Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2784(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0425/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0387

Приети текстове
PDF 171kWORD 53k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург
Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
P9_TA(2021)0387RC-B9-0425/2021

Резолюция на Европейския парламент от 16 септември 2021 г. относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 13 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите („Регламента REACH“)(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 март 2021 г., озаглавени „Стратегията на Съюза за устойчивост в областта на химикалите: време за действие“ (6941/21),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 5 февруари 2020 г., озаглавен „Доклад за 2019 г. относно статистическите данни за използването на животни за научни цели в държавите – членки на Европейския съюз, през периода 2015–2017 г.“ (COM(2020)0016),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г. относно ново европейско научноизследователско пространство (ЕНП) за научни изследвания и иновации (COM(2020)0628),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2020 г., озаглавено „Фармацевтична стратегия за Европа“ (COM(2020)0761),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавено: „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ (COM(2020)0456),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията за устойчивост в областта на химикалите(7),

–  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър № 340 относно науката и технологиите,

–  като взе предвид втория междинен доклад относно онлайн консултацията за бъдещето на Европа и основните заключения от гражданските диалози и консултациите с гражданите,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 юни 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива „Спрете вивисекцията“ (C(2015)3773),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели, определя крайната цел за „цялостно заместване на процедурите, извършвани върху живи животни, ... веднага щом това стане възможно от научна гледна точка“, и като има предвид, че в нея се подчертава, че използването на животни за такива цели следва да се обмисля само когато не е наличен метод без използване на животни; като има предвид обаче, че според последните данни от 2018 г. от влизането в сила на настоящата директива насам се наблюдава незначителна промяна в общия брой животни, използвани за научни цели;

Б.  като има предвид, че директивата изисква прозрачност при използването на животни в науката и се прилага за използването на животни във всички дисциплини – от фундаменталните изследвания до приложните изследвания, разработването на лекарства и изпитванията за безопасност на химикалите; като има предвид, че все още липсва прозрачност; като има предвид, че всички държави членки са я въвели в националното си законодателство, и като има предвид, че всички специфични за сектора законодателни актове, като например отнасящите се до фармацевтични продукти, храни или химикали, трябва да бъдат в съответствие с целите на директивата, което означава, че използването на живи животни следва да настъпва само ако няма подходящи алтернативи; като има предвид, че към днешна дата това привеждане в съответствие е необходимо за защита на здравето на човека и на животните и на околната среда;

В.  като има предвид, че предишните изпитвания върху животни допринесоха за напредъка в разработването на лечения за здравето на хората, както и на медицински изделия, анестетици и безопасни ваксини, включително ваксини срещу COVID-19, и също така изиграха роля за здравето на животните;

Г.  като има предвид, че през 2017 г. е докладвано 9,58 милиона пъти за използването на животни за научни цели; като има предвид, че основната цел са били научните изследвания (69%), следвани от регулаторното използване в отговор на законодателни изисквания (23%) и рутинното производство (5%); като има предвид, че сред изпитванията, извършвани за регулаторни цели, по-голямата част са включвали медицински продукти за употреба от човека (61%), следвани от ветеринарномедицински продукти (15%) и промишлени химикали (11%)(8); като има предвид, че в някои части на ЕС за такива изпитвания се използват нечовекоподобни примати, а много други видове животни се използват за научни цели всяка година; като има предвид, че в рамките на една година до 12 милиона(9) животни се развъждат и умъртвяват с цел изпитване върху животни, без да се използват в действителни опити;

Д.  като има предвид, че инструментариумът от модели, при които не се извършват изпитвания върху животни, се разраства и показва потенциала за подобряване на нашето разбиране за заболяванията и за ускоряване на откриването на ефективни лечения; като има предвид, че този набор от инструменти включва например нова технология „орган в чип“, усъвършенствани компютърни симулации, 3-D култури на човешки клетки за изпитване на лекарства и други модерни модели и технологии;

Е.  като има предвид, че Съвместният изследователски център на Комисията издаде поредица от доклади, в които се изброяват и описват съвременни модели без използване на животни в седем области на заболявания с оглед ускоряване на развитието на тези технологии; като има предвид обаче, че инициативите на ЕС в областта на научните изследвания, иновациите и образованието следва да бъдат напълно приведени в съответствие с приоритетите, определени в горепосочените прегледи;

Ж.  като има предвид, че въпреки че официалното насърчаване на методи, при които не се използват животни, е уникално за ЕС, съществуват бюрократични пречки за тяхното приемане, тяхното използване не се прилага правилно, а финансирането за тяхното развитие продължава да бъде недостатъчно;

З.  като има предвид, че европейските граждани последователно демонстрират подкрепа за прекратяване на използването на животни за научни цели;

И.  като има предвид, че в рамките на Комисията генералните дирекции „Околна среда“, „Здравеопазване и безопасност на храните“, „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, „Научни изследвания и иновации“ и „Съвместен изследователски център“ носят отговорности за различни области на научните изследвания и изпитванията върху животни, и като има предвид, че не съществува официален механизъм за координация, който да осигурява активен, съгласуван и основан на полезни взаимодействия подход за постигане на пълна замяна на животните;

Й.  като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) са въвели стратегии за активно намаляване и замяна на изпитванията върху животни, но Европейската агенция по химикали (ECHA) все още трябва да въведе стратегия за намаляване и замяна и е заявила, че са необходими незабавни целеви инвестиции за разработване на ефективни прогнозни токсикологични методи без използване на животни и за пряка подкрепа на регулаторните цели;

К.  като има предвид, че положителното въздействие върху хуманното отношение към животните в ЕС на емблематичната забрана на изпитването на козметични продукти върху животни успешно показа, че постепенното прекратяване на използването на изпитвания върху животни е изпълнимо, без да се застрашава развитието на сектора на козметиката; като има предвид обаче, че все още съществуват регулаторни изисквания за продължаване на изпитванията върху животни във връзка с последствията за работниците, които боравят с химически съставки, използвани изключително в козметиката, и тяхното въздействие върху околната среда; като има предвид въпреки това, че определянето на ясни срокове за постепенното премахване на подобни изпитвания в ЕС стимулира иновациите в дружествата от ЕС и се радва на обществена подкрепа;

Л.  като има предвид, че замяната на изпитванията върху животни с усъвършенствани методи без използване на животни ще бъде необходимо за постигането на амбициозните цели на Комисията в областта на здравето и околната среда, определени в плана за възстановяване NextGenerationEU и Европейския зелен пакт, и като има предвид, че когато вече съществуват утвърдени алтернативи без използване на животни, последните трябва да се ползват с приоритет;

М.  като има предвид, че някои държави членки са приели национални мерки за прилагане, с които се гарантира висока степен на защита на животните, използвани за научни цели, докато други прилагат единствено минималните изисквания, предвидени в Директива 2010/63/ЕС;

1.  призовава Комисията да подобри координацията за постигане на целта, очертана в Директива 2010/63/ЕС, като създаде междуведомствена работна група на високо равнище, с участието на всички ключови генерални дирекции и агенции, която да работи с държавите членки и съответните заинтересовани страни за изготвянето на план за действие за целия ЕС, с цел да се даде тласък на активното постепенно прекратяване чрез намаляване, усъвършенстване и замяна на процедурите, извършвани върху живи животни за научни и регулаторни цели, възможно най-скоро и без да се понижава равнището на защита на човешкото здраве и околната среда, като същевременно се ускори разработването на алтернативни методи, технологии и инструменти за промяна без използването на животни; подчертава, че с цел да се стимулира напредъкът следва да се определят ясен и амбициозен график и списък с основни етапи;

2.  подчертава, че в миналото използването на животни за научни изследвания е допринесло значително за напредъка в лечението на заболявания при човека и е изиграло роля за здравето на животните, и подчертава, че въпреки че постепенното премахване на използването на животни за научни цели е крайната цел, все още не са налични методи без използване на животни във всички области на научните изследвания; подчертава също така, че има случаи, в които опитите с животни все още са необходими, за да се добият научни познания в продължителното търсене на ефективни средства за лечение на определени болести, поради факта, че понастоящем не разполагаме с методи без използване на животни; изтъква, че Съвместният изследователски център признава, че силната зависимост от изпитвания върху животни може да възпрепятства напредъка в някои области на научните изследвания на заболяванията(10), при които животинските модели не успяват да обхванат ключови характеристики на заболяванията при хората, и счита, че преминаването към алтернативни модели би могло да даде възможност за нови пробиви; потвърждава освен това, че опитите, които се извършват върху животни, поради липсата на методи без използването на такива, трябва да се провеждат само при оптимални условия, които свеждат до минимум болката, стреса и страданието на животните и защитават хуманното отношение към тях;

3.  подчертава, че планът за действие следва да включва амбициозни и постижими цели, цели за намаление и срокове, които да бъдат определени в рамките на общата цел за намаляване и заместване, за да се стимулира промяната, с конкретни и координирани действия, придружени от показатели, каквито се прилагат за други области на политиката на ЕС, и следва да използва статистическата база данни на ЕС ALURES като отправна точка, така че да доведе до абсолютно и трайно намаляване на броя на животните, използвани за научни цели в целия ЕС;

4.  подчертава, че планът следва да включва, наред с другото, предложения за по-добро изпълнение и прилагане на съществуващите инициативи, включително добре функционираща система за проверки;

5.  подчертава необходимостта европейското научноизследователско пространство да бъде задълбочено, а планът – да надгради научните изследвания, предприети в ЕС до момента, както и да бъдат включени механизми за преференциално финансиране на методи без използване на животни във всички инициативи на ЕС за научни изследвания и иновации, тъй като тези алтернативни методи водят до допълнителни разходи и инвестиционни нужди; поради това посочва необходимостта от увеличено и целево финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ за модели без използване на животни; призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предоставят достатъчно средносрочно и дългосрочно финансиране, за да гарантират бързо разработване, утвърждаване и въвеждане на алтернативни методи на изпитване с цел заместването на методите, използващи изпитвания върху животни, особено при ключови токсикологични крайни точки; призовава Комисията да изпълни изцяло своя ангажимент за групиране на веществата и за използването на общи оценки на риска като важно средство за по-добра защита на човешкото здраве и намаляване на изпитванията върху животни;

6.  призовава Комисията да определи цели за намаляване, като се консултира със съответните агенции, и по-специално ECHA и ЕОБХ, чрез по-проактивно прилагане на действащите разпоредби относно безопасността на химикалите и други продукти, и да подкрепи целите за намаляване, като използва напълно свързана и оперативно съвместима база данни на ЕС за безопасност на химикалите; припомня, че съгласно член 13 от Регламента REACH изискванията за методите за изпитване следва да бъдат актуализирани веднага след като бъдат на разположение методи без използване на животни;

7.  подчертава, че частният сектор може да участва активно в плана, и по-специално дружествата, които желаят да преминат към модели без използване на животни, както и стартиращите предприятия, които ги разработват и усъвършенстват, чрез участие в съвместни подходи за постепенно прекратяване на изпитванията върху животни; счита, че държавните органи трябва да поемат координираща роля и да започнат положителен и конструктивен диалог със сектора, като дават възможност за намиране на решения „отдолу нагоре“; призовава за по-добре координиран, междусекторен и обхващащ целия ЕС подход във всички държави членки и всички агенции на ЕС, включително чрез междусекторното европейско партньорство за алтернативни подходи към изпитвания върху животни;

Образование и обучение

8.  настоятелно призовава Комисията да работи заедно с държавите членки за даване на приоритет на действията за образоване, обучение и преквалификация на учени, изследователи и техници за прилагането на съвременни модели без използване на животни, както и за споделяне на най-добри практики, и да повишава осведомеността относно утвърдените модели без използване на животни както сред експертите по оценка на безопасността, така и сред лицата, участващи в оценяването на предложенията за проекти и предоставянето на финансиране;

9.  подчертава необходимостта от непрестанни усилия в областта на обучението и образованието с цел да се гарантира възможно най-широко познаване на алтернативите и процесите в лабораториите и сред компетентните органи;

10.  отбелязва, че академичните институции следва да играят съществена роля в популяризирането на алтернативи на изпитването върху животни в рамките на научните дисциплини и разпространението на нови знания и практики, които са налични, но невинаги се използват широко;

11.  изтъква необходимостта да се работи в рамките на международни структури, за да се ускори утвърждаването и приемането на алтернативни методи, да се осигури трансфер на знания и предостави финансова подкрепа на държави извън ЕС, в които учените може би не са осведомени за алтернативните методи, а съоръженията за изпитване може би не разполагат с необходимата научноизследователска инфраструктура;

o
o   o

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.
(2) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.
(6) OВ C 41, 6.2.2020 г., стр. 45.
(7) Приети текстове, P9_TA(2020)0201.
(8) Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: доклад за 2019 г. относно статистическите данни за използването на животни за научни цели в държавите – членки на Европейския съюз, през периода 2015 – 2017 г., стр. 16 (COM(2020)0016) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016&from=EN
(9) Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за изпълнението на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животни, използвани за научни цели, в държавите - членки на Европейския съюз, стр. 7. (SWD(2020)0015) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0015&from=BG.
(10) Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; Deceuninck, Pierre (2021): EURL ECVAM Review of non-animal models in biomedical research - Neurodegenerative Diseases (Преглед на модели без използване на животни в областта на биомедицинските изследвания – невродегенеративни заболявания). Европейска комисия, Съвместен изследователски център (СИЦ) [набор от данни] PID: http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-47ab-92ba-fd2be449c7eb.

Последно осъвременяване: 23 август 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност