Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
 Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet
 Begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet
 Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
 Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
 Avtal mellan EU och Norge: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras ***
 Genomföranderapporten om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet
 Kemiska restsubstanser i Östersjön, på grundval av framställningarna nr 1328/2019 och nr 0406/2020 i enlighet med artikel 227.2
 Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***II
 Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation *
 Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
 Strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
 En civilskyddsmekanism för unionen ***I
 Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras
 Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
 Effektivare och renare sjötransporter
 Invändning mot en genomförandeakt: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive lufenuron
 Invändning mot en genomförandeakt: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive flonicamid
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: Granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel
 Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) 2021–2027 ***II
 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare 2021–2027 ***II
 Programmet för rättigheter och värden 2021–2027 ***II
 Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II
 Rymdprogram 2021–2027 och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***II
Texter (274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy