Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos
 Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
 Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras ***
 Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles
 Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement
 Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***II
 Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie *
 Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
 Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie ***I
 Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
 Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)
 Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister
 Efficiënter en schoner zeevervoer
 Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron
 Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
 Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de eengemaakte markt) 2021-2027 ***II
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) 2021-2027 ***II
 Programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden 2021-2027 ***II
 Programma Justitie 2021-2027 ***II
 Ruimtevaartprogramma 2021-2027 en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***II
Teksten (289 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid