Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2784(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0425/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0387

Antagna texter
PDF 151kWORD 50k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
P9_TA(2021)0387RC-B9-0425/2021

Europaparlamentets resolution av den 16 september 2021 om planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning (2021/2784(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 13 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), och om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (Reach-förordningen)(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 maj 2018 om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur(6),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 15 mars 2021 Unionens strategi för hållbara kemikalier: hög tid att leverera (6941/21),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 5 februari 2020 med titeln Rapport 2019 om statistiska uppgifter om användningen av djur för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater 2015–2017 (COM(2020)0016),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 En ny era för det europeiska forskningsområdet (COM(2020)0628),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 november 2020 En läkemedelsstrategi för Europa (COM(2020)0761),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om den europeiska gröna given (COM(2019)0640),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl: bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2020 om en kemikaliestrategi för hållbarhet(7),

–  med beaktande av den särskilda Eurobarometern 340 om vetenskap och teknik,

–  med beaktande av den andra interimsrapporten om onlinesamrådet om Europas framtid och de viktigaste slutsatserna från medborgardialogerna och medborgarsamråden,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 juni 2015 om det europeiska medborgarinitiativet Stop Vivisection (avskaffa djurförsök) (C(2015)3773),

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål anges det slutliga målet att ”ersätta alla försök på levande djur [...] så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det”, och det framhålls att användning av djur i sådana syften bör övervägas endast i de fall där det inte finns metoder utan djurförsök. Enligt de senaste uppgifterna från 2018 har emellertid inga stora förändringar skett i fråga om det totala antalet djur som används för vetenskapliga ändamål, sedan detta direktiv trädde i kraft.

B.  Direktivet kräver insyn i användningen av djur för vetenskapliga ändamål, och det omfattar användningen av djur inom alla discipliner, från grundforskning till tillämpad forskning, utveckling av läkemedel och säkerhetstester av kemikalier. Det finns en fortsatt brist på insyn. Alla medlemsstater har införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning, och all sektorsspecifik lagstiftning, såsom lagstiftning om läkemedel, livsmedel och kemikalier, måste överensstämma med direktivets mål, vilket innebär att levande djur bör användas endast om det inte finns några lämpliga alternativ tillgängliga. Denna anpassning är i dagsläget nödvändig för att skydda människors och djurs hälsa och miljön.

C.  Tidigare djurförsök har bidragit till framsteg när det gäller att utveckla behandlingar för människors sjukdomar, medicintekniska produkter, bedövningsmedel och säkra vacciner, bland annat för covid-19-vaccin, och har också spelat en roll för djurhälsan.

D.  År 2017 rapporterades användning av djur för vetenskapliga ändamål 9,58 miljoner gånger. Huvudsyftet var forskning (69 %), följt av lagstadgad användning för att uppfylla lagstiftningskrav (23 %) och rutinmässig produktion (5 %). Bland de tester som genomfördes för att uppfylla lagstiftningskrav rörde de flesta läkemedel för människor (61 %), följt av veterinärmedicinska läkemedel (15 %) och industrikemikalier (11 %)(8). Icke-mänskliga primater har använts för sådana tester i vissa delar av EU, och många andra typer av djur har använts varje år för vetenskapliga ändamål. Under ett enda år föder man upp och avlivar upp till 12 miljoner(9) djur för djurförsök, utan att de används i faktiska försök.

E.  Verktygslådan med testmodeller utan djurförsök växer och visar på potentialen för en större förståelse av sjukdomar och snabbare upptäckter av effektiva behandlingar. Denna verktygslåda innehåller bland annat teknik för organ-på-chip, sofistikerade datorsimuleringar, 3D-kulturer av mänskliga celler för läkemedelstestning och andra moderna modeller och modern teknik.

F.  Kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) har utarbetat en serie rapporter med sammanställningar och beskrivningar av avancerade modeller utan djurförsök inom sju sjukdomsområden i syfte att påskynda utvecklingen av denna teknik. EU:s forsknings-, innovations- och utbildningsinitiativ är dock ännu inte anpassade till de prioriteringar som fastställs i dessa utvärderingar.

G.  Även om EU är unikt i sin formella uppmuntran av metoder utan djurförsök så finns det byråkratiska hinder för acceptansen av dem, tillämpningen av dem kontrolleras inte tillräckligt och det finns fortfarande inte tillräcklig finansiering för att utveckla dem.

H.  EU-medborgarna har konsekvent visat sitt stöd för att få ett slut på användningen av djur för vetenskapliga ändamål.

I.  Inom kommissionen har GD Miljö, GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, GD Forskning och innovation och JRC alla ansvar för olika djurforsknings- och djurförsöksområden, och det finns ingen formell samordningsmekanism för att säkerställa en aktiv, enhetlig och synergibaserad strategi för att ersätta djur helt.

J.  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska läkemedelsmyndigheten har infört strategier för att aktivt minska och ersätta djurförsök, men Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har ännu inte infört någon minsknings- och ersättningsstrategi, och har hävdat att det krävs omedelbara riktade investeringar för att utveckla effektiva prediktiva toxikologimetoder utan djurförsök och direkt stödja lagstadgade mål.

K.  Det banbrytande förbudet mot kosmetikatester på djur har haft en positiv inverkan på djurens välbefinnande i EU och med framgång visat att det är möjligt att avveckla användningen av djurförsök utan att äventyra utvecklingen av kosmetikasektorn. Det finns dock fortfarande lagstadgade krav på fortsatta djurförsök för effekter på arbetstagare som hanterar kemiska ingredienser som uteslutande används i kosmetika och deras inverkan på miljön. Tydliga tidsfrister för avvecklingen av sådana tester i EU har emellertid drivit på innovationer bland EU:s företag och fått allmänhetens stöd.

L.  Ersättning av djurförsök med alternativa avancerade metoder kommer att vara nödvändigt för att uppnå kommissionens ambitiösa hälso- och miljömål enligt återhämtningsplanen NextGenerationEU och den europeiska gröna given, och dessa ska ges företräde i fall där validerade alternativ utan djurförsök redan finns.

M.  Vissa medlemsstater har antagit nationella genomförandeåtgärder som ger ett starkt skydd för djur som används för vetenskapliga ändamål, medan andra medlemsstater bara tillämpar minimikraven i direktiv 2010/63/EU.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra samordningen för att uppnå det mål som fastställs i direktiv 2010/63/EU genom att inrätta en avdelningsövergripande arbetsgrupp på hög nivå som omfattar alla viktiga generaldirektorat och organ, och att arbeta med medlemsstaterna och berörda aktörer för att utarbeta en EU-omfattande handlingsplan i syfte att driva på en aktiv avveckling genom att minska, förfina och ersätta förfaranden med levande djur för vetenskapliga och lagstadgade ändamål, så snart det är vetenskapligt möjligt och utan att sänka nivån på skyddet för människors hälsa och miljön, samtidigt som man påskyndar utvecklingen av de alternativa metoder, tekniker och instrument utan djurförsök som är nödvändiga för förändring. Parlamentet betonar att en tydlig och ambitiös tidsplan och en förteckning över milstolpar bör fastställas för att uppmuntra till framsteg.

2.  Europaparlamentet betonar att tidigare användning av djurbaserad forskning i hög grad har bidragit till framsteg i behandlingen av många hälsoproblem hos människor och spelat en roll för djurhälsan, och betonar att även om avvecklingen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål är det slutliga målet, finns det ännu inte några alternativa metoder tillgängliga inom alla vetenskapliga forskningsområden. Parlamentet understryker också att det på grund av den aktuella bristen på metoder utan djurförsök finns fall där djurförsök fortfarande behövs för att få vetenskapliga insikter i det långsiktiga sökandet efter effektiva mediciner mot vissa sjukdomar. Parlamentet betonar att det gemensamma forskningscentrumet är medvetet om att ett starkt beroende av djurförsök kan hindra framsteg inom viss sjukdomsforskning(10), där djurmodeller inte fångar upp de viktigaste aspekterna av mänskliga sjukdomar, och anser att en övergång till alternativa modeller skulle kunna möjliggöra nya genombrott. Parlamentet konstaterar vidare att försök, som utförs på djur på grund av en brist på alternativa metoder, måste genomföras under optimala förhållanden, som minimerar smärta, ångest och lidande och som skyddar de berörda djurens välbefinnande.

3.  Europaparlamentet understryker att handlingsplanen bör inbegripa ambitiösa och uppnåbara mål, minskningsmål och tidsfrister som ska fastställas inom ramen för det övergripande målet om minskning och ersättning för att uppmuntra till förändring, med konkreta och samordnade åtgärder åtföljda av indikatorer, såsom tillämpas på andra EU-politikområden, och använda EU:s statistikdatabas Alures som referenspunkt, vilket leder till absoluta och varaktiga minskningar av antalet djur som används i EU för vetenskapliga ändamål,

4.  Europaparlamentet betonar att planen bland annat bör innehålla förslag för bättre genomförande och kontroll av efterlevnaden av befintliga initiativ, bland annat ett välfungerande system med kontroller.

5.  Europaparlamentet framhåller behovet av att fördjupa det europeiska forskningsområdet, och av att planen bygger vidare på den forskning som hittills bedrivits i EU, och att inkludera mekanismer för förmånlig finansiering av metoder som inte kräver djurförsök i alla EU:s forsknings- och innovationsinitiativ, eftersom sådana alternativa metoder medför ytterligare kostnader och investeringsbehov. Parlamentet betonar därför behovet av ökad och riktad finansiering inom ramen för Horisont Europa för avancerade modeller utan djurförsök. Parlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att tillgängliggöra tillräcklig finansiering på medellång och lång sikt för snabb utveckling, validering och introduktion av alternativa testmetoder för att ersätta djurförsök, särskilt för viktiga toxikologiska parametrar. Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo fullgöra sitt åtagande om gruppering av ämnen och användning av generiska riskbedömningar som viktiga verktyg för att bättre skydda människors hälsa och minska djurförsöken.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa minskningsmål genom ett mer proaktivt genomförande av de befintliga bestämmelserna om kemikaliers och andra produkters säkerhet i samråd med relevanta byråer, särskilt Echa och Efsa, och att understödja minskningsmålen genom att använda en helt sammankopplad och driftskompatibel EU-databas för kemikaliesäkerhet. Parlamentet erinrar om att artikel 13 i Reach föreskriver att kraven på testmetoderna ska uppdateras så snart metoder utan djurförsök blir tillgängliga.

7.  Europaparlamentet betonar att den privata sektorn kan vara aktivt delaktig i planen, särskilt företag som är villiga att gå över till modeller utan djurförsök samt nystartade företag som utvecklar och förbättrar dem, genom att delta i samarbetsstrategier för att avveckla djurförsök. Parlamentet anser att statliga organ måste spela en samordnande roll och inleda en positiv och konstruktiv dialog med sektorn, som möjliggör lösningar nedifrån och upp. Parlamentet efterlyser en bättre samordnad, sektorsövergripande och EU-omfattande strategi för alla medlemsstater och alla EU-byråer, även via det sektorsövergripande europeiska partnerskapet för alternativ till djurförsök.

Utbildning

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att prioritera åtgärder för att utbilda, vidareutbilda och omskola vetenskapsmän, forskare och tekniker i användningen av avancerade djurfria modeller och utbyte av bästa praxis, samt att öka medvetenheten om validerade djurfria modeller både bland säkerhetsbedömningsexperter och bland personer som arbetar med att utvärdera projektförslag och anslå finansiering.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av en ihållande utbildningsinsats för att säkerställa att laboratorier och behöriga myndigheter har bredast möjliga kunskaper om alternativ och processer.

10.  Europaparlamentet påpekar att akademiska institutioner har en avgörande roll att spela när det gäller att främja alternativ till djurförsök inom vetenskapliga discipliner och att sprida nya kunskaper och metoder, som finns tillgängliga men inte alltid används i så stor utsträckning.

11.  Europaparlamentet framhåller behovet av att arbeta inom internationella strukturer för att påskynda valideringen och godkännandet av alternativa metoder, säkerställa kunskapsöverföring och ge ekonomiskt stöd till tredjeländer, där forskare kan sakna kunskap om alternativa metoder och provningsanläggningar kan sakna nödvändig infrastruktur.

o
o   o

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 276, 20.10.2010, s. 33.
(2) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(4) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
(5) EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.
(6) EUT C 41, 6.2.2020, s. 45.
(7) Antagna texter, P9_TA(2020)0201.
(8) Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Rapport 2019 om statistiska uppgifter om användningen av djur för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater 2015–2017, s. 15–16 (COM(2020)0016). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0016&from=SV
(9) Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater, s. 7 (SWD(2020)0015). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0015&from=SV.
(10) Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; Deceuninck, Pierre (2021): Översyn från unionens referenslaboratorium (EURL) och Europeiska centret för validering av alternativa metoder (Ecvam) om djurfria modeller i biomedicinsk forskning – neurodegenerativa sjukdomar (Review of non-animal models in biomedical research - Neurodegenerative Diseases). Kommissionen, gemensamma forskningscentrumet (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-47ab-92ba-fd2be449c7eb

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy