Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2035(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0249/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0249/2021

Συζήτηση :

PV 15/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 13
CRE 15/09/2021 - 11
CRE 15/09/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0388

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 251kWORD 82k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
P9_TA(2021)0388A9-0249/2021
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (2021/2035(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 10 και 19, το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1 έως 4, 6 έως 8, 10 έως 12, 21, 23 έως 26, 47 και 49,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης χωρών που εκπόνησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας – στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράστης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP III) – Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2021, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 5 για την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 33 της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, της 3ης Αυγούστου 2015, σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη,

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 35 σχετικά με την έμφυλη βία κατά των γυναικών, με την οποία επικαιροποιείται η γενική σύσταση αριθ. 19, της 14ης Ιουλίου 2017, της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα», που δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Crime, safety and victims’ rights» (Έγκλημα, ασφάλεια και δικαιώματα των θυμάτων), η οποία δημοσιεύτηκε το 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα αντίστοιχα συνακόλουθα έγγραφα που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2000), Πεκίνο+10 (2005), Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),

–  έχοντας υπόψη το γλωσσάρι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 65ης συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας που έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 26 Μαρτίου 2021·

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνες που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, και άλλων νομικών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, της 20ής Δεκεμβρίου 1993,

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 10ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls» (Η νόσος COVID-19 και ο τερματισμός της βίας κατά των γυναικών), που δημοσιεύτηκε το 2020(14),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο τη διασαφήνιση της ανασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο η ΕΕ μπορεί να συνάψει και να κυρώσει τη Σύμβαση, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2021(15),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0249/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αναγνωρίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στη μη διάκριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τερματισμός της ανδρικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή προστασία είναι η σοβαρότερη εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, με βάση τις εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό άλλων τομέων ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Συμβούλιο εκδίδει τέτοια απόφαση δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») ορίζουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως βία που στρέφεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «βία κατά των γυναικών» νοείται κάθε πράξη έμφυλης βίας η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, γενετήσια, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων περιλαμβάνει σωματική βία, ψυχολογική βία, καταναγκαστικούς γάμους, σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων «διορθωτικούς» βιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση, ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και των ίντερσεξ ατόμων, καταναγκαστική στείρωση τρανς και ίντερσεξ ατόμων, τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής», «θεραπείες μετατροπής», ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου, εκφοβισμό και παρενόχληση, κοινωνικοοικονομικές στερήσεις και βία εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το φύλο ορίζεται ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλες για τις γυναίκες και τους άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει ότι πολλές μορφές βίας κατά των γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση «σε όλη την πολυμορφία τους» στο παρόν ψήφισμα επισημαίνει τη θέση ότι οι γυναίκες, οι άνδρες και τα μη δυαδικά άτομα κατατάσσονται σε ετερογενείς κατηγορίες, μεταξύ άλλων σε σχέση, ενδεικτικά, με τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευσή τους, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την κατάσταση της υγείας, την οικογενειακή κατάσταση και το καθεστώς του μετανάστη ή του πρόσφυγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση να μη μείνει κανείς στο περιθώριο και να επιτευχθεί μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος στην ισότητα των φύλων χωρίς μια διατομεακή προσέγγιση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, ετεροπατριαρχικές δομές, ασυμμετρία ισχύος και διαρθρωτικές και θεσμικές ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία έχει ως στόχο τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλη την πολυμορφία τους, καθώς πηγάζει από την επιθυμία να τιμωρηθούν όσοι θεωρείται ότι παραβιάζουν τους κοινωνικούς κανόνες ιεραρχίας των φύλων και έκφρασης φύλου και τα δυαδικά συστήματα φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποσκοπεί στην καθιέρωση, ενίσχυση ή διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και την επίρρωση των έμφυλων προτύπων και στερεοτύπων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE ορίζει τη «γυναικοκτονία» ως δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικοκτονία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα της βίας που ασκείται από ερωτικό σύντροφο, η δολοφονία γυναικών και κοριτσιών λόγω του φύλου τους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου τους, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων γυναικών και ίντερσεξ ατόμων και τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικοκτονία αποτελεί την ακραία έκφραση υφιστάμενων μορφών βίας κατά των γυναικών και συνιστά την απόλυτη πράξη βίας, η οποία βιώνεται ως συνεχιζόμενη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μορφές γυναικοκτονίας δεν προσμετρώνται στα επίσημα στοιχεία και παραμένουν αόρατες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε βία ασκούμενη από ερωτικό σύντροφο, ανεξάρτητα αν πρόκειται για σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία, έχει σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά και διαιωνίζει την κακοποίηση στις μελλοντικές γενιές, καθώς τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο εις βάρος της μητέρας τους ή γονέα τους είναι πιθανότερο να βιώσουν τέτοιου είδους βία στη μετέπειτα ζωή τους, τόσο ως θύματα όσο και ως δράστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι που προστατεύουν την αξιοπρέπεια του παιδιού και αναγνωρίζουν και το παιδί ως θύμα στις εν λόγω περιπτώσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία τόσο των γυναικών όσο και των παιδιών θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για την επιμέλεια τέκνων πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρέχει δικαιώματα επιμέλειας τέκνων σε δράστες βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία περιλαμβάνει πολλά είδη βίας, όπως η βία που ασκείται από ερωτικό σύντροφο και η ενδοοικογενειακή βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIGE, όπως και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ορίζει την ενδοοικογενειακή βία ως όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας, ανεξάρτητα από βιολογικούς ή νομικούς οικογενειακούς δεσμούς, ή ανάμεσα σε πρώην ή νυν συζύγους ή συντρόφους, είτε ο αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία και η σεξουαλική παρενόχληση στο διαδίκτυο έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού, της επίμονης παρακολούθησης μέσω διαδικτύου, της σεξιστικής ρητορικής μίσους, της μη συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών εικόνων, της δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων, της υποκλοπής ταυτότητας ή της δικτυοπαραβίασης, πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες στην Ένωση καταδεικνύουν ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ένωση, ήτοι 62 εκατομμύρια γυναίκες, έχουν βιώσει σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, και μία στις δύο γυναίκες (55 %) έχει βιώσει σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σχεδόν το ένα τρίτο (27 %) των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών παγκοσμίως, οι οποίες βρίσκονταν σε σχέση, καταγγέλλουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας από τον ερωτικό σύντροφό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, το 38 % όλων των δολοφονιών γυναικών διαπράττεται από τους ερωτικούς συντρόφους τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επικαιροποιημένων, εκτεταμένων και συγκρίσιμων αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές έμφυλης βίας σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων οφείλεται επίσης στην έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά τους ορισμούς που σχετίζονται με την έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτεταμένα και συγκρίσιμα αναλυτικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση της έμφυλης βίας και των αιτιών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε την τελευταία έρευνά του σχετικά με τη βία κατά των γυναικών το 2014 και ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία συνοδεύεται από σημαντικό κόστος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απώλεια οικονομικής παραγωγής ή την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και των νομικών, κοινωνικών και ειδικευμένων υπηρεσιών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το υψηλότερο κόστος το επωμίζονται τα θύματα έμφυλης βίας, τα οποία πρέπει να ζουν μόνιμα με τις συναισθηματικές πληγές αυτών των τραυματικών εμπειριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης θα πρέπει να καθοδηγείται από την ευημερία των θυμάτων έμφυλης βίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της έμφυλης βίας, ιδίως της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής και ψυχολογικής βίας, του καταναγκαστικού ελέγχου, και της διαδικτυακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφεραν αύξηση κατά 60 % των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από γυναίκες που έχουν υποστεί βία από τον ερωτικό τους σύντροφο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθιστούν δυσκολότερο για τα θύματα βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς συχνά είναι έγκλειστα με τους κακοποιούς τους και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, και καθώς οι ανεπαρκείς δομές και πόροι υποστήριξης έχουν επιδεινώσει μια ήδη υφιστάμενη «σκιώδη» πανδημία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της έμφυλης βίας, ιδίως μέσω της κατάρριψης των αρνητικών κοινωνικών κανόνων, οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτό το φαινόμενο, και μέσω της ενδυνάμωσης των νέων ώστε να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποτρέπουν τέτοιου είδους πράξεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να μην καταγράφεται επαρκώς στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των θυμάτων δεν υποβάλλουν καταγγελία στις αρχές για έμφυλη βία(16)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EIGE, η δευτερογενής θυματοποίηση, η οποία είναι επίσης γνωστή ως «επαναθυματοποίηση», συμβαίνει όταν το θύμα υφίσταται περαιτέρω βλάβη, όχι ως άμεσο αποτέλεσμα της εγκληματικής πράξης, αλλά λόγω του τρόπου με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι θεσμοί και άλλα μεμονωμένα άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το EIGE, η δευτερογενής θυματοποίηση μπορεί να προκληθεί, για παράδειγμα, από επανειλημμένη έκθεση του θύματος στον δράστη, επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για τα ίδια περιστατικά, χρήση ακατάλληλης γλώσσας ή απαράδεκτων σχολίων από όλους όσους έρχονται σε επαφή με τα θύματα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία μπορεί να διαιωνίζεται από άτομα σε θέσεις εξουσίας εντός ιδρυμάτων κράτησης, όπως φυλακές, δομές ψυχικής υγείας, κέντρα κράτησης, ευαγή ιδρύματα και καταυλισμούς προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις συνωστισμού, υψηλών επιπέδων στρες και έλλειψης ιδιωτικότητας ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν οι αστυνομικοί είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να διαθέτουν μη τεχνικές δεξιότητες για να ακούν με προσοχή, να κατανοούν και να σέβονται προσεκτικά όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αποφυγής καταγγελίας και της επαναθυματοποίησης και στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους επιζώντες έμφυλης βίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση οικονομικά προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας συνεπάγεται τη θέσπιση προγραμμάτων κατάρτισης για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, υπάλληλοι επιβολής του νόμου, άτομα που εργάζονται στο δικαστικό σύστημα, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να αποκρίνονται στην έμφυλη βία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά καταδίκης που αφορούν δράστες βίας κατά των γυναικών, και ιδίως σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των βιασμών και των σεξουαλικών επιθέσεων, είναι απαράδεκτα χαμηλά σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχουν συστηματικές ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου αντιμετωπίζουν την έμφυλη βία, και ότι αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μια ευρέως διαδεδομένη νοοτροπία ατιμωρησίας και σε σοβαρή υποβάθμιση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία εντάσσεται σε ένα συνεχές διακρίσεων και έμφυλης βίας που αλληλοσυνδέονται στενά με συνεχιζόμενες ανισότητες και ευρύτερες επιθέσεις κατά της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο μέσο στην Ευρώπη για την καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών βίας των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη αυτών των πράξεων βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ισότητας των φύλων ανακόπτουν επίσης την πρόοδο στο ζήτημα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, όπως έχει διαπιστωθεί αναφορικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να υπάρχει δημόσια εναντίωση και επιβλαβείς πολιτικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη και έχει κυρωθεί από 21 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δημιουργεί κακό προηγούμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν έχει ακόμη κυρωθεί από την Ένωση·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών είναι διεθνούς, πανευρωπαϊκής και διασυνοριακής φύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθετικών πλαισίων και μηχανισμών προστασίας και πρόληψης. οι γυναίκες και τα κορίτσια στην Ευρώπη και άλλα θύματα έμφυλης βίας δεν επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο προστασίας έναντι της βίας σε ολόκληρη την Ένωση·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης με στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και άλλων μορφών έμφυλης βίας, απαιτεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει διάφορες παράλληλες οδούς, τόσο νομοθετικές όσο και μη νομοθετικές, μεταξύ άλλων να υποβάλει πρόταση για τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και, ταυτόχρονα, να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την έμφυλη βία χρησιμοποιώντας το εν λόγω άρθρο ως νομική βάση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της Ένωσης για την ισότητα των φύλων και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, η Επιτροπή εξήγγειλε μια νέα νομοθετική πρόταση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας βάσει των άρθρων 82, 83 και 84 ΣΛΕΕ, καθώς και μια ειδική πρόταση για την επέκταση του καταλόγου των τομέων της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις μορφές εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Προέδρου της Επιτροπής(17)·

Αίτια και αντίκτυπος της έμφυλης βίας και διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης για την πρόληψή της

1.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη την πολυμορφία τους και άλλες μορφές έμφυλης βίας, όπως η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, η οποία θεωρείται ότι αναφέρεται σε διαφορετικές πράξεις βίας εντός και εκτός διαδικτύου που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο·

2.  επισημαίνει ότι, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, έχει σημειωθεί ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας που βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, της σωματικής, σεξουαλικής, οικονομικής και ψυχολογικής βίας, του εξαναγκασμού και της βίας στον κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για υπηρεσίες υποστήριξης για τα θύματα αυτά·

3.  εμμένει στην άποψη ότι, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, ο ορισμός των «γυναικών» πρέπει να περιλαμβάνει τα κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών·

4.  καταγγέλλει τη γυναικοκτονία ως την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει ότι η γυναικοκτονία συνιστά πολύ σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η Ένωση θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, τον εντοπισμό καταστάσεων κινδύνου και την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων·

5.  τονίζει ότι η βία κατά των γυναικών και άλλες μορφές έμφυλης βίας εξακολουθούν να αποσιωπώνται και είναι αποτέλεσμα της συνεχούς εκδήλωσης της ιστορικά άνισης πρόσβασης και κατανομής της εξουσίας και των πόρων, που έχουν οδηγήσει στην εξουσίαση των γυναικών και σε διακρίσεις εις βάρος τους από τους άνδρες, καθώς και σε βία στρεφόμενη κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, με τεράστιο αντίκτυπο στα θύματα, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους·

6.  εκφράζει ικανοποίηση για το κίνημα #MeToo, το οποίο συμβολίζει τη φωνή των γυναικών που σπάνε το φράγμα της σιωπής όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών σε όλη τους την διαφορετικότητα και σε όλες τις ηλικίες, τους τομείς και τις περιοχές· καταγγέλλει το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες, τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας κατηγορούνται ολοένα συχνότερα, ή ακόμη και καταδικάζονται, για συκοφαντική δυσφήμιση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κλίμα φόβου, επαναθυματοποίηση και φίμωση των γυναικών που τολμούν να μιλήσουν·

7.  αναγνωρίζει ότι η πρόοδος προς την ισότητα έχει σημειωθεί χάρη στον σκληρό αγώνα που καταβάλλει το φεμινιστικό κίνημα έναντι της παγκόσμιας καταπίεσης των γυναικών και των κοριτσιών·

8.  υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και σημαντικές μειώσεις της διαθέσιμης χρηματοδότησης, ιδίως σε περιόδους κρίσης, με επακόλουθο το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα, την αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε επισφαλή εργασία και τις πιο επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης των γυναικών· τονίζει ότι αυτές οι ανισότητες και η ασυμμετρία εξουσίας έχουν εγκάρσιο και παγκόσμιο χαρακτήρα και είναι κοινές σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη·

9.  υπογραμμίζει ότι τα άκαμπτα πρότυπα φύλου που βασίζονται σε πατριαρχικά στερεότυπα συμβάλλουν στις διακρίσεις και την υποταγή των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς και των ίντερσεξ γυναικών, οδηγούν σε αυξημένη έκθεση σε έμφυλη βία όσων δεν συμμορφώνονται με αυτά και συμβάλλουν στον αόρατο χαρακτήρα της βίας που υφίστανται οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι και οι ίντερσεξ άνδρες·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται και να προάγονται, μέσω της εκπαίδευσης, η ισοτιμία και η σχέση εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, καθώς και να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις και τα έμφυλα στερεότυπα που οδηγούν σε επιβλαβή κοινωνικά έμφυλα πρότυπα· αποδοκιμάζει τον υψηλό αριθμό περιστατικών βίας κατά γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων και των τρανς γυναικών, καθώς και των τρανς, των ίντερσεξ και των μη δυαδικών ατόμων·

11.  επισημαίνει το ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η έμφυλη βία στα θύματα, όπως, μεταξύ άλλων, στρες, αίσθημα ανασφάλειας ή αδυναμίας, προβλήματα συγκέντρωσης, άγχος, κρίσεις πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, μετατραυματική αγχώδης διαταραχή, έλλειψη εμπιστοσύνης και αισθήματος ελέγχου, καθώς και φόβος ή ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα θύματα των εγκλημάτων αυτών, οι οποίες παρέχονται επίσης συχνά από ΜΚΟ και φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

12.  υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία έχει επίσης κοινωνικές, οικονομικές και δημοκρατικές επιπτώσεις, όπως έλλειψη πρόσβασης στην απασχόληση, απομόνωση, απόσυρση από τη δημόσια ζωή ή στέρηση υλικών ή οικονομικών πόρων, γεγονός που εντείνει τη μειονεκτική θέση των γυναικών· τονίζει ότι η έμφυλη βία ασκείται ως μορφή καταναγκαστικού ελέγχου των γυναικών που εμποδίζει την ισότητα των φύλων, την κοινωνική κινητικότητα, την οικονομική χειραφέτηση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους συμμετοχής τους στα κοινά και της ελεύθερης ανάπτυξης της ζωής τους χωρίς βία·

13.  επισημαίνει τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα θύματα η έμφυλη βία και τα επακόλουθα ζητήματα ψυχικής υγείας που αυτή προκαλεί, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητάς τους να αναζητούν εργασία και της οικονομικής επιβάρυνσης που επωμίζονται με την ανάληψη νομικής δράσης, και σημειώνει ότι το εκτιμώμενο ετήσιο κοινωνικό κόστος της έμφυλης βίας (290 δισεκατομμύρια EUR) (μεταξύ 49 δισεκατομμυρίων EUR και 89,3 δισεκατομμυρίων EUR για κυβερνοπαρενόχληση και επίμονη παρακολούθηση στον κυβερνοχώρο) υπερβαίνει το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ(18)·

14.  τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παραμένει το διεθνές πρότυπο και το βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, ακολουθώντας μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση που θέτει τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα από πολλές σκοπιές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ολοκληρώσει η Ένωση την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης, και επισημαίνει τη σημασία της κύρωσής της από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία· σημειώνει με ανησυχία τις απόπειρες σε ορισμένα κράτη μέλη να διαδοθεί παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως η άρνηση της ύπαρξης έμφυλης βίας· καταδικάζει το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνει την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών·

15.  σημειώνει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα πρέπει να νοείται ως ελάχιστο πρότυπο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και ότι η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ακόμη πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους νέα νομοθετικά μέτρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά στην κύρωση αυτής· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και να βελτιώσουν το εθνικό τους δίκαιο ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή·

16.  καταγγέλλει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας επηρεάζεται αρνητικά από τις επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και κατά της ισότητας των φύλων· καταδικάζει τη δράση των κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων και κατά του φεμινισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως που επιτίθενται συστηματικά στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤKΙ+, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και αποσκοπούν στην ανατροπή των υφιστάμενων νόμων για την προστασία τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καταδικάζει κάθε εσκεμμένη παραπληροφόρηση σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα εργαλεία και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ένωση, η οποία εμποδίζει την προστασία των γυναικών από τη βία· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από την Ένωση δεν προωθούν τις διακρίσεις λόγω φύλου·

17.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας μέσω του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», συμπεριλαμβανομένης της στήριξης οργανώσεων υποδοχής και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στον εν λόγω τομέα· επαναλαμβάνει τη σημασία της χρήσης κριτηρίων αναφοράς και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου·

18.  τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον νομικό ορισμό και τη μεταχείριση της έμφυλης βίας στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι αυτό εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις νομοθετικές δράσεις της Ένωσης κατά της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 2012/29/ΕΕ, 2011/36/ΕΕ και 2011/99/ΕΕ·

19.  τονίζει τη σημασία των προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· σημειώνει ότι τέτοιου είδους μέτρα απαιτούν σαφέστερη εστίαση σε ολόκληρο το δικαστικό σύστημα, καθώς και στα σχολεία και στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων βίας·

20.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ανισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του σεξισμού, των πατριαρχικών προτύπων, στερεοτύπων και αξιών που αφορούν το φύλο· αποδοκιμάζει την έλλειψη έρευνας και γνώσης που αποτελεί το θεμέλιο μιας αποτελεσματικής πολιτικής και νομοθεσίας για την πρόληψη της έμφυλης βίας· καλεί, ως εκ τούτου, το EIGE και την Eurostat να λειτουργήσουν ως κόμβος γνώσης σχετικά με τη βία κατά των κοριτσιών στην Ένωση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία των ανδρών κατά των γυναικών ξεκινά με τη βία των αγοριών κατά των κοριτσιών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα προληπτικά μέτρα πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία· υπογραμμίζει την ανάγκη η ισότητα των φύλων να κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση και ζητεί να ληφθούν εκπαιδευτικά μέτρα που θα απευθύνονται και θα εφαρμόζονται στους νέους, συμπεριλαμβανομένων της κατάλληλης για την ηλικία ενημέρωσης, της ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της ανάπτυξης μη βίαιων σχέσεων, της φεμινιστικής κατάρτισης στην αυτοάμυνα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 6 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της παραγράφου 125 στοιχείο ζ) του στρατηγικού στόχου Δ.1. της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, καθώς και γενικότερων δράσεων για την καταπολέμηση του διαχωρισμού, της ανισότητας των φύλων και των διακρίσεων·

21.  τονίζει ότι η επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων αποτελεί συχνά μια διάσταση της ευρύτερης επιδείνωσης της κατάστασης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και καλεί, επομένως, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤKΙ+ στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 ΣΕΕ·

22.  τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση με στόχο την εκπαίδευση των νεότερων πολιτών της Ένωσης σχετικά με την ισότητα των φύλων και τον αντίκτυπο της έμφυλης βίας εντός και εκτός διαδικτύου, και θα στηρίζουν τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να ζουν ελεύθερα και με ασφάλεια σε όλους τους τομείς·

23.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσει ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά σε όλα τα εθνικά προγράμματα σπουδών· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία σχετικά με τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, η οποία περιλαμβάνεται στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, και τη δέσμευσή της όσον αφορά την «αγωγή των αγοριών και των κοριτσιών από νεαρή ηλικία σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη στήριξη της ανάπτυξης σχέσεων απαλλαγμένων από τη βία», ως καίριας σημασίας για την αποτελεσματική πρόληψη·

24.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο ζήτημα της έμφυλης βίας, η οποία επίσης δίνει στα κράτη μέλη με επιτυχημένες πολιτικές τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την τακτική διαθεσιμότητα και συγκρισιμότητα ποιοτικών, αναλυτικών δεδομένων για όλες τις μορφές έμφυλης βίας σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και να εναρμονίσουν τα συστήματα συλλογής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, μέσω της συνεργασίας με την Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το EIGE· πιστεύει ότι τα ποιοτικά δεδομένα θα είναι απαραίτητα για σαφείς και μετρήσιμους στόχους όσον αφορά την εξάλειψη της έμφυλης βίας· χαιρετίζει την εξαγγελία νέας έρευνας σε επίπεδο Ένωσης που θα διεξαγάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εξάπλωση και τη δυναμική κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών·

26.  τονίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της έμφυλης βίας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η συλλογή δεδομένων στο επίπεδο της επιβολής του νόμου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες: α) το φύλο του θύματος· β) το φύλο του δράστη· γ) τη σχέση μεταξύ θύματος και δράστη· δ) την ύπαρξη διάστασης σεξουαλικής βίας· ε) το κατά πόσον η βία έχει το φύλο ως κίνητρο και στ) άλλα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για διατομεακή ανάλυση· τονίζει ότι, εκτός από τα εν λόγω δεδομένα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν γενικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό καταγγελιών, τον αριθμό και τα είδη εντολών προστασίας που έχουν εκδοθεί, τα ποσοστά απόρριψης και απόσυρσης καταγγελιών, τα ποσοστά διώξεων και καταδικών, τον χρόνο εκδίκασης υποθέσεων, πληροφορίες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται στους δράστες και τις επανορθώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, που παρέχονται σε θύματα, περιστατικά που καταγγέλλονται σε τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας ή υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με υποθέσεις βίας κατά των γυναικών και δειγµατοληπτικές έρευνες·

Αντιμετώπιση όλων των μορφών έμφυλης βίας

27.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν στοχευμένη νομοθεσία και πολιτικές με διατομεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κατάστασης των θυμάτων έμφυλης βίας που υφίστανται διατομεακές μορφές διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου και για άλλους λόγους, όπως λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, οικογενειακής κατάσταση ή καθεστώτος μετανάστη ή πρόσφυγα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής και της θέσπισης νομοθεσίας, να προστεθούν συγκεκριμένες και μετρήσιμες δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με ομάδες που προστατεύονται από διακρίσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών τους, να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων, ειδικότερα, της βίας κατά των γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία και κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει στο παρελθόν ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νόμους και πολιτικές που απαγορεύουν τις θεραπείες μετατροπής, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων γυναικών και ίντερσεξ ατόμων και τις πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης·

29.  τονίζει ότι η έμφυλη βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας και μπορεί να λάβει τη μορφή ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη γυναικοκτονία, τη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία στον κυβερνοχώρο, την επίμονη παρακολούθηση, τον βιασμό, τους πρόωρους και αναγκαστικούς γάμους, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», την αναγκαστική άμβλωση, την αναγκαστική στείρωση, την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εμπορία ανθρώπων, τη θεσμική βία, τη βία δεύτερου βαθμού, την έμμεση βία και τη δευτερογενή θυματοποίηση·

30.  υπενθυμίζει ότι η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελούν μορφή έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων·

31.  καταδικάζει φαινόμενα βίας δεύτερου βαθμού, ήτοι τη σωματική ή ψυχολογική βία, τα αντίποινα, τους εξευτελισμούς και τις διώξεις που κατά ατόμων που στηρίζουν τα θύματα έμφυλης βίας· τονίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες παρεμποδίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την αποκατάσταση των γυναικών σε καταστάσεις έμφυλης βίας·

32.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τη φύση, την έκταση και τη βαρύτητα της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη έγκριση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας της Σύμβασης αριθ. 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν επαρκώς το υφιστάμενο πλαίσιο για αποτελεσματικά μέτρα με στόχο την απαγόρευση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρος εργασίας, καθώς και μέτρα πρόληψης, αποτελεσματική πρόσβαση σε μηχανισμούς ασφαλούς και αποτελεσματικής καταγγελίας και επίλυσης διαφορών που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και μέσα έννομης προστασίας·

33.  εμμένει στην άποψη ότι η βία στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων της διαδικτυακής σεξουαλικής και ψυχολογικής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού, της επίμονης παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, της μη συναινετικής αποκάλυψης σεξουαλικών εικόνων, της σεξιστικής ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και νέων μορφών διαδικτυακής παρενόχλησης, όπως οι παραβιάσεις διαδικτυακών διασκέψεων (zoom-bombing) ή οι διαδικτυακές απειλές, συνιστά μορφή έμφυλης βίας·

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η βία στον κυβερνοχώρο πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και γίνεται όλο και πιο συχνή· υπενθυμίζει ότι η έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο αποτελεί αδιάλειπτο και αναπόσπαστο μέρος της μη διαδικτυακής βίας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες· τονίζει ότι η βία στον κυβερνοχώρο απειλεί την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και έχει κατασταλτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι επιζήμιο για τις δημοκρατικές αρχές της Ένωσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες με δημόσιο προφίλ, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνιδες και ακτιβίστριες, αποτελούν συχνά στόχο της έμφυλης κυβερνοβίας, με σκοπό να αποθαρρυνθεί η παρουσία τους στον δημόσιο βίο και στους τομείς λήψης αποφάσεων·

35.  τονίζει τον διασυνοριακό χαρακτήρα της βίας στον κυβερνοχώρο, όπου οι δράστες χρησιμοποιούν πλατφόρμες ή κινητά τηλέφωνα συνδεδεμένα με ή φιλοξενούμενα από κράτη μέλη εκτός του τόπου όπου βρίσκεται το θύμα· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης με σκοπό την έγκαιρη βελτίωση των προσβάσιμων εργαλείων υποβολής αναφορών, των αποτελεσματικών μηχανισμών αφαίρεσης περιεχομένου και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, ώστε να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία στο διαδίκτυο, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

36.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη όλων των μορφών διαδικτυακής βίας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια, μεταξύ άλλων μέσω της κατάλληλης κατάρτισης των υπαλλήλων επιβολής του νόμου, και να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα την αύξηση της βίας αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

37.  υπενθυμίζει ότι οι παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, της γυναικολογικής και μαιευτικής βίας και των επιβλαβών πρακτικών, αποτελούν μορφή έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και διεμφυλικών και μη δυαδικών ατόμων, όπως αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑTKI, και αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα των φύλων·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθεί τακτικές ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, στο πλαίσιο των προτάσεών της για πρόσθετα μέτρα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών έμφυλης βίας·

39.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αναγκαστική αναπαραγωγή και η άρνηση παροχής φροντίδας ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν επίσης μορφή έμφυλης βίας· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί επανειλημμένα ότι η περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση και η μη εφαρμογή της νομοθεσίας συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι η αυτονομία και η ικανότητα των κοριτσιών και των γυναικών να λαμβάνουν ελεύθερες και ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με το σώμα και τη ζωή τους αποτελούν προϋποθέσεις για την οικονομική ανεξαρτησία τους, για την ισότητα των φύλων και για την εξάλειψη της έμφυλης βίας· καταδικάζει έντονα την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην Ένωση, ιδίως την οπισθοδρόμηση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών, και την εκ των πραγμάτων απαγόρευση της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης στην Πολωνία·

40.  αποδοκιμάζει τις ορατές ελλείψεις στο σύστημα επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις έμφυλης βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, και ατιμωρησία για τους δράστες· καλεί όλα τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τους ορισμούς της σεξουαλικής βίας και του βιασμού στην εθνική νομοθεσία τους, ούτως ώστε να βασίζονται στην απουσία συναίνεσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

41.  εκφράζει ανησυχία για τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών, ειδικότερα τη σεξουαλικοποίηση των κοριτσιών από άνδρες· θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία που παρέχεται βάσει της ποινικής νομοθεσίας για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος παιδιών, ιδίως όταν ο δράστης επιδεικνύει αμέλεια σε σχέση με την ηλικία του παιδιού·

42.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία έχουν δύο έως πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν διάφορες μορφές βίας· τονίζει ότι η Ένωση υποχρεούται, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία· σημειώνει ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων με την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

43.  τονίζει ότι οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες και, ειδικότερα, οι γυναίκες Ρομά και οι μουσουλμάνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν θρησκευτική ενδυμασία, πλήττονται δυσανάλογα από την έμφυλη βία, ιδίως στον δημόσιο χώρο, στον χώρο εργασίας και στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η έμφυλη βία κατά των γυναικών Ρομά και των μουσουλμάνων γυναικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διατομεακή προσέγγιση, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διακρίσεις λόγω φύλου σε συνδυασμό με τις διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνότητας·

44.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη κατάσταση της προστασίας των μεταναστριών από την έμφυλη βία, ιδίως σε περιπτώσεις βίας που ασκείται από ερωτικό σύντροφο, όπου το καθεστώς διαμονής του θύματος εξαρτάται από τη συγκατοίκηση ή την οικογενειακή κατάσταση, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ, όλα τα θύματα έμφυλης βίας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη προστασία, υπηρεσίες υποστήριξης και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να λαμβάνουν πληροφορίες και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, και ότι όλα τα δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά το καθεστώς διαμονής τους·

45.  υπογραμμίζει ότι οι περισσότεροι από τους ισχύοντες νόμους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουν την ευάλωτη κατάσταση των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων, με συνέπειες που περιλαμβάνουν αυξημένη έκθεση σε έμφυλη βία κατά τη μετακίνηση, επισφαλείς συνθήκες υποδοχής, ανεπαρκή μέτρα προστασίας και έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ένωση·

46.  θεωρεί ότι η βία που ασκείται από ερωτικό σύντροφο δεν αποτελεί απλώς έγκλημα κατά του θύματος της βίας, αλλά θα πρέπει επίσης να θεωρείται έγκλημα κατά οποιουδήποτε παιδιού γίνεται μάρτυρας σε αυτή, μεταξύ άλλων λόγω των μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων στην ευημερία και την ανάπτυξη του παιδιού· καταγγέλλει το γεγονός ότι τα παιδιά των δραστών βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο καθίστανται συχνά αντικείμενο κακομεταχείρισης ως μέσο για την άσκηση εξουσίας και βίας σε βάρος της μητέρας, φαινόμενο γνωστό ως «έμμεση βία», το οποίο αποτελεί μορφή έμφυλης βίας·

Προστασία, υποστήριξη και αποκατάσταση 

47.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί στήριξη και αποκατάσταση για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλη τους την πολυμορφία και για όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας, καθώς και να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η προστασία τους από κάθε μορφή βίας· υπενθυμίζει δε ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα, να λαμβάνονται εγκαίρως, να είναι ολιστικά και ανάλογα προς τη σοβαρότητα της βλάβης που προκλήθηκε και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες όσων βιώνουν διατομεακές μορφές διακρίσεων και βίας·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και υποστήριξης για τις γυναίκες με βάση την κατανόηση της διάστασης του φύλου όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών και τη βία μεταξύ συζύγων και συντρόφων, τα οποία θα εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος, ώστε να αποφεύγεται η θεσμική βία που υφίστανται τα θύματα εξαιτίας των νόμων, των διοικητικών πρακτικών ή των πρακτικών επιβολής που δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και/ή εξαιτίας της έλλειψης επαρκών γνώσεων και κατάλληλων διαδικασιών, που μπορούν να οδηγήσουν σε ατιμωρησία των δραστών καθώς και σε επαναθυματοποίηση·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι και τα παιδιά θεωρούνται θύματα της έμφυλης βίας σε περιπτώσεις βίας ασκούμενης από ερωτικό σύντροφο, και ότι η αξιοπρέπεια και η ασφάλειά τους είναι υψίστης σημασίας· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τους νόμους που ποινικοποιούν την έκθεση του παιδιού σε βία σε στενές σχέσεις· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι η νομοθεσία για την επιμέλεια συνάδει με την εν λόγω αρχή, υπό την έννοια ότι δεν χορηγούνται δικαιώματα επιμέλειας στον γονέα που έχει ασκήσει βία σε ερωτικό σύντροφο·

50.  υπογραμμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την παροχή επαρκούς υποστήριξης και υπηρεσιών στους επιζώντες της έμφυλης βίας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της παροχής στήριξης σε ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε οργανώσεις υποδοχής γυναικών, οι οποίες είναι οι οργανώσεις που διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση των θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης και βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, και να διασφαλίσουν την πρόσβαση αυτή και στις αγροτικές περιοχές· υποστηρίζει σθεναρά τη διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποκατάστασης, ιδίως όσον αφορά την παροχή ουσιαστικής ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης για την αναζήτηση εργασίας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να διασφαλίσουν ότι η ενημέρωση των θυμάτων και των δραστών έμφυλης βίας είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των θυμάτων κατά την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

53.  λαμβάνοντας υπόψη το διαρθρωτικό πλαίσιο των διακρίσεων και της ανισότητας, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν το έργο τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, το οποίο να είναι διαθέσιμο από υλική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη σε όλα τα θύματα έμφυλης βίας, και να εγγυηθούν ότι τα δικαιώματα του θύματος τίθενται στο επίκεντρο προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, τα τραύματα ή η επαναθυματοποίηση κατά τη διάρκεια δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλη τη διαδικασία·

54.  υπογραμμίζει με ανησυχία ότι τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την πλήρη ή ορθή μεταφορά και/ή πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τα δικαιώματα των θυμάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο πλήρως και ορθά επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια·

55.  υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης των επιζώντων έμφυλης βίας προς τις αρχές επιβολής του νόμου και το δικαστικό σύστημα συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή καταγγελίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους πόρους και την κατάρτιση των επαγγελματιών και των υπαλλήλων επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, των εισαγγελέων, του δικαστικού προσωπικού, των ιατροδικαστών και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα σύστασης ειδικών δικαστηρίων για τον σκοπό αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η διασφάλιση ότι οι αστυνομικοί και οι δικαστές έχουν αυξημένες γνώσεις και μη τεχνικές δεξιότητες για να ακούν, να κατανοούν και να σέβονται προσεκτικά όλους τους επιζώντες έμφυλης βίας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αποφυγής καταγγελίας και της επαναθυματοποίησης και θα δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επιζώντες έμφυλης βίας·

56.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θεσπίζοντας προγράμματα θεραπείας για τους δράστες έμφυλης βίας και ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την πρόληψη περαιτέρω βίας, την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα καταστροφικά πρότυπα φύλου, τις σχέσεις ασύμμετρης ισχύος και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η έμφυλη βία, και διασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων αποτελούν το πρωταρχικό μέλημα·

57.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των επιζώντων έμφυλης βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική νομική συνδρομή, καθώς και η πλήρης λογοδοσία των δραστών όλων των έμφυλων εγκλημάτων που σχετίζονται με συγκρούσεις εις βάρος γυναικών και κοριτσιών, καθώς και ανδρών και αγοριών, μέσω της ενεργοποίησης νομικών διαδικασιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ιδίως μέσω του Καταστατικού της Ρώμης και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες 2011/99/ΕΕ, 2012/29/ΕΕ και 2011/36/ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι η απουσία νομικής πράξης της Ένωσης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας για τους επιζώντες·

60.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επεκτείνει τους τομείς εγκληματικότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ ώστε να περιλαμβάνονται τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου ως λόγους διακρίσεων που καλύπτονται συγκεκριμένα από το εν λόγω άρθρο· θεωρεί ότι το εν λόγω μέτρο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της προστασίας των ατόμων ΛΟΑΤKΙ+ στην Ένωση·

61.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες κατάρτισης που διατίθενται στα κράτη μέλη μέσω των διαφόρων προγραμμάτων και φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν περιοδική και αποτελεσματική κατάρτιση που θα περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν δικαίωμα σε δημόσια ποιοτική δικαστική αρωγή, πριν και κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας·

62.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει το 2021 πρόταση οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, προκειμένου να εφαρμοστούν τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· τονίζει ότι η εν λόγω νέα οδηγία πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα και τα επικείμενα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική δράση της Ένωσης για την ισότητα των φύλων, καθώς και η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Ένωση να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής όσον αφορά την επέκταση των τομέων εγκληματικότητας ώστε να περιλαμβάνονται συγκεκριμένες μορφές έμφυλης βίας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

Επόμενες ενέργειες σε επίπεδο Ένωσης 

63.  τονίζει ότι η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα σε κοινή βάση· τονίζει ότι η έμφυλη βία είναι αποτέλεσμα κοινωνιακών και συστημικών διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων που έχουν διασυνοριακή διάσταση· εφιστά ιδίως την προσοχή στην αύξηση των κινημάτων κατά της ισότητας των φύλων, κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ και αντιφεμινιστικών κινημάτων, τα οποία είναι καλά οργανωμένα και έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα· θεωρεί, επιπλέον, ότι η διασυνοριακή διάσταση της διαδικτυακής έμφυλης βίας και ο μεγάλος ατομικός, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της έμφυλης βίας σε όλα τα κράτη μέλη επαναβεβαιώνουν την ανάγκη να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία στις πολλαπλές διαστάσεις της σε κοινή ενωσιακή βάση·

64.  καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει επειγόντως την αύξηση της έμφυλης βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο της Ένωσης σχετικά με την έμφυλη βία σε περιόδους κρίσης, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προστασίας για τα θύματα, όπως γραμμές βοήθειας, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες υγείας, ως «βασικές υπηρεσίες» στα κράτη μέλη, με σκοπό την πρόληψη της έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων βίας κατά τη διάρκεια κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19·

65.  τονίζει ότι η έγκριση περιφερειακών και διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης από κοινού όλων των μορφών έμφυλης βίας·

66.  τονίζει ότι η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας σε κοινή βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ορισμού της έμφυλης βίας, καθώς και ελάχιστοι κανόνες σχετικά με βασικά ζητήματα της πρόληψης, της αποφυγής καταγγελίας, της προστασίας των θυμάτων, της στήριξης και της επανόρθωσης, και της δίωξης των δραστών· υπογραμμίζει ότι οι προσεγγίσεις και τα επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ποικίλλουν σημαντικά και ότι, ως εκ τούτου, μια προσέγγιση κοινής βάσης θα συμβάλει επίσης στην επιβολή του νόμου σε διασυνοριακές επιχειρήσεις·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα, και ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτόν τον νέο τομέα εγκληματικότητας ως νομική βάση για μια ολιστική και επικεντρωμένη στα θύματα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

68.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη οδηγία για την έμφυλη βία, η οποία θα εφαρμόζει τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και άλλα διεθνή πρότυπα, όπως οι συστάσεις της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σχετικά με την έμφυλη βία, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   ­ μέτρα πρόληψης, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και ακολουθούν διατομεακή προσέγγιση και απευθύνονται τόσο σε κορίτσια όσο και αγόρια, και χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών·
   ­ υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέτρα προστασίας και αποκατάστασης για τα θύματα·
   ­ μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων της βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω, μεταξύ άλλων, φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, και της διαδικτυακής έμφυλης βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης·
   ­ ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του νόμου·
   ­ μια διατομεακή προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα·
   ­ υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας όσον αφορά τα παιδιά λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε περίπτωση έμφυλης βίας, θέτοντας τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο της νομοθεσίας τους·
   ­ μέτρα για τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών σε όλες τις σχετικές γλώσσες· και
   ­ μέτρα για τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και άλλων μορφών έμφυλης βίας·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις συνημμένες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(5) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(6) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
(7) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 102.
(8) ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 48.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0336.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0024.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0025.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0041.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0058.
(14) https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
(15) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=el
(16) https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
(17) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
(18) EPRS, Ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας (EAVA) σχετικά με την έμφυλη βία, σ. 35.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως τομέα εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο  83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών της Ένωσης και αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και αναγνωρίζεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»). Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στη μη διάκριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη. Ο τερματισμός της ανδρικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(2)  Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί, βάσει των εξελίξεων στον τομέα του εγκλήματος, να εκδώσει απόφαση για τον προσδιορισμό τομέων ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει από τη φύση ή τις επιπτώσεις των αδικημάτων αυτών ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεμούνται σε κοινή βάση, πέραν εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ.

(4)  Όταν το Συμβούλιο εκδίδει μια τέτοια απόφαση δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ, αποφασίζει ομόφωνα, αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(5)  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης») ορίζουν την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως βία στρέφεται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ως «βία κατά των γυναικών» νοείται κάθε πράξη βίας βάσει του φύλου, η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

(6)  Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι επίσης θύματα έμφυλης βίας λόγω του φύλου, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου τους.

(7)  Η έμφυλη βία εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων περιλαμβάνει σωματική βία, ψυχολογική βία, καταναγκαστικούς γάμους, σεξουαλική βία, μεταξύ άλλων «διορθωτικούς» βιασμούς και σεξουαλική παρενόχληση, ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και των ίντερσεξ ατόμων, καταναγκαστική στείρωση τρανς και ίντερσεξ ατόμων, τα επονομαζόμενα «εγκλήματα τιμής», θεραπείες μετατροπής, ρητορική μίσους εντός και εκτός διαδικτύου, εκφοβισμό και παρενόχληση, κοινωνικοοικονομικές στερήσεις και βία εντός της οικογένειας ή της οικιακής μονάδας εξαιτίας της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου του θύματος.

(8)  Η έμφυλη βία έχει τις ρίζες της σε έμφυλα στερεότυπα, ετεροπατριαρχικές δομές, ασυμμετρία ισχύος και θεσμικές ανισότητες. Η έμφυλη βία επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας·

(9)  Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το φύλο ορίζεται ως «οι κοινωνικά δομημένοι ρόλοι, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλες για τις γυναίκες και τους άνδρες», ο ορισμός δε αυτός υπενθυμίζει ότι πολλές μορφές βίας κατά των γυναικών έχουν τις ρίζες τους στις ανισότητες εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(10)  Η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και η έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή προστασία είναι η σοβαρότερη εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η απαγόρευση της δουλείας και της καταναγκαστικής εργασίας, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, και το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

(11)  Η έμφυλη βία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα και εκτεταμένη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Ένωση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να προσδιοριστεί σε κοινή βάση.

(12)  Η έγκριση περιφερειακών και διεθνών πράξεων, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, καταδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης από κοινού όλων των μορφών έμφυλης βίας.

(13)  Η ιδιαίτερη ανάγκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλων μορφών έμφυλης βίας σε κοινή βάση απορρέει επίσης από την ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού ορισμού της έμφυλης βίας, καθώς και ελάχιστοι κανόνες σχετικά με βασικά ζητήματα της πρόληψης, της αποφυγής καταγγελίας, της προστασίας των θυμάτων, της στήριξης και της επανόρθωσης, και της δίωξης των δραστών. Οι προσεγγίσεις και τα επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ποικίλλουν σημαντικά και, ως εκ τούτου, μια προσέγγιση κοινής βάσης θα συμβάλει επίσης στην επιβολή του νόμου σε διασυνοριακές επιχειρήσεις.

(14)  Η έμφυλη βία πληροί τα κριτήρια ώστε να προστεθεί ως νέος τομέας εγκληματικότητας σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η έμφυλη βία χαρακτηρίζεται ως τομέας εγκληματικότητας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου