Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel
 Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus
 Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus
 Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
 Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
 ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***
 ELi ja Hondurase vabatahtlik partnerlusleping ***
 Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta
 Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2)
 Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamisreeglite kehtestamine ***II
 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm *
 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I
 Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I
 Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I
 ELi ja Hondurase vabatahtlik partnerlusleping
 Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
 Tõhusam ja puhtam meretransport
 Vastuväide rakendusaktile: Teatavate ainete, sealhulgas lufenurooni jääkide piirnormid
 Vastuväide rakendusaktile: Teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi jääkide piirnormid
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Inimtervishoius kasutatavate ravimite ja veterinaarravimite müügilubade tingimuste muudatuste uurimine
 Ühtse turu, ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027 ***II
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks aastateks 2021–2027 ***II
 Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027 ***II
 Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II
 Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***II
Tekstid (267 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika