betydning trods forskellene mellem de to systemer;

13.  opfordrer Kina til at overholde internationale standarder, herunder med hensyn til dets indvirkning på klima, miljø, biodiversitet, fattigdom, sundhed, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder; opfordrer indtrængende Kina til i forbindelse med fremme af bæredygtig handel og udvikling at tage konkrete skridt til at ratificere og gennemføre de fire udestående grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; beklager, at adskillige internationale virksomheder, navnlig i beklædnings- og tekstilsektoren, har været genstand for en omfattende og udbredt boykot efter at have udtrykt bekymring over forlydender om tvangsarbejde i Xinjiang og har besluttet at afbryde deres forsyningskædeforbindelser med Xinjiang, og fordømmer på det kraftigste den politiske pression, som den kinesiske regering udøver mod dem; gentager sin anmodning til Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om hurtigt at færdiggøre en vejledning for erhvervslivet om forsyningskæder med rådgivning til virksomheder om risikoen for at benytte uygur-tvangsarbejdere og yde hjælp til hurtigt at identificere alternative forsyningskilder;

14.  understreger behovet for at sikre, at lovgivningen om det indre marked samt enhver ramme for due diligence eller forbud mod import af produkter fra virksomheder, der gør brug af tvangsarbejde, anvendes effektivt og virkningsfuldt med henblik på at udelukke enheder, der opererer på EU's indre marked, og som er direkte eller indirekte involveret i menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang; opfordrer endvidere europæiske virksomheder i Kina til som led i deres virksomhedsansvar at foretage en grundig undersøgelse af anvendelsen af tvangsarbejde i deres forsyningskæder;

15.  opfordrer indtrængende FN's højkommissær for menneskerettigheder til at iværksætte uafhængige juridiske undersøgelser af påståede folkedrab, påståede forbrydelser mod menneskeheden og krænkelser af menneskerettighederne, herunder programmer for tvangsarbejde, der finder sted i flere regioner i Kina, og opfordrer EU og dets medlemsstater til politisk at bakke op om og samle international støtte til en sådan undersøgelse; opfordrer de kinesiske myndigheder til at tillade fri, meningsfuld og uhindret adgang til regionen; er yderst bekymret over rapporter om arbejdsprogrammer i Tibet, som af de kinesiske myndigheder betegnes som "faglige uddannelseslejre"; opfordrer Kina til at overholde sine forpligtelser i henhold til national og international ret til at respektere menneskerettighederne, herunder mindretals rettigheder i Xinjiang, Tibet og Indre Mongoliet;

16.  fordømmer, at ytrings-, forenings- og pressefriheden er stærkt begrænset i Kina; beklager dybt den politiske forfølgelse, som mange journalister – som nu er i eksil – er blevet udsat for; opfordrer Kina til at sikre, at alle journalister frit kan udføre deres arbejde uden hindringer og uden frygt for repressalier; understreger, at presse- og mediefriheden bør sikres; anmoder om, at EU støtter ytringsfrihed og frie medier i Kina ved at oprette en europæisk fond for demokratiske medier til støtte for uafhængig journalistik;

17.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge den foreslåede obligatoriske due diligence-ramme for menneskerettigheder og til at støtte bestræbelserne på at opnå vedtagelse af et lignende instrument inden for rammerne af FN;

18.  opfordrer Kommissionen til over for de kinesiske myndigheder at give udtryk for sin bekymring over den nye bekendtgørelse nr. 15, der yderligere begrænser religiøse folk og deres ledere;

19.  opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre den pakke af foranstaltninger, der blev vedtaget efter indførelsen af den nationale sikkerhedslov for Hongkong i juli 2020, og til at revidere deres asyl-, migrations-, visum- og opholdspolitikker for Hongkong; opfordrer indtrængende NF/HR og Rådet til at vurdere og ajourføre konklusionerne om Hongkong; opfordrer til målrettede foranstaltninger under den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, hvor det er nødvendigt, med henblik på at adressere undertrykkelsen i Hongkong; opfordrer endvidere Kina til at ophæve den nationale sikkerhedslov, der blev pålagt Hongkong i juni 2020; opfordrer de medlemsstater, der fortsat har gældende udleveringstraktater med Kina og Hongkong, til at suspendere individuelle udleveringer, når udleveringen af en person bringer vedkommende i fare for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvor den pågældende person vil blive anklaget af politisk motiverede årsager, og i andre situationer, der er rettet mod etniske mindretal, repræsentanter for den prodemokratiske opposition i Hongkong og dissidenter generelt, og hvor dette ville være i strid med EU's forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention;

20.  anbefaler, at EU's og medlemsstaternes ledelse afviser invitationer til de olympiske vinterlege i Beijing i tilfælde af, at menneskerettighedssituationen i Kina og Hongkong ikke forbedres, og at der ikke forud for arrangementet finder noget menneskerettighedstopmøde eller nogen menneskerettighedsdialog sted på højt plan mellem EU og Kina med konkrete resultater;

21.  beklager Kinas støtte til de mest undertrykkende regimer i verden, navnlig i Syrien, Iran og Nordkorea, men også i Venezuela og Cuba;

Analyse og identifikation af risici, sårbarheder og udfordringer

22.  mener, at den fremtidige EU-strategi for Kina bør tilvejebringe de nødvendige værktøjer og data til at imødegå de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske trusler, der udspringer fra Kina, herunder via BRI, strategien for dobbelt cirkulation, den 14. femårsplan og Made in China 2025, China Standards 2035 og 16+1-politikker, herunder landets militære modernisering og kapacitetsopbygning og konsekvenserne heraf for Unionens åbne strategiske autonomi og for den multilaterale regelbaserede orden; bemærker, at der er et presserende behov for at sikre politisk vilje og ressourcer til gennemførelsen af EU-strategien for, hvordan forbindelserne mellem Europa og Asien styrkes; opfordrer til en højere grad af koordinering mellem EU-strategien for, hvordan forbindelserne mellem Europa og Asien styrkes, og Blue Dot Network med henblik på at tilvejebringe et bæredygtigt alternativ til BRI; glæder sig over G7-ledernes aftale om at udvikle et partnerskab om bedre genopbygning for verden – initiativet Build Back Better World (B3W) – som et alternativ til Kinas BRI; opfordrer EU's medlemsstater og institutioner til at tilslutte sig initiativet og bidrage til det;

23.  opfordrer Kommissionen til at bestille en EU-dækkende revision, opdelt efter medlemsstat, af EU's afhængighed af Kina inden for visse strategisk vigtige og kritiske sektorer, herunder lægemiddelforsyning, om muligt på både nationalt og subnationalt plan, der bygger op på dens nylige omfattende analyse med titlen "Strategic dependencies and capacity" (strategisk afhængighed og kapacitet) (SWD (2021)0352), som indeholder planer med henblik på at mindske risici i forbindelse med uønskede afhængighedsforhold, samtidig med at de overordnede forbindelser med Kina opretholdes, som bør være så gensidige og afbalancerede som muligt og i overensstemmelse med EU's værdier og strategiske prioriteter;

24.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at udarbejde mekanismer til at imødegå disse trusler på en sammenhængende måde, navnlig ved:

   a) at bevare EU's enhed på medlemsstatsplan, hvilket er nødvendigt for at kunne gennemføre den nye EU-Kina-strategi korrekt; opfordrer alle medlemsstater til at værne om EU's kerneværdier
   b) at bygge videre på EU's værktøjskasse for nationale, regionale og lokale risikobegrænsende foranstaltninger med henblik på at udvikle globale standarder i overensstemmelse med demokratiske værdier i partnerskab med ligesindede partnere for den nye generation af teknologier såsom 5G- og 6G-net og sikre, at virksomheder, der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne, udelukkes fra udviklingen af 5G- og 6G-net
   c) at styrke EU's kapacitet til at stræbe efter globalt lederskab, herunder gennem samarbejde med ligesindede partnere
   d) at sikre institutionel koordinering mellem Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten forud for BRI-relaterede arrangementer og samarbejde med medlemsstaterne for at sikre, at de beslutninger, der træffes af dem, der er involveret i initiativet, er i overensstemmelse med EU's politikker og interesser og respekterer EU's grundlæggende værdier; understreger, at der skal finde høringer sted på EU-plan, f.eks. gennem et fælles møde mellem Handelspolitikudvalget og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité på rådsniveau forud for BRI-relaterede arrangementer for at sikre, at medlemsstaterne taler med én stemme; understreger, at BRI-relaterede arrangementer skal opfylde internationale standarder; understreger, at BRI-projekter skal overvåges nøje, herunder med hensyn til deres negative politiske virkninger i EU
   e) overvågning af centrale infrastrukturkontrakter i medlemsstaterne og tiltrædelseslandene for at sikre, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og med EU's strategiske interesser som fastlagt i EU-Kina-strategien; beskyttelse af kritisk infrastruktur mod påvirkning fra tredjelande, som kan være til skade for EU og dets medlemsstaters økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser;

25.  understreger, at visse medlemsstaters bilaterale og ukoordinerede engagement med Kina og den manglende underretning af Kommissionen i forbindelse med undertegnelsen af aftalememoranda med tredjelande er kontraproduktivt og ødelæggende for EU's globale position og den fordel, som dets medlemsstater har i forhandlingerne, når de handler som en Union snarere end som uafhængige statslige aktører; anmoder medlemsstaterne om at afstå fra at undertegne sådanne memoranda uden først at høre Rådet og Kommissionen; opfordrer til, at der oprettes en koordineringsmekanisme på EU-plan til håndtering af sådanne spørgsmål; minder om artikel 24 i TEU, hvori det fastslås, at "medlemsstaterne støtter Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik aktivt og uforbeholdent i en ånd af loyalitet og gensidig solidaritet", og at de "afstår fra enhver handling, som strider imod Unionens interesser, eller som kan skade dens effektivitet som en sammenhængende faktor i internationale forbindelser";

26.  understreger, at gennemførelsen af EU-Kina-strategien og de nationale strategier og politikker over for Kina regelmæssigt bør koordineres mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne, Kommissionens forskellige generaldirektorater og Europa-Parlamentet for at sikre en omfattende og konsekvent politik, der undgår opdeling i særskilte politikområder; mener, at politikkerne desuden bør koordineres med regionale og lokale aktører, der udvikler og opretholder forbindelser med Kina;

27.  udtrykker bekymring over det stigende antal tilfælde af hybride angreb, kinesisk industrispionage og cybertyveri mod europæiske virksomheder; understreger betydningen af at styrke den private og offentlige cyberkapacitet; opfordrer til et stærkere samarbejde og etablering af et system, der sigter mod at sætte en stopper for ondsindede handlinger i cyberspace fra Kinas side, herunder cyberangreb, tvungne teknologioverførsler, cyberspionage og cyberbaseret tyveri af intellektuel ejendom; understreger behovet for at fremme et tættere samarbejde med NATO og G7-landene om at bekæmpe hybride trusler, herunder cyberangreb, og desinformationskampagner, der stammer fra Kina, bl.a. ved at give medlemsstaterne mulighed for at indføre kollektive modforanstaltninger på frivillig basis, selv om angrebene ikke er alvorlige nok til at udløse artikel 5 i NATO-traktaten eller artikel 42, stk. 7, i TEU;

28.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og koordinere foranstaltninger, der har til formål at modvirke Kinas udenlandske finansiering af vores demokratiske processer, herunder elite capture-strategien og teknikken med "co-opting" (selvsupplering) af højtstående embedsmænd og tidligere EU-politikere;

29.  er bekymret over det selvhævdende og til tider aggressive diplomatiske pres fra de kinesiske myndigheders side, bl.a. over for formanden for det tjekkiske Senat; understreger, at EU-institutionerne på ingen måde må give efter for pres, trusler eller censur fra kinesiske kanaler; er bekymret over det urimelige pres fra kinesiske embedsmænds side på forskere og akademikere, der arbejder med emner relateret til Kina i hele EU, herunder aktiviteterne i Kungfutse-institutterne i EU;

Opbygning af partnerskaber med ligesindede partnere

30.  opfordrer NF/HR til at koordinere Unionens indsats med ligesindede partnere om beskyttelse af menneskerettighederne og støtte til civilsamfundet i Kina, Hongkong og Macao og til den kinesiske diaspora rundt om i verden samt om forsvar af liberalt demokrati i verden, navnlig i Hongkong og Taiwan, og med henblik på at få Kina til at respektere folkeretten, retten til offentlige demonstrationer som en del af udøvelsen af ytrings- og forsamlingsfriheden, retten til fri sejlads, herunder i Det Sydkinesiske og Det Østkinesiske Hav, retten til overflyvning og rette til fredelig tvistbilæggelse; understreger endvidere, at sådanne partnerskaber og et sådant multilateralt samarbejde med ligesindede partnere bør omfatte alle de elementer og foranstaltninger, der er skitseret i den nye EU-Kina-strategi;

31.  udtrykker dyb bekymring over Kinas selvhævdende og ekspansionistiske politikker i Det Sydkinesiske Hav, Det Østkinesiske Hav og Taiwanstrædet, navnlig Kinas fortsatte militære provokationer rettet mod Taiwan; understreger, at status quo i Taiwanstrædet og retten til fri sejlads i Indo-Stillehavsområdet er af afgørende betydning for EU og dets medlemsstater; gentager sin modstand mod enhver ensidig handling, der kan eskalere spændinger og underminere status quo; tilskynder til en konstruktiv udvikling af forbindelserne mellem de to sider af Taiwanstrædet og understreger, at enhver ændring af forbindelserne i området ikke må ske mod Taiwans borgeres vilje; gentager den bekymring, som Japan og USA har givet udtryk for over en ny lov i Kina, der tillader kinesiske kystvagtskibe at anvende våben mod udenlandske fartøjer, der overtræder, hvad Kina anser for at være dets territorium; opfordrer EU til at tage disse spørgsmål op i både den nye EU-Kina-strategi og i EU-strategien for samarbejde i Indo-Stillehavs-regionen og til at øge de multilaterale diplomatiske udvekslinger for at opnå en fredelig bilæggelse af tvister og kontroverser i overensstemmelse med folkeretten, herunder UNCLOS;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at investere i et stærkere samarbejde med andre demokratiske og ligesindede partnere såsom USA, Canada, Det Forenede Kongerige, Japan, Indien, Sydkorea, Australien, New Zealand og Taiwan og opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at prioritere og styrke de strategiske partnerskaber med ASEAN og Den Afrikanske Union;

33.  mener, at det er af afgørende betydning, at EU udvikler og fremmer et ambitiøst og dynamisk transatlantisk forhold til den amerikanske regering baseret på vores fælles historie, værdier og interesser inden for rammerne af en transatlantisk dialog om Kina, herunder en parlamentarisk dimension; fremhæver betydningen af partnerskabet mellem EU og USA med hensyn til at bevare og vise de globale liberale demokratiers fælles styrke, herunder gennem vores arbejde i multilaterale organisationer; understreger i denne forbindelse, at den nye dialog mellem EU og USA om Kina bør være en af mekanismerne til at fremme vores fælles interesser og håndtere vores forskelle og til at reformere multilaterale organisationer inden for rammerne af den regelbaserede orden; mener, at EU fortsat bør styrke Unionens operationelle autonomi og modstandsdygtighed over for eksterne trusler;

34.  understreger vigtigheden af, at EU fortsat er meget opmærksomt på Kinas ændrede rolle og voksende indflydelse i multilaterale organisationer, herunder i FN, hvortil Kina er den andenstørste finansielle bidragyder, samt af at sikre en bedre koordinering mellem medlemsstaterne og ligesindede partnere i retning af at forene de globale liberale demokratiers styrke med henblik på at reagere på denne udvikling; bemærker, at den kinesiske regerings øgede engagement i internationale og multilaterale institutioner såsom FN, Verdenshandelsorganisationen (WTO), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Interpol, Fødevare- og Landbrugsorganisationen, Den Internationale Telekommunikationsunion og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), herunder i standardiseringsorganer, har til formål at omforme normer, standarder og praksis globalt med henblik på at fremme Kinas geopolitiske strategi og økonomiske interesser på lang sigt; beklager, at den kinesiske indenlandske censur, der nu bl.a. udøves i FN, har til formål at manipulere procedurer for at mindske kontrollen med Kinas adfærd, navnlig i forbindelse med situationen for etniske muslimske uygurer og andre tyrkisk-muslimske mindretal; opfordrer EU til at samarbejde med ligesindede partnere om at imødegå denne udvikling;

35.  understreger, at Kina er den største leverandør af fredsbevarende styrker blandt de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, men at landet har nægtet at vedtage afsnit i kapitel VII i FN-pagten og søjlen om ansvar for at beskytte (R2P); understreger, at EU har integreret R2P i sin optræden udadtil;

36.  opfordrer til et stærkere EU-samarbejde med NATO om kinesiske sikkerhedsudfordringer; støtter NATO's forslag om at udvikle en politisk strategi for tilgangen til en verden, hvor Kina vil være en global supermagt; anmoder om, at denne strategi baseres på forskellige scenarier for udviklingen af forbindelserne med Kina, herunder muligheden for yderligere forringelse af sikkerheden i Det Sydkinesiske Hav, og opfordrer til dialog og koordinering med landene i den firesidede sikkerhedsdialog (Quad); bifalder NATO's bestræbelser på nøje at overvåge de sikkerhedsmæssige konsekvenser af Kinas øgede fysiske tilstedeværelse i Arktis samt i Afrika; anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelsen af EU's strategiske kompas og revisionen af NATO's strategiske koncept tages tilstrækkeligt hensyn til samarbejdet mellem EU og NATO om sikkerhedsudfordringer relateret til Kina;

37.  glæder sig over Rådets intention om at styrke EU's strategiske fokus, tilstedeværelse og indsats i Indo-Stillehavs-regionen ved at iværksætte en ny EU-strategi for samarbejde i Indo-Stillehavs-regionen samt en ny strategi for, hvordan forbindelserne mellem Europa og Asien styrkes; bemærker, at enhver sådan ny strategi bør være i overensstemmelse med EU-Kina-strategien;

38.  anser det for relevant, at Kommissionen forelægger rettidige og omfattende rapporter om det regionale omfattende økonomiske partnerskab (RCEP) – verdens største frihandelsaftale – med henblik på at vurdere udviklingen på stedet; er særlig interesseret i konsekvenserne for EU's strategiske interesser i spørgsmål såsom fastsættelse af standarder i Asien-Stillehavsområdet og bestemmelser om oprindelsesregler; bemærker, at aftalen vil få konsekvenser for EU, selv om EU ikke er part i RCEP; fremhæver manglen på bestemmelser i RCEP om handel og bæredygtighed, herunder arbejdsmæssige og sociale standarder og klima- og miljømål;

39.  minder på baggrund af de regionale dynamikker om betydningen af de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EU og Taiwan, herunder om spørgsmål vedrørende multilateralisme og WTO, teknologi og folkesundhed samt det vigtige samarbejde om kritiske forsyninger såsom halvledere; bemærker, at Taiwan er fuldgyldigt medlem af WTO; gentager sin opfordring til og opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at bevæge sig i retning af en bilateral investeringsaftale med Taiwan og til hurtigst muligt at påbegynde konsekvensanalysen, den offentlige høring og screeningsundersøgelsen med de taiwanske myndigheder;

40.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag om og tiltag for at lette Taiwans fulde deltagelse som observatør i møder, mekanismer og aktiviteter i WHO, ICAO og UNFCCC;

Fremme af en åben strategisk autonomi, herunder i handels- og investeringsforbindelser

41.  understreger, at investerings- og handelsbetingelser ikke i sig selv er nok til at modvirke Kinas gennemslagskraft; mener, at EU bør øge den strategiske autonomi ved at tage fat på andre dimensioner af forbindelserne mellem EU og Kina, navnlig digital og teknologisk suverænitet; understreger i denne forbindelse behovet for at investere i innovation og forskning og for at udvikle en konkurrencedygtig og suveræn industriel strategi på områder, der omfatter – men endnu ikke begrænset til – mikrochips og halvlederproduktion, udvinding af sjældne jordarter, cloud computing og telekommunikationsteknologi for at mindske EU's afhængighed af Kina, altid med henblik på at sikre bedre koordinering af disse politikker med politikkerne i andre ligesindede liberale demokratier, samtidig med at potentialet for at samle ressourcer og skabe nye synergier udforskes;

42.  bemærker, at Kina i 2020 i forbindelse med covid-19-pandemien for første gang rangerede som EU's største partner for handel med varer, og at handelsbalancen blev yderligere forværret til skade for EU; minder imidlertid om, at USA stadig er EU's største partner inden for handel med varer og tjenesteydelser set under ét; mener, at Kinas økonomiske fremgang og forventede vækst vil få en betydelig indvirkning på den globale økonomiske udvikling i løbet af det næste årti; påpeger, at de gensidige investeringsniveauer af forskellige årsager fortsat ligger under deres potentiale, og anerkender de økonomiske muligheder, der kendetegner regionen som helhed; mener, at omfanget af handelen mellem Kina og EU vil kræve en regelbaseret og værdidreven ramme, som skal være forankret i internationale normer; understreger, at respekt for menneskerettighederne er en forudsætning for at indgå i handels- og investeringsforbindelser med EU, og opfordrer indtrængende Kina til at overholde sine internationale forpligtelser og forpligte sig til at respektere menneskerettighederne;

43.  understreger Europa-Parlamentets centrale rolle i EU's fælles handelspolitik, i internationale forhandlinger og i forbindelse med tilsyn, kontrol, ratificering og overvågning af gennemførelsen af handels- og investeringsaftaler; fremhæver behovet for, at Udvalget om International Handel høres rettidigt og korrekt, og opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at opretholde hyppig dialog og foretage omfattende rapportering, der afspejler udviklingen i den bilaterale handels- og investeringsdagsorden mellem EU og Kina;

44.  understreger betydningen af EU's strategiske handels- og investeringsforbindelser med Kina og opfordrer EU's medlemsstater og institutioner til at henvende sig til Kina med én stemme og på en koordineret måde; mener, at investeringsinitiativer i 16+1-format ikke må undergrave EU's enhed eller virke mod indsatsen for at tale med én stemme;

45.  opfordrer Kommissionen til at analysere EU's økonomiske afhængighed inden for strategiske sektorer, såsom kritiske råstoffer, hvoraf nogle udelukkende befinder sig i Kina, og fremhæver det presserende behov for at styrke de europæiske forsyningskæders modstandsdygtighed; opfordrer til, at der gøres en indsats for at diversificere og konsolidere EU's adgang til vigtige strategiske ressourcer, der er nødvendige for at drive EU's to vækstmotorer, med særlig vægt på de 30 elementer på den fjerde opdaterede liste over kritiske råmaterialer, der blev ajourført i 2020; minder om EU's overordnede mål om at opbygge sin åbne strategiske autonomi under den fælles handelspolitik; gør på ny opmærksom på den voksende betydning af sammenhængen mellem handel og sikkerhed i EU's internationale handelspolitik;

46.  opfordrer til større gennemsigtighed, sammenhæng og koordinering mellem medlemsstaterne i spørgsmål vedrørende bilaterale investeringsprojekter og aftaler, navnlig om udenlandske direkte investeringer i strategiske aktiver og kritisk infrastruktur; gør opmærksom på forbindelserne mellem økonomisk afhængighed og ekstern politisk indflydelse på medlemsstatsniveau; minder om betydningen af at styrke EU's forordning om screening af udenlandske direkte investeringer i fremtiden for at sikre, at eventuelle investeringer, der kan udgøre en trussel mod EU's sikkerhed og offentlige orden, navnlig fra statskontrollerede virksomheder, blokeres; opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at vedtage en national screeningmekanisme, hvis de endnu ikke har en sådan, i overensstemmelse med Kommissionens vejledning fra marts 2020;

47.  er overbevist om, at de bilaterale handels- og investeringsforbindelser mellem EU og Kina er af strategisk betydning og bør være regelbaserede med det multilaterale handelssystem og princippet om gensidighed i centrum; gentager, at selv om der er bekymrende tendenser i retning af økonomisk afkobling, er en mere assertiv håndhævelse og overholdelse af forpligtelser nødvendig i de samlede handels- og investeringsforbindelser; opfordrer Kina til at spille en mere aktiv og ansvarlig rolle i WTO og andre multilaterale initiativer, således at landets erhvervede økonomiske magt afstemmes med dets udviklingsniveau, og til, at landet fuldt ud overholder alle sine WTO-forpligtelser og internationale forpligtelser; opfordrer Kommissionen og de kinesiske myndigheder til at arbejde tæt sammen om at reformere WTO's regelsæt med henblik på at fremme en mere bæredygtig udvikling, fremme den grønne omstilling og den digitale revolution og skabe stabilitet og retssikkerhed på den internationale handelsscene;

48.  er bekymret over de stadig mere skæve bilaterale økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina; understreger, at genskabelse af balance og mere lige konkurrencevilkår er afgørende for EU's interesser; mener, at Kina og EU skal skabe lige konkurrencevilkår og frugtbare forbindelser på trods af forskellene mellem deres respektive økonomiske systemer; fremhæver i denne forbindelse EU's igangværende arbejde med at styrke sin handelsværktøjskasse, samtidig med at det anerkendes, at der er behov for at opretholde en åben dialog om fælles udfordringer såsom den globale kamp mod klimaændringer; understreger det presserende behov for, at EU færdiggør sin vifte af autonome foranstaltninger, herunder en strengere EU-forordning om screening af udenlandske direkte investeringer, lovgivning om udenlandske subsidier, der forvrider det indre marked, hurtig vedtagelse af et assertivt og effektivt instrument for internationale offentlige udbud, foranstaltninger vedrørende eksport af teknologi med dobbelt anvendelse, et effektivt instrument til beskyttelse mod tvangsforanstaltninger, en pakke af lovgivning om bæredygtig virksomhedsledelse og forsyningskædelovgivning med obligatoriske due diligence-krav, som også bør omfatte et forbud mod import af varer fremstillet ved tvangsarbejde; mener, at yderligere målrettede foranstaltninger under den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner bør betragtes som nødvendige;

49.  gentager sin dybe bekymring over de mange hindringer, som europæiske virksomheder støder på, når de kommer ind og opererer på det kinesiske marked; er bekymret for, at Kinas "strategi for dobbelt cirkulation", som der henvises til i dets 14. femårsplan, yderligere vil forringe erhvervsklimaet for EU's virksomheder; fremhæver endnu en gang sin særlige bekymring over de kinesiske statsejede virksomheders markedsforvridende praksis såsom – men ikke begrænset til – industrisubsidier, særbehandling af kinesiske statsejede virksomheder, tyveri af intellektuel ejendom, tvungne teknologioverførsler og datalokalisering, den industrielle overkapacitet i sektorer som f.eks. stål og den dermed forbundne dumping af eksport, anden illoyal handelspraksis og den generelt stigende politiske indblanding i erhvervsmiljøet, herunder den private sektor; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde med ligesindede partnere i WTO for at udvikle en fælles tilgang til bekæmpelse af disse illoyale kinesiske handelspraksisser; glæder sig over dialogen mellem EU og USA om Kina som et middel til at samarbejde om emner som gensidighed, multilateralisme, markedsforvridende praksis og økonomien og andre strukturelle spørgsmål, hvor koordinering mellem EU og USA kan tilføre en merværdi; er overbevist om, at ordentlig information om den lovgivnings- og reguleringsmæssige udvikling på det kinesiske marked er af afgørende betydning i betragtning af dets uigennemsigtige og statsdrevne karakter; minder i denne forbindelse om vigtigheden af hyppige og ærlige drøftelser med EU-institutionerne, EU's handelskammer i Kina og alle vores partnere på stedet;

50.  mener, at det er relevant specifikt at drøfte de negative handelsrelaterede virkninger af og mulige løsninger på forvridninger forårsaget af den globale overkapacitet af stål og aluminium såvel som betydningen af at tackle industrisubsidier på WTO-niveau; opfordrer indtrængende Kina til igen at deltage i arbejdet i det globale forum om overkapacitet af stål med henblik på at fjerne overkapaciteten og genskabe lige konkurrencevilkår; bemærker, at Kinas årlige produktion af råstål til trods for Kinas planer om at lukke forældede produktionsanlæg og modernisere produktionen har været rekordhøj fire år i træk; opfordrer de kinesiske myndigheder til at følge op på deres tilsagn om at reducere produktionen af råstål;

51.  minder i denne forbindelse om forbindelserne mellem handel, patenter og standarder; mener, at standardisering og de normative elementer af stigende international konkurrence er afgørende for EU's handelspolitik og bør være en af grundpillerne i EU's strategiske industripolitik; minder om, at standardisering rapporteres som et risikoområde, hvor Kina kan variere og afkoble sig; fremhæver, at forfalskning er en topprioritet i EU's indsats inden for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; er bekymret over, at Kina stadig er ophavsland for den største andel af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der ankommer til EU, både hvad angår værdi og mængde; understreger, at aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser udgør et første skridt i bekæmpelsen af forfalskninger, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge indsatsen for at beskytte EU's intellektuelle ejendom, herunder patenter; er bekymret over den nye praksis, hvor kinesiske domstole hævder at have global kompetence til at fastlægge retfærdige, rimelige og ikkediskriminerende licensbetingelser for standardessentielle patenter og nægter virksomheder adgang til at anfægte deres afgørelser; understreger, at denne praksis svarer til at give kinesiske virksomheder lov til ikke at betale en rimelig pris for brugen af standardessentielle patenter og bringer europæisk forskning i fare; anmoder Kommissionen om at gå i dialog med de kinesiske myndigheder om dette spørgsmål; opfordrer til, at der lægges større vægt på overtrædelser på områderne digitalisering og kommunikation inden for alle de relevante organer, herunder FN's Internationale Telekommunikationsunion, sammen med EU's ligesindede partnere, navnlig USA; opfordrer til flere politiske drøftelser om konsekvenserne af kinesiske initiativer som Made in China 2025 eller China Standards 2035, som i stigende grad er relevant; er i denne forbindelse bekymret over Kinas stadig mere autoritære tilgang på det digitale område og dets bestræbelser på at fremme sin model for digital styring i hele verden; understreger nødvendigheden af at indgå WTO-aftalen om e-handel inden for rammerne af initiativet til en fælles erklæring for at fremme et grundlæggende niveau af åbenhed og lige konkurrencevilkår med Kina.

52.  opfordrer til øget opmærksomhed på europæiske SMV'er, der indgår i handels- og investeringsforbindelser med Kina, og glæder sig over Kommissionens støtte til SMV-venlige initiativer som bl.a. portalen Access2Markets, redskab til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA), eller Kina-helpdesken om intellektuelle ejendomsrettigheder for SMV'er;

53.  noterer sig den principielle indgåelse på politisk plan af EU-Kina-investeringsaftalen, samtidig med at det anerkender Kommissionens bestræbelser på at afhjælpe mangler i forbindelse med asymmetrisk markedsadgang, lige vilkår og bæredygtig udvikling gennem regelbaseret engagement; minder imidlertid om, at handelsforbindelserne ikke finder sted i et vakuum;

54.  opfordrer Kommissionen til at rådføre sig med Parlamentet, inden den tager nogen skridt til indgåelse og undertegnelse af EU-Kina-investeringsaftalen; opfordrer indtrængende Kina til at tage konkrete skridt til at ratificere og gennemføre de grundlæggende ILO-konventioner nr. 29 og 105 om tvangsarbejde; fremhæver, at Kina desuden har forpligtet sig til effektivt at gennemføre de ratificerede ILO-konventioner og arbejde hen imod ratificering af andre "ajourførte" grundlæggende ILO-konventioner;

55.  bemærker, at 26 EU-medlemsstater har gammeldags bilaterale investeringsaftaler med Kina;

56.  minder imidlertid om, at den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina ikke alene vil løse alle de problemstillinger, der skaber vanskeligheder for vores økonomiske og politiske forbindelser, og derfor skal tages i betragtning i henseende til en styrket og mere assertiv EU-værktøjskasse med ensidige foranstaltninger; understreger, at Europa-Parlamentet vil foretage en grundig gennemgang af aftalen, herunder afsnittet om bæredygtig udvikling;

57.  understreger, at korrekt gennemførelse og effektiv håndhævelse vil være afgørende faktorer for aftalens nytteværdi og succes med hensyn til at afhjælpe strukturelle asymmetrier i handels- og investeringsforbindelserne; fremhæver betydningen og relevansen af strukturerede og hyppige drøftelser med kontoret for Kommissionens øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler i bestræbelserne på at evaluere den fremtidige gennemførelse af den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina, forudsat at den bliver vedtaget; minder om og forstærker i denne forbindelse betydningen af parlamentarisk diplomati med hensyn til at fremme gensidig forståelse, åben kommunikation og ærlig dialog;

58.  glæder sig over ikrafttrædelsen af aftalen mellem EU og Kina om geografiske betegnelser og gentager, at det er vigtigt, at begge parter sikrer en effektiv gennemførelse og håndhævelse af den på markederne; glæder sig over den forventede udvidelse af den nuværende aftale om at tilføje yderligere 350 geografiske betegnelser fra begge sider; understreger, at denne begrænsede aftale om geografiske betegnelser kan tjene som model og grundlag for fremtidige aftaler om geografiske betegnelser; fremhæver den afgørende rolle, som den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler vil spille med hensyn til at overvåge og forbedre overholdelsen af aftalen; opfordrer den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler til at reagere omgående i tilfælde af, at aftalen ikke gennemføres korrekt.

59.  understreger, at Kina stadig har lang vej at gå, før landet har fri markedsøkonomi, i betragtning af den ekstreme indflydelse, som staten har på økonomien og på virksomhedernes beslutninger vedrørende priser, omkostninger, produktion og input; opfordrer derfor Kina til at træffe mere åbensindede foranstaltninger i forhold til landets egne virksomheder og udenlandske virksomheder, der opererer i landet;

60.  opfordrer til øget finansiering til 5G-udrulningsprojekter og forskning i 6G, kunstig intelligens og big data-teknologi for at sikre fremtidig netsikkerhed og øget digital suverænitet, som vil være afgørende for digitalisering og økonomisk vækst, men også for at lukke den teknologiske kløft i forhold til Kina og for at fjerne de risici, som NATO-medlemmer og dets partnere kan blive udsat for i forbindelse med integreringen af Kinas 5G-teknologi i telekommunikationsnettene, da en sådan indsats kan udhule fremtiden for demokratisk styring; opfordrer endvidere til en koordineret EU-strategi for cybersikkerhed og til en forøgelse af medlemsstaternes kapaciteter på dette område for bl.a. at styrke beskyttelsen mod trusler mod EU's kritiske infrastruktur fra tredjelande, herunder Kina;

61.  understreger vigtigheden af at arbejde på regulering af kunstig intelligens og på en etisk og civilretlig ramme for AI-systemer og tilknyttede teknologier, som fremmer menneskecentreret og privatlivsfølsom innovation i partnerskab med vigtige strategiske partnere, der deler EU's liberale og demokratiske værdier; understreger, at sociale pointsystemer ikke er i overensstemmelse med EU's grundlæggende værdier; understreger behovet for, at EU beskytter individets rettigheder; fremhæver således, at sådanne politikker og overvågningsredskaber under ingen omstændigheder bør anvendes i EU; understreger derfor, at EU skal arbejde på at begrænse og modvirke den grænseoverskridende udbredelse af digital undertrykkelse;

Forsvar og fremme af centrale europæiske interesser og værdier ved at gøre EU til en mere effektiv geopolitisk aktør

62.  mener, at EU fortsat bør arbejde hen imod at blive en mere effektiv geopolitisk aktør ved at sikre en mere forenet geopolitisk tilgang fra medlemsstaternes side samt ved at fremme sin strategiske autonomi og kapacitet i samarbejde med USA og andre ligesindede partnere;

63.  fremhæver, at den europæiske naboskabspolitiks succes er afgørende for EU's evne til at udfylde rollen som global aktør; advarer om Kinas voksende rolle i EU's umiddelbare nabolande, herunder kandidatlande; opfordrer til en strategisk tilgang på EU-plan til imødegåelse af kinesiske tiltag gennem investeringer, lån og forretningsaktiviteter i nabolandene, navnlig på Vestbalkan; opfordrer navnlig til et aktivt EU-engagement i at give disse lande et levedygtigt alternativ til kinesiske investeringer;

64.  påpeger behovet for at styrke EU's redskaber til at forsvare sig, øge dets kapacitet til at beskytte sine interesser uden for kontinentet, spille en mere proaktiv, konsekvent og strategisk rolle i sit umiddelbare nærområde og sikre, at medlemsstaterne står sammen i deres geopolitiske tilgang;

65.  mener, at konferencen om Europas fremtid bør være et forum for debat om EU's optræden udadtil, f.eks. om spørgsmål vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne, og for drøftelse af, hvordan der kan opnås åben strategisk autonomi; understreger betydningen af at drøfte spørgsmål i forbindelse med forbedring og styrkelse af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, f.eks. ved at give NF/HR et stærkere mandat til at handle på EU's vegne i udenrigspolitiske spørgsmål og ved at tage de nødvendige skridt til at indføre afstemning med kvalificeret flertal på visse udenrigspolitiske områder; opfordrer til, at forsvarssamarbejdet mellem medlemsstaterne styrkes med henblik på at øge den europæiske strategiske forsvarskapacitet samt til, at der skabes en fuldt udbygget europæisk forsvarsunion, der omfatter europæiske militære kapabiliteter;

66.  påpeger behovet for at udstyre EU-Udenrigstjenesten med et mandat og de nødvendige ressourcer til at overvåge og imødegå kinesiske desinformationsaktiviteter, herunder oprettelsen af en særlig Far-East StratCom-taskforce, der har fokus på desinformation fra Kina; opfordrer Kina til at afstå fra at anvende skjulte metoder til manipulation af den offentlige debat i EU; opfordrer Kommissionen til at udvikle et EU-dækkende reguleringssystem for at forhindre medievirksomheder, der enten finansieres eller kontrolleres af tredjelandes regeringer, i at erhverve europæiske medievirksomheder for således at bevare en uafhængig og fri mediedækning i EU; foreslår at diversificere kinesisksprogede medier i Europa ved at tilskynde til samarbejde mellem europæiske medier og internationale partnere såsom Taiwan; understreger endvidere det presserende behov for i væsentlig grad at øge ekspertkapaciteten vedrørende Kina i EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen generelt;

67.  påpeger betydningen af uafhængige undersøgelser om og forskning i Kina på universiteter, i tænketanke, i forskningsinstitutioner og på skoler i hele EU, som er fri for kinesisk økonomisk støtte eller indflydelse, og som sikrer akademisk integritet og ytringsfrihed; opfordrer derfor EU til at udvikle et program til finansiering af Kina-relateret forskning og sprogundervisning i EU;

68.  påpeger behovet for, uafhængigt af det kinesiske kommunistpartis indflydelse, at indføre programmer for studier af kinesisk kultur, sprog og politik, f.eks. gennem tættere kontakt med Taiwans akademiske verden og samfund;

69.  opfordrer Kommissionen til i sin strategi at tage hensyn til og medtage Kinas hastigt voksende interesse for og engagement i Arktis; opfordrer til, at man er forberedt på at sikre fri sejlads på den arktiske nordsørute; noterer sig Kinas investeringer i forskning og strategisk infrastruktur i Arktis og bemærker, at EU ikke bør miste terræn i denne vigtige region;

o
o   o

70.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til orientering til Folkerepublikken Kinas regering.

(1) EUT L 410 I af 7.12.2020, s. 1.
(2) EUT L 410 I af 7.12.2020, s. 13.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0375.
(4) EUT C 158 af 30.4.2021, s. 2.
(5) EUT C 11 af 13.1.2020, s. 25.
(6) EUT C 433 af 23.12.2019, s. 103.
(7) EUT C 238 af 6.7.2018, s. 108.
(8) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0174.
(9) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0027.
(10) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 156.
(11) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0337.
(12) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0255.
(13) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0016.
(14) Fælles erklæring af 13. april 1987 fra Kina og Portugal om Macao.

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik