Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski χ
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
 Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας ***
 Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
 Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού
 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***II
 Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας*
 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
 Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
 Διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
 Πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της lufenuron
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της flonicamid
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων
 Πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον τομέα των φυτών, των ζωών, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) 2021-2027 ***II
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) 2021-2027 ***II
 Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027 ***II
 Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***II
 Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης 2021-2027 και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***II
Κείμενα (473 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου