Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0037M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0235/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0235/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0400

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 166kWORD 50k
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας (ψήφισμα)
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06566/2021),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (06380/2021),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0073/2020),

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων(2),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 5ης Οκτωβρίου 2021(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την πρόληψη της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξης της Οτάβα για τη δημιουργία του Αρκτικού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 31ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Αυγούστου 2019 με τίτλο «Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland» (Μελέτη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0235/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς στόχους βιωσιμότητας του πράσινου συμφώνου για την Ευρώπη και των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), συγκεκριμένα του ΣΒΑ 14 σχετικά με την προστασία των πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους θαλάσσιους πόρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 62 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο ορίζει ότι ένα παράκτιο κράτος πρέπει να επιτρέπει, μέσω συμφωνιών και ρυθμίσεων, σε άλλα κράτη την εκμετάλλευση των πλεονασμάτων των επιτρεπόμενων αλιευμάτων («πλεόνασμα»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία για την πρόληψη της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εμπορική αλιεία για περίοδο 16 ετών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γροιλανδία, μέσω της Δανίας, είναι μέλη των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) NEAFC και NAFO·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί στενές σχέσεις με τη Γροιλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γροιλανδία ανήκει στις υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ΕΕ και η Γροιλανδία έχουν συνάψει συμπράξεις στον τομέα της αλιείας από το 1984·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, το οποίο συνδέει τους προτιμησιακούς δασμούς των αλιευτικών προϊόντων καταγωγής Γροιλανδίας στην ευρωπαϊκή αγορά με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών σκαφών στις αλιευτικές ζώνες της Γροιλανδίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός χαρακτήρας αυτής της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) σημαίνει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες αποτελούν αντικείμενο ετήσιας διαπραγμάτευσης και ότι επιτρέπει τη μεταφορά ποσοστώσεων με τη Νορβηγία και τις Νήσους Φερόες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προηγούμενου πρωτοκόλλου και την εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία κατέληγε στη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας και ενός νέου πρωτοκόλλου με καλύτερη συσχέτιση μεταξύ αλιευτικών δυνατοτήτων και επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, μεγαλύτερη ευελιξία για τα αλιεύματα, 6ετή ισχύ του πρωτοκόλλου και μειωμένη ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας ΣΣΒΑ με τη Γροιλανδία για τα ευρωπαϊκά σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Γροιλανδίας και για τους στόλους των κρατών μελών που επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από τη συμφωνία και τις μεταφορές ποσοστώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία και το νέο πρωτόκολλο επιτρέπουν σε 12 ευρωπαϊκά σκάφη την εκμετάλλευση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της Γροιλανδίας για οκτώ είδη (γάδο, πελαγικό κοκκινόψαρο, βενθοπελαγικό κοκκινόψαρο, ιππόγλωσσα Γροιλανδίας, γαρίδα της Αρκτικής, γρεναδιέρο, καπελάνο και σκουμπρί) για μια περίοδο 4 ετών με δυνατότητα παράτασης για 2 ακόμη έτη, με ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 16 521 754 EUR εκ των οποίων 2 931 000 EUR διοχετεύονται στη στήριξη και την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα της Γροιλανδίας·

Προηγούμενη συμφωνία και πρωτόκολλο

1.  επισημαίνει τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την άποψη των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού στόλου στα ύδατα της Γροιλανδίας, τόσο για τον γροιλανδικό όσο και για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) που καθόρισε η Γροιλανδία για διάφορα αποθέματα που περιέχονταν στο προηγούμενο πρωτόκολλο υπερέβησαν τα επίπεδα που ορίστηκαν στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις· υπογραμμίζει ότι η ποσόστωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις αλιευτικές δυνατότητες αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μέρος μόνο·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η χρηματική αντιπαροχή για τον τομέα της Γροιλανδίας χρησιμοποιείται από τις γροιλανδικές αρχές για σκοπούς διοίκησης, ελέγχου ή επιστημονικής έρευνας·

4.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την έλλειψη των επιστημονικών δεδομένων που απαιτούνται για την κατάρτιση ακριβών εκτιμήσεων των επιπέδων των αποθεμάτων·

Νέα συμφωνία και πρωτόκολλο

5.  σημειώνει τον περίπλοκο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και το πλαίσιό τους, το οποίο επηρεάστηκε από την παράλληλη διαπραγμάτευση της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και από την αβεβαιότητα που απέρρεε από αυτήν καθώς και από τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής της Γροιλανδίας· υπενθυμίζει ότι η αρχική θέση της Γροιλανδίας στις διαπραγματεύσεις αυτές ήταν η μείωση των ποσοστώσεων των ευρωπαϊκών σκαφών κατά 30 %· σημειώνει ότι η εν λόγω πρόταση για μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων υπαγορεύθηκε από την επιθυμία της Γροιλανδίας να αναπτύξει περαιτέρω τον αλιευτικό της τομέα·

6.  επισημαίνει τη μείωση των ποσοστώσεων κατά 5 % κατά μέσο όρο σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης έχασαν σχεδόν 4 μήνες προτού τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή η συμφωνία, η οποία υπεγράφη μόλις στις 22 Απριλίου 2021 λόγω των εκλογών στη Γροιλανδία και της ανάγκης να σχηματιστεί κυβέρνηση·

8.  σημειώνει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες για το σκουμπρί εξαρτώνται από τη συμμετοχή των παράκτιων κρατών ως συμβαλλόμενων μερών στη συμφωνία παράκτιων κρατών για τη διαχείριση του σκουμπριού και ότι οι αλιευτικές δυνατότητες για το κοκκινόψαρο πρέπει να συμμορφώνονται με τη συμφωνία διαχείρισης και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στην NEAFC·

9.  παρατηρεί ότι 600 τόνοι παρεμπιπτόντων αλιευμάτων αναφέρονται στο πρωτόκολλο, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο· επισημαίνει ότι όλα τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων, πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται ανά είδος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Γροιλανδίας·

10.  εκφράζει ικανοποίηση για τους στόχους βιωσιμότητας της συμφωνίας και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διάρκεια των 4+ 2 ετών και για την αβεβαιότητα της παράτασης του πρωτοκόλλου μετά τα 4 έτη, γεγονός που ενδέχεται να συνιστά έλλειψη προβολής για τα ευρωπαϊκά σκάφη·

12.  σημειώνει ότι η χρηματική αντιστάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο, ότι το μερίδιο που διατίθεται για την τομεακή στήριξη παραμένει το ίδιο και ότι οι τιμές αναφοράς για τις άδειες αλιείας των πλοιοκτητών αυξήθηκαν.

Η Γροιλανδία ως στρατηγικός παράγοντας στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική

13.  επισημαίνει ότι το Brexit έχει αποσταθεροποιήσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών του Βορείου Ατλαντικού·

14.  δηλώνει ότι η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ και οι επιπτώσεις της στον αλιευτικό τομέα στη Βόρεια Θάλασσα και τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την παραποίηση της κατανομής των ποσοστώσεων στις συμφωνίες με τις βόρειες χώρες, αλλά θα πρέπει να τηρηθεί η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως έχει εξελιχθεί ιστορικά, πάντοτε με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές·

15.  υπενθυμίζει τη γεωστρατηγική κατάσταση της Γροιλανδίας στην περιοχή της Αρκτικής· τονίζει τη σημασία των σχέσεων με τη Γροιλανδία στο πλαίσιο μιας στρατηγικής της Ένωσης για την Αρκτική και στην καταπολέμηση και την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό·

Συστάσεις και αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16.  συνιστά και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

   α) να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·
   β) να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της συμβάλλει στον μετριασμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ότι επιτρέπει την προσαρμογή στις αυξανόμενες επιπτώσεις της, στη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του πράσινου συμφώνου, καθώς και ότι ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ΚΑΠ·
   γ) να διασφαλίσει την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης σε αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο τρέχουσας εκμετάλλευσης και σε αποθέματα-στόχους, όπως ο γάδος, το κοκκινόψαρο και η ιππογλώσσα Γροιλανδίας·
   δ) να βελτιώσει τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων και τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου με τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τομεακή στήριξη, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων που αλιεύονται από την Ένωση, και να διασφαλίσει ότι οι ποσοστώσεις που χορηγούνται στα ευρωπαϊκά σκάφη αντιστοιχούν στα «πλεονάσματα»·
   ε) να διασφαλίσει βελτιώσεις στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των στόλων και την αλιευτική δράση των στόλων αυτοσιτιστικής αλιείας και των στόλων αλιείας μικρής κλίμακας της Γροιλανδίας·
   στ) να διασφαλίσει εντός τεσσάρων ετών την παράταση του πρωτοκόλλου κατά 2 έτη και την καταβολή κάθε προσπάθειας προκειμένου τα ευρωπαϊκά σκάφη να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στα ύδατα της Γροιλανδίας σε μόνιμη βάση·
   ζ) να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ετήσιος καθορισμός των ποσοστώσεων να μην οδηγεί σε μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, εκτός εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη μείωσής τους·
   η) να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων που οφείλονται στην καθυστέρηση της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας στο 2022 σύμφωνα με τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις·
   θ) να ενθαρρύνει τη Γροιλανδία να υπογράψει τη συμφωνία των παράκτιων κρατών για τη διαχείριση του σκουμπριού·
   ι) να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απώλεια αλιευτικών διχτυών, στη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στα ευπαθή είδη, στην καταγραφή των οικοτόπων και στην παρεμπίπτουσα αλιεία θαλάσσιων πτηνών κατά το ψάρεμα, ιδίως στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης·
   ια) να βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ της ΣΣΒΑ ΕΕ-Γροιλανδίας και της απόφασης υπερπόντιας σύνδεσης·
   ιβ) να βελτιώσει την προβολή και τη διαφάνεια μεταξύ των διαφόρων διεθνών μέσων για τη διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή, όπως οι ΠΟΔΑ και οι συμφωνίες των παράκτιων κρατών για τη διαχείριση ορισμένων αποθεμάτων· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικών συστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη σημασία της βελτίωσης των διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων στις ΠΟΔΑ και των κανόνων αλίευσης·
   ιγ) να ξεκινήσει μια διαδικασία μακροπρόθεσμου προβληματισμού για την επισημοποίηση των σχέσεων με τους εταίρους μας στην περιοχή και για τη μείωση της αστάθειας που δημιουργείται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον τομέα της αλιείας·
   ιδ) να ξεκινήσει μια διαδικασία μακροπρόθεσμου προβληματισμού για τη σύνδεση της ΣΣΒΑ με τη Γροιλανδία με τις συμφωνίες αλιείας με τη Νορβηγία και ιδιαίτερα για την αλληλεξάρτησή τους·
   ιε) να ληφθεί πλήρως υπόψη η ΣΣΒΑ όταν η ΕΕ καθορίσει τη γεωστρατηγική θέση της στον Αρκτικό Ωκεανό·

o
o   o

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα κοινοβούλια της Γροιλανδίας και της Δανίας.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0399.
(4) ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 698.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου