Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0260/2021

Předložené texty :

A9-0260/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/09/2021 - 2
PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15
CRE 16/09/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0396

Přijaté texty
PDF 189kWORD 60k
Čtvrtek, 16. září 2021 - Štrasburk
Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku
P9_TA(2021)0396A9-0260/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2021 o posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku (2020/2133(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na politické směry pro příští Evropskou komisi na období let 2019–2024, které byly představeny dne 10. září 2019,

–  s ohledem na pověřovací dopis, který dne 1. prosince 2019 předala předsedkyně Komise kandidátce nominované na funkci místopředsedkyně Komise pro hodnoty a transparentnost Věře Jourové,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o odpovědnosti, transparentnosti a integritě v orgánech EU(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2020 o bilanci evropských voleb(2),

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na články 9 a 10, 13,14,15,16 a 17 této smlouvy,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 223 odst. 2, článek 245 a článek 295 této smlouvy,

–  s ohledem na Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách („akt o volbách“) připojený k rozhodnutí Rady ze dne 20. září 1976 ve znění pozdějších předpisů,

–  s ohledem na návrh interinstitucionální dohody (IID) mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti,

–  s ohledem na zvláštní zprávu č. 13/2019 Evropského účetního dvora o etických rámcích v kontrolovaných orgánech EU,

–  s ohledem na závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 13/2019,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (2005/684/ES, Euratom)(3),

–  s ohledem na jednací řád Evropského parlamentu, zejména jeho články 2, 10 a 11, čl. 176 odst. 1, přílohu I články 1 až 3, čl. 4 odst. 6 a články 5 a 6 a přílohu II,

–  s ohledem na výroční zprávy poradního výboru pro chování poslanců,

–  s ohledem na výroční zprávy o provádění kodexu chování členů Evropské komise, včetně stanovisek nezávislého etického výboru,

–  s ohledem na doporučení evropské veřejné ochránkyně práv v rámci společného vyšetřování stížností 194/2017/EA, 334/2017/EA a 543/2017/EA ohledně přístupu Komise k zaměstnání bývalých komisařů a bývalého předsedy Komise po uplynutí jejich mandátu a úlohy jejího „etického výboru“,

–  s ohledem na doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Skupiny států Rady Evropy proti korupci (GRECO) a různých nevládních organizací,

–  s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 11, čl. 11 písm. a), článek 12, čl. 12 písm. a), čl. 12 písm. b), články 13, 15, 16, 17 a 19, čl. 21 písm. a), čl. 22 písm. a), čl. 22 písm. c) a články 24, 27 a 40,

–  s ohledem na působnost Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, jak jsou stanoveny v příloze VI jednacího řádu;

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Hospodářského a měnového výboru a Petičního výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A9-0260/2021),

A.  vzhledem k tomu, že SEU stanoví, že Unie dodržuje „zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti“; vzhledem k tomu, že z tohoto ustanovení vyplývá, že veřejná rozhodnutí se přijímají ve veřejném zájmu,

B.  vzhledem k tomu, že Smlouvy zavedly systém rozdělení pravomocí mezi orgány Unie, který přiděluje každému orgánu jeho vlastní úlohu v institucionální struktuře Unie a při plnění jemu svěřených úkolů;

C.  vzhledem k tomu, že ačkoli každý orgán EU má právo na organizační suverenitu, všechny orgány EU musí splňovat nejvyšší standardy nezávislosti a nestrannosti;

D.  vzhledem k tomu, že SEU a SFEU stanoví evropský správní rámec založený na dělbě pravomocí a určují pro každý orgán zvláštní práva a povinnosti;

E.  vzhledem k tomu, že nezávislost, transparentnost a odpovědnost veřejných orgánů a jejich volených zástupců, komisařů a úředníků má mimořádný význam, aby se posílila důvěra občanů, která je nezbytná pro legitimní fungování demokratických institucí;

F.  vzhledem k tomu, že etické normy, které platí pro orgány EU, jsou v mnoha ohledech přísnější než normy, které platí pro jejich vnitrostátní protějšky, avšak nejsou prosazovány uspokojivým způsobem;

G.  vzhledem k tomu, že by se prosazování etického rámce mohlo zlepšit;

H.  vzhledem k tomu, že důvěra občanů ve veřejné orgány a v rozhodovací procesy je pilířem každé demokratické vlády a vyžaduje příkladnost, bezúhonnost, transparentnost, odpovědnost a nejvyšší normy etického chování;

I.  vzhledem k tomu, že pro zajištění toho, aby demokratické procesy nebyly ovládány soukromými zájmy a byla plně respektována práva občanů, je klíčové, aby nedocházelo k nepřípustnému ovlivňování zástupci zájmových skupin, včetně poskytování placených činností poslancům Evropského parlamentu, darů nebo pozvánek k cestování, vytváření očekávání ohledně možnosti budoucího zaměstnání po skončení mandátu poslance nebo skončení služebního poměru úředníka a neoprávněného využívání informací nebo kontaktů;

J.  vzhledem k tomu, že nedostatky stávajícího etického rámce EU do značné míry vyplývají ze skutečnosti, že se tento rámec spoléhá na samoregulační přístup, neexistenci trestního práva EU a nedostatečné zdroje a pravomoci, které by umožňovaly ověřit si příslušné informace; vzhledem k tomu, že jakýkoli vývoj etického rámce EU musí mít jasný právní základ a zároveň musí respektovat rozdělení pravomocí stanovené ve Smlouvách; vzhledem k tomu, že vytvoření nezávislého etického orgánu by mohlo přispět k posílení důvěry v orgány EU a v jejich demokratickou legitimitu;

K.  vzhledem k tomu, že v důsledku toho se objevily případy problematického chování; vzhledem k tomu, že každý výskyt neetického chování a nedostatečného řešení takových případů ze strany orgánů EU ohrožuje důvěru, kterou evropští občané vkládají v orgány EU, a vážně poškozuje pověst Evropské unie;

L.  vzhledem k tomu, že je obzvláště na vzestupu efekt „otáčivých dveří“; vzhledem k tomu, že mnoho členů Komise a třetina poslanců Evropského parlamentu z období 2014–2019 bylo zaměstnáno organizacemi uvedenými v evropském rejstříku transparentnosti; vzhledem k tomu, že to s sebou nese riziko střetu zájmů s legitimními oblastmi pravomocí členských států a orgánů EU a odhalení nebo zneužití důvěrných informací, jakož i riziko, že bývalí zaměstnanci mohou využívat svých úzkých osobních kontaktů a přátelství s bývalými kolegy k lobbování;

M.  vzhledem k tomu, že stávající rámce etických norem na úrovni EU jsou přizpůsobeny specifikům každého orgánu EU, což vede k různým postupům a míře prosazování i v případě téhož služebního řádu EU v různých orgánech, institucích a subjektech EU, a vytváří tak složitý systém, který je obtížné srozumitelný jak pro občany EU, tak pro osoby, které mají příslušná pravidla dodržovat;

N.  vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 13/2019 zdůraznil, že existuje mnoho oblastí, kde jsou dobré důvody přístup k řešení etických otázek mezi orgány EU sladit; vzhledem k tomu, že evropská veřejná ochránkyně práv a Evropský účetní dvůr opakovaně varovaly před závažnými nedostatky v politikách orgánů EU v oblasti předcházení střetů zájmů; vzhledem k tomu, že jak veřejná ochránkyně práv, tak Účetní dvůr vyjádřily konkrétní znepokojení nad tím, že neexistuje společný etický rámec EU s jasnými postupy a kanály pro oznamování; vzhledem k tomu, že tento problém se týká zejména činnosti zástupců členských států v Radě, která se musí vypořádat se střety zájmů na vysoké úrovni, efektem „otáčivých dveří“ a pravidly transparentnosti; vzhledem k tomu, že etická pravidla EU nejsou v souladu s pokyny OECD pro řešení střetu zájmů ve veřejné službě;

O.  vzhledem k tomu, že příklad úřadu Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (Vysokého úřadu pro transparentnost veřejného života) ve Francii ukazuje, že jediný a nezávislý orgán odpovědný za monitorování, prosazování a sankcionování nedodržování etických pravidel platných pro veřejné orgány je účinným a silným nástrojem pro dlouhodobé omezení neetického chování;

P.  vzhledem k tomu, že rovnováha pravomocí svěřených orgánům Unie je základní zárukou, kterou Smlouvy poskytují občanům EU;

Q.  vzhledem k tomu, že doktrína Meroni, kterou vypracoval Soudní dvůr EU, umožňuje, aby orgány EU přenášely určité pravomoci na vnější subjekty, včetně pravomocí, které dosud nejsou vykonávány; vzhledem k tomu, že podle Soudního dvora musí být jakékoli přenesení pravomocí omezené a může se vztahovat pouze na jasně definované pravomoci, jejichž používání musí zcela podléhat dohledu přenášejících orgánů a nemůže se týkat diskrečních pravomocí zahrnujících jakékoli politické rozhodování, aby nebyla ohrožena rovnováha pravomocí mezi orgány;

R.  vzhledem k tomu, že podle zásady svěření pravomocí nemohou orgány prostřednictvím interinstitucionální dohody přenášet pravomoci, které samy nemají, například pokud jsou tyto pravomoci Smlouvami svěřeny Účetnímu dvoru nebo je nadále mají členské státy;

S.  vzhledem k tomu, že při zkoumání možného střetu zájmů kandidátů na komisaře v roce 2019 upozornili členové Výboru pro právní záležitosti na závažná omezení stávajícího postupu; vzhledem k tomu, že k těmto omezením patří přístup pouze k malému rozsahu informací, nedostatek času na přezkum, neexistence vyšetřovacích pravomocí a absence podpory ze strany odborníků; vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 3 SEU stanoví, že členové Evropské komise by měli být vybíráni „z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti“;

T.  vzhledem k tomu, že je třeba dále rozvíjet stávající přísný etický rámec pro komisaře, aby se odstranily existující legislativní mezery, jako je neexistence statutu komisařů; vzhledem k tomu, že tento proces je úzce spojen s parlamentní kontrolou a dohledem a že statut komisařů je třeba vypracovat v souladu s řádným legislativním postupem, vyzývá Komisi k předložení návrhu;

U.  vzhledem k tomu, že všichni hlavní kandidáti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 podpořili vytvoření nezávislého orgánu pro etiku, který by byl společný pro všechny orgány EU; vzhledem k tomu, že předsedkyně Komise tomu vyjádřila podporu ve svých politických směrech;

V.  vzhledem k tomu, že svoboda mandátu poslanců Evropského parlamentu je v zájmu občanů, které zastupují;

W.  vzhledem k tomu, že jednou z hlavních funkcí Parlamentu stanovených v SEU je výkon politické kontroly;

X.  vzhledem k tomu, že na zaměstnance orgánů a institucí se vztahuje služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie;

1.  je přesvědčen, že jediný nezávislý orgán EU pro etiku by mohl lépe zajistit soudržné a plné uplatňování etických norem ve všech orgánech EU, aby se zaručilo, že veřejná rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na společné blaho a v zájmu důvěry občanů v orgány EU; navrhuje, aby byla na základě článku 295 SFEU uzavřena interinstitucionální dohoda o zřízení nezávislého orgánu EU pro etiku určeného pro Parlament a Komisi, který by byl otevřen účasti všech ostatních orgánů, agentur a institucí EU a který by zúčastněným orgánům, agenturám a institucím rovněž poskytoval školení a aktivní poradenství;

Zásady

2.  domnívá se, že v ustanoveních této interinstitucionální dohody musí být respektovány následující ustanovení a zásady:

   a) zásada řádného finančního řízení zajišťující účinné a účelné řízení zdrojů Unie,
   b) zásady svěření pravomocí a rozdělení pravomocí,
   c) právo svobodné volby povolání a právo pracovat, jak je stanoveno v článku 15 Listiny základních práv Evropské unie,
   d) právní stát a základní evropské zásady, jako je presumpce neviny, právo být vyslechnut a zásady zákonnosti a proporcionality,
   e) statut poslanců, a zejména svoboda mandátu zakotvená v článku 2 tohoto statutu,
   f) žádné zdvojování nebo zasahování do činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), evropského veřejného ochránce práv, Evropského účetního dvora nebo Soudního dvora Evropské unie,
   g) vyšetřovací právo Evropského parlamentu zakotvené v článku 226 SFEU;

3.  je přesvědčen, že v rozsahu jeho povinností, včetně povinností týkajících se monitorování a vyšetřování, by měl tento orgán využívat stávající pravomoci orgánů a institucí požadovat od svých členů informace nebo souhlas vnitrostátních orgánů se sdílením informací; zdůrazňuje, že až do případné revize pravidel bude konečná rozhodovací pravomoc nadále náležet předsedovi Parlamentu, kolegiu Komise nebo příslušnému orgánu zúčastněné instituce;

4.  domnívá se, že postup nezávislého orgánu EU pro etiku by měl zajistit odpovídající úroveň transparentnosti a současně chránit procesní záruky stanovené v Listině základních práv Evropské unie a že by interinstitucionální dohoda měla obsahovat procesní pravidla a přiměřený protokol o ochraně údajů s odkazem na stávající acquis týkající se zásad existujících etických orgánů EU, jakož i na společné hodnoty EU (článek 2 SEU), právo dotčené osoby být vyslechnuta a odvolat se, povinnost spolupracovat a požadavky na zveřejňování;

Oblast působnosti a mandát

5.  domnívá se, že by nový orgán EU pro etiku měl být pověřen seznamem dohodnutých úkolů s cílem navrhovat a poskytovat poradenství ohledně etických pravidel komisařům, poslancům Evropského parlamentu a zaměstnancům zúčastněných orgánů před jejich funkčním obdobím nebo službou, v jejich průběhu a v některých případech i po jejich skončení v souladu s platnými pravidly, včetně:

   a) statutu poslanců Evropského parlamentu (články 2 a 3),
   b) jednacího řádu Parlamentu (článek 2, čl. 10 odst. 5, 6 a 7 a článek 11, čl. 176 odst. 1, příloha I (články 1 až 8) a příloha II;
   c) jednacího řádu Komise (článek 9), jejího kodexu chování (články 2 až 13 a příloha II) a jejího rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými a stejného rozhodnutí týkajícího se generálních ředitelů;
   d) článku 11, čl. 11 písm. a), článku 12, čl. 12 písm. a), čl. 12 písm. b), článků 13, 15, 16, 17, 19, čl. 21 písm. a), čl. 22 písm. a), čl. 22 písm. c), článků 24, 26, 27, 40, 43, 86, 90, 91a a přílohy IX služebního řádu úředníků, které se použijí obdobně na všechny zaměstnance agentur, pokud jsou signatáři interinstitucionální dohody;
   e) interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti;

6.  je přesvědčen, že v souladu s platnými pravidly by se příslušná dohoda měla vztahovat na poslance a zaměstnance zúčastněných orgánů a institucí před zahájením funkčního období či služby, v jejich průběhu a po jejich skončení; domnívá se, že by se to mělo vztahovat na poslance Evropského parlamentu, komisaře a všechny zaměstnance EU, na které se vztahuje služební řád;

7.  připomíná, že pokud jde o osoby, na něž se vztahuje služební řád, pravomoc by mohla být přenesena na nezávislý orgán EU pro etiku s využitím zmocňovacích ustanovení v čl. 2 odst. 2 nebo čl. 9 odst. 1 nebo obou a týkala by se monitorování a prosazování etických povinností, zatímco orgány oprávněné ke jmenování by nadále prosazovaly ostatní profesionální závazky;

8.  trvá na tom, že by interinstitucionální dohoda měla být otevřena účasti všech orgánů a institucí EU; poukazuje na to, že spolunormotvůrci se mohou rozhodnout zavázat agentury prostřednictvím zakládajících nařízení; je přesvědčen, že by interinstitucionální dohoda měla etickému orgánu umožnit výměnu informací s vnitrostátními orgány, je-li to nezbytné pro plnění jeho úkolů, jako jsou daňové informace, katastry nemovitostí a údaje uchovávané vnitrostátními etickými orgány, přičemž by s těmito informacemi měl zacházet se stejnou důvěrností jako původní orgán, a přezkoumat osvědčené postupy a vzájemná hodnocení; domnívá se, že aniž jsou dotčeny obecné zásady stanovené v odstavci 2 a pokud je to relevantní pro plnění jeho povinností, měl by mít nezávislý etický orgán možnost zapojit se do spolupráce a výměny informací s příslušnými orgány EU, jako je OLAF, EPPO, veřejný ochránce práv a Evropský účetní dvůr, v rámci svých příslušných mandátů;

Kompetence a pravomoci

9.  domnívá se, že aniž je dotčena rovnováha mezi orgány stanovená Smlouvami, měly by všechny zúčastněné orgány v rámci své procesní autonomie pověřit orgán EU pro etiku na jedné straně preventivní úlohou, a to prostřednictvím zvyšování povědomí a etických pokynů, a na druhé straně dohledem nad dodržováním pravidel a poradní úlohou s možností vydávat doporučení k etickým otázkám, včetně střetu zájmů; domnívá se, že by rozhodovací pravomoci měly zůstat v příslušném orgánu, dokud nebudou orgánu EU pro etiku svěřeny rozhodovací pravomoci na řádném právním základě; připomíná, že úkoly orgánu EU pro etiku by byly omezeny na dohodnutý seznam úkolů přenesených zúčastněnými orgány, a tudíž by pravomoci OLAF, EPPO a vnitrostátních jurisdikcí týkajících se jakéhokoli porušení právních předpisů spadajících do jejich pravomoci nebyly jimi dotčeny a byly by plně respektovány; zdůrazňuje, že za účelem monitorování integrity by měl Parlament pravidelně zadávat studie, v nichž se na základě souboru jasně definovaných cílů a ukazatelů výkonnosti vymezí integrita, a podávat zprávy o dosaženém pokroku;

10.  domnívá se, že tato monitorovací kapacita by měla mimo jiné zahrnovat možnost kontrolovat pravdivost prohlášení o finančních zájmech, které by měly dotčené osoby předkládat kromě Parlamentu, pokud jde o kandidáty na komisaře, přímo orgánu EU pro etiku, aby bylo zajištěno, že budou co nejrychleji doručena všem osobám odpovědným za demokratickou a/nebo veřejnou kontrolu, jak stanoví platná pravidla, řešení střetů zájmů, pravidla týkající se lobbistických činností, kontroly povinností transparentnosti, a to i během legislativního postupu, a ověřování dodržování pravidel týkajících se efektu „otáčivých dveří“ a obecněji ověřování všech ustanovení kodexů chování a platných pravidel transparentnosti, etiky a integrity;

11.  konstatuje, že v rámci orgánů EU obsahují různé legislativní a jiná ustanovení zaměřená na předcházení střetu zájmů odlišné definice pojmu „střet zájmů“; bere na vědomí proměnlivou a na kontextu závislou povahu definice a skutečnost, že úplná transparentnost nutně nezaručuje, že nedochází ke střetu zájmů, ani nezaručuje získání nebo zvýšení důvěry veřejnosti; konstatuje, že prosazování etických pravidel a veřejná odpovědnost za střety zájmů jsou předpokladem důvěry občanů ve veřejné instituce;

12.  připomíná, že je důležité rozlišovat mezi střetem zájmů, k němuž dochází během výkonu funkce, a střetem, který vznikne po jejím skončení, a mezi jednáním, které je povoleno, pokud je ohlášeno, a jednáním, které není povoleno vůbec;

13.  poukazuje na to, že Evropský parlament zřídil poradní výbor pro chování poslanců jako orgán odpovědný za poskytování pokynů poslancům ohledně výkladu a provádění kodexu chování; dále konstatuje, že tento poradní výbor rovněž posuzuje údajná porušení kodexu chování a radí předsedovi ohledně možných opatření, která je třeba přijmout; domnívá se, že by Evropský parlament měl jít příkladem, pokud jde o pravidla týkající se etiky a jejich prosazování;

14.  zastává názor, že by orgán EU pro etiku mohl být rovněž pověřen pravomocí dohlížet na plnění povinností, které ukládá rejstřík transparentnosti, a měl by usilovat o lepší ochranu oznamovatelů a lepší řešení střetů zájmů v případě korupce a podvodů;

15.  domnívá se, že by orgán EU pro etiku měl být pověřen úkolem vytvořit veřejný portál EU obsahující příslušné informace o etických pravidlech, zprávy o osvědčených postupech, studie, statistiky a také databázi prohlášení o finančních zájmech všech zúčastněných orgánů a institucí;

16.  trvá na tom, že by nezávislý orgán EU pro etiku měl mít právo zahájit vyšetřování z vlastního podnětu a vést šetření na místě na základě záznamů a informací, které shromáždil nebo které obdržel od třetích stran, jako jsou novináři, sdělovací prostředky, nevládní organizace, oznamovatelé, občanská společnost nebo evropský veřejný ochránce práv; trvá na tom, že každá třetí strana, která v dobré víře postoupí nějakou záležitost nezávislému orgánu pro etiku, musí být chráněna a její totožnost musí zůstat anonymní; domnívá se, že při zahájení vyšetřování z vlastního podnětu musí orgán důvěrnou zprávou informovat dotčenou osobu a orgán odpovědný za uplatňování sankcí v příslušných orgánech a institucích; je přesvědčen, že v takovém případě může příslušný orgán této instituce, agentury nebo subjektu požadovat, aby orgán pro etiku poskytl vysvětlení;

17.  zdůrazňuje, že žádosti o daňové doklady a bankovní záznamy představují zásahy do soukromého práva, pro které musí existovat závažná obvinění, jež patří do kompetencí úřadu OLAF;

18.  zdůrazňuje, že je důležité, aby orgán chránil oznamovatele, zejména evropské úředníky, aby mohli beze strachu z odvetných opatření vyjadřovat své obavy ohledně možného porušení pravidel; v této souvislosti navrhuje, aby orgán vykonával dohled nad mechanismy pro řešení interních a důvěrných stížností podle služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie; zdůrazňuje, že pouze bezpečné pracovní prostředí poskytující ochranu umožní úředníkům, aby vyjádřili své obavy, a přispěli tak k řádnému fungování nezávislého orgánu pro etiku;

19.  je přesvědčen, že aby byl plně funkční, měl by tento orgán slučovat role stávajících orgánů odpovědných za etiku; domnívá se, že by tento orgán měl poslancům Evropského parlamentu nebo komisařům poskytovat poradenství, pokud požádají o pokyny v etických otázkách; domnívá se, že tento orgán pro etiku by měl orgánu oprávněnému ke jmenování vydat doporučení ohledně sankcí v souvislosti s etickými povinnostmi zaměstnanců a že pokud jde o poslance Evropského parlamentu nebo komisaře, měl by tento orgán vydávat doporučení příslušným orgánům zúčastněných institucí; doporučuje, aby orgán pro etiku vydal doporučení, která budou moci sloužit jako precedent ve stejných nebo podobných případech; domnívá se, že tím se zajistí účinnost, konzistentnost a že to předvídatelně a výrazně sníží pracovní zátěž, zejména v personálních záležitostech v případě množství podobných případů;

20.  má za to, že orgán EU pro etiku by měl prosazovat integritu a by měly mu být svěřeny poradní úkoly, v jejichž rámci by poskytoval spolehlivé a důvěryhodné poradenství jednotlivcům nebo instituci, kteří jej požádají o výklad určitého etického standardu v souvislosti s jednáním vhodným v daném konkrétním případě; domnívá se, že v zájmu zajištění konzistentního uplatňování etických standardů a předvídatelnosti by poskytnuté poradenství pro nezávislý orgán EU pro etiku mělo být závazné pro jeho postoj v téže záležitosti;

21.  připomíná, že potvrzení ze strany Výboru pro právní záležitosti, že nedochází ke střetu zájmů, je zásadním předpokladem pro jmenování kandidátů na komisaře a že Výbor pro právní záležitosti má jasné pravomoci odmítnout kandidáty na komisaře, pokud byl zjištěn střet zájmů;

22.  připomíná, že Parlament může jednotlivému členovi Komise vyjádřit nedůvěru, přičemž následně musí předseda Komise buď požádat o odstoupení tohoto komisaře, nebo před Parlamentem na následujícím dílčím zasedání vysvětlit, proč tak odmítl učinit, a to v souladu s bodem 5 interinstitucionální dohody ze dne 20. listopadu 2010;

23.  zastává názor, že posuzování prohlášení předložených kandidáty na komisaře s cílem dovodit střet zájmů má zásadní institucionální a demokratický význam a mělo by být prováděno s maximální pozorností, odhodláním a smyslem pro odpovědnost, a to prostřednictvím plně objektivního, demokratického a nezávislého výkladu; domnívá se, že pravidla pro přezkum možných střetů zájmů by se měla vztahovat i na prohlášení nově zvoleného předsedy Evropské komise;

24.  zdůrazňuje, že rozhodnutí o střetu zájmů kandidátů na komisaře před jejich slyšeními bude i nadále demokratickou a institucionální pravomocí parlamentního Výboru pro právní záležitosti; v této souvislosti zdůrazňuje, že budoucí nezávislý etický orgán EU by měl mít odpovídající vyšetřovací pravomoci a pravomoc požadovat správní dokumenty a mít k nim přístup, aby mohl provádět řádně odůvodněná a řádně zdokumentovaná posouzení; zdůrazňuje, že při ověřování důsledků střetu zájmů je třeba plně dodržovat pravidla týkající se důvěrnosti, soukromí a ochrany osobních údajů; je toho názoru, že Výboru pro právní záležitosti by měl být poskytnut delší čas a že Výbor pro právní záležitosti, který by si zachoval plnou pravomoc v této věci, by měl rozhodovat o tom, zda dochází ke střetu zájmů kandidátů na komisaře až poté, co by obdržel nezávazná, veřejná, přesná a odůvodněná doporučení vydaná tímto nezávislým odborným poradním orgánem, který by tak Výbor podporoval v jeho činnosti; domnívá se, že Výbor pro právní záležitosti by měl v konečném důsledku vést diskusi o doporučeních vydaných nezávislým etickým orgánem EU; domnívá se, že tato doporučení by měla být zveřejňována spolu s prohlášeními o finančních zájmech kandidátů na komisaře; domnívá se, že kromě kontroly prohlášení kandidátů na komisaře ze strany Výboru pro právní záležitosti by mělo být posuzování střetů zájmů obecně prováděno před výkonem veřejné funkce nebo zaměstnání, v jejich průběhu a po jejich skončení, a to u všech orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie; domnívá se rovněž, že výbor by měl disponovat dostatečnými zdroji, nástroji a dovednostmi, které by mu umožňovaly provést křížovou kontrolu a dohledat nezbytné informace a také případně požádat o doplňující informace;

Složení

25.  je přesvědčen, že orgán pro etiku by měl být složen z devíti členů, z nichž tři vybere Komise, tři zvolí Parlament a tři budou vybráni na základě předem stanoveného pravidla z řad bývalých soudců Soudního dvora Evropské unie, členů Účetního dvora a bývalých veřejných ochránců práv EU; je přesvědčen, že v případech, kdy se jedná o personální záležitosti, by měli být do jejich projednávání zapojeni zástupci zaměstnanců z orgánu nebo instituce dotčené osoby; poukazuje na to, že by měla být odpovídajícím způsobem změněna příloha II služebního řádu;

26.  má za to, že jeho členové musí být nezávislí, musí být vybráni na základě svých schopností, zkušeností, profesních kvalit a čestnosti, musí mít neposkvrněný etický profil a musí předložit prohlášení o neexistenci střetu zájmů; má za to, že složení tohoto orgánu by mělo být genderově vyvážené; zdůrazňuje, že všichni jeho členové musí při výkonu svých povinností jednat nezávisle; domnívá se, že jeho členové by měli být vybráni na období šesti let a každé dva roky by se měla obnovovat třetina jeho členů;

27.  vyzývá k tomu, aby ověřování prohlášení předložených kandidáty převzal úředník pro etické otázky; domnívá se, že jeho členové by měli pracovat v duchu spolupráce a ve svých rozhodnutích a doporučeních usilovat o soudržnost; požaduje záruku genderové vyváženosti ve složení tohoto orgánu;

28.  domnívá se, že složení orgánu pro etiku by měl doprovázet rámec pro výkon mandátu jeho členů a postup pro ukončení jejich mandátu;

29.  navrhuje, aby Parlament v zájmu zajištění široké podpory volil členy tohoto orgánu s podporou velké většiny, postupem případně podobným postupu pro členy Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace nebo pro rozhodnutí týkající se Sacharovovy ceny;

30.  navrhuje, aby každý orgán vybíral tyto členy zejména z řad bývalých soudců Soudního dvora EU, bývalých generálních ředitelů úřadu OLAF a předsedů Účetního dvora, bývalých či stávajících soudců nejvyšších soudů členských států, bývalých poslanců Evropského parlamentu, bývalých úředníků zúčastněných orgánů a institucí, bývalých veřejných ochránců práv EU a členů orgánů pro etiku v členských státech; dále navrhuje, aby si tento orgán ze svých členů zvolil předsedu a dva místopředsedy; zdůrazňuje, že tím není dotčeno právo zaměstnanců, aby sami organizovali své vlastní zástupce v záležitostech týkajících se zaměstnanců;

31.  zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby členové orgánu pocházeli z rozmanitého prostředí a zastupovali širokou škálu nezávislých odborných znalostí; navrhuje omezit zastoupení bývalých poslanců Evropského parlamentu a komisařů v orgánu na jednu třetinu jeho členů;

32.  doporučuje, aby bylo vedení orgánu ve své práci podporováno sekretariátem s lidskými, materiálními a finančními zdroji odpovídajícími jeho mandátu a úkolům, jenž bude zahrnovat úředníka pro etické otázky odpovědného za školení v oblasti etiky a poskytujícího poradenství v rámci nezávislého orgánu EU pro etiku;; domnívá se, že sloučení rozpočtů a personálu, které jsou v současné době vyčleněny různým orgánům EU pro etiku, by umožnilo zlepšit účinnost využívání zdrojů a mohlo by snížit náklady;

Postupy

33.  domnívá se, že vytvoření orgánu EU pro etiku by mělo přispět k budování institucionální kultury založené na prevenci, podpoře a transparentnosti; za tímto účelem navrhuje dvoustupňový přístup spočívající v tom, že jakmile orgán EU pro etiku zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k porušení etických pravidel, doporučí nejprve ve stanovené lhůtě opatření na ukončení tohoto porušování; má za to, že v rámci tohoto prvního, preventivního kroku by měla být zajištěna důvěrnost a tajnost a právo dotčené osoby být vyslyšena a vyvrátit daná obvinění; navrhuje, aby v případě, že dotyčná osoba odmítne přijmout vhodná opatření a porušování pravidel bude pokračovat, měl by orgán EU pro etiku vydat odůvodněné doporučení ohledně sankčních opatření a předat veškeré relevantní informace o případu příslušnému orgánu, který do 20 pracovních dnů rozhodne o dalším postupu v návaznosti na doporučení;

34.  domnívá se, že na konci tohoto období by mělo být zveřejněno odůvodněné doporučení nezávislého orgánu pro etiku, aniž by bylo dotčeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů a osobní práva, spolu s rozhodnutím příslušného orgánu, který by měl poskytnout vysvětlení, nejsou-li doporučení plně dodržována; domnívá se, že zveřejnění nebo předání poskytnutých doporučení a rozhodnutí by mohlo samo o sobě jako první krok představovat sankci; zdůrazňuje, že takový orgán nemůže nahrazovat Soudní dvůr Evropské unie; navrhuje, aby ve výjimečných případech, kdy příslušný orgán řádně odůvodní, že je k prošetření případu zapotřebí více času, mohl požádat orgán pro etiku o prodloužení lhůty pro přijetí rozhodnutí až o 20 pracovních dnů; má za to, že tento dvoustupňový přístup by se měl uplatňovat ve všech případech, kdy má daná osoba opodstatněný důvod se domnívat, že informace byly v době zveřejnění pravdivé, a doporučuje, aby bylo jakékoli jednání spočívající v záměrném porušování, hrubé nedbalosti, zatajování důkazního materiálu, nedodržování pravidel nebo nespolupráce považováno s ohledem na doporučení sankcí za přitěžující okolnost, a to i v případě, že porušování pravidel již skončilo;

35.  vyzývá k přijetí jasných ustanovení umožňujících dotyčné osobě odvolat se vůči jakémukoli takovému rozhodnutí, jež přijme předseda, za současného plného respektování základních zásad právního státu;

36.  je přesvědčen, že orgán EU pro etiku by měl zpravidla rozhodovat prostou většinou hlasů svých členů;

37.  trvá na tom, že musí být uplatňovány postupy stanovené ve Smlouvách, jako je předávání vyšetřování Evropským účetním dvorem úřadu OLAF a Evropskému soudnímu dvoru;

Obecná ustanovení

38.  domnívá se, že etický orgán EU by měl provádět studie a vypracovávat roční statistiky o prohlášeních o finančních zájmech, případech „otáčivých dveří“ a dalších relevantních informacích a měl by zveřejňovat výroční zprávu obsahující informace o plnění svých úkolů a případně doporučení ke zlepšení etických norem, která má být předložena Parlamentu; doporučuje, aby výroční zpráva zahrnovala počet vyšetřovaných případů, orgány a instituce, z nichž jednotlivé osoby pocházely, o jaký druh druh porušení pravidel se jednalo, dobu trvání řízení, časový rámec, v němž bylo porušení ukončeno, podíl přijatých sankcí a doporučení;

39.  domnívá se, že v interinstitucionální dohodě by mělo být obsaženo ustanovení o přezkumu, které zajistí, že nejpozději dva roky po jeho zřízení by zúčastněné orgány mohly přijmout posouzení jeho činnosti, včetně analýzy fungování pravidel a postupů a zkušeností získaných při jejich uplatňování; zdůrazňuje zejména, že toto ustanovení o přezkumu by se mělo zaměřit na posouzení účinnosti provádění mandátu orgánu EU pro etiku a že posouzení Parlamentu by mělo zohledňovat podněty orgánu samotného;

40.  domnívá se, že nový orgán EU pro etiku by měl mít pravomoc přispívat prostřednictvím návrhů k vypracovávání a pravidelné aktualizaci společného etického rámce pro orgány EU, včetně společných pravidel a společného vzoru prohlášení o finančních zájmech ve strojově čitelném formátu a návrhu na změnu svých pravomocí, který by předložil Evropskému parlamentu; domnívá se, že etické normy všech orgánů, agentur a institucí by měly být co nejdříve harmonizovány; je toho názoru, že statut komisařů je třeba vypracovat řádným legislativním postupem;

41.  navrhuje, aby nezávislý orgán pro etiku pracoval na společné definici orgánů EU pro střet zájmů, a to na základě nejvyšších standardů; zdůrazňuje, že mnoho členských států má přísné předpisy; bere na vědomí definici střetu zájmů, již vypracovala organizace OECD: „je-li fyzická nebo právnická osoba (soukromá nebo veřejná) schopna určitým způsobem využívat svou vlastní profesní nebo úřední pravomoc k osobnímu prospěchu nebo prospěchu dané právnické osoby“;

42.  vyzývá k plné transparentnosti všech setkání, které orgán pořádá nebo jichž se účastní se soukromými subjekty a jejich zástupci, ať už se jedná o ziskové či neziskové organizace;

43.  trvá na tom, že aniž jsou dotčeny pravomoci Parlamentu uvedené v bodě 24, měla by být doporučení etického orgánu EU řádně odůvodněna, řádně zdokumentována a k dispozici dotčenému zaměstnanci a příslušnému orgánu; je přesvědčen, že zúčastněné orgány by se měly zavázat k plné spolupráci na všech postupech spadajících do oblasti působnosti sjednané interinstitucionální dohody, zejména tím, že budou poskytovat nezávislému orgánu EU pro etiku veškeré informace a dokumenty nezbytné pro řádnou kontrolu etických pravidel; poukazuje na to, že činnost orgánu pro etiku by podléhala případným stížnostem u evropského veřejného ochránce práv a že rozhodnutí zúčastněných orgánů na základě doporučení by mohla být i nadále přezkoumávána u Soudního dvora Evropské unie;

44.  je přesvědčen, že zlepšení integrity, transparentnosti a odpovědnosti a také nejvyšší standardy etického chování orgánů EU a rozhodovacích procesů EU by měly být součástí témat projednávaných v rámci konference o budoucnosti Evropy; zdůrazňuje, že to je pro občany EU příležitostí k diskusi o revizi Smlouvy, což by zajistilo jasný právní základ pro zavedení takového nezávislého etického orgánu EU pro všechny orgány prostřednictvím řádného legislativního postupu;

45.  žádá, aby nezávislý subjekt pro etiku šel v oblasti transparentnosti příkladem tím, že bude zveřejňovat veškerá doporučení, výroční zprávy, rozhodnutí a informace o výdajích ve strojově čitelném, veřejně přístupném datovém formátu, který bude dostupný všem občanům, a v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů; důrazně doporučuje, aby byl jakýkoli software vyvinutý za účelem dodržování etických norem ve veřejné správě EU zpřístupněn na základě bezplatné softwarové licence s otevřeným zdrojovým kódem a aby byl poskytnut jakékoli instituci v Evropě, která si ho přeje používat; vyzývá v tomto ohledu k úzké spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů;

46.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že trestní případy související s porušováním pravidel integrity, zejména případy týkající se poslanců Evropského parlamentu a vnitrostátních politiků, kteří se podílejí na tvorbě politik EU, budou řešeny účinným způsobem a bez zbytečného odkladu;

47.  s politováním a obavami konstatuje, že v rámci postupu udílení veřejných zakázek, který uplatňuje Komise, není dostatečně zohledněna problematika střetu zájmů a neexistují dostatečná opatření pro jeho prevenci a odstranění;

48.  konstatuje, že při uplatňování stávajících pravidel na komisaře EU, poslance Evropského parlamentu a úředníky EU vyšlo najevo příliš mnoho nedostatků; připomíná, že jak víme ze zprávy organizace Transparency International EU, na začátku roku 2017 pracovalo více než 50 % bývalých komisařů a 30 % bývalých poslanců Evropského parlamentu, kteří opustili politiku, pro organizace registrované v rejstříku transparentnosti EU; zdůrazňuje, že transparentnost a možnosti kontroly osobních a finančních závazků je nutné zajistit zvláště u zvolených poslanců; zdůrazňuje, že otázky transparentnosti a integrity na unijní a vnitrostátní úrovni jsou silně provázány; podporuje proto práci Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) a vyzývá členské státy, aby se řídily jejími doporučeními, zejména ve věci vytvoření přísného etického kodexu pro vnitrostátní politické činitele a zavedení pravidel pro výkon pracovní činnosti po ukončení činnosti ve veřejném sektoru;

49.  vyzývá k posílení stávající právní úpravy střetu zájmu před nástupem do veřejné služby a po jejím opuštění a k zpřísnění opatření pro její prosazování, neboť je nutné vytvořit vhodné, jednoznačné, závazné a přiměřené hranice mezi veřejným sektorem, soukromým sektorem a sférou neziskových organizací, a zvýšit tak důvěru širší veřejnosti ve způsob, jakým EU přijímá svá rozhodnutí;

50.  zdůrazňuje, že situace střetu zájmu vznikající poté, co určitá osoba opustila veřejnou službu, a situace výměny pracovníků mezi veřejným a soukromým sektorem (tzv. „otočných dveří“) jsou problémem, který se neustále opakuje a má systémovou povahu, a jedná se o problém u orgánů, institucí a jiných subjektů v celé EU; doporučuje přijetí harmonizovaných a přiměřených přechodných období všemi orgány a institucemi EU a posílit jejich vymáhání; domnívá se, že situace střetu zájmu by mohla ohrozit bezúhonnost orgánů, institucí a agentur EU, a tím snížit důvěru občanů v jejich činnost; zdůrazňuje, že je třeba sladit a posílit příslušné právní předpisy a kodexy chování EU, a to i s cílem vyžadovat plnou transparentnost, pokud jde o zaměstnání nebo projekty vysokých úředníků EU poté, co opustí veřejnou funkci, a o jakoukoli vedlejší činnost poslanců Evropského parlamentu; je toho názoru, že pravidla týkající se předcházení střetům zájmů po odchodu z veřejné funkce nebo zaměstnání by měla být uplatňována v přiměřené lhůtě a současně by měla být dodržována pravidla pro vhodná kompenzační opatření; zdůrazňuje, že je třeba se poučit z osvědčených postupů uplatňovaných v členských státech, které již mají vnitrostátní etické orgány s příslušnými odbornými znalostmi; zdůrazňuje, že v souvislosti s prosazováním etických norem existují různé vnitrostátní postupy; konstatuje, že v některých členských státech jsou volení zástupci povinni zdržet se hlasování o otázkách, na nichž mají osobní zájem, a žádá proto poslance EP, aby v podobných případech nebyli zpravodaji; v této souvislosti připomíná ustanovení článků 2 a 3 Kodexu chování poslanců Evropského parlamentu týkající se finančních zájmů a střetů zájmů;

51.  zdůrazňuje, že pro stížnosti týkající se střetu zájmu neexistuje samostatný mechanismus, a proto se jimi zabývá evropský veřejný ochránce práv nad rámec svých běžných úkolů, a to navzdory tomu, že nemá řádné prostředky a pravomoci k tomu, aby mohl svá rozhodnutí vymáhat;

52.  zdůrazňuje, že nezávislý orgán EU pro etiku nebude sám o sobě stačit k tomu, aby bylo možné efektivně řešit situace střetů zájmů v orgánech, institucích a agenturách EU; domnívá se, že přezkum pravidel EU v oblasti etiky a bezúhonnosti by mohl zahrnovat opatření, jako je prodloužení oznamovací a čekací lhůty pro vyšší úředníky na základě proporcionálního posouzení případ od případu při současném zajištění rovného zacházení v souladu s článkem 15 Listiny základních práv Evropské unie, zpřísnění pravidel směrnice 2014/24/EU(4) o zadávání veřejných zakázek, povinný odprodej podílů v podnicích, které podléhají pravomoci orgánu, do něhož byl úředník jmenován nebo které s tímto orgánem jednají, a povinné odmítnutí účasti na projednávání záležitostí, které se týkající bývalého zaměstnance soukromého sektoru, nebo zákaz, aby komisaři a vysocí úředníci orgánů, institucí a agentur Unie vlastnili akcie, dokud působí ve veřejné funkci; opakuje svou výzvu Komisi, aby zvážila předložení návrhu na přezkum relevantního právního rámce;

53.  zastává názor, že prodloužení čekacích lhůt, které musí vyšší úředníci dodržovat po skončení činnosti v agentuře či instituci, by bylo možné považovat za oprávněný právní krok na ochranu veřejného zájmu a integrity veřejných orgánů, pokud by bylo založeno na objektivním postupu;

54.  vyjadřuje znepokojení nad postupy jmenování vysokých úředníků EU, nad řešením střetů zájmů v případě komisařů, případy porušení Kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů a nad tím, jak je kontrolováno dodržování povinností v oblasti transparentnosti a jak je ověřováno dodržování pravidel pro mechanismus „otáčivých dveří“;

55.  domnívá se, že orgány a instituce EU by měly uplatňovat nejpřísnější etické normy, aby zabránily jakýmkoli případům „otáčivých dveří“ a střetům zájmů, a to i pokud jde o jmenování uchazečů do vyšších pozic v orgánech, institucích a subjektech EU;

56.  domnívá se, že postupy pro výběr uchazečů o vysoké funkce by měly probíhat podle zcela objektivních kritérií a měly by být plně transparentní pro širokou veřejnost; zdůrazňuje, že by měly poskytovat také prostor pro dotazy a námitky s následnými otevřenými postupy a umožňovat zrušit rozhodnutí, která prokazatelně nebyla přijata dostatečně transparentně a čestně; zdůrazňuje, že postupy by měly být pravidelně posuzovány, aby se sledovala jejich účinnost a aby se provedly případné opravy k jejich zdokonalení;

57.  zdůrazňuje, že Parlament musí hrát klíčovou úlohu v posilování stávajícího systému EU pro etický dohled nad všemi orgány, institucemi a subjekty EU, má-li se posílit důvěra veřejnosti v rozhodovací procesy EU;

o
o   o

58.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 120.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2020)0327.
(3) Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí