Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0289(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0152/2021

Внесени текстове :

A9-0152/2021

Разисквания :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Гласувания :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Приети текстове
PDF 142kWORD 47k
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург
Околна среда: Орхуската конвенция ***I
P9_TA(2021)0397A9-0152/2021
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0642),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0321/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 януари 2021 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 23 юли 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0152/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 123, 9.4.2021 г., стр. 66.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 20 май 2021 г. (Приети текстове, P9_TA(2021)0254).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 октомври 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността
P9_TC1-COD(2020)0289

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2021/1767.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията запазва ангажимента си да гарантира, че ЕС спазва международните си задължения по въпроси, попадащи в обхвата на Конвенцията от Орхус, и в този контекст отчита повдигнатите въпроси и формулираните констатации, приети на 17 март 2021 г. от Комитета за преглед на съответствието с Конвенцията от Орхус по дело ACCC/C/2015/128(1) по отношение на държавната помощ. В констатациите се отправя призив към ЕС да „предприеме необходимите законодателни, регулаторни и други мерки, за да гарантира, че Регламентът относно Конвенцията от Орхус ще бъде изменен или че ще бъде прието ново законодателство на Европейския съюз, с което ясно се предоставя на гражданите достъп до административни или съдебни процедури за оспорване на решения относно мерки за държавна помощ, взети от Европейската комисия съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС, които противоречат на правото на ЕС в областта на околната среда, в съответствие с член 9, параграфи 3 и 4 от Конвенцията“.

В момента Комисията анализира въздействието на констатациите и оценява наличните варианти за действие. Комисията ще завърши и публикува тази оценка до края на 2022 г. Ако е целесъобразно, до края на 2023 г. Комисията ще предложи мерки за справяне с този проблем с оглед на задълженията на ЕС и неговите държави членки съгласно Конвенцията от Орхус и като се вземат предвид правилата на правото на Съюза относно държавната помощ.

(1) По дело ACCC/C/2015/128 вж. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, точка 131.

Последно осъвременяване: 17 декември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност