Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0425/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0387

Prijaté texty
PDF 157kWORD 49k
Štvrtok, 16. septembra 2021 - Štrasburg
Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní
P9_TA(2021)0387RC-B9-0425/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2021 o plánoch a opatreniach na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní (2021/2784(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 13 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (ďalej len „nariadenie REACH“)(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. mája 2018 o celosvetovom zákaze testovania kozmetických výrobkov na zvieratách(6),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. marca 2021 s názvom Stratégia Únie pre chemické látky vyrábané a používané udržateľným spôsobom: čas na výsledky (6941/21),

–  so zreteľom na správu Komisie z 5. februára 2020 s názvom Správa z roku 2019 o štatistikách o používaní zvierat na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie v rokoch 2015 – 2017 (COM(2020)0016),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2020 o novom Európskom výskumnom priestore (EVP) pre výskum a inovácie (COM(2020)0628),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. novembra 2020 o farmaceutickej stratégii pre Európu (COM(2020)0761),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená dohoda (COM(2019)0640),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 o stratégii pre chemické látky v záujme udržateľnosti(7),

–  so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometra č. 340 o vede a technológii,

–  so zreteľom na druhú predbežnú správu o online konzultácii o budúcnosti Európy a na kľúčové závery z dialógov s občanmi a z konzultácií s občanmi,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 o európskej iniciatíve občanov „Stop vivisekcii“ (C(2015)3773),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v smernici 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely sa stanovuje konečný cieľ, ktorým je „úplné nahradenie postupov používajúcich živé zvieratá na vedecké a vzdelávacie účely … hneď, ako to z vedeckého hľadiska bude možné“, a zdôrazňuje sa, že o použití zvierat na tieto účely by sa malo uvažovať len vtedy, ak metóda bez použitia zvierat neexistuje; keďže celkový počet zvierat používaných na vedecké účely sa od nadobudnutia účinnosti tejto smernice takmer nezmenil, a to podľa najnovších údajov z roku 2018;

B.  keďže smernica vyžaduje pri používaní zvierat vo vede transparentnosť a uplatňuje sa na používanie zvierat vo všetkých disciplínach od základného výskumu po aplikovaný, na vývoj liekov a testovanie bezpečnosti chemických látok; keďže stále chýba transparentnosť; keďže všetky členské štáty ju uzákonili vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch a keďže všetky odvetvové právne predpisy, napríklad tie, ktoré sa týkajú liekov, potravín či chemikálií, musia byť v súlade s cieľmi smernice, čiže zvieratá by sa mali používať, len vtedy, ak v súčasnosti neexistujú vhodné alternatívy; keďže tento súlad je potrebný na ochranu zdravia zvierat a ľudí a životného prostredia;

C.  keďže predchádzajúce testovanie na zvieratách prispelo k pokroku vo vývoji liečby ľudských chorôb, ako aj zdravotníckych pomôcok, anestetík a bezpečných vakcín vrátane vakcín proti ochoreniu COVID-19 a zohráva úlohu aj v oblasti zdravia zvierat;

D.  keďže v roku 2017 bolo nahlásených 9,58 milióna prípadov použitia zvierat na vedecké účely; keďže hlavným účelom bol výskum (69 %), po ktorom nasledovalo regulačné používanie na splnenie legislatívnych požiadaviek (23 %) a bežná výroba (5 %); keďže spomedzi testov vykonaných na regulačné účely sa väčšina týkala liekov na humánne použite (61 %), potom veterinárnych liekov (15 %) a priemyselných chemikálií (11 %)(8); keďže primáty (okrem človeka) sa používajú na takéto testovanie v niektorých častiach EÚ a mnohé iné druhy zvierat sa používajú na vedecké účely každý rok; keďže za jediný rok sa na účely testovania chová a zabije až 12 miliónov zvierat(9) bez toho, aby sa skutočne použili na pokusy;

E.  keďže súbor modelov testovania, v ktorých sa nepoužívajú zvieratá, rastie a vykazuje potenciál prehĺbiť naše pochopenie chorôb a urýchliť objavenie účinných spôsobov liečby; keďže medzi tieto modely patrí napríklad nová technológia organ-on-chip (orgán na čipe), sofistikované počítačové simulácie, 3D kultúry ľudských buniek na testovanie liekov a ďalšie moderné modely a technológie;

F.  keďže Spoločné výskumné centrum Komisie (ďalej len „JRC“) vypracovalo sériu správ, v ktorých uvádza a opisuje pokročilé modely, ktoré nie sú založené na testovaní zvierat, v siedmich oblastiach chorôb s cieľom urýchliť vývoj týchto technológií; keďže však iniciatívy EÚ v oblasti výskumu, inovácie a vzdelávania by mali byť plne zosúladené s prioritami určenými v týchto preskúmaniach;

G.  keďže hoci metódy bez testovania na zvieratách sa formálne podporujú jedine v EÚ, ich prijatiu bránia byrokratické prekážky, ich používanie sa riadne nepresadzuje a financovanie ich vývoja je naďalej nedostatočné;

H.  keďže európski občania sústavne preukazujú podporu ukončeniu používania zvierat na vedecké účely;

I.  keďže v Komisii za rôzne oblasti výskumu a testovania na zvieratách zodpovedajú Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu a JRC a keďže neexistuje formálny koordinačný mechanizmus na zabezpečenie aktívneho, súdržného a na synergiách založeného prístupu k dosiahnutiu úplného nahradenia zvierat;

J.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) a Európska agentúra pre lieky (EMA) zaviedli stratégie na aktívne obmedzenie a nahradenie testovania na zvieratách, Európska chemická agentúra (ďalej len „ECHA“) však stále musí zaviesť stratégiu znižovania a nahrádzania a tvrdí, že sú potrebné okamžité cielené investície na vývoj účinných prognostických toxikologických metód bez použitia zvierat a na priamu podporu regulačných cieľov;

K.  keďže pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat v EÚ historicky významného zákazu testovania kozmetiky na zvieratách úspešne preukazuje, že je možné postupne ukončiť testovanie na zvieratách bez negatívneho vplyvu na rozvoj kozmetického priemyslu; keďže však stále existujú regulačné požiadavky na pokračujúce testovanie účinkov na pracovníkov, ktorí manipulujú s chemickými zložkami používanými výlučne v kozmetike, a ich vplyvu na životné prostredie; keďže stanovenie jasných lehôt na postupné ukončenie takéhoto testovania v EÚ podnietilo inovácie v spoločnostiach EÚ a teší sa podpore verejnosti;

L.  keďže nahradenie testovania na zvieratách pokročilými metódami bez testovania na zvieratách bude nutné na dosiahnutie ambicióznych cieľov Komisie v oblasti zdravia a životného prostredia stanovených v pláne obnovy NextGenerationEU a Európskej zelenej dohode, a keďže v prípade, ak existujú validované alternatívy nevyužívajúce zvieratá, tieto musia mať prioritu;

M.  keďže niektoré členské štáty prijali vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany zvierat používaných na vedecké účely, zatiaľ čo iné členské štáty uplatňujú iba minimálne požiadavky ustanovené v smernici 2010/63/EÚ;

1.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila koordináciu v záujme dosiahnutia cieľa stanoveného v smernici 2010/63/EÚ tým, že zriadi medziútvarovú pracovnú skupinu na vysokej úrovni, do ktorej budú zapojené všetky kľúčové generálne riaditeľstvá a agentúry, ktorá bude spolupracovať s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami na vypracovaní akčného plánu pre celú EÚ s cieľom urýchliť aktívne postupné ukončovanie využívania zvierat prostredníctvom jeho obmedzovania, zdokonaľovania a nahradenia postupov so živými zvieratami na vedecké a regulačné účely, a to čo najskôr a bez toho, aby sa znížila úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň urýchlil vývoj alternatívnych technológií; zdôrazňuje, že na stimulovanie pokroku by sa mal stanoviť jasný a ambiciózny harmonogram a zoznam míľnikov;

2.  zdôrazňuje, že využívanie výskumu založeného na zvieratách v minulosti významne prispelo k pokroku v liečbe mnohých chorôb ľudí a zohrávalo úlohu v oblasti zdravia zvierat, a zdôrazňuje, že hoci konečným cieľom je postupné ukončenie používania zvierat na vedecké účely, metódy, pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá, ešte nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach vedeckého výskumu; zdôrazňuje tiež, že v niektorých prípadoch sú pokusy na zvieratách stále potrebné na získanie vedeckých poznatkov pri dlhom hľadaní účinných liekov na určité choroby, keď nie sú v súčasnosti dostupné metódy nevyužívajúce zvieratá; zdôrazňuje, že Spoločné výskumné centrum uznáva, že veľká závislosť od testovania na zvieratách môže brzdiť pokrok v určitých oblastiach výskumu chorôb(10), v ktorých živočíšne modely nedokážu zachytiť kľúčové črty ľudských chorôb, a domnieva sa, že prechod na alternatívne modely by mohol umožniť nové objavy; okrem toho uznáva, že pokusy, ktoré sa vykonávajú na zvieratách z dôvodu nedostupnosti metód nevyužívajúcich zvieratá, sa musia vykonávať len v optimálnych podmienkach, ktoré minimalizujú bolesť, strach a utrpenie a chránia dobré životné podmienky dotknutých zvierat;

3.  zdôrazňuje, že akčný plán by mal zahŕňať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele, ciele znižovania a harmonogramy v rámci všeobecného cieľa znižovania a nahradenia, aby sa podnecovala zmena, s konkrétnymi a koordinovanými opatreniami doplnenými ukazovateľmi, ktoré sa uplatňujú na iné oblasti politiky EÚ, a mal by využívať štatistickú databázu EÚ ALURES ako referenčný bod, čo povedie k absolútnemu a trvalému zníženiu počtu zvierat používaných v celej EÚ na vedecké účely;

4.  zdôrazňuje, že tento akčný plán by mal okrem iného obsahovať návrhy na lepšie vykonávanie a presadzovanie existujúcich iniciatív, a to aj dobre fungujúci systém kontrol;

5.  zdôrazňuje potrebu prehĺbiť Európsky výskumný priestor a toho, aby plán vychádzal z výskumu ktorý sa doteraz uskutočnil v EÚ, a zahŕňal mechanizmy preferenčného financovania metód, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, vo všetkých výskumných a inovačných iniciatívach EÚ, keďže takéto alternatívne metódy prinášajú dodatočné náklady a investičné potreby; poukazuje preto na potrebu zvýšeného a cieleného financovania pokročilých modelov bez zvierat v rámci programu Horizont Európa; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby poskytli dostatočné strednodobé až dlhodobé finančné prostriedky na rýchly vývoj, validáciu a zavedenie alternatívnych metód testovania, ktoré nahradia metódy testovania na zvieratách najmä v prípade kľúčových sledovaných toxikologických parametrov; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere vykonávala svoj záväzok týkajúci sa zoskupovania látok a používania hodnotení generických rizík ako dôležitých prostriedkov lepšej ochrany ľudského zdravia a obmedzenia testovania na zvieratách;

6.  vyzýva Komisiu, aby na základe konzultácií s príslušnými agentúrami, najmä s agentúrou ECHA a EFSA, stanovila ciele znižovania prostredníctvom proaktívnejšieho vykonávania súčasných nariadení o bezpečnosti chemických látok a iných výrobkov, a aby podporila ciele znižovania používaním plne prepojenej a interoperabilnej databázy EÚ; pripomína, že v článku 13 nariadenia REACH sa požaduje, aby sa požiadavky na testovacie metódy aktualizovali hneď, ako budú k dispozícii metódy, ktoré nepoužívajú zvieratá;

7.  zdôrazňuje, že do plánu môže byť aktívne zapojený súkromný sektor, najmä spoločnosti ochotné prejsť na modely bez testovania na zvieratách, ako aj startupy, ktoré tieto modely vyvíjajú a zdokonaľujú, a to prostredníctvom účasti na kolaboratívnych prístupoch k postupnému ukončeniu testovania na zvieratách; domnieva sa, že vládne orgány musia prevziať koordinačnú úlohu a nadviazať pozitívny a konštruktívny dialóg s týmto sektorom, a umožniť tak riešenia vznikajúce zdola nahor; vyzýva na lepšie koordinovaný, medziodvetvový a celoeurópsky prístup vo všetkých členských štátoch a všetkých agentúrach EÚ, a to aj prostredníctvom medziodvetvového Európskeho partnerstva pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách;

Vzdelávanie a odborná príprava

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na prioritizácii opatrení na vzdelávanie, odbornú prípravu a rekvalifikáciu vedcov, výskumných pracovníkov a technikov v oblasti používania pokročilých modelov, ktoré nie sú založené na testovaní zvierat, a výmeny najlepších postupov, ako aj na zvýšenie informovanosti o validovaných modeloch, ktoré nie sú založené na testovaní zvierat, medzi odborníkmi na hodnotenie bezpečnosti, ako aj tými, ktorí sú zapojení do hodnotenia návrhov projektov a prideľovania finančných prostriedkov;

9.  zdôrazňuje potrebu trvalého úsilia v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby laboratóriá a príslušné orgány mali k dispozícii čo najširšie poznatky o alternatívach a postupoch;

10.  poukazuje na to, že akademické inštitúcie zohrávajú zásadnú úlohu, pokiaľ ide o podporu alternatív k testovaniu na zvieratách v rámci vedeckých disciplín a šírenie nových poznatkov a postupov, ktoré sú k dispozícii, ale nie vždy sa vo veľkej miere využívajú;

11.  zdôrazňuje potrebu spolupráce v rámci medzinárodných štruktúr s cieľom urýchliť validáciu a schválenie alternatívnych metód, zaručiť prenos poznatkov a poskytnúť finančnú podporu krajinám mimo EÚ, v ktorých vedci možno nevedia o existencii alternatívnych metód a kde testovacím zariadeniam chýba potrebná výskumná infraštruktúra;

o
o   o

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59.
(6) Ú. v. EÚ C 41, 6.2.2020, s. 45.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2020)0201.
(8) Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: správa Komisie z roku 2019 o štatistikách o používaní zvierat na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie v rokoch 2015 – 2017, s. 16 (COM(2020)0016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016.
(9) Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie, s. 7 (SWD(2020)0015) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0015.
(10) Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; Deceuninck, Pierre (2021): EURL ECVAM Review of non-animal models in biomedical research - Neurodegenerative Diseases (Preskúmanie modelov bez zvierat v biomedicínskom výskume – Neurodegeneratívne choroby). Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-47ab-92ba-fd2be449c7eb.

Posledná úprava: 16. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia