Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski χ
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
 Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
 Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας ***
 Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
 Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού
 Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***II
 Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας*
 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
 Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
 Διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
 Πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της lufenuron
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της flonicamid
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων
 Πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον τομέα των φυτών, των ζωών, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) 2021-2027 ***II
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) 2021-2027 ***II
 Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027 ***II
 Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***II
 Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης 2021-2027 και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***II

Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man
PDF 137kWORD 46k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man (2020/2271(IMM))
P9_TA(2021)0116A9-0134/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου των Βρυξελλών με επιστολή, στις 30ής Οκτωβρίου 2020, σε συνάρτηση με εκκρεμούσα ποινική διαδικασία και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Filip De Man παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασής του σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Συντάγματος του Βασιλείου του Βελγίου,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013, και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0134/2021),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου των Βρυξελλών διαβίβασε το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Filip De Man, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη για το Βασίλειο του Βελγίου, σε σχέση με προκληθέν ενδεχομένως από αυτόν την 1η Μαΐου 2019 τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες και με την επιβαρυντική περίσταση της φυγής από τον τόπο του ατυχήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Filip De Man κατηγορείται ότι την 1η Μαΐου 2019 προσέκρουσε σε νησίδα ασφαλείας στο Vilvorde, όπου δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του μέχρι το σπίτι του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία διαπίστωσε ότι θραύσματα από το όχημα του βουλευτή ήταν διασκορπισμένα στο οδόστρωμα και ότι στο έδαφος υπήρχαν ευδιάκριτα ίχνη από το σημείο του ατυχήματος μέχρι το σπίτι του βουλευτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Filip De Man, κατόπιν πολυάριθμων κλήσεων να εμφανιστεί, ακούστηκε τελικά από την αστυνομία και με την ευκαιρία αυτή δήλωσε ότι πράγματι ανέτρεψε τον στύλο από μπετόν, δεν κατάφερε ωστόσο να σταματήσει λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 33 του βελγικού νόμου της 16ης Μαρτίου 1968 για την τροχαία αστυνομία και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δεκαπέντε ημερών μέχρι έξι μηνών και με χρηματική ποινή 200 έως 2 000 EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»(2)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο πρώτο του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους και εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 59, εδάφιο πρώτο, του Συντάγματος του Βασιλείου του Βελγίου ορίζει ότι «Με εξαίρεση τα αυτόφωρα εγκλήματα, κανένα μέλος μιας εκ των δύο βουλών δεν μπορεί κατά τη διάρκεια συνόδου να παραπεμφθεί ή να κλητευθεί απευθείας ενώπιον δικαστηρίου ή να συλληφθεί σε ποινική υπόθεση, παρά μόνο κατόπιν άδειας της Βουλής στην οποία ανήκει»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση περί άρσης ή μη της ασυλίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει προσηκόντως υπόψη του τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή όχι την ασυλία του(3)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή προφανή σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του Filip De Man ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε συνιστά γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειμένη υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να διαπιστώσει την ύπαρξη fumus persecutionis, δηλαδή αποχρωσών και συγκεκριμένων ενδείξεων πως η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Filip De Man·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή του Βασιλείου του Βελγίου και στον Filip De Man.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, υπόθεση Briois κατά Κοινοβουλίου, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
(3) απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση Mote κατά Κοινοβουλίου, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440·


Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski χ
PDF 144kWORD 46k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))
P9_TA(2021)0117A9-0132/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski, που διαβίβασε ο πρόεδρος του ποινικού τμήματος X του πρωτοδικείου της περιφέρειας Warszawa-Śródmieścieστις της Βαρσοβίας, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, σε συνάρτηση με κατ’ έγκληση κινηθείσα εναντίον του ποινική διαδικασία, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας ακούσει τον Zdzisław Krasnodębski, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013, και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 5 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0132/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του ποινικού τμήματος X του πρωτοδικείου της περιφέρειας Warszawa-Śródmieście της Πολωνίας διαβίβασε στις 23 Ιανουαρίου 2020 αίτημα άρσης της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski που του είχε υποβληθεί, κατόπιν έγκλησης ιδιώτη, λόγω ορισμένων δηλώσεων στις οποίες προέβη ο Zdzisław Krasnodębski κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης την 1η Φεβρουαρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποινικό τμήμα Χ του πρωτοδικείου της περιφέρειας Warszawa-Śródmieście ενημερώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ότι το ζήτημα της αρμοδιότητας της αρχής είναι σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 12 του Κανονισμού αμφισβητούμενο, γεγονός που επηρεάζει το παραδεκτό της αίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο ζήτησε στις 18 Μαΐου 2020 διευκρινίσεις από την Γενική Εισαγγελία, η οποία στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 εξέφρασε την άποψη ότι σε υπόθεση έγκλησης χωρίς εισαγγελική παρέμβαση, αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση της αίτησης του εγκαλούντος περί άρσης της ασυλίας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 12 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» το δικαστήριο και ότι η έννοια της «αρμόδιας αρχής» πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως του άρθρου 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα άρσης της ασυλίας διαβιβάστηκε από τις δικαστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 12 του Κανονισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού κάθε αίτημα για την άρση της ασυλίας πρέπει να υποβάλλεται από «αρμόδια αρχή κράτους μέλους», οι δύο δε αυτές έννοιες δεν είναι ταυτόσημες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκληση κατά του Zdzisław Krasnodębski κατατέθηκε αρχικά στο πρωτοδικείο της περιφέρειας Kraków-Krowodrza στις 6 Μαΐου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω δικαστήριο στις 18 Οκτωβρίου 2019, ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, αφού διαπίστωσε ότι η συνέντευξη στην οποία συμμετείχε ο Zdzisław Krasnodębski είχε ηχογραφηθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Βαρσοβία και όχι στην Κρακοβία, έκρινε εαυτό αναρμόδιο να εκδικάσει την διαφορά και παρέπεμψε την υπόθεση στο πρωτοδικείο της περιφέρειας Warszsawa-Śródmieście, στη Βαρσοβία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2019, κατά την διάρκεια συνέντευξης σε πρωινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ο Zdzisław Krasnodębski αναφέρθηκε στον εγκαλούντα, χαρακτηρίζοντάς τον «άσημο δικηγόρο» και «κακοποιό» και ισχυριζόμενος ότι ο τελευταίος «εκτοξεύει κατηγορίες προς πάσα κατεύθυνση»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zdzisław Krasnodębski κατηγορείται ότι με τις εκφράσεις αυτές φέρεται να δυσφήμισε τον εγκαλούντα, ο οποίος έχει ως εκ τούτου στερηθείτην οφειλόμενη στο πρόσωπό του για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας εμπιστοσύνη και έχει υποστεί δημόσιο διασυρμό, αδίκημα που διώκεται κατ’ έγκληση σύμφωνα με το άρθρο 212 παράγραφος 2 του πολωνικού ποινικού κώδικα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφοι 2 και 5 του πολωνικού Συντάγματος, από την ημέρα που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών έως την ημέρα που λήγει η θητεία τους, οι βουλευτές δεν διώκονται ποινικά, ούτε κρατούνται ούτε συλλαμβάνονται χωρίς την συγκατάθεση του Sejm (Κάτω Βουλή), εκτός από τις περιπτώσεις αυτοφώρου εγκλήματος και εφόσον η κράτησή τους είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον Zdzisław Krasnodębski κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εν προκειμένω το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ύπαρξη fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών περιστατικών από τα οποία να συνάγεται πως η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητατου Zdzisław Krasnodębski ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»(2)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι να προστατεύονται τόσο το Κοινοβούλιο όσο και τα μέλη του από διώξεις σε συνάρτηση με ασκούμενες στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων δραστηριότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Zdzisław Krasnodębski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πολωνίας και στον Zdzisław Krasnodębski.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019 στην υπόθεση Briois κατά Κοινοβουλίου, T-214/18 , ECLI:EU:T:2019:266.


Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
PDF 134kWORD 46k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού (2020/2240(IMM))
P9_TA(2021)0118A9-0136/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, που διαβίβασε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις 23 Οκτωβρίου 2020 σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα εις βάρος του εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης αριθ. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και το οποίο ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 11 Νοεμβρίου 2020,

–  έχοντας ακούσει τον Ιωάννη Λαγό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0136/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος για αυτή τη διαδικασία εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εις βάρος του εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης, με την οποία του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης δεκατριών (13) ετών και οκτώ (8) μηνών και συνολική χρηματική ποινή χιλίων τριακοσίων EUR (1 300 EUR) λόγω τέλεσης ενός κακουργήματος και δύο πλημμελημάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου 2019 και ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας του αφορά πραγματικά περιστατικά και απαγγελία κατηγοριών που ανατρέχουν σε χρόνο πριν αποκτήσει την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατ’ επέκταση, την ασυλία που απολαμβάνει ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βουλευτής, κατά την διάρκεια της θητείας του, δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς την άδεια της Βουλής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός κρίθηκε ένοχος α) για το κακούργημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της διεύθυνσης αυτής (άρθρο 187 παράγραφοι 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα), που τελέστηκε από το 2008 έως σήμερα στην Αθήνα, β) για το πλημμέλημα της απλής οπλοκατοχής (νόμος 2168/1993), κατόπιν επιτρεπόμενης μετατροπής της αρχικής κατηγορίας που αφορούσε στο κακούργημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής, που τελέστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 στο Πέραμα (Αττική) και γ) για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου 456/1976 περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, που τελέστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 στο Πέραμα (Αττική)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών είναι άμεσα εκτελεστή, καθόσον το δικαστήριο απεφάνθη πως η έφεση κατά της απόφασης αυτής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έλαβε γνώση των εγγράφων που υποβλήθηκαν στα μέλη της από τον Ιωάννη Λαγό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού και τα οποία ο ενδιαφερόμενος θεωρεί σημαντικά για τη διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης δεν αφορά γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του Ιωάννη Λαγού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση ούτε για την ενοχή ή μη του βουλευτή, ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσιδιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αμφισβητεί τις ικανότητες των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να αξιολογεί ή να αμφισβητεί την αρμοδιότητα των εθνικών δικαστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την προκείμενη ποινική διαδικασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός συγκαταλέγεται μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, που έχουν δηλαδή καταδικαστεί από το Εφετείο Αθηνών για τα προαναφερθέντα αδικήματα σε πολυετή ποινή κάθειρξης, με μόνη διαφορά ότι αυτός απολαύει σήμερα ασυλίας ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι να προστατεύονται το Κοινοβούλιο και τα μέλη του από δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με δραστηριότητες που αυτά ασκούν κατά την επιτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες βαρύνουν τον Ιωάννη Λαγό δεν συναρτώνται άμεσα και προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταλογιζόμενες σε αυτόν πράξεις τελέστηκαν πριν την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δικαστικές διαδικασίες που κινήθηκαν το 2014 είχαν σκοπό να παρεμποδίσουν τη μελλοντική πολιτική δραστηριότητα του Ιωάννη Λαγού ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι τη χρονική εκείνη στιγμή η ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν υποθετική και αναγόταν στο μέλλον·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην υπό εξέταση υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να αποδείξει την ύπαρξη fumus persecutionis, δηλαδή στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω δικαστική διαδικασία κινείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και, ως εκ τούτου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Ιωάννη Λαγού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Ιωάννη Λαγό.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού
PDF 126kWORD 45k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού (2020/2219(IMM))
P9_TA(2021)0119A9-0135/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, που διαβίβασε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις 2 Οκτωβρίου 2020, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (ποινική δικογραφία: ABM ΡB2020/65), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 19 Οκτωβρίου 2020,

–  έχοντας ακούσει τον Ιωάννη Λαγό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013, και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0135/2021),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει υποβάλει αίτημα για άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού λόγω ορισμένων πράξεων που διενήργησε ο Ιωάννης Λαγός κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός κατηγορείται για εικαζόμενη προσβολή του εθνικού συμβόλου της Τουρκίας, πράξη στην οποία προέβη κατά τη διάρκεια της διεξαχθείσας στις 29 Ιανουαρίου 2020 στην ολομέλεια συζήτησης σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και την κοινή αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβολή συμβόλου άλλου κράτους συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 927/1979, όπως ισχύει σήμερα με τον νόμο 4285/2014, και το άρθρο 155 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 και 79 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των μελών του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί δικαστήριο, αφετέρου δε ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης της ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»(2)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός ενήργησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός της αίθουσας στην οποία διεξαγόταν αυτή καθαυτή η συνεδρίαση ολομέλειας και στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, οι πράξεις του Ιωάννη Λαγού τελέστηκαν στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δραστηριότητάς του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

1.  αποφασίζει να μην άρει την ασυλία του Ιωάννη Λαγού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Ιωάννη Λαγό.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra κατά De Gregorio και Clemente, C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Απριλίου 2019, στην υπόθεση T‑214/18, Briois κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2019:266.


Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
PDF 118kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (10643/20 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE))
P9_TA(2021)0120A9-0035/2021

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10643/20),

–  έχοντας υπόψη την συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (10644/20),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0424/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0035/2021),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας ***
PDF 114kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157(NLE))
P9_TA(2021)0121A9-0053/2021

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12543/2020),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (10365/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0084/2021),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2021(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0053/2021),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ονδούρας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2021)0129.


Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
PDF 180kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με την έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο (2019/2205(INI))
P9_TA(2021)0122A9-0028/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, η οποία περιλαμβάνει την οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους(1), την οδηγία 2014/46/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων(2), και την οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με θέμα «Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Επόμενα βήματα προς την επίτευξη του “Οράματος μηδενικών απωλειών”» (SWD(2019)0283),

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα τον ΣΒΑ 3.6 για τη μείωση, έως το 2020, του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, και τον ΣΒΑ 11.2 για την παροχή, έως το 2030, ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM(2020)0789),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών(6), όπου καλείται η Επιτροπή να εκδώσει νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα και πόρους,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066), όπου γίνεται λόγος για την επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα αυτοκινήτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής, που ανατέθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (COM(2020)0699),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/47/ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση (COM(2020)0676),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη, που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Επιτροπής (ΓΔ MOVE) και δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σχετικά με τη συμπερίληψη των ελαφρών ρυμουλκουμένων και των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων στο πεδίο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη, που ανατέθηκε από τη ΓΔ MOVE και δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σχετικά με τη συμπερίληψη της πανευρωπαϊκής κλήσης έκτακτης ανάγκης από το όχημα (eCall) στους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους μηχανοκίνητων οχημάτων,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σκοπιμότητας, που ανατέθηκε από τη ΓΔ MOVE και δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2015, σχετικά με την πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0028/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, η ΕΕ ενέκρινε πολιτική οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των θανάτων λόγω τροχαίου ατυχήματος κατά 50 % έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η ΕΕ στοχοθέτησε το «Όραμα μηδενικών απωλειών», το οποίο προβλέπει μηδενικό αριθμό θανάτων στις οδικές μεταφορές έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 έχασαν τη ζωή τους περίπου 22 800 άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά περίπου 135 000 στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να ληφθούν αποτελεσματικότερα και πιο συντονισμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ και από τα κράτη μέλη για να πραγματοποιηθεί το «Όραμα μηδενικών απωλειών»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ, η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των θανάτων λόγω τροχαίου ατυχήματος υπήρξε, μολονότι σημαντική, πολύ αργή τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνικά ελαττώματα των οχημάτων θεωρούνται υπεύθυνα για το 5 % περίπου των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα εμπορευματικών μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή συντήρηση των οχημάτων θεωρείται υπεύθυνη για το 4 % των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται χρήστες του οδικού δικτύου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2019, μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων στο ενωσιακό οδικό σύστημα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά η πρόοδος παραμένει υπερβολικά αργή· λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαιότητα ότι ο ενωσιακός στόχος για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων λόγω τροχαίου ατυχήματος από το 2010 έως το τέλος του 2020 θα επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ περίπου, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί μείωση κατά 23 % μόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συχνές, λεπτομερείς και περιοδικές επιθεωρήσεις οχημάτων που διενεργούνται από καλά καταρτισμένους επιθεωρητές, καθώς και οι τεχνικές οδικές επιθεωρήσεις, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα ποσοστά θανάτων λόγω τροχαίου ατυχήματος – δεδομένου ότι στη χώρα με τις χειρότερες επιδόσεις σημειώνονται τετραπλάσιοι θάνατοι λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι στη χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις – υπογραμμίζουν την ανάγκη για ειδική παρακολούθηση, σύμπραξη και παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης όσον αφορά την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν συχνά προορισμό για τον στόλο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που προέρχεται από τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, πράγμα που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη ασφάλεια όσο και για το περιβάλλον, οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις κλιματικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων είναι επίσης ζήτημα δημόσιας υγείας όσον αφορά τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τον αντίκτυπο των εκπομπών στην ποιότητα του αέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα σκάνδαλα εκπομπών κατέδειξαν την ανάγκη για ανεξάρτητες επιθεωρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος, συνυπολογίζοντας τις πραγματικές εκπομπές του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο από τα κράτη μέλη, χρειάζεται να ενισχυθούν οι διαδικασίες εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από την αγορά καινούριων αυτοκινήτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη με τους οδομετρητές στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υπονομεύει σοβαρά την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό των οχημάτων με παραποιημένα στοιχεία κυμαίνεται μεταξύ του 5 και του 12 % των εθνικών πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μεταξύ του 30 και του 50 % των διασυνοριακών πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο έξι κράτη μέλη αναγνωρίζουν την παραποίηση οδομετρητή ως ποινικό αδίκημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων παρακωλύει επίσης την επιβολή του νόμου για την καταπολέμηση των δόλιων αυτών πρακτικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη χρήση χαρακτηριστικών αυτοματοποιημένης οδήγησης απαιτεί την επικαιροποίηση της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, ώστε η επιθεώρηση και η κατάρτιση να καλύπτουν τα νέα προηγμένα χαρακτηριστικά υποβοήθησης της οδήγησης που θα αρχίσουν να εισάγονται το 2022·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει μέσα για να ελαχιστοποιήσουν την παραποίηση οδομετρητή, όπως το «Car-Pass» στο Βέλγιο και το «Nationale AutoPas» (NAP) στις Κάτω Χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα αυτά τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν βάση δεδομένων όπου συλλέγονται οι ενδείξεις του οδομετρητή σε κάθε συντήρηση, επισκευή και περιοδική επιθεώρηση του οχήματος, εξαιρουμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και εξάλειψαν αμφότερα την απάτη με τους οδομετρητές στην επικράτειά τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των οδικών υποδομών είναι υψίστης σημασίας για την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα και οι ψηφιακές υποδομές είναι υψίστης σημασίας για την οδική ασφάλεια, θα καταστούν δε ολοένα και σημαντικότερες, δεδομένης της εμφάνισης των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων·

Συστάσεις

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο – Ενωσιακοί στόχοι ασφάλειας

1.  επικροτεί το γεγονός ότι η μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο και η εφαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις της κατέδειξαν τη βελτιωμένη εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, το περιεχόμενο και τη μέθοδο των ελέγχων για την επιθεώρηση οχημάτων·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι η μεταφορά της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, του επιπέδου των προσόντων των επιθεωρητών, και του συντονισμού και των προτύπων των κρατών μελών όσον αφορά την οδική επιθεώρηση οχημάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την καλύτερη ποιότητα των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων και τις θετικές επιπτώσεις τους στην οδική ασφάλεια, η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο περιέχει ορισμένες μη υποχρεωτικές διατάξεις που δεν έχουν μεταφερθεί με επαρκή αυστηρότητα, ή απλώς δεν έχουν μεταφερθεί καθόλου· επισημαίνει την ανάγκη να απομακρυνθούμε σταδιακά από τις εθελοντικές διατάξεις και να αναπτύξουμε ένα σύστημα υποχρεωτικών απαιτήσεων ώστε να αυξηθεί η εναρμόνιση, σε επίπεδο ΕΕ, πτυχών όπως η ασφαλής στοιβασία του φορτίου, η ανταλλαγή πληροφοριών, και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, υπενθυμίζει δε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μέτρα αυτά για τις διασυνοριακές περιοχές·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη δεν μετέφεραν εγκαίρως τη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, και ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ενός κράτους μέλους· καλεί επιτακτικά τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχέως στην εθνική τους νομοθεσία τις ελλείπουσες διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο και να τηρήσουν πλήρως όλες τις υποχρεώσεις τους για την κατοχύρωση ολοκληρωμένων τεχνικών πληροφοριών, δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες επιθεώρησης, και μεταξύ άλλων για προσωπικό επιθεώρησης, εξοπλισμό, και κατάρτισης, εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο· τονίζει ότι θα πρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή χρηματοδοτική και διοικητική στήριξη στις εθνικές αρχές οδικής ασφάλειας, ώστε να εφαρμοστούν αποδοτικά η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο και η μελλοντική αναθεωρημένη εκδοχή της·

Συχνότητα και περιεχόμενο των ελέγχων

6.  επικροτεί το γεγονός ότι, μετά την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, το 90 % των επιθεωρήσεων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά διαστήματα με εκείνα που ορίζονται στη δέσμη μέτρων, ή σε ακόμη πιο αυστηρά χρονικά διαστήματα, πράγμα που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του αριθμού των μη ασφαλών οχημάτων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να απαιτούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από εκείνα που ορίζονται στη δέσμη μέτρων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ασφάλεια υπό συνθήκες λειτουργίας· καλεί τα οικεία κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στη δέσμη μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς διακυβεύονται η ασφάλεια και η ζωή των πολιτών της ΕΕ·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει αυστηρότερο το καθεστώς ελέγχων και να εισαγάγει την υποχρέωση πρόσθετων ελέγχων μετά την κάλυψη καθορισμένης διανυθείσας απόστασης για οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα και για οχήματα της κατηγορίας N1 που χρησιμοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, καθώς και το ενδεχόμενο να επεκτείνει την υποχρέωση αυτή σε άλλα οχήματα των κατηγοριών αυτών που εξυπηρετούν περαιτέρω εμπορικούς σκοπούς·

8.  σημειώνει την αύξηση στη χρήση μεμονωμένων οχημάτων και της κοινής κινητικότητας για τους σκοπούς δημόσιων συγκοινωνιών και/ή υλικοτεχνικής υποστήριξης· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να αυξηθεί αναλόγως η συχνότητα των επιθεωρήσεων των οχημάτων αυτών, με τη συμπερίληψη δυνητικής ετήσιας υποχρεωτικής επιθεώρησης ή λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την ένταση της κυκλοφορίας τους όσον αφορά τη διανυθείσα απόσταση και τη σχετική απαξίωση των κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και τον αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών·

9.  σημειώνει ότι δεν προβλέπεται η αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων για μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετική περιοδικότητα ελέγχων και, συνεπώς, η δέσμη μέτρων προβλέπει περιορισμένη μόνο αμοιβαία αναγνώριση εν προκειμένω· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την πιστοποίηση της ΕΕ για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο·

10.  σημειώνει ότι οι μοτοσικλετιστές θεωρούνται ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου και ότι, από όλους τους χρήστες οχημάτων στην ΕΕ, τα ποσοστά θανάτων μοτοσικλετιστών μειώνονται με τον πλέον αργό ρυθμό· σημειώνει ότι ειδικότερα η παραποίηση και ενίσχυση μοτοποδηλάτων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων για τους νέους και τους νεαρούς ενήλικες· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την υποχρέωση διενέργειας οδικών επιθεωρήσεων στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου ετήσιου στόχου επιθεωρήσεων του 5 %, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή τα εν λόγω οχήματα εξαιρούνται πλήρως από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/47/ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταργήσει τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων για τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή στην οδηγία 2014/45/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει στην επικείμενη αξιολόγησή της τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο υποχρεωτικό καθεστώς περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων και κατηγορίες δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με κυβισμό κινητήρα κάτω των 125 cm³ και ελαφρών ρυμουλκουμένων, με βάση τα οικεία δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα και παράγοντες κόστους-οφέλους, όπως η εγγύτητα των σημείων ελέγχου σε απομακρυσμένες περιοχές, ο διοικητικός φόρτος, και το οικονομικό κόστος για τους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να βασίσει την εκτίμησή της σε σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών όπου ισχύουν ήδη περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις για όλα τα οχήματα των κατηγοριών αυτών και των χωρών όπου δεν διεξάγονται οι έλεγχοι αυτοί, καθώς και στις επιπτώσεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια· ζητεί να εισαχθεί πρόσθετο χρονοδιάγραμμα ελέγχων, με βάση τη διανυθείσα απόσταση, για τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνται για την παράδοση δεμάτων ή τροφίμων ή για άλλες εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων ή προσώπων·

12.  σημειώνει ότι ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών το επίπεδο ανοχής όσον αφορά τη λήξη ισχύος των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, από τέσσερις μήνες έως μηδενική ανοχή· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει το επίπεδο ανοχής, θεσπίζοντας ένα μέγιστο επίπεδο βραχείας χρονικής περιόδου, το οποίο δεν θα θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη διενέργεια περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, και αυξάνοντας τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη συμμόρφωση·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι ιδιαίτερες οι λειτουργίες και ρυθμίσεις των οχημάτων που είναι προσαρμοσμένα ώστε να οδηγούνται από άτομα με αναπηρίες· παρατηρεί ότι πρέπει τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών με αναπηρίες να συμμορφώνονται με ειδικούς τεχνικούς όρους, όπως είναι οι μηχανισμοί πρόσδεσης, και να διαθέτουν προσαρμοσμένους χώρους που εγγυόνται την ασφάλεια των επιβατών· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά ενσωματώνονται δεόντως σε κάθε επιθεώρηση·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει γενικά μόνο μέτρα κατά τη μεταφορά διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις για την απάτη με τους οδομετρητές· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη σαφή αυτή απαίτηση της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία πιο στοχευμένα μέτρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και να παράσχουν τους απαιτούμενους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για την επιβολή της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει ανεπαρκής η ισχύουσα διάταξη σχετικά με τις κυρώσεις για την απάτη με τους οδομετρητές, καθώς απαιτεί να είναι οι κυρώσεις απλώς αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις, αφήνοντας τα ποσά καθαυτά και τα αντίστοιχα αποτρεπτικά μέτρα κατά κύριο λόγο στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών· θεωρεί ότι στην επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να θεσπιστούν πιο εναρμονισμένες και συγκεκριμένες κυρώσεις για την απάτη με τους οδομετρητές, παράλληλα με περαιτέρω αυστηρά μέτρα κατά της παραποίησης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών για την κυβερνοασφάλεια και τεχνολογιών κρυπτογράφησης, ώστε να εγερθούν εμπόδια στην ηλεκτρονική παραποίηση και να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει ότι οι οργανώσεις επιθεώρησης θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα, λειτουργίες και λογισμικό που αφορούν τα οχήματα· ζητεί να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να εγείρουν νομικούς, τεχνικούς και λειτουργικούς φραγμούς, προκειμένου να καταστεί αδύνατη η παραποίηση των οδομετρητών· τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικής βάσης δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διανυθείσα απόσταση για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία να αναγνωρίζονται αμοιβαία και να ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών, αποτελεί βασικό φραγμό για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης με τους οδομετρητές·

15.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων υποχρεωτικές διατάξεις που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καταχωρίζουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις οδομετρητή από κάθε επιθεώρηση, συντήρηση και σημαντική επισκευή που έχει πραγματοποιηθεί από την αρχική ταξινόμηση του οχήματος·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τους νέους ελέγχους εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης που προβλέπονται στον κανονισμό Euro 6 και σε πιθανές μελλοντικές αναθεωρήσεις· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στην επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, μετρήσεις που θα αντικατοπτρίζουν τους ελέγχους αυτούς στο πλαίσιο των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων και κάθε άλλης πιθανής εξέλιξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τόσο τις τεχνολογίες για τη μέτρηση των εκπομπών κατά τη διάρκεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων όσο και τα μέγιστα ανεκτά επίπεδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα οχήματα στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο συμμορφώνονται με τα πρότυπα εκπομπών·

Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και κατάρτιση των επιθεωρητών

17.  επικροτεί το γεγονός ότι σε όλα τα κράτη μέλη, μετά την έναρξη ισχύος της δέσμης για τον τεχνικό έλεγχο, ο εξοπλισμός ελέγχου εναρμονίστηκε και πληροί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, βελτιώνοντας έτσι την ομοιομορφία των τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ·

18.  σημειώνει ότι, μολονότι όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ελάχιστα προσόντα για τους επιθεωρητές που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, ορισμένα δεν εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν αναλόγως τις απαιτήσεις τους· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ορθών πρακτικών και διδαγμάτων που αποκομίσθηκαν σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής του παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/45/ΕΕ, και να εκτιμήσει την ανάγκη για τακτική αναβάθμιση δεξιοτήτων και κατάλληλες εξετάσεις· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την τακτική επικαιροποίηση και την εναρμόνιση του περιεχομένου της κατάρτισης στα κράτη μέλη, ώστε να προσαρμόζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των επιθεωρητών στην αναπτυσσόμενη διαδικασία αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ειδικότερα όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, τα συστήματα χωρίς οδηγό, και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την οδική ασφάλεια, μεταξύ άλλων σχετικά με την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οδηγών· υπογραμμίζει ότι η παραποίηση ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών ασφάλειας, όπως τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, και η συναφής απάτη εγκυμονούν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια, και, συνεπώς, χρειάζεται να τις εντοπίζουν οι επιθεωρητές· τονίζει ότι θα πρέπει οι επιθεωρητές να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση σχετικά με τον έλεγχο της ακεραιότητας του λογισμικού·

19.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των επιθεωρητών και των οργανώσεων επιθεώρησης από τον κλάδο του εμπορίου, της συντήρησης και της επισκευής οχημάτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων κατά τον έλεγχο των εκπομπών, και παράλληλα να παρέχονται ισχυρότερες διασφαλίσεις όσον αφορά την αστική ευθύνη για όλα τα μέρη·

Τεχνικές οδικές επιθεωρήσεις και ασφαλής στοιβασία του φορτίου

20.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της Επιτροπής, τα τελευταία έξι έτη έχουν μειωθεί οι οδικές επιθεωρήσεις επαγγελματικών οχημάτων· αποδοκιμάζει την τάση αυτή και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, από το 2018, να διασφαλίζουν ότι διενεργείται ελάχιστος αριθμός οδικών επιθεωρήσεων σε σύγκριση με τον αριθμό των ταξινομημένων οχημάτων στην επικράτειά τους (5 %)· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του ελάχιστου στόχου του 5 %, και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τηρηθεί, έως την 31η Μαρτίου 2021, η υποχρέωση πρώτης υποβολής έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο του στόχου αυτού για τα έτη 2019-2020· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πεδίο των οδικών επιθεωρήσεων τα οχήματα κατηγορίας N1(8) που χρησιμοποιούνται για εμπορικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί ο αριθμός τους και οι αποστάσεις που διανύουν·

21.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και του αμερόληπτου χαρακτήρα των οδικών αυτών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, για παράδειγμα ρυθμίζοντας και συλλέγοντας τα δεδομένα των βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) και ενθαρρύνοντας τη χρήση συστημάτων για την αποτίμηση της επικινδυνότητας, ώστε να βελτιωθεί η στόχευση των ελέγχων και των κυρώσεων, ειδικότερα για τους κατά συρροή παραβάτες, και παράλληλα τηρώντας πλήρως το ενωσιακό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων·

22.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι φαίνεται οι περικοπές στις εθνικές δαπάνες του προϋπολογισμού που αφορούν την επιβολή του νόμου για την οδική ασφάλεια και τη συντήρηση του οδικού δικτύου να έχουν συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας των οδικών επιθεωρήσεων τα τελευταία έτη· καλεί, εν προκειμένω, τις εθνικές αρχές να εγγυηθούν αυξημένη χρηματοδότηση για δραστηριότητες επιθεώρησης, ειδικότερα ενόψει της δυνητικής θέσπισης υποχρεωτικών ελέγχων για νέους τύπους οχημάτων·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι διατάξεις της δέσμης για τον τεχνικό έλεγχο που αφορούν την επιθεώρηση της ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου, με αποτέλεσμα λίγα μόνο κράτη μέλη να έχουν μεταφέρει τα σχετικά μέτρα ασφάλειας στην εθνική τους νομοθεσία· καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι εν προκειμένω απέχουμε πολύ από την εναρμόνιση· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση των διατάξεων αυτών κατά την επόμενη αναθεώρηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την ασφαλή στοιβασία του φορτίου, τον υποχρεωτικό εξοπλισμό για την ασφαλή στοιβασία του φορτίου σε κάθε όχημα, και το ελάχιστο φάσμα ικανοτήτων, κατάρτισης και γνώσεων τόσο για το προσωπικό που ασχολείται με την ασφαλή στοιβασία του φορτίου όσο και για τους επιθεωρητές·

Αρχεία πληροφοριών και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών

24.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη τηρούν εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες που ανέδειξαν οι οδικές επιθεωρήσεις, και ότι τα κράτη μέλη σπανίως κοινοποιούν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους όπου είναι ταξινομημένο το όχημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο δεν προβλέπει καμία ενέργεια στην οποία θα πρέπει να προβεί το κράτος μέλος ταξινόμησης μόλις ενημερωθεί για τέτοιες μείζονες και επικίνδυνες αστοχίες· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να ενισχύσει τις διατάξεις αυτές κατά την επόμενη αναθεώρηση, και μεταξύ άλλων να καταρτίσει μια ενοποιημένη σειρά ενεργειών που θα πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος μέλος ταξινόμησης όταν του κοινοποιούνται τέτοιου είδους πληροφορίες·

25.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει της δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων για οχήματα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της οδηγίας 2014/46/ΕΕ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου να δοθεί τέλος στην υποχρέωση παράδοσης έντυπων εγγράφων και στην υποχρέωση του οδηγού να επιδεικνύει έντυπα πιστοποιητικά ταξινόμησης· σημειώνει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν προϋποθέσεις ώστε οι επιθεωρητές να αξιοποιούν πλήρως τα ηλεκτρονικά αρχεία·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συστηματική ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους και τις ενδείξεις των οδομετρητών ανάμεσα στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους για τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, στους κατασκευαστές εξοπλισμού ελέγχου, και στους κατασκευαστές οχημάτων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας πληροφοριών για τα οχήματα στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης, προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των κρατών μελών· τονίζει ότι θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα να καθιστά δυνατή μια διαδικασία επιθεώρησης και ανταλλαγής δεδομένων χωρίς καθόλου χαρτί, τηρώντας πλήρως την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των δεδομένων έναντι τρίτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την ανάπτυξη, από την Επιτροπή, της ενωσιακής πλατφόρμας MOVEHUB και της πρόσφατα αναπτυχθείσας ενότητας ODOCAR, η οποία παρέχει υποδομές ΤΠ για την ανταλλαγή ενδείξεων οδομετρητών σε ολόκληρη την Ένωση με βάση μια λύση βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών με το δίκτυο Eucaris· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει η χρήση της ενωσιακής MOVEHUB να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη σε μελλοντική αναθεώρηση·

27.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά την επόμενη αναθεώρηση τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν, στο πλαίσιο υποχρεωτικής ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με το ιστορικό των οχημάτων μεταξύ των αρχών ταξινόμησης, όχι μόνο οι ενδείξεις των οδομετρητών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα και τη συχνότητα σημαντικών δυσλειτουργιών, καθώς τούτο θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται από την απάτη και ενημερώνονται καλύτερα για το ιστορικό, την κατάσταση, και προηγουμένως κρυφές επισκευές των οχημάτων τους· θεωρεί ότι θα πρέπει τα τροχαία ατυχήματα να δημιουργούν ανάγκη για πρόσθετες επιθεωρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής επισκευής των οχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας·

Ένα διαχρονικό πλαίσιο

28.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των οχημάτων κατά την επόμενη αναθεώρηση· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144, θα πρέπει, από το 2022, να αρχίσουν να εξοπλίζονται τα νέα οχήματα με νέα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα νέα αυτά συστήματα στο πεδίο των περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, καθώς και στις δεξιότητες και τις γνώσεις των επιθεωρητών οχημάτων, και να μειώσει τον κίνδυνο παραποίησης των συστημάτων αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης στις περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις(9) την eCall, καθώς και το λογισμικό και τις ασύρματες ενημερώσεις, και να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για τους τακτικούς ελέγχους ασφάλειας και τις επιθεωρήσεις των αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την περαιτέρω χρήση αισθητήρων ενσωματωμένων σε οχήματα στο πλαίσιο των οδικών επιθεωρήσεων, και να δώσει ειδικότερα προσοχή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συστημάτων αυτοδιάγνωσης των οχημάτων και στην πρωταρχική αρχή της δημόσιας υγείας· καλεί, εν προκειμένω, τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τις αρχές να συνεργαστούν όσον αφορά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής τήρηση των προτύπων και να διευκολυνθεί η πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων·

29.  σημειώνει την εμφάνιση νέων τρόπων μεταφορών που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο όπως, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρικά scooter, τα μονόκυκλα και τα πατίνια ισορροπίας (hoverboard)· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι νέοι αυτοί τρόποι μεταφοράς κατά την προσεχή αναθεώρηση, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας·

30.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει Ευρωπαϊκό Έτος Οδικής Ασφάλειας στα επόμενα έτη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 2030, ως ενδιάμεση ημερομηνία-στόχο για την επίτευξη του «Οράματος μηδενικών απωλειών»·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την ποιότητα των οδικών υποδομών, και ειδικότερα για τη συντήρηση· καλεί ακόμη την Επιτροπή να ενισχύσει την προσέγγισή της όσον αφορά τη συντήρηση, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού συντήρησης που καταρτίζουν τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η συνδεσιμότητα και η ψηφιακή ασφάλεια θα είναι υψίστης σημασίας για την προσεχή εμφάνιση των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51.
(2) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 129.
(3) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134.
(4) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 2.
(5) ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 151.
(6) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 2.
(7) ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 1.
(8) Οχήματα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά αγαθών και έχοντα μέγιστη μάζα έως 3,5 τόνους (π.χ. ημιφορτηγά, καμιονέτες).
(9) Βλέπε παραρτήματα I και III της οδηγίας 2014/45/ΕΕ.


Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού
PDF 145kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τα χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 (2021/2567(RSP))
P9_TA(2021)0123B9-0224/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές 1328/2019 και 0406/2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα άρθρα 4 και 191 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 35 και 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με το οικολογικό πρόβλημα της Βαλτικής Θάλασσας(1), τον στόχο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(2) με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης και των επικίνδυνων ουσιών, και τη δέσμευση των κρατών μελών να παρακολουθούν τα υποβρύχια χημικά πυρομαχικά σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(3),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις για «διάσωση της θάλασσας» και την ανάδειξη της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς και τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ για την εξάλειψη των χημικών πυρομαχικών που απορρίπτονται στη θάλασσα και των μη εκραγέντων μηχανισμών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη τη φιλοδοξία της Επιτροπής για μηδενική ρύπανση για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 2.1.8 της ανακοίνωσής της, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640), και τη δέσμευση της ΕΕ να αναχαιτίσει την απώλεια βιοποικιλότητας και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030,

–  έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη του 1992 για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών και το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου του 1999 για τα ύδατα και την υγεία,

–  έχοντας υπόψη το επικείμενο πρόγραμμα Interreg της Επιτροπής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας για την περίοδο 2021-2027,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, το σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα και τα πορίσματα της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βαλτικής (HELCOM) σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά που απορρίπτονται στη θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των κρατών στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τον στόχο 3.9 για τη μείωση των θανάτων και ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μόλυνση, τον στόχο 6.3 για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων με την εξάλειψη της απόρριψης και την ελαχιστοποίηση της έκλυσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και τους στόχους 14.1 και 14.2 για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1612(2008) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά που θάβονται στη Βαλτική Θάλασσα, και τη συνοδευτική έκθεση της 28ης Απριλίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 3 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τις αναφορές 1328/2019 και 0406/2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 50 000 τόνοι συμβατικών και χημικών όπλων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (όπως ο υπερίτης (αέριο μουστάρδας) και δακρυγόνα αέρια, όπως και νευροτοξικές και ασφυξιογόνες χημικές ουσίες) έχουν απορριφθεί στη Βαλτική Θάλασσα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πυρομαχικά αυτά αποδομούνται με αργό ρυθμό και ότι διαρρέουν τοξικές ουσίες στο νερό, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία μέσω της μόλυνσης του φαγητού και προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα και δηλητηριάσεις με την άμεση επαφή, βλάπτοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, καθώς επίσης θέτουν σε κίνδυνο τις οικονομικές δραστηριότητες όπως η αλιεία, η εξαγωγή των φυσικών πόρων και η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Βαλτική Θάλασσα είναι ημίκλειστη θάλασσα με αργή εναλλαγή νερού και πολύ χαμηλή ικανότητα αυτοκαθαρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι θεωρείται μία από τις πλέον μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο, με τα επίπεδα οξυγόνου να πέφτουν στα βαθέα ύδατα, γεγονός που ήδη θέτει σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διεξαχθεί πολύτιμη έρευνα από την ad hoc ομάδα εργασίας HELCOM για τα αδρανοποιημένα χημικά πυρομαχικά (CHEMU), το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με τίτλο «Modelling of Ecological Risks related to Sea-Dumped Chemical Weapons» («Μοντελοποίηση των οικολογικών κινδύνων που σχετίζονται με τα χημικά πυρομαχικά που απορρίπτονται στη θάλασσα» -MERCW) και τις ad hoc ομάδες εμπειρογνωμόνων HELCOM για την επικαιροποίηση και την επανεξέταση των υφιστάμενων πληροφοριών σχετικά με τα χημικά πυρομαχικά στη Βαλτική Θάλασσα (MUNI) και σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους των βυθισμένων αντικειμένων (SUBMERGED)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία εκφράστηκε κατά τη διάρκεια του συμποσίου σχετικά με τις προκλήσεις των μη εκραγέντων πυρομαχικών στη θάλασσα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Φεβρουαρίου 2019·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον όγκο, τον χαρακτήρα και τις τοποθεσίες των απορριφθέντων πυρομαχικών λόγω της ελλιπούς τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων αυτών και της ανεπαρκούς έρευνας στον θαλάσσιο βυθό της Βαλτικής Θάλασσας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πυρομαχικών, τον ακριβή κίνδυνο που εγκυμονούν και τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα αυτό·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας παρείχε χρηματοδότηση για τα έργα έρευνας και αξιολόγησης χημικών πυρομαχικών για την περίοδο 2011-2014 στο πρόγραμμα «Chemical Munitions Search and Assessment» (CHEMSEA), για την περίοδο 2016-2019 στο πρόγραμμα «Decision aid for Marine Munitions» (DAIMON) και για την περίοδο 2019-2021, στο πρόγραμμα DAIMON 2, συνολικού ύψους 10,13 εκατομμυρίων EUR (εκ των οποίων 7,8 εκατομμύρια EUR –δηλαδή το 77 %– προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα έργα αυτά ερευνήθηκαν οι τοποθεσίες απόρριψης, το περιεχόμενο και η κατάσταση των πυρομαχικών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στις συνθήκες της Βαλτικής, και ότι τα έργα αυτά παρείχαν στις διοικήσεις εργαλεία λήψης αποφάσεων και κατάρτιση σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κινδύνου, τις μεθόδους αποκατάστασης και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των συμβατικών και χημικών πυρομαχικών που απορρίπτονται στη θάλασσα αντιμετωπίζεται από το ΝΑΤΟ, το οποίο διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, τα μέσα και την εμπειρία για την επιτυχή επίλυση αυτού του προβλήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το έργο CHEMSEA, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014, το καταληκτικό συμπέρασμα ήταν ότι οι χώροι απόρριψης χημικών πυρομαχικών δεν αποτελούν άμεση απειλή, αλλά θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πρόβλημα για τη Βαλτική Θάλασσα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή πυκνότητα των μεταφορών και το υψηλό ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας καθιστούν το εν λόγω ζήτημα όχι μόνον περιβαλλοντικό, αλλά και ζήτημα με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων και για τον αλιευτικό κλάδο·

1.  υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικοί και υγειονομικοί κίνδυνοι που θέτουν τα πυρομαχικά που απορρίφθηκαν στη Βαλτική Θάλασσα μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν συνιστούν απλώς ένα τοπικό, ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα με απρόβλεπτες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διασυνοριακές επιπτώσεις·

2.  καλεί επιτακτικά τη διεθνή κοινότητα να ενστερνιστεί πνεύμα συνεργασίας και ειλικρινούς αλληλεγγύης, ώστε να εντείνει την παρακολούθηση των πυρομαχικών που απορρίπτονται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις δραστηριότητες· παροτρύνει όλα τα μέρη που διαθέτουν διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες απόρριψης και τις ακριβείς τοποθεσίες να αποχαρακτηρίσουν αυτές τις πληροφορίες και να επιτρέψουν στις θιγόμενες χώρες, στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν επειγόντως πρόσβαση σε αυτές·

3.  καλεί την Επιτροπή και την Επιτροπή Κοινού Προγραμματισμού της περιοχής Interreg της Βαλτικής Θάλασσας να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα και τις δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν τα πυρομαχικά που απορρίπτονται στη Βαλτική Θάλασσα· επικροτεί τις ειδικές προσπάθειες και την εποικοδομητική έρευνα που ανέλαβε η HELCOM και στο πλαίσιο των έργων CHEMSEA, DAIMON και DAIMON 2 τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

4.  καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και να παράσχουν πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές στο πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας για την περίοδο 2021-2027· χαιρετίζει το διακρατικό πρόγραμμα Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας 2021-2027, το οποίο θα χρηματοδοτήσει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης της Βαλτικής Θάλασσας·

5.  τονίζει την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της κατάστασης διάβρωσης των πυρομαχικών και επικαιροποιημένης εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων σχετικά με τις επιπτώσεις των μολυσματικών ουσιών που εκλύονται στην ανθρώπινη υγεία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα της περιοχής·

6.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, όπως η χαρτογράφηση των τοποθεσιών απόρριψης των πυρομαχικών και η παρακολούθηση, καθώς και η απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών·

7.  προσδίδει έμφαση στη σημασία που έχουν, στο πλαίσιο αυτό, οι διακρατικοί και διαπεριφερειακοί μηχανισμοί συνεργασίας, η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και η αποτελεσματική ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και έρευνας·

8.  καλεί την Επιτροπή, για τους σκοπούς της φιλοδοξίας της για μηδενική ρύπανση για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων με τα θιγόμενα κράτη μέλη και άλλους συμφεροντούχους και οργανισμούς, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την ακόλουθη εντολή: i) μελέτη και χαρτοχράφηση των ακριβών τοποθεσιών των μολυσμένων περιοχών· ii) πρόταση κατάλληλων φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για την παρακολούθηση και τον καθαρισμό της ρύπανσης, με απώτερο στόχο την απομάκρυνση ή την πλήρη εξουδετέρωση επικίνδυνων υλικών, όταν είναι αδύνατη η εξόρυξη· iii) ανάπτυξη αξιόπιστων υποστηρικτικών εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων· iv) διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των θιγόμενων ομάδων (όπως οι αλιείς, οι κάτοικοι της περιοχής, οι τουρίστες και οι επενδυτές) σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την οικονομία· και v) ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για περιβαλλοντικές καταστροφές·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι κανένα ποσό από τα 8,8 εκατομμύρια EUR που διατέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας δεν χρησιμοποιήθηκε για τα έργα DAIMON ή DAIMON 2 στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·

10.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου όλοι οι σχετικοί οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους και να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα αντανακλάται σε όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες προγραμματισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ζήτημα των πυρομαχικών που απορρίπτονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες περιλαμβάνεται στα οριζόντια προγράμματα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή έργων που καλύπτουν περιοχές που πλήττονται από το ίδιο πρόβλημα (Αδριατική Θάλασσα και Ιόνιο Πέλαγος, Βόρεια Θάλασσα και Βαλτική Θάλασσα) και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μόλυνση στη Βαλτική Θάλασσα και να προωθήσει κάθε είδους περιφερειακή, εθνική και διεθνή συνεργασία για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της εταιρικής σχέσης της με το ΝΑΤΟ·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των λοιπών ενδιαφερόμενων κρατών.

(1) ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 147.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.


Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***II
PDF 156kWORD 53k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (07064/2/2020 – C9-0111/2021 – 2018/0224(COD))
P9_TA(2021)0124A9-0122/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07064/2/2020 – C9‑0111/2021),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1) και της 16ης Ιουλίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 9ης Οκτωβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(4) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0435),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2020)0459),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0122/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

5.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή πολιτική δήλωση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Με την κοινή δήλωση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα(5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να διαθέσουν εκ νέου προς όφελος του ερευνητικού προγράμματος πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε αποδεσμεύσεις ύψους έως 0,5 δισεκατομμύριο EUR (σε τιμές 2018) κατά την περίοδο 2021-2027 και προκύπτουν από ολική ή μερική μη εκτέλεση έργων του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» ή του προκατόχου του «Ορίζων 2020», όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και οι εξουσίες της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η ενδεικτική κατανομή του ποσού αυτού θα έχει ως εξής:

–  έως 300 000 000 EUR σε σταθερές τιμές του 2018 για την ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα», και ιδίως για την κβαντική έρευνα·

–  έως 100 000 000 EUR σε σταθερές τιμές του 2018 για την ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα»· και

–  έως 100 000 000 EUR σε σταθερές τιμές του 2018 για την ομάδα «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία».

Δήλωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης

Το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) ΣΛΕΕ προβλέπει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση συμφωνιών σύνδεσης κατά την έννοια του άρθρο 217 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, οι όροι που διέπουν τη σύνδεση τρίτης χώρας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αποτελούν συχνά μέρος τέτοιων συμφωνιών σύνδεσης. Για να δώσει την έγκρισή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι απαραίτητο οι συμφωνίες αυτές να καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές της σχέσης της Ένωσης με μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει ότι όταν, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ για τον καθορισμό των θέσεων που πρέπει να ληφθούν εξ ονόματος της Ένωσης σε όργανο που συνιστάται με συμφωνία η οποία συνεπάγεται τη σύνδεση τρίτης χώρας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι θέσεις αυτές δεν οδηγούν σε καταστρατήγηση της απαίτησης για την εξασφάλιση της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφήνοντας στο όργανο αυτό τον καθορισμό των ουσιωδών πτυχών της συμμετοχής της εν λόγω τρίτης χώρας στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί επομένως ότι τέτοιες αποφάσεις του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, όταν αφορούν μέρη συμφωνιών σύνδεσης για τη σύνδεση τρίτης χώρας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», θα πρέπει να περιορίζονται στο απολύτως ελάχιστο. Επιπλέον, εάν η έκδοση τέτοιας απόφασης του Συμβουλίου εξετάζεται από τον διαπραγματευτή της Ένωσης ή από το Συμβούλιο ή την ειδική επιτροπή του όταν απευθύνει οδηγίες στον διαπραγματευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων με την παροχή αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η έγκριση θέσης εξ ονόματος της Ένωσης από όργανο που έχει συσταθεί με συμφωνία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όπως ορίζονται στον [κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»] και στην [απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος]

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 47

Η Επιτροπή προτίθεται να εκτελέσει τον προϋπολογισμό του μέσου Accelerator του ΕΣΚ κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η στήριξη αποκλειστικά με τη μορφή επιχορηγήσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, είναι αντίστοιχη με εκείνη που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του μέσου για τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζων 2020», σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και στην αιτιολογική σκέψη 47 του κανονισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6

Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με: i) τον κατάλογο των δυνητικών υποψήφιων συμπράξεων βάσει των άρθρων 185 και 187 ΣΛΕΕ οι οποίες θα καλύπτονται από (αρχικές) εκτιμήσεις επιπτώσεων, ii) τον κατάλογο των προσωρινών αποστολών που προσδιορίζονται από τα συμβούλια αποστολής, iii) τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδίου πριν από την επίσημη έγκρισή του και iv) θα παρουσιάζει και θα ανταλλάσσει έγγραφα που συνδέονται με τα προγράμματα εργασίας.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη δεοντολογία/έρευνα βλαστοκυττάρων - Άρθρο 19

Για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο δεοντολογικό πλαίσιο, όπως στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το εν λόγω δεοντολογικό πλαίσιο, επειδή έχει αναπτύξει εμπειρική προσέγγιση με υπευθυνότητα για έναν πολύ ελπιδοφόρο επιστημονικό τομέα, η οποία αποδείχθηκε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν ερευνητές από πολλές χώρες όπου επικρατούν πολύ διαφορετικές καταστάσεις από πλευράς ρυθμίσεων.

1.  Η απόφαση για το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» εξαιρεί ρητά από την ενωσιακή χρηματοδότηση τρεις τομείς έρευνας:

–  ερευνητικές δραστηριότητες με αντικείμενο την κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς,

–  ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των ανθρωπίνων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές τις εν λόγω τροποποιήσεις,

–  ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για το σκοπό της εξασφάλισης βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων, μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.

2.  Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία δραστηριότητα που απαγορεύεται σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν θα χρηματοδοτηθεί καμία δραστηριότητα σε κράτος μέλος όπου αυτή έχει απαγορευθεί.

3.  Η σχετική με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» απόφαση και οι διατάξεις για το δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει την ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, δεν συνεπάγονται κατά κανένα τρόπο αξιολογική κρίση για το κανονιστικό ή δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη σχετική έρευνα στα κράτη μέλη.

4.  Στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιζητεί ρητά τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η ενδεχόμενη χρήση ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι ενήλικα ή εμβρυϊκά, υπόκειται στην κρίση των επιστημόνων, με γνώμονα τους στόχους που οι ίδιοι επιδιώκουν. Στην πράξη, από τους ενωσιακούς χρηματοδοτικούς πόρους που διοχετεύονται στην έρευνα βλαστοκυττάρων, το μεγαλύτερο —με διαφορά— ποσοστό διατίθεται για τη χρήση ενήλικων βλαστοκυττάρων. Δεν συντρέχει λόγος να αλλάξει η πρακτική αυτή κατά την εκτέλεση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

5.  Κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων πρέπει να υφίσταται με επιτυχία επιστημονική αξιολόγηση, κατά την οποία ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν την αναγκαιότητα της χρήσης των εν λόγω βλαστοκυττάρων για την επίτευξη των επιστημονικών σκοπών.

6.  Οι προτάσεις που υφίστανται με επιτυχία την επιστημονική αξιολόγηση υποβάλλονται κατόπιν σε αυστηρή δεοντολογική εξέταση, την οποία οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην εξέταση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που αποτυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε συναφείς διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, που υπεγράφη στο Oviedo, στις 4 Απριλίου 1997, με τα συμπληρωματικά της πρωτόκολλα και η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η δεοντολογική εξέταση χρησιμεύει επίσης για να ελέγχεται αν τηρούνται στις προτάσεις οι κανόνες των χωρών όπου θα διεξαχθεί η έρευνα.

7.  Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να διενεργηθεί δεοντολογική εξέταση κατά τη διάρκεια του έργου.

8.  Για κάθε έργο στο οποίο προτείνεται η χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων πρέπει να χορηγείται έγκριση από την αρμόδια εθνική ή τοπική επιτροπή δεοντολογίας πριν από την έναρξή των σχετικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εθνικοί κανόνες και όλες οι εθνικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ζητήματα όπως η γονική συναίνεση, η απουσία οικονομικών κινήτρων κ.λπ. Θα εξακριβώνεται κατά πόσον το έργο περιλαμβάνει αναφορά σε μέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που πρόκειται να ληφθούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου θα διεξαχθεί η έρευνα.

9.  Οι προτάσεις που υφίστανται με επιτυχία την επιστημονική αξιολόγηση, την εξέταση από την εθνική ή τοπική επιτροπή δεοντολογίας και την ευρωπαϊκή δεοντολογική εξέταση υποβάλλονται κάθε μια χωριστά προς έγκριση, στα κράτη μέλη που συνέρχονται ως επιτροπή η οποία ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Κανένα έργο που περιλαμβάνει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν θα χρηματοδοτείται, εάν δεν έχει λάβει έγκριση από τα κράτη μέλη.

10.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να έχουν όλοι οι ερευνητές ευρεία πρόσβαση στα αποτελέσματα της χρηματοδοτούμενης από την Ένωση έρευνας βλαστοκυττάρων, προς όφελος των ασθενών σε όλες τις χώρες.

11.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο συντονισμό και στον εξορθολογισμό της έρευνας ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στο πλαίσιο δεοντολογικής προσέγγισης με υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα στηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου σειρών ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η στήριξη του μητρώου αυτού θα επιτρέψει την παρακολούθηση των υφιστάμενων ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη, θα συντελέσει στη μεγιστοποίηση της χρήσης τους από τους επιστήμονες και μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η άσκοπη λήψη νέων σειρών βλαστοκυττάρων.

12.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει την τρέχουσα πρακτική και δεν θα υποβάλλει στην επιτροπή που ενεργεί σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης προτάσεις για έργα τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες που καταστρέφουν ανθρώπινα έμβρυα, ακόμη και αν πρόκειται για την εξασφάλιση βλαστοκυττάρων. Η εξαίρεση της χρηματοδότησης αυτού του σταδίου της έρευνας δεν εμποδίζει την ενωσιακή χρηματοδότηση μεταγενέστερων σταδίων στα οποία χρησιμοποιούνται ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 5

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες όσον αφορά τη διατύπωση του άρθρου 5. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι το ειδικό πρόγραμμα για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), αφορά μόνο ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ενώ οι αναπτυξιακές δράσεις θεωρούνται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δημιουργεί εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς που συμμερίζονται τις αρχές του πρώτου εδαφίου.» Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο «σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» απαριθμείται ως κριτήριο που πρέπει να πληρούν τρίτες χώρες προκειμένου να είναι επιλέξιμες για σύνδεση με το πρόγραμμα βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Σε κανένα άλλο πρόγραμμα της ΕΕ για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθεί η εν λόγω ρητή αναφορά. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ΕΕ επιδιώκει συνεκτική προσέγγιση στις εξωτερικές της σχέσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί και τους τομείς πολιτικής, η οποία θα πρέπει να καθοδηγεί την Επιτροπή κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Δήλωση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Συμβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών για τη σύνδεση τρίτων χωρών με προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη», σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ. Προς τούτο, το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ειδική επιτροπή, σε διαβούλευση με την οποία πρέπει να διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των εν λόγω συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο ΣΕΕ, και στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το άρθρο 218 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή οφείλει να παράσχει στην ως άνω ειδική επιτροπή όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου η επιτροπή αυτή να παρακολουθήσει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι αναγγελθείσες κατευθυντήριες γραμμές και οι προβληθείσες θέσεις των άλλων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εγκαίρως πριν από τις διαπραγματευτικές συνεδριάσεις, προκειμένου να έχει η επιτροπή τη δυνατότητα να διατυπώσει γνώμες και υποδείξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις(6).

Όταν υπάρχουν ήδη συμφωνίες για τη σύνδεση τρίτων χωρών με προγράμματα της Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνιμη εξουσιοδότηση της Επιτροπής για τον καθορισμό των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για κάθε χώρα όσον αφορά τη συμμετοχή της σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, και εφόσον η Επιτροπή επικουρείται στο έργο αυτό από ειδική επιτροπή, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί σε διαβούλευση με την εν λόγω ειδική επιτροπή με συστηματικό τρόπο κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, για παράδειγμα με την ανταλλαγή σχεδίων κειμένων πριν από τις συνεδριάσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και με τακτικές ενημερώσεις και απολογισμούς.

Όταν υπάρχουν ήδη συμφωνίες για τη σύνδεση τρίτων χωρών με προγράμματα της Ένωσης, αλλά δεν προβλέπεται ειδική επιτροπή, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα με συστηματικό τρόπο κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διεθνή συνεργασία

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου, την οποία θα εξετάσει δεόντως, σύμφωνα με τη Συνθήκη, τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την αρχή της θεσμικής ισορροπίας κατά τη διαβούλευσή της με την ειδική επιτροπή του άρθρου 218 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με το άρθρο 5

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι από το άρθρο 179 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 182 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ προκύπτει ότι η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μόνο ένα πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο που να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ένωσης. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο καλύπτει τόσο τις δραστηριότητες έρευνας όσο και τις δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης του εν λόγω Ταμείου, αποτελεί ειδικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου κατά την έννοια του άρθρου 182 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τη θέσπιση του εν λόγω προγράμματος-πλαισίου.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 33.
(2) ΕΕ C 364 της 28.10.2020, σ. 124.
(3) ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 79.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 17.4.2019, P8_TA(2019)0395.
(5) ΕΕ C 444 Ι της 22.12.2020, σ. 3.
(6) Βλ. απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-425/13, EU:C:2015:483, σκέψη 66.


Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας*
PDF 130kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (08550/2019 – C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS))
P9_TA(2021)0125A9-0118/2021

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (08550/2019),

–  έχοντας υπόψη το περαιτέρω αίτημα διαβούλευσης που υπέβαλε το Συμβούλιο στην από 18ης Ιουνίου 2020 επιστολή του σε συνέχεια της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής (COM(2020)0459), το οποίο ήταν συμπληρωματικό προς το αρχικό αίτημα διαβούλευσης,

–  έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο κείμενο του σχεδίου του Συμβουλίου (06199/2021), το οποίο αντικατοπτρίζει το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 182 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0167/2020),

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2019, σύμφωνα με το σημείο 25 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1),

—  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0436),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 82 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0118/2021),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου που παρατίθεται στη συνέχεια·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε στις 27 Απριλίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2013/743/EE

P9_TC1-CNS(2018)0225


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2021/764 του Συμβουλίου.)

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
PDF 123kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση) (COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0331),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0042/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Ιανουαρίου 2020 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2021, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0120/2020),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)

P9_TC1-COD(2019)0151


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2021/819.)

(1) ΕΕ C 47 της 11.2.2020, σ. 69.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας ***I
PDF 129kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))
P9_TA(2021)0127A9-0121/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0330),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 173 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0043/2019),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2021, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0121/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «η απόφαση για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης»·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2021 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης, και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1312/2013/ΕΕ

P9_TC1-COD(2019)0152


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2021/820.)

(1) ΕΕ C 47 της 11.2.2020, σ. 69.


Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
PDF 124kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))
P9_TA(2021)0128A9-0148/2020

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0220),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 196 παράγραφος 2 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0160/2020),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 14ης Οκτωβρίου 2020(3),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2021, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A9-0148/2020),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(4)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2021 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

P9_TC1-COD(2020)0097


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2021/836.)

(1) ΕΕ C 385 της 13.11.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ C 10 της 11.1.2021, σ. 66.
(3) ΕΕ C 440 της 18.12.2020, σ. 150.
(4) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0218).


Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)
PDF 155kWORD 55k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (12543/2020 – C9-0084/2021 – 2020/0157M(NLE))
P9_TA(2021)0129A9-0054/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας που αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (12543/2020),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ονδούρας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (10365/2020),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0084/2021),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(1) (κανονισμός FLEGT),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(2) (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640) και το σχετικό ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2020 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον εν εξελίξει έλεγχο καταλληλότητας των κανόνων της ΕΕ που εφαρμόζονται στην παράνομη υλοτομία, και ειδικότερα του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία και του κανονισμού FLEGT,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) του 2003 και το πρόγραμμα εργασιών για την εφαρμογή του για το διάστημα 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(7),

–  έχοντας υπόψη τον ετήσιο πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ονδούρας και της ΕΕ στον δασικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ, της 6ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την παράταση της εντολής της Αποστολής για την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα (MACCIH),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2021(8) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0054/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ της χερσαίας έκτασης στην Ονδούρα καλύπτεται από δάση, τα μισά εκ των οποίων είναι δάση βροχερών τροπικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ακόμη τεράστιο απόθεμα μη ταξινομημένων δέντρων και ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, η Ονδούρα έχει χάσει περίπου το 12,5 % της δασικής της έκτασης, κυρίως λόγω προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, πιθανότατα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχουν χαθεί ορισμένες δασικές περιοχές λόγω των πυρκαγιών, της αποψίλωσης και της παράνομης υλοτομίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα ψήφισε τον νόμο για την κλιματική αλλαγή το 2014 και ήταν το πρώτο κράτος που δημοσίευσε, το επόμενο έτος, την πρώτη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (ΕΚΣ) στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, μία από τις δεσμεύσεις της οποίας είναι η αποκατάσταση ενός εκατομμυρίου εκταρίων δασών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του δασικού τομέα στην οικονομία της Ονδούρας έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών, ενώ αντιστοιχούσε περίπου στο 3,6 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕγχΠ) τα τελευταία 16 χρόνια, λόγω αυστηρότερων απαιτήσεων όσον αφορά τη νομιμότητα της ξυλείας στις εξαγωγικές αγορές της Ονδούρας και της καταστροφής των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της συμφωνίας εθελοντικής εταιρικής σχέσης (VPA), η οποία δίνει έμφαση στη νομιμότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση, βοηθά τον δασικό τομέα να αυξήσει το μερίδιό του, να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και να δημιουργήσει εισόδημα για τους Ονδουρανούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος της ξυλείας που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας μεταξύ της Ονδούρας και της ΕΕ είναι επί του παρόντος μικρός και ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 2 % των συνολικών εξαγωγών ξυλείας της Ονδούρας, ενώ οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και οι εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες Ελ Σαλβαδόρ και Νικαράγουα βαίνουν αυξανόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η VPA θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες στην Ονδούρα για εξαγωγές στην ΕΕ και σε νέες αγορές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα είναι χώρα χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα στη Λατινική Αμερική και η τρίτη φτωχότερη στο δυτικό ημισφαίριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις για να καταπολεμήσει τη φτώχεια, την ανισότητα, τη διαφθορά, τη βία και την ατιμωρησία, φαινόμενα που εξακολουθούν να προκαλούν διαρκή ανησυχία, και να βελτιώσει την ευημερία των πολιτών της, καθώς και την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της πρόσφατης εναντίωσης κατά της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπό σημείωση ότι η κυβέρνηση της Ονδούρας έχει αναλάβει θετικές δεσμεύσεις και έχει δρομολογήσει νομοθεσία για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για τις κακοποιήσεις, τη βία, τις αυθαίρετες κρατήσεις, τις απειλές και τις δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτοχθόνων και υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη και του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα δεν έχει υπογράψει την περιφερειακή συμφωνία του Escazú για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, που είναι η πρώτη περιβαλλοντική συμφωνία η οποία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της Αποστολής για την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα (MACCIH) έληξε τον Ιανουάριο του 2020 και δεν ανανεώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και τα κράτη μέλη της είχαν καλέσει την κυβέρνηση της Ονδούρας να ανανεώσει την εν λόγω εντολή προκειμένου να ενισχυθεί το κράτος δικαίου στη χώρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής συνήφθη το 2012 και ότι ο εμπορικός πυλώνας εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Αυγούστου 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 η Ονδούρα έγινε η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για μια Συμφωνία Εθελοντικής Εταιρικής Σχέσης (VPA) όσον αφορά την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT), οι οποίες κατέληξαν στη μονογράφηση σχεδίου συμφωνίας το 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της VPA είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι αποστολές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την Ονδούρα που προορίζονται για την αγορά της ΕΕ θα συμμορφώνονται με το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας της Ονδούρας (TLAS) και, ως εκ τούτου, θα πληρούν τις προϋποθέσεις για άδεια FLEGT· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια ξυλεία και η ξυλεία που προορίζεται για άλλες εξαγωγικές αγορές θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με το TLAS και θα υπόκειται στην έκδοση πιστοποιητικού H-Legal·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το TLAS βασίζεται σε ορισμό της νομιμότητας, ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασμού, επαλήθευση της συμμόρφωσης, αδειοδότηση FLEGT και ανεξάρτητο έλεγχο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία καλύπτει τα πέντε υποχρεωτικά προϊόντα ξυλείας βάσει του κανονισμού FLEGT – κορμοτεμάχια, πριστή ξυλεία, στρωτήρες σιδηροδρόμων, κόντρα πλακέ και καπλαμάδες – και ορισμένα άλλα προϊόντα ξυλείας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός και τα αναμενόμενα οφέλη των FLEGT VPA υπερβαίνουν τη διευκόλυνση του εμπορίου νόμιμης ξυλείας, καθώς έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτύχουν συστημικές αλλαγές στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα, την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του εργατικού δικαίου και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδίως οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και κοινοτήτων αυτοχθόνων, καθώς και υποστήριξη για την οικονομική ολοκλήρωση και τον σεβασμό των διεθνών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη σύναψη της εν λόγω VPA έχουν δημιουργήσει έναν χώρο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για να συζητούνται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα οφείλει να εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή και η παρακολούθηση της VPA πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, τόπου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής, φυλής, γλώσσας ή αναπηρίας, και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων, των αυτόχθονων πληθυσμών και των πληθυσμών αφρικανικής καταγωγής της Ονδούρας, καθώς και άλλων που εξαρτώνται από τα δάση(9)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η VPA προβλέπει κοινή επιτροπή εφαρμογής, υπεύθυνη για την εφαρμογή και την παρακολούθησή της·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρείχε στήριξη στη διαπραγματευτική διαδικασία μέσω τριών διμερών προγραμμάτων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της βοήθειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το τέλος του 2021 θα λάβουν χώρα στην Ονδούρα γενικές εκλογές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ονδούρα έχει κυρώσει τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς, αλλά δεν την έχει εφαρμόσει πλήρως και δεν έχει εισαγάγει στη νομοθεσία της τη βασική αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης που απορρέει από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών·

1.  υποστηρίζει ένθερμα την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη VPA μεταξύ της ΕΕ και της Ονδούρας, η οποία θα διασφαλίσει ότι στην ΕΕ εισάγεται από την Ονδούρα μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία, θα προωθήσει πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών και το βιώσιμο εμπόριο νομίμως παραχθείσας ξυλείας και θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση στον δασικό τομέα, την επιβολή του νόμου (συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια), τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη θεσμική ανθεκτικότητα στην Ονδούρα, δεδομένου ότι τα δάση είναι σημαντικά για την οικονομία της Ονδούρας και ότι το πρόβλημα της αποψίλωσης στη χώρα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα· ζητεί την ταχεία κύρωση της VPA και από τις δύο πλευρές, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το 2021, πράγμα που θα επιτρέψει να γίνουν τα σημαντικά επόμενα βήματα όσον αφορά την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της αδειοδότησης·

2.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την Ονδούρα, η οποία πρόσφατα επλήγη από δύο τυφώνες με σοβαρές συνέπειες, επιπλέον της πανδημίας COVID-19, που έχει επίσης πλήξει με σφοδρότητα τη χώρα· τονίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως και σε παγκόσμια κλίμακα τα βαθύτερα αίτια αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων και ζωονόσων, που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την αποψίλωση των δασών και την απώλεια βιοποικιλότητας·

3.  εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ονδούρα κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των οικείων κυβερνητικών θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των αυτόχθονων και των αφρικανικών πληθυσμών της, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινοτήτων στη διαδικασία εκπόνησης της VPA, που αποδέχθηκαν την προσφορά και συνέβαλαν στη διαδικασία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι τομείς της κοινωνίας συμφώνησαν να είναι παρόντες γύρω από το ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί αίσθημα συμμετοχικότητας και να υπάρξει η δυνατότητα συμβολής·

4.  αναγνωρίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της VPA θα είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που θα απαιτήσει την έγκριση μιας ολόκληρης σειράς νομοθετημάτων και την κατάλληλη διοικητική ικανότητα και πραγματογνωσία για την εφαρμογή και την επιβολή της· υπενθυμίζει ότι η χορήγηση αδειών FLEGT μπορεί να ξεκινήσει μόνον εφόσον η Ονδούρα αποδείξει την ετοιμότητα του οικείου συστήματος TLAS·

5.  τονίζει ότι το στάδιο εφαρμογής απαιτεί γνήσιες και συνεχείς διαβουλεύσεις και ισχυρή συμμετοχή ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής συμμετοχής των ΟΚΠ, των τοπικών κοινοτήτων και των αυτόχθονων κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και διασφάλισης της αποτελεσματικής δημοσιοποίησης των πληροφοριών και της έγκαιρης ανταλλαγής εγγράφων με τους τοπικούς και αυτόχθονες πληθυσμούς· καλεί την Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ονδούρα και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν και να παράσχουν ουσιαστική υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο των υφιστάμενων και των μελλοντικών μέσων αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε να μπορέσει η Ονδούρα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την εφαρμογή του TLAS και των σχετικών μέτρων·

6.  χαιρετίζει την πρόσφατη έγκριση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της VPA της Ονδούρας και καλεί την κυβέρνηση της χώρας να ακολουθήσει συγκεκριμένη, χρονικά δεσμευτική και μετρήσιμη προσέγγιση·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από τον Ιούλιο του 2018, όταν υπογράφηκε η VPA, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 20 ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών· πιστεύει ότι η επιτυχία της VPA θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με την εξασφάλιση αποτελεσματικών μέσων προσφυγής κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η κύρωση της συμφωνίας του Escazú θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να προβεί στις σχετικές ενέργειες·

8.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να είναι διαρκής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διαφάνεια έχει αποδειχθεί χρήσιμη στη διαδικασία σύναψης της VPA και θα πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως στην επικείμενη διαδικασία εφαρμογής· τονίζει ότι η επιτυχία του FLEGT εξαρτάται επίσης από την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας· καλεί, για τον σκοπό αυτό, την ΕΕ να ενισχύσει το πεδίο εφαρμογής και την επιβολή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διαφθοράς στην ενωσιακή αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας, μεταξύ άλλων μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων σε πιο τακτική και συστηματική βάση στα λιμάνια της ΕΕ· σημειώνει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει έως τώρα η Ονδούρα για μεγαλύτερη διαφάνεια και παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να παρέχει κίνητρα στα διάφορα στάδια της αλυσίδας αξίας των δασών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο αποκλεισμός των πλέον ευάλωτων φορέων εκμετάλλευσης, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες από κοινότητες αυτοχθόνων, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής και οι μικροκαλλιεργητές· παροτρύνει ακόμη την κυβέρνηση της Ονδούρας να καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσει την εκτεταμένη διαφθορά και να αντιμετωπίσει άλλους παράγοντες που τροφοδοτούν την παράνομη υλοτομία και την υποβάθμιση των δασών, ιδίως σε σχέση με τα τελωνεία, τη δασική υπηρεσία της Ονδούρας και τα υπουργεία που είναι αρμόδια για τα δάση και τα έγγεια δικαιώματα και άλλες αρχές που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή και την επιβολή της VPA· τονίζει την ανάγκη να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία στον δασικό τομέα, με τη διασφάλιση της δίωξης των παραβάσεων·

9.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να ανανεώσει την εντολή της Αποστολής για την υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην Ονδούρα (MACCIH), η οποία έληξε τον Ιανουάριο του 2020·

10.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ονδούρα είναι η πρώτη χώρα VPA που έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους αυτόχθονες πληθυσμούς ως ιδιαίτερη ομάδα συμφερόντων, καθώς και τη γενναιόδωρη συμμετοχή ομάδων των αυτοχθόνων πληθυσμών, με τις ξεχωριστές ιδέες και τοποθετήσεις τους· ζητεί την ταχεία συμπερίληψη της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης στον ορισμό της νομιμότητας και την έγκριση των σχετικών νόμων στην Ονδούρα·

11.  αναγνωρίζει ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας VPA μπορεί να επιτρέπει σε επιμέρους τομείς να προσδιορίζουν κοινούς στόχους και προτεραιότητες για την επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των δασών, όπως επίσης να προσφέρει στις κοινωνίες μια σημαντική ευκαιρία να επιτρέπουν τη συμμετοχική διαχείριση των δασών τους σε τοπικό, κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο, και μάλιστα ακόμη και σε εθνικό ή ομοσπονδιακό επίπεδο·

12.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα ζωτικής σημασίας δικαιώματα εγγείου ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα των αυτόχθονων κοινοτήτων στην Ονδούρα χρειάζονται αποσαφήνιση και ότι απαιτούνται συγκεκριμένες διασφαλίσεις για τις τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες όσον αφορά την έγγειο ιδιοκτησία· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε γη, η χρήση και ο έλεγχος της γης αποτελούν σημαντικές αιτίες κοινωνικών συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περίπου το 80 % της ιδιωτικής γης στην Ονδούρα είναι είτε χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας είτε με ελλιπείς τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για την επίλυση διαφορών σχετικά με τους τίτλους, λόγω της ανεπάρκειας του δικαστικού συστήματος· παροτρύνει την κυβέρνηση της Ονδούρας να διαθέσει περισσότερους πόρους και να ενισχύσει τον συντονισμό των δημόσιων φορέων που συμμετέχουν·

13.  τονίζει τη σημασία που έχει η χρήση της γης στη διακυβέρνηση του δασικού τομέα και την ανάγκη για ένα στρατηγικό όραμα για τη διακυβέρνηση του δασικού τομέα που θα συνδέεται με τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής· καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να διασφαλίσει τον στενό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων πρωτοβουλιών στον δασικό τομέα, όπως η μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD+), η VPA FLEGT και οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να ενισχύσει τις ζώνες επαγρύπνησης και δασικής πυροπροστασίας στις ιδιωτικές εκτάσεις· ζητεί να αναπτυχθεί η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στους τομείς της κτηνοτροφίας, του καφέ και του φοινικέλαιου, δεδομένου ότι έχει ουσιαστική σημασία για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποψίλωσης των δασών·

15.  πιστεύει ότι οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις αυτής της VPA καταδεικνύουν τη σημασία των Αντιπροσωπειών της Ένωσης σε τρίτες χώρες·

16.  ζητεί να ενσωματωθεί η ανάλυση ως προς το φύλο σε όλες τις δραστηριότητες και τα έργα που συνδέονται με την εφαρμογή της VPA FLEGT· ζητεί ποσοτική και ποιοτική ανά φύλο ανάλυση της εξέλιξης της εγγείου ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας στοιχείων του ενεργητικού και της χρηματοπιστωτικής ένταξης σε τομείς που επηρεάζονται από το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές με τεχνικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό·

17.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τροποποίηση του νόμου για τις αμβλώσεις στην Ονδούρα και σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ·

18.  τονίζει τη σημασία που έχουν για την οικονομία της Ονδούρας οι θέσεις εργασίας στον δασικό τομέα και η απασχόληση στην ύπαιθρο, στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή της VPA· θεωρεί ότι η VPA αποτελεί εργαλείο για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τις αρχές της Ονδούρας να διενεργήσουν διεξοδική αξιολόγηση του αντικτύπου της VPA στους εργαζομένους και τους μικρούς παραγωγούς του τομέα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τους αυξημένους ελέγχους υλοτομίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει προγράμματα για τους εργαζομένους και τους παραγωγούς που πλήττονται, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον τομέα·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, που να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις εργασίες της κοινής επιτροπής εφαρμογής, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ενεργά με το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα ζητώντας την αποστολή αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στο έργο της κοινής επιτροπής εφαρμογής·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, να τον επιβάλουν και να τον εφαρμόζουν· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης του κανονισμού FLEGT σχετικά με τη χορήγηση αδειών FLEGT στο πλαίσιο της επόμενης επανεξέτασης, ώστε να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε περιπτώσεις σημαντικών παραβιάσεων των δεσμεύσεων της VPA·

21.  τονίζει ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο οι οποίες είτε έχουν είτε επιδιώκουν να έχουν ρυθμιζόμενες αγορές εισαγωγής νόμιμης ξυλείας, αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από τη συνεργασία και, όπου είναι δυνατόν, από την αμοιβαία έγκριση των κανόνων και των συστημάτων τους, όπως οι FLEGT και VPA της ΕΕ· τονίζει ότι τα διεθνή πρότυπα αναμένεται ότι θα είναι αποτελεσματικότερα και θα προωθούν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

22.  υπογραμμίζει ότι οι VPA παρέχουν ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο τόσο για την ΕΕ όσο και για τις χώρες εταίρους της, το οποίο κατέστη δυνατό με την καλή συνεργασία και τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων χωρών· υποστηρίζει την Επιτροπή στην εξεύρεση πρόσθετων δυνητικών εταίρων για μελλοντικές VPA στο πλαίσιο της FLEGT·

23.  πιστεύει ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό και υπεύθυνο ρόλο, και έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί, όσον αφορά τη βελτίωση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης ξυλείας, προκειμένου να απορρίψει την παράνομα υλοτομημένη ξυλεία και να συνδράμει τις εξαγωγικές χώρες στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της διαφθοράς, που οδηγούν τελικά σε καταστροφή των δασών τους, κλιματική αλλαγή και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το έργο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με την επικείμενη δέουσα επιμέλεια και τον μελλοντικό κανονισμό δέουσας επιμέλειας σχετικά με βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση· υπογραμμίζει τη σημασία της Ονδούρας ως σημαντικού παραγωγού καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο·

24.  επισημαίνει ότι οι VPA αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού και στο θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως το θεματολόγιο του FLEGT στο νέο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υποστηρίζοντας την προώθησή του σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των χωρών παραγωγής και εισαγωγής·

25.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ της VPA και όλων των πολιτικών της, στους τομείς του εμπορίου, της ανάπτυξης, της γεωργίας και του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμπληρωματικότητα της VPA με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ονδούρας.

(1) ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0212.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0285.
(6) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 155.
(7) ΕΕ L 346 της 15.12.2012, σ. 3.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0121.
(9) Δυνάμει του άρθρου 16 της VPA.


Διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας
PDF 197kWORD 60k
Απόφαση
Παράρτημα
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας (2020/2272(ACI))
P9_TA(2021)0130A9-0123/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας («η συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πολιτικής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της έγκρισης της διοργανικής συμφωνίας για ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας («η πολιτική δήλωση»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Απριλίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ («η συμφωνία του 2014»)(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας (COM(2016)0627),

–  έχοντας υπόψη τη διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας, η οποία εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 15 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη τη νέα δέσμη εργαλείων διαφάνειας για τους βουλευτές, που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 27 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου I· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II(3), ιδίως τα άρθρα 11 και 35,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A9-0123/2021),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 ΣΕΕ, «τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της πανδημίας COVID έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων μορφών αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και φορέων λήψης αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας, η Ένωση θα χορηγήσει στα κράτη μέλη πρωτοφανή όγκο χρηματοδοτικής στήριξης, με διάφορες μορφές, και ότι κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με πλήρη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης λογοδοσία εκ μέρους των φορέων λήψης αποφάσεων της Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης: λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη αυτή, προκειμένου να υπάρχει, πρέπει να στηρίζεται στην αντίληψη ότι η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων διέπεται από υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους σε επίπεδο Ένωσης, οι Επίτροποι και οι υπάλληλοι της Ένωσης είναι ανεξάρτητοι, διαφανείς και υπόλογοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα είναι κοινό για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει στη θέσπιση ενός κοινού δεοντολογικού πλαισίου για τους υπαλλήλους της Ένωσης που θα διέπει την αλληλεπίδρασή τους με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση των αιτούντων και των εγγεγραμμένων με τις αξίες της Ένωσης και τα γενικά δεοντολογικά πρότυπα θα πρέπει, κατά περίπτωση, να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρώου Διαφάνειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιμέρους θεσμικά μέτρα για την υλοποίηση της συμφωνίας λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο σε διάφορα επίπεδα και ποικίλλουν, περιλαμβάνοντας από κανόνες εφαρμογής που εγκρίνει το Προεδρείο έως τροποποιήσεις του Κανονισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, καθένα από τα τρία υπογράφοντα θεσμικά όργανα συμφωνεί να λαμβάνει επιμέρους αποφάσεις με τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο του Μητρώου («το διοικητικό συμβούλιο») και η Γραμματεία του Μητρώου («η Γραμματεία») εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν αποφάσεις εξ ονόματός του σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 της συμφωνίας·

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.  χαιρετίζει τη συμφωνία ως ένα περαιτέρω βήμα προς την ενίσχυση των προτύπων δεοντολογικής εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα μπορούν μόνο να οργανώνουν τις πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας τους και, ως εκ τούτου, πρέπει να βασίζονται στις εξουσίες αυτοοργάνωσης που διαθέτουν προκειμένου να επιβάλουν σε τρίτους de facto υποχρεώσεις για εγγραφή στο Μητρώο· υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ της θέσπισης του Μητρώου Διαφάνειας μέσω νομοθετικής πράξης, η οποία είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό μέσο για τρίτα μέρη·

2.  εμμένει στην άποψη ότι, σύμφωνα με την πολιτική δήλωση, τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της κοινής νοοτροπίας διαφάνειας, με σκοπό να βελτιωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η δεοντολογική εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων· υπογραμμίζει την υποχρέωση που υπέχουν δυνάμει της συμφωνίας, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ, να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει κατά την ανάπτυξη του κοινού πλαισίου, και ότι, επομένως, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να επιδιώκουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δέσμευσης· επισημαίνει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στη συμφωνία συνιστούν ένα ελάχιστο επίπεδο και θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω με την επιφύλαξη της πολιτικής υποστήριξης και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων συνταγματικών και νομικών περιορισμών μιας διοργανικής συμφωνίας·

3.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχιστεί ο διοργανικός διάλογος με σκοπό τη θέσπιση του Μητρώου Διαφάνειας βάσει νομικά δεσμευτικής πράξης του παράγωγου δικαίου της Ένωσης·

4.  προτείνει να συζητηθεί στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης η δυνατότητα θέσπισης αυτόνομης νομικής βάσης που θα επιτρέπει στους συννομοθέτες να εγκρίνουν νομοθετικές πράξεις της Ένωσης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία με στόχο την επιβολή δεσμευτικών δεοντολογικών κανόνων στους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το καθεστώς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει από παρατηρητής σε επίσημο συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η συμμετοχή του περιορίζεται σε συνεδριάσεις με τα ανώτατα στελέχη και, μόνο σε εθελοντική βάση, σε συνεδριάσεις των Μόνιμων Αντιπροσώπων και των Αναπληρωτών Μόνιμων Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους και κατά το προηγούμενο εξάμηνο· εμμένει στην άποψη ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του κοινού πλαισίου, όλες οι μόνιμες αντιπροσωπείες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό μέσω των εθελοντικών συστημάτων τους, και να συνεχίσουν να τα εφαρμόζουν μετά τη λήξη της Προεδρίας τους και να τα επεκτείνουν, στο μέτρο του δυνατού, και σε άλλους υπαλλήλους·

6.  επισημαίνει ότι, κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή δεν ανέλαβε ουσιαστικές πρόσθετες δεσμεύσεις όσον αφορά το κοινό πλαίσιο· αποδοκιμάζει ειδικότερα το γεγονός ότι, όσον αφορά το προσωπικό πεδίο εφαρμογής, καλύπτει μόνο τα ανώτατα στελέχη των θεσμικών οργάνων· εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του καθεστώτος αιρεσιμότητας και για τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεδριάσεις με το λοιπό προσωπικό των θεσμικών οργάνων, σε επίπεδο προϊσταμένων μονάδας και άνω·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Κοινοβούλιο στη διαπραγματευτική διαδικασία σχετικά με τα μέτρα αιρεσιμότητας και τα συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας· εκτιμά ότι η τροποποίηση των άρθρων 11 και 35 του Κανονισμού του προβλέπει σαφείς δεσμεύσεις στο θέμα αυτό· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία διατηρεί το συνταγματικό δικαίωμα των βουλευτών να ασκούν την εντολή τους ελεύθερα·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης να συμμετέχουν εκουσίως· πιστεύει ότι η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνεται από τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους να προωθούν τη χρήση του Μητρώου και να το χρησιμοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό· εμμένει στην άποψη ότι, για να καταστεί δυνατή η εν λόγω συμμετοχή, τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα πρέπει να διαθέσουν στο Μητρώο πρόσθετους πόρους·

Καλυπτόμενες δραστηριότητες

9.  τονίζει ότι η συμφωνία βασίζεται σε μια προσέγγιση βάσει δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει έμμεσες δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων· εμμένει στην άποψη ότι είναι σημαντικό να καλύπτονται αυτές οι δραστηριότητες, δεδομένης ιδίως της εμφάνισης, στο πλαίσιο της πανδημίας, νέων μορφών αλληλεπίδρασης των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διευκρινίσεις σχετικά με τις καλυπτόμενες και τις μη καλυπτόμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων του αποκλεισμού των αυθόρμητων συναντήσεων και της κάλυψης των ενδιαμέσων φορέων από τρίτες χώρες που δεν απολαύουν διπλωματικού καθεστώτος·

11.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν οι συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ως συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρακτική της Επιτροπής να δημοσιοποιεί επίσης τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα μέσω τηλεδιάσκεψης· επιμένει ότι μια προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία θα πρέπει επίσης να θεωρείται συνάντηση·

Αιρεσιμότητα, ετήσια έκθεση και επανεξέταση

12.  είναι της γνώμης ότι η εφαρμογή των μέτρων αιρεσιμότητας και άλλων συμπληρωματικών μέτρων διαφάνειας μέσω επιμέρους αποφάσεων είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των αντίστοιχων εξουσιών εσωτερικής οργάνωσης που διαθέτουν τα τρία υπογράφοντα θεσμικά όργανα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση καλύπτει πλέον την εφαρμογή των σχετικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα·

13.  προτείνει η ετήσια έκθεση να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους για τους οποίους έχει διεξαχθεί έρευνα και οι οποίοι έχουν τελικά διαγραφεί από το Μητρώο λόγω μη συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκαιρη και τακτική επανεξέταση των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας, προκειμένου να υποβάλλονται συστάσεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση των εν λόγω μέτρων·

15.  καλεί τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα να προβούν σε ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν οι νέοι κανόνες διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αιρεσιμότητας και των συμπληρωματικών μέτρων διαφάνειας που εγκρίνονται από τα θεσμικά όργανα εντός του κοινού πλαισίου, και του αντικτύπου που έχουν οι κανόνες αυτοί στην αντίληψη των πολιτών έναντι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πριν από την επόμενη αναθεώρηση του Μητρώου·

16.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο τα μέτρα αιρεσιμότητας και τα συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας να δημοσιοποιούνται με σαφήνεια και εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η εν λόγω διαφάνεια έναντι των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και των πολιτών, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη τους στην καλή λειτουργία του κοινού πλαισίου·

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

17.  επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόταση «Closing the loopholes – Parliament’s proposals on conditionality» (Κάλυψη των κενών – προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την αιρεσιμότητα), υπογραμμίζει δε την ανάγκη να τηρούνται πλήρως και να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της συμφωνίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

18.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί, σε επίπεδο Κοινοβουλίου, υψηλός βαθμός πολιτικής δέσμευσης όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής και επανεξέτασης· προτείνει η διαδικασία επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 της συμφωνίας να αποσαφηνιστεί και να διαμορφωθεί σε στενή συνεργασία με την αρμόδια για το Μητρώο Διαφάνειας Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.  ζητεί συγκεκριμένα από το Προεδρείο και άλλους σχετικούς φορείς να εφαρμόσουν ταχέως τα ακόλουθα μέτρα·

   α) να καθιερώσουν άμεση σύνδεση μεταξύ της δημοσιοποίησης των συναντήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και του Μητρώου Διαφάνειας, και να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις προκειμένου το εν λόγω εργαλείο δημοσιοποίησης να καταστεί πλήρως φιλικό προς τον χρήστη και να παρέχει δυνατότητα αναζήτησης·
   β) να καθιερώσουν άμεση σύνδεση μεταξύ του νομοθετικού αποτυπώματος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του, και του Μητρώου Διαφάνειας·
   γ) να θεσπίσουν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, από το επίπεδο του προϊσταμένου μονάδας έως τον Γενικό Γραμματέα, να έχουν συναντήσεις μόνο με εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·
   δ) να απευθύνουν σύσταση προς το προσωπικό του Κοινοβουλίου να συναντάται με άτομα ή οργανώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας, μόνο εάν αυτά είναι εγγεγραμμένα, και να επαληθεύουν συστηματικά το γεγονός αυτό πριν από τις συναντήσεις τους·
   ε) να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου η συμμετοχή ομιλητή σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επιτροπές ή διακομματικές ομάδες, όπως για παράδειγμα εργαστήρια και σεμινάρια, καθώς και συνεδριάσεις αντιπροσωπειών, να εξαρτάται από την εγγραφή όλων όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας·
   στ) να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του Κοινοβουλίου και, κατά περίπτωση, να την εξαρτήσουν από την εγγραφή όλων όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας·

20.  καλεί συγκεκριμένα τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

   α) να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για να στηρίξει τους εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και τους προέδρους των επιτροπών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του Κανονισμού·
   β) να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τις γραμματείες των επιτροπών, προκειμένου να υποστηρίξουν τους βουλευτές, υπενθυμίζοντάς τους συστηματικά τη δυνατότητα να δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του, τον κατάλογο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων των οποίων ζητήθηκε η γνώμη για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της έκθεσης·

21.  καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να εξετάσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, περαιτέρω μέτρα διαφάνειας που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί η προσήλωση του Κοινοβουλίου στο κοινό πλαίσιο· υπογραμμίζει τη σημασία των τυπικών απαιτήσεων που ισχύουν για κάθε αναθεώρηση του Κανονισμού·

Επιλεξιμότητα, κώδικας δεοντολογίας, πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους εγγεγραμμένους

22.  σημειώνει ότι η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της συμφωνίας συγκαταλέγεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και ότι οι εγγεγραμμένοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και τους κανόνες που ισχύουν για τους πρώην βουλευτές και το προσωπικό των θεσμικών οργάνων μετά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία·

23.  επικροτεί τη διευκρίνιση ότι οι εγγεγραμμένοι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διασφαλίζουν την τήρηση των ίδιων δεοντολογικών προτύπων με αυτά που ισχύουν για τους ίδιους, οσάκις αναθέτουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε τρίτους·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται να κοινοποιούν οικονομικές πληροφορίες τόσο για τους πελάτες όσο και για τους ενδιάμεσους φορείς, καθώς και για το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένοι που δεν εκπροσωπούν εμπορικά συμφέροντα οφείλουν επίσης να παρέχουν οικονομικές πληροφορίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται όχι μόνο να κοινοποιούν οικονομικές πληροφορίες μία φορά το χρόνο, αλλά και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες αυτές, ιδίως όταν επέρχεται σημαντική αλλαγή σε λεπτομέρειες που υπόκεινται σε εκτελεστικές αποφάσεις·

25.  τονίζει ότι οι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται πλέον να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις, πολιτικές ή πρωτοβουλίες που επιδιώκουν· θεωρεί ότι αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας των συμφερόντων που εκπροσωπούν·

Γραμματεία και διοικητικό συμβούλιο

26.  χαιρετίζει τις προσπάθειες να αυξηθούν οι πόροι για τη συντήρηση, ανάπτυξη και προώθηση του Μητρώου, καθώς και την επίσημη συνεισφορά του Συμβουλίου στη Γραμματεία· θεωρεί ότι η εν λόγω προσήλωση στο κοινό πλαίσιο θα βελτιώσει την ικανότητα της Γραμματείας να παρέχει έγκαιρη καθοδήγηση στους εγγεγραμμένους και να τους βοηθά να καταχωρίζουν και να επικαιροποιούν τα ζητούμενα δεδομένα· επισημαίνει ειδικότερα ότι, σε σύγκριση με παρόμοια εθνικά συστήματα, οι ανθρώπινοι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων, και ότι ο εν λόγω περιορισμός παρεμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία του Μητρώου· καλεί τα θεσμικά όργανα να μεριμνήσουν για την παροχή των αναγκαίων πόρων και προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της Γραμματείας και του διοικητικού συμβουλίου·

27.  θεωρεί ότι η ισότιμη συμμετοχή και των τριών θεσμικών οργάνων στη λειτουργία της Γραμματείας και του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει συναίνεση, να ενισχύει τη συνευθύνη όσον αφορά το πλαίσιο και να προωθεί μια κοινή νοοτροπία διαφάνειας·

28.  χαιρετίζει τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου και το καθήκον του να επιβλέπει τη συνολική διοικητική εφαρμογή της συμφωνίας και να ενεργεί ως όργανο επανεξέτασης των μέτρων που λαμβάνει η Γραμματεία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μια αξιόπιστη διοικητική διαδικασία που διασφαλίζει τα διαδικαστικά δικαιώματα των εγγεγραμμένων·

Διαδικαστικές διατάξεις

29.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της παρούσας απόφασης·

30.  εγκρίνει την πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με τη συμφωνία·

31.  αποφασίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 της συμφωνίας, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το διοικητικό συμβούλιο και η Γραμματεία εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ατομικές αποφάσεις που αφορούν αιτούντες και εγγεγραμμένους, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Μαΐου 2021 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας(4)·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει τη συμφωνία μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στη διοργανική συμφωνία όπως δημοσιεύθηκε στην EE L 207 της 11.6.2021, σ. 1.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν τη σημασία της αρχής της αιρεσιμότητας ως ακρογωνιαίου λίθου της συντονισμένης προσέγγισης που έχουν υιοθετήσει τα τρία θεσμικά όργανα με στόχο να ενισχύσουν μια κοινή νοοτροπία διαφάνειας και να καθορίσουν υψηλά πρότυπα διαφανούς και δεοντολογικής εκπροσώπησης συμφερόντων σε επίπεδο Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι τα μέτρα αιρεσιμότητας και τα συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας που έχουν θεσπιστεί για τα ακόλουθα ζητήματα είναι σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας, ενισχύουν τον στόχο της συντονισμένης προσέγγισής τους και αποτελούν σταθερή βάση για να διευρυνθεί και να βελτιωθεί η προσέγγιση αυτή και να ενισχυθεί περαιτέρω η δεοντολογική εκπροσώπηση συμφερόντων σε επίπεδο Ένωσης:

—  συναντήσεις των φορέων λήψης αποφάσεων με εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, κατά περίπτωση(5),

—  δημοσίευση συνεδριάσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, κατά περίπτωση(6),

—  συνεδριάσεις μελών του προσωπικού, ιδίως σε ανώτερο επίπεδο, με εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων(7),

—  ομιλίες σε δημόσιες ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(8),

—  συμμετοχή σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ορισμένες εκδηλώσεις, φόρουμ ή ενημερωτικές συνεδρίες(9),

—  πρόσβαση στα κτίρια των θεσμικών οργάνων(10),

—  χορήγηση αιγίδας για εκδηλώσεις για εγγεγραμμένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, κατά περίπτωση,

—  η πολιτική δήλωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν οικειοθελώς, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές αρμοδιότητες, την αρχή της αιρεσιμότητας στις συνεδριάσεις του Μόνιμου Αντιπροσώπου τους και του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους στο Συμβούλιο και κατά το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς και κάθε περαιτέρω εθελοντικό μέτρο επιμέρους κρατών μελών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές αρμοδιότητες, το οποίο βαίνει πέραν αυτής, αμφοτέρων λαμβανομένων εξίσου υπόψη.

(1) ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11.
(2) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 120.
(3)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0046.
(4) ΕΕ L 207 της 11.6.2021, σ. 1
(5) Άρθρο 11 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· άρθρο 7 της απόφασης C(2018)0700 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ C 65 της 21.2.2018, σ. 7)· σημείο V των μεθόδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(6) Άρθρο 11 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· απόφαση 2014/838/ΕΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ γενικών διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (ΕΕ L 343 της 28.11.2014, σ. 19)· απόφαση 2014/839/ΕΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014, για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων (ΕΕ L 343 της 28.11.2014, σ. 22).
(7) Άρθρο 3 της απόφασης του Συμβουλίου για τη ρύθμιση των επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· σημείο V των μεθόδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(8) Άρθρο 7 της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες ακροάσεις.
(9) Άρθρο 35 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· άρθρο 8 της απόφασης της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2016, για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (C(2016)3301)· άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συμβουλίου για τη ρύθμιση των επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.
(10) Άρθρο 123 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τους κανόνες για τα δελτία και τις άδειες εισόδου στα κτίρια του Κοινοβουλίου· άρθρο 6 της απόφασης του Συμβουλίου για τη ρύθμιση των επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.


Πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
PDF 193kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές (2019/2193(INI))
P9_TA(2021)0131A9-0029/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία(2),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη μελέτη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου(3),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της τέταρτης μελέτης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου(4),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση που ενέκριναν τον Δεκέμβριο του 2019 τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου (Σύμβαση της Βαρκελώνης),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2019 σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0029/2021),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θαλάσσιες μεταφορές και λιμένες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομία της ΕΕ αφού το 90 % σχεδόν των εμπορευμάτων φθάνουν δια θαλάσσης(6), ενώ έχουν μεγάλη σημασία και για τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω είναι ζωτικής σημασίας στη διασφάλιση αδιάλειπτων αλυσίδων εφοδιασμού, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική οικονομική συνεισφορά του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ στο ΑΕγχΠ της ΕΕ ανήλθε σε 149 δισεκατομμύρια EUR το 2018 και ότι συντηρεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο άμεσος οικονομικός του αντίκτυπος αφορούσε 685 000 θέσεις εργασίας σε θάλασσα και ξηρά εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου ελέγχεται από την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών αποτελούν βασικό παράγοντα οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ και δη σε επίπεδο συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας με περιφερειακές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την άποψη αυτή έχει καθήκον η ΕΕ να επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού τομέα και στην ικανότητά του να υλοποιήσει τη βιώσιμη μετάβαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ναυτιλιακός τομέας της ΕΕ θα πρέπει αφενός να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αφετέρου δε να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υγιείς ωκεανοί και η διαφύλαξη και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων τους έχουν ουσιαστική σημασία για την ανθρωπότητα, αφού χρησιμεύουν ως ρυθμιστές του κλίματος, παράγουν τουλάχιστον το ήμισυ του οξυγόνου της ατμόσφαιρας της γης και λειτουργούν ως ξενιστές βιοποικιλότητας, ως πηγή της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και ανθρώπινης υγείας και ως πηγή οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία, οι μεταφορές, το εμπόριο, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα προϊόντα υγείας, που θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της βιωσιμότητας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία είναι ένας τομέας που ρυθμίζεται τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο και εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στα ύδατα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων μείωσης των GHG, τηρώντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να επιτευχθεί αυτή η απαραίτητη μετάβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να ενισχυθεί περαιτέρω η έρευνα και η καινοτομία με σκοπό θαλάσσιες μεταφορές μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών εκπέμπει περίπου 940 εκατομμύρια τόνους CO2 τον χρόνο και ευθύνεται για το 2,5 % των παγκόσμιων εκπομπών GHG(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν επίσης το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή, ενώ μέσω διαφόρων πηγών ρύπανσης, ειδικά της απαέρωσης, των κινητήρων που παραμένουν σε λειτουργία στους λιμένες, της απόρριψης ερματικών υδάτων, υδρογονανθράκων, βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών, της απώλειας εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα, οι εν λόγω μεταφορές επηρεάζουν επίσης τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για τη μείωση των εκπομπών SOx από τα πλοία ξεκίνησαν να ισχύουν για πρώτη φορά το 2005, με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Σύμβαση MARPOL), και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανώτατα όρια των εκπομπών SOx, έχουν έκτοτε γίνει σταδιακά πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα η ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο να ανέρχεται σήμερα σε 0,5 % και σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών σε 0,1 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΝΟ αναμένεται να συμφωνήσει επί ενός παγκόσμιου κανονισμού για τον περιορισμό των «εκπομπών αιθάλης» το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών είναι ο πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος μεταφοράς με βάση την ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου και τις αντίστοιχες εκπομπές ανά τόνο μεταφερόμενων εμπορευμάτων και ανά διανυθέντα χιλιόμετρα.

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν τεθούν γρήγορα σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού, οι εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να σημειώσουν αύξηση από περίπου 90 % των εκπομπών του 2008 το 2018 σε 90 % ως 130 % των εκπομπών του 2008 έως το 2050(9), αποτυγχάνοντας έτσι να συνεισφέρουν επαρκώς στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν και να αντιμετωπιστούν, έπειτα από εκτίμηση επιπτώσεων της οικείας νομοθεσίας, όλες οι εκπομπές του ναυτιλιακού τομέα που είναι επιζήμιες για την ποιότητα του αέρα και την υγεία των πολιτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπιστεί ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για τις μειώσεις των εκπομπών στον ναυτιλιακό τομέα, τόσο διεθνώς, όσο και σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθαρές τεχνολογίες και λύσεις προσαρμοσμένες στον εκάστοτε τύπο του πλοίου και ναυτικό τομέα πρέπει να υιοθετηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, οι επενδύσεις και η επαρκής στήριξη είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλιστούν καινοτόμες λύσεις και να υλοποιηθεί η βιώσιμη μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που άπτονται της απαλλαγής του ναυτιλιακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές οφείλουν να συμμορφωθούν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(10) και να ακολουθήσουν τις βασικές αρχές της δίκαιης μετάβασης, όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας, οι εγγυήσεις επανεκπαίδευσης και επαναδιάθεσης και τα διαρθρωτικά μέτρα στα πεδία της υγείας και της ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους νέους εργαζομένους, προκειμένου να διαφοροποιηθεί το εργατικό δυναμικό του ναυτιλιακού τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη εκπαίδευση και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας του ναυτικού προσωπικού είναι θεμελιώδεις, μεταξύ άλλων, και για την πρόληψη συμβάντων και δη περιβαλλοντικών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος εκτίμηση επιπτώσεων για την ενσωμάτωση των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2050 για να υλοποιηθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας·

Καθεστώτα παροχής κινήτρων για καθαρή ενέργεια

1.  θεωρεί λυπηρή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ ορυκτών καυσίμων, στα οποία επιφυλάσσεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση, και καθαρών εναλλακτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές· καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις στο πρόβλημα προτείνοντας την επαναφορά κανόνων δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στις θαλάσσιες μεταφορές και τονώνοντας και ενθαρρύνοντας περαιτέρω, μεταξύ άλλων και με φορολογικές απαλλαγές, τη χρήση στον τομέα της ναυτιλίας εναλλακτικών λύσεων αντί των βαρέων καυσίμων ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση του αντικτύπου στο κλίμα και στο περιβάλλον·

2.  αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχει η χρήση βαρέος μαζούτ· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των εκπομπών καυσίμων από τα πλοία και να καταργηθεί σταδιακά η χρήση βαρέος μαζούτ στη ναυτιλία, όχι μόνο ως καυσίμου, αλλά και ως μείγματος για καύσιμα πλοίων· επισημαίνει την ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας εφόσον συνάδει αυτή με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ· σημειώνει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές πάσχουν από την έλλειψη επαρκών κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων εναρμονισμένων σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την ανάγκη πρόληψης της διαρροής άνθρακα και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα θαλάσσιων μεταφορών·

3.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ναυτιλίας οφείλει να συμβάλει στις προσπάθειες της Ένωσης για μείωση των εκπομπών GHG χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα του τομέα· τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλες οι εύκολα εφαρμόσιμες επιλογές, και να γίνουν επενδύσεις σε αυτές, για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών μετάβασης ως εναλλακτικών λύσεων αντί του βαρέος μαζούτ, εκ παραλλήλου με την αναζήτηση και τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων εναλλακτικών λύσεων μηδενικών εκπομπών· αναγνωρίζει τη σημασία των τεχνολογιών μετάβασης, όπως οι ΥΦΑ και οι υποδομές ΥΦΑ, για τη σταδιακή μετεξέλιξη προς εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας·

4.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει επ’ αυτού τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΕΕ και την ανάγκη να υπάρξει διαπραγμάτευση για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του ΔΝΟ, δεδομένης της διεθνούς και ανταγωνιστικής διάστασης του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο ΣΕΔΕ της ΕΕ(11), συμπεριλαμβανόμενης της επικαιροποίησης της εκτίμησης επιπτώσεων(12)·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική στρατηγική του ΔΝΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η οποία εγκρίθηκε το 2018, και την επικείμενη αναθεώρησή της, να χρησιμοποιήσουν το βάρος τους στον ΔΝΟ για να διασφαλίσουν ότι θα εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να χαράξει μια φιλόδοξη και ρεαλιστική πορεία προς τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών, η οποία να συνάδει με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για τη θερμοκρασία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FuelEU για τη ναυτιλία όχι μόνο την ένταση άνθρακα των καυσίμων αλλά και τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα των πλοίων και των δραστηριοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757(13), το Κοινοβούλιο ζήτησε στόχο απόδοσης -40 % για τους εφοπλιστές έως το 2030 κατά μέσο όρο σε όλα τα πλοία υπό την ευθύνη τους, σε σύγκριση με τη μέση απόδοση ανά κατηγορία πλοίων του ίδιου μεγέθους και τύπου· προσθέτει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια προσέγγιση κύκλου ζωής που θα ενσωματώνει όλες τις εκπομπές GHG· τονίζει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα που δεν πληρούν το όριο -70 % της οδηγίας REDII βάσει του κύκλου ζωής τους δεν θα πρέπει να επιτρέπονται για κανονιστική συμμόρφωση·

Λιμένες και φορτίο

7.  υπενθυμίζει την ανάγκη να τονωθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των λιμένων, του ναυτιλιακού τομέα και των προμηθευτών καυσίμων και ενέργειας, με σκοπό τη διαμόρφωση πλαισίου γενικής πολιτικής για την απαλλαγή λιμένων και ακτών από ανθρακούχες εκπομπές· παροτρύνει τις λιμενικές αρχές να εφαρμόζουν μεθόδους βιώσιμης διαχείρισης και να τις πιστοποιούν μέσω μεθοδολογιών που ενσωματώνουν την ανάλυση κύκλου ζωής των λιμενικών υπηρεσιών, όπως αυτές που προσφέρονται από την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος·

8.  τονίζει ότι τα υπερπόντια εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, και των λιμένων που βρίσκονται σε αυτά, είναι υψίστης σημασίας για την ευρωπαϊκή κυριαρχία και για το ευρωπαϊκό και διεθνές θαλάσσιο εμπόριο δεδομένης της στρατηγικής τους θέσης· επισημαίνει ότι οι καθοριστικοί παράγοντες επενδύσεων για τους εν λόγω λιμένες είναι πολύ διαφορετικοί και περιλαμβάνουν από την υποστήριξη του κλασικού ρόλου τους στην υποδοχή πλοίων (φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων) έως τη διασφάλιση πολυτροπικών συνδέσεων, την κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με την ενέργεια, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τον συνολικό οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση των σκαφών· ζητεί περαιτέρω επενδύσεις σε λιμένες που βρίσκονται σε υπερπόντια εδάφη, ώστε να μετατραπούν σε στρατηγικούς συνεργατικούς σχηματισμούς πολυτροπικών μεταφορών, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας, καθώς και τουρισμού·

9.  σημειώνει τη διασυνοριακή διάσταση των θαλάσσιων λιμένων· τονίζει τον ρόλο των λιμένων ως συνεργατικών σχηματισμών όλων των τρόπων μεταφοράς, ενέργειας, βιομηχανίας και γαλάζιας οικονομίας· αναγνωρίζει την αυξημένη ανάπτυξη της λιμενικής συνεργασίας και ομαδοποίησης·

10.  σημειώνει τον θετικό ρόλο του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού συνεργατικού σχηματισμού και τις θετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο για τη στήριξη της καινοτομίας και τη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε αυτές τις θετικές εξελίξεις·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει, δια της νομοθετικής οδού, τον στόχο για μηδενική ρύπανση (εκπομπές GHG και ατμοσφαιρικοί ρύποι) κατά τον ελλιμενισμό και να προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καθαρών, πολυτροπικών λύσεων στους λιμένες, οι οποίες υποστηρίζονται μέσω προσέγγισης βάσει διαδρόμων· καλεί ιδίως την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση για τη ρύθμιση της πρόσβασης των πλέον ρυπογόνων πλοίων στους λιμένες της ΕΕ, με βάση το πλαίσιο της οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα(14), και να παράσχει κίνητρα και να στηρίξει τη χρήση του χερσαίου εφοδιασμού με τη χρήση καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών GHG και των ατμοσφαιρικών ρύπων· εκφράζει τη λύπη του για την αναβολή της αναθεώρησης της οδηγίας 2014/94/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ το συντομότερο δυνατό προκειμένου να συμπεριλάβει κίνητρα τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους λιμένες, ώστε να ενταθεί η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ(15)·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει στρατηγική για λιμένες μηδενικών εκπομπών και να στηρίξει πρωτοβουλίες από τη βάση στην κορυφή, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης λιμενικών βιομηχανιών που ειδικεύονται στην κυκλική οικονομία, επιτρέποντας ιδίως την καλύτερη ανάκτηση αποβλήτων από πλοία που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε λιμένες·

13.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, μια στροφή των μεταφορών προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, καθώς και τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων στην επίτευξη των στόχων της αλλαγής για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών, και ως εφαλτήριο για έναν τρόπο μεταφοράς μηδενικών εκπομπών· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι προς τον σκοπό αυτό το να δρομολογήσει μια στρατηγική ανανέωσης και επανεξοπλισμού του στόλου της ΕΕ για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασής της και για την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας· υπενθυμίζει, για τον σκοπό αυτόν, την ανάγκη να υπάρχει δίκτυο υποδομής με τη δυνατότητα να παρέχει αυτήν τη διατροπική ικανότητα, το οποίο συνεπάγεται την εκπλήρωση των επενδυτικών δεσμεύσεων που εκφράζονται στο ΔΕΔ-Μ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)·

14.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση των απρόσκοπτων συνδέσεων πολλαπλών μεταφορών μεταξύ λιμένων και του δικτύου ΔΕΔ-Μ, καθώς και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, θα εξαλείψουν τα σημεία κυκλοφοριακής στένωσης και θα μειώσουν τη συμφόρηση· υπογραμμίζει τη σημασία των θαλάσσιων και εσωτερικών λιμένων ως στρατηγικών και πολυτροπικών κόμβων του δικτύου ΔΕΔ-Μ·

15.  ζητεί επίσης σαφή στρατηγική για την προώθηση της ναυτιλίας μεταφοράς με οχηματαγωγά πλοία (RO-RO) για τις εμπορευματικές μεταφορές, το οποίο θα μειώσει την παρουσία βαρέων οχημάτων στους δρόμους· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε πιο απτές ενέργειες για να συνδυάσει τη θαλάσσια πολιτική της με τον στόχο της αποφυγής χρονοβόρων και επιβλαβών για το περιβάλλον οδικών μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο, διευκολύνοντας παραδόσεις πιο κοντά στις αγορές τελικού προορισμού μέσω μικρότερων λιμένων·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει νέο νόημα στην έννοια των θαλάσσιων αρτηριών ως αναπόσπαστου τμήματος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση των συνδέσεων και των γραμμών μικρών αποστάσεων ως βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων αντί των χερσαίων μεταφορών και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ θαλάσσιων λιμένων καθώς και τη σύνδεσή τους με την ενδοχώρα, μέσω της απλοποίησης των κριτηρίων πρόσβασης και δη σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις μεταξύ λιμένων εκτός κεντρικού δικτύου, καθώς και μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδοτικής στήριξης στις θαλάσσιες συνδέσεις που λειτουργούν εναλλακτικά στις χερσαίες μεταφορές, με παράλληλη μέριμνα ώστε να συνδεθούν με σιδηροδρομικά δίκτυα·

17.  πιστεύει ότι βιώσιμες ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές και μακράς πνοής υποδομές που περιλαμβάνουν το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και την μελλοντική του επέκταση είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας· τονίζει ότι η ποσοστιαία αύξηση των πλωτών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ενωσιακό επενδυτικό σχέδιο και συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ·

Περιοχές ελέγχου εκπομπών και ΔΝΟ

18.  υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως ανάγκη σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου ατμοσφαιρικών εκπομπών (SECA) που θα καλύπτει όλες τις μεσογειακές χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την πρόταση για μια τέτοια περιοχή στον ΔΝΟ πριν από το 2022· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επίσης την αρχή της ταχείας έγκρισης μιας ζώνης ελέγχου των εκπομπών αζώτου (NECA) με στόχο τη μείωση των εκπομπών αζώτου στη Μεσόγειο·

19.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για την επέκταση αυτών των περιοχών ελέγχου εκπομπών σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν με ομοιογενή τρόπο τα επιτρεπόμενα επίπεδα NOx και SOx στα πλοία· επισημαίνει το γεγονός ότι η σωρευτική μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου και οξειδίων του αζώτου έχει άμεση επίδραση στη μείωση των λεπτών σωματιδίων (PM10 και PM2.5)·

20.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα, θεσπίζοντας φιλόδοξες νομικές απαιτήσεις για καθαρές θαλάσσιες μεταφορές, υποστηρίζοντας, παράλληλα, και ζητώντας επιτακτικά τη λήψη τουλάχιστον εξίσου φιλόδοξων μέτρων σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΔΝΟ, τα οποία θα δώσουν στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών τη δυνατότητα να καταργήσει σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού·

Πλοία και πρόωση

21.  καλεί την Επιτροπή, τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων να μεριμνήσουν για την εφαρμογή όλων των διαθέσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση, όπως είναι συγκεκριμένα η βελτιστοποίηση της ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της βραδείας πλεύσης όπου είναι σκόπιμη, οι καινοτομίες στην υδροδυναμική, η βελτιστοποίηση των πλωτών οδών, η εισαγωγή νέων μεθόδων πρόωσης, όπως οι τεχνολογίες αιολικής υποβοήθησης, η βελτιστοποίηση των σκαφών και η καλύτερη βελτιστοποίηση εντός της αλυσίδας εφοδιαστικής στον τομέα της ναυτιλίας·

22.  σημειώνει ότι, στον ναυτιλιακό τομέα, ο πλοιοκτήτης δεν ταυτίζεται πάντοτε με το πρόσωπο ή την οντότητα που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να ισχύει και να δημιουργεί ευθύνη για το μέρος που είναι υπεύθυνο για την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου, δηλαδή για την εμπορική οντότητα η οποία πληρώνει για το καύσιμο που καταναλώνει το πλοίο, όπως είναι ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο χρονοναυλωτής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου·

23.  σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, των λιμένων και των πλοίων έχουν σημαντικές δυνατότητες να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών του τομέα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην απαλλαγή του τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως μέσω της αύξησης των ανταλλαγών επικαιροποιημένων και επαληθευμένων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών και συντήρησης, όπως για παράδειγμα για την πρόβλεψη του πλέον αποδοτικού ως προς τα καύσιμα τρόπου λειτουργίας ενός πλοίου σε συγκεκριμένη διαδρομή, και για τη βελτιστοποίηση των λιμένων κατάπλου, η οποία συμβάλλει στη μείωση της αναμονής των πλοίων στα λιμάνια και συνεπώς των εκπομπών· τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ψηφιοποίηση ως μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του τομέα, καθιστώντας έτσι τα πλοία ενεργειακώς αποδοτικότερα, για να είναι σε θέση να πληρούν τα πρότυπα ελέγχου των εκπομπών και για να διευκολυνθεί η διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων· ζητεί να ληφθούν μέτρα και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην ψηφιοποίηση, την έρευνα και την καινοτομία, ιδίως για την ανάπτυξη και την εναρμονισμένη διασυνοριακή υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (VTMIS)· σημειώνει ότι η διάδοση της ψηφιοποίησης και των αυτοματισμών στον κλάδο της ναυτιλίας θα επιφέρει αλλαγές στα επιμέρους επαγγελματικά προσόντα και απαιτούμενες δεξιότητες· τονίζει ότι οι εν λόγω διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την τεχνολογία των πληροφοριών, θα αποτελούν απαραίτητα προσόντα για τους ναυτικούς, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την αποδοτική λειτουργία·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα οριακή τιμή περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο (0,5 %) που εισήγαγε ο ΔΝΟ την 1η Ιανουαρίου 2020 και τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνει αιτία μετατόπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ύδατα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, στο πνεύμα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883(16), να πραγματοποιήσουν στο επίπεδο του ΔΝΟ ολοκληρωμένη εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορρίψεων λυμάτων από τις ανοιχτού τύπου πλυντρίδες και από άλλα κατάλοιπα φορτίου, και να μεριμνήσουν για την ορθή συλλογή και επεξεργασία αυτών στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής· παροτρύνει επ’ αυτού μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να θεσπίσουν απαγορεύσεις απόρριψης λυμάτων από ανοιχτού τύπου πλυντρίδες και από ορισμένα κατάλοιπα φορτίου στα χωρικά τους ύδατα, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ(17)· τονίζει ότι θα πρέπει εξαρχής να προτιμώνται βιώσιμες λύσεις, με βάση ανάλυση κύκλου ζωής· σημειώνει ότι ο σκοπός των ανοικτού τύπου πλυντρίδων είναι η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ότι έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές επενδύσεις· τονίζει ότι η χρήση ανοικτού τύπου πλυντρίδων έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο ΔΝΟ μελετά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εφαρμόσει, βάσει αξιολόγησης αντικτύπου, σταδιακή κατάργηση της χρήσης πλυντρίδων ανοικτού τύπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο του ΔΝΟ και της Σύμβασης MARPOL·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει εναλλακτικά συστήματα πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής και της ηλιακής, στην επικείμενη πρωτοβουλία FuelEU Maritime· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τα έργα για θαλάσσιες εμπορευματικές ιστιοπλοϊκές μεταφορές και να μεριμνήσει ώστε να καταστούν αυτά τα συστήματα πρόωσης για μεταφορές επιλέξιμα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

26.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μέτρα, συνοδευόμενα από την απαραίτητη χρηματοδότηση, που θα επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία να πραγματοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις σε μια βιώσιμη, κοινωνική και ψηφιοποιημένη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στηρίζοντας έτσι τη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που θα λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλοίων· εμμένει στη σημασία της υποστήριξης και της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων για τη ναυπήγηση και τη διάλυση πλοίων εντός της ΕΕ, σύμφωνα με το Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα ναυπηγεία θα πρέπει να επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες αξίας τους εντός και εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάλυση πλοίων·

Ενωσιακή χρηματοδότηση

27.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ και δη των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και InvestEU, την έρευνα και την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων· επισημαίνει τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου υδρογόνου, της αμμωνίας και της αιολικής πρόωσης· τονίζει, εν προκειμένω, τις οικονομικές επιπτώσεις της μετάβασης σε καθαρά εναλλακτικά καύσιμα για τη ναυπηγική βιομηχανία, για την χερσαία αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων και για τους λιμένες· εκτιμά ότι οι λιμένες αποτελούν φυσικούς κόμβους για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή και τη μεταφορά καθαρών εναλλακτικών καυσίμων· ζητεί την ανανέωση των προσκλήσεων υποβολής έργων για την «Πράσινη Συμφωνία» στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» ιδίως για το «πρασίνισμα» του ναυτιλιακού τομέα και για την υποστήριξη της έρευνας-καινοτομίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων ως προς τα βαρέα καύσιμα που θα μειώσουν σημαντικά τον αντίκτυπο στο κλίμα και στο περιβάλλον του ναυτιλιακού τομέα·

28.  ζητεί από την Επιτροπή, σε σχέση με έργα που αποσκοπούν στην απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και στη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, να τα καταστήσει επιλέξιμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και της Πράσινης Συμφωνίας, και να διαθέσει κονδύλια και κίνητρα για τη στήριξη του ναυτιλιακού τομέα κατά τη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση του μετασχηματισμού· τονίζει τη σημασία δημιουργίας συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών λύσεων της ΕΕ, χωρίς να δημιουργείται περιττή διοικητική επιβάρυνση, η οποία θα αποθάρρυνε τις ιδιωτικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, θα επιβράδυνε την τεχνολογική πρόοδο και, συνεπώς, τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να επενδύσει σε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία πράσινων πλοίων στην επικράτεια της ΕΕ, πρωτοστατώντας στην ανάπτυξη νέων πλοίων οικολογικού σχεδιασμού, στην ανακαίνιση και στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών, καθώς και στη διάλυση πλοίων·

29.  θεωρεί ότι οιαδήποτε ρεαλιστική διαδικασία μετάβασης προς τον στόχο των μηδενικών εκπομπών πρέπει να βασίζεται στην ανάμειξη και τη συμμετοχή των παραγόντων του τομέα και στην κοινοτική υποστήριξη που εκφράζεται σε επαρκή προϋπολογισμό και διάλογο, ευελιξία και επιμέλεια για την προώθηση των απαραίτητων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων· οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας που εστιάζει στη βιωσιμότητα με τη χρήση μέσων όπως η συν-προγραμματισμένη εταιρική σχέση «Μηδενικές εκπομπές για θαλάσσιες μεταφορές»·

30.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της στροφής των μεταφορών πρέπει να υποστηριχθούν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος πρέπει να λάβει ενισχυμένους δημοσιονομικούς πόρους·

31.  εκφράζει επ’ αυτού τη λύπη του για την απόφαση του Συμβουλίου να μειώσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού μελλοντοστραφών προγραμμάτων, όπως είναι ο CEF, το InvestEU και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· σημειώνει ότι το φιλόδοξο θεματολόγιο της ΕΕ για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά μέσα·

32.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρέχει στήριξη για τη χορήγηση ελκυστικών δανείων κεφαλαίου· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να μειωθεί το κατώτατο όριο χρηματοδότησης έργων μικρής κλίμακας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι το πρόγραμμα εγγυήσεων για την πράσινη ναυτιλία (Green Shipping Guarantee, GSG) που στοχεύει στην επίσπευση της υλοποίησης επενδύσεων σε πιο πράσινες τεχνολογίες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες, θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη για μικρότερες συναλλαγές, καθώς και για πιο ευέλικτους όρους δανεισμού· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να παρέχει στους ναυπηγούς χρηματοδότηση πριν από την παράδοση και μετά την παράδοση, το οποίο θα ενίσχυε σημαντικά την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα των έργων·

33.  επισημαίνει ότι η στροφή προς την κατεύθυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και η ώθηση σε συστήματα παροχής κινήτρων για καθαρές μορφές ενέργειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα καταστήσει αναγκαία την εκ νέου επανεκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί για το θέμα αυτό χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη· προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενωσιακό δίκτυο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις νέες ανάγκες του τομέα·

34.  συντάσσεται με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την επανεξέταση από αυτήν των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και δη των θαλάσσιων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με την εφαρμογή της αρχής της «δίκαιης μετάβασης» και με την παροχή στις εθνικές κυβερνήσεις της ευχέρειας να στηρίζουν άμεσα επενδύσεις για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την καθαρή ενέργεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον οι ισχύουσες φορολογικές απαλλαγές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τομέων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σχεδίων βιώσιμης ναυτιλίας·

35.  επισημαίνει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας της COVID-19 για τον τομέα των πλωτών μεταφορών και δη για τις μαζικές επιβατικές μεταφορές· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν κατά προτεραιότητα τον τομέα των πλωτών μεταφορών στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να χαρτογραφήσει έξυπνες επενδυτικές πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη του τομέα·

Παρακολούθηση και εφαρμογή

36.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την κατάλληλη διαφάνεια και διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τις ενεργειακές επιδόσεις των πλοίων και να αξιολογήσει τη θέσπιση ενός συστήματος ευρωπαϊκής σήμανσης σε συνάρτηση με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΝΟ, το οποίο θα πρέπει να στοχεύσει στην αποτελεσματική μείωση των εκπομπών και να βοηθήσει τον τομέα μέσω της παροχής βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, δάνεια και εγγυήσεις, με βάση τις επιδόσεις του όσον αφορά τις εκπομπές, τη βελτίωση της παρακολούθησης των εκπομπών, τη δημιουργία οφελών με την παροχή κινήτρων στις λιμενικές αρχές για διαφοροποίηση των τελών λιμενικών υποδομών, καθώς και την αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη περαιτέρω προώθησης, ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος «πράσινων πλοίων», το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μείωση των εκπομπών, την επεξεργασία των αποβλήτων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ιδίως μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης·

37.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει επανεξέταση της οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων μέχρι τα τέλη του 2021 το αργότερο, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021, ώστε να καταστεί δυνατός ένας αποτελεσματικότερος και πληρέστερος έλεγχος των πλοίων και σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα, την ασφάλεια επί των πλοίων τα οποία ελλιμενίζονται σε λιμένα της ΕΕ τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τους λιμενεργάτες, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, έχοντας λάβει υπόψη το περιβαλλοντικό δίκαιο, το δίκαιο της δημόσιας υγείας, το φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο·

38.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, σε συντονισμό με την ΔΟΕ, την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τρίτες χώρες σχετικά με τις επιθεωρήσεις και την επιβολή του νόμου και να ξεκινήσει εκστρατείες με τους κοινωνικούς εταίρους για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία, μέσω της ΔΟΕ, μιας βάσης δεδομένων που θα περιέχει ευρήματα επιθεωρήσεων και καταγγελίες ναυτικών, προκειμένου να βοηθήσει τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες να συνεργαστούν με τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας·

39.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), σε συνδυασμό με το δορυφορικό σύστημα Safe Sea Net, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της πετρελαϊκής ρύπανσης και των παράνομων απορρίψεων καταλοίπων καυσίμων στη θάλασσα και της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757· υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, είναι απαραίτητη σε αυτόν τον τομέα, ιδίως στη Μεσόγειο Θάλασσα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών·

40.  υπογραμμίζει ότι η σκοπούμενη εταιρική σχέση στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμους και αποτελεσματικούς όρους ανταγωνισμού στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πεδία χωρίς να προκαλεί διαταραχές στις μεταφορικές εμπορικές συνδέσεις, καθώς και αποτελεσματικούς τελωνειακούς ελέγχους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα του στόλου της ΕΕ και θα πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξαγωγών και εισαγωγών μεταξύ των λιμένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των λιμένων της ΕΕ·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0219.
(3) https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
(4) https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
(5) ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1.
(6) https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en
(7) Μελέτη της Oxford Economics του 2020: The Economic Value of the EU Shipping Industry (Η οικονομική αξία του ναυτιλιακού κλάδου της ΕΕ).
(8) Τρίτη μελέτη του ΔΝΟ για τα GHG.
(9) Τέταρτη μελέτη του ΔΝΟ για τα GHG.
(10) ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13.
(11) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0219.
(13) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
(14) Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57).
(15) Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51).
(16) Οδηγία (EE) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 116 ).
(17) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).


Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της lufenuron
PDF 169kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprole, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram και Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D070113/03 – 2021/2590(RPS))
P9_TA(2021)0132B9-0223/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprole, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram και Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D070113/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), ιδίως δε το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε, στις 4 Δεκεμβρίου 2020, η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(2),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Ιουλίου 2020 και δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγούστου 2020(3),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την EFSA στις 18 Νοεμβρίου 2016 και δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική μελέτη που εκδόθηκε από την EFSA στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2009(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία lufenuron είναι ένα φυτοφάρμακο με βάση βενζοϋλουρίες που αναστέλλει την παραγωγή χιτίνης στα έντομα και χρησιμοποιείται ως φυτοφάρμακο και μυκητοκτόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας lufenuron από την Ένωση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση ανανέωσης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία lufenuron δεν είναι πλέον εγκεκριμένη για χρήση στην Ένωση, αλλά εξάγεται ως αγροδιατροφικό φυτοφάρμακο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του γερμανικού οργανισμού περιβάλλοντος(8), η ουσία lufenuron κατατάσσεται στις ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές ουσίες σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η αρχή της προφύλαξης ορίζεται ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/128/ΕΚ αποσκοπεί στην επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στην Ένωση μειώνοντας τους κινδύνους και των επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον, μέσω της προώθησης εναλλακτικών προσεγγίσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Στοκχόλμης, των Ηνωμένων Εθνών, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και η συνεδρίαση της επιτροπής εξέτασης των έμμονων οργανικών ρύπων του 2012(10) αναγνωρίζουν ότι η ουσία lufenuron έχει μεγάλες πιθανότητες να εντάσσεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων»(11) προωθεί την «παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα» όχι μόνο εντός των συνόρων της Ένωσης αλλά και εκτός αυτής, και έχει ως στόχο να «λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για ανοχές κατά την εισαγωγή φυτοφαρμάκων που δεν είναι πλέον εγκεκριμένα στην ΕΕ, τηρουμένων των προτύπων και των υποχρεώσεων του ΠΟΕ»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προτάθηκε μετά την υποβολή αίτησης για τον καθορισμό ανοχών κατά την εισαγωγή της ουσίας lufenuron που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία για την καλλιέργεια γκρέιπφρουτ και ζαχαροκάλαμων, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται υψηλότερα ανώτατα όρια καταλοίπων (εφεξής ΑΟΚ) προκειμένου να αποφευχθούν μη δασμολογικοί φραγμοί στην εισαγωγή των εν λόγω καλλιεργειών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της ουσίας lufenuron βάσει της αρχής της προφύλαξης, ελλείψει επαρκών δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της εν λόγω ουσίας στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνώμη που εξέδωσε στις 15 Ιουλίου 2020, η EFSA επισημαίνει ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η εταιρεία Syngenta Crop Protection AG υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια εθνική αρχή της Πορτογαλίας (κράτος μέλος αξιολόγησης, εφεξής ΚΜΑ) για τον καθορισμό ανοχών κατά την εισαγωγή της δραστικής ουσίας lufenuron σε διάφορες καλλιέργειες και προϊόντα ζωικής προέλευσης με βάση τις εγκεκριμένες χρήσεις της εν λόγω ουσίας στη Βραζιλία, τη Χιλή και το Μαρόκο. Το ΚΜΑ συνέταξε έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 24 Μαΐου 2019»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΜΑ πρότεινε να αυξηθούν τα ΑΟΚ για την ουσία lufenuron στα γκρέιπφρουτ (x30) και στα ζαχαροκάλαμα (x2) από τη Βραζιλία, καθώς και σε βασικά προϊόντα ζωικής προέλευσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά της που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή της στις 15 Ιουλίου 2020, η EFSA δικαιολογεί την αύξηση των ΑΟΚ για την ουσία lufenuron αποκλειστικά και μόνο λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τα πρότυπα στη Βραζιλία, ενώ δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες σωρευτικές επιπτώσεις της ουσίας lufenuron όσον αφορά την τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα, την αναπτυξιακή νευροτοξικότητα και τις πιθανότητες εμφάνισης ανοσοτοξικών επιδράσεων μετά από παρατεταμένη πρόσληψη της·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005·

3.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του εν λόγω κανονισμού, τα ΑΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο προκειμένου να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και τα έμβρυα·

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία lufenuron θα αυξηθούν από 0,01 mg/kg σε 0,30 mg/kg για τα γκρέιπφρουτ και από 0,01 mg/kg σε 0,02 mg/kg για τα ζαχαροκάλαμα·

5.  σημειώνει ότι πρόσφατη επιστημονική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουσία lufenuron μπορεί να προκαλέσει τερατογενέσεις και ιστοπαθολογικές αλλαγές στο ήπαρ και τα νεφρά αρουραίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι έγκυες και τα έμβρυα τους ενδέχεται να κινδυνεύουν(12)·

6.  σημειώνει ότι η έκθεση σε εντομοκτόνα προκαλεί βιοχημικές αλλοιώσεις, όπως οξειδωτικό στρες, και ότι η περιβαλλοντική έκθεση της μητέρας σε χημικούς ρύπους αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως η δεύτερη συνηθέστερη αιτία θανάτου βρεφών στις αναπτυσσόμενες χώρες(13)·

7.  επαναλαμβάνει ότι δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι διαγενεακές επιπτώσεις της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και ότι σπάνια μελετώνται οι επιπτώσεις της έκθεσης των ανθρώπων σε φυτοφάρμακα κατά την περίοδο κύησης· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της επανειλημμένης έκθεσης σε νεαρή ηλικία·

8.  προτείνει τα ΑΟΚ για την ουσία lufenuron να παραμείνουν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο

9.  θεωρεί ότι η απόφαση για αύξηση των ΑΟΚ για την ουσία lufenuron δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος για τις εγκύους και τα έμβρυα τους και για την ασφάλεια των τροφίμων είναι αποδεκτός·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή, τηρώντας την αρχή της προφύλαξης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(3) Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA με τίτλο «Setting of import tolerances for lufenuron in various commodities of plant and animal origin» (Καθορισμός των ανοχών κατά την εισαγωγή της ουσίας lufenuron σε διάφορα βασικά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης), EFSA Journal 2020,18(8):6228, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228
(4) Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA με τίτλο «Review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Αξιολόγηση της EFSA σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία lufenuron σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005), EFSA Journal 2017,15(1):4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652
(5) Επιστημονική μελέτη της EFSA με τίτλο «Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron» (Συμπεράσματα σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους του κινδύνου που ενέχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία lufenuron), EFSA Journal 2009,7(6):189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(8) Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T., «Establishment of a concept for comparative risk assessment of plant protection products with special focus on the risks to the environment», Text 472017, Report No. (UBA-FB) 002256/ENG, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-06-07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
(10) UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29.
(11) COM(2020)0381.
(12) Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R., «Lufenuron induces reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses», Επιστημονικές μελέτες, 2020: 10:19544, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/
(13) Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., Meyer, A., «Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil», International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014, 27(3), σ. 474-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/


Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της flonicamid
PDF 162kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acequinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis στέλεχος IAB/BS03, emamectin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox και oxathiapiprolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D063854/04 – 2021/2608(RPS))
P9_TA(2021)0133B9-0222/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acequinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis στέλεχος IAB/BS03, emamectin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox και oxathiapiprolin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D063854/04),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), ιδίως δε το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε, στις 18 Φεβρουαρίου 2020, η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(2),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 27 Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε στις 2 Αυγούστου 2019(3),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την EFSA στις 17 Αυγούστου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018(4),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που εκδόθηκε από την EFSA στις 29 Αυγούστου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που εκδόθηκαν από την EFSA στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκαν στις 7 Μαΐου 2010(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε στις 5 Ιουνίου 2013(7) η Επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων»(9) προωθεί την «παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα σύμφωνα με τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής και τους ΣΒΑ»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία flonicamid είναι ένα επιλεκτικό, συστημικό εντομοκτόνο που διαταράσσει τη διατροφή, τις κινήσεις και άλλες συμπεριφορές των εντόμων, με αποτέλεσμα αυτά να λιμοκτονούν, να αφυδατώνονται και εν τέλει να εξοντώνονται(10)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος έγκρισης της flonicamid ως δραστικής ουσίας έχει παραταθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2069 της Επιτροπής(11)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότησή της της 5ης Ιουνίου 2013(12), η Επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων περιγράφει τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε αρουραίους που είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση του βάρους του πλακούντα, καθυστερημένο άνοιγμα του κόλπου, μείωση του βάρους της μήτρας και των ωοθηκών, μείωση των επιπέδων οιστραδιόλης και αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), αλλά θεωρεί ότι δεν σχετίζονται ή δεν είναι συναφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια αρχή της Δανίας παρατηρεί «σαφείς επιπτώσεις στις σπλαχνικές δυσπλασίες που εκδηλώνονται σε δόσεις μη τοξικές για τη μητέρα στα κουνέλια»(13)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (εφεξής EPA) στην προκαταρκτική απόφασή της, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την επανεξέταση της καταχώρισης της ουσίας flonicamid (υπόθεση αριθ. 7436), διαπιστώνει ότι «δεν ήταν δυνατή η διενέργεια λεπτομερέστερης αξιολόγησης κινδύνου για τις μέλισσες χωρίς δεδομένα για τους επικονιαστές ανώτερης βαθμίδας», ότι «η διαθέσιμη μελέτη οξείας τοξικότητας από το στόμα βαθμίδας Ι δεν επαρκεί για ποσοτική χρήση, ενώ δεν υπάρχουν επί του παρόντος μελέτες για τους επικονιαστές των βαθμίδων ΙΙ και III όσον αφορά την ουσία flonicamid» και ότι «τα δεδομένα για την οξεία τοξικότητα από το στόμα δεν ήταν κατάλληλα για την ποσοτική χρήση, και οι μελέτες για τους επικονιαστές των βαθμίδων ΙΙ και ΙΙΙ δεν είναι διαθέσιμες για την ουσία flonicamid αυτή τη στιγμή» και ότι «εξακολουθούν να μην πληρούνται οι απαιτήσεις για τον έλεγχο οξείας τοξικότητας από το στόμα ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα για τις μέλισσες για τις βαθμίδες ΙΙ και ΙΙΙ (ήτοι δοκιμές σε συνθήκες προσομοίωσης και σε φυσικές συνθήκες)»(14)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Xavier Becerra, σε γνωμοδότησή που εξέδωσε στις 2 Νοεμβρίου 2020(15) σχετικά με την προτεινόμενη προκαταρκτική απόφαση επανεξέτασης της καταχώρισης της ουσίας flonicamid, παρουσιάζεται επικριτικός καθώς θεωρεί ότι η EPA δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να περιγράψει τους κινδύνους που ενέχει η ουσία flonicamid για τους επικονιαστές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παραπέμποντας στην εκτίμηση οικολογικού κινδύνου της EPA, ο Γενικός Εισαγγελέας διευκρινίζει ότι μια νέα μακροχρόνια μελέτη για τις ενήλικες μέλισσες περιλάμβανε μια παρατεταμένη περίοδο παρατήρησης με σκοπό την ανίχνευση της καθυστερημένης τοξικότητας της ουσίας flonicamid, καθώς η επίδραση συχνά παρατηρείται πολλές ημέρες αργότερα, μετά την εξόντωση των εντόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η ουσία flonicamid είναι εξαιρετικά τοξική για τις ενήλικες μέλισσες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα πορίσματα αυτά, η EPA διαπίστωσε ότι, για τις καταχωρισμένες χρήσεις της flonicamid, οι μέλισσες εκτίθενται σε δόση της εν λόγω δραστικής ουσίας 17 έως 51 φορές υψηλότερη από τη δόση που προκαλεί σημαντική βλάβη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θνησιμότητα συνέχισε να αυξάνεται, ανάλογα με τη δόση, σε όλες τις συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν στις δοκιμές κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου παρατήρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός θνησιμότητας, όσον αφορά το σκέλος της μελέτης για την ουσία flonicamid, δεν σταθεροποιήθηκε μέχρι το τέλος της παρατεταμένης περιόδου παρατήρησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η αρχή της προφύλαξης ορίζεται ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 168 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/128/ΕΚ έχει ως στόχο την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στην Ένωση, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και με την προώθηση της χρήσης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις, αντί των γεωργικών φαρμάκων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων (ΑΟΚ) πρέπει να συνεκτιμώνται οι σωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις, και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν επειγόντως κατάλληλες μέθοδοι για την αξιολόγηση αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, τα ΑΟΚ για την ουσία flonicamid θα αυξηθούν από 0,03 mg/kg, που αντιστοιχεί στο τρέχον όριο ανίχνευσης, σε 0,7 mg/kg για τις φράουλες, σε 1 mg/kg για τα βατόμουρα και τα σμέουρα, σε 0,7 mg/kg για τους καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς, τα μούρα, τον αζαρόλο/μεσογειακά μούσμουλα, τους καρπούς κουφοξυλιάς και για άλλα μικρά φρούτα και μούρα, σε 0,8 mg/kg για τα μύρτιλα, τα κράνα, τα φραγκοστάφυλα και τα πράσινα φραγκοστάφυλα, σε 0,03 mg/kg για ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εν γένει, σε 0,6 mg/kg για τα ραπανάκια, σε 0,07 mg/kg για τα μαρούλια και άλλα πράσινα λαχανικά για σαλάτα και σε 0,8 mg/kg για τα όσπρια·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν συνάδει με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005·

3.  αναγνωρίζει ότι η EFSA επεξεργάζεται μεθόδους για την αξιολόγηση των σωρευτικών κινδύνων, αλλά σημειώνει επίσης ότι το πρόβλημα της αξιολόγησης των σωρευτικών επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων και των καταλοίπων είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από την EFSA και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ως απολύτως επείγον·

4.  συνιστά το ανώτατο όριο καταλοίπων για την ουσία flonicamid να παραμείνει στα 0,03 mg/kg·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(3) «EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries» (Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία flonicamid σε φράουλες και άλλα μούρα), EFSA Journal 2019· 17 (7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) «EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various crops» (Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία flonicamid σε διάφορες καλλιέργειες), EFSA Journal 2018·16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5410
(5) «EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops, EFSA Journal 2018;16(9):5414» (Αιτιολογημένη γνώμη της EFSA σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία flonicamid σε σκαλιστικά φυτά), EFSA Journal 2018· 16 (9):5414, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5414
(6) EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (Συμπεράσματα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας flonicamid), EFSA Journal 2010· 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(7) «Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid», (Γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων, της 5ης Ιουνίου 2013, που προτείνει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας flonicamid σε επίπεδο ΕΕ), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(8) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(9) COM(2020)0381.
(10) https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041
(11) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2069 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών flonicamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam και proquinazid (ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 51).
(12) Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων της 5ης Ιουνίου 2013 που προτείνει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας flonicamid σε επίπεδο ΕΕ), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(13) Annex 2 to opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Παράρτημα 2 της γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων της 5ης Ιουνίου 2013 που προτείνει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση της ουσίας flonicamid σε επίπεδο ΕΕ), https://echa.europa.eu/documents/10162/1e59e8be-0905-5fc1-8e76-a35628fa5833
(14) Αριθμός πινακίου EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041, σ. 13 και σ. 18.
(15) https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment%‌20Letter.pdf


Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων
PDF 122kWORD 45k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων (C(2021)01603 – 2021/2616(DEA))
P9_TA(2021)0134B9-0226/2021

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων (C(2021)01603),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 9 Μαρτίου 2021 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Απριλίου 2021 επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση(1), και ιδίως το άρθρο 23β και το άρθρο 121α παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(2), και ιδίως το άρθρο 16α παράγραφος 3 και το άρθρο 87β παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 27 Απριλίου 2021,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της Επιτροπής(3) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, η Επιτροπή έχει εγκρίνει ορισμένα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διασφαλιστεί η συνεχής αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων εμβολίων κατά της COVID-19, ενδέχεται να είναι αναγκαία η τροποποίησή τους με τρόπους που συνεπάγονται αλλαγή της σύνθεσής τους, ώστε να προστατεύουν από νέα ή πολλαπλώς παραλλαγμένα στελέχη είτε στο πλαίσιο της πανδημίας είτε υπό άλλες συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της, της 17ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Εκκολαπτήριο HERA: Αντιμετωπίζουμε προληπτικά και από κοινού την απειλή των παραλλαγών COVID-19»(4), η Επιτροπή ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια κατάσταση όπου ενδέχεται νέες παραλλαγές του ιού της COVID-19 να έχουν δυνητικά αντίκτυπο στην καταπολέμηση της τρέχουσας πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα περιλάμβαναν την τροποποίηση της τρέχουσας κανονιστικής διαδικασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία έγκριση εμβολίων προσαρμοσμένων για την αντιμετώπιση των νέων παραλλαγών της COVID-19·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαβίβασε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό στο Κοινοβούλιο στις 24 Μαρτίου 2021, οπότε και ξεκίνησε η τρίμηνη περίοδος ελέγχου για να διατυπώσει αντίρρηση το Κοινοβούλιο στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση και προσωρινά, να κάνει δεκτή τροποποίηση των όρων μιας άδειας κυκλοφορίας για εμβόλιο κατά της ανθρώπινης γρίπης ή εμβόλιο κατά ανθρώπινου κορονοϊού αν λείπουν ορισμένα φαρμακευτικά, μη κλινικά ή κλινικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι αν η τροποποίηση αυτή γίνει δεκτή, ο κάτοχος υποβάλλει τα φαρμακευτικά, μη κλινικά και κλινικά στοιχεία που λείπουν εντός προθεσμίας που ορίζεται από την οικεία αρχή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής θα επιτρέπει την ανάλυση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλλει ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας με βάση ένα αρχικό σύνολο δεδομένων, το οποίο θα συμπληρώνεται με πρόσθετα δεδομένα από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας μετά την έγκριση, με αποτέλεσμα να καταστεί απλούστερη και ευκολότερη η ρυθμιστική διαδικασία τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο και για τους φορείς ανάπτυξης εμβολίων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ έως τις 26 Απριλίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ανάπτυξης εμβολίων, οι οποίοι αρχίζουν να προετοιμάζουν τα εμβόλιά τους κατά παραλλαγών της COVID-19, καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές, είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως το προσαρμοσμένο σύστημα·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
(2) ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 7).
(4) COM(2021)0078.


Πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον τομέα των φυτών, των ζωών, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) 2021-2027 ***II
PDF 119kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))
P9_TA(2021)0135A9-0142/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14281/1/2020 – C9‑0133/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0441),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A9-0142/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 40.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 259.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) 2021-2027 ***II
PDF 118kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
P9_TA(2021)0136A9-0140/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05532/1/2021 – C9-0139/2021),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

—  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (COM(2021)0196),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0380),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A9-0140/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 82.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 239.
(3) ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 300.


Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027 ***II
PDF 122kWORD 44k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
P9_TA(2021)0137A9-0144/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06833/1/2020 – C9‑0144/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0383),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9‑0144/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του σκέλους «Αξίες της Ένωσης» το 2021

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, οι συννομοθέτες συμφωνούν ότι το σκέλος «Αξίες της Ένωσης» του προγράμματος «Ιθαγένεια, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» θα πρέπει να διαθέτει σημαντική χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι συννομοθέτες καλούν την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, ιδίως για την αξιολόγηση της χρήσης μέσων ευελιξίας στο νομικό πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021, σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργοποίησης που ορίζονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 178.
(2) ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 196.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***II
PDF 119kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 (06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
P9_TA(2021)0138A9-0146/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06834/1/2020 – C9-0138/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0384),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0146/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 178.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.


Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης 2021-2027 και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***II
PDF 119kWORD 44k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (14312/1/2020 – C9-0140/2021 – 2018/0236(COD))
P9_TA(2021)0139A9-0141/2021

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14312/1/2020 – C9‑0140/2021),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0447),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0141/2021),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 51.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 365.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.4.2019, P8_TA(2019)0402.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου