Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2037(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0252/2021

Ingivna texter :

A9-0252/2021

Debatter :

PV 14/09/2021 - 13
CRE 14/09/2021 - 13

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0382

Antagna texter
PDF 191kWORD 66k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
En ny EU–Kina-strategi
P9_TA(2021)0382A9-0252/2021

Europaparlamentets resolution av den 16 september 2021 om en ny EU–Kina-strategi (2021/2037(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 12 mars 2019 från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik EU och Kina – En strategisk hållning (JOIN(2019)0005),

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Kina, som inleddes 1995, och den 37:e omgången av dialogen, som hölls i Bryssel den 1 och 2 april 2019,

–  med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, som lanserades 2003,

–  med beaktande av EU:s och Kinas strategiska agenda för samarbete fram till 2020,

–  med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik från juni 2016,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/1998(1) och rådets beslut (Gusp) 2020/1999(2) av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 28 juli 2020 om Hongkong,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt av den 17 december 2020 om tvångsarbete och uigurernas situation i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang(3), av den 18 april 2019 om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter(4), av den 4 oktober 2018 om utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang(5), av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och Kina(6), och av den 15 december 2016 om fallen med det tibetanska buddhistinstitutet Larung Gar och med Ilham Tohti(7),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Hongkong, särskilt av den 19 juni 2020 om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi(8), av den 21 januari 2021 om ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong(9) och av den 13 december 2017 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende Hongkong – 20 år efter överlämnandet(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2020 om översynen av EU:s handelspolitik(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter(12),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2021 om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien(13),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s övriga konventioner om och instrument för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av 2014 års protokoll till Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete från 1930, som inte har undertecknats av Kina,

–  med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och av klimatavtalet från Paris, som trädde i kraft den 4 november 2016,

–  med beaktande av FN:s havsrättskonvention (Unclos) av den 10 december 1982, i kraft sedan den 16 november 1994,

–  med beaktande av rapporten från den reflektionsgrupp som utsågs av Natos generalsekreterare den 25 november 2020 med titeln NATO 2030: United for a New Era,

–  med beaktande av Kinas 14:e femårsplan och av principerna för ”den dubbla cirkulationsstrategin” och säkra leveranskedjor,

–  med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas författning, som säkerställer alla medborgares rätt till religionsfrihet, och av artikel 4, som värnar om nationella minoriteters rättigheter,

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för internationell handel,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0252/2021), och av följande skäl:

A.  I sin strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati gör EU utfästelser om att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten kommer att främjas ”på alla områden för sina yttre åtgärder utan undantag” och att EU kommer att ”göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med tredjeländer, inbegripet dess strategiska partner”.

B.  Genom sin starka ekonomiska tillväxt och bestämda politiska agenda, särskilt dess investeringsstrategi, de politiska satsningarna ”Going Global” och ”Made in China 2025” samt initiativet Nya Sidenvägen, gör Kina anspråk på en starkare roll på det globala planet, både som ekonomisk makt och som utrikespolitisk aktör, och detta innebär allvarliga utmaningar för EU i politiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt och tekniskt hänseende, vartill kommer att det får avsevärda och långvariga konsekvenser för världsordningen och utgör allvarliga hot mot den regelbaserade multilateralismen och grundläggande demokratiska värderingar.

C.  Folkrepubliken Kina är en kommunistisk enhetsstat med ett enda parti, Kinas kommunistiska parti (KKP), som bekänner sig till marxism-leninismen. Därmed delar staten inte demokratiska värden såsom individuell frihet, yttrandefrihet och religionsfrihet.

D.  Kina strävar alltmer efter en ökad global roll, vilket Kinas president Xi Jinping öppet gav löfte om i sitt anförande vid det kommunistiska partiets nittonde kongress 2017 genom att förkunna att Kina 2049 skulle vara en global ledare i termer av sammantagen nationell styrka och internationellt inflytande.

E.  Den långvariga demokratiska traditionen i Hongkong, Macao och Taiwan visar att det kinesiska folket sätter värde på demokrati.

F.  Efter att ha förbjudit ceremonier för att uppmärksamma årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg och pressa medieorganisationer att anta en prokinesisk redaktionell linje uteslöt de kinesiska myndigheterna i somras 21 kandidater, varav de flesta är medlemmar i prodemokratiska rörelser, från att delta i nästa val till den lagstiftande församlingen i Macao.

G.  Kina har av hävd begått människorättskränkningar, så att landets bilaterala och multilaterala åtaganden på området mänskliga rättigheter kommit att åsidosättas. Kina har regelbundet lagt fram resolutioner i FN:s råd för mänskliga rättigheter med avseende på att göra ”suveränitet, icke-inblandning och ömsesidig respekt” till grundläggande icke-förhandlingsbara principer som åsidosätter skyddet av individers mänskliga rättigheter. Kina har bedrivit systematisk förföljelse av uigurerna, tibetanerna, mongolerna och andra etniska minoriteter, människorättsförsvarare, samhällsaktivister, religiösa grupper, journalister, personer som ingått med framställningar och protesterat mot orättvisor, samt i allt högre grad undertryckt alla avvikande och oppositionella röster, särskilt i Hongkong. Goodwillåtgärder och icke-bindande åtaganden har inte varit tillräckliga för att öka Kinas åtagande att värna värden som är grundläggande för EU.

H.  Utländska korrespondenters avresa från Kina under den senaste tiden och de kinesiska myndigheternas betecknande av den utländska korrespondetsklubben som en ”olaglig organisation” är det senaste exemplet bland de många och allt fler fallen där utländska journalister trakasseras och motverkas samt slutligen drivs ut ur Kina. Detta är en del av en insats för att kontrollera diskursen om Kina i världen och fastställa vad som kan sägas och diskuteras globalt, vilket är att betrakta som en del av ett totalitärt hot.

I.  EU:s Kinastrategi av i dag har visat sina begränsningar mot bakgrund av den senaste tidens utveckling och de globala utmaningar som Kina medför och måste uppdateras.

J.  Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att inleda sonderingsförfarandet och konsekvensbedömningen för att formellt påbörja förhandlingarna med Taiwan så snart som möjligt.

K.  Sedan Kinas regering under 2014 satte i gång kampanjen ”Slå hårt mot våldsbejakande terrorism” har situationen för uigurerna och andra primärt muslimska etniska minoriteter i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang snabbt försämrats. Över en miljon människor hålls i interneringsläger som kallas centrum för ”politisk omskolning” eller ”yrkesutbildning” i vilka uigurer utsätts för systeminbyggt tvångsarbete, tortyr, påtvingade försvinnanden, massövervakning, utplånande av kultur och religion, tvångssterilisering av kvinnor, sexuellt våld, brott mot reproduktiva rättigheter och splittring av familjer. Rättslig analys har visat att dessa brott utgör brott mot mänskligheten, till och med påstått folkmord, inom den internationella rättsliga ramen. Flera nationella parlament har antagit ståndpunkter i denna riktning.

L.  Det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter gör det möjligt för EU att införa restriktiva åtgärder mot särskilda personer, enheter och organ, inbegripet stater och icke-statliga aktörer som är ansvariga för, delaktiga i eller kopplade till allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. Den 22 mars 2021 upptogs fyra kinesiska personer och en enhet med direkt ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang i förteckningen över fysiska personer och enheter som omfattas av dessa restriktiva åtgärder. Som svar på dessa åtgärder införde Kina motsanktioner mot tio europeiska individer och fyra enheter, däribland fem ledamöter av Europaparlamentet och två av EU:s institutionella organ, Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter och Europeiska unionens råds kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, liksom även mot två europeiska forskare, två tankesmedjor i Tyskland samt Alliance of Democracies Foundation i Danmark. De kinesiska sanktionerna saknade juridisk motivering och rättslig grund och riktade sig direkt inte bara till de berörda personerna och enheterna utan även till hela EU. Sanktionerna är klart ett försök att avskräcka EU från att fortsätta sitt arbete och sina åtgärder mot kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina.

1.  Europaparlamentet rekommenderar för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att

   a) utveckla en mer resolut, heltäckande och konsekvent EU-strategi för Kina där alla medlemsstater sammanförs och där förbindelserna med Kina utformas med blick för EU:s helhetsintresse, samt där värnandet av våra värden står i centrum och en regelbaserad multilateral ordning främjas; parlamentet understryker att strategin måste ta hänsyn till den mångfasetterade karaktären på EU:s förbindelser med Kina; parlamentet betonar att Kina är en samarbets- och förhandlingspartner för EU, men också en ekonomisk konkurrent och en systemrival på ett växande antal områden,
   b) föreslå att denna strategi baseras på sex pelare, nämligen
   1) öppen dialog och samarbete om globala utmaningar,
   2) ökat engagemang för universella värden, internationella normer och mänskliga rättigheter,
   3) analys och kartläggning av riskerna, sårbarheterna och utmaningarna,
   4) uppbyggnad av partnerskap med likasinnade partner,
   5) stimulans till öppet strategiskt oberoende, även i handels- och investeringsförbindelser,
   6) försvar och främjande av EU:s viktigaste intressen och värden genom omvandling av EU till en effektivare global aktör.

Öppen dialog och samarbete om globala utmaningar,

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att se till att den nya EU–Kina-strategin involverar Kina i en principiell och intresseinriktad dialog om globala utmaningar, såsom mänskliga rättigheter, genom att utveckla en ambitiös, holistisk och resultatinriktad EU-strategi för mänskliga rättigheter i Kina som en del av denna nya EU–Kina-strategi, miljö och klimatförändringar, kärnvapennedrustning, främjande av ekonomisk återhämtning efter covid-19, kampen mot globala hälsokriser och reform av vissa specifika multilaterala organisationer. Parlamentet efterlyser att denna dialog ska drivas av EU:s grundläggande principer och intressen och att de centrala målen för EU:s externa engagemang ska eftersträvas. Parlamentet betonar att samarbete mellan de båda parterna kommer att vara användbart i hanteringen av dessa globala problem. Parlamentet upprepar att Kina fortfarande är en viktig partner för EU.

3.  Europaparlamentet stöder en bredare dialog och ett ökat samarbete med Kina om fred och säkerhet. Parlamentet erkänner vikten av att samarbeta med Kina för att Afghanistan inte ska bli en ny bas för terrorister och avskräcka Nordkorea från att fortsätta med sitt kärnvapenprogram. Parlamentet stöder strävan efter samarbete om hållbar utveckling, bidrag till humanitärt bistånd och katastrofhjälp, miljöfrågor, rymd- och luftfart, vetenskap, teknik och innovation, samtidigt som man fullt ut insisterar på forskningsfrihet. Parlamentet betonar att dessa dialoger och detta samarbete måste bygga på ett gemensamt åtagande om öppenhet och samarbete på ett öppet, rättvist och jämlikt sätt som en del av ett regelbaserat internationellt system, samtidigt som man ser till att EU:s intressen och värderingar skyddas och utvecklar Europas förmåga att konkurrera med Kina där det är nödvändigt.

4.  Europaparlamentet påpekar att vissa samarbetsområden, såsom IKT samt rymd- och luftfart, kan ha dubbla användningsområden och användas mot kinesiska medborgare och väst.

5.  Europaparlamentet understryker att man måste uppmuntra Kinas utfästelse om åtgärder mot klimatförändringarna och andra miljöfrågor genom att förstärka ett partnerskap mellan EU och Kina på detta område och framhåller att man, genom att tillämpa en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna, måste säkerställa att både EU och Kina uppfyller sina respektive åtaganden enligt Parisavtalet. Parlamentet betonar vikten av att EU genomför en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna. Parlamentet noterar att Kina under de senaste tre årtiondena har tredubblat sina koldioxidutsläpp och att landet nu släpper ut 27 procent av världens växthusgaser. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa samstämmighet mellan Kinas aviserade globala ambitioner i kampen mot klimatförändringarna och miljökonsekvenserna av dess investeringsstrategier såväl i hemlandet som utomlands. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att avstå från att exportera sin kolkapacitet till tredjeländer, särskilt inom ramen för initiativet Nya Sidenvägen.

6.  Europaparlamentet efterlyser att resultatinriktade människorättsdialoger ska hållas årligen och utvärderas regelbundet, och efterlyser en gedigen riktmärkning av vilka framsteg som överlag gjorts vid bilaterala dialoger för att säkerställa att dessa utbyten ger verkligt positiva resultat för de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvarare i Kina. Parlamentet begär att resultaten avseende riktmärkena och alla framsteg, stagnation eller försämring ska diskuteras på ett öppet sätt. Parlamentet begär att de mänskliga rättigheterna regelbundet ska tas upp på högsta politiska nivå, både vid toppmöten mellan EU och Kina och på medlemsstatsnivå. Parlamentet efterlyser dessutom en skuggdialog om mänskliga rättigheter som inbegriper diplomater från EU och medlemsstaterna, den kinesiska diasporan, fria och oberoende icke-statliga organisationer, akademiker och lagstiftare, i syfte att skapa en bättre förståelse för det kinesiska systemet och utforma bättre strategier för att påverka utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Kina. Parlamentet understryker att dessa människorättsdialoger måste omfatta, men inte får begränsas till, följande frågor: mediefrihet och pressfrihet, minoriteters rättigheter, inbegripet i regionerna Xinjiang, Inre Mongoliet och Tibet, och fritt tillträde till dessa regioner, inbegripet för diplomater och journalister, situationen i Hongkong, yttrandefrihet, arbetstagarrättigheter, mötesfrihet, religions- och trosfrihet och rättsstatsprincipen i Kina i allmänhet. Parlamentet välkomnar utnämningen av ett nytt särskilt EU-sändebud för främjandet av religions- och trosfrihet utanför unionen, och begär att det nya särskilda sändebudet aktivt involveras i att stödja alla religiösa grupper och enheter i deras svåra situation, däribland muslimer, kristna och buddister, som utsätts för förföljelse på fastlandet Kina och i Hongkong. Parlamentet uppmanar de relevanta EU-institutionerna att använda dessa människorättsdialoger för att ta upp enskilda fall. Parlamentet är fortfarande djupt oroat över det fortsatta frihetsberövande av den svenska medborgaren och förläggaren Gui Minhai. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att ingripa på högsta nivå för att säkerställa att alla politiska fångar omedelbart och ovillkorligen friges. Parlamentet uttrycker oro över systemsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina och fördömer alla fall av godtyckliga arresteringar, undertryckande av det fria informationsflödet och yttrandefriheten.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU till dialog med Kina om hur man på ett öppet sätt skulle kunna förbättra den inledande insatskapaciteten mot smittsamma sjukdomar som kan utvecklas till epidemier eller pandemier, inbegripet system för erkännande, riskkartläggning och tidig varning för att tillförsäkra en bättre global beredskap inför pandemier. Parlamentet uppmanar dessutom Kina att tillåta en oberoende och öppen undersökning av ursprunget till och spridningen av SARS-CoV-2.

8.  Europaparlamentet stöder utökade kontakter mellan människor på båda sidor samt ömsesidiga utbytesbesök av studenter, men uppmuntrar medlemsstaterna att bättre övervaka effekterna av den kinesiska regeringens inblandning i den akademiska friheten.

Ökat engagemang för universella värden, internationella normer och mänskliga rättigheter

9.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste de grundlösa och godtyckliga sanktioner som har införts av de kinesiska myndigheterna och utgör ett angrepp på yttrandefriheten, den akademiska friheten och det internationella engagemanget och förståelsen för de allmänna mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att upphäva dessa omotiverade sanktioner. Parlamentet anser att sanktioner som införts av de kinesiska myndigheterna ytterligare undergräver förtroendet och hindrar det bilaterala samarbetet.

10.  Europaparlamentet understryker att behandlingen av och ratificeringsprocessen för det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina inte kan börja förrän de kinesiska sanktionerna mot ledamöter i Europaparlamentet och EU-institutioner har upphävts.

11.  Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang sin resolution av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner. Parlamentet uppmanar, i linje med sin resolution av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner och med artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionen, kommissionen att använda alla verktyg den förfogar över och diskussionerna om det övergripande investeringsavtalet för att förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna och stödet till det civila samhället i Kina. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Kina att vidta konkreta åtgärder för att det ska bli slut på andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, såsom tvångsarbete och systematisk förföljelse av uigurer och andra muslimska minoritetsgrupper bland turkfolken samt av tibetaner, kristna och andra religiösa samfund och kyrkor, och att fullgöra sina internationella åtaganden avseende Hongkong enligt den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen och Hongkongs grundlag genom att avbryta planerade reformer av stadens valsystem och frige prodemokratiska ledamöter av den lagstiftande församlingen och aktivister. Parlamentet uppmanar också Kina att respektera Macaos grundlag, som kommer att vara i kraft fram till 2049, och bestämmelserna i den kinesisk-portugisiska gemensamma förklaring(14) som förhindrar all inblandning i landets valprocesser och mediernas funktionssätt.

12.  Europaparlamentet understryker att det skulle ta hänsyn till situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina, även i Hongkong, innan det fastställer sin ståndpunkt. Parlamentet upprepar sin ytterst allvarliga oro över de många kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina, och påminner om att full respekt för universella värden är avgörande, trots skillnaderna mellan de båda systemen.

13.  Europaparlamentet uppmanar Kina att följa internationella standarder, bland annat när det gäller landets inverkan på klimat, miljö, biologisk mångfald, fattigdom, hälsa, arbetstagarrättigheter och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att i samband med främjandet av hållbar handel och utveckling vidta konkreta åtgärder för att ratificera och genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyra kvarstående grundläggande konventioner och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet beklagar att flera internationella företag, framför allt inom tekoindustrin, har råkat ut för en genomgripande och omfattande bojkott efter att de uttryckt oro över rapporterna om tvångsarbete i Xinjiang och beslutat att bryta med leveranskedjor i Xinjiang. Parlamentet fördömer skarpt det politiska tvång som Kinas regering utsatt dem för. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att snabbt ta fram företagsrådgivning avseende leveranskedjan för att hjälpa företagen att bedöma riskerna för att uiguriskt tvångsarbete används och stödja dem så att de brådskande kan hitta alternativa försörjningskällor.

14.  Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa att den nuvarande inremarknadslagstiftningen, liksom alla ramar för tillbörlig aktsamhet eller förbud mot import av varor som framställs genom tvångsarbete, tillämpas effektivt och ändamålsenligt för att utesluta enheter som är verksamma på EU:s inre marknad och som är direkt eller indirekt inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Parlamentet uppmanar vidare europeiska företag i Kina att som en del av sitt företagsansvar genomföra en grundlig utredning av utnyttjandet av tvångsarbete i deras leveranskedjor.

15.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att inleda oberoende rättsliga utredningar av påstått folkmord, påstådda brott mot mänskligheten och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet tvångsarbetsprogram som äger rum i flera regioner i Kina, och uppmanar EU och dess medlemsstater att tillhandahålla sitt politiska stöd och uppbåda internationella stöd för en sådan utredning. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge fritt, meningsfullt och obehindrat tillträde till regionen. Parlamentet är mycket oroat över rapporter om arbetsprogram i Tibet, som också kallas ”yrkesutbildningsläger” av de kinesiska myndigheterna. Parlamentet uppmanar Kina att fullgöra sina skyldigheter enligt nationell och internationell rätt att respektera de mänskliga rättigheterna, inbegripet rättigheterna för minoriteter i Xinjiang, Tibet och Inre Mongoliet.

16.  Europaparlamentet fördömer att yttrandefriheten, föreningsfriheten och pressfriheten är kraftigt begränsade i Kina. Parlamentet beklagar den politiska förföljelsen som många journalister i exil för närvarande har utsatts för. Parlamentet uppmanar Kina att säkerställa att alla journalister kan utföra sitt arbete fritt och utan hinder eller rädsla för repressalier. Parlamentet betonar att pressfrihet och mediefrihet bör garanteras, och att EU måste stödja yttrandefrihet och fria medier i Kina genom att inrätta en europeisk fond för demokratiska medier för att stödja oberoende journalistik,

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt lägga fram den föreslagna ramen om obligatorisk tillbörlig aktsamhet på människorättsområdet och att stödja insatserna för att anta ett liknande instrument inom ramen för FN.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framföra sina betänkligheter kring det nya beslut nr 15 som gör att de kinesiska myndigheterna ytterligare begränsar religiösa människor och deras ledare.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra det åtgärdspaket som man enades om efter införandet av den nationella säkerhetslagen för Hongkong i juli 2020 och att se över sin asyl-, migrations-, viserings- och uppehållspolitik för personer från Hongkong. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten och rådet att bedöma och uppdatera slutsatserna om Hongkong. Parlamentet efterlyser riktade åtgärder inom ramen för det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter, när så krävs, för att ta itu med förtrycket i Hongkong. Parlamentet efterlyser vidare att Kina upphäver den nationella säkerhetslag som infördes för Hongkong i juni 2020. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som har kvar sina utlämningsavtal med Kina och Hongkong att upphäva individuella utlämningar var som helst där utlämningen av en enskild person gör att denne riskerar att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, där den enskilda personen av politiskt motiverade skäl skulle åtalas, i andra situationer där etniska minoriteter, företrädare för den prodemokratiska oppositionen i Hongkong och dissidenter i allmänhet skulle drabbas, och där det skulle strida mot EU:s skyldigheter enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

20.  Europaparlamentet rekommenderar att EU:s och medlemsstaternas ledarskap avböjer inbjudningar till vinter-OS i Peking om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina och Hongkong inte förbättras och inget toppmöte/dialog på hög nivå mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter med ett påtagligt resultat äger rum före evenemanget.

21.  Europaparlamentet beklagar Kinas stöd till världens värsta förtrycksregimer särskilt i Syrien, Iran och Nordkorea, men även i Venezuela och Kuba.

Analys och kartläggning av riskerna, sårbarheterna och utmaningarna

22.  Europaparlamentet anser att EU:s framtida Kinastrategi bör ge de verktyg och data som behövs för att ta itu med de politiska, ekonomiska, sociala och tekniska hot som följer av Kina, inbegripet dess initiativ Nya Sidenvägen, dubbla cirkulationsstrategi, 14:e femårsplan och Made in China 2025, China Standards 2035 och dess politik för 16+1, inklusive dess militära modernisering och kapacitetsuppbyggnad, tillsammans med vad dessa innebär för unionens öppna strategiska oberoende och den multilaterala regelbaserade ordningen. Parlamentet noterar att det finns ett akut behov av att säkerställa politisk vilja och resurser för genomförandet av EU-strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien. Parlamentet efterlyser större samordning mellan denna EU-strategi och Blue Dot Network för att tillhandahålla ett hållbart alternativ till initiativet Nya Sidenvägen. Parlamentet välkomnar G7-ledarnas överenskommelse om att utveckla ett partnerskap för att återuppbygga bättre för världen – initiativet Build Back Better World (B3W) – som ett alternativ till Kinas Nya Sidenvägen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och institutioner att ansluta sig till initiativet och bidra till det.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beställa en EU-omfattande granskning, uppdelad per medlemsstat, av EU:s beroende av Kina inom vissa strategiskt viktiga och kritiska sektorer, inbegripet medicinska förnödenheter, om möjligt både på nationell och subnationell nivå, med utgångspunkt i dess nyligen genomförda omfattande analys av strategiska beroenden och kapaciteter (SWD(2021)0352), i vilken planer sammanställs för att minska alla risker som är förbundna med oönskade beroenden, samtidigt som det upprätthålls övergripande förbindelser med Kina, vilka bör vara så ömsesidiga och balanserade som möjligt och i linje med EU:s värderingar och strategiska prioriteringar.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta fram mekanismer för att dessa hot ska kunna åtgärdas på ett enhetligt sätt, framför allt genom att

   a) säkerställa EU:s enighet på medlemsstatsnivå, vilket behövs för att kunna genomföra den nya EU–Kina-strategin på ett korrekt sätt, uppmana samtidigt alla medlemsstater att visa upprätthålla EU:s grundläggande värden,
   b) bygga på EU:s verktygslåda för nationella, regionala och lokala riskreducerande åtgärder för att utveckla globala standarder i partnerskap med likasinnade partner för den nya generationens teknik i enlighet med demokratiska värden, såsom 5G-nät och 6G-nät, och säkerställa att företag som inte uppfyller säkerhetsstandarder undantas från utvecklingen av 5G-nät och 6G-nät,
   c) stärka EU:s förmåga att fungera som global ledare, bland annat genom samarbete med likasinnade partner,
   d) säkerställa institutionell samordning mellan kommissionen, rådet och utrikestjänsten före Nya Sidenvägen-relaterade evenemang, och samarbeta med medlemsstaterna för att säkerställa att de beslut som fattas av dem som deltar i initiativet är förenliga med EU:s politik och intressen och respekterar EU:s grundläggande värden; parlamentet betonar att samråd måste äga rum på EU-nivå, till exempel på rådsnivå genom ett gemensamt möte mellan handelspolitiska kommittén och kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, före varje Nya Sidenvägen-relaterat evenemang, för att säkerställa att medlemsstaterna förmedlar samma budskap; parlamentet betonar att initiativet Nya Sidenvägen måste uppfylla internationella standarder och att projekt inom initiativet måste övervakas noga, inbegripet när det gäller deras negativa politiska effekter i EU,
   e) övervaka viktiga infrastrukturavtal i medlemsstaterna och anslutningsländerna för att säkerställa deras förenlighet med unionslagstiftningen samt anpassa dem till EU:s strategiska intressen, enligt vad som fastställs i EU–Kina-strategin, skydda kritisk infrastruktur från påverkan från tredjeländer, vilket skulle kunna skada EU:s och dess medlemsstaters ekonomiska intressen och säkerhetsintressen.

25.  Europaparlamentet understryker att de kontakter som vissa medlemsstater på bilateral bas och utan samordning tagit med Kina undergräver och skadar EU:s globala ställning och de förhandlingsfördelar som EU-medlemsstaterna har när de agerar som en union snarare än som oberoende statliga aktörer, vilket också gäller för deras tillvägagångssätt att inte underrätta kommissionen när samförståndsavtal undertecknas med tredjeländer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från att underteckna sådana samförståndsavtal utan att rådfråga rådet och kommissionen. Parlamentet efterlyser en samordningsmekanism på EU-nivå för att hantera sådana frågor. Parlamentet påminner om artikel 24 i EU-fördraget, där det anges att medlemsstaterna ”aktivt och förbehållslöst” ska ”stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet” och ”avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet som en sammanhållande kraft i de internationella relationerna”.

26.  Europaparlamentet betonar att genomförandet av EU–Kina-strategin och nationella strategier och politik gentemot Kina regelbundet bör samordnas mellan EU:s institutioner, medlemsstaterna, kommissionens olika generaldirektorat och Europaparlamentet, i syfte att säkerställa en övergripande och konsekvent politik som undviker att separata politikområden delas upp. Parlamentet anser att politiken även bör samordnas med regionala och lokala aktörer som utvecklar och upprätthåller förbindelser med Kina.

27.  Europaparlamentet uttrycker oro över den ökande förekomsten av hybridattacker, kinesiskt industrispionage och it-stöld mot europeiska företag. Parlamentet betonar vikten av att stärka den privata och offentliga it-kapaciteten. Parlamentet efterlyser ett starkare samarbete och inrättande av ett system som syftar till att få slut på fientliga handlingar i cyberrymden från Kinas sida, inbegripet cyberattacker, påtvingade tekniköverföringar, cyberspionage och stöld av immateriella rättigheter som möjliggörs genom it-teknik. Parlamentet understryker behovet av att främja ett närmare samarbete med Nato och G7-länderna för att bekämpa hybridhot, inbegripet cyberattacker, och desinformationskampanjer som härrör från Kina, bland annat genom att tillåta medlemsstaterna att införa kollektiva motåtgärder på frivillig basis, även om attackernas karaktär inte är tillräckligt allvarlig för att utlösa artikel 5 i Natofördraget eller artikel 42.7 i EU-fördraget.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra och samordna åtgärder som syftar till att motverka Kinas utlandsfinansiering av våra demokratiska processer, inbegripet strategin att fånga upp eliten och metoden att välja in tjänstemän på hög nivå samt före detta EU-politiker.

29.  Europaparlamentet oroar sig över de av självhävdelse och ibland aggressivitet präglade påtryckningarna från de kinesiska myndigheterna, till exempel mot den tjeckiska senatens president. Parlamentet betonar att EU-institutionerna aldrig får falla till föga för påtryckningar, hot eller censurkrav från kinesisk sida. Parlamentet är oroat över de kinesiska tjänstemännens otillbörliga påtryckningar på forskare och akademiker som arbetar med frågor som rör Kina runtom i EU, inbegripet verksamheten vid Konfuciusinstituten i EU.

Att bygga partnerskap med likasinnade partner

30.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att samordna unionens åtgärder med likasinnade partner när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter och stödet till människor i Kina, Hongkong och Macao samt till den kinesiska diasporan runt om i världen, liksom försvaret av den liberala demokratin i världen, framför allt i Hongkong och Taiwan, för att få Kina att respektera folkrätten, rätten till offentliga demonstrationer som ett utövande av yttrandefriheten och mötesfriheten, den fria sjöfarten, inbegripet i Sydkinesiska och Östkinesiska havet, fri överflygning och fredlig tvistlösning. Parlamentet understryker vidare att sådana partnerskap och multilaterala samarbeten med likasinnade partner bör omfatta alla delar och åtgärder som beskrivs i den nya EU–Kina-strategin.

31.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över Kinas bestämda och expansionistiska politik i Sydkinesiska havet, Östkinesiska havet och Taiwansundet, särskilt Kinas fortsatta militära provokation riktade mot Taiwan. Parlamentet understryker den avgörande betydelse som status quo i Taiwansundet och den fria sjöfarten i området Indiska oceanen och Stilla havet har för EU och dess medlemsstater; Parlamentet upprepar sitt starka motstånd mot alla ensidiga åtgärder som skulle kunna öka spänningarna och undergräva status quo. Parlamentet uppmuntrar till en konstruktiv utveckling av förbindelserna över Taiwansundet och betonar att eventuella förändringar av förbindelserna över Taiwansundet inte får ske i strid med de taiwanesiska medborgarnas vilja. Parlamentet instämmer i den oro som Japan och Förenta staterna har uttryckt över en ny lag i Kina som tillåter kinesiska kustbevakningsfartyg att använda vapen mot utländska fartyg som kränker vad Kina anser som sitt territorium. Parlamentet uppmanar EU att ta itu med dessa frågor både i den nya EU–Kina-strategin och i EU:s strategi för samarbete i området Indiska oceanen och Stilla havet, och att öka det multilaterala diplomatiska utbytet för att uppnå en fredlig lösning av tvister och kontroverser i enlighet med internationell rätt, inbegripet FN:s havsrättskonvention.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i ett starkare samarbete med andra demokratiska och likasinnade aktörer såsom Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, Japan, Indien, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Taiwan, och uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att prioritera och stärka det strategiska partnerskapet med Asean och Afrikanska unionen.

33.  Europaparlamentet anser att det är av största vikt att EU utvecklar och främjar ambitiösa och dynamiska transatlantiska förbindelser med den amerikanska regeringen, grundade på vår gemensamma historia och våra delade värderingar och intressen, inom ramen för en transatlantisk dialog om Kina som inkluderar en parlamentarisk dimension. Parlamentet betonar vikten av partnerskapet mellan EU och Förenta staterna för att upprätthålla och påvisa den enade styrkan hos globala liberala demokratier, inbegripet genom vårt arbete i multilaterala organisationer. Parlamentet betonar i detta avseende att den nya dialogen mellan EU och Förenta staterna om Kina bör vara en av mekanismerna för att främja våra gemensamma intressen och hantera våra meningsskiljaktigheter, och för att reformera multilaterala organisationer inom ramen för den regelbaserade ordningen. Parlamentet anser att EU bör fortsätta att stärka unionens operativa självständighet och motståndskraft mot externa hot.

34.  Europaparlamentet understryker att EU måste förbli uppmärksamt på Kinas roll som alltmer förändras och landets allt större globala inflytande i multilaterala organisationer, inbegripet FN, till vilket Kina ger de näst största ekonomiska bidragen, och säkerställa en bättre samordning, både mellan medlemsstaterna och likasinnade partner för att sammanföra styrkan hos globala liberala demokratier, för att svara på ovannämnda utveckling. Parlamentet noterar att den kinesiska regeringens ökade engagemang i internationella och multilaterala institutioner, såsom FN, Världshandelsorganisationen (WTO), Världshälsoorganisationen (WHO), Interpol, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Internationella teleunionen och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao), inbegripet standardiseringsorgan, syftar till att omforma normer, standarder och praxis globalt för att främja Kinas långsiktiga geopolitiska strategi och ekonomiska intressen. Parlamentet beklagar att den kinesiska inhemska censur, som nu utövas vid bland annat FN, syftar till att manipulera förfaranden för att minimera granskningen av Kinas handlingar, särskilt när det gäller situationen för etniska uiguriska muslimer andra muslimska minoriteter bland turkfolken. Parlamentet uppmanar EU att samarbeta med likasinnade partner för att motverka denna utveckling.

35.  Europaparlamentet betonar att Kina är den av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd som tillhandahåller störst antal fredsbevarande styrkor, men att landet har vägrat att anta avsnitt i kapitel VII i FN-stadgan och pelaren för skyldighet att skydda. Parlamentet understryker att EU har integrerat skyldigheten att skydda i sina yttre åtgärder.

36.  Europaparlamentet uppmanar till ett förstärkt EU-samarbete med Nato om Kinas säkerhetsutmaningar. Parlamentet stöder Natos förslag om utveckling av en politisk strategi inför en värld där Kina kommer att vara en global supermakt. Parlamentet begär att denna strategi ska bygga på olika scenarier för utvecklingen av förbindelserna med Kina, inbegripet möjligheten till ytterligare försämring av säkerheten i Sydkinesiska havet, och efterlyser dialog och samordning med länderna i Quad-gruppen för fyrpartssamtal om säkerhet. Parlamentet välkomnar Natos ansträngningar att noggrant övervaka säkerhetskonsekvenserna av Kinas ökade fysiska närvaro i Arktis och Afrika. Europaparlamentet rekommenderar att man tar tillräcklig hänsyn till samarbetet mellan EU och Nato i fråga om säkerhetsutmaningar med anknytning till Kina när man utarbetar EU:s strategiska kompass och ser över Natos strategiska koncept.

37.  Europaparlamentet välkomnar rådets avsikt att förstärka EU:s strategiska fokus på, närvaro i och åtgärder inom området Indiska oceanen och Stilla havet, genom att lansera en ny EU-strategi för samarbete i detta område liksom även en ny strategi för konnektivitet. Parlamentet noterar att alla sådana nya strategier bör vara förenliga med EU–Kina-strategin.

38.  Europaparlamentet anser att det är lämpligt att kommissionen i god tid lägger fram heltäckande rapporter om det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet – världens största frihandelsavtal – för att bedöma utvecklingen på plats. Parlamentet är särskilt intresserat av verkningarna för EU:s strategiska intressefrågor såsom fastställande av standarder i Asien/Stillahavsområdet liksom bestämmelserna om ursprungsregler. Parlamentet noterar att trots att EU inte är en part i det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet kommer avtalet att påverka EU. Parlamentet betonar avsaknaden av bestämmelser i det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet om handel och hållbarhet, inbegripet arbetsrättsliga och sociala standarder samt klimat- och miljömål.

39.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den regionala dynamiken, betydelsen av de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Taiwan, även om frågor som rör multilateralism och WTO, teknik och folkhälsa, liksom viktigt samarbete om kritiska insatsvaror såsom halvledare. Parlamentet noterar att Taiwan är fullvärdig medlem i WTO. Parlamentet upprepar sin bestämda uppmaning till kommissionen och rådet att gå i riktning mot ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan och att snarast inleda konsekvensbedömningen, det offentliga samrådet och sonderingsförfarandet med de taiwanesiska myndigheterna.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta konkreta förslag och åtgärder för att underlätta Taiwans fulla deltagande som observatör i mötena, mekanismerna och aktiviteterna vid WHO, Icao och UNFCCC.

Stimulans till öppet strategiskt oberoende, även i handels- och investeringsförbindelser

41.  Europaparlamentet understryker att det inte är ett tillräckligt motmedel mot Kinas självhävdelse att investeringar och handel är förenade med villkor. Parlamentet anser att EU bör öka sitt strategiska oberoende genom att åtgärda andra dimensioner av förbindelserna mellan EU och Kina, framför allt frågor om självförsörjning i digitalt och tekniskt hänseende. Parlamentet understryker i detta hänseende behovet av att investera i innovation och forskning och att ta fram en konkurrenskraftig och oberoende industristrategi inom områden som till exempel, men inte uteslutande, produktion av mikrochips och halvledare, utvinning av sällsynta jordartsmetaller, molnbaserade datortjänster och telekommunikationsteknik, för att EU ska bli mindre beroende av Kina, alltid med avsikten att säkerställa bättre samordning av denna politik med andra likasinnade liberala demokratiers politik, samtidigt som man undersöker potentialen att samla resurser och skapa nya synergier.

42.  Europaparlamentet noterar att Kina år 2020, under den pågående covid-19-pandemin, för första gången rankades som EU:s största handelspartner för handel med varor, och att handelsbalansen försämrades ytterligare till EU:s nackdel. Parlamentet påminner dock om att Förenta staterna fortfarande är EU:s viktigaste partner inom handeln med varor och tjänster kombinerat. Parlamentet tror att Kinas ekonomiska uppgång och förväntade tillväxt kommer att ha en betydande inverkan på den globala ekonomiska utvecklingen under det kommande årtiondet. Parlamentet påpekar att de ömsesidiga investeringsnivåerna av olika skäl fortfarande ligger under sin potential, och erkänner de ekonomiska möjligheter som kännetecknar regionen i stort. Parlamentet anser att volymen av handeln mellan Kina och EU kommer att kräva en regelbaserad och värdedriven ram som måste förankras i internationella normer. Parlamentet betonar att respekten för mänskliga rättigheter är en förutsättning för handels- och investeringsförbindelser med EU, och uppmanar med kraft Kina att leva upp till sina internationella skyldigheter och åta sig att respektera mänskliga rättigheter.

43.  Europaparlamentet understryker sin viktiga roll i EU:s gemensamma handelspolitik, i internationella förhandlingar och i tillsynen, granskningen, ratificeringen och övervakningen av genomförandet av handels- och investeringsavtal. Parlamentet betonar att utskottet för internationell handel måste höras i god tid och på lämpligt sätt och uppmanar med kraft kommissionen och rådet att upprätthålla en tät dialog och genomföra en omfattande rapportering, som återspeglar utvecklingen inom den bilaterala handels- och investeringsagendan mellan EU och Kina.

44.  Europaparlamentet understryker vikten av EU:s strategiska handels- och investeringsförbindelser med Kina och uppmanar EU:s medlemsstater och institutioner att stå eniga och agera på ett samordnat sätt i kontakterna med Kina. Parlamentet anser att investeringsinitiativ i formatet 16 + 1 inte får undergräva EU:s enighet och inte heller motverka ansträngningarna för att tala med en röst.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera EU:s ekonomiska beroende inom strategiska sektorer såsom råvaror av avgörande betydelse, varav vissa uteslutande finns i Kina, och framhåller det akuta behovet av att stärka resiliensen i de europeiska leveranskedjorna. Parlamentet efterlyser insatser för att diversifiera och konsolidera EU:s tillgång till de strategiska nyckelråvaror som behövs för att driva EU:s två motorer för tillväxt, med särskild tonvikt på de 30 råvarorna på den fjärde uppdaterade förteckningen över råvaror av avgörande betydelse 2020. Parlamentet påminner om EU:s övergripande mål att bygga upp sitt öppna strategiska oberoende inom ramen för den gemensamma handelspolitiken. Parlamentet framhåller på nytt den allt större betydelsen av kopplingen mellan handel och säkerhet i EU:s internationella handelspolitik.

46.  Europaparlamentet efterlyser större transparens, samstämmighet och samordning mellan medlemsstaterna i frågor som rör bilaterala investeringsprojekt och investeringsavtal, särskilt när det gäller utländska direktinvesteringar i strategiska tillgångar och kritisk infrastruktur. Parlamentet uppmärksammar kopplingarna mellan ekonomiskt beroende och externt politiskt inflytande på medlemsstatsnivå. Parlamentet påminner om vikten av att i framtiden stärka förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar för att säkerställa att alla potentiella investeringar som skulle kunna utgöra ett hot mot säkerhet och allmän ordning i EU, i synnerhet när det gäller statligt kontrollerade företag, blockeras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt anta en nationell granskningsmekanism om de ännu inte har en sådan, i enlighet med kommissionens riktlinjer från mars 2020.

47.  Europaparlamentet är övertygat om att de bilaterala handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Kina är av strategisk betydelse och bör vara regelbaserade och utgå från det multilaterala handelssystemet och principen om ömsesidighet. Parlamentet upprepar att det visserligen finns tendenser till ekonomisk frikoppling, men att det i de övergripande handels- och investeringsförbindelserna krävs ett mer målmedvetet genomförande och efterlevnad av åtagandena. Parlamentet uppmanar Kina att spela en mer aktiv och ansvarsfull roll i WTO och andra multilaterala initiativ, genom att anpassa sin ekonomiska makt till sin utvecklingsnivå, och att fullt ut uppfylla alla sina WTO-åtaganden och internationella åtaganden. Parlamentet uppmanar kommissionen och de kinesiska myndigheterna att samarbeta nära för att reformera WTO:s regelverk i syfte att främja en mer hållbar utveckling, främja den gröna omställningen och den digitala revolutionen samt skapa stabilitet och rättssäkerhet på den internationella handelsarenan.

48.  Europaparlamentet är oroat över de alltmer obalanserade bilaterala ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan EU och Kina. Parlamentet betonar att ett återställande av balansen och mer likvärdiga konkurrensvillkor är avgörande för EU:s intressen. Parlamentet anser att Kina och EU måste säkra likvärdiga konkurrensvillkor och utveckla givande förbindelser trots skillnaderna mellan deras respektive ekonomiska system. Parlamentet framhåller i detta avseende EU:s pågående arbete för att stärka sin verktygslåda för handel, samtidigt som man erkänner behovet av att upprätthålla en öppen dialog om gemensamma utmaningar såsom den globala kampen mot klimatförändringarna. Parlamentet betonar det akuta behovet för EU att komplettera sitt utbud av autonoma åtgärder, bland annat med en striktare förordning om granskning av utländska direktinvesteringar, lagstiftning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden, ett snabbt antagande av ett kraftfullt och effektivt internationellt upphandlingsinstrument, åtgärder för export av teknik med dubbla användningsområden, ett effektivt instrument mot tvång, ett lagstiftningspaket om hållbar bolagsstyrning och lagstiftning om försörjningskedjan med obligatoriska krav på tillbörlig aktsamhet och med ett förbud mot import av varor som framställts genom tvångsarbete. Parlamentet anser att ytterligare riktade åtgärder inom ramen för det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter bör anses vara nödvändiga.

49.  Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över de många hinder som europeiska företag möter för att få tillträde till och bedriva verksamhet på den kinesiska marknaden. Parlamentet är oroat över att Kinas ”dubbla cirkulationsstrategi”, som det hänvisas till i landets 14:e femårsplan, ytterligare kommer att försämra affärsklimatet för EU:s företag. Parlamentet framhåller än en gång sin särskilda oro över de marknadssnedvridande metoderna, till exempel, men inte begränsat till, industrisubventioner, de kinesiska statsägda företagens förmånsbehandling, stöld av immateriella rättigheter, påtvingade tekniköverföringar och datalokalisering, den industriella överkapaciteten inom sektorer såsom stål, med tillhörande exportdumpning, andra illojala handelsmetoder och den totalt sett allt större politiska inblandningen i affärsmiljön, inbegripet den privata sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sitt samarbete med likasinnade partner på WTO-nivå för att utveckla en gemensam strategi för att hantera denna illojala kinesiska handelspraxis. Parlamentet välkomnar dialogen mellan EU och Förenta staterna om Kina som ett sätt att samarbeta i frågor som ömsesidighet, multilateralism, marknadssnedvridande metoder och ekonomi samt andra strukturella frågor där samordning mellan EU och Förenta staterna kan tillföra ett mervärde. Parlamentet är övertygat om den stora betydelsen av korrekt information om den lagstiftnings- och regleringsmässiga utvecklingen på den kinesiska marknaden, med tanke på bristen på insyn och den statliga styrningen. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av regelbundna och uppriktiga diskussioner med EU-institutionerna, Europeiska unionens handelskammare i Kina och alla lokala partner.

50.  Europaparlamentet anser det relevant att särskilt diskutera de negativa effekterna av och möjliga lösningar på de snedvridningar som orsakas av den globala överskottskapaciteten i stål- och aluminiumsektorerna, och att man på WTO-nivå måste ta itu med industrisubventioner. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att återigen delta i arbetet i det globala forumet om överskottskapacitet i stålsektorn för att komma till rätta med överkapaciteten och återupprätta likvärdiga konkurrensvillkor. Parlamentet konstaterar att trots Kinas planer på att stänga föråldrade produktionsanläggningar och modernisera produktionen har landets årliga råstålproduktion nått ett rekord fyra år i rad. Parlamentet uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att infria sina utfästelser om att minska produktionen av råstål.

51.  Europaparlamentet påminner i detta avseende om kopplingarna mellan handel, patent och standarder. Parlamentet anser att standardisering och de normativa inslagen i den ökande internationella konkurrensen är avgörande för EU:s handelspolitik och bör vara en av hörnstenarna i unionens strategiska industripolitik. Parlamentet påminner om att standardisering rapporterats som ett riskområde där Kina kan gå sin egen väg. Parlamentet betonar att förfalskning är en topprioritering för EU:s insatser i handelsaspekterna av de immateriella rättigheterna. Parlamentet oroas över att Kina fortfarande står bakom den största delen av alla förfalskade och piratkopierade varor som kommer in i EU, både i fråga om värde och volym. Parlamentet understryker att avtalet mellan EU och Kina om geografiska beteckningar är ett första steg i kampen mot förfalskningar, och uppmanar med kraft kommissionen att öka sina ansträngningar för att skydda EU:s immateriella rättigheter, däribland patent. Parlamentet oroas över att kinesiska domstolar allt oftare hävdar att de har global behörighet när det gäller fastställandet av rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande licensvillkor för standardessentiella patent och att de hindrar företag från att överklaga deras beslut. Parlamentet understryker att detta innebär att kinesiska företag inte behöver betala ett rättvist pris för att använda standardessentiella patent och att den hotar den europeiska forskningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp denna fråga med de kinesiska myndigheterna. Parlamentet kräver större uppmärksamhet för överträdelser på digitaliserings- och kommunikationsområdet inom alla relevanta organ, inbegripet FN:s internationella teleunion, tillsammans med EU:s likasinnade partner, särskilt Förenta staterna. Parlamentet efterlyser fler politiska diskussioner om konsekvenserna av kinesiska initiativ såsom Made in China 2025 eller China Standards 2035 som är ännu mer relevant. Parlamentet oroas i detta avseende över Kinas alltmer auktoritära agerande på det digitala området och landets ansträngningar för att främja sin digitala styrningsmodell internationellt. Parlamentet framhåller att det är nödvändigt att nå en överenskommelse inom ramen för WTO:s gemensamma uttalande om e-handel för att främja en grundläggande nivå av öppenhet och likvärdiga konkurrensvillkor med Kina.

52.  Europaparlamentet vill att större uppmärksamhet fästs vid europeiska små och medelstora företag som ingår handels- och investeringsförbindelser med Kina, och välkomnar kommissionens stöd till initiativ som värnar små och medelstora företag såsom portalen Access2Markets, verktyget för självbedömning för små och medelstora företag när det gäller ursprungsregler eller Kina-helpdesken om immateriella rättigheter för små och medelstora företag.

53.  Europaparlamentet noterar det principiella ingåendet, på politisk nivå, av det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina, och erkänner samtidigt kommissionens insatser för att hantera brister kopplade till asymmetrier i fråga om marknadstillträde, likvärdiga konkurrensvillkor och hållbar utveckling genom ett regelbaserat engagemang. Parlamentet påminner dock om att handelsförbindelserna inte utspelar sig i ett vakuum.

54.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höra parlamentet innan den vidtar några åtgärder för att ingå och underteckna det övergripande investeringsavtalet. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att vidta konkreta åtgärder för att ratificera och genomföra ILO:s grundläggande konventioner nr 29 och nr 105 om tvångsarbete. Parlamentet betonar att Kina också har åtagit sig att effektivt genomföra de ratificerade ILO-konventionerna och arbeta för en ratificering av andra ”aktuella” grundläggande ILO-konventioner.

55.  Europaparlamentet konstaterar att 26 EU-medlemsstater har gamla bilaterala investeringsavtal med Kina.

56.  Europaparlamentet påminner dock om att det övergripande investeringsavtalet inte självt kan lösa alla problem i våra ekonomiska och politiska förbindelser och därför måste ses mot bakgrund av en förstärkt och mer målinriktad EU-verktygslåda med ensidiga åtgärder. Parlamentet understryker att det skulle granska avtalet grundligt, inbegripet avsnittet om hållbar utveckling.

57.  Europaparlamentet betonar att ett korrekt genomförande och ett effektivt verkställande skulle vara avgörande för avtalets nytta och framgångar när det gäller att avhjälpa strukturella asymmetrier inom handels- och investeringsförbindelserna. Parlamentet framhäver den roll och relevans som de strukturerade och regelbundna utbytena med kommissionens ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna spelar i utvärderingen av det framtida genomförandet av det övergripande investeringsavtalet, om det antas. Parlamentet påminner om och betonar i detta sammanhang vikten av parlamentarisk diplomati för att främja ömsesidig förståelse, transparent kommunikation och en ärlig dialog.

58.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av avtalet mellan EU och Kina om geografiska beteckningar och upprepar vikten av ett effektivt genomförande och efterlevnad av avtalet på båda parternas marknad. Parlamentet välkomnar den förväntade utvidgningen av det nuvarande avtalet för att lägga till ytterligare 350 geografiska beteckningar från båda sidor. Parlamentet understryker att detta begränsade avtal om geografiska beteckningar kan fungera som en modell och grund för framtida avtal om geografiska beteckningar. Parlamentet belyser den avgörande roll som den ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna spelar i samband med övervakningen och förbättringen av efterlevnaden av detta avtal. Parlamentet uppmanar den ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna att omedelbart reagera om avtalet inte tillämpas korrekt.

59.  Europaparlamentet understryker att Kina fortfarande har långt kvar innan landet blir en fri marknadsekonomi, med tanke på vilket oerhört inflytande staten har på landets ekonomi och företagens beslut om priser, kostnader, produktion och insatsvaror. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Kina att agera på ett öppnare sätt gentemot sina företag och de utländska företag som är verksamma i landet.

60.  Europaparlamentet efterlyser ökad finansiering till förverkligandet av 5G-projekt och till forskningen kring 6G, artificiell intelligens och stordatateknik, av omsorg om tryggad nätsäkerhet och ökad digital suveränitet i framtiden, något som kommer att bli avgörande för digitalisering och ekonomisk tillväxt, men också för att man ska kunna ta in det tekniska försprång som Kina har i dag och för att undanröja de risker som Natos medlemmar och partner kan utsättas för genom att Kinas 5G-teknik integreras i telekommunikationsnäten, eftersom sådana åtgärder skulle kunna urholka den demokratiska styrningens framtid. Parlamentet efterlyser vidare en samordnad EU-strategi för cybersäkerhet och en ökning av medlemsstaternas kapacitet på detta område, i syfte att bland annat stärka skyddet mot hot mot EU:s kritiska infrastruktur från tredjeländer, däribland Kina.

61.  Europaparlamentet understryker vikten av arbetet dels med förordningen om artificiell intelligens (AI), dels med en ram för etik och civilrättsligt ansvar i samband med AI-system och därtill hörande teknik, där innovation av ett slag som ställer den enskilde människan i centrum och är lyhörd för personlig integritet gynnas, i partnerskap med viktiga strategiska partner som delar EU:s liberala och demokratiska värden. Parlamentet understryker att system med sociala poäng motsvarar EU:s grundläggande värden. Parlamentet betonar behovet av att EU bevarar individens rättigheter. Parlamentet betonar därför att sådan politik och sådana övervakningsverktyg under inga omständigheter får användas i EU. Parlamentet understryker därför att EU måste arbeta för att begränsa och motverka det digitala förtryckets gränsöverskridande räckvidd.

Försvar och främjande av EU:s viktigaste intressen och värden genom omvandling av EU till en effektivare global aktör

62.  Europaparlamentet anser att EU bör fortsätta arbetet med att bli en effektivare geopolitisk aktör, genom att säkerställa att dess medlemsstater uppträder mera enhetligt i geopolitiska frågor och att verka för sitt strategiska oberoende och sin kapacitet, i samarbete med Förenta staterna och andra likasinnade partner.

63.  Europaparlamentet betonar att framgången för den europeiska grannskapspolitiken avgör EU:s förmåga att ta rollen som global aktör. Parlamentet varnar för Kinas växande roll i EU:s omedelbara grannskap, inklusive kandidatländerna. Parlamentet efterlyser ett strategiskt förhållningssätt på EU-nivå för att motverka kinesiska åtgärder genom investeringar, lån och affärsverksamhet i grannländerna, i synnerhet på västra Balkan. Parlamentet efterlyser i synnerhet ett starkt EU-engagemang för att ge dessa länder ett hållbart alternativ till kinesiska investeringar.

64.  Europaparlamentet påpekar att EU måste stärka sina verktyg för att försvara sig, öka sin kapacitet att skydda sina intressen utomlands, spela en mer proaktiv, konsekvent och strategisk roll i sitt direkta grannskap, och se till att medlemsstaterna är eniga i sin geopolitiska strategi.

65.  Europaparlamentet anser att konferensen om Europas framtid bör utgöra ett forum för debatt om EU:s yttre åtgärder, exempelvis om frågor som rör skyddet av de mänskliga rättigheterna, och för diskussion om hur man ska uppnå öppet strategiskt oberoende. Parlamentet understryker vikten av att diskutera frågor med anknytning till förbättring och förstärkning av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, till exempel genom att ge vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant ett förstärkt uppdrag att agera på EU:s vägnar i utrikespolitiska frågor och för att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att det införs omröstning med kvalificerad majoritet inom vissa utrikespolitiska frågor. Parlamentet efterlyser ett stärkt försvarssamarbete mellan medlemsstaterna, i syfte att förbättra den europeiska strategiska försvarskapaciteten och grunda en fullfjädrad europeisk försvarsunion, vilket skulle inbegripa europeisk militär kapacitet.

66.  Europaparlamentet påpekar att Europeiska utrikestjänsten måste få ett uppdrag om och nödvändiga resurser för att övervaka och hantera kinesiska desinformationsoperationer, inbegripet inrättandet av en särskild Far-East StratCom-arbetsgrupp med fokus på desinformation som kommer från Kina. Parlamentet uppmanar Kina att låta bli att smygmanipulera den offentliga debatten i EU. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att utveckla ett EU-omfattande regelverk för att förhindra att medieföretag som antingen finansieras eller kontrolleras av tredjeländers regeringar förvärvar europeiska medieföretag, i syfte att bevara oberoende och fria medierapporter i EU. Parlamentet föreslår att kinesiska språkmedier i Europa diversifieras genom att uppmuntra samarbete mellan europeiska medier och internationella partner, såsom Taiwan. Parlamentet betonar vidare det akuta behovet av att avsevärt öka expertkapaciteten i fråga om Kina inom utrikestjänsten och kommissionen i allmänhet.

67.  Europaparlamentet påpekar vikten av oberoende studier och forskning om Kina vid universitet, tankesmedjor, forskningsinstitutioner och skolor i hela EU, utan kinesiskt ekonomiskt stöd eller inflytande, som garanterar akademisk integritet och yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar därför EU att utveckla ett program för att finansiera Kinarelaterad forskning och språkutbildning i EU.

68.  Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att införa program som är oberoende av det kinesiska kommunistpartiets inflytande och som syftar till att studera Kinas kultur, språk och politik, till exempel genom närmare kontakter med den taiwanesiska akademiska världen och det taiwanesiska samhället.

69.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta och att i sin strategi inkludera Kinas snabbt växande intresse för inblandning och engagemang i Arktis. Parlamentet efterlyser beredskap för att säkerställa sjöfartens frihet i den arktiska Nordostpassagen. Parlamentet noterar Kinas investeringar i forskning och strategisk infrastruktur i Arktis och konstaterar att EU inte bör förlora mark i denna viktiga region.

o
o   o

70.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt, för kännedom, till Folkrepubliken Kinas regering.

(1) EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(2) EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 13.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0375.
(4) EUT C 158, 30.4.2021, s. 2.
(5) EUT C 11, 13.1.2020, s. 25.
(6) EUT C 433, 23.12.2019, s. 103.
(7) EUT C 238, 6.7.2018, s. 108.
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0174.
(9) Antagna texter, P9_TA(2021)0027.
(10) EUT C 369, 11.10.2018, s. 156.
(11) Antagna texter, P9_TA(2020)0337.
(12) Antagna texter, P9_TA(2021)0255.
(13) Antagna texter, P9_TA(2021)0016.
(14) Gemensam förklaring av den 13 april 1987 mellan Kina och Portugal i frågan om Macao.

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy