Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2021/2042(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0259/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0259/2021

Díospóireachtaí :

PV 14/09/2021 - 10
PV 14/09/2021 - 12
CRE 14/09/2021 - 10
CRE 14/09/2021 - 12

Vótaí :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0383

Téacsanna atá glactha
PDF 223kWORD 85k
Déardaoin, 16 Meán Fómhair 2021 - Strasbourg
Treo an chaidrimh pholaitiúil AE- na Rúise
P9_TA(2021)0383A9-0259/2021

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Meán Fómhair 2021 chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála maidir le treo an chaidrimh pholaitiúil idir an tAontas Eorpach agus an Rúis (2021/2042(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir leis an Rúis, go háirithe na rúin sin uaithi an 18 Meán Fómhair 2014 maidir leis an staid san Úcráin agus staid na himeartha sa chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Rúis(1), an 11 Meitheamh 2015 maidir leis an staid straitéiseach mhíleata in Imchuach na Mara Duibhe tar éis don Rúis ionghabháil neamhdhleathach a dhéanamh ar an gCrimé(2), an 16 Márta 2017 maidir leis na príosúnaigh Úcránacha sa Rúis agus an staid sa Chrimé(3), an 14 Meitheamh 2018 maidir le críocha na Seoirsia atá faoi fhorghabháil 10 mbliana tar éis ionradh na Rúise(4), an 23 Samhain 2016 maidir le cumarsáid straitéiseach AE chun gníomhú in aghaidh bolscaireacht a dhéanann tríú páirtithe ina choinne(5), an 12 Márta 2019 maidir le staid an chaidrimh pholaitiúil idir AE agus an Rúis(6), an 19 Meán Fómhair 2019 maidir leis an tábhacht a bhaineann le cuimhneachán Eorpach do thodhchaí na hEorpa(7), an 19 Nollaig 2019 maidir le dlí na Rúise maidir le ‘gníomhairí eachtracha’(8), an 17 Meán Fómhair 2020 dar teideal ‘an staid maidir le nimhiú Alexei Navalny’(9), an 21 Eanáir 2021 maidir le gabháil Alexei Navalny(10), an 29 Aibreán 2021 maidir leis an Rúis, cás Aleksei Navalny, an méadú míleata ag teorainn na hÚcráine agus ionsaithe na Rúise i bPoblacht na Seice(11), an 10 Meitheamh 2021 maidir le liostú eagraíochtaí neamhrialtasacha Gearmánacha mar ‘eagraíochtaí neamh-inmhianaithe’ ag an Rúis agus coinneáil Andrei Pivovarov(12),

–  ag féachaint do Chairt na Náisiún Aontaithe, do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, don Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint,

–  ag féachaint do bhallraíocht Chónaidhm na Rúise i gComhairle na hEorpa agus san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE), agus dá gealltanais agus oibleagáidí iarmhartacha,

–  ag féachaint do bhearta sriantacha AE mar fhreagairt ar an ngéarchéim san Úcráin, atá i bhfeidhm ó 2014,

–  ag féachaint don phacáiste beart le haghaidh Comhaontuithe Mhionsc a chur chun feidhme, a glacadh agus a síníodh i Mionsc an 12 Feabhra 2015 agus a formhuiníodh ina iomláine le rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 17 Feabhra 2015 ina leith,

–  ag féachaint do thorthaí Chomhairle Gnóthaí Eachtracha AE an 14 Márta 2016, go sonrach an comhaontú maidir le cúig threoirphrionsabal bheartas an Aontais Eorpaigh i leith na Rúise, agus do na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 24 agus an 25 Bealtaine 2021 maidir leis an Rúis, agus an 24 Meitheamh 2021 maidir le caidreamh seachtrach,

–  ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 16 Meitheamh 2021 dar teideal EU-Russia relations – Push back, constrain and engage [Caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Rúis – Brú ar ais, srian agus plé] (JOIN(2021)0020),

–  ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 10 Meitheamh 2020 dar teideal ‘Dul i ngleic le bréagaisnéis COVID-19 – Na fíricí a bheith i gceart’ (JOIN(2020)0008),

–  ag féachaint don dearbhú comhpháirteach ó Ardán Idirnáisiúnta na Crimé an 23 Lúnasa 2021;

–  ag féachaint do Riail 118 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0259/2021),

A.  de bhrí gur dlúthchuid de mhór-roinn na hEorpa í an Rúis agus gurb í an chomharsa is mó atá ag an Aontas, agus de bhrí go bhfuil idirspleáchais láidre stairiúla, chomh maith le naisc chultúrtha agus dhaonna, idir an Rúis agus Ballstáit AE; de bhrí go ndéanann forbairtí sa Rúis, ó thaobh a cuid beartas de agus ó thaobh shaintréithe a húdarás de, difear go díreach ar AE agus ar a gharchomharsanacht; de bhrí, in ainneoin na mbacainní a forchuireadh in 2014, gurb é AE fós an comhpháirtí trádála is mó atá ag an Rúis agus gurb í an Rúis an cúigiú ceann is mó atá ag AE; de bhrí gurb é AE an t-infheisteoir is mó sa Rúis;

B.  de bhrí go ndéanann an Pharlaimint idirdhealú idir muintir na Rúise agus réimeas an Uachtaráin Putin, ar réimeas é atá ina chreachlachas forlámhach marbhánta faoi cheannas uachtarán feadh an tsaoil a bhfuil ciorcal olagarcaí timpeall air; de bhrí go bhfuil na gníomhaíochtaí criticiúla a mholtar sa mholadh seo dírithe, dá bhrí sin, ar réimeas an Uachtaráin Putin agus ar ghníomhaíochtaí coiriúla agus beartais fhrithdhaonlathacha an réimis sin, agus á chur i bhfáth, ag an am céanna, go bhfuil gá práinneach le teagmháil a dhéanamh le saoránaigh na Rúise chun a léiriú dóibh go bhfuil an tAontas Eorpach réidh chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá acu;

C.  de bhrí gurb é príomhleas AE an tsaoirse, an chobhsaíocht agus an tsíocháin a chaomhnú ar mhór-roinn na hEorpa agus níos faide i gcéin, atá faoi bhagairt ag beartais ionsaitheacha údaráis na Rúise, ar cheann de na príomhdhúshláin iad do chlár oibre bheartas straitéiseach agus eachtrach AE;

D.  de bhrí gur féidir leis an Rúis todhchaí dhaonlathach a bheith aici; de bhrí, cosúil le gach duine, go bhfuil saoránaigh na Rúise ag dréim le luachanna uilechoiteanna na saoirse agus an daonlathais; de bhrí gur cheart do AE tograí nithiúla a thíolacadh do mhuintir na Rúise maidir le comhar a rachaidh chun tairbhe don dá thaobh;

E.  de bhrí nach mór dhá mhórchuspóir a chomhcheangal le straitéis AE i leith na Rúise: ar an gcéad dul síos, chun stop a chur le hionsaitheacht seachtrach agus brú faoi chois intíre ag an gCreimil, agus ar an dara dul síos, chun teagmháil a dhéanamh le muintir na Rúise agus cabhrú leo an todhchaí mhalartach sin a thógáil, rud a rachadh chun tairbhe gach duine ar mhór-roinn na hEorpa, lena n-áirítear muintir na Rúise;

F.  de bhrí go bhfuil caidreamh AE le Cónaidhm na Rúise bunaithe ar phrionsabail an dlí idirnáisiúnta, ar phrionsabail bhunaidh ESCE, ar an daonlathas, ar réiteach síochánta coinbhleachtaí agus ar dhea-chaidreamh comharsanachta; de bhrí gur léirigh Rialtas reatha na Rúise díspeagadh ar na prionsabail sin in ainneoin gur thug sé gealltanas ina leith; de bhrí go mbaineann an Rúis mí-úsáid as institiúidí idirnáisiúnta, go príomha na Náisiúin Aontaithe agus ESCE, chun an ceartas agus réiteach coinbhleachta a chosc ar fud an domhain;

G.  de bhrí gur fhill an Rúis ar Chomhairle na hEorpa in 2019, ach go leanann sí de sháruithe forleathana ar chearta an duine a dhéanamh, chomh maith le diúltú de chinntí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a chomhlíonadh;

H.  de bhrí gur léir go bhfuil beartas eachtrach an Uachtaráin Putin ionsaitheach agus athbhreithnitheach, mar go bhfuil sé ag iarraidh go bhféachfaí air mar chosantóir leasanna na Rúise agus go bhfuil sé ag iarraidh smacht a fháil ar chríocha a mheasann sé a cailleadh tar éis chliseadh an Aontais Sóivéadaigh agus níos faide i gcéin; de bhrí go n-áirítear an méid seo a leanas freisin le spriocanna réimeas an Uachtaráin Putin: a údarás a dhearbhú mar mhórchumhacht; cur isteach an réimis i dtíortha iar-Shóivéadacha agus níos faide i gcéin a chomhdhlúthú; ceannasacht stát cumhachtach a chur thar an gceart chun ceannasachta atá ag stáit eile; úsáid a bhaint as an gcoincheap maidir le Rúisigh eitneacha thar lear a chosaint mar údar le cogadh hibrideach agus bréagaisnéis; úsáid a bhaint as limistéir coinbhleachtaí calctha mar ghné straitéiseach chun cur isteach ar na tíortha atá buailte agus chun cosc a chur orthu bogadh níos gaire don Aontas agus do ECAT; úsáid a bhaint as acmhainní fuinnimh agus as cleachtais aindleathacha sciúrtha airgid mar uirlisí le haghaidh ionramhála agus dúmháil; an bonn a bhaint de shamhail an daonlathais liobrálaigh agus a chur in iúl go bhfuil an Rúis níos fearr ó thaobh na moráltachta de, agus nach bhfuil an tIarthar chomh maith céanna ó thaobh na moráltachta de; an daonlathas, an freasúra daonlathach agus an ceart atá ag na daoine a saorthoil a chur in iúl sa Rúis a chur faoi chois; de bhrí go ndiúltaíonn réimeas an Uachtaráin Putin go háirithe don iltaobhachas agus don ord idirnáisiúnta atá bunaithe ar an smacht reachta, go ndéanann sé neamhaird ar an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear na prionsabail atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe, in Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí 1975 agus i gCairt Pháras 1990 de chuid ESCE, mar a léiríodh inter alia le leasuithe bunreachtúla in 2020, ar mheas an Coimisiún Eorpach maidir le Daonlathas tríd an Dlí (‘Coimisiún na Veinéise’) go raibh a bpróiseas glactha ‘go soiléir míchuí’ agus gur sáraíodh dlí na Rúise agus a oibleagáidí ESCE araon leo; de bhrí gur theip ar an Rúis breis agus míle breithiúnas ón gCúirt Eorpach um Chearta an Duine a chur chun feidhme;

I.  de bhrí go bhfuil an tsíocháin agus an tslándáil san Eoraip á gcur i mbaol ag réimeas reatha na Rúise trí leanúint de sháruithe sistéamacha a dhéanamh ar chearta an duine in aghaidh a mhuintire agus d’iompraíocht ionsaitheach ina bheartas eachtrach, lena n-áirítear an méid seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: freachnaimh ar mhórscála agus méaduithe míleata; forghabháil agus ionghabháil neamhdhleathach agus fhoréigneach na Crimé; sárú ar ionracas críochach agus díchobhsú na hÚcráine, na Seoirsia agus Phoblacht na Moldóive; tacaíocht a thabhairt do choinbhleachtaí calctha agus a mainneachtain maidir le comhaontuithe sosa cogaidh a urramú sa tSeoirsia agus san Úcráin; gníomhartha líomhnaithe sceimhlitheoireachta ar chríoch Bhallstáit AE amhail an tSeicia; cibirionsaithe agus ionsaithe ar bhonneagar íogair i mBallstáit AE; sáruithe ar an dlí idirnáisiúnta; cur isteach toghcháin; agus sáruithe ar spás farraige agus aeir na dtíortha i Muir Bhailt agus i réigiúin na Mara Duibhe; de bhrí gur spreag teip AE, maidir le freagairt go leormhaith d’ionsaithe éagsúla na Rúise ón uair a tharla an t-ionsaí i gcoinne na Seoirsia in 2008, don Rúis leanúint le feachtais mhíleata agus pholaitiúla ionsaitheacha a dhéanamh, ina comharsanacht agus níos faide i gcéin araon, agus ar an gcaoi sin an t-ord idirnáisiúnta riailbhunaithe agus an chobhsaíocht a lagú agus an bonn a bhaint díobh san Eoraip agus in áiteanna eile;

J.  de bhrí go leanann rialtas na Rúise d’armáin ionsaitheacha a stoc-charnadh agus trúpaí a lonnú gar do theorainneacha AE in iamhchríoch Kaliningrad;

K.  de bhrí, faoina réimeas reatha, go bhfuil an Rúis ina bagairt fhadtéarmach ar shlándáil na hEorpa de réir an mheasúnaithe a rinne Meitheal Mhachnaimh ECAT le déanaí; de bhrí gur bhunaigh an Rúis bunáiteanna míleata nua agus go ndearna sí sean-bhunáiteanna míleata a nuachóiriú i dtuaisceart na tíre; de bhrí gur uasghrádaigh an Rúis stádas a Cabhlaigh Thuaidh go stádas atá ag ceantar míleata, gur mhéadaigh sí brainsí éagsúla dá fórsaí armtha agus gur athbhunaigh sí coincheap na cosanta urdhúin atá dírithe ar a cumais straitéiseacha a chosaint; de bhrí go raibh ról ríthábhachtach ag Láithreacht Tosaigh Fheabhsaithe ECAT ar an gCliathán Thoir i stop a chur leis an Rúis gníomhaíochtaí díchobhsaithe a dhéanamh, lena n-áirítear méadú míleata i gCeantar Míleata an Iarthair; de bhrí gur cúis mhór imní do shlándáil shaoránaigh na hEorpa é cliseadh an rialaithe arm leis an Rúis (e.g. a tarraingt siar ó Chonradh um Fhórsaí Núicléacha le Meánraon agus ó Chonradh um Aerspás Oscailte) agus an easpa dul chun cinn atá déanta maidir le dí-armáil núicléach faoin gConradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach, chomh maith le diúltú na Rúise don Chonradh nua maidir le Toirmeasc ar Airm Núicléacha; de bhrí go bhfuil sé sin ceangailte le nuachóiriú contúirteach ar armlanna núicléacha agus traidisiúnta na Rúise agus ar a modhanna seachadta agus ar thabhairt isteach teicneolaíochtaí díchobhsaitheacha (diúracáin hipearsonacha le hacmhainn núicléach, toirpéid, etc.);

L.  de bhrí, i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin 2021 go háirithe, gur mhéadaigh réimeas na Creimile a láithreacht mhíleata ar theorainn thoir agus thuaidh na hÚcráine leis an Rúis, atá ar an dlús is mó de thrúpaí na Rúise ó 2014; de bhrí gur chuir réimeas na Creimile an ceart chun gluaiseachta do longa cogaidh agus do shoithí tráchtála tíortha eile trí chuid den Mhuir Dhubh i dtreo Chaolas Kerch ar fionraí, ar sárú é ar chearta loingseoireachta a ráthaítear le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, a bhfuil an Rúis ina páirtí ann;

M.  de bhrí go bhfuil tacaíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch chomhsheasmhach á cur ar fáil ag an Rúis do réimeas neamhdhlisteanach agus inchainte Aliaksandr Lukashenka sa Bhealarúis; de bhrí gurb í infheistíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch an Uachtaráin Putin i marthanas réimeas neamhdhlisteanach Aliaksandr Lukashenka an t-aon chúis go bhfuil sé fós in ann leanúint dá ghéarleanúint bhrúidiúil ar mhuintir na Bealarúise, muintir atá ag éileamh go n-urramófaí chearta an duine, toghcháin shaora agus thrédhearcacha, an smacht reachta agus an ceartas; de bhrí go bhfuil go leor gnéithe comhchoiteanna ag na forbairtí polaitiúla a tharla le déanaí sa Bhealarúis agus sa Rúis, agus go bhfuil tionchar an-mhór ag na próisis sa dá thír ar a chéile; de bhrí go bhfuil na hagóidí i gcoinne an réimis fhorlámhaigh agus na héilimh ar athrú sa Bhealarúis ag spreagadh éilimh chomhchosúla ó mhuintir na Rúise; de bhrí go bhfuil brú faoi chois á mhéadú ag údaráis na Creimile ar an bhfreasúra polaitiúil roimh thoghcháin an Dúma atá le teacht i mí Mheán Fómhair 2021, lena ndéantar an fhéidearthacht a bheith rannpháirteach a theorannú agus a dhiúltú agus cosc a chur ar pholaiteoirí áirithe freasúra seasamh i dtoghchán, agus, ar an gcaoi sin, go bhfuil an iomaíocht pholaitiúil á scriosadh acu tríd an deis toghcháin chóra a bheith ann a ghoid, rud a rinne an deachtóireacht sa Bhealarúis i mí Lúnasa 2020;

N.  de bhrí go bhfuil an tUachtarán Putin ag leanúint dá iarrachtaí chun tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht AE agus tíortha comhlachaithe Chomhpháirtíocht an Oirthir a dhíchobhsú agus é mar aidhm aige bacainní a chruthú nó deireadh a chur le próiseas a lánpháirtithe Eora-Atlantaigh; de bhrí go bhfuil beartas ina gcuirtear iallach ar dhaoine iarratas a dhéanamh ar phasanna Rúiseacha á úsáid chun borradh a chur faoi líon na gcomhthíreach Rúiseach agus de facto chun dlínse na Rúise a leathnú ar chríocha a bhfuil faoi fhorghabháil aici agus ar chríocha scarúnaíocha, go háirithe an Tras-dnístria, an Oiséit Theas, an Abcáis, Donbas agus Leithinis na Crimé; de bhrí go bhfuil na gníomhaíochtaí sin ina sárú ar dhlíthe idirnáisiúnta;

O.  de bhrí go ndearnadh athbhreithniú ar stair an Dara Cogadh Domhanda le hathchóirithe bunreachtúla 2020 na Rúise, lenar glanadh stair Shóivéadach agus lenar ainmníodh an Rúis mar chomharba ar an Aontas Sóivéadach, lenar tugadh isteach an ceart chun idirghabháil idirnáisiúnta a dhéanamh chun comhthírigh Rúiseacha a chosaint agus lenar cuireadh cosc ar phlé faoi thailte arna n-éileamh ag an Rúis a thabhairt ar ais chuig tíortha eachtracha;

P.  de bhrí gur cheart do AE dlúthfhaireachán a dhéanamh ar sheasamh agus ar rannpháirtíocht na Rúise san Afganastáin, ós rud é go bhfuil an Rúis ag iarraidh leas a bhaint as tarraingt siar an Iarthair ar mhaithe leis agus an bhfolús cumhachta a thagann as sin a líonadh

Q.  de bhrí go bhfuil Ballstáit AE a cheadaíonn déshaoránacht neamhchosanta ar bheartas na Rúise ina gcuirtear iallach ar dhaoine iarratas a dhéanamh ar phasanna Rúiseacha; de bhrí go gcuireann Ballstáit AE a ghlac réimis maidir le pasanna órga, mar a thugtar orthu, ar chumas daoine atá dílis don Chreimil teachtadh ar chaighdeán maireachtála Eorpach le hairgead a goideadh ó mhuintir na Rúise agus an t-éilliú a scaipeadh in AE;

R.  de bhrí go bhfuil coincheap naimhdeach ‘Domhan Rúiseach’ á chur chun feidhme ag an Rúis chun an bealach a réiteach chun cur isteach ar thíortha eachtracha i gcosaint chomhthírigh na Rúise; de bhrí go bhfuil an ‘Domhan Rúiseach’ á chur chun cinn ag eagraíochtaí meán atá faoi úinéireacht an stáit amhail Russia Today agus Sputnik i dteangacha dúchais Bhallstáit AE; de bhrí go bhfuil paindéim COVID-19 á úsáid ag meaisín bolscaireachta na Creimile chun cur leis an deighilt i measc Bhallstáit AE, chun a léiriú nach bhfuil AE in ann déileáil leis an bpaindéim, chun amhras faoi na vacsaíní atá formheasta ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach a scaipeadh, chun daoine in AE a díspreagadh ó bheith vacsaínithe, agus íomhá na Rúise a athshlánú i súile phobal AE, go háirithe trí vacsaín Sputnik V a chur chun cinn;

S.  de bhrí go bhfaigheann líon iomadúil eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla (ENRanna) agus grúpaí radacacha, lena n-áirítear gluaiseachtaí polaitiúla, cistiúchán ón Rúis;

T.  de bhrí go bhfuil an Rúis fós rannpháirteach i roinnt áiteanna ar domhan, lena n-áirítear na Balcáin Thiar, an Áise Láir, an Meánoirthear, an Afraic Thuaidh, an Afraic fho-Shahárach, Meiriceá Laidineach agus an tArtach; de bhrí go n-úsáideann Rialtas na Rúise aonaid pharaimíleatacha (‘Grúpa Wagner’) chun tacú le réimis deachtóireachta ar fud an domhain agus chun an bonn a bhaint d’iarrachtaí AE agus an chomhphobail idirnáisiúnta coinbhleachtaí a mhaolú, síocháin a fhorbairt agus cobhsaíocht a áirithiú; de bhrí go bhfuil láithreacht láidir Rúiseach ag réigiún na mBalcán Thiar, lena n-áirítear ballstáit ionchasacha nua AE, go háirithe sa tSeirbia; de bhrí, in 2016 i Montainéagró, go raibh an ghníomhaireacht faisnéise míleata Rúiseach (GRU) páirteach sna hiarrachtaí parlaimint na tíre a chuir as cumhacht, an príomh-aire a fheallmharú agus rialtas ar son na Rúise agus i gcoinne ECAT a insealbhú, chun aontachas Mhontainéagró le ECAT a chosc;

U.  de bhrí, chomh fada agus a bhaineann sé leis an Aontais, go líomhnaítear go raibh oifigigh faisnéise Rúiseacha ar dhualgas gníomhach de chuid réimeas na Creimile bainteach le dhá phléascadh iosta armlóin in 2014, inar maraíodh beirt shaoránach na Seice agus inar rinneadh an-chuid damáiste do mhaoin; de bhrí go raibh na gníomhairí GRU céanna freagrach freisin as an iarracht ar dhúnmharú Sergei agus Yulia Skripal sa Ríocht Aontaithe in 2018 inar baineadh úsáid as néar-oibreán Novichok de ghrád míleata; de bhrí gur cúisíodh gníomhairí GRU freisin as an iarracht ar dhúnmharú Emilian Gebrev, úinéir monarchan arm, agus beirt eile sa Bhulgáir in 2015, agus as feallmharú Zelimkhan Khangoshvili ag gníomhairí Rúiseacha i mBeirlín i 2019; de bhrí gur sárú criticiúil ar a gceannasacht iad gníomhaíochtaí neamhdhleathacha réimeas na Creimile ar chríoch na Seice, na Bulgáire agus go leor Ballstát eile, na Ríochta Aontaithe agus thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir; de bhrí nach bhfuil réimeas na Creimile comhoibritheach maidir le himscrúdú a dhéanamh ar na coireanna sin agus go bhfuil sé ag tabhairt tearmann do phríomhamhrastaigh;

V.  de bhrí go bhfuil sé náireach go bhfuil údaráis na Rúise ag cur a dtír i sáinn, go toilteanach nó go neamhthoilteanach, ó thaobh a bheith spleách ar an tSín, rud a lagóidh Cónaidhm na Rúise agus mór-roinn na hEorpa ar fad agus, go háirithe, a chumasóidh údaráis na Síne a láithreacht agus a tionchar a leathnú san Áise Láir agus sa tSibéir;

W.  de bhrí go bhfuil an Chreimil ag leanúint den bhréagaisnéis, den bholscaireacht agus den chur isteach hibrideach ar pholaitíocht inmheánach agus ar phróisis dhaonlathacha AE, a chuireann luachanna bunúsacha AE i mbaol – i.e. urraim don daonlathas, don chomhionannas, don smacht reachta agus do chearta an duine – agus gur féidir leo an bonn a bhaint de bheartais rialtas náisiúnta, clúmhilleadh a scaipeadh agus íomhá den Iarthar mar namhaid a chur in iúl, fuath, éadulaingt agus cumha Sóivéadach a chur chun cinn, stair na gcoireanna Sóivéadacha a athscríobh, agus, ar deireadh, an deighilt idir an Rúis agus an Eoraip a mhéadú, go háirithe maidir leis na tíortha sin a bhí mar chuid den bhloc Cumannach; de bhrí go ndíríonn cibirionsaithe na Rúise go leanúnach ar AE agus institiúidí na mBallstát, agus ar réada a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo agus ar phróisis dhaonlathacha amhail toghcháin; de bhrí go dtacaíonn an ordlathas is airde in Eaglais Cheartchreidmheach na Rúise le réimeas Putin; de bhrí go gceadaíonn dlíthe na Rúise grúpaí reiligiúnacha a mheastar a bheith antoisceach a bhrú faoi chois; de bhrí gur gá imscrúdú cuimsitheach a dhéanamh ar na torthaí a fuarthas le déanaí maidir leis an teagmháil dhlúth agus rialta idir oifigigh na Rúise, lena n-áirítear comhaltaí na seirbhíse slándála, agus ionadaithe de ghrúpa scarthach Catalónach sa Spáinn; de bhrí go bhféadfadh sé sin a bheith ina shampla eile de chur isteach na Rúise sna Ballstáit agus de na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh ag an Rúis leas a bhaint as aon ábhar is féidir chun díchobhsú inmheánach a chur chun cinn in AE;

X.  de bhrí go bhfuil deacrachtaí airgeadais ag an Rúis mar gheall ar an meascán de smachtbhannaí ón Iarthar ar an Rúis, an laghdú ar ioncam ó onnmhairí breosla iontaise, geilleagar neamhiomaíoch, caiteachas míleata ard agus aistrithe sóisialta intíre; de bhrí go rangaítear an Rúis sa 129ú háit as 180 tír in Innéacs na Braistinte i dtaca le hÉilliú in 2020, toisc go mbíonn éifeacht ag éilliú ollmhór ar leibhéal an stáit ar chaighdeán na seirbhísí poiblí do mhuintir na Rúise, atá fós tearcmhaoinithe, lena n-áirítear cúram sláinte poiblí, a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis le linn na paindéime; de bhrí go bhfuil beagnach 19 milliún Rúiseach ina gcónaí faoi thairseach na bochtaineachta;

Y.  de bhrí gur fhorchuir Rialtas na Rúise smachtbhannaí inter alia ar Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli, ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin Věra Jourová agus ar shé oifigeach eile de chuid na mBallstát agus de bhrí go bhfuil na smachtbhannaí sin do-ghlactha agus gan bhunús ós rud é nach bhfuil aon údar dlithiúil leo; de bhrí gur fhormheas Rialtas na Rúise liosta de ‘thíortha míchairdiúla’ freisin, lena n-áirítear an tSeicia agus Stáit Aontaithe Mheiriceá;

Z.  de bhrí gur táirgí fuinnimh iad breis agus 60 % d’allmhairí AE ón Rúis in 2019; de bhrí gur cheart do AE spleáchas a gheilleagair, go háirithe in earnáil an fhuinnimh, ar sholáthairtí gáis Rúiseacha chuig margaí AE a laghdú, arb ionann é anois agus 48 %, agus ar dócha go dtiocfaidh méadú air; de bhrí gur ionstraim shuntasach é an Comhaontú Glas don Eoraip maidir le slándáil gheopholaitiúil AE a áirithiú agus de bhrí go meastar, de réir réamhaisnéisí an Choimisiúin, má chuirtear an Comhaontú Glas don Eoraip chun feidhme, go dtiocfaidh laghdú mór ar allmhairí ola agus gáis nádúrtha AE tar éis 2030, le laghdú 78-79 % ar allmhairí ola agus 58-67 % ar allmhairí gáis nádúrtha i gcomparáid le figiúirí 2015;

AA.  de bhrí go bhfuil buaicphointe thomhaltas gáis na hEorpa sroichte agus nach bhfuil acmhainn iomlán na píblíne reatha Nord Stream á húsáid faoi láthair; de bhrí go bhfuil an cinneadh conspóideach a rinne roinnt Ballstát chun Nord Stream 2 a thógáil ar neamhréir le luachanna dlúthpháirtíochta agus muiníne an Aontais Fuinnimh; de bhrí nach bhfuil Nord Stream 2 ag luí le spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip astaíochtaí gás ceaptha teasa AE a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030 agus nach mbeidh aon ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 2050;

AB.  ba cheart go n-iarrfadh an tAontas ar an Rúis rochtain shaor gan bhac ar na cartlanna trófaí, mar a thugtar orthu, a aistríodh go Moscó in 1944 agus 1945 ó chríocha a bhí faoi fhorghabháil an Aontais Shóivéadaigh, chomh maith le cartlanna agus déantáin stairiúla a thóg Impireacht na Rúise ó thíortha Eorpacha agus atá á gcoimeád sa Rúis faoi láthair;

AC.  de bhrí go bhfuil an smacht reachta, breithiúna neamhspleácha agus saorphreas i gcroílár sochaithe daonlathacha athléimneacha;

AD.  de bhrí nach bhfuil Cónaidhm na Rúise ina bagairt sheachtrach ar shlándáil na hEorpa amháin, ach go bhfuil sí ag cur a muintire féin faoi chois freisin; de bhrí go bhfuil an staid sa Rúis ag dul in olcas go mór mar gheall ar an méadú atá ag teacht ar an mbrú faoi chois atá á dhéanamh ag an Uachtarán Putin ar fhórsaí daonlathacha, arb é is aidhm dó a cháinteoirí baile, an freasúra polaitiúil agus gníomhaithe frith-éillithe a chur ina dtost, a saoirse comhthionóil a theorannú agus bac a chur ar a ngníomhaíochtaí agus ar ghníomhaíochtaí shochaí shibhialta na Rúise, mar a léiríodh le coinneáil níos mó ná 11 000 léirsitheoir síochánta ag údaráis na Rúise díreach dhá sheachtain tar éis ghabháil Alexei Navalny, rud a fhágann gur cuireadh níos mó ná 15 000 Rúiseach faoi choinneáil san iomlán ó mhí Eanáir 2021 i leith; de bhrí go bhfuil an Rúis ag leanúint dá saoránaigh a choinneáil go neamhdhleathach agus díriú ar cheannairí an fhreasúra, ar iriseoirí neamhspleácha, agóideoirí agus ar ghníomhaithe chearta an duine; de bhrí go bhfuil coinníollacha príosúin sa Rúis fós uafásach agus de bhrí go ndéantar céasadh, ciapadh agus ionsaithe fisiciúla orthu siúd atá i bpríosún;

AE.  de bhrí, trí dhlíthe a ghlacadh maidir le ‘gníomhairí eachtracha’ agus ‘eagraíochtaí neamh-inmhianaithe’, go bhfuil réimeas na Creimile ag ceadú daoine aonair, comhlachais agus eagraíochtaí meán a stiogmatú, rud a sháraíonn a gcearta daonna agus a saoirse chun tuairimí a nochtadh agus saoirse comhlachais, a chuireann srian ar chearta na saoránach a bheith tiomanta do shochaí shibhialta na Rúise agus rannchuidiú léi, agus a chuireann a sábháilteacht phearsanta i mbaol; de bhrí go ndearna réimeas na Creimile na dlíthe sin a fheabhsú tuilleadh trí shrianta a leathnú chuig daoine nó eintitis a thacaíonn le ‘gníomhairí eachtracha’ agus ‘eagraíochtaí eachtracha neamh-inmhianaithe’, rud a chuireann bac sistéamach ar bhaill ghníomhacha na sochaí sibhialta, ar eagraíochtaí neamhrialtasacha maidir le cearta an duine agus ar an bhfreasúra páirt a ghlacadh i dtoghcháin pharlaiminteacha 2021 sa Rúis; de bhrí go ndearnadh, go háirithe, le reachtaíocht nua a glacadh i mí na Nollag 2020 agus i mí Eanáir 2021 raon feidhme na ndaoine aonair agus na ngrúpaí ar féidir iad a ainmniú mar ‘ghníomhairí eachtracha’, an sainmhíniú ar ‘chistí eachtracha’, agus na ceanglais maidir le hábhair lipéadaithe a leathnú; de bhrí go raibh sé d’aidhm ag dréachtbhillí nua a moladh i mí na Bealtaine 2021 tionchar an dlí ar eagraíochtaí ‘neamh-inmhianaithe’ a leathnú agus toirmisc a fhorchur a mbeadh éifeacht chúlghabhálach acu ar iarrthóirí ionchasacha do Pharlaimint na Rúise; de bhrí go leanann údaráis na Rúise de dhaoine a ionchúiseamh mar gheall ar chleamhnú líomhnaithe le grúpaí antoisceacha faoi dhlí frith-antoisceachais na Rúise atá thar a bheith leathan; de bhrí go bhfuil cinneadh údaráis na Rúise a dhearbhú go bhfuil an Fhondúireacht um Fhrith-Éilliú faoi cheannas Alexei Navalny ina heagraíocht antoisceach gan bhunús, idirdhealaitheach agus gur glacadh é leis an sprioc aonair go scriosfaí féidearthachtaí an fhreasúra a bheith rannpháirteach i bhfeachtais toghcháin;

AF.  de bhrí, de réir Ionad Cuimhneacháin Chearta an Duine, go bhfuil beagnach 400 príosúnach polaitiúil á gcoimeád ag údaráis na Rúise faoi láthair, rud a sháraíonn oibleagáidí Chónaidhm na Rúise faoi Airteagal 5 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, Airteagal 9 den Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus Airteagal 23 de dhoiciméad deiridh Chruinniú Vín an 5 Eanáir 1989 den Chomhdháil um Shlándáil agus Comhar san Eoraip;

AG.  de bhrí, le fiche bliain anuas, go ndearnadh iarrachtaí ar fheallmharuithe nó feallmharuithe rathúla ar lucht freasúra an réimis agus iriseoirí neamhspleácha, laistigh den Rúis féin nó i dtíortha iasachta, lena n-áirítear ar Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Alexander Litvinenko, Sergei agus Yulia Skripal, Sergei Protazanov, Pyotr Verzilov, Vladimir Kara-Murza, Alexei Navalny, Zelimkhan Khangoshvili agus daoine eile; de bhrí go bhfuil lucht eagraithe na gcoireanna sin fós gan aithint agus gan díotáil toisc go ndéantar treisiú ar bhrú faoi chois leanúnach ar easaontú sóisialta ós rud é go bhfuil na póilíní agus na fórsaí slándála saor ó phionós agus toisc nach mian leis na breithiúna géarleanúint a dhéanamh ar dhéantóirí iarbhír na gcoireanna sin; de bhrí go ndéantar ionsaí béil córasach ar ionadaithe ón bhfreasúra, go mbíonn feachtais ad hominem ann ina gcoinne agus go ndéanann an rialtas nó na meáin atá ar son an rialtais dídhaonnú orthu; de bhrí gur thángthas ar an gconclúid i dtuarascáil Thionól Parlaiminteach ESCE ar dhúnmharú Boris Nemtsov ‘nach é cumas forfheidhmithe dlí na Rúise an príomhdhúshlán a bhaineann le dul i ngleic le daoine a bheith ag dul saor ó phionós, ach an toil pholaitiúil sa tír’; de bhrí go sonraítear freisin sa tuarascáil ó Thionól Parlaiminteach ESCE go mbeadh imscrúdú iomlán ar an bhfeallmharú ‘ina chéim thosaigh chun aghaidh a thabhairt ar an gcultúr de dhaoine a ligean saor ó phionós’ sa Rúis;

AH.  de bhrí, leis na leasuithe bunreachtúla neamhdhleathacha, nach amháin gur tugadh isteach tarscaoileadh a shaorfadh an tUachtarán Putin ó theorainneacha téarma uachtaránachta in 2024, ach gur laghdaíodh tuilleadh an ceart chun triail chóir a fháil sa Rúis, lena n-áirítear tríd an gcumhacht a thabhairt don uachtarán breithiúna a ainmniú do na Cúirteanna Bunreachtúla agus Uachtaracha agus ceapacháin na mbreithiúna feidearálacha uile a thionscnamh agus breithiúna sinsearacha feidearálacha a chur as oifig;

AI.  de bhrí go bhfuil saoirse na meán sa Rúis ag meath go gasta de réir mar atá dlús á chur ag Rialtas na Rúise lena fheachtas, a bhí ar bun aige le blianta fada anuas, chun deireadh a chur leis an tsochaí shibhialta agus leis an bpreas neamhspleách, ag bagairt ar eagraíochtaí amhail Meduza, Radio Free Europe/Radio Liberty, VTimes, For Human Rights, European Endowment for Democracy agus Open Russia le hualaí troma reachtacha, rialála agus maorlathacha, ag fáil réidh leis an rochtain ar gach foinse mhaoiniúcháin nach bhfuil faoi smacht an rialtais agus a chomhghuaillithe, á maslú le lipéid amhail ‘gníomhairí eachtracha’ nó ‘daoine míchuibhiúla’, rud a tharraingíonn droch-cháil ar na grúpaí sin agus ar na hardphrionsabail iriseoireachta agus chearta an duine a seasann siad dóibh, prionsabail nach féidir leis an Rúis a bheith daonlathach, rachmasach agus saor ina n-éagmais; de bhrí go bhfuil spás na meán sa Rúis faoi rialú agus faoi úinéireacht an stáit, nach bhfuil aon chraoltóir poiblí ann, agus go bhfuil an líon beag foinsí neamhspleácha meán eile ag streachailt ó thaobh airgeadais de agus iad á ngéarleanúint, géarleanúint lena n-áirítear ionsaithe fisiciúla agus cur i bpríosún a gcuid oibrithe; de bhrí gur maraíodh 58 n-iriseoir sa Rúis ó 1992 i leith; de bhrí go gcuireann an dlí ‘flaitheasach um an idirlíon’ ar chumas an rialtais aon inneachar idirlín nach bhfuil ag teastáil a bhlocáil; de bhrí gur bunchloch de shochaí dhaonlathach atá bunaithe ar an smacht reachta í obair shaor agus neamhspleách eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus na meán;

AJ.  de bhrí go bhfuil na deiseanna le haghaidh breathnóireacht neamhchlaonta toghcháin ag laghdú go seasta sa Rúis le deich mbliana anuas, toisc nach ann d’fhorálacha maidir le creidiúnú díreach na saoránach a dhéanann breathnóireacht ar thoghcháin agus go gcuireann sé sin iallach ar na breathnóirí sin gníomhú thar ceann iomaitheoirí nó thar ceann eagraíochtaí meán agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé ag teacht salach ar an gcoincheap go ndéanfadh an tsochaí shibhialta grinnscrúdú neamhspleách ar thoghcháin agus ag teacht salach ar chaighdeáin idirnáisiúnta freisin; de bhrí gur chuir tuarascáil 2021 um Shaoirse ar Domhan an Rúis i gcatagóir na dtíortha ‘nach bhfuil saor’; de bhrí go bhfuil saoirsí bunúsacha na saoránach teoranta sa Rúis agus go rialaítear an timpeallacht toghcháin, go ndíspreagtar muintir na Rúise páirt a ghlacadh in agóidí poiblí trí na nósanna imeachta maorlathacha troma arna mbunú do shaoránaigh chun cead a fháil agóid a dhéanamh agus trí fhoréigean na bpóilíní le linn agóidí síochánta;

AK.  de bhrí go bhfágfaidh na forbairtí baile sin go bhféadfadh meath breise tarlú sa tréimhse roimh thoghcháin pharlaiminteacha mhí Mheán Fómhair 2021 sa Rúis, agus go bhféadfaí an freasúra polaitiúil sa Rúis a chur faoi chois tuilleadh, lena n-áirítear le sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine; de bhrí go bhfuil príomhghníomhaithe freasúra an fheachtais toghcháin pharlaimintigh á gcoimeád i bpríosún nó faoi bhraighdeanas baile ag údaráis na Rúise; de bhrí go bhfágann an brú faoi chois leanúnach a dhéanann údaráis na Rúise ar iarrthóirí an fhreasúra, trí mhí-úsáid a bhaint as na nósanna imeachta clárúcháin agus trí spriocdhíriú go roghnaitheach ar lucht an fhreasúra pholaitiúil agus ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar na sráideanna agus sna cúirteanna le cásanna dlí bréagchumtha, gur féidir a rá gur dodhéanta a bheadh sé toghcháin pharlaiminteacha chothroma a bheith ann i mí Mheán Fómhair 2021, ós rud é go bhfuil iomaíocht pholaitiúil agus daonlathas iolraíoch á scriosadh ag an réimeas sa Rúis trí mheán na ngníomhaíochtaí sin;

AL.  de bhrí, dá bhrí sin, go bhfuil amhras dlisteanach ann go mbeidh na toghcháin pharlaiminteacha atá ar na bacáin saor agus cothrom;

AM.  de bhrí gur chuir an Pharlaimint a himní in iúl go mion minic maidir le staid an daonlathais, maidir leis an teip chórasach chun seasamh leis an smacht reachta agus maidir le cearta agus prionsabail bhunúsacha a urramú, maidir leis an gcrapadh atá ag teacht ar an spás do ghníomhaithe neamhspleácha agus easaontacha, agus maidir leis an ionsaí ar shaoirse na meán sa Rúis; de bhrí gur oscailt súl don chomhphobal idirnáisiúnta go léir é an cos ar bolg sistéamach síormhéadaitheach atá á déanamh ag an gCreimil ar an bhfreasúra sa Rúis, agus de bhrí nach mór don Aontas a bheith ullamh chun aghaidh a thabhairt air agus straitéis freagartha chomhleanúnach a fhorbairt; de bhrí gur cheart, go háirithe, don Aontas níos mó agus níos mó brú a chur ar réimeas na Creimile sa tréimhse roimh thoghcháin pharlaiminteacha 2021 agus ina diaidh chun cearta mhuintir na Rúise a chosaint maidir le saorthoghcháin a bheith acu, toghcháin ina mbeadh rochtain chothrom agus deiseanna comhionanna ag na páirtithe polaitiúla uile;

AN.  de bhrí go bhfuil idirdhealú éagórach fairsing á dhéanamh ar phobal LGBTI+ i gcodanna éagsúla de Chónaidhm na Rúise, lena n-áirítear ciapadh, céasadh, príosúnacht agus marú agus de bhrí go bhfuil an scéal an-chontúirteach sa tSeisnia, a thosaigh in 2017 ar dhíbirt daoine LGBTI+, ag coinneáil agus ag céasadh na scórtha agus ag marú ar laghad beirt, rud a fhágann go bhfuil go leor daoine ag lorg tearmainn shábháilte thar lear; de bhrí go gcuireann na dlíthe atá ann cheana féin cosc ar aon phlé poiblí maidir le ‘caidrimh ghnéasacha neamhthraidisiúnta’; de bhrí, tar éis athruithe neamhdhleathacha bunreachtúla, gur glacadh reachtaíocht a bhfuil tionchar diúltach aici ar chearta daoine LGBTI+, lena n-áirítear na cearta chun pósadh agus leanaí a thógáil;

AO.  de bhrí go bhfuil bearnaí tromchúiseacha fós ann sa Rúis sa fhreagairt oifigiúil d‘fhoréigean inscnebhunaithe agus d’fhoréigean baile forleathan, lena n-áirítear easpa cosanta leordhóthanaí agus easpa modhanna sásaimh d’íospartaigh; de bhrí nach ndearnadh leis an dréachtdlí maidir le foréigean baile, a moladh i mí na Samhna 2019, sainmhíniú cuimsitheach a chur ar fáil ar fhoréigean baile; de bhrí gur bhain an Pharlaimint, go luath in 2020, an t-athbhreithniú ar an dréachtdlí ó thús a liosta tosaíochtaí, athbhreithniú atá fós ar feitheamh; de bhrí gur thug Ombudsman na Rúise dá haire gur mhéadaigh líon na gcásanna d’fhoréigean baile as cuimse le linn phaindéim COVID-19, le níos mó ná dúbailt tagtha ar líon na gcásanna le linn dhianghlasáil an earraigh; de bhrí gur cheart, dá bhrí sin, do straitéis an Aontais maidir leis an Rúis dul i ngleic le hidirdhealú méadaitheach agus neamhionannas inscne chomh maith le cearta na mban, cearta daoine LGBTI+ agus cearta na mionlach eile sa Rúis;

AP.  de bhrí gur mórcheist slándála gheopholaitiúil don Aontas é claochlú daonlathach na Rúise agus gurb í Rúis an Uachtaráin Putin fós an dúshlán is mó atá ann don tslándáil Eorpach;

AQ.  de bhrí, ina rúin an 17 Meán Fómhair 2020, an 21 Eanáir 2021 agus an 29 Aibreán 2021, gur iarr an Pharlaimint ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh/Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Josep Borrell, athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas an Aontais i leith na Rúise, lena n-áirítear na cúig threoirphrionsabal a comhaontaíodh in 2016, lena dtugtar chun suntais go mbeadh caidreamh an Aontais leis an Rúis amach anseo ag brath ar luas chlaochlú daonlathach na Rúise (nó ar an easpa claochlaithe sin); de bhrí gur iarr sí freisin ar institiúidí AE cur chuige straitéiseach cuimsitheach nua a cheapadh lena nglacfaí leis nach mór aon idirphlé leis an Rúis a bheith bunaithe ar an urraim don dlí idirnáisiúnta agus do chearta an duine;

AR.  de bhrí gur cheart a chur i gcuntas i straitéis nuashonraithe AE na cineálacha cásanna éagsúla a d’fhéadfadh tarlú, forbairtí a d’fhéadfadh a bheith ann agus freagairtí soiléire ar sháruithe na Rúise ar an dlí idirnáisiúnta agus ar chearta an duine, lena n-áirítear ionstraimí éifeachtacha i gcoinne thrasnaíocht na Rúise agus leathadh na bréagaisnéise a dhéanann an Rúis, chomh maith le hionstraimí maidir le rannpháirtíocht roghnaíoch, i gcás inar féidir; de bhrí gur iarr an Pharlaimint ar an gComhairle freisin tús a chur láithreach leis na hullmhúcháin agus glacadh le straitéis AE maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo le Rúis dhaonlathach, lena n-áirítear tairiscint leathan dreasachtaí agus coinníollacha chun treochtaí intíre i dtreo na saoirse agus an daonlathais a neartú;

AS.  de bhrí gur cuidíodh le díspreagadh réimeas na Creimile óna thuilleadh ionsuithe a dhéanamh i gcoinne na hÚcráine mar gheall ar chúig threoirphrionsabal AE maidir leis an gcaidreamh leis an Rúis, ach nach luaitear aon rud iontu maidir le srian a chur leis an mbrú faoi chois atá ar siúl ag an Uachtarán Putin ar mhuintir na Rúise; de bhrí go bhfuil cúig threoirphrionsabal AE don chaidreamh leis an Rúis fós bailí mar chreat feidhmeach, ach nach mór go mbeadh straitéis iarbhír ag gabháil leo a bhfuil sé mar aidhm léi spriocanna AE a bhaint amach ina chaidreamh leis an Rúis, lena n-áirítear inter alia trí bheartais naimhdeacha reatha na Creimile a chomhrac agus a thuilleadh ionsuithe a dhéanamh ar a comharsana a dhíspreagadh agus trí na hiarmhairtí a ghabhann le gníomhaíochtaí míleata i dtíortha eachtracha a bheith ina n-iarmhairtí níos tromchúisí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí a dhéanann ionadaithe agus saighdiúirí tuarastail; de bhrí, ós rud é nach bhfuil aon ionchais ann go dtarlóidh forbairtí suntasacha dearfacha faoi cheannaireacht reatha na Rúise, gur cheart na cúig phrionsabal a chomhlánú le go n-áireofaí brú faoi chois an Uachtaráin Putin ar mhuintir na Rúise agus gníomhaíochtaí éagobhsaithe níos leithne na Creimile;

AT.  de bhrí gur cheart straitéis nua AE a bheith dírithe ar na prionsabail ‘cur i gcoinne, srian a chur agus rannpháirtíocht’ arb e is aidhm dóibh acmhainneacht an Aontais a neartú chun bagairtí na Creimile a chomhrac, go háirithe i réigiún Chomhpháirtíocht an Oirthir (EaP), lena n-áirítear an Bhealarúis, agus sa Rúis féin, trí chearta an duine a chosaint agus cabhrú le claochlú daonlathach na Rúise i gcomhréir leis an bprionsabal ‘bíodh tús áite ag an daonlathas’; de bhrí gur cheart gurb é príomhchuspóir uileghabhálach AE caidreamh le Cónaidhm na Rúise a mhúnlú sa chaoi is go gcaomhnófar síocháin, cobhsaíocht, slándáil, rathúnas, ceannasacht agus sláine chríochach na dtíortha uile san Aontas agus ina chomharsanacht, go n-urramófar an dlí idirnáisiúnta agus go mbeidh cearta an duine agus an smacht reachta fós ina dtreoirphrionsabail; de bhrí gur léirigh na forbairtí is déanaí sa Rúis gur cheart straitéis AE i leith na Rúise a bheith i bhfad níos réamhghníomhaí agus gur cheart go mbeadh cuspóir na ‘rannpháirtíochta’ sainithe go soiléir sa straitéis sin, ar cuspóir é ar cheart dó díriú ní hamháin ar rannpháirtíocht roghnaíoch thraidisiúnta leis an gCreimil, ach ar rannpháirtíocht ‘straitéiseach’ le sochaí shibhialta na Rúise chun cabhrú le claochlú na Rúise i dtreo an daonlathais;

AU.  de bhrí gur cheart, i gcroílár straitéis AE maidir leis an Rúis, go mbeadh tacaíocht don tsaoirse agus don daonlathas; de bhrí gur cheart go mbeadh an straitéis sin chun leasa slándála AE agus gur cheart idirphlé cuiditheach a thairiscint don Rúis; de bhrí go rachadh caidreamh cuiditheach chun leasa AE agus na Rúise agus a bpobal araon; de bhrí go bhfuil deis ann fós comhoibriú chun leasanna coiteanna a roinnt, fadhbanna a réiteach agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin straitéiseacha, amhail an beartas aeráide nó an fhrithsceimhlitheoireacht, agus luachanna chearta an duine, an smachta reachta agus an daonlathais a chur chun cinn, agus a áirithiú go mbeidh neartú an chaidrimh dhéthaobhaigh amach anseo ag brath ar go gcomhlíonfadh Cónaidhm na Rúise a gealltanais féin maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas i gcomhréir lena bunreacht agus lena hoibleagáidí idirnáisiúnta;

AV.  de bhrí, ag an am céanna, nach mór don Aontas díriú ar a cheridiúnacht a shábháil maidir lena iompar luach-dhírithe go hinmheánach, trí chaomhnú a dhéanamh ar an smacht reachta agus ar chearta bunúsacha ar bhealach i bhfad níos dírí agus níos ionraice, mar go ndéanann foréigean póilíneachta, dlíthe coiriúla seanchaite agus frithsheasmhacht in aghaidh comhionannas inscne agus na héagsúlachta i roinnt Ballstát dochar dá chlú agus dá chreidiúnacht thar lear; de bhrí nach mór don Aontas ionchais inchomparáide a chur in iúl i dtaca leis na comhpháirtithe uile, trí sháruithe ar an dlí idirnáisiúnta a cháineadh, trí bhearta diana iarmhartacha a ghlacadh go comhsheasmhach agus trí staonadh ón dá thaobhachas a chur i bhfeidhm agus measúnú á dhéanamh ar sháruithe den sórt sin;

AW.  de bhrí gurb é aontacht i measc Bhallstáit an Aontais an beartas is fearr chun an Rúis a dhíspreagadh ó thabhairt faoi ghníomhaíochtaí díchobhsaitheacha agus treascracha san Eoraip; de bhrí, agus cinneadh á dhéanamh maidir le conas a straitéis nuashonraithe a chomhordú – go háirithe i réimsí straitéiseacha amhail an tAontas Eorpach um Chosaint, an tAontas Fuinnimh Eorpach, an chibearchosaint, an chibear-sceimhlitheoireachtagus uirlisí cumarsáide straitéisí – gur cheart, dá bhrí sin, go mbeadh an tAontas níos aontaithe ós rud é gurbh é an beartas a bhí ag an Rúis ina leith, le fada an lá, ná neamhshuim a dhéanamh d’institiúidí an Aontais i bhfabhar an chaidrimh dhéthaobhaigh leis na Ballstáit ar leithligh, mar iarracht chun na deighiltí san Aontas a nochtadh agus a mhéadú; de bhrí go n-éileodh idirphlé tairbheach le húdaráis na Rúise comhordú, comhar agus aontacht níos dlúithe idir na Ballstáit agus níos mó nirt agus diongbháilteachta ina bhfreagairt d’aon ghríosú nó ionsaí ó Mhoscó, chun cothromaíocht a bhaint amach idir diongbháilteacht agus oscailteacht i leith an idirphlé ar shaincheisteanna comhleasa;

AX.  de bhrí gur cheart go ndéanfaí, i straitéis an Aontais maidir leis an Rúis, tacú leis an Rúis ar a conair i dtreo bheith ina tír dhaonlathach ar na bealaí seo a leanas: (i) trí smachtbhannaí a bhrú siar agus a spriocdhíriú orthusan a bhfuil dlúthnasc acu leis an gCreimil, atá sásta na toghcháin a bhreith leo go héagórach nó breabanna a thabhairt amach chun na toghcháin sin a bhuachan nó coireanna tromchúiseanna a dhéanamh a sháraíonn cearta an duine agus luachanna daonlathacha, sa Rúis agus i neaschomharsanacht AE araon, (ii) trí chúnamh a thabhairt do thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir trí bheartas uaillmhianach lánpháirtíochta AE a thairiscint agus acmhainneachtaí AE a fhorbairt i réimsí na freagrachta straitéisí agus na ceannaireachta geopholaitiúla a bhfuil gá leo chun na beartais sin a chur chun feidhme; agus (iii) trí straitéis rannpháirtíochta a bheith ann leis an gcuid den tsochaí sa Rúis atá ar son an daonlathais chun bealach a leagan amach don chaidreamh amach anseo le Rúis dhaonlathach;

AY.  de bhrí go measann an Chreimil gur bagairt do chobhsaíocht réimeas an Uachtaráin Putin é Comhpháirtíocht Oirthir AE a bheith rathúil, rachmasach agus daonlathach, mar go bhféadfadh sin inspioráid na ‘cumhachta boige’ a sholáthar don ghnáthdhuine sa Rúis; de bhrí gur chun leasa na dtíortha sin é do ndéanfaí Comhpháirtíocht an Oirthir san Aontas a dhaonlathú agus go bhfuil ríthábhacht ag baint leis sin do dhaonlathú na Rúise amach anseo; de bhrí gurb é fíor-aidhm na Creimile maidir le coinbhleachtaí sa réigiún sin an t-athrú daonlathach a dhídhlisteanú mar mhodh chun cumhacht a aistriú, chun forbairt rathúil na stát sin a chosc, chun míchlú a tharraingt ar an daonlathas liobrálach agus chun córas cumhachta na Rúise féin a onnmhairiú;

AZ.  de bhrí gur cheart don Aontas tabhairt faoi straitéis fhadtéarmach maidir leis an Rúis, bunaithe ar an toimhde gur féidir le muintir na Rúise a dtír a chlaochlú ina tír dhaonlathach – mar a rinne muintir na hÚcráine agus na Bealarúise; de bhrí go mbraithfidh claochlú na Rúise ina daonlathas ar thoilteanas mhuintir na Rúise; de bhrí nach mór don Aontas a bheith ullamh cuidiú le Rúisigh ar mhian leo a bheith ag maireachtáil i dtír dhaonlathach;

BA.  de bhrí gur cheart ról AE mar ghníomhaí domhanda agus inniúlachtaí beartais eachtraigh institiúidí AE a neartú;

1.  á mholadh go ndéanfadh an Chomhairle, an Coimisiún agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (VP/HR) athbhreithniú, in éineacht leis na Ballstáit, ar bheartas AE maidir leis an Rúis, lena n-áirítear na cúig threoirphrionsabal, agus straitéis chuimsitheach AE i leith na Rúise a fhorbairt bunaithe ar na prionsabail agus na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  

Bagairt na Rúise a dhíspreagadh – ag cur i gcoinne na bagartha slándála

   (a) ní mór don Aontas a bheartas eachtrach a athchóiriú ó bhonn chun a léiriú go hinchreidte an uaillmhian atá aige a bheith ina ghníomhaí domhanda ag a bhfuil tionchar agus an cumas atá aige cinntí tráthúla a dhéanamh agus gníomhaíochtaí dhiongbháilte a dhéanamh i réimse an bheartais eachtraigh, lena n-áirítear trí inniúlachtaí na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí agus an Leas-Uachtaráin/Ardionadaí ag gníomhú dóibh thar ceann an Aontais a leathnú, ar an aontoilíocht i gcúrsaí beartais eachtraigh a aisghairm agus feabhas a chur ar a chumais le haghaidh fadbhreathnaitheacht straitéiseach agus gníomhaíochta; thairis sin, ba cheart don Aontas a ról mar ghníomhaí domhanda agus inniúlachtaí institiúidí AE a neartú, chun nach mbeidh an Rúis in ann leanúint de ‘dhéthaobhú’a dhéanamh ar na caidrimh leis an Aontas Eorpach, mar gur cheart gurb í an Bhruiséil a bheadh ar an aon phríomhchathair amháin ina nglacfaí cinntí lárnacha faoin gcaidreamh idir AE agus an Rúis;
   (b) ba cheart don Aontas, i gcomhar le ECAT agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta, an Rúis a dhíspreagadh, chun síocháin agus cobhsaíocht a choinneáil san Eoraip, lena n-áirítear trí neartú a dhéanamh ar a inniúlachtaí cosanta féin agus trí chur ina luí ar údaráis na Rúise gan cur isteach ar Chomharsanachtaí Oirthir agus Deiscirt AE; go háirithe, ba cheart don Aontas a éileamh – lena n-áirítear ar eagraíochtaí AE agus idirnáisiúnta amhail ESCE nó na Náisiúin Aontaithe – go dtabharfadh an Rúis gealltanas teacht ar réiteach ar na coinbhleachtaí agus cosc a chur ar aon choinbhleacht amach anseo trí thabhairt ar ais na gcríoch a d’fhorghabháil nó a ionghabh sí i réigiún Chomhpháirtíocht an Oirthir i gcomhréir lena dteorainneacha atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus trí urramú a dhéanamh ar roghanna daonlathacha AE, Eora-Atlantacha agus daonlathacha;
   (c) ba cheart don Aontas, agus go háirithe dá chuid Ballstát, a ngealltanais a chomhlíonadh i leith cosaint chomhchoiteann a tugadh mar chomhaltaí ECAT; á mheabhrú go bhfuil dúshláin slándála chomhchoiteanna, leasanna cosanta comhchoiteanna agus an timpeallacht slándála chomhchoiteann, atá ag éirí níos dúshlánaí, ag AE agus ECAT, agus dá bhrí sin go mbeadh slándáil thrasatlantach agus comhpháirtíocht chosanta láidir trí ECAT riachtanach, fad is a shaothródh an tAontas bealach i dtreo uathriail straitéiseach; ní mór don Aontas dlús a chur lena iarrachtaí chun fíorfhórsa cosanta Eorpach a bhunú mar chuid de ECAT neartaithe chun a bheith in ann cumais agus fórsaí míleata éifeachtacha, in-imscartha, idir-inoibritheacha agus inbhuanaithe a chur ar fáil, chun íomhá a chur chun cinn de ghníomhaí láidir agus féinmhuiníneach idirnáisiúnta atá in ann an tsíocháin a choinneáil;
   (d) ba cheart do AE aghaidh a thabhairt ar an Straitéis Slándála Náisiúnta is nuaí de chuid Chónaidhm na Rúise, lena n-aithnítear go foirmiúil treocht frith-Iarthair bheartas eachtrach na Rúise agus lena gcuirtear béim ar neamhréir bhunúsach agus shistéamach chórais shochpholaitiúla na Rúise agus an Iarthair;
   (e) ní mór don Aontas an comhar idir seirbhísí faisnéise a Bhallstát a neartú chun gníomhaiochtaí naimhdeacha na Rúise a nochtadh, a shannadh agus míchlú a tharraingt orthu go córasach, ionas go mbeidh sé níos éifeachtaí ag cur cosc le seirbhísí speisialta na Rúise oibríochtaí a reáchtáil ar chríoch AE, agus ní mór dó níos mó oibre a dhéanamh lena chomhpháirtithe straitéiseacha ar bhearta nua chun cur i gcoinne sceimhlitheoireacht urraithe na Creimile; thairis sin, ba cheart don Aontas infheistiú i dtionscadail chun neartú a dhéanamh ar a shlándáil agus ar a chumais mhíleata chomhchoiteanna, , chibearchosanta agus fuinnimh, chomh maith le comhordú iarrachtaí frithspiaireachta na mBallstát;
   (f) ba cheart go mbeadh an AE réidh lena ghiaráil a úsáid agus ba cheart dó a iarraidh go n-eiseofaí an Rúis ón gcóras íocaíochta SWIFT chun údaráis na Rúise a dhíspreagadh ó bheith páirteach in iompar ionsaitheach breise agus ba cheart dó a bheith ullamh chun deireadh a chur de réir a chéile le hallmhairí ola agus gáis a fháil ón Rúis má leanann údaráis na Rúise de bheith ag bagairt ar na Ballstáit agus ag bagairt gníomhaíocht mhíleata i gcoinne thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir sa chomharsanacht;
   (g) ní mór don Aontas dul ar aghaidh freisin le heangacha leictreachais na mBallstát uile a shioncrónú go hiomlán le heangach shioncrónach mhór-roinn na hEorpa mar an fhreagairt fhadtéarmach is fearr ar fhadhb spleáchais na hEorpa ar an Rúis, agus ba cheart dó cur i gcoinne aon leathnú a dhéanfadh an Rúis ar earnáil an fhuinnimh núicléach i dtreo AE agus beart a ghlacadh chun nach ndíolfar leictreachais ar mhargadh AE ar leictreachas é arna tháirgeadh ag stáisiún núicléach Rosatom-built Astravets; agus trí thionscadail eile amach anseo, amhail Gléasra Cumhachta Núicléiche Mhuir Bhailt (NPP Baltiyskaya);
   (h) i gcomhréir le beartas fuinnimh agus leasanna fuinnimh AE, ní mór don Aontas straitéis shoiléir a dhréachtú agus a chur chun feidhme maidir leis an mbealach chun deireadh a chur lena spleáchas ar ghás agus ola na Rúise agus ar amhábhair eile (go háirithe iarann/cruach, alúmanam agus nicil), agus a neamhspleáchas fuinnimh féin a mhéadú, ar a laghad fad atá an tUachtarán Putin i gcumhacht; i ndáil leis an méid sin, ba cheart don Aontas seasamh le clár oibre uaillmhianach daingean glas agus ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht mhór gheopholaitiúil an pacáiste EGD a chur chun feidhme go pras, lena n-áirítear bearta amhail tionscnaimh AE maidir le sceitheadh carbóin agus tionscnaimh dhícharbónaithe agus tionscail hidrigine glasa a fhorbairt; ní mór don Aontas freisin bearta fisiciúla nua a chur chun feidhme láithreach, amhail cumais sreafa cúltreo agus bonneagar trasteorann breise idir na Ballstáit; thairis sin, ní mór don Aontas a sholáthar fuinnimh a éagsúlú, lena n-áirítear trí acmhainní nua a fhorbairt d’allmhairí gáis nádúrtha leachtaithe, trí na tionscnaimh aistrithe fuinnimh agus dícharbónaithe atá ag méadú go gasta agus a d’fhéadfadh an t-éileamh ar bhreoslaí iontaise a laghdú, rud a chuirfeadh deireadh le ceannasacht fuinnimh na Rúise ar mhór-roinn na hEorpa; ina fhianaise sin, ba cheart deireadh a chur láithreach le píblíne Nord Stream 2, plean a théann i gcoinne na dlúthpháirtíochta Eorpaí agus a d’fhéadfadh ceannas na Rúise a mhéadú agus cur le spleáchas AE ar ghás Rúiseach agus an Úcráin a nochtadh do naimhdeas na Rúise, agus níor cheart an phíblíne a chur in úsáid faoi na coinníollacha atá ag gabháil léi faoi láthair fiú amháin má chríochnaítear a tógáil;
   (i) ní mór don Aontas agus dá Bhallstáit dlús a chur le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, i bhfianaise go bhfuil sé beartaithe sa straitéis fuinnimh is déanaí ón Rúis do 2035 cur lena onnmhairithe gáis trí phíblínte i dtreo an iarthair;
  

Cur in aghaidh bhagairt na Rúise – trasnaíocht na Rúise i dtíortha AE agus i dtíortha Chomharsanacht an Oirthir a chomhrac

   (j) ní mór don Aontas leanúint de neamhspleáchas, de cheannasacht agus d’iomláine chríochach thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir a chosaint laistigh dá dteorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta agus ní mór dó cáineadh a dhéanamh ar an bpáirt dhíreach nó indíreach a ghlacann an Rúis i gcoinbhleachtaí armtha agus a méadú míleata laistigh de theorainneacha nó ar a teorainneacha le réigiún Chomhpháirtíocht an Oirthir, ar a forghabháil agus a hionghabháil ar an gCrimé agus ar a forghabháil de facto ar chodanna áirithe de Donetsk and Luhansk, agus ar a sáruithe ar chearta an duine agus ar an dlí idirnáisiúnta i gcríocha a ndearna sí forghabháil nó ionghabháil orthu, mar a léiríodh nuair a rinneadh an chéad leaschathaoirleach ar Mejlis Tatarach na Crimé, Nariman Celâl, agus ceathrar eile de cheannairí Tatarach na Crimé: Aziz agus Asan Akhtemov, Shevket Useinov agus Eldar Odamanov a choinneáil le déanaí; ba cheart don Aontas a shoiléiriú nach bhféadfar a bheartú go bhfillfear ar ‘ghnó mar is gnách’ go dtí go gcuirfidh an Rúis stop lena beartas ionsaitheach agus le cogaíocht hibrideach in aghaidh an Aontais, a Bhallstát agus thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, agus go ndéanfar sláine chríoch na Seoirsia, na Moldóive agus na hÚcráine a athbhunú laistigh dá dteorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta; dá bhrí sin, ba cheart don Aontas a áirithiú go bhfanfaidh smachtbhannaí i bhfeidhm go dtí go gcomhlíonfaidh an Rúis na coinníollacha faoi seach a ghabhann le deireadh a chur leis na smachtbhannaí sin agus ba cheart dó breathnú freisin ar shíneadh bliana a chur leo, in ionad na tréimhse 6 mhí atá i gceist faoi láthair;
   (k) ba cheart do AE rannchuidiú tuilleadh le forbairt fhormáid chomhairliúchán agus chomhordú Ardán idirnáisiúnta na Crimé, agus é d’aidhm leis sin deireadh a chur go síochánta le forghabháil shealadach Chónaidhm na Rúise ar Phoblacht Fhéinrialaitheach na Crimé agus ar chathair Sevastopol agus rialú na hÚcráine ar an gcríoch a athbhunú, agus lánurraim á tabhairt don dlí idirnáisiúnta;
   (l) ní mór don Aontas aitheantas a thabhairt do mhianta Eorpacha a thíortha comharsanachta agus diúltú do bheartas na Rúise maidir le réimsí tionchair; ina theannta sin, ba cheart don Aontas a aithint go bhfuil freagracht straitéiseach aige maidir le cobhsaíocht agus forbairt ina chomharsanacht, go háirithe i réigiún Chomhpháirtíocht an Oirthir, agus ba cheart go leanfadh sé de bheith ag éileamh go mbeadh an Rúis rannpháirteach ar bhealach cuiditheach i bPróiseas na Normainne agus go gcuirfidh sí a hoibleagáidí idirnáisiúnta chun feidhme, go háirithe faoi chomhaontuithe Mhionsc agus faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige; ba cheart don Aontas leanúint dá rannpháirtíocht, lena n-áirítear trí Bhallstáit ábhartha an Aontais atá rannpháirteach i bhFormáid na Normainne, i gcur chun feidhme chomhaontuithe Mhionsc ina n-iomláine agus féachaint ar na féidearthachtaí atá ann don chomhar trasatlantach i ndáil leis an ábhar sin; ina theannta sin, ba cheart don Aontas raon feidhme a smachtbhannaí a leathnú chun an cleachtas lena gcuirtear iallach ar dhaoine iarratas a dhéanamh ar phasanna agus eagrú toghchán neamhdhleathach sa Chrimé a chumhdach agus chun an praghas a íocann an Rúis as bac a chur ar chur chun feidhme chomhaontuithe Mhionsc agus ar chainteanna Formáid na Normainne a mhéadú; ba cheart don Aontas na bearta sin a chomhordú leis na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe, Ceanada, an tSeapáin agus comhpháirtithe eile chun a raon feidhme a leathnú nó chun a n-éifeachtacht a mhéadú;
   (m) ina theannta sin, ba cheart don Aontas bearta daingne a dhéanamh chun an Rúis a dhíspreagadh ó dhul timpeall ar smachtbhannaí reatha an Aontais; chun na críche sin, ba cheart don Aontas a rialacháin is infheidhme a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta chun iliomad bealaí éalaithe a dhúnadh chun smachtbhannaí a dhéanamh níos éifeachtúla agus ionas go mbeidh an Rúis ag íoc praghas níos airde i ndáiríre ar a gníomhaíocht ionsaitheach hibrideach;
   (n) caithfidh AE brú a chur ar Chónaidhm na Rúise forálacha uile chomhaontú sosa comhraic an 12 Lúnasa 2008, atá faoi stiúir ag an Aontas, a chomhlíonadh gan choinníoll, go háirithe an gealltanas a cuid fórsaí míleata uile a tharraingt amach ó na críocha de chuid na Seoirsia atá faoi fhorghabháil;
   (o) ba cheart do AE straitéis shoiléir nua a mholadh le haghaidh rannpháirtíocht fhadtéarmach do thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir chun srian a chur le hiompar athbhreithnitheach an Uachtaráin Putin i dtreo a chomharsana, chun athléimneacht institiúidí, gheilleagair agus shochaithe thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir a neartú agus a gcomhlachas polaitiúil agus a lánpháirtiú eacnamaíoch a threisiú, agus chun dlús a chur lena obair i dtreo rapprochement na dtíortha sin le AE;
   (p) ba cheart go mbeadh dlúthpháirtíocht AE le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir dírithe ar mhuinín in AE mar chomhpháirtí iontaofa maidir le saincheisteanna slándála a neartú, amhail trí pháirt níos mó a ghlacadh i réiteach coinbhleachtaí ar bhonn síochánta; ba cheart don Aontas a áirithiú go mbeidh gné slándála thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir léirithe mar is ceart i gCompás Straitéiseach AE agus ba cheart go bhféachfadh sé freisin le sraith comhaontuithe slándála a sheoladh – creataí le haghaidh infheistíocht agus cúnamh méadaithe sa tslándáil, san arm, san fhaisnéis agus sa chibearchomhar – le tíortha roghnaithe i gcomharsanacht an Aontais, amhail an Úcráin, an Mholdóiv agus an tSeoirsia, chun a n-athléimneacht a neartú; níor cheart do AE féachaint ar chomhordú slándála leis na tíortha sin trí mhéadú ECAT amháin, ach ba cheart dó a bheith uaillmhianach agus na dúshláin slándála ar an láthair á meas aige, agus, i gcomhar leis na comhpháirtithe idirnáisiúnta, machnamh a dhéanamh ar threalamh cosanta a chur ar fáil do thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir atá cairdiúil, i gcomhréir le hAirteagal 51 de Chairt na Náisiún Aontaithe; ba cheart don Aontas an comhar le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir a neartú freisin tríd an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint agus i réimsí amhail athléimneacht faisnéise, cibear-athléimneacht agus comhroinnt faisnéise, agus ba cheart dó dlús a chur le freachnaimh mhíleata chomhpháirteacha;
   (q) ba cheart don Aontas oibriú i gcomhar le ECAT agus gealltanais reatha i réigiún na Mara Duibhe a ghiaráil agus a leathnú agus go háirithe ba cheart dó dul i mbun breis rannpháirtíochta le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir trí chur chuige lán-sochaí chun a áirithiú go mbeidh réigiún na Mara Duibhe slán cobhsaí;
   (r) ba cheart an ról atá ag an gCreimil sna Balcáin Thiar a bheith ina cúis imní don Aontas freisin, lena n-áirítear an bhréagaisnéis a fhaigheann tacaíocht ón stát agus naisc pholaitiúla agus mhíleata a chothú leis na scothaicmí polaitiúla réigiúnacha; ba cheart don Aontas a bheith ar an eolas go bhfuil an cur isteach a rinne an Chreimil ar thoghcháin agus an tacaíocht a thug sí d’fhórsaí frithdhaonlathacha i réigiún na mBalcán Thiar fós ina shaincheist, go háirithe sna tíortha ar baill de ECAT iad freisin;
   (s) ní mór do AE freagairt freisin don fhíric go dtacaíonn an tUachtarán Putin go hoscailte le réimeas Lukashenka agus leis an gcos ar bolg crua i gcoinne mhuintir na Bealarúise agus go gcomhoibríonn sé le Lukashenka maidir le hionsaithe hibrideacha in aghaidh fórsaí daonlathacha na Bealarúise; dá bhrí sin, ní mór do AE a aithint go bhfuil an Chreimil ina bagairt dhíreach ar cheannasacht na Bealarúise agus ar a hiarrachtaí daonlathais, agus ní mór dó a shoiléiriú, má leanann an Rúis ar aghaidh leis an mbeartas atá aici faoi láthair maidir leis an mBealarúis, go mbeidh ar AE bearta diana srianta agus díspreagtha a thabhairt isteach, toisc go dtacaíonn AE leis an daonlathas sa Rúis trí dhaonlathas a chosaint sa Bhealarúis; ba cheart do AE rannpháirtíocht na Rúise i ngníomhaíochtaí hibreadacha réimeas Lukashenka i gcoinne AE a nochtadh, lena n-áirítear úsáid imirceach mar uirlis chun an tIarthar a dhíchobhsú, agus an Chreimil a thabhairt chun cuntais as na gníomhaíochtaí naimhdeacha agus barbartha sin;
   (t) ní mór don Aontas, más mian leis cabhrú i ndairíre le muintir na Rúise ar a bealach i dtreo an daonlathais, a theach féin a chur in ord ó thaobh cur isteach hibrideach agus cleachtais sciúrtha airgid na Creimile, a bhfuil tionchar acu ar scothaicmí polaitiúla agus gnó an Aontais;
   (u) ba cheart do AE agus dá Bhallstáit a shoiléiriú nach nglacfaidh siad le haon iarrachtaí chun an Bhealarúis a ionchorprú sa Rúis, toisc go ndéanfaí na hiarrachtaí sin i gcoinne thoil mhuintir na Bealarúise agus toisc gur ceannaire neamhdhlisteanach a dhéanfadh iad a chaibidliú;
   (v) ag tabhairt dá haire go ndéanann líon méadaitheach gníomhaithe idirnáisiúnta, an Rúis ina measc, straitéisí cogaíochta hibridí a chur chun feidhme, lena n-áirítear i gcoinne an Aontais agus a Bhallstát; á chur i bhfios go láidir go mbaineann nádúr atá go háirithe díchobhsaithe agus contúirteach leis na gníomhartha sin ós rud é go ndéantar doiléiriú leo idir cogadh agus síocháin, go ndéantar daonlathais a dhíchobhsú agus go gcruthaítear amhras leo i measc na spriocphobal; dá bhrí sin, i gcomhar le ECAT agus lena chomhpháirtithe – lena n-áirítear tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir a bhfuil taithí agus eolas uathúil acu ina leith sin – ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit an faireachán agus an anailís ar ghníomhaíochtaí cogaíochta hibridí na Rúise a neartú (lena n-áirítear feachtais bhréagaisnéise chúblála, cibear-ionsaithe, spiaireacht agus cur isteach ar thoghcháin); go háirithe, ba cheart dóibh a áirithiú go práinneach go n-úsáidfear acmhainní, foireann agus ionstraimí leordhóthanacha atá in ann bagairtí hibrideacha agus cur isteach de chuid na Rúise a shainaithint, a anailísiú, a chosc, a chomhrac agus a dhíothú; tá tábhacht ar leith ag baint leis an méid thuas maidir le hiarrachtaí chun an bonn a bhaint den tionscadal Eorpach, chun sochaithe daonlathacha a dheighilt agus a roinnt trí bhréagaisnéis, agus trí pháirtithe gluaiseachtaí agus ENRanna nó fórsaí deighilteoirí polaitiúla frith-dhaonlathacha, poblachtánacha, antoisceacha, radachacha na heite clé nó de chuid na heite deise den chuid is mó, ar fud na hEorpa a thacú agus a chistiú, lena n-áirítear sa chibearspás agus trí eagraíochtaí na meán sóisialta agus na méan amhail Russia Today agus Sputnik; tá freagracht mhorálta agus pholaitiúil ar pháirtithe polaitiúla in AE a bhaineann leas as acmhainní airgeadais arna gcur ar fáil ag Cónaidhm na Rúise dá dtoil féin mar mhalairt ar thacaíocht pholaitiúil agus ar chineálacha eile tacaíochta a chuireann an Pharlaimint agus eagraíochtaí eile ar fáil do bheartais na Rúise agus a bhfuil sé d’aidhm acu dochar a dhéanamh do leasanna agus do luachanna AE;
   (w) i ndáil leis sin, ní mór do AE straitéis srianta chomhordaithe iomlánaíoch a cheapadh, lena n-áirítear bearta chun a thírdhreach meán féin a chosaint agus faireachán córasach a dhéanamh ar ábhar a thairgeann soláthraithe meán agus idirlín na Rúise nó soláthraithe meán agus idirlín atá cleamhnaithe leis an Rúis (i Rúisis nó i dteanga ar bith eile), gan srian a chur ar shaoirsí an phreasa; mar chuid dá straitéis, ba cheart don Aontas an Rúis a ghairm gach uair a dhéanfaidh sí ionsaithe hibrideacha in aghaidh an Aontais agus na mBallstát, ba cheart dó cur leis an athléimneacht i gcoinne cibirionsaithe agus acmhainní Thascfhórsa StratCom an Oirthir a leathnú, toisc gur gá an bhréagaisnéis i spás AE a chumhdach freisin; ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit freagairtí níos láidre, níos comhordaithe agus níos comhréirí a chur chun feidhme chun dul i ngleic leis na hionsaithe sin, mar shampla trí thaidhleoirí de chuid na Rúise a dhíbirt ar leibhéal an Aontais mar fhreagairt ar dhíbirt taidhleoirí Ballstát aonair ag údaráis na Rúise;
   (x) ar deireadh, ba cheart do AE a áirithiú go gcuirfear chun feidhme go pras na tograí nua ó Choiste Speisialta Pharlaimint na hEorpa um Chur isteach Eachtrach i ngach Próiseas Daonlathach san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis;
  

Rannpháirtíocht agus idirphlé roghnaíoch leis an gCreimil chun aistriú na Rúise a ullmhú, lena n-áirítear comhar earnálach

   (y) ina rannpháirtíocht leis an Rúis, ba cheart don Aontas cur chuige déach a shaothrú: ar thaobh amháin, idirphlé roghnaíoch coinníollach le húdaráis na Creimile agus le rialtais réigiúnacha, agus ar an taobh eile rannpháirtíocht straitéiseach le sochaí shibhialta na Rúise, a bhfuil a dícheall á dhéanamh aici ar son an daonlathais sa Rúis, chomh maith le comhar neamhspleách le gníomhaithe réigiúnacha agus áitiúla; níor cheart, le straitéis an Aontais i leith na Rúise, go gcuirfí bac ar dhul i dteagmháil leis na húdaráis nuair atá sé chun leasa an Aontais agus nach mbaintear an bonn de ghealltanais an Aontais maidir le cearta an duine agus maidir le spriocanna an daonlathais, toisc go bhfuil sé fós tábhachtach don Aontas bealaí a aimsiú chun an teannas atá ann faoi láthair a laghdú trí bhearta a shainaithint chun trédhearcacht a mhéadú agus baol míthuisceana agus míléamha a laghdú;
   (z) go háirithe, ba cheart don Aontas leanúint den chomhar institiúideach leis an Rúis trí eagraíochtaí idirnáisiúnta agus conarthaí iltaobhacha amhail na Náisiúin Aontaithe, ESCE, an Chomhairle Artach nó Comhairle na hEorpa chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna réigiúnacha agus domhanda, a bheith rannpháirteach i ndáil leis an tsaincheist coinbhleachtaí a chosc agus a réiteach, agus leasanna coiteanna nó comhlántacha a chur chun cinn, mar shampla maidir le saincheisteanna comhshaoil agus maidir le aistriú glas na Rúise agus an Aontais araon, i ndáil leis an gConradh um Aerspás Oscailte, maidir le dí-armáil núicléach, laghdú arm agus rialú arm, maidir le saincheisteanna Artacha, maidir le cur chun feidhme an Phlean Chuimsithigh Chomhpháirtigh Gníomhaíochta (socrú núicléach na hIaráine), agus maidir leis an staid sa Mheánoirthear, san Libia agus san Afganastáin; ba cheart don Aontas úsáid a bhaint as a rannpháirtíocht roghnaitheach leis an Rúis maidir le saincheisteanna réigiúnacha agus domhanda chun an Rúis a dhaingniú go láidir sa chomhar iltaobhach agus san ord idirnáisiúnta riailbhunaithe, agus ar an gcaoi sin í a díspreagadh i dtaca leis an tslándáil agus an rathúnas a chur i mbaol, lena n-áirítear san Aontas agus i gcomharsanacht na hEorpa; go sonrach, ba cheart don Aontas úsáid a bhaint as CGE agus a chuspóirí aeráide chun oibriú leis an Rúis i dtreo a aistrithe ghlais, go háirithe chun dlús a chur leis an dícharbónú, astaíochtaí CO2 na Rúise a laghdú (a bhfuil méadú fós ag teacht orthu in ainneoin gur dhaingnigh sí Comhaontú Pháras), éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus úsáid foinsí inathnuaite fuinnimh a leathnú, a bhfuil acmhainneacht ollmhór sa Rúis ina leith; ina theannta sin, is féidir leis an Aontas cuidiú le feasacht a ardú faoin athrú aeráide, feasacht atá ag leathadh ar luas an-mhall ar fud na Rúise;
   (aa) ba cheart don Aontas, dá Bhallstáit agus don Rúis leanúint dá n-iarrachtaí chun comhar maith a áirithiú san Artach i gcomhthéacs an bheartais maidir le Diminsean an Tuaiscirt toisc go bhfuil sé ríthábhachtach go leanfaidh siad de bheith ag obair le chéile ar bhealach cuiditheach chun iarmhairtí an athraithe aeráide san Artach a chomhrac agus ionas nach mbeidh an réigiún ina fhoinse nua de theannas míleata;
   (ab) mar sin féin, níor cheart aon lamháltais maidir le luachanna a bheith mar thoradh ar chomhar i réimsí sonracha áirithe, agus níor cheart do AE neamhaird a dhéanamh riamh d’impleachtaí geostraitéiseacha agus leasanna a chomhpháirtithe; go deimhin, ní mór don Aontas a áirithiú go mbeidh aon teagmháil bhreise leis an gCreimil ag brath ar an ngealltanas a thug sí deireadh a chur leis an ionsaí baile i gcoinne a mhuintire féin, deireadh a chur leis an gcos ar bolg sistéamach ar an bhfreasúra agus ar imeaglú agus ar chéasadh na bpríosúnach polaitíochta, na dlíthe go léir nach bhfuil ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta a aisghairm nó a leasú, amhail na dlíthe maidir le ‘gníomhairí eachtracha’ agus eagraíochtaí antoisceacha nó neamh-inmhianaithe, mar a thugtar orthu, chun deireadh a chur le cos ar bolg ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta, go háirithe iúd siúd atá ag troid i gcoinne éilliú agus ag cosaint chearta an duine sa Rúis, agus deireadh a chur lena ionsaí seachtrach i gcoinne na dtíortha comharsanachta; mar chuid de sin, ní mór do AE a mheabhrú don Rúis go bhfuil daoine atá ag cur i gcoinne na bhfreasúraí polaitiúla in aghaidh a gealltanas idirnáisiúnta agus ní mór dó a áitiú go ndéanfar na breithiúna a dhípholaitiú agus an ceart chun triail chóir a fháil agus rochtain a fháil ar dhlíodóir a áirithiú; is é sin le rá, agus é ag iarraidh a bheith rannpháirteach leis an gCreimil, ní mór do AE línte dearga a bheith sainithe go soiléir, lena n-áirítear urraim iomlán do cheannasacht agus do shláine críche na dtíortha comhpháirtíochta, agus ní mór dó staonadh ó chomhar leis an Rúis a shaothrú ach amháin ar mhaithe le bealaí idirphlé a choinneáil ar oscailt; níor cheart do AE aon mhargadh mór a lorg leis an gCreimil má tá an Chreimil ag iarraidh a bheith ag gníomhú gan bhac sa Rúis agus ina limistéar leasanna pribhléide dearbhaithe (an Úcráin, an Bhealarúis, etc.); ní mór do AE a chur in iúl go soiléir nach ndéanfaidh sé leasanna tíortha eile a íobairt ar mhaithe le caidreamh níos fearr a bheith aige le Moscó;
   (ac) ina theannta sin, ba cheart don Aontas a áitiú ar Chónaidhm na Rúise aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna práinneacha a tharraing an comhphobal idirnáisiúnta anuas agus nochtadh críochnúil iomlán a dhéanamh láithreach don Eagraíocht um Thoirmeasc ar Airm Cheimiceacha maidir leis an gclár Novichok; ba cheart do AE freisin ról na Rúise i dturnamh eitilt MH17 in 2014 a cháineadh agus a iarraidh ar Chónaidhm na Rúise comhoibriú go hiomlán leis an imscrúdú ar mhórchoireanna, eachtraí agus tragóidí idirnáisiúnta, amhail turnamh eitilt MH17 de chuid Aerlínte na Malaeisia, chomh maith le teagmhais eile a tharla le déanaí a bhaineann le seirbhísí faisnéise na Rúise ar chríoch Bhallstáit AE agus thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, lena n-áirítear an Bhealarúis;
   (ad) ba cheart do AE athdhearbhú a dhéanamh ar a iarraidh ar údaráis na Rúise, a rinneadh go minic, raic agus boscaí dubha eitleán Tu-154 de chuid Rialtas na Polainne, a thuairteáil gar do Smolensk i mí Aibreáin 2010, a thabhairt ar ais don Pholainn;
  

Rannpháirtíocht chun tacú leis an daonlathas – cur i gcoinne le smachtbhannaí, rialuithe airgeadais agus imscrúduithe idirnáisiúnta

   (ae) ba cheart do AE a chomhar le SAM agus le comhpháirtithe eile atá ar aon intinn leo a neartú agus comhghuaillíocht a bhunú chun an daonlathas a chosaint ar fud an domhain agus sraith straitéisí um chosaint an daonlathais a mholadh, inar cheart go n-áireofaí gníomhaíochtaí comhpháirteacha maidir le smachtbhannaí, beartais chun sreafaí airgeadais aindleathacha a chomhrac, rialacha maidir le coinníollacht cúnaimh eacnamaíoch agus airgeadais, imscrúduithe idirnáisiúnta, agus clár oibre uaillmhianach chun tacú leis an tsaoirse agus leis an daonlathas, le gníomhaithe ar son chearta an duine agus le cosantóirí an daonlathais; ina theannta sin, ba cheart go ndéanfadh clár oibre AE frithchomthromaíocht ar iarrachtaí na Rúise agus na Síne chun an daonlathas a lagú ar fud an domhain agus chun an t-ord Eorpach a dhíchobhsú;
   (af) ba cheart don Aontas creat láraithe a bhunú chun sreafaí airgeadais aindleathacha a chomhrac, chun a chreat frithsciúrtha airgid a neartú tuilleadh agus chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme é ar bhealach comhsheasmhach, chun comhar méadaithe a éascú idir na húdaráis inniúla agus údarás de chuid an Aontais a bhunú le haghaidh rialuithe airgeadais chun feabhas a chur ar chosaint an Aontais agus a Bhallstát ar chleachtais aindleathacha airgeadais agus ar chur isteach ón Rúis agus ó réimis fhorlámhacha eile, atá á n-úsáid mar suaitheadh polaitiúil agus, dá bhrí sin, ar bagairt iad do shlándáil agus do chobhsaíocht na hEorpa;
   (ag) go háirithe, ní mór do AE machnamh a dhéanamh ar an Rúis a chur ar liosta de thíortha neamh-AE a bhfuil baol mór sciúrtha airgid ag baint leo, rud ba cheart a bheith ríthábhachtach chun smacht níos láidre a bheith ag an Aontas ar na sreafaí airgeadais amhrasacha uile a thagann ó réimeas na Rúise agus óna seachghníomhaithe; ina theannta sin, ba cheart do AE a chóras baincéireachta a neartú agus creat rialála a bhunú chun cur isteach airgeadais na Rúise ar phróisis dhaonlathacha AE agus na mBallstát a chomhrac, lena n-áirítear a straitéis maidir le monaplú acmhainní arna dhéanamh ag an scothaicme agus an teicníc chun státseirbhísigh ardleibhéil agus iarpholaiteoirí Eorpacha a chomhthoghadh; ba cheart go gcuirfeadh creat den sórt sin le trédhearcacht chistí scothaicme na Rúise a thaisctear nó a chaitear san Aontas agus cuidiú le freagairt do chisitiú páirtithe polaitiúla, gluaiseachtaí polaitiúla agus feachtais pholaitiúla ó ghníomhaithe Rúiseacha agus an cistiú sin a chosc, chomh maith le hinfheistíochtaí i mbonneagar agus i gcomhlachtaí straitéiseacha, lena n-áirítear ollscoileanna agus meithleacha machnaimh pholaitiúla, a d’fhéadfadh spleáchas earnálacha eacnamaíocha áirithe ar an Rúis a chruthú nó a threisiú agus ar féidir leo fónamh mar phointí iontrála do spiaireacht na Rúise agus do bhagairtí slándála; i ndáil leis sin, ba cheart do AE pionós a ghearradh freisin ar shócmhainní na Rúise a úsáidtear go díreach agus go hindíreach chun cur isteach ar a próisis dhaonlathacha, chomh maith le próisis dhaonlathacha na mBallstát agus thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir; ag an am céanna, ba cheart do rialtais náisiúnta agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta fiosrúcháin a dhéanamh ar oidhreacht fholaithe phríomhcheannairí agus olagarcaí na Rúise agus na figiúirí sin a phoibliú;
   (ah) ba cheart do AE modhanna dlíthiúla éifeachtacha a chruthú chun dul i ngleic leis an éilliú trasteorann agus le sciúradh airgid gaolmhar a luaithe is féidir, go háirithe nuair a bhaineann sé leis an éilliú agus cleachtais cistithe aindleathacha ón Rúis, agus an coigistiú neamh-chiontúbhunaithe a chur i bhfeidhm ar bhealach i bhfad níos leithne chun déileáil go héifeachtach le creachlathas na Creimile; i ndáil leis sin, níor cheart d’údaráis na Rúise na hacmhainní atá ar fáil chun an t-éilliú a chomhrac a bhaint d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa Rúis ná d’eagraíochtaí neamhrialtasacha go córasach; thairis sin, ba cheart do AE cur leis an gcumas sreafaí airgid a fhaightear go neamhdhleathach ón Rúis a nochtadh agus a stopadh agus an saibhreas agus na sócmhainní airgeadais ceilte atá ag uathlathaithe agus olagarcaí éillitheacha réimeas na Rúise sna Ballstáit a nochtadh; ba cheart d’institiúidí AE tuairisc a thabhairt go tréimhsiúil ar na cásanna sin ag éisteachtaí leathbhliantúla sa Pharlaimint maidir le staid an daonlathais sa Rúis; ba cheart go n-áireofaí ar na tuarascálacha sin ainmneacha na gcomhaltaí is tábhachtaí de lucht coimhdeachta an Uachtaráin Putin;
   (ai) cé go bhfuil an tAontas ag troid chun stop a chur le sreafaí aindleathacha airgid ón Rúis, ba cheart dó aird ar leith a thabhairt ar shreafaí airgeadais ón mBealarúis, ós rud é go bhfuil uathlathaithe agus oligarcaí éillitheacha idirnasctha; sna tuarascálacha speisialta ó institiúidí AE chuig an bParlaimint, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist maidir le cur isteach airgeadais ón Rúis sa Bhealarúis, lena n-áirítear in earnálacha straitéiseacha, agus ba cheart faisnéis a chur san áireamh iontu faoi shócmhainní lucht coimhdeachta agus olagarcaí éillitheacha Aliaksandr Lukashenka;
   (aj) ba cheart don Aontas aghaidh a thabhairt ar chúbláil faisnéise na Rúise agus ar a hiarrachtaí cur isteach ar phróisis dhaonlathacha ar leibhéal AE agus ina Bhallstáit trí na hionstraimí is gá a scrúdú agus a chur i bhfeidhm chun cur ina gcoinne agus chun dul i ngleic leo;
   (ak) i gcomhréir leis an bprionsabal ‘bíodh tús áite ag an daonlathas,’ ba cheart don Aontas ceanglas na coinníollachta a neartú ina chaidreamh leis an Rúis trí idirphlé nó comhaontú a shaothrú leis an Rúis maidir le bearta atá dírithe ar chearta an duine, saoirse na meán a chosaint agus saorthoghcháin a reáchtáil mar cheanglas níos láidre don idirphlé; ba cheart do AE agus a Bhallstáit athbhreithniú a dhéanamh freisin ar a dtionscadail maidir le tacaíocht infheistíochta agus comhar eacnamaíoch (amhail Nord Stream 2 agus na stáisiúin núicléacha a thóg Rosatom), agus ba cheart dóibh iarrachtaí a mhéadú chun srian a chur le hinfheistíochtaí straitéiseacha na Creimile, a thagann ó na Ballstáit go minic trí shreafaí airgeadais oligarcaí na Rúise agus cuideachtaí a bunaíodh chun cur isteach urchóideach na Rúise agus scaipeadh an éillithe san Aontas a mhaoiniú; i ndáil leis an méid sin, ba cheart do AE aird ar leith a thabhairt ar an gcóras dlíthiúil le haghaidh déshaoránachta agus a áitiú ar an mBulgáir agus ar Mhálta deireadh a chur lena scéimeanna ‘pas órga’; thairis sin, níor cheart do AE comhthionscadail idirbheartaíochta nó ghnó a chur chun feidhme gan dícheall cuí polaitiúil roimh ré maidir le trédhearcacht, éilliú agus impleachtaí polaitiúla, toisc nár cheart do na tionscadail sin an dlúthpháirtíocht i measc na mBallstát nó le comharsana AE a chur i mbaol, nár cheart go rachadh siad chun tairbhe do chórais éillithe sa Rúis nó in AE, agus nár cheart go mbeadh tionchar diúltach acu ar chearta an duine ná ar an gcomhshaol;
   (al) ag an am céanna, ba cheart do AE an prionsabal ‘bíodh tús áite ag an daonlathas’ a chur i bhfeidhm freisin agus athmheasúnú á dhéanamh aige ar na cláir tacaíochta airgeadais don Rúis agus ar infheistíochtaí sa Rúis, agus ba cheart go n-áireofaí leis sin, i measc bearta eile, athbhreithniú ar shainorduithe iasachtaithe institiúidí airgeadais AE; den mheon céanna, ba cheart do AE meastóireacht a dhéanamh ar a chomhar leis an Rúis i bhformáidí éagsúla beartais eachtraigh agus athbhreithniú a dhéanamh ar a mhéid atá an Rúis ag comhlíonadh a gealltanas do Chomhairle na hEorpa;
   (am) ba cheart do AE modhanna nua a chruthú le bheith níos éifeachtaí maidir lena éileamh go saorfaí príosúnaigh pholaitíochta; ba cheart do AE a éileamh go saorfadh údaráis na Rúise na daoine go léir atá i bpríosún go héagórach ar chúiseanna polaitiúla, lena n-áirítear Alexei Navalny, Alexei Pichugin, Yuri Dmitriev, agus na daoine eile go léir arna n-ainmniú ag Lárionad um Chearta an Duine ‘Memorial’ mar ‘phríosúnaigh pholaitíochta’ i gcomhréir leis na critéir a bhunaigh Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa i Rún 1900/2012; ní mór do AE gach deis a thapú chun aird údaráis na Rúise a tharraingt ar na sáruithe sin agus ar na sáruithe eile i réimse na saoirse cainte, go háirithe maidir le ciapadh agus ionchúiseamh gníomhaithe polaitiúla agus gníomhaithe na sochaí sibhialta, iriseoirí agus cosantóirí chearta an duine sa Rúis agus maidir le hionsaithe fisiciúla ina gcoinne; ba cheart go n-éileodh AE go láidir go gcuirfí stop leis na sáruithe sin agus go ndéanfaí imscrúdú orthu agus go n-áiteodh sé ar an Rúis iad siúd atá freagrach a thabhairt os comhair na cúirte;
   (an) ní mór d’institiúidí AE tuairisciú go rialta in éisteachtaí na Parlaiminte maidir le staid na bpríosúnach polaitíochta sa Rúis, dlúththeagmháil a dhéanamh le heasaontaigh Rúiseacha, eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, cosantóirí chearta an duine agus eagraíochtaí meán neamhspleácha agus tacaíocht airgeadais a fheabhsú dóibh agus a bheith ar an eolas i gcónaí faoi ainmneacha agus coinníollacha príosúnachta na ngníomhaithe polaitiúla sa Rúis; ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit staonadh ó dhíbirt agus ó eiseachadadh freasúraí polaitiúla agus iarrthóirí tearmainn chuig an Rúis a cheadú nó a chumasú, i gcás ina mbeadh a mbeatha nó a sláine choirp i mbaol; thairis sin, ba cheart do AE, i gcás inarb iomchuí, eisiúint víosaí éigeandála a éascú agus dídean shealadach a chur ar fáil ina Bhallstáit;
   (ao) ina theannta sin, ba cheart do AE dlúthfhaireachán a dhéanamh ar staid chearta an duine sa Rúis, lena n-áirítear trí fhaireachán a bheith á dhéanamh ar chásanna cúirte eagraíochtaí na sochaí sibhialta, polaiteoirí agus gníomhaithe freasúra ag Toscaireacht AE chuig na Rúise agus ag ambasáidí na mBallstát; ba cheart don Aontas an Córas Smachtbhannaí Domhanda AE um Chearta an Duine a leathnú freisin agus ba cheart dó é a chur i bhfeidhm maidir le sáruithe ar chearta an duine a dhéantar i ngach críoch ina bhfuil coinbhleachtaí calctha nó i réigiúin de thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir atá faoi fhorghabháil neamhdhleathach; ag an am céanna, ba cheart do AE a thiomantas do phríomhshruthú inscne i ngach gníomhaíocht sheachtrach a chur chun feidhme agus ba cheart dó tacú le cearta bunúsacha an duine, lena n-áirítear tríd an bhforéigean inscnebhunaithe, an ciníochas, an tseineafóibe, coireanna fuatha, brúidiúlacht na bpóilíní agus cineálacha eile idirdhealaithe a chomhrac agus trí thacú le comhionannas inscne, cearta na mban, cearta LADTI+ agus cearta mionlaigh sa Rúis; ba cheart do AE, nuair is féidir, cabhrú le cónaitheoirí sa Rúis atá faoi chois, go háirithe iad siúd a bhfuil idirdhealú á dhéanamh orthu bunaithe ar aois, reiligiún, cine, eitneacht, grúpa teanga nó sóisialta, gnéaschlaonadh, léiriú inscne, féiniúlacht inscne, saintréithe gnéis, nó ar aon fhoras eile; ba cheart do AE teagmháil a dhéanamh leis an Rúis freisin maidir leis an gcaoi a gcaitear le cosantóirí chearta na mban, maidir le hionadaíocht na mban sa pholaitíocht agus sa riarachán poiblí, maidir le deiseanna na mban i margadh an tsaothair, agus maidir le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe sa Rúis; ba cheart don Aontas géarleanúint, coinneáil threallach agus céasadh daoine LADTI+ in go leor codanna de Chónaidhm na Rúise a cháineadh tuilleadh, ba cheart dó a chur i bhfios go láidir go bhfuil gá i gcónaí le himscrúduithe agus a iarraidh go saorfaí láithreach gach príosúnach i staideanna den sórt sin, go háirithe sa tSeisnia; ba cheart don Aontas béim a leagan freisin ar úsáid leanúnach an toirmisc ar ‘bholscaireacht aerach’ ag Rialtas na Rúise chun údar a thabhairt le hionchúisimh choiriúla; ba cheart do AE, le tacaíocht ó na Ballstáit, nósanna imeachta maidir le hiarratais ar thearmann a shimpliú do na híospartaigh sin i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta;
   (ap) ba cheart don Aontas méadú a dhéanamh ar a chumas smachtbhannaí a ullmhú agus a ghlacadh i gcoinne údaráis na Rúise, olagarcaí na Rúise, lucht leanúna Uachtarán Putin, agus baill dá dteaghlaigh as sáruithe ar chearta an duine nó as fórsaí daonlathacha, mionlaigh agus grúpaí reiligiúnacha agus LGBTI+ sa Rúis a chur faoi chois go córasach; chuige sin, ba cheart dó a chinnteoireacht a lárú trí ghlacadh smachtbhannaí a bheith uathoibríoch i gcásanna sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine agus machnamh a dhéanamh ar riail vótála trí thromlach cáilithe a thabhairt isteach sa Chomhairle i gcás sáruithe eile ar chearta an duine; ba cheart do AE córas smachtbhannaí frithéillithe AE a ghlacadh go práinneach freisin, b’fhéidir trí shampla chóras Domhanda Smachtbhannaí FrithÉillithe na Ríochta Aontaithe a leanúint, chun Córas Domhanda Smachtbhannaí an Aontais i ndáil le Cearta an Duine atá ann faoi láthair a chomhlánú agus, i gcás ina mbeidh tuilleadh géaraithe ann, ba cheart dó breithniú a dhéanamh freisin ar smachtbhannaí lena ndíreofar ar mhaoiniú seirbhísí faisnéise agus ar mhaoiniú fórsaí míleata, agus ar earnáil na hola agus an gháis; i gcás ina dtarlódh sé sin, ba cheart do AE sásra nua smachtbhannaí a ullmhú lena spreagfaí, dá leanfaí de ghníomhartha naimhdeacha arna ndéanamh ag Cónaidhm na Rúise, laghdú de chéatadán áirithe ar allmhairí fuinnimh ar leibhéal AE ó sholáthraithe atá bunaithe sa Rúis agus lena gcabhrófaí, ag an am céanna, leis na Ballstáit an bhearna a líonadh trí bhearta atá comhsheasmhach le EGD; á chur i bhfáth gur cheart an laghdú ar allmhairí fuinnimh a mhéadú go huathoibríoch faoin gcéatadán céanna ar bhonn bliantúil go dtí go ndéanfaidh Cónaidhm na Rúise a gníomhartha naimhdeacha a aisiompú;
   (aq) ba cheart do AE dul i mbun comhairliúcháin le ENRanna chun faisnéis úsáideach a bhailiú dá bheartas smachtbhannaí ionas gur féidir leis na heagraíochtaí sin cabhrú leis chun cásanna a ullmhú agus a imscrúdú ar bhealach cuimsitheach; ag moladh do na Ballstáit feabhas a chur ar an gcomhar frithfhaisnéise agus ar chomhroinnt faisnéise gan mhoill d’fhonn líonraí folaitheacha na Rúise in AE a nochtadh agus a chomhrac;
   (ar) ba cheart do AE tús a chur le himscrúduithe idirnáisiúnta ar choireanna a rinneadh faoi réimeas an Uachtaráin Putin, i gcoinne mhuintir na Rúise agus ar choireanna a rinneadh faoi réimeas an Uasail Lukashenko, sa Bhealarúis agus rannchuidiú leis na himscrúduithe sin, trí ardán chun dul i ngleic leis an tsaoirse ó phionós agus trí mhol dlí agus cirt AE; i gcomhthéacs na n-imscrúduithe sin, ba cheart do AE tascfhórsa comhairleoirí a chur ar bun chun cabhrú le himscrúduithe náisiúnta agus idirnáisiúnta, trialacha agus le binsí AE a chur ar bun, agus tuairisciú go tréimhsiúil do Pharlaimint na hEorpa maidir le staid na saoirse polaitiúla sa Rúis;
   (as) thairis sin, ba cheart do AE spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí i ndlínsí náisiúnta agus idirnáisiúnta chun imeachtaí coiriúla a thionscnamh chun grúpaí míleata agus paraimíleata na Rúise a thabhairt chun cuntais as sáruithe agus coireanna, lena n-áirítear coireanna cogaidh, a dhéantar i gcoinne sibhialtaigh le linn oibríochtaí i dtíortha iomadúla, amhail an tSiria, Poblacht na hAfraice Láir agus an Libia;
   (at) ba cheart do AE freisin imscrúdú neamhspleách agus neamhchlaonta a éileamh maidir le feallmharú cheannaire an fhreasúra, Boris Nemtsov, agus déantóirí na coire a thabhairt os comhair na cúirte, i gcomhréir leis na moltaí ó ESCE agus ó Chomhairle na hEorpa;
   (au) thairis sin, ba cheart do AE smachtbhannaí gan údar i gcoinne oifigigh AE a cháineadh go láidir agus a iarraidh ar údaráis na Rúise iad a tharraingt siar gan mhoill;
   (av) ní foláir do AE a bheith ullamh gan aitheantas a thabhairt do Pharlaimint na Rúise agus a mharana a dhéanamh i leith iarraidh a dhéanamh go gcuirfear an Rúis ar fionraí ó eagraíochtaí idirnáisiúnta ag a bhfuil tionóil pharlaiminteacha, go háirithe Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa, má aithnítear go bhfuil toghcháin pharlaiminteacha 2021 sa Rúis calaoiseach agus go ndearnadh sárú leo ar phrionsabail an daonlathais agus ar an dlí idirnáisiúnta; anuas air sin, ba cheart do AE cáineadh a dhéanamh ar aon iarracht leis an Uachtarán Putin, fanacht in oifig tar éis dheireadh a shainordaithe uachtaránachta reatha agus deiridh an 7 Bealtaine 2024, ar bhonn leasuithe bunreachtúla 2020, a mheas Parlaimint na hEorpa mar bheith ‘achtaithe go mídhleathach’;
   (aw) ba cheart do AE a iarraidh ar Rialtas agus ar Dhúma Stáit na Rúise athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil do thoghcháin, lena n-áirítear breathnóireacht toghcháin, chun iolrachas agus saorthoghcháin chóra a éascú de réir caighdeáin idirnáisiúnta agus chun machaire comhréidh a chruthú d’iarrthóirí freasúra;
   (ax) ag an am céanna, ba cheart do na Ballstáit gach beart is féidir a dhéanamh chun a gcuid saoránach a chosc ó ghníomhú mar bhreathnóirí idirnáisiúnta le linn thoghcháin pharlaiminteacha 2021 sa Chrimé atá faoi fhorghabháil, ar toghcháin iad atá á n-eagrú go neamhdhleathach ag an Rúis; sa chomhthéacs sin, ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus do na parlaimintí náisiúnta gach gníomhaíocht a bhféadfaí a mhaíomh gur breathnóireacht idirnáisiúnta iad a sheachaint, agus smachtbhannaí a thabhairt isteach ina leith; ina theannta sin, ba cheart do AE eagrú neamhdhleathach na dtoghchán sin agus toghchán eile de pháirt na Rúise sa Chrimé atá faoi fhorghabháil a cháineadh agus diúltú aitheantas a thabhairt dóibh, agus sna limistéir Donetsk agus Luhansk atá faoi fhorghabháil;
  

Rannpháirtíocht chun tacú leis an daonlathas – tacú le sochaí atá ar son an daonlathais sa Rúis

   (ay) ba cheart do AE a thoil a chur in iúl chun feabhas a chur ar a chaidreamh le muintir Chónaidhm na Rúise trí ‘Aitheasc do mhuintir na Rúise’ a ghlacadh agus a fhoilsiú;
   (az) ba cheart do AE forbairtí éagsúla a d’fhéadfadh tarlú sa chaidreamh idir AE agus an Rúis agus sa Rúis a chur i gcuntas; ba cheart, go háirithe, go mbeadh fís agus straitéis ag AE maidir lena mbeidh i ndán don chaidreamh idir AE agus an Rúis, ar tír í a bheidh saor, rathúil, síochánta agus daonlathach, a bheidh lántiomanta don dlí idirnáisiúnta, dá oibleagáidí idirnáisiúnta agus dá phrionsabail maidir le dea-chaidreamh comharsanachta; ba cheart go n-áireofaí le straitéis den sórt sin tairiscint leathan lena mbeidh coinníollacha agus dreasachtaí amhail léirscaoileadh víosaí, cláir infheistíochta saorthrádála agus cláir nuachóirithe, agus comhpháirtíocht straitéiseach lena ndíreofar, i measc nithe eile, ar chobhsaíocht na mór-roinne a áirithiú agus ar lánurraim a thabhairt dá teorainneacha idirnáisiúnta; ba cheart do AE freisin na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann a chur in iúl, ar buntáistí iad a bhfuil sé toilteanach a thairiscint mar chúiteamh ar aistriú daonlathach na Rúise go córas rialachais daonlathach a bheidh comhoibritheach agus lánfheidhme, lena n-urramófar cearta an duine, saoirsí bunúsacha, an dlí idirnáisiúnta agus an t-ord riailbhunaithe idirnáisiúnta, mar aon le hathrú bunúsach ar a beartas eachtrach reatha agus ar a hiompraíocht idirnáisiúnta;
   (ba) ba cheart do AE tacú le sochaí shibhialta na Rúise agus teagmhálacha duine le duine a chothú idir AE agus saoránaigh na Rúise, go háirithe ós rud é gurb iad saoránaigh na Rúise na faighteoirí víosaí Schengen is mó ar domhan, ar víosa il-iontrála agus víosaí ilbhliantúla iad a bhformhór; ba cheart dó, dá bhrí sin, a mharana a dhéanamh ar tháillí agus bacainní víosa a laghdú do shaoránaigh na Rúise agus feachtas éifeachtach faisnéise a reáchtáil chun a léiriú go bhfáiltíonn AE roimh mhuintir na Rúise; ba cheart do AE a chláir malartaithe scoile, ollscoile, eolaíochta agus chultúrtha leis an Rúis a leathnú, agus machnamh a dhéanamh ar chúrsaí oiliúna agus deiseanna earcaíochta díreacha a thairiscint d’oibrithe ardoilte agus d’oibrithe ar bheagán oiliúna araon ón Rúis; ní foláir do AE roghanna eile a chruthú agus a leathnú chun go mbeidh inimircigh ón Rúis atá spreagtha go polaitiúil in ann maireachtáil in AE faoi choinníollacha atá sábháilte agus cinnte go dlíthiúil; thairis sin, ba cheart do AE méadú substaintiúil a dhéanamh ar a chúnamh airgeadais agus teicniúil do cheardchumainn, d’eagraíochtaí neamhspleácha na meán, d’eagraíochtaí neamhrialtasacha agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus do bhearta fothaithe acmhainneachta na hearnála sibhialta sa Rúis; anuas air sin, ba cheart do AE tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir staidéir dhaonna in ollscoileanna AE, lena n-ullmhófaí daoine ón Rúis, agus mic léinn go háirithe, chun bheith rannpháirteach in aistriú daonlathach a dtíre;
   (bb) ba cheart do AE liosta cuimsitheach a ghlacadh de na hionstraimí uile atá ar fáil chun dul i mbun teagmhála leis an tsochaí dhaonlathach sa Rúis, ina bhféadfaí tograí a bheith san áireamh ann arna dtarraingt suas ag go leor d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa Rúis;
   (bc) ba cheart do AE aghaidh a thabhairt ar fheachtais bholscaireachta agus bhréagaisnéise Rúisise réimeas an Uachtaráin Putin in AE, i dtíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir agus sa Rúis féin, trí thacaíocht a thabhairt agus neartú a dhéanamh ar iriseoirí neamhspleácha agus eagraíochtaí neamhspleácha na meán a thugann rogha mhalartach ar bhréagaisnéis na Creimile, agus tacaíocht a thabhairt do bhunú Theilifís na Rúise Saoire a bheadh á craoladh 24/7; ba cheart don Aontas tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’eagraíochtaí neamhspleácha na meán, d’iriseoirí neamhspleácha agus do bhlagálaithe neamhspleácha sa Rúis ar mhaithe le foinsí agus bealaí malartacha nach bhfuil á rialú ag an gCreimil a neartú;
   (bd) ní foláir do AE cur i gcoinne an bhrú atá ar eagraíochtaí neamhspleácha na meán, lena n-áirítear trí chiste daonlathach AE maidir leis na meáin a chur ar bun chun tacú le heagraíochtaí neamhspleácha na meán ar fud na cruinne, lena n-áirítear sa Rúis; ní foláir do AE tuilleadh a dhéanamh freisin chun tacú le hiriseoirí neamhspleácha agus le heagraíochtaí neamhspleácha na meán a thugann rogha mhalartach ar bhréagaisnéis na Creimile, nach féidir leis an Rúis a bheith daonlathach, rathúil ná saor dá n-uireasa; ina leith sin, ba cheart do AE tacú le heagraíochtaí neamhspleácha na meán, amhail Meduza agus Radio Free Europe/Radio Liberty, i bhfianaise dhlíthe dochraideachada agus neamhphraiticiúla an ghníomhaire eachtraigh, mar a thugtar orthu, a d’achtaigh údaráis na Rúise chun saoirse cainte agus iriseoireacht neamhspleách a chur faoi chois;
   (be) ba cheart do Thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus an Rúis an cúram a ghlacadh uirthi féin daoine is díol spéise agus a bhfuil ról ceannasach acu i sochaí na Rúise a shainaithint, ar daoine iad a bheadh oscailte d’idirphlé cuiditheach agus gan bhriseadh a bhunú agus sceideal a chur ar bun le haghaidh teagmháil phoiblí le sochaí shibhialta na Rúise, le hollscoileanna, le mórinstitiúidí eolaíocha agus cultúrtha, le ENRanna, le gluaiseachtaí polaitiúla agus le ciorcail ealaíne agus intleachta;
   (bf) ní mór do AE a chur san áireamh go bhfuil borradh mór tagtha faoi fhormheas Joseph Stalin i measc dhaonra na Rúise, arb ionann é agus an leibhéal is airde dá raibh air riamh le linn ré Vladimir Putin, agus go measann 70% den tsochaí go raibh ról dearfach ag Stalin i stair na Rúise; ba cheart do AE a aithint gur tharla sé sin mar thoradh ar bheartas Putin i dtaca le ‘Stailíniú na hollchomhfhiosachta’ agus ar chos ar bolg ar staraithe neamhspleácha; ní mór do AE a áitiú go n-osclófaí cartlanna Sóivéadacha do scoláirí agus do thaighdeoirí agus go ndéanfaí sonraí maidir le gníomhartha cinedhíothacha na Stailíneach i gcoinne na Rúiseach agus náisiún eile an Aontais Shóivéadaigh agus a stát spleách a chur ar fáil go poiblí, lena n-áirítear comhaid a bhaineann le hoibríocht mhíleata gabhála Augustów;
   (bg) tá sé dearbhaithe ag na Náisiúin Aontaithe gur ceart an duine é rochtain ar idirlíon agus i ndáil leis sin ba cheart do AE cáineadh a dhéanamh ar iarrachtaí na Creimile chun muintir na Rúise a bhlocáil, a rialú, cinsireacht a dhéanamh orthu, agus fiú iad a aonrú i dtaca le rochtain ar an idirlíon; ní mór do AE a iarraidh ar chuideachtaí domhanda TF na hiarrachtaí neamhdhaonlathacha sin a chur san áireamh agus machnamh á dhéanamh ar oibríochtaí i margadh na Rúise;
   (bh) ar deireadh, ba cheart do AE creat dlíthiúil ceangailteach a bhunú lena gcuirfí ar a chumas freagairt go láidir d’fheachtais atá dírithe ar an mbonn a bhaint ón daonlathas nó ón smacht reachta, lena n-áirítear trí ghníomhaíocht spriocdhírithe i gcoinne na ndaoine sin atá freagrach as na feachtais sin; ba cheart do AE freisin straitéisí éifeachtacha a fhorbairt i réimse an bheartais dhigitigh chun úsáid a bhaint as caighdeáin theicneolaíocha agus as an idirlíon oscailte chun tacú le spásanna saora agus chun teicneolaíochtaí leatromacha a shrianadh; ba cheart do AE, dá bhrí sin, tacú le teicneolaíochtaí foinse oscailte, seirbhísí do chumarsáid shlán, ardáin dhíláraithe agus le hardáin nua ísealtairsí agus tarraingteacha na meán sóisialta atá cosanta ó thaobh príobháideachta de do dhaonra na Rúise, agus lena leathnófar ag an am céanna caighdeáin theicneolaíocha dhomhanda a bhaineann le príobháideacht, lena gcruthófar caighdeáin eiticiúla agus dhlíthiúla a mbeidh éifeacht chomharthaíochta acu chun cosaint na gceart bunúsach a chur chun cinn, lena n-oibreofar i dtreo toirmeasc idirnáisiúnta ar theicneolaíochtaí ollfhaireachais agus ar chórais scórála shóisialta ionracha, agus á áitiú go gcuirfear toirmeasc ar chórais arm uathrialacha;
  

Rannpháirtíocht chun tacú le muintir agus daonlathas na Rúise – rathúlacht EaP mar inspioráid do mhuintir na Rúise

   (bi) ba cheart do AE leanúint d’fheabhas a chur ar EaP leis an gcuspóir an daonlathas, an smacht reachta, na saoirsí bunúsacha, cearta an duine, an comhar réigiúnach agus dea-chaidreamh comharsanachta a chur chun cinn; go háirithe, d’fhéadfadh AE straitéis fheabhsaithe um chomhar a mholadh sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa atá beartaithe chun ullmhú do mhóiminteam nua lánpháirtiú na hEorpa i gComharsanacht an Oirthir de chuid AE agus chun tacú leis an bhforbairt rathúil ar thíortha EaP atá dírithe ar AE, rud a bheadh ina dhea-eiseamláir agus a spreagfadh muintir na Rúise chun tacú leis an daonlathas; ba cheart, dá réir sin, do AE peirspictíocht réalaíoch a choimeád i leith bhallraíocht thíortha EaP in AE, agus iad a choinneáil inspreagtha, ar an gcaoi sin, chun tuilleadh athchóirithe a chur i gcrích;
   (bj) ba cheart do AE leanúint de thacaíocht a thabhairt don Úcráin, don tSeoirsia, don Mholdóiv, don Airméin, don Asarbaiseáin agus don Bhealarúis critéir pholaitiúla, dhaonlathacha, shóisialta agus dhlíthiúla AE a chomhlíonadh ar a bhfuil Conarthaí AE agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh bunaithe;
   (bk) i ndeireadh na dála, ba cheart do AE iarracht a dhéanamh i leith straitéis níos uaillmhianaí a bheith ann do lánpháirtiú thíortha EaP a bhfuil comhaontú comhlachais acu le AE; ar an gcaoi sin, tabharfaidh AE spreagadh do thíortha EaP atá bainteach le AE, athchóirithe AE a chur i gcrích, lena n-áirítear trí shamhail a chur ar fáil dóibh atá bunaithe ar an múnla ‘gach ní, seachas na hinstitiúidí’, lena dtugtar dóibh na tairbhí iomlána a bhaineann le lánpháirtiú AE, amhail rochtain ar chomhbheartais AE, acmhainní airgeadais AE agus dlínse AE, agus an deis a bheith ann dóibh i gcónaí ballraíocht in AE a bhaint amach sa todhchaí;

2.  á threorú dá hUachtarán an moladh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, chuig rialtais agus parlaimintí thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir agus thíortha G7, chuig Comhairle na hEorpa, chuig an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, agus chuig Uachtarán, Rialtas agus Parlaimint Chónaidhm na Rúise.

(1) IO C 234, 28.6.2016, lch. 14.
(2) IO C 407, 4.11.2016, lch. 74.
(3) IO C 263, 25.7.2018, lch. 109.
(4) IO C 28, 27.1.2020, lch. 97.
(5) IO C 224, 27.6.2018, lch. 58.
(6) IO C 23, 21.1.2021, lch. 7.
(7) IO C 171, 6.5.2021, lch. 25.
(8) IO C 255, 29.6.2021, lch. 54.
(9) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0232.
(10) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0018.
(11) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0159.
(12) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0291.

An nuashonrú is déanaí: 12 Eanáir 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais