Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel
 Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana
 Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského
 Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa
 Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***
 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom ***
 Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel
 Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa článku 227 ods. 2
 Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***II
 Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu *
 Európsky inovačný a technologický inštitút ***I
 Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I
 Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
 Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom
 Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti
 Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava
 Námietka voči vykonávaciemu aktu: Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane lufenurónu
 Námietka voči vykonávaciemu aktu: Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane flonikamidu
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: preskúmanie zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh
 Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027 ***II
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF) 2021– 2027 ***II
 Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027 ***II
 Program Spravodlivosť 2021 – 2027 ***II
 Vesmírny program na roky2021 – 2027 a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program ***II
Texty (275 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia