Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2133(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0260/2021

Внесени текстове :

A9-0260/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15
CRE 16/09/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2021)0396

Приети текстове
PDF 199kWORD 63k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург
Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
P9_TA(2021)0396A9-0260/2021

Резолюция на Европейския парламент от 16 септември 2021 г. относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика (2020/2133(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид политическите насоки за следващата Европейска комисия за периода 2019 – 2024 г., представени на 10 септември 2019 г.,

–  като взе предвид писмото за определяне на ресора от 1 декември 2019 г. от председателя на Комисията до Вера Йоурова, кандидат за заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2020 г. относно равносметката след изборите за Европейски парламент(2),

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 9, 10, 13, 14, 15, 16 и 17 от него,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 223, параграф 2, и членове 245 и 295 от него,

–  като взе предвид Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори („Акта за избиране“), приложен към Решението на Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменен,

–  като взе предвид проекта за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност,

–  като взе предвид Специален доклад № 13/2019 на Европейската сметна палата относно етичните рамки на одитираните институции на ЕС,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Специален доклад № 13/2019 на Европейската сметна палата,

–  като взе предвид своето решение от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом)(3),

–  като взе предвид Правилника за дейността на Европейския парламент, и по-специално членове 2, 10 и 11, член 176, параграф 1, приложение I, членове 1 – 3, член 4, параграф 6, членове 5 и 6 и приложение II,

–  като взе предвид годишните доклади на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП,

–  като взе предвид годишните доклади относно прилагането на Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия, включително становищата на независимия комитет по етика,

–  като взе предвид препоръките на Европейския омбудсман във връзка със съвместното разследване по жалби 194/2017/EA, 334/2017/EA и 543/2017/EA относно подхода на Европейската комисия към заетостта на бивши членове и на един бивш председател на Комисията след изтичането на мандата им и относно ролята на нейния „комитет по етика“,

–  като взе предвид препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа и различни НПО,

–  като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, и по-специално членове 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 15, 16, 17, 19, 21а, 22а, 22в, 24, 27 и 40 от него,

–  като взе предвид правомощията и отговорностите на комисията по правни въпроси на Европейския парламент, посочени в приложение VI от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по правни въпроси, комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по петиции,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A9-0260/2021),

А.  като има предвид, че ДЕС гласи, че „във всички свои дейности Съюзът зачита принципа на равенство между неговите граждани, които се ползват с еднакво внимание от страна на неговите институции, органи, служби и агенции“; като има предвид, че това означава, че публичните решения се вземат в интерес на общото благо;

Б.  като има предвид, че с Договорите е установена система за разделение на правомощията между институциите на Съюза, която възлага на всяка институция собствена роля в рамките на институционалната структура на Съюза и във връзка с изпълнението на възложените ѝ задачи;

В.  като има предвид, че въпреки че всяка институция на ЕС има право на организационен суверенитет, всички институции на ЕС трябва да отговарят на най-високите стандарти за независимост и безпристрастност;

Г.  като има предвид, че ДЕС и ДФЕС определят европейска рамка за управление, основана на разделението на правомощията, като предвиждат отделни права и задължения за всяка институция;

Д.  като има предвид, че независимостта, прозрачността и отчетността на публичните институции и техните избрани представители, членовете на Комисията и длъжностните лица са от първостепенно значение за насърчаване на доверието на гражданите, което е необходимо за легитимното функциониране на демократичните институции;

Е.  като има предвид, че приложимите за институциите на ЕС етични стандарти в много отношения надвишават приложимите за националните им еквиваленти стандарти, но не се прилагат по задоволителен начин;

Ж.  като има предвид, че прилагането на етичната рамка би могло да бъде подобрено;

З.  като има предвид, че доверието на гражданите в публичните институции и процесите на вземане на решения е стълб на всяко демократично правителство и изисква даване на пример, почтеност, прозрачност, отчетност и най-високи стандарти на етично поведение;

И.  като има предвид, че за да се гарантира, че демократичните процеси няма да станат жертва на частни интереси и че правата на гражданите се зачитат изцяло, е изключително важно да няма неправомерно влияние от страна на представителите на интереси, включително чрез осигуряването на платени дейности за членовете на Европейския парламент, подаръци или покани за пътуване, създаването на очаквания за бъдеща заетост след изтичането на мандата на даден член на Парламента или прекратяването на службата на длъжностно лице и неправомерно използване на информация или контакти;

Й.  като има предвид, че недостатъците на настоящата етична рамка на ЕС произтичат до голяма степен от факта, че тя разчита на подход на саморегулиране, и липсата на наказателно право на ЕС и на достатъчно ресурси и компетенции за проверка на информацията; като има предвид, че всяка промяна на етичната рамка на ЕС трябва да има ясно правно основание, като същевременно зачита разделението на правомощията, предвидено в Договорите; като има предвид, че създаването на независим орган по етика би могло да допринесе за укрепване на доверието в институциите на ЕС и тяхната демократична легитимност;

К.  като има предвид, че вследствие на това са възникнали случаи на проблемно поведение; като има предвид, че всеки случай на неетично поведение и неадекватното му разглеждане от страна на институциите на ЕС застрашава доверието на европейските граждани в институциите на ЕС и е допринесъл сериозно за увреждането на репутацията на Европейския съюз;

Л.  като има предвид, че по-специално явлението на т. нар. „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ се разпространява бързо; като има предвид, че много членове на Комисията и една трета от членовете на Европейския парламент с мандат от 2014 до 2019 г. са били наети от организации, включени в европейския регистър за прозрачност; като има предвид, че това явление създава рискове от конфликт на интереси с легитимните области на компетентност на държавите членки и институциите на ЕС, рискове от разкриване на поверителна информация или злоупотреба с такава, както и рискове, произтичащи от възможността бивши служители да използват своите близки лични контакти и приятелски отношения с бивши колеги за лобистки цели;

М.  като има предвид, че настоящите рамки за етични стандарти на равнището на ЕС са съобразени с особеностите на всяка от институциите на ЕС, което води до различни процеси и равнища на прилагане дори за един и същ Правилник за длъжностните лица на ЕС в различните институции, агенции и органи на ЕС, създавайки по този начин сложна система, която е трудна за разбиране както за гражданите на ЕС, така и за тези, които трябва да спазват правилата;

Н.  като има предвид, че в своя Специален доклад № 13/2019 Европейската сметна палата препоръча, че в много области има основателни причини за възприемането на хармонизирани подходи за разглеждането на етични въпроси в институциите на ЕС; като има предвид, че Европейският омбудсман и Европейската сметна палата са отправяли многократни предупреждения за наличието на сериозни пропуски в политиките на институциите на ЕС за предотвратяване на конфликти на интереси; като има предвид, че както Омбудсманът, така и Сметната палата изразиха конкретни опасения относно липсата на обща етична рамка на ЕС с ясни процедури и канали за подаване на сигнали; като има предвид, че този проблем засяга по-специално работата на представителите на държавите членки в Съвета, който трябва да разгледа конфликтите на интереси на високо равнище, кадровата въртележка между държавния и частния сектор и правилата за прозрачност; като има предвид, че етичните правила на ЕС не са съгласувани с Насоките на ОИСР за управление на конфликта на интереси в публичния сектор;

О.  като има предвид, че примерът на висшия орган за прозрачност на обществения живот (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) във Франция доказва, че единният и независим орган, отговарящ за мониторинга и прилагането на приложимите за публичните органи етични правила и налагането на санкции в тази връзка, е ефективен мощен инструмент, който може да постигне трайно намаляване на случаите на неетично поведение;

П.  като има предвид, че балансът на възложените на институциите правомощия е основна гаранция, предоставена от Договорите на гражданите на ЕС;

Р.  като има предвид, че доктрината Мерони, разработена от Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС), дава възможност на институциите на ЕС да делегират свои компетенции на външни органи, включително такива, които все още не се упражняват; като има предвид, че според Съда на ЕС всяко делегиране на компетенции трябва да бъде ограничено и може да бъде само във връзка с ясно определени правомощия, чието използване трябва да бъде изцяло подчинено на надзора на делегиращите институции и не може да касае дискреционни правомощия, включващи политически преценки, за да не се застрашава балансът на правомощията между институциите;

С.  като има предвид, че съгласно принципа на предоставената компетентност институциите не могат да делегират чрез междуинституционално споразумение правомощия, които те самите нямат, например когато такива правомощия са предоставени от Договорите на Сметната палата или принадлежат на държавите членки;

Т.  като има предвид, че по време на разглеждането на потенциалните конфликти на интереси на кандидатите за членове на Комисията през 2019 г. членовете на комисията по правни въпроси подчертаха сериозните ограничения на настоящата процедура; като има предвид, че тези ограничения включват достъп до само ограничен набор от информация, липса на време за разглеждане, липса на правомощия за разследване и липса на подкрепа от експерти; като има предвид, че член 17, параграф 3 от ДЕС предвижда, че членовете на Европейската комисия следва да бъдат избирани „измежду личности, които представят всички гаранции за независимост“;

У.  като има предвид, че съществуващата строга етична рамка за членовете на Комисията трябва да бъде доразвита, за да се запълнят съществуващите законодателни пропуски, като например липсата на устав на членовете на Комисията; подчертава, че този процес е тясно свързан с парламентарния контрол и надзор, счита, че трябва да бъде изготвен устав на членовете на Комисията в съответствие с обикновената законодателна процедура, и призовава Комисията да представи предложение;

Ф.  като има предвид, че всички водещи кандидати на европейските избори през 2019 г. подкрепиха създаването на независим орган по етика, общ за всички институции на ЕС; като има предвид, че председателят на Комисията изрази подкрепа за това в политическите си насоки;

Х.  като има предвид, че свободата на мандата на членовете на Европейския парламент е в интерес на гражданите, които представляват;

Ц.  като има предвид, че една от основните функции на Парламента, установена в ДЕС, е да упражнява политически контрол;

Ч.  като има предвид, че служителите в институциите попадат в обхвата на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза;

1.  счита, че един единен независим орган на ЕС по етика би могъл да осигури по-добре последователното и пълно прилагане на етичните стандарти във всички институции на ЕС с цел да се гарантира, че публичните решения се вземат с оглед на общото благо и доверието на гражданите в институциите на ЕС; предлага сключването на междуинституционално споразумение (МИС) въз основа на член 295 от ДФЕС за създаване на независим орган на ЕС по етика за Парламента и Комисията, който да бъде отворен за участие на всички институции, агенции и органи на ЕС, и предлага този орган също така да осигурява за участващите институции, агенции и органи обучение и активни насоки;

Принципи

2.  счита, че разпоредбите на това МИС трябва да спазват следните разпоредби и принципи:

   а) принципа на доброто финансово управление, осигуряващ ефикасното и ефективно управление на ресурсите на Съюза,
   б) принципите на предоставената компетентност и разделението на правомощията,
   в) свободата при избор на професия и правото на труд, предвидени в член 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз,
   г) принципите на правовата държава и основните европейски принципи, като например презумпцията за невиновност, правото на изслушване и принципите на законност и пропорционалност,
   д) Устава на членовете на Парламента, и по-специално свободата на мандата, залегнала в член 2 от него,
   е) липсата на дублиране или намеса в работата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура, Европейския омбудсман, Европейската сметна палата или Съда на ЕС,
   ж) правото на разследване на Европейския парламент, залегнало в член 226 от ДФЕС;

3.  счита, че в обхвата на задълженията си, включително по отношение на мониторинга и разследването, органът следва да разчита на съществуващите правомощия на институциите да изискват информация от своите членове или на съгласието на националните органи да споделят информация; подчертава, че председателят на Парламента, колегиумът на Комисията или съответният орган на дадена участваща институция ще продължат да отговарят за крайното вземане на решенията до евентуалното преразглеждане на правилата;

4.  счита, че процедурата, следвана от независимия орган на ЕС по етика, следва да гарантира подходящо равнище на прозрачност, като същевременно защитава процедурните гаранции, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и че МИС следва да включва процедурни правила и подходящ протокол за защита на данните, като се позовава на действащите достижения на принципите на съществуващите органи на ЕС по етика, както и на общите ценности на ЕС (член 2 от ДЕС), правата на засегнатото лице да бъде изслушано и да обжалва, задължението за сътрудничество и изискванията за публикуване;

Обхват и мандат

5.  счита, че на новия орган на ЕС по етика следва да бъде делегиран списък с договорени задачи за даване на предложения и консултации във връзка с етичните правила за членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент и служителите на участващите институции преди, по време на и в някои случаи след края на техния мандат или служба в съответствие с приложимите правила, включително:

   а) Устава на членовете на Европейския парламент (членове 2 и 3),
   б) Правилника за дейността на Парламента (член 2, член 10, параграфи 5, 6 и 7, член 11, член 176, параграф 1, приложение I, членове 1 – 8 и приложение II),
   в) Процедурния правилник на Комисията (член 9), Кодекса ѝ за поведение (членове 2 – 13 и приложение II към него) и решението ѝ от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица, както и същото решение за генералните ѝ директори,
   г) членове 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 15, 16, 17, 19, 21а, 22, 22а, 22в, 24, 27, 40, 43, 86, 90, 91a и приложение IX от Правилника за длъжностните лица, като се прилагат mutatis mutandis за всички служители, които са наети от агенциите, ако те са подписали МИС,
   д) МИС за задължителен регистър за прозрачност;

6.  счита, че споразумението следва да се прилага за членовете и служителите на участващите институции преди, по време на и след края на мандата или службата в съответствие с приложимите правила; счита, че това следва да важи за членовете на Европейския парламент, членовете на Комисията и всички служители на ЕС, които попадат в обхвата на Правилника за длъжностните лица;

7.  припомня, че по отношение на лицата, които попадат в обхвата на Правилника за длъжностните лица, компетенциите биха могли да бъдат делегирани на независимия орган на ЕС по етика съгласно разрешаващите това клаузи в член 2, параграф 2 или член 9, параграф 1, или и двете, и биха касаели мониторинга и прилагането на етичните задължения, докато другите професионални задължения ще продължат да се прилагат от органите по назначаването;

8.  настоява МИС да бъде отворено за участието на всички институции и органи на ЕС и посочва, че съзаконодателите могат да решат да обвържат агенциите чрез учредителните им регламенти; счита, че МИС следва да позволява на органа по етика да обменя информация с националните органи, когато това е необходимо за изпълнението на неговите задачи, като същевременно третира тази информация със същата поверителност като органа източник, например данъчна информация, поземлени регистри и данни, съхранявани от националните органи по етика, както и да проучва най-добрите практики и партньорските проверки; счита, че без да се засягат общите принципи, посочени в параграф 2, и когато това е от значение за изпълнението на неговите задължения, независимият орган по етика следва да има възможността да участва в сътрудничество и обмен на информация със съответните органи на ЕС, като например OLAF, Европейската прокуратура, Омбудсмана и Европейската сметна палата, в рамките на съответните им мандати;

Компетенции и правомощия

9.  счита, че без да се засяга установеният от Договорите баланс между институциите, всички участващи институции следва да възложат, в рамките на съответната им процедурна автономия, на органа на ЕС по етика, от една страна, превантивна роля посредством повишаване на осведомеността и етични насоки, а от друга страна – роля по отношение на спазването и консултативна роля със способността за отправяне на препоръки по етични въпроси, в т.ч. конфликти на интереси; счита, че правомощията за вземане на решения следва да останат в рамките на съответната институция, докато на органа на ЕС по етика не бъдат предоставени правомощия за вземане на решения на подходящо правно основание; припомня, че задачите на органа на ЕС по етика ще бъдат ограничени до договорения списък със задачи, делегирани от участващите институции, и следователно няма да засягат и ще зачитат напълно правомощията на OLAF, Европейската прокуратура и националните юрисдикции във връзка с всякакви нарушения на законите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност; подчертава, че с цел мониторинг на почтеността Парламентът следва редовно да възлага проучвания, които определят почтеността с набор от ясно определени цели и показатели за изпълнение, и да докладва за постигнатия напредък;

10.  счита, че този капацитет за мониторинг следва да включва, наред с други аспекти, възможността за проверка на достоверността на декларацията за финансови интереси, която следва да бъде представена от попадащите в обхвата му лица пряко на органа на ЕС по етика, в допълнение към Парламента по отношение на кандидатите за членове на Комисията, за да се гарантира, че те стигат възможно най-бързо до всички лица, които отговарят за демократичния и/или публичния контрол, както е предвидено в приложимите правила, разглеждането на конфликтите на интереси, правилата относно лобистките дейности, проверките на задълженията за прозрачност, включително в законодателната процедура, и проверката на спазването на правилата относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор, и в по-общ план проверката на спазването на всички разпоредби на кодексите за поведение и приложимите правила за прозрачност, етика и почтеност;

11.  отбелязва, че в рамките на институциите на ЕС различните законодателни и други разпоредби, насочени към предотвратяване на конфликти на интереси, съдържат различни определения на понятието „конфликт на интереси“; отбелязва, че определението има контекстуален и променящ се характер и че пълната прозрачност не гарантира непременно липсата на конфликт на интереси, нито гарантира спечелването или увеличаването на общественото доверие; отбелязва, че прилагането на етичните правила и публичната отчетност за конфликтите на интереси са предпоставка за доверието на гражданите в публичните институции;

12.  припомня, че е важно да се прави разлика между конфликт на интереси, възникнал по време на изпълнението на дадена функция, и такъв, възникнал след това, както и между действия, които са разрешени, ако са декларирани, и действия, които изобщо не са разрешени;

13.  изтъква, че Европейският парламент създаде Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП като орган, отговарящ за предоставянето на насоки на членовете на ЕП относно тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение; освен това отбелязва, че Консултативният комитет също така оценява предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение и съветва председателя относно евентуалните действия, които да се предприемат; счита, че Европейският парламент следва да дава пример по отношение на етичните правила и тяхното прилагане;

14.  счита, че органът на ЕС по етика би могъл също така да бъде оправомощен по отношение на задълженията, наложени от регистъра за прозрачност, и следва да предвиди по-добра защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и по-добро управление на конфликтите на интереси в случаи на корупция и измами;

15.  счита, че на органа на ЕС по етика следва да бъде възложена задачата да разработи публичен портал на ЕС със съответна информация за етичните правила, доклади за най-добрите практики, проучвания и статистически данни, както и база данни, съдържаща декларациите за финансови интереси на всички участващи институции;

16.  настоява, че независимият орган на ЕС по етика следва да има правото да започва разследване по собствена инициатива и да провежда разследвания на място и по документи въз основа на информацията, която е събрал или която е получил от трети страни, например от журналисти, медии, НПО, лица, подаващи сигнали за нередности, гражданското общество или Европейския омбудсман; подчертава факта, че всяко трето лице, което сезира добросъвестно независимия орган по етика, трябва да бъде защитено и самоличността му да остане скрита; счита, че когато започва разследване по собствена инициатива, органът трябва да уведоми с поверително съобщение засегнатото лице и органа, който отговаря за налагането на санкции в съответните институции; счита, че в такъв случай съответният орган на тази институция, агенция или орган може да изиска обяснение от страна на органа;

17.  подчертава, че изискването на данъчни документи и банкови извлечения е намеса в частното право, за което трябва да има сериозни обвинения, които попадат в правомощията на OLAF;

18.  подчертава необходимостта органът да защитава лицата, подаващи сигнали за нередности, и особено европейските длъжностни лица, за да могат те да изразяват своите опасения относно евентуални нарушения на съществуващите правила, без да се страхуват от репресии; във връзка с това предлага органът да осъществява надзор над механизмите за подаване на вътрешни и поверителни жалби съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители; припомня, че само една сигурна и защитена работна среда ще даде възможност на длъжностните лица да споделят своите опасения и по този начин да допринасят за ефективната работа на независимия орган по етика;

19.  счита, че за да бъде напълно ефективен, органът ще съвместява функциите на съществуващите органи, които отговарят за етиката; счита, че органът следва да консултира членовете на Европейския парламент или членовете на Комисията, когато искат насоки по етични въпроси; счита, че органът следва да отправя препоръки за санкции към органа по назначаването във връзка с етичните задължения на служителите и че по отношение на членовете на Европейския парламент или членовете на Комисията органът следва да отправя препоръки към отговорните органи на съответните участващи институции; препоръчва органът по етика да отправя препоръки, които могат да служат като прецеденти в идентични или сходни случаи; счита, че това ще гарантира ефективност и последователност и предвидимо и значително ще намали работното натоварване, особено по въпроси, свързани с персонала, в случай на множество сходни случаи;

20.  счита, че органът на ЕС по етика следва да насърчава почтеността и да му бъдат поверени консултативни задачи, за да предоставя надеждни и достоверни консултации на всяко попадащо в неговия обхват лице и/или институция, които желаят да поискат тълкуване на етичен стандарт във връзка с подходящото поведение в конкретен случай; счита, че за да се осигури последователно прилагане на етичните стандарти и предсказуемост, консултациите следва да бъдат обвързващи за независимия орган на ЕС по етика в позицията му по същия въпрос;

21.  припомня, че потвърждаването от страна на комисията по правни въпроси на липсата на конфликт на интереси е съществено предварително условие за назначаването на кандидатите за членове на Комисията и че комисията по правни въпроси разполага с ясни правомощия да отхвърля кандидати за членове на Комисията, ако бъде установен конфликт на интереси;

22.  припомня, че Парламентът може да оттегли доверието си към отделен член на Комисията, след което председателят на Комисията трябва или да изиска оставката на този член, или да обясни отказа си да направи това пред Парламента по време на следващата месечна сесия, в съответствие с точка 5 от Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2010 г.;

23.  изразява становището, че разглеждането на представените от кандидатите за членове на Комисията декларации с цел да се направи извод за конфликт на интереси е от основно институционално и демократично значение и следва да се извършва с най-голямо внимание, ангажираност и чувство за отговорност посредством напълно обективно, демократично и независимо тълкуване; счита, че правилата относно разглеждането на потенциални конфликти на интереси следва да се прилагат и по отношение на декларацията на новоизбрания председател на Европейската комисия;

24.  подчертава, че решението относно конфликтите на интереси на кандидатите за членове на Комисията преди изслушванията остава демократична и институционална компетентност на комисията по правни въпроси на Парламента; подчертава в тази връзка, че на бъдещия независим орган на ЕС по етика следва да бъдат предоставени подходящи правомощия за разследване, както и правомощието да изисква и да има достъп до административни документи, за да може да извършва добре обосновани и добре документирани оценки; подчертава необходимостта от пълно спазване на правилата за поверителност, неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни при проверката на последиците от конфликт на интереси; счита, че комисията по правни въпроси следва да разполага с повече време и че, като запазва изцяло компетентността си по този въпрос, комисията по правни въпроси следва да взема решения относно наличието на конфликт на интереси на кандидатите за членове на Комисията, след като получи необвързващи, точни и мотивирани препоръки от независимия орган на ЕС по етика, което би довело до укрепване на нейните действия; счита, че комисията по правни въпроси следва накрая да проведе разискване относно препоръките, отправени от независимия орган на ЕС по етика; счита, че препоръките следва да бъдат публикувани заедно с декларациите за финансови интереси на кандидатите за членове на Комисията; счита, че освен контрола на декларациите на кандидатите за членове на Комисията от страна на комисията по правни въпроси, разглеждането на конфликтите на интереси следва по принцип да се извършва преди, по време на и след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация във всички институции, органи, служби и агенции на Съюза; освен това смята, че тя следва да разполага с достатъчно ресурси, инструменти и умения за кръстосана проверка и намиране на необходимата информация, както и за изискване на допълнителна информация, когато е необходимо;

Състав

25.  счита, че органът по етика следва да се състои от девет членове, трима избрани от Комисията, трима избрани от Парламента и трима назначени de jure измежду бившите съдии на Съда на ЕС, Сметната палата и бившите Европейски омбудсмани; счита, че когато се касае за въпроси, свързани с персонала, следва да бъдат включени представители на персонала от институцията на засегнатото лице; посочва, че приложение II към Правилника за длъжностните лица следва да бъде съответно изменено;

26.  счита, че неговите членове трябва да бъдат независими, избрани въз основа на своята компетентност, опит и професионални качества, както и на личната си почтеност, да имат безупречно етично поведение и да представят декларация за липса на конфликт на интереси; счита, че съставът на органа следва да бъде балансиран по отношение на половете; подчертава, че всички членове трябва да бъдат независими при изпълнението на своите задължения; счита, че членовете следва да бъдат избирани за период от шест години и да се подновяват с една трета на всеки две години;

27.  призовава служителят по етичните въпроси да отговаря за проверката на декларациите на кандидатите; счита, че членовете следва да работят в дух на сътрудничество и съгласуваност на своите анализи и препоръки; призовава в състава на органа да бъде гарантиран балансът между половете;

28.  счита, че съставът на органа по етика следва да бъде придружен от рамка за упражняването на мандата, както и от процедура за прекратяване на мандата;

29.  предлага, с оглед на осигуряването на широка подкрепа, Парламентът да избира членовете на органа с подкрепата на голямо мнозинство, евентуално по подобие на процедурата за членовете на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации или решенията относно наградата „Сахаров“;

30.  предлага всяка институция да избере тези членове по-конкретно измежду бившите съдии в Съда на ЕС, бившите генерални директори на OLAF и на Сметната палата, бившите или настоящи членове на върховните съдилища на държавите членки, бившите членове на Европейския парламент, бившите служители на участващите институции и органи, бившите Европейски омбудсмани и членовете на органите по етика в държавите членки; предлага освен това органът да избере председател и двама заместник-председатели измежду своите членове; подчертава, че това не засяга правото на служителите да самоорганизират своите представители, когато се касае за въпроси, свързани с персонала;

31.  подчертава необходимостта да се гарантира многообразие в професионалния път и независимия експертен опит на членовете; предлага участието на бивши членове на Европейския парламент и на Комисията да се ограничи до една трета от състава на органа;

32.  препоръчва колегиумът да бъде подкрепен от секретариат с човешки, материални и финансови ресурси, съизмерими с неговия мандат и задачи, включително служител по етичните въпроси, който да отговаря за обучението по етика и да предлага консултации в рамките на независимия орган на ЕС по етика; счита, че обединяването на бюджетите и персонала, разпределени понастоящем за различните органи на ЕС по етика, при сливането им би подобрило ефективността на използването на ресурсите и би могло да намали разходите;

Процедури

33.  счита, че създаването на орган на ЕС по етика следва да допринесе за изграждането на институционална култура, базирана основно на превенция, подкрепа и прозрачност; предлага за тази цел двуетапен подход, при който, в случай че органът на ЕС по етика узнае за нарушение или потенциално нарушение на етичните правила, той първо препоръчва в рамките на определен срок действия за прекратяване на нарушението; счита, че тази първа превантивна стъпка следва да гарантира поверителността, тайната и правото на лицето да бъде изслушано и да отхвърли обвиненията; предлага, в случай че засегнатото лице откаже да предприеме подходящи действия и нарушението продължава, органът на ЕС по етика да отправи мотивирана препоръка за налагане на санкции и да предаде цялата съответна информация по случая на компетентния орган, който ще реши какви последващи действия да предприеме във връзка с препоръката в срок от 20 работни дни;

34.  счита, че без да се засяга Общият регламент относно защитата на данните и личните права, в края на този период мотивираната препоръка на независимия орган по етика следва да бъде оповестена публично, заедно с решението на компетентния орган, който следва да предостави обяснение, ако препоръките не се спазват изцяло; счита, че като първа мярка публикуването или изпращането на препоръки и становища би могло само по себе си да представлява санкция; подчертава, че такъв орган не може да замества Съда на ЕС; предлага, в изключителни случаи, когато компетентният орган надлежно обоснове, че е необходимо повече време за разследване на случая, той да може да поиска от органа по етика да удължи срока за вземане на решение с до 20 работни дни; счита, че този двуетапен подход следва да се прилага, при условие че лицето е имало основателни причини да счита, че информацията е била вярна, към момента на разкриването, и препоръчва всички умишлени нарушения, грубата небрежност, укриването на доказателства, неспазването или липсата на сътрудничество да се считат за утежняващи фактори по отношение на препоръките за санкции, дори когато самото нарушение е преустановено;

35.  призовава за ясни разпоредби, даващи право на засегнатото лице да обжалва всяко такова решение, взето от председателя, при пълно зачитане на основните принципи на правовата държава;

36.  счита, че като общо правило органът на ЕС по етика следва да взема решения с обикновено мнозинство от своите членове;

37.  настоява, че трябва да се прилагат процедурите, предвидени в Договорите, като например прехвърлянето на разследванията от Европейската сметна палата към OLAF и към Съда на ЕС;

Общи разпоредби

38.  счита, че органът на ЕС по етика следва да провежда проучвания и да събира годишни статистически данни относно декларациите за финансови интереси, случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор и друга съответна информация и следва да публикува годишен доклад, съдържащ информация за изпълнението на неговите задачи и по целесъобразност, препоръки за подобряване на етичните стандарти, който трябва да бъде представен на Парламента; препоръчва в годишния доклад да се включват броят на разследваните случаи, институциите, от които идват лицата, видът на съответните нарушения, времето, което са отнели процедурите, срокът, в който нарушението е прекратено, делът на решенията за налагане на санкции и препоръките;

39.  счита, че в МИС следва да бъде включена клауза за преглед, която да гарантира, че най-късно две години след създаването му участващите институции могат да приемат оценка на дейностите му, включително анализ на функционирането на правилата и процедурите и опита, придобит при прилагането им; подчертава по-специално, че тази клауза за преглед следва да се фокусира върху оценката на ефективността на изпълнението на мандата на органа на ЕС по етика и че оценката на Парламента следва да взема предвид приноса на самия орган по етика;

40.  счита, че новият орган на ЕС по етика следва да има компетентността да допринася чрез предложения за разработването и периодичното актуализиране на обща етична рамка за институциите на ЕС, включително общи правила и общ образец на декларациите за финансови интереси в машинночетим формат и предложение за изменение на неговите правомощия, което да представи пред Европейския парламент; счита, че етичните стандарти на всички институции, агенции и органи следва да бъдат хармонизирани възможно най-скоро; счита, че трябва да бъде изготвен устав на членовете на Комисията в съответствие с обикновената законодателна процедура;

41.  предлага независимият орган по етика да работи за общо за институциите на ЕС определение за конфликт на интереси въз основа на най-високите стандарти; подчертава, че много държави членки имат строги правила; отбелязва определението на ОИСР за конфликт на интереси: „когато физическо или юридическо лице (частно или държавно) е в позиция по някакъв начин да използва собствената си професия или официална длъжност за лична или служебна изгода“;

42.  призовава за пълна прозрачност по отношение на всички срещи, които органът по етика е организирал и в които участва с частни субекти и техни представители, включително организации със стопанска цел и такива с нестопанска цел;

43.  настоява, че без да се засягат посочените в параграф 24 правомощия на Парламента, препоръките на органа на ЕС по етика следва да бъдат надлежно мотивирани, добре документирани и достъпни за засегнатия член или служител и институция; счита, че участващите институции следва да поемат ангажимент за пълно сътрудничество във всички процедури, попадащи в обхвата на договореното МИС, и по-специално да предават на независимия орган на ЕС по етика цялата информация и документи, необходими за правилния контрол на етичните правила; посочва, че дейностите на органа по етика ще подлежат на евентуални жалби до Европейския омбудсман и че решенията на участващите институции въз основа на препоръките ще продължат да подлежат на преразглеждане пред Съда на ЕС;

44.  счита, че подобряването на почтеността, прозрачността и отчетността, както и най-високите стандарти за етично поведение в институциите на ЕС и процесите на вземане на решения в ЕС следва да бъдат част от темите, обсъждани в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа; подчертава, че това е възможност за гражданите на ЕС да обсъдят преразглеждането на Договорите и че това би осигурило ясно правно основание за въвеждането на такъв независим орган на ЕС по етика за всички институции чрез обикновената законодателна процедура;

45.  призовава независимият орган по етика да бъде пример за прозрачност, като публикува всички препоръки, годишни доклади, решения и разходи в машинночетим отворен формат за данни, достъпен за всички граждани, и в съответствие с приложимите правила за защита на данните; настоятелно препоръчва всеки софтуер, разработен за поддържането на етичните стандарти в публичната администрация на ЕС, да бъде предоставен на разположение с безплатен лиценз за софтуер с отворен код и да бъде споделян с всяка институция в Европа, която желае да го използва; призовава за тясно сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните в това отношение;

46.  призовава държавите членки да гарантират, че наказателните дела, свързани с нарушения на правилата за почтеност, особено тези, в които участват членове на Европейския парламент и национални политици, които играят роля в изготвянето на политиките на ЕС, се разглеждат по ефективен начин и без ненужно забавяне;

47.  изразява съжаление и безпокойство, че не е обърнато внимание на мерките за предотвратяване и изпълнение, целящи избягване на конфликтите на интереси в процедурите на Комисията за възлагане на обществени поръчки;

48.  отбелязва, че при прилагането на действащите правила за членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент и длъжностните лица на ЕС са установени твърде много слабости; припомня, че съгласно доклад на организацията „Трансперънси интернешънъл ЕС“ в началото на 2017 г. повече от 50% от бившите членове на Комисията и 30% от бившите членове на Европейския парламент, които са напуснали политиката, работят за организации, регистрирани в регистъра за прозрачност на ЕС; подчертава, по-конкретно за избраните членове на Европейския парламент, необходимостта от прозрачност и отчетност по отношение на личните и финансовите ангажименти; подчертава, че въпросите за прозрачността и почтеността на равнището на ЕС и на национално равнище са силно взаимосвързани; поради това подкрепя работата на Групата държави срещу корупцията (GRECO) на Съвета на Европа и призовава държавите членки да приложат нейните препоръки, най-вече тези, свързани с изработването на строг кодекс за поведение за националните политици и с въвеждането на правила за заетостта след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация;

49.  призовава за укрепване на съществуващата регулаторна рамка и рамка за правоприлагане за конфликтите на интереси преди и след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация, за да се установят подходящи, ясни, обвързващи и пропорционални граници между публичния сектор и частния и нестопанския сектор и по този начин да се повиши доверието в процеса на вземане на решения в ЕС в очите на широката общественост;

50.  подчертава, че случаите на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация и кадрова въртележка между държавния и частния сектор са постоянен източник на безпокойство със системен характер и проблем, който е общ за институциите, органите, службите и агенциите в целия ЕС; препоръчва приемането на хармонизирани и подходящи периоди на прекъсване от всички институции на ЕС и укрепването на тяхното прилагане; счита, че случаите на конфликти на интереси биха могли да застрашат почтеността на институциите и агенциите на ЕС, като по този начин вредят на доверието на гражданите в тях; подчертава необходимостта от привеждане в съответствие и прилагане на свързаните с този въпрос законодателни разпоредби и кодекси за поведение на ЕС, включително с оглед на изискване на пълна прозрачност по отношение на постовете или проектите, поемани от високопоставени длъжностни лица на ЕС след напускане на публичната длъжност, както и по отношение на всички съпътстващи дейности, извършвани от членове на Европейския парламент; счита, че правилата по отношение на предотвратяването на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация следва да се прилагат в разумен срок, като същевременно се спазват правилата за подходящо обезщетение; подчертава необходимостта от извличане на поуки от най-добрите практики в държавите членки, които вече разполагат с национални органи по етика със съответния експертен опит; подчертава, че съществуват различни национални практики във връзка с прилагането на етичните стандарти; отбелязва, че в някои държави членки от избраните представители се изисква да се въздържат от гласуване по въпроси, от които имат личен интерес, и съответно призовава членовете на ЕП да се въздържат да бъдат докладчици в подобни случаи; в този контекст припомня разпоредбите, предвидени в членове 2 и 3 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси;

51.  подчертава, че в допълнение към другите си задачи Европейският омбудсман разглежда жалби, свързани с конфликти на интереси, поради липсата на специален механизъм за тази задача и без да разполага с необходимите средства и правомощия за прилагане на своите решения;

52.  подчертава, че един независим орган на ЕС по етика няма да е достатъчен сам по себе си за ефективното разглеждане на случаите на конфликт на интереси в институциите и агенциите на ЕС; счита, че прегледът на правилата на ЕС за етика и почтеност би могъл да включва мерки, като например удължаване на периодите за уведомяване и прекъсване за висшите служители на пропорционална основа за всеки отделен случай, като същевременно се гарантира равно третиране в съответствие с член 15 от Хартата на основните права на Европейския съюз, укрепването на Директива 2014/24/ЕС(4) за обществените поръчки, задължителна продажба на дялове и акции в предприятия, които подлежат на надзор от страна на органа, в който работи новоназначеното длъжностно лице, или които имат отношения с тази институция, задължителен отвод по отношение на въпроси, които засягат бивш работодател от частния сектор, или забрани за индивидуално придобиване на акции от членове на Комисията и висши служители в институциите и агенциите на ЕС, докато заемат длъжност; отново призовава Комисията да разгледа възможността да предложи преглед на съответната правна рамка;

53.  счита, че ако се основават на обективна процедура с ясни критерии, по-дългите периоди на прекъсване за висшите служители, които напускат дадена агенция или институция, са обосновани правни мерки за защита на обществения интерес и почтеността на публичните органи;

54.  изразява загриженост във връзка с процедурите за назначаване на висши служители на ЕС и разглеждането на конфликти на интереси на членовете на Комисията и нарушения на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, както и във връзка с проверките на задълженията за прозрачност и на спазването на правилата относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор;

55.  счита, че институциите на ЕС следва да прилагат най-високите етични стандарти, за да предотвратят каквито и да било случаи на кадрова въртележка между държавния и частния сектор или конфликти на интереси, включително по отношение на назначенията на висши длъжности в институциите и агенциите на ЕС;

56.  счита, че процедурите за подбор на кандидати за висши длъжности следва да се провеждат въз основа на напълно обективни критерии и да са напълно прозрачни за широката общественост; подчертава, че следва да има установена рамка за въпроси и възражения, заедно с открити процедури за последващи действия и правомощия за отмяна на решения, за които може да бъде доказано, че са с недостатъчна прозрачност и почтеност; подчертава, че процедурите следва редовно да се оценяват, за да се следи тяхната ефективност и да се правят подобрения, когато е необходимо;

57.  подчертава, че Парламентът трябва да има ключова роля в процеса на подобряване на съществуващата система на ЕС за етичен надзор, приложима за всички институции, агенции и органи на ЕС, за да се повиши общественото доверие в процесите на вземане на решения в ЕС;

o
o   o

58.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 120.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0327.
(3) ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
(4) Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OB L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Последно осъвременяване: 12 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност