Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 27. april 2021 - Bruxelles
 Anmodning om ophævelse af Filip De Mans immunitet
 Anmodning om ophævelse af Zdzisław Krasnodębskis immunitet
 Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet
 Aftalen mellem EU og Norge: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
 Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras ***
 Gennemførelsesrapport om færdselssikkerhedsaspekterne af køretøjssikkerhedspakken
 Kemiske rester i Østersøen på grundlag af andragende nr. 1328/2019 og 0406/2020 (forretningsordenens artikel 227, stk. 2)
 Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling ***II
 Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation *
 Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
 Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I
 En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
 Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)
 Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister
 En mere effektiv og renere søtransport
 Indsigelse mod en gennemførelsesakt: Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder lufenuron
 Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for visse produkter, herunder flonicamid
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler
 Program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, plante-, dyre-, fødevare- og foderområdet og europæiske statistikker (programmet for det indre marked) 2021-2027 ***II
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere (EGF) 2021-2027 ***II
 Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 2021-2027 ***II
 Programmet for retlige anliggender 2021-2027 ***II
 Rumprogram 2021-2027 og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***II
Tekster (271 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik