Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0137(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0262/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0262/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0384

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 54k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
P9_TA(2021)0384A9-0262/2021

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2021)0282 – C9-0205/2021 – 2021/0137(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2021)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0205/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0262/2021),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, καθώς και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, υψηλού επιπέδου απασχόλησης, συλλογικών διαπραγματεύσεων, αξιοπρεπών μισθών, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, δηλαδή σε παιδιά, άτομα με αναπηρίες, μόνους γονείς, εθνικές μειονότητες, όπως Ρομά, άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και ηλικιωμένους, με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελεί το εργαλείο παρακολούθησης, ενώ προβλέπει στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Κατά την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που αποτελεί το εργαλείο παρακολούθησης, ενώ προβλέπει στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως την ισότητα των φύλων. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και εύρωστων συστημάτων πρόνοιας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών και την επένδυση στους νέους, καθώς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών και τη μείωση της φτώχειας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προβλεφθεί ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στην τηλεργασία, το δικαίωμα αποσύνδεσης, τη γονική άδεια και την άδεια για την παροχή φροντίδας, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες, ένα γενικό νομικό πλαίσιο για την υπεργολαβία, με αυξημένη διαφάνεια και συστάσεις σχετικά με την ευθύνη, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια και την ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία, η οικονομία των πλατφορμών και η δημογραφική αλλαγή θα μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, βάσει των αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την παραγωγικότητα, τις ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα πρέπει συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία.
(6)  Η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία, η οικονομία των πλατφορμών και η δημογραφική αλλαγή μετασχηματίζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες. Ενώ η τηλεργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιτρέποντας σε ομάδες εργαζομένων που προηγουμένως αποκλείονταν να έχουν πρόσβαση στις αγορές εργασίας, ενέχει επίσης τον κίνδυνο να αμβλυνθούν τα όρια μεταξύ του χρόνου εργασίας και του προσωπικού χρόνου, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αυτών παραγόντων και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων, βάσει των αναγκών, αναγνωρίζοντας τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των συναφών πολιτικών των κρατών μελών. Η πρόκληση αυτή απαιτεί μια συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής που εμπλέκει κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την παραγωγικότητα, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την ανοδική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την άσκηση δημοσιονομικής και κοινωνικής ευθύνης. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα πρέπει συνδυάζονται μέτρα σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση και θα λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την απασχόληση και την κοινωνία. Σε συνέχεια της δήλωσης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενόψει της κρίσης COVID-19, της 23ης Μαρτίου 2020, με την οποία ανακοινώθηκε προσωρινή παρέκκλιση από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (γενική ρήτρα διαφυγής), και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2021 με τίτλο «Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών το 2021: αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, στήριξη της ανάκαμψης και εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας», στην οποία αναφέρεται ότι η γενική ρήτρα διαφυγής θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το 2022 και αναμενόταν να απενεργοποιηθεί το 2023, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η γενική ρήτρα διαφυγής για τη στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή στερούνται ρευστότητας, ιδίως των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των μισθών και των συνθηκών εργασίας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ο δυνητικός κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά, ο οποίος προκαλείται από την παράταση, καθώς και οι πιθανές κοινωνικές αρνητικές συνέπειες της απενεργοποίησής της, που αναμενόταν το 2023, θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ των προτέρων.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στις 8 Μαΐου 2021 οι ηγέτες της ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο(20) αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ενισχύσει την πορεία της Ένωσης προς μια ψηφιακή, πράσινη και δίκαιη μετάβαση και θα συμβάλει στην επίτευξη ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Τόνισαν ότι η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρουσίασε η Επιτροπή παρείχε χρήσιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή του πυλώνα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Εξέφρασαν ικανοποίηση για τους νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την απασχόληση (το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται), τις δεξιότητες (το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο) και τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων παιδιών) και τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου για την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο του συντονισμού πολιτικής εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, επεσήμαναν ότι, καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την πανδημία COVID-19, προτεραιότητα θα είναι η μετάβαση από την προστασία στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, και τόνισαν ότι η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, τα κράτη μέλη τόνισαν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται στενά, αλλά και σε υψηλότατο επίπεδο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2030.
(8)  Στις 8 Μαΐου 2021 οι ηγέτες της ΕΕ στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο20 αναγνώρισαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του θα ενισχύσει την πορεία της Ένωσης προς μια ψηφιακή, πράσινη και δίκαιη μετάβαση και θα συμβάλει στην επίτευξη ανοδικής κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Τόνισαν ότι η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονται στο επίκεντρο μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που παρουσίασε η Επιτροπή παρείχε χρήσιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή του πυλώνα, μεταξύ άλλων, στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Εξέφρασαν ικανοποίηση για τους νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την απασχόληση (το 78 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται), τις δεξιότητες (το 60 % όλων των ενηλίκων θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο) και τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων πέντε εκατομμυρίων παιδιών) και τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου για την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο του συντονισμού πολιτικής εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, επεσήμαναν ότι, καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την πανδημία COVID-19, προτεραιότητα θα είναι η μετάβαση από την προστασία στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, και τόνισαν ότι η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, τα κράτη μέλη τόνισαν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται στενά, αλλά και σε υψηλότατο επίπεδο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2030. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δίκαιη κινητικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων και αξιώσεων μέσω της καλύτερης προστασίας των μετακινούμενων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και εποχικών εργαζομένων, των αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων εργασίας και της εισαγωγής αποτελεσματικών ψηφιακών λύσεων.
__________________
__________________
20 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δήλωση του Πόρτο της 8ης Μαΐου 2021.
20 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δήλωση του Πόρτο της 8ης Μαΐου 2021.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η έλλειψη στέγης είναι μία από τις πιο ακραίες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς και την πρόσβασή τους στην απασχόληση και σε άλλες οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο Ένωσης συμφώνησαν να δρομολογήσουν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Με απώτερο στόχο την εξάλειψη της έως το 2030, δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν την αρχή «προτεραιότητα στη στέγαση», προωθώντας την πρόληψη της έλλειψης στέγης και παρέχοντας πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και υπηρεσίες υποστήριξης για τους αστέγους, θέτοντας παράλληλα σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα πολιτικής, με επαρκή εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών αναπροσαρμογής των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων μισθών που θα επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν την αναγκαία ευκαιρία για ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τη δημόσια υγεία και ένταξη και τα πραγματικά εισοδήματα. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μετριάζονται οι κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και ότι οι μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες. Θα πρέπει δε να συνεχιστεί η ενίσχυση της ανάκαμψης και των προσπαθειών για μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και την οικονομία. Απαιτείται ένα συνεκτικό σύνολο ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνει κίνητρα για προσωρινή πρόσληψη και για μετάβαση, πολιτικές για τις δεξιότητες και βελτιωμένες υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας, όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση COVID-19 (EASE).
(9)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών αναπροσαρμογής των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων μισθών που θα επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν την αναγκαία ευκαιρία για ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια των εργαζομένων, την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τη δημόσια υγεία και ένταξη και τα πραγματικά εισοδήματα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και να ενισχύουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να προωθούν την επέκταση της κάλυψης μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και να στηρίζουν τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις εργοδοτών, προκειμένου να διασφαλιστεί μια χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη. Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μετριάζονται οι κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 και ότι οι μεταβάσεις είναι κοινωνικά δίκαιες. Θα πρέπει δε να συνεχιστεί η ενίσχυση της ανάκαμψης και των προσπαθειών για μια ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι προστατεύονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και την οικονομία. Απαιτείται ένα συνεκτικό σύνολο ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνει προσωρινά κίνητρα για δεξιότητες πρόσληψης και μετάβασης, την πιστοποίηση και την απόκτηση ικανοτήτων και βελτιωμένες υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας, όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) της Επιτροπής για αποτελεσματική ενεργό στήριξη της απασχόλησης μετά την κρίση COVID-19 (EASE). Απαιτείται διεξοδική αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και των καθεστώτων στήριξης που έχουν αναπτυχθεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση διδαγμάτων και να εντοπιστούν μέσα για μελλοντική χρήση.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να υποστηριχθεί η απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και να μειωθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής ιατρικής και της προαγωγής της υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της κρίσης της COVID-19 και με δεδομένο τις γηράσκουσες κοινωνίες. Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από τις νέες μορφές απασχόλησης διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης.
(10)  Οι διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους θα πρέπει να εξαλειφθούν, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και να προωθηθεί η απασχόληση των νέων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και να εξαλειφθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στις ψηφιακές δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τονώσουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την έξοδο των παιδιών από τη φτώχεια και τη στήριξη των γονέων των παιδιών που έχουν ανάγκη. Η ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για τα δικαιώματα των παιδιών, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τις υφιστάμενες πολιτικές και τα κονδύλια της Ένωσης για συγκεκριμένα μέτρα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής ιατρικής, της αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας και της προαγωγής της υγειονομικής περίθαλψης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19 και στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας. Οι δυνατότητες των ατόμων με αναπηρίες να συμβάλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω. Καθώς δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στους χώρους εργασίας στην Ένωση, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις εργασίας που πηγάζουν από τις νέες μορφές απασχόλησης ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του REACT-EU (21) που ενισχύει τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή έως το 2023, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (22) και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της απασχόλησης, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του REACT-EU που ενισχύει τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή έως το 202321, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του νέου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας22 και άλλων ενωσιακών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του ταμείου InvestEU, για την ενίσχυση της απασχόλησης, των κοινωνικών επενδύσεων, της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας, την προώθηση των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, της διά βίου μάθησης και της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους, συμπεριλαμβανομένων του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22a για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της κρίσης COVID-19. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
__________________
__________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 30).
21 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πρόσθετους πόρους REACT-EU και τις ρυθμίσεις εφαρμογής με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU) (ΕΕ L 437 της 28.12.2020, σ. 30).
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17).
22 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17).
22α Κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48).
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στο νομοθετικό του ψήφισμα της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της στην κοινωνία και στην απασχόληση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση. Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθούν αναλόγως οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Για να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στον προσδιορισμό ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, σε βάση ισοτιμίας με το Συμβούλιο.
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου