Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2161(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0230/2021

Внесени текстове :

A9-0230/2021

Разисквания :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Гласувания :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0386

Приети текстове
PDF 247kWORD 75k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург
Рибари за бъдещето
P9_TA(2021)0386A9-0230/2021

Резолюция на Европейския парламент от 16 септември 2021 г. относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности (2019/2161(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3, параграфи 2 и 3 от Договора за Европейския съюзи член 4, параграф 2, букви а), г) и к) и членове 9, 153 и 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 349 от ДФЕС,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ (COM(2017)0623),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 година за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 година между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г. относно социалното измерение на риболова (проучвателно становище)(3),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право,

–  като взе предвид Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS),

–  като взе предвид Конвенцията за Международната морска организация (ММО),

–  като взе предвид Конвенцията за създаване на Международната организация на труда (МОТ),

–  като взе предвид Международната конвенция от Торемолинос за безопасността на риболовните кораби, 1977 г.,

–  като взе предвид Протокола от Торемолинос от 1993 г. и Споразумението от Кейптаун от 2012 г. за актуализиране и изменение на Конвенцията от Торемолинос,

–  като взе предвид Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби (STCW-F) от 1995 г.,

–  като взе предвид циркулярно писмо № 966 от 2001 г. на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), озаглавено „Безопасността по море като неразделна част от управлението на рибарството“,

–  като взе предвид годишния доклад на ФАО, озаглавен „Състояние на световния риболов и аквакултури“ от 2020 г.,

–  като взе предвид Конвенция № 188 на МОТ от 2007 г. относно условията на труд в сектора на риболова,

–  като взе предвид Доброволните насоки на ММО от 2005 г. за проектиране, строителство и оборудване на малки риболовни кораби,

–  като взе предвид доклада на Europêche, Cogeca по рибарство и ETF от декември 2000 г., озаглавен „Взаимно признаване на сертификати в сектора на морския риболов в Европа“ (доклад „Беноде“),

–  като взе предвид годишния преглед за 2019 г. на морските произшествия и инциденти на Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ),

–  като взе предвид доклада на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) на Комисията от 26 септември 2019 г., озаглавен „Социалните данни в сектора на рибарството на ЕС (НТИКР 19-03),

–  като взе предвид годишния икономически доклад на НТИКР за 2019 г. относно риболовния флот на ЕС (НТИКР 19-06) и годишния икономически доклад за 2020 г. относно риболовния флот на ЕС (НТИКР 20-06),

–  като взе предвид заключенията от проучването на Тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване към Парламента, озаглавено „Обучение на рибарите“, публикувано през юли 2018 г.,

–  като взе предвид задълбочения анализ на Тематичния отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота към Парламента, озаглавено „Обхват на трудовото законодателство на ЕС: кой (не) попада в обхвата на ключовите директиви?“, публикувано през октомври 2020 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените(4),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0230/2021),

А.  като има предвид, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) трябва да гарантира, че рибарството и аквакултурите са социално, икономически и екологично устойчиви в дългосрочен план, и че тази цел трябва да продължи да се изпълнява, за да се запази привлекателността на сектора за работната сила; като има предвид, че за постигане на социална устойчивост политиките в областта на рибарството следва да обединяват и подобряват условията на труд, здравето и безопасността, обучението, социалното приобщаване и справедлив жизнен стандарт; като има предвид, че в много рибарски общности и региони на ЕС социалното значение на секторите на рибарството и аквакултурите е по-голямо от прекия икономически принос;

Б.  като има предвид, че кризата в областта на общественото здраве и нарушенията на търговията и на пазара, причинени от пандемията от COVID-19, засегнаха рибарите в цяла Европа; като има предвид, че въпреки рисковете за безопасността и ниските цени на рибата, рибарите продължиха да извършват риболов, предоставяйки висококачествена храна; като има предвид, че по време на кризата от COVID-19 рибарите бяха определени като работници с основна роля, които упражняват критични професии за гарантиране на важни доставки на храни; като има предвид, че тъй като са жизненоважни специалисти, институциите на ЕС трябва да обърнат специално внимание не само на тяхната роля, но и на значението им за продоволствената сигурност на Съюза;

В.  като има предвид, че през последните няколко години риболовът в цяла Европа претърпява големи структурни промени и преструктуриране с голямо намаляване на флота, които водят до социални последици както за рибарите, така и за рибарските общности; като има предвид, че има нарастваща нужда от повишаване на осведомеността и че следва да се обърне повече внимание на социалното измерение на рибарството, например оценяване на социалните въздействия в рамките на оценки на въздействието на предложения за политики, свързани с ОПОР;

Г.  като има предвид необходимостта от цялостен подход между различните стратегии и политики на ЕС, включително стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и стратегията „От фермата до трапезата“;

Д.  като има предвид влиянието на демографските на демографските промени в Европа;

Е.  като има предвид, че настоящата липса на систематични всеобхватни данни и редовен научен анализ относно социалните аспекти на ОПОР накърнява изготвянето на политики в областта на рибарството; като има предвид, че тези данни биха могли да насърчават риболова като успешна професионална реализация и като начин за принос към поминъка на крайбрежните общности и за привличане на млади хора към професията;

Ж.  като има предвид, че рибарството, включително аквакултурите, осигурява храна на милиарди хора в световен мащаб, и като има предвид, че този сектор е важен източник на заетост и доходи за препитанието на 10 – 12% от световното население според ФАО; като има предвид, че освен това около 140 милиона допълнителни работни места са свързани с останалата част от веригата за създаване на стойност в областта на рибарството, по-специално при преработването и продажбата на рибни продукти;

З.  като има предвид, че според доклад 19-03 на НТИКР жените са представлявали 5,4% от общата заетост в дребномащабния крайбрежен флот в целия ЕС, в сравнение с 1,9% в големия флот и 2,3% във флота за далечен риболов; като има предвид обаче, че жените представляват по-голямата част от работната сила в някои рибарски дейности или дейности за отглеждане в полуестествена среда, като например риболова на черупчести мекотели, извършван пеш, и като има предвид, че важната работа, извършвана от жените за поддържане на други дейности, като консервирането и преработването, опаковането, производството на мрежи и разтоварването и почистването на рибата остава нерегистрирана; като има предвид, че съществува разлика в данните между държавите членки, водеща до пренебрегване на работата на жените и значителния им принос за сектора, която все още не е достатъчно призната;

И.  като има предвид, че според последните данни на Евростат(5) през 2017 г. общо около 180 000 души са били заети в сектора на рибарството в ЕС, от които около една трета в подсектора на аквакултурите; като има предвид, че от този общ брой 41 000 души са били заети в първичния сектор на рибарството в Испания, а други 29 000 в Италия, 21 000 в Гърция, 20 000 във Франция и 14 700 в Португалия; като има предвид, че въпреки че през 2017 г. Италия, Гърция и Португалия са представлявали едва 11% от производството на риба в ЕС, тези три държави членки са осигурявали 35,9% от заетостта; като има предвид, че в този контекст Испания, Франция и Португалия са държави членки с най-отдалечени региони, което увеличава морското им измерение, и като има предвид, че секторът на рибарството изпълнява жизненоважна социално-икономическа роля в тези региони;

Й.  като има предвид, че статистическите данни, публикувани от Евростат(6) през 2019 г., показват, че през 2018 г. в сектор „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ общо 14,4% от работниците са били на възраст 65 или повече години, и като има предвид, че това е секторът, в който работят най-голям брой хора в тази възрастова група; като има предвид, че въпреки че делът на работниците в тази възрастова група намалява постоянно от 2008 г. насам, действителният брой на служителите в тази възрастова група не е намалял със същия процент;

К.  като има предвид, че секторът на рибарството изпълнява ключова роля в снабдяването на населението с риба и поддържането на баланса на храните в равновесие в държавите членки и ЕС, и като има предвид, че изпълнява важна роля в социално-икономическото благосъстояние на крайбрежните общности – за местното развитие, за заетостта, за поддържането и създаването на икономически дейности нагоре и надолу по веригата и за запазването на местните културни традиции;

Л.  като има предвид, че е необходимо да се предвидят значителните разлики във флотовете, сегментите на флота, целевите видове, риболовните съоръжения, производителността, предпочитанията на потребителите и консумацията на риба на глава от населението в държавите членки в допълнение към специфичните характеристики на риболовната промишленост поради нейните социална структура, форми на маркетинг и структурни и природни неравенства между риболовните региони;

М.  като има предвид, че събирането на социални показатели за риболовния флот, аквакултурите и рибопреработвателната промишленост в ЕС е въведено с Регламент (ЕС) 2017/1004 за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството; като има предвид, че социалните променливи трябва да се събират на всеки три години от 2018 г. нататък, включително: заетост по пол, заетост на пълно работно време (FTE) по пол, неплатен труд по пол, заетост по възраст, заетост по равнище на образование, заетост по националност, заетост по статус на заетост, общонационална заетост на пълно работно време;

Н.  като има предвид, че според доклада на НТИКР относно социалните данни в сектора на рибарството в ЕС (19-03) през 2017 г. в риболовния флот на ЕС са били заети около 150 000 души, което се равнява на около 99 000 длъжности на пълно работно време; като има предвид, че повечето работници в риболовния флот на ЕС са били мъже (96%), а 4% са били жени; като има предвид, че според докладваните данни за възрастта, възрастовата група от 40 до 64 години съставлява най-голям дял (58%) от хора, заети в риболовния флот на ЕС, последвана от възрастовата група от 25 до 39 години (26%), като същевременно още 7% са над 65 години, 5% са във възрастовата група от 15 до 24 години, а възрастта на 4% от рибарите е неизвестна; като има предвид, че съществуват значителни различия във възрастовите профили в отделните държави членки: в Естония 31% от рибарите са над 65 години, докато в много други държави членки същата категория съставлява само много малък дял от риболовното население (1% в Белгия и Германия и 2 % във Финландия);

О.  като има предвид, че 52% от хората, заети в риболовния флот на ЕС, имат ниска степен на образование, последвани от 24% със средна степен и 4% с висока степен; като има предвид, че степента на образование за относително голям дял от риболовния сектор е неизвестна (20% от работниците), като това може да отразява факта, че този въпрос може да се разглежда като чувствителен; като има предвид, че степента на образование е силно различна в отделните държави членки: само 1% от португалските рибари имат висока степен на образование, докато съответната стойност в Швеция е 21%;

П.  като има предвид, че през 2017 г. хората, заети в риболовния флот на ЕС, са граждани на държавата, в която работят (86%), следвани от граждани на държави извън ЕС/ЕИП (8%), работници с неизвестна националност (3%), граждани на други държави – членки на ЕС, (3 %) и граждани на държави от ЕИП (0,1%); като има предвид, че делът на гражданите, които работят в различни флотове на държавите членки, варира значително: 27% от заетите в ирландския флот лица не са граждани на Ирландия и 36% от заетите в белгийския флот лица не са граждани на Белгия; като има предвид, че за разлика от това 94% от работниците в италианския флот са родени в Италия, 99% от работниците в португалския флот са португалски граждани и всички лица, заети в българския флот, са български граждани;

Р.  като има предвид, че 61% от хората, заети в риболовния флот на ЕС, са служители и 36% са собственици на кораби, като съществуват големи различия в статута на заетост в различните държави членки: служители са 100% от работниците в белгийския флот и само 28% в шведския флот;

С.  като има предвид, че въпреки това по-голямата част от държавите членки и икономическите партньори на ЕС в риболовната промишленост често се позовават на това, че несигурността на доходите от риболовна дейност в някои сегменти влияе на липсата на интерес на младите хора към рибарството – факт, който се засилва в последните години и създава трудности за поддържане на дейности с проблеми със загубата на работни места в крайбрежните общности;

Т.  като има предвид, че въпреки това по-голямата част от държавите членки и икономическите партньори на ЕС в риболовната промишленост често се позовават на липсата на интерес на младите хора към рибарството – факт, който беше признат за първи път преди най-малко две десетилетия и който създава допълнителни трудности в сектора като цяло и изостря социалните проблеми в крайбрежните общности, на континента и в отвъдморските територии;

У.  като има предвид, че специфичните особености и постоянните структурни ограничения на най-отдалечените региони трябва да бъдат признати и взети под внимание; подчертава, че секторът на рибарството изпълнява важна роля в социално-икономическото положение, заетостта и насърчаването на икономическото и социалното сближаване на тези региони и че съществува потенциал за растеж на заетостта в устойчивата синя икономика; подчертава, че географското местоположение поставя най-отдалечените региони в привилегировано положение в наблюдението и контрола на крайбрежните и океанските зони и следва да се използва за усилията на ЕС за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов;

Ф.  като има предвид, че Регламентът на ЕС за ННН риболов(7) отчита единствено незаконно уловената риба и не гарантира, че риболовът, свързан със сериозни нарушения на условията на труд и нарушения на основните права на човека на борда на риболовния кораб, е също така забранен;

Х.  като има предвид, че според ФАО рибарите зависят от своите кораби за оцеляването си и рисковете варират в зависимост от вида риболов, зоните за риболов и метеорологичните условия, размера на кораба, превозваното оборудване и задачите на всеки рибар; като има предвид, че на по-големи кораби риболовните съоръжения и друго тежко оборудване представляват значителен риск от смърт или нараняване на екипажа, докато на малки кораби рискът от преобръщане при изтегляне на голям улов, наводняване при бурно море или изтичане от по-голям кораб може да бъде значителен; като има предвид, че поради това различните рискове за безопасността са свързани с различните риболовни дейности и размери на корабите;

Ц.  като има предвид, че що се отнася до произшествията и инцидентите в морето, дейността с риболовни кораби е тази дейност, която понася загуба на най-голям брой кораби, въпреки че не е дейността с най-много произшествия; като има предвид, че през 2018 г. е регистрирано увеличение с 40% на броя на инцидентите с риболовни кораби;

Ч.  като има предвид, че в сектора на риболова ежегодно умират 32 хиляди души, без да броим хилядите пострадали при разни по-малко или по-тежки инциденти; като има предвид, че както беше посочено от секторните организации, през последните години се наблюдава обезпокояващо нарастване на професионалните заболявания при хората, заети с този тежък труд;

Ш.  като има предвид, че риболовът е наистина изтощителен труд, който крие сериозни рискове за здравето и безопасността на рибарите; като има предвид, че МОТ призна това обстоятелство в Конвенция от 2007 г. и призова държавите, които я ратифицират, да гарантират безопасност и достойни условия на труд за заетите в този сектор;

Щ.  като има предвид, че въпреки увеличаването на броя на инцидентите, броят на смъртните случаи, произтичащи от произшествия и инциденти с риболовни кораби, показва низходяща тенденция, като по-голямата част от инцидентите са резултат от човешки фактор (62,4%), а неизправностите на системите/оборудването са втората най-често срещана причина за инцидентите (23,2%); като има предвид, че трите най-често докладвани фактора, допринасящи за произшествия на риболовни кораби, свързани с човешки действия, са липсата на осведоменост относно безопасността, липсата на знания и неподходящи методи на работа сред персонала на борда; като има предвид, че всички тези фактори не могат да бъдат разглеждани отделно от приходите от риболов;

АА.  като има предвид, че през 2019 г. 64,9% от корабите в риболовния флот на ЕС-28 са били на възраст най-малко 25 години(8), а средната възраст на целия флот е била 29,9 години(9), което означава, че много голяма част от флота е остаряла и не може да се разчита за предоставяне на най-добрите условия за експлоатация и безопасност, което увеличава рисковете и затруднява операциите;

АБ.  като има предвид, че въпросите, свързани с безопасността – риболовната дейност повсеместно се счита за рискова професия – тежкото естество на работата на риболовните кораби с непредвидими доходи и липсата на гаранции за стабилно и редовно възнаграждение са важни фактори за липсата на интерес у младите хора към риболова, като по този начин се застрашава приемствеността между поколенията в сектора на рибарството и бъдещето на риболовната промишленост като цяло;

АВ.  като има предвид, че липсата на стандартизация в сертифицирането и основното обучение на рибарите, както и недостатъчното сътрудничество между държавите членки по отношение на взаимното признаване на сертифицирането и основното обучение на рибарите, бяха определени като ограничение преди две десетилетия, и при все това този въпрос все още не е решен;

АГ.  като има предвид, че разглеждайки флота като едно цяло, резултатите от икономическите постижения на флота на ЕС като цяло показват подобрение на приходите и годишно увеличение на печалбите и средните доходи за рибарите от 2013 г. насам; като има предвид, че когато се анализират подробно и по държави членки, морски басейни и риболовен флот в зависимост от видовете флот и наличните квоти, тези тенденции не са абсолютно универсални и по-специално не са отразени в тенденциите при дребномащабния крайбрежен флот;

АД.  като има предвид, че докато състоянието на рибните запаси в ЕС като цяло се подобрява, според годишния икономически доклад на НТИКР за 2019 г. броят на риболовните кораби, риболовният капацитет и пряката заетост, генерирани от сектора, непрекъснато намаляват година след година;

АЕ.  като има предвид, че значителна част от рибарите в някои държави членки имат ниски и нередовни доходи, което ги поставя в нестабилно положение и не им осигурява достатъчна социална закрила; като има предвид, че тези факти са допълнителен фактор, който намалява привлекателността на риболова сред младите хора;

АЖ.  като има предвид, че въпросът, повдигнат в доклада „Беноде 2000“, озаглавен „Рибите идват от морето, но откъде ще дойдат бъдещите рибари?“, може да бъде преформулиран по-подробно две десетилетия по-късно така: „Рибите идват от морето, а рибарите са пазители на рибата и морето, но как ще можем да ги подменим и откъде ще дойдат бъдещите рибари?“;

АЗ.  като има предвид, че следва също да се подчертаят възможностите за подобряване на жизнения стандарт, който рибарската дейност е създала и може да продължи да създава;

АИ.  като има предвид, че младите хора, които искат да започнат своя бизнес като рибари, са изправени пред значими пречки, особено свързани със системата за разпределение на възможностите за риболов и въздействието, което има върху цената на риболовните кораби;

АЙ.  като има предвид, че до 31 декември 2022 г. Комисията трябва да представи доклад на Парламента и на Съвета относно прилагането на ОПОР;

По-добра информация и профилиране на активното население в сектора на рибарството

1.  подчертава необходимостта от подобряване на начина, по който информацията за активното население в сектора на рибарството и производството на аквакултури, както и по цялата верига за създаване на стойност, се събира и предоставя редовно и систематично на равнището на ЕС и се прави разбивка по държави членки;

2.  посочва, че обобщаването на статистическите данни в рамките на големия сектор „Земеделие, горско стопанство и рибарство“ може да скрие или да прикрие ситуации и отклонения с отрицателно въздействие за всеки от тези сектори; подчертава, че въпреки че всички те са първични производствени сектори, техните дейности не са взаимосвързани и че в случая на рибарството те дори не се извършват в една и съща околна среда или географски район;

3.  отново заявява, че както при управлението на запасите и местообитанията, най-добрите научни познания, основани на надеждни, актуални данни с разширени времеви серии, по хомогенен начин и във всички държави членки, са от ключово значение за управлението и наблюдението на социалното развитие на сектора, по-специално на заетостта, без което няма да бъде възможно да се проследи и приложи изцяло един от трите стълба за устойчивост, застъпени в рамките на ОПОР – социалният стълб;

4.  посочва, че информацията, предоставена от различни органи, изглежда показва застаряване на риболовните екипажи на ЕС, но че както при управлението на рибарството и адаптирането на предприетите мерки, управлението, наблюдението и изпълнението на действията следва да бъдат диференцирани в зависимост от географската зона, риболовните флотове и използваните риболовни съоръжения;

5.  настоятелно призовава Комисията, по-специално Евростат, и държавите членки да вземат предвид тенденциите в заетостта не само по отношение на общия брой работни места, но и по отношение на равнището на обучение и възрастовата структура, като вземат предвид пола, на работещото население в сектора на рибарството и аквакултурите, както и ако е възможно – във веригата за създаване на стойност в областта на рибарството и аквакултурите, като предоставят подробни данни в това отношение, подобни на тези, които съществуват за наблюдение на икономическата дейност и резултатите на сектора по специфичен начин;

6.  приветства първия доклад на НТИКР относно социалните данни в сектора на рибарството в ЕС, който предоставя изчерпателен преглед на социалните данни, събрани съгласно рамката на ЕС за събиране на данни; подчертава необходимостта от разглеждане на заключенията от този първи доклад и поради това призовава в бъдещите доклади на НТИКР относно социалните данни да се усъвършенстват съществуващите социални показатели, като се изисква подходящо определение на тези, които да се считат за част от работната сила в рибарството, да включват нови елементи за анализ с интегриране в рамките на ОПОР на показатели, свързани с всеобхватните социални цели, по-специално относно защитата, образованието и обучението, доходите и безопасността на работниците, и подходящ географски мащаб на по-ниско от държавно равнище, като се има предвид необходимостта от познаване на регионалната и дори местната действителност;

7.  приветства създаването от статистическата служба на ЕС – Евростат, в сътрудничество със статистическите служби на Португалия, Испания и Франция и съответните им най-отдалечени региони, на уебстраница, предоставяща данни за най-отдалечените региони(10); изразява съжаление обаче от факта, че тя все още не предоставя данни за сектора на рибарството предвид важността на дейността за икономиките на тези региони; настоятелно призовава Комисията, и по-специално Евростат, да събере точни и актуални данни за синята икономика и за промените на пазара на труда в сектора на рибарството, промените в средните доходи на рибарите, техните равнища на обучение, участие по пол и възрастова група, заедно с данни за степента и изпълнението на тези дейности в най-отдалечените региони;

По-добри условия на труд и живот на борда с цел подобряване на безопасността

8.  посочва, че макар условията за безопасност на борда да са се подобрили, особено при по-големите плавателни съдове, броят на инцидентите и произшествията, регистрирани от ЕАМБ през 2018 г., се е увеличил с 40% в сравнение с предходната година, въпреки факта, че броят на смъртните случаи непрекъснато намалява през последните години;

9.  посочва, че само ЕАМБ е отговорна за намесата и събирането на данни, свързани с морски произшествия и инциденти с риболовни кораби с дължина над 15 метра, или в ситуации, при които кораби с дължина под 15 метра участват в произшествия с плавателни съдове, които попадат в обхвата на Директива 2009/18/ЕО(11), и следователно произшествията и инцидентите с риболовни кораби определено ще бъдат по-многобройни от регистрираните в годишните доклади на ЕАМБ;

10.  отбелязва, че ННН риболов в морските зони на ЕС създава нелоялна конкуренция за европейските рибари;

11.  призовава Комисията да подкрепи националните органи да се сдобият със системи, за да могат да идентифицират и докладват ННН риболовни дейности;

12.  посочва, че професионалните морски дейности като цяло се считат за високорискови и опасни, особено риболовът, и че това положение се влошава от факта, че 85% от корабите на ЕС са дребномащабни крайбрежни кораби (с обща дължина под 12 метра) и поради това са изложени на по-големи рискове, причинени от неблагоприятни метеорологични условия и от дейности в близост до брега;

13.  подчертава, че при дребномащабните крайбрежни плавателни съдове се срещат повече трудности при осигуряването на защитни пространства и подобряването на условията на труд с рискове, свързани също така с напредналата възраст на значителна част от този флот; подчертава, че тези плавателни съдове са особено уязвими по отношение на сериозни метеорологични явления, свързани с изменението на климата; подчертава необходимостта от постоянни и координирани действия на всички равнища и политики, насочени към смекчаване и увеличаване на капацитета за адаптиране към последиците от изменението на климата, укрепване на устойчивостта и същевременно гарантиране на условията за безопасност на рибарите;

14.  припомня, че крайбрежните региони, и по-специално най-отдалечените региони, са исторически зависими от рибарството, че вече са засегнати от последиците от изменението на климата и следва да се ползват от финансова подкрепа с цел смекчаване, адаптиране към тези последици и борба с тях, консолидиране на работните места в сектора на рибарството и развитие на устойчива синя икономика със създаване на нови работни места;

15.  подчертава, че въпреки международните усилия и усилията на ЕС за подобряване на условията за безопасност на борда на корабите, по-специално на риболовните кораби, международните конвенции, определящи правилата и системите за защита на корабите и лицата на борда, се прилагат преди всичко за по-големи плавателни съдове, въпреки че в много държави членки има национални разпоредби относно мерките за защита и условия на живот на по-малки плавателни съдове;

16.  изразява загриженост във връзка с дерогациите, предоставени от международните конвенции на дребномащабните кораби по отношение на необвързващите стандарти за труд и безопасност, които могат да доведат до по-неблагоприятни условия на живот и труд за рибарите, работещи в определени сегменти на флота и между държавите членки; поради това призовава Комисията и държавите членки да предприемат бързи и съгласувани действия, за да прилагат сходни стандартни условия и да подкрепят всички риболовни кораби да ги следват като основни стълбове на икономиката и идентичността на малките крайбрежни общности;

17.  отново заявява, че условията на труд и живот на борда не могат да се разглеждат отделно от условията на безопасност; счита, че добрите условия на труд и живот на корабите и подходящото им модернизиране, както и времето за почивка на рибарите, подобряват условията за безопасност, при които се извършват риболовните дейности, което има преки последици за тяхната безопасност, тъй като голям процент от произшествията и инцидентите на риболовните кораби продължават да бъдат свързани с човешки грешки, независимо дали са причинени от липса на знания или обучение или от умора;

18.  счита, че гарантирането на достъпна и адаптирана работна среда, включително в рамките на сектора на рибарството, с оглед на повторното интегриране на пазара на труда както на активни, така и на бивши рибари и други работници в риболовната промишленост, които страдат от увреждания, би довело до по-висока степен на социално приобщаване и би спомогнало за създаването на повече стимули за генериране на доходи в сектора и рибарските общности;

19.  отбелязва, че моряците, включително рибарите, често са изключени от обхвата на трудовата правна рамка на ЕС и от националната трудова правна рамка на държавите членки, тъй като много правила не се прилагат за реалността на дейностите на тези работници; посочва, че тъй като не е възможно да се прилагат общи схеми за заетост, тъй като доходите им зависят от това, което уловят според наличните си квоти, е необходимо да се гарантира, че за моряците, и по-специално за рибарите, които в много случаи са и собственици на плавателните съдове, са осигурени по подходящ начин определени условия, свързани с разпоредбите в областта на заетостта, като се вземат предвид гореспоменатите обстоятелства и спецификите на сектора на крайбрежния и любителския риболов;

20.  припомня правото на рибарите да се организират в профсъюзи и да използват колективното договаряне като начин за подобряване на условията им на труд;

21.  посочва, че в зависимост от използваните риболовни уреди, размера на кораба, зоната на дейност и метеорологичните условия риболовът представя различни рискови фактори по отношение на условията на труд и живот, които трябва да бъдат осигурени на борда;

22.  припомня предприетите в международен план стъпки, по-специално в рамките на Протокола от Торемолинос (1993 г.) и Споразумението от Кейптаун (2012 г.), за изменение и подобряване на Конвенцията от Торемолинос (1977 г.), която беше създадена като средство за разглеждане на безопасността на риболовните кораби, и припомня, че дори с намаляването на изискванията от 2012 г. тази конвенция все още не е в сила, и настоятелно призовава всички държави членки, които все още не са го направили, да ратифицират Конвенцията от Торемолинос; припомня, че Протоколът е транспониран в законодателството на ЕС с Директива 97/70/ЕО на Съвета за установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни съдове с дължина, равна или по-голяма от 24 метра(12);

23.  приветства създаването на Доброволните насоки на ММО през 2005 г. за проектиране, строителство и оборудване на малки риболовни кораби; отбелязва обаче, че като доброволни насоки те могат да служат само като насоки и че няма правно задължение или стандартизация на основни стандарти, приложими за дребномащабните крайбрежни риболовни кораби; подчертава, че някои държави членки са приели разпоредби относно конструкцията, безопасността и условията на живот на малки риболовни кораби, и препоръчва стандартизирането на тези правила на равнището на Съюза;

24.  припомня, че крайната цел на ОПОР е риболовната дейност да стане социално, екологично и икономически устойчива; подчертава, че подобряването на стандарта на живот на рибарите с по-добри условия на труд и безопасност е един от елементите за насърчаване на заетостта и развитието на крайбрежните общности, привличане на млади хора и постигане на приемственост между поколенията, която е от съществено значение за оцеляването на тази дейност, която също така осигурява здравословна храна;

25.  подчертава, че успешното справяне с настоящите тенденции, като например разширяването на производството на енергия от разположени в морето съоръжения, ефективното прилагане на защитените морски зони и пълното прилагане на задължението за разтоварване на сушата, може да повлияе на привличането на млади поколения към сектора; настоятелно призовава държавите членки да отпуснат средства на ЕС за оказване на подкрепа за работните места, за насърчаване на устойчивото рибарство и за постигане на напредък по отношение на равенството между половете в сектора;

26.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират наличието на най-добри стандарти за безопасност, труд и живот на риболовните кораби, независимо от техния размер;

27.  припомня на държавите членки, че крайният срок, определен за транспониране на Директива (ЕС) 2017/159, която включва Конвенция № 188 на МОТ (ILO C 188) в правната рамка на Съюза, беше 15 ноември 2019 г.; припомня, че предвид големия брой самостоятелно заети рибари в ЕС и факта, че директивата не обхваща по-голямата част от тях, е необходимо държавите членки да ратифицират Конвенция № 188 на МОТ, за да гарантират лоялна конкуренция между всички рибари;

28.  призовава държавите членки незабавно да ратифицират Конвенция № 188 на МОТ, за да гарантират еднакви условия между риболовните дружества по целия свят, особено като се има предвид силното международно измерение на риболовния сектор; настоятелно призовава държавите членки да осигурят необходимите ресурси, за да бъде транспониранa в националното законодателство и да се прилага ефективно и когато е целесъобразно, да делегират функциите за инспекция и издаване на документи на класификационните дружества, предвид настоящите проблеми при координирането на тези функции в някои държави;

29.  настоятелно призовава Комисията да представи във възможно най-кратки срокове предложение за допълнителна директива относно разпоредби за контрол и изпълнение, както беше направено за сектора на морския транспорт, за да се установи хармонизиран инспекционен режим;

30.  подчертава необходимостта при разработването на механизми за социално подпомагане да се вземе предвид трудността на условията на труд на рибарите, като например се гарантира правото да се пенсионират по-рано от средния работник, без да бъдат санкционирани за това;

31.  приветства факта, че новият Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) ще има значителен принос за подобряване на условията на труд, живот и безопасност на корабите на ЕС и за подобряване на тези условия, без да се увеличава риболовният им капацитет, като се обръща специално внимание на крайбрежните и дребномащабните риболовни кораби; подчертава, че ЕФМДРА допринася за устойчивостта на рибарството и синята икономика, като допринася за изпълнението на цел за устойчиво развитие 14 на ООН;

32.  призовава за включване на всеобхватни социални цели в общата политика в областта на рибарството успоредно с екологичните цели, като потвърждава, че благосъстоянието на работниците на борда на риболовни кораби е от съществено значение за бъдещето на промишлеността;

33.  подчертава явното противоречие между ОПОР и изискванията, предвидени в социалното законодателство, като например Конвенция № 188 на МОТ, транспонирана в законодателството на ЕС с Директива (ЕС) 2017/159; подчертава, че съгласно тези правни текстове има изискване за повече пространство на борда, което е задължително за кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра, като същевременно риболовната промишленост е възпрепятствана да увеличава пространството на борда; подчертава противоречието между необходимостта държавите членки да спазват стандартите, определени в Конвенция № 188 на МОТ, и правилата на ОПОР, които правят невъзможно изпълнението на задължението; настоятелно призовава Комисията да определи алтернативни формули за измерване на риболовния капацитет в контекста на ЕФМДРА и отново потвърждава, че следва да се разреши увеличаване на брутния тонаж на корабите, когато допълнителните обеми са отговор на необходимостта от подобряване на безопасността и комфорта на екипажи (известен също като социален или тонаж за безопасност) и че тези операции следва да бъдат допустими за финансиране; подчертава, че пространството на борда, предназначено за кухня, каюти, тоалетни или зони за отдих, няма нищо общо със способността на кораба да намира, улавя или съхранява риба и следователно с риболовния капацитет;

34.  припомня, че средната възраст на корабите в европейския флот е 23 години, и че за дребномащабни кораби може дори да надхвърли 40 години. подчертава, че бъдещият ЕФМДРА следва да включва стратегия за модернизиране на флота без увеличаване на риболовния капацитет;

35.  подчертава също така необходимостта от редовен мониторинг и статистическа, хомогенна и систематична информация на равнището на Съюза за инциденти и произшествия с кораби, които не са обхванати от Директива 2009/18/ЕО, тъй като единствено чрез наблюдение и оценка на промените в тези цифри, по географски райони, флотове и използвани риболовни съоръжения ще бъде възможно да се намерят решения, които да направят възможно подобряването и които намаляват и предотвратяват възникването на такива произшествия, особено в корабите за местен и крайбрежен риболов;

36.  предлага Комисията да помисли в този контекст за разширяване на мисията на ЕАМБ, като ѝ даде допълнителна възможност да извършва този мониторинг и редовно да представя информация за него;

37.  освен това счита, че трябва да бъдат получени други условия за запазване на риболовната дейност и гарантиране на приемственост сред новите поколения в сектора, включително чрез инвестиране в модернизация на пристанищната инфраструктура;

По-добро обучение и гарантиране на признаването на обучението на равнището на ЕС

38.  подчертава, че докладът „Беноде“, в който се посочват проблемите, свързани с липсата на интерес сред младите хора към рибарството, и се обръща внимание на разнообразието и сложността на системите за обучение и сертифициране на рибарите в държавите членки, изглежда е забравен и че две десетилетия по-късно не са настъпили съществени промени; подчертава необходимостта от хармонизиране и хомологация на изискванията и процедурите за обучение по морски риболов на равнището на Съюза, както и на процедурите и разпоредбите за качване на борда;

39.  посочва, че движението на работна ръка между държавите членки и дори от трети държави към ЕС се увеличава и че приемствеността между поколенията в работната сила в рибарството, до което това движение би могло да доведе, продължава да бъде възпрепятствана от липсата на стандартизация в системите за обучение и сертифициране на рибарите; подчертава необходимостта от стандартизиране на тези системи на равнището на Съюза и адаптирането им към изискванията на конвенциите STCW и STCW-F;

40.  подчертава, че това положение очевидно подронва свободното движение на хора, което е основополагащ принцип на ЕС, както е отразено в много разпоредби на Договора;

41.  посочва, че дори ако даден рибар от държава извън ЕС притежава сертификати за работа, признати в риболовната зона, за дадена държава членка е трудно да даде възможност на този човек да получи достъп до същата работа в друга държава членка;

42.  подчертава, че в други области на морската дейност, както развлекателна, така и професионална, се наблюдава значително развитие в посока международно признаване на обучението, независимо от държавата, в която то е получено, и всичко, което е необходимо, е да се засили сътрудничеството с оглед признаването на основното обучение, предоставяно от училища или образователни институции, които са част от международно признатите национални образователни системи на всяка държава членка или трета държава;

43.  отбелязва, че съгласно Конвенция STCW-F от 1995 г. ММО установява редица основни стандарти по отношение на условията на обучение и безопасност, включително минимални изисквания за обучение по безопасност за всички видове и размери риболовни кораби; посочва, че макар тази конвенция да е в сила от септември 2012 г., тя се прилага само в държавите, които са я ратифицирали; настоятелно призовава всички държави членки, които все още не са го направили, да ратифицират тази конвенция;

44.  припомня, че взаимното признаване на квалификациите и свидетелствата за морска безопасност в рамките на ЕС ще увеличи мобилността на персонала и ще направи морските професии по-привлекателни за младите поколения; счита, че признаването на свидетелствата не следва да води до прекомерна финансова и административна тежест;

45.  отбелязва, че въпреки че Европейският съюз е приложил Протокола от Торемолинос от 1993 г. в своите достижения на правото чрез Директива 97/70/ЕО и Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. чрез Директива (ЕС) 2017/159, досега не е действал толкова бързо и енергично по отношение на обучението по безопасност; припомня, че Решение (ЕС) 2015/799(13), с което държавите членки се оправомощават да станат страна по STCW-F или да се присъединят към нея, се оказа неефективно, като се има предвид, че процентът на ратифициране и присъединяване сред държавите членки остава нисък; припомня, че Директива (ЕС) 2017/159 задължава държавите членки да приемат законодателство относно обучението и сертифицирането на рибарите; поради това подчертава, че законодателството на Съюза относно обучението по безопасност на рибарите следва да надхвърля посоченото в STCW-F също чрез въвеждане на стандарти за всички риболовни кораби под 24 метра, които формират по-голямата част от риболовния флот на Съюза; призовава Комисията да представи предложение за директива, която да транспонира STCW-F в достиженията на правото на Съюза, за да се осъществи прилагането на международно приетите минимални стандарти за гарантиране на безопасността при риболова в морето в правото на ЕС;

46.  посочва, че въпреки че придобиването на практически знания и практически професионален опит осигурява солидна основа, която остава валидна за обучението на рибари в редица държави членки, официалното сертифициране осигурява единствената гаранция за адекватно признание на знанията и оценка на практическия опит; отбелязва, че официалното сертифициране не само подобрява личния статус на рибарите, но също така предоставя форма на социално признаване на тази професия;

47.  подчертава, че е важно на работниците в сектора на рибарството, по-специално младите хора, и на хората, които се интересуват от такава работа, да се предостави справедлив и приобщаващ достъп до консултации, качествени стажове и до професионално образование и обучение, като по този начин им се предоставя възможност да се адаптират към новите пазарни тенденции, например биологични храни, къси вериги на доставки, специализиран туризъм, както и продажба и популяризиране на местни продукти чрез използване на нови технологии; потвърждава, че подходящото и специфично образование и обучение са от съществено значение, за да се насърчат младите хора да запазят крайбрежните риболовни дейности и традиции;

48.  Насърчава създаването на асоциация на млади европейски рибари, която да насърчава приемствеността между поколенията в сектора на рибарството и да представлява и обединява младите рибари и техните организации в целия Съюз; призовава Комисията да подкрепи мобилизирането на бюджетни средства за изпълнението на проекти за постигането на тази цел;

49.  отбелязва, че въпреки че е инвестирано европейско финансиране в учебни заведения и училища, предоставящи напреднало професионално обучение и сертифициране в синята икономика, най-старият сектор на дейност — рибарството, все още трудно се приема в такива заведения, освен в рамките на регионални или национални програми за обучение, без признаване на полученото образование на европейско равнище; подчертава необходимостта от преминаване към стандартизация и типово одобрение на обучението в областта на рибарството в ЕС и към сътрудничество между държавите членки; за тази цел се застъпва за пълноценно използване на ресурсите на ЕФМДРА и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);

50.  приветства факта, че Европейският социален фонд (ЕСФ) беше широко използван за съживяване на крайбрежните и селските райони; припомня, че рибарите следва да получават подкрепа за продължаване на своята кариера на брега, ако поради здравословни причини, промени на пазара на труда или други фактори не могат да продължат работата си в морето; счита, че фондовете на ЕС, и по-специално ЕСФ, следва да подкрепят техния плавен професионален преход, включително чрез програми за обучение през целия живот;

51.  призовава Комисията и държавите членки да създадат общи основи за стандартна система за обучение и сертифициране за различните категории рибари, която да позволява бързо признаване на европейско равнище на сертифицирането, получено в дадена държава членка; счита, че това следва да включва процедура за признаване на сертификати, получени извън Съюза, съвместима с европейската система за признаване на обучението, улесняваща движението на рибарите в рамките на ЕС;

52.  отбелязва, че Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации(14) не установява стандартизирано равнище на обучение и сертифициране за всички рибари и възпрепятства движението на рибарите между държавите членки; припомня, че въпреки че Съюзът е въвел конкретни, различни правила за признаване на свидетелства за правоспособност на морските лица, основани на Конвенцията STCW, досега Комисията не е предложила конкретни правила, предвидени в Конвенцията STCW-F за признаване на свидетелства за правоспособност на рибарите; поради това призовава Комисията да предложи конкретни мерки за признаване на свидетелства за правоспособност на рибарите в съответствие с разпоредбите на Конвенцията STCW-F, не само за европейските рибари, но и за гражданите на държави извън ЕС, ратифицирали или присъединили се към STCW-F;

53.  посочва, че докато целта на ЕФМДРА е да допринесе за пълното прилагане на ОПОР, за да се постигне тази цел, рибарите трябва да бъдат подходящо обучени и сертифицирани, като се изисква част от финансирането да бъде заделено за обучение и сертифициране на сегашните и постъпващите рибари; подчертава, че административната тежест, изисквана от ЕФМДРА, е довела до ограничения при използването на средства за обучение, по-специално за рибарите, занимаващи се с дребномащабен риболов, и че новият ЕФМДРА ще трябва да преодолее тези затруднения, за да допринесе ефективно за обучението на екипажи;

54.  подчертава необходимостта да се гарантира, че данните за изпълнението на ЕФМДРА и ЕСФ+ посочват точния бюджет, използван от всяка държава членка за посрещане на регионалните нужди по отношение на образованието, обучението, заетостта и приобщаването;

55.  посочва, че макар да са необходими все повече изисквания за работа на борда на кораб, предлаганите обучения са оскъдни, което понякога води до парализиране на кораба, тъй като екипажът трябва да присъства на задължително обучение на брега; призовава ЕС да съдейства за ускоряване на курсовете и да улесни провеждането учебните сесии на борда, като насърчава дистанционни курсове с нови технологии;

56.  подчертава, че знанията и иновациите са от съществено значение за гарантиране на растежа на сектора на рибарството по интелигентен, устойчив и гъвкав начин;

57.  посочва, че предвид новите работни места, които могат да възникнат от синята икономика, кръговата икономика и риболовния и гастрономически туризъм, би било интересно да се разработи прогнозно професионално обучение за тези нови работни места и нуждите от обучение, което ще се изисква за тях, както е предвидено за военноморския сектор;

Гарантиране на равенство между половете по отношение на достъпа и заетостта в този сектор

58.  посочва, че макар наличните статистически данни да сочат, че жените представляват едва 12% от заетите в производствената риболовна дейност, много кораби, по-специално корабите за дребномащабен крайбрежен риболов, извършват дейност като малки семейни предприятия, в които често цялата необходима логистична и административна подкрепа се предоставя на неформална основа от жени, които не са официално ангажирани с никаква друга форма на заетост;

59.  подчертава необходимостта да се гарантира, че рибарите имат достъп до обучение и сертифициране, особено за сезонна заетост и заетост на непълно работно време;

60.  посочва, че има държави членки, където тази неформална спомагателна дейност не поражда никакви права на възнаграждение, социално подпомагане, пенсия или права при настъпили професионални заболявания за тези жени че ако експлоатацията на корабите бъде спряна или временно или изцяло прекратена, само официално признатата работна сила има право на социални обезщетения, като по този начин се увеличава съществуващото неравенство между работниците; подчертава необходимостта държавите членки да професионализират изцяло тези жени, като признаят тяхната роля и ги интегрират в националните системи за социална защита;

61.  подчертава, че действията с оглед на привличането на млади хора в риболовната дейност трябва да гарантират баланс между половете и да вземат предвид ролята на жените в цялата риболовна промишленост − от улова на риба до управлението на корабите, аквакултурите, продажбата и преработката на рибните продукти, както и ролята им в науката и администрацията;

62.  призовава Комисията да предприеме инициативи с оглед на признаването на труда на жените в сектора на рибарството и гарантирането на равното заплащане между половете; припомня, че стратегията за равенство между половете за периода 2020 – 2025 г. изисква съответните фондове на ЕС да подкрепят действията за насърчаване на участието на жените на пазара на труда и равновесието между техния професионален и личен живот, да насърчават инвестициите в заведения за полагане на грижи, да подкрепят предприемачеството сред жените и да се борят срещу половата сегрегация;

63.  счита, че няма причина да се изключват жените или да се възпрепятства техният достъп до тази професия, както показва нарастващият брой на жените – членове на екипажи, и капитани на действащи риболовни кораби; отбелязва, че за щастие съществуват редица особено активни сдружения, представляващи жените, заети в сектора на рибарството, особено в консултативни съвети в сектора на рибарството в ЕС и в отраслови сдружения;

64.  приветства създаването в някои държави от ЕС на сдружения на жени в сектора на рибарството; призовава ЕС и държавите членки да подкрепят насърчаването и установяването на нови партньорства, за да осигурят по-голяма видимост и помощ на жените;

65.  счита, че макар ролята на жените в сектора на рибарството често да е неформална, те трябва да получат икономическо и социално признание, както и подходящо възнаграждение; посочва, че по-добрата информация относно техните дейности и мерките за подобряване на техния статут и профил ще спомогнат не само за подобряване на техния напредък в личен и социален план, но и за разкриване на ролята им в сектора на рибарството;

66.  счита, че настоящите правила за измерване на капацитета застрашават достъпа на жени до сектора, тъй като са необходими отделни каюти, тоалетни и душове, за да се гарантира тяхната неприкосновеност на личния живот и благосъстояние;

67.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приложат мерки за подобряване на квалификацията на жените, участващи в синята икономика, и по-специално рибарството, улова на миди и ракообразни, аквакултурите и консервната промишленост и да насърчават официалното признаване на техния принос към веригата на морската индустрия; освен това счита, че е необходимо да се гарантира, че финансирането по линия на ЕФМДРА в рамката за периода 2021 – 2027 г. и след това допринася значително за равното третиране на жените в рибарския сектор, като се заделя по-специално за мерки за подобряване на техните условия на живот, труд и безопасност на борда на риболовните кораби и за осигуряване на необходимите промени за тази цел;

Насърчаване на професионалната риболовна дейност и на приемствеността между поколенията в сектора

68.  припомня, че ЕС, най-големият единен пазар на рибни продукти, представлява едва 6 % от общия световен улов, тъй като е силно зависим от вноса на рибни продукти и аквакултури от държави извън ЕС; посочва, че част от този внос се дължи на предприятия и кораби с европейски капитал;

69.  посочва, че стандартите на ОПОР са сред най-строгите и имат важен принос за екологичната, икономическата и социалната устойчивост и че въпреки че все още има много възможности за подобрение, постигнатият през последните десетилетия напредък показва какво може да се направи в тази посока, като се допринася, от една страна, за устойчивостта на рибните запаси и местообитанията, а от друга страна — за увеличаването на доходите на рибарите и корабособствениците;

70.  подчертава, че поощряването на високите стандарти по отношение на екологичната и социалната устойчивост в сектора на рибарството, наред с други фактори, е от решаващо значение за привличането на ново поколение рибари и за осигуряването на дългосрочна икономическа стабилност в този сектор;

71.  призовава ЕС да проучи стойността на мерки като полагане на изкуствени рифове в изключителните му икономически зони за защита на морския живот;

72.  подчертава, че непрекъснатият спад на подкрепата от ЕС за сектора в рамките на последователни многогодишни финансови рамки и по-специално съкращаването на финансирането за подкрепа на сектора на рибарството и организацията на общия пазар е един от факторите, който води до влошаване на положението в сектора; следователно отново подчертава, че финансовата подкрепа на ЕС за сектора на рибарството трябва да се увеличи значително;

73.  призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите действия за поддържане и засилване на системите и средствата за подкрепа, включително финансирането, с цел насърчаване на концентрацията на предлагането, включително чрез предоставяне на реална подкрепа за създаването и функционирането на организации на производителите, особено за дребномащабния крайбрежен и непромишлен риболов;

74.  подчертава, че оперативните програми трябва да насърчават организациите на производителите чрез предоставяне на необходимата финансова подкрепа да предлагат своите продукти директно на пазара, като работят в рамките на веригата за създаване на стойност, като средство за повишаване на стойността на тяхното производство и увеличаване на добавената стойност на рибните продукти;

75.  призовава Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки да създаде и приложи механизми за подпомагане на дребномащабния, непромишления и крайбрежния риболов, които дават възможност за справяне със специфичните проблеми в тази част на сектора;

76.  подчертава значението на създаването на вътрешни пазари за традиционни продукти със специално качество, които да бъдат подкрепени от панаири, малки предприятия и сферата на общественото хранене, тъй като това би повишило добавената стойност на местните продукти и ще насърчи местното развитие;

77.  призовава Комисията да обмисли по-добри начини за насърчаване на пускането на пазара на преработени рибни продукти с по-висока добавена стойност, включително консерви по примера на някои селскостопански продукти, и програми за външно популяризиране на рибните продукти на ЕС, включително тяхното представяне на международни изложения и панаири;

78.  отбелязва, че секторът на рибарството е от основно значение за социално-икономическото положение, заетостта и насърчаването на икономическото и социалното сближаване в най-отдалечените региони, чиито икономики са засегнати от постоянни структурни ограничения и които имат малко възможности за икономическа диверсификация; следователно счита, че е от съществено значение да се запази и засили подкрепата на ЕС за сектора на рибарството в тези региони, по-специално с оглед компенсиране на допълнителните разходи поради отдалечеността, що се отнася до продажбата на определени рибни продукти от някои най-отдалечени региони; отбелязва специфичните особености на веригите за създаване на стойност в сектора на рибарството в най-отдалечените региони и поддържа становището, че е необходима специална подкрепа за тяхното укрепване и улесняване на достъпа до пазарите — цел, която може да бъде постигната не само чрез възстановяване на програма от специфични мерки за отдалечените региони и за островите (POSEI) за рибарството, но и чрез създаване на схема POSEI за транспорта, насочена към създаване и експлоатация на определени търговски пътища;

79.  подчертава необходимостта да се осигури непрекъснатост на риболовната дейност, приемственост между поколенията и по-голямо социално признание за този сектор, както и значението му за устойчивото снабдяване на европейците със здравословни храни, идващи от екологосъобразни местообитания;

80.  подчертава значителния принос на рибарите за напредъка на научните знания както чрез прякото им участие в събирането на данни за риболова, така и чрез сътрудничеството им с научната общност при предоставянето на допълнителна информация относно състоянието на морската среда, видовете и местообитанията и тяхното опазване за научни цели;

81.  отбелязва, че обучението на рибарите може да изпълни важна роля за продължаване на участието и приноса на риболовната дейност по отношение на опазването на природата и за оказване на подкрепа за въвеждането и използването на по-устойчиви риболовни техники в съответствие с целите, определени в ОПОР, по отношение на устойчивата експлоатация на ресурсите;

82.  отбелязва, че развитието на потенциала за морски изследвания и иновации в най-отдалечените региони е от съществено значение за стимулирането на растежа на синята икономика в тези региони; освен това добавя, че ако участието най-отдалечените региони в международни изследователски мрежи, които включват техните университети, бъде подсилено със знания за техните уникални характеристики, това може да им помогне да подобрят своите системи за иновации и да създадат работни места; настоятелно призовава Комисията да положи усилия да оборудва тези региони със средства за ефективно проучване и използване на тяхното биологично разнообразие;

83.  подчертава целта на общата политика в областта на рибарството за насърчаване на селективния риболов и целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.; подчертава напредъка към флот с ниски емисии и иновативни техники за риболов, които допринасят за постигането както на целта до 2050 г., така и на целта за селективност; призовава Комисията да насърчи и да отдаде приоритет на тези развития, за да осигури перспективи за сектора чрез иновации;

84.  отбелязва съвместното развитие на корабостроенето и научния подход за „три нулеви равнища: нулеви емисии, нулеви отпадъци, нулеви инциденти на борда“, като насърчава преминаване към проектиране на кораби в европейските флотове, включително непромишлените риболовни флотове, заедно с по-кръгови, ефективни и устойчиви, а не главно икономически линии;

85.  отбелязва, че с оглед на подходящото обучение и специфичните умения рибарите биха могли да допринесат в още по-голяма степен за напредъка на научните знания чрез събиране in situ и регистриране на данни за околната среда, като извършват проверка на данните, получени чрез дистанционно наблюдение със спътници и други инструменти; подчертава важната роля, която изпълняват университетите и центровете за морски изследвания в сътрудничество с морските училища по отношение на обучението на рибари за задоволяване на тази потребност; подчертава, че през 2019 г. флотът на ЕС, състоящ се от повече от 81 000 риболовни кораба от всякакъв размер, осигури несравним брой платформи, които постоянно събират данни за риболова и други морски данни почти ежедневно; отбелязва, че това е инструмент, който може и следва да се използва, с подходящи стимули за тази цел, за събиране на още повече данни за моретата на Европа и света; настоятелно призовава официалните научно-риболовни консултативни органи, като Международния съвет за изследване на морето (ICES) или НТИКР, да използват по-широко данните, събрани от флота на ЕС;

86.  посочва, че участието на младите хора и приемствеността между поколенията не само ще гарантират непрекъснатостта на най-старата дейност на синята икономика, но и ще запазят населенията в крайбрежните райони и околните селски райони, като се опазва културата на много крайбрежни общности; счита, че е от жизненоважно значение по-младите поколения да бъдат по-добре информирани и по-добре запознати с въпросите, свързани с устойчивостта, с нови знания, както и с необходимостта всички да допринасят за справянето с изменението на климата и борбата с него, което оказва най-силно въздействие върху морските и крайбрежните райони около планетата;

87.  счита, че секторът на рибарството би бил по-привлекателен за повече млади хора, ако беше свързан и допълнен с нововъзникващи сектори, например туризма; в този контекст настоятелно призовава държавите членки и техните региони да намалят бюрокрацията при риболовния туризъм като източник на доходи; освен това призовава Комисията да насърчава резервни линии в рамките на съществуващите програми на ЕС за възстановяване на материалното и нематериалното наследство, свързано с морските дейности, като се запази идентичността на крайбрежните общности и се оптимизира използването им за туризъм;

88.  отбелязва, че защитата на околната среда е обект на нарастващо безпокойство за младите хора в Европа; подчертава значението на устойчивото управление на рибарството за привличане на млади рибари; призовава за насърчаване на риболова със слабо въздействие не само като начин за намаляване на въздействието на риболова върху морската среда, но и за привличане на нови поколения рибари;

89.  посочва, че риболовният туризъм има значителен неизползван потенциал;

90.  подчертава значението на включването на рибарите в основаващото се на сътрудничество и на общността морско пространствено планиране за устойчивото развитие и защитата на морската среда;

91.  подчертава значението на грамотността по отношение на океаните, която трябва да насърчава цифровата грамотност и цифровизацията на риболовната дейност; подчертава, че въпреки подобрените умения сред по-възрастните потребители, софтуерните приложения са по-лесни и по-интуитивни за по-младите поколения, когато става въпрос за събиране и регистриране на данни съгласно новия Регламент за контрол на рибарството, който понастоящем се преразглежда, или за използване на нови приложения и оборудване за подобряване на безопасността, условията на труд и благосъстоянието на рибарите в морето;

92.  приветства стратегическите промени в ЕС, по-специално екологичния преход и цифровия преход, които трябва да допринесат за запазване на съществуващите работни места и създаване на нови и качествени работни места в териториите, които силно зависят от рибарството, и допълнително да стимулират икономическото им развитие; подчертава значението на запазването на традиционните професии в сектора на рибарството с балансиран преход, за да се предотврати загубата на добавената стойност на опита, придобит от по-възрастните рибари; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат системи за учене през целия живот с цел актуализиране на уменията и създаване на възможности за всички възрастови групи;

93.  отбелязва, че рибарите все повече участват в събирането на всички морски отпадъци, включително, но не само изгубени или изоставени риболовни съоръжения, и че техният екологичен принос в това отношение следва да бъде признат и насърчаван; отбелязва, че рибарите все повече участват в събирането на всички морски отпадъци, включително, но не само изгубени или изоставени риболовни съоръжения, и че техният екологичен принос в това отношение следва да бъде признат, насърчаван и надлежно възнаграден; във връзка с това подчертава възможността да се обмисли подкрепа за създаването на нови дейности и допълнителни потоци от приходи, свързани със събирането на отпадъци в морските води, и за изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика;

94.  подчертава, че устойчивото управление на рибните запаси и определянето на риболовни квоти в съответствие с целта за възстановяване и поддържане на рибните запаси над нивата на биомаса, позволяващи максимален устойчив улов, е от ключово значение за създаването на икономическа среда, в която младите хора са достатъчно уверени да направят необходимите инвестиции, за да станат рибари;

95.  подчертава необходимостта държавите членки да установят икономическите стимули и пристанищната инфраструктура, необходими за правилното събиране и рециклиране на отпадъците и пластмасата, събрани от млади рибари, които в замяна могат да им донесат финансови печалби в допълнение към основната им дейност;

96.  призовава държавите членки при разпределянето на възможностите за риболов, на които те имат право в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно ОПОР, също така да използват критерии, свързани с възрастта;

97.  приветства факта, че новият ЕФМДРА за периода 2021 – -2027 г. ще предостави помощ и подкрепа на млади рибари, участващи в закупуване на първи кораб или риболовно предприятие; подчертава необходимостта от привличане на млади хора не само към морските риболовни дейности, но и към управлението на риболовните предприятия, като по този начин се гарантира приемствеността между поколенията в целия сектор; призовава държавите членки да подкрепят приемствеността между поколенията, като премахнат пречките и подкрепят хората, които искат да започнат кариера в сектора на рибарството, и да решат въпроси, като например високите разходи за първоначално започване на стопанска дейност, методите за разпределение на възможностите за риболов, нестабилността на доходите, равенството между половете и несигурността относно продължителността на трудовата кариера;

98.  отново заявява необходимостта като средство за защита на доходите от риболов да се предостави на сектора и на работниците му подходяща икономическа и социална компенсация заради налаганите мерки за опазване на ресурсите или помощ за временно преустановяване на дейността за целите на управлението на ресурсите; за тази цел предлага ЕФМДРА да подкрепи създаването на фонд за компенсиране на заплатите, който да компенсира всички пропуснати доходи и да обхваща периодите, през които риболовът е забранен, и тези периоди да се вземат предвид като действително отработено време за целите на изчисляване на пенсията и за други социалноосигурителни права; подкрепя освен това установяването на гарантирана минимална заплата;

99.  призовава Комисията и държавите членки да окажат подкрепа при действията за насърчаване на социалния диалог между страните и по-специално за следните действия: а) обучение на млади предприемачи в сферата на рибарството; б) повишаване на квалификацията и устойчиво развитие риболовни умения; в) повишаване на информираността за добрите практики в сферата на риболова; г) сигурност и безопасност на живота в морето; д) осигуряване на здравословни и безопасни условия за работниците на борда;

100.  отбелязва, че инвестициите в приемствеността между поколенията следва да продължат да бъдат приоритет за ЕС и че един от основните успехи на нашия съвместен проект е самодостатъчността по отношение на продоволствието, както и че постепенното остаряване на работещите в сектора на рибарството представлява реален риск;

101.  счита, че вниманието и подкрепата следва да бъдат насочени особено към дребномащабния риболов, който е потенциално по-малко хищнически и по-устойчив не само по отношение на управлението на биологичните ресурси, но и от социално-икономическа гледна точка;

102.  посочва, че приемствеността между поколенията, с участието на рибари, които са добре обучени и информирани за най-новите технологии, процедури и начини за гарантиране на устойчивостта на ресурсите, е също така начин ЕС да допринесе за световното движение за борба, намаляване и премахване на ННН риболов;

103.  счита, че приемствеността между поколенията и диверсификацията на дейностите продължават да бъдат предизвикателство и че ЕФМДРА следва да предприеме стъпки за насърчаване на професионалното обучение и кариерното развитие и за увеличаване на доходите и сигурността на работните места;

104.  посочва необходимостта от подобряване на имиджа на сектора, в това число и ролята на жените, условията на труд, живот и безопасност на борда, за привличане на новите поколения, както и необходимостта от подобряване на процедурите за признаване на сертификатите за риболов с оглед на пречките пред движението на рибарите между държавите членки, и необходимостта работниците в сектора да бъдат посредници, които насърчават наемането на рибари от държави извън ЕС, които в някои случаи са наети незаконно;

105.  счита, в съответствие със становището на Европейския икономически и социален комитет относно социалното измерение на рибарството, че е от съществено значение да се разработят общи принципи и оперативни насоки за справедливи услуги на пазара на труда в сектора на рибарството, като се има предвид, че рибарите от държави извън ЕС са от значение с цел запазване на дейността в сектора в някои региони; в тази връзка Комисията и държавите членки следва да популяризират насоките за достойна заетост на рибарите мигранти, разработени през 2020 г. от европейските социални партньори в сектора на рибарството;

106.  призовава Комисията и Съветът на ЕС да използват търговската политика, за да гарантират прилагането на сходни екологични и социални стандарти за устойчивост както за европейски, така и за чуждестранни оператори, като вътрешният пазар се отваря само за отговарящи на изискванията продукти. отбелязва, че в противен случай ЕС би изпращал погрешен сигнал към международната общност, възнаграждавайки тези, които са допринесли в по-малка степен за устойчивостта на рибните популации и за справедливото отношение към рибарите;

107.  изразява загриженост във връзка с положението на рибарите, които на практика са лишени от упражняването на правото си на глас, включително при избори за Европейски парламент, поради факта, че са в открито море; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че членовете на екипажа, които са граждани на Съюза и се намират на борда, могат да гласуват ефективно в различните избирателни процеси;

108.  отбелязва, че дребномащабният крайбрежен риболов вероятно ще даде възможност за по-добро равновесие между професионалния и личния живот на рибарите, поради което подчертава значението на насърчаването на регулаторна рамка, която защитава дребномащабния риболов;

109.  призовава за разгръщането на нови социални програми за сближаване; приветства пилотни проекти за основен доход в крайбрежните райони на ЕС с най-нисък БВП на глава от населението, включително в най-отдалечените региони;

110.  призовава Комисията и държавите членки да повишат обществената осведоменост в Европа, особено сред по-младите поколения, включително в училищата и агенциите за търсене на работа, относно значението на риболовните дейности като възможност за професионално развитие; подчертава също така приноса на рибарите за снабдяването с храни в Европа, защитата и опазването на океаните и морския живот, както и формирането на културата и начина на живот в крайбрежните общности, като по този начин се развенчава предубеждението, че рибарите са хищници, които се интересуват единствено от използването на ресурси, без да мислят за бъдещето;

111.  припомня, че европейските флотове отговарят на най-високите стандарти в света по отношение на безопасност, условия на труд, опазване на околната среда и биологичното разнообразие, както и по отношение на свеждането до минимум на своя отпечатък върху околната среда и че те са доказали своя ангажимент към този приоритет, подкрепяйки и спомагайки за разработването на нови технологии за контрол чрез непрекъснато приспособяване към нови строги регламенти, и че като се има предвид, че въпреки че в европейските политики продължават да се правят подобрения, в общата политика в областта на рибарството от десетилетия насам се отчита необходимостта от разумно управление на видовете;

112.  насърчава Комисията да разработи в сътрудничество с държавите членки и техните крайбрежни региони подходяща стратегия за популяризиране на европейската риба, придружена от подходяща финансова подкрепа, включително за видове, за които има по-малко търсене и които имат по-малка търговска стойност, с оглед да увеличи тяхната стойност и в същото време да предотврати концентрацията на усилия върху видове, които имат по-висока стойност и следователно е по-вероятно да бъдат предмет на прекомерен улов;

113.  подчертава значението на увеличените инвестиции в научни изследвания, модернизация и иновации, които биха били в полза на младите рибари и крайбрежните общности;

114.  подчертава необходимостта от насърчаване и подпомагане на декарбонизацията на риболовния флот, който понастоящем зависи 100% от изкопаемите горива, за да се даде възможност на сектора на рибарството да окаже ефективен принос към Европейския зелен пакт и да се подкрепи достъпът на младите поколения до сектора на рибарството с иновативни инициативи;

115.  признава рибарите като доставчици на храни и работници от съществено значение, които дори по време на катастрофични събития като пандемията от COVID-19, продължават да осигуряват ежедневни разтоварвания в трудна среда; подчертава значителното икономическо и социално въздействие на пандемията от COVID-19 и необходимостта от това държавите членки да отпуснат достатъчно средства от ЕС в подкрепа на запазването на работните места и създаването на нови работни места в рамките на сектора на рибарството и синята икономика;

116.  обръща внимание на въздействието на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС върху сектора на рибарството, по-специално в крайбрежните региони на засегнатите риболовни флотове; счита, че това въздействие ще засегне не само риболовните кораби и рибарите на тях, но и цели общности и заетостта в тези крайбрежни райони;

117.  подчертава становището си, че приемствеността между поколенията трябва да отчита целите на Европейския зелен пакт и необходимостта да се гарантира цифровия преход и в синята икономика; това означава не само да се привлекат млади хора към рибарството, но и да се гарантира, че те са информирани и подходящо обучени, като им се предлагат привлекателни перспективи за професионално развитие и възможност за подобряване на личното им положение (особено чрез подобряване и устойчивост на доходите им) и се допринася за сближаването на техните местни общности, особено в най-изолираните крайбрежни региони и тези с по-малко възможности за работа, като им се дава възможност да работят за икономически, социални и екологични промени в тези райони, като същевременно се засилва ролята на жените в този сектор чрез по-голяма мобилност и възможности за заетост в целия ЕС без затруднения или ограничения по отношение на признаването на техните умения и обучение; счита, че приемствеността между поколенията не трябва да води до сблъсък между поколенията и следва да включва рибари от всички възрасти, като се гарантира баланс в екологичния и цифровия преход, за да се гарантира, че наследството от опита не се губи;

118.  отбелязва, че следващото поколение европейски рибари не само ще направи сектора на ЕС по-конкурентоспособен в бъдеще, но и ще играе роля в гарантирането на доставки на храни в Европа през следващите години;

119.  настоятелно призовава Комисията да разгледа в следващия си доклад относно прилагането на ОПОР аспектите и изискванията, съдържащи се в настоящата резолюция;

120.  заключава, че тази резолюция ни предоставя уникална възможност да подчертаем стойността на бъдещото лице на европейския сектор на рибарството, което е стратегически важно, и да покажем на Европа пътя, който трябва да избере: повече млади рибари, по-добър риболов и по-добри практики;

o
o   o

121.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 25, 31.1.2017 г., стр. 12.
(2) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
(3) ОВ C 14, 15.1.2020 г., стр. 67.
(4) ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 150.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics#The_factors_of_production
(6) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
(7) Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(8) Въз основа на съотношението на кораби на възраст над 25 години спрямо общия брой кораби: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(9) https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en?qt-facts_and_figures=2
(10) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=outermost.population&lang=en
(11) ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 114.
(12) ОВ L 34, 9.2.1998 г., стр. 1.
(13) Решение (ЕС) 2015/799 на Съвета от 18 май 2015 година за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация (ОВ L 127, 22.5.2015 г., стр. 20).
(14) Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

Последно осъвременяване: 23 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност