Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0037M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0235/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0235/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/10/2021 - 9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0400

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 44k
Tiistai 5. lokakuuta 2021 - Strasbourg
EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma)
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 5. lokakuuta 2021 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Grönlannin hallituksen ja Tanskan hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06566/2021),

–  ottaa huomioon esityksen Euroopan unionin sekä Grönlannin hallituksen ja Tanskan hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä (06380/2021),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0073/2020),

–  ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013(1) II osaston,

–  ottaa huomioon ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista 12. joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403(2),

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 2021 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(3) esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 62 artiklan,

–  ottaa huomioon Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (OSPAR),

–  ottaa huomioon sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemistä Pohjoisen jäämeren keskiosassa koskevan sopimuksen,

–  ottaa huomioon pöytäkirjan (N:o 34) Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä,

–  ottaa huomioon Arktisen neuvoston perustamisesta annetun Ottawan julistuksen,

–  ottaa huomioon 31. tammikuuta 2019 esittämänsä kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”)(4),

–  ottaa huomioon 9. elokuuta 2019 julkaistun raportin ”Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland” (Euroopan unionin ja Grönlannin välisen kalastuskumppanuussopimuksen ennakko- ja jälkiarviointitutkimus),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0235/2021),

A.  ottaa huomioon, että EU on asettanut kestävyystavoitteita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n biodiversiteettistrategiassa sekä Pellolta pöytään -strategiassa ja tehnyt kansainvälisiä sitoumuksia, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti meriluonnonvarojen ja meriympäristön suojelua koskevan tavoitteen 14, saavuttaminen;

B.  ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksen meriekosysteemeihin ja meriluonnonvaroihin;

C.  ottaa huomioon, että YK:n merioikeusyleissopimuksen 62 artiklassa määrätään, että rantavaltion tulee sopimuksin tai muunlaisin järjestelyin päästää muut valtiot pyytämään sallitun saaliin ylijäämää;

D.  ottaa huomioon, että sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemistä Pohjoisen jäämeren keskiosassa koskevassa sopimuksessa kielletään kaupallinen kalastus alueella 16 vuodeksi;

E.  ottaa huomioon, että EU ja Grönlanti Tanskan kautta kuuluvat alueellisiin kalastuksenhoitojärjestöihin NEAFC ja NAFO;

F.  ottaa huomioon, että EU:lla on läheiset suhteet Grönlantiin; ottaa huomioon, että Grönlanti kuuluu EU:hun assosioituneisiin merentakaisiin maihin ja alueisiin ja että EU:n ja Grönlannin välisiä kalastuskumppanuuksia on ollut olemassa vuodesta 1984 lähtien;

G.  ottaa huomioon, että Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 34) liitetään Grönlannista peräisin oleviin kalastustuotteisiin unionin markkinoilla sovellettavat tullietuudet unionin alusten pääsyyn Grönlannin kalastusalueille;

H.  ottaa huomioon, että tämän kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen erityisluonne merkitsee sitä, että kalastusmahdollisuuksista neuvotellaan vuosittain ja että se mahdollistaa kiintiöiden siirrot Norjan ja Färsaarten kanssa;

I.  ottaa huomioon, että edellisen pöytäkirjan jälkiarviointi ja ennakkoarviointi johtivat neuvotteluihin uudesta sopimuksesta ja uudesta pöytäkirjasta, jotka vastaavat paremmin kalastusmahdollisuuksia ja tieteellisiä lausuntoja ja joissa määrätään saaliita koskevasta suuremmasta joustavuudesta ja pienemmästä sivusaaliskiintiöstä, sekä neuvotteluihin pöytäkirjan kuuden vuoden voimassaoloajasta;

J.  ottaa huomioon, että Grönlannin kanssa tehty kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus on tärkeä Grönlannin vesillä kalastaville EU:n aluksille ja jäsenvaltioiden laivastoille, jotka hyötyvät suoraan tai välillisesti sopimuksesta ja siinä määrätyistä kiintiöiden siirroista;

K.  ottaa huomioon, että uuden sopimuksen ja pöytäkirjan mukaan 12 EU:n alusta voi käyttää kalastusmahdollisuuksia Grönlannin vesillä kahdeksan lajin osalta (turska, punasimpun pelaginen kanta, punasimpun pohjakalakanta, grönlanninpallas, pohjankatkarapu, lestikala, villakuore ja makrilli) neljän vuoden ajan ja tämä ajanjakso voidaan uusia kahdeksi vuodeksi edellyttäen, että EU maksaa 16 521 754 euron vuotuisen taloudellisen korvauksen, josta 2 931 000 euroa on varattu Grönlannin kalastusalan tukemiseen ja kehittämiseen;

Edellinen sopimus ja pöytäkirja

1.  panee merkille, että molempien osapuolten kalastusala hyötyi edellisestä sopimuksesta sosioekonomisesta näkökulmasta, sillä EU:n laivaston kalastustoiminta Grönlannin vesillä loi suoraan ja välillisesti työpaikkoja ja tuotti bruttoarvonlisäystä;

2.  pitää huolestuttavana, että Grönlannin useiden edellisessä pöytäkirjassa lueteltujen kalakantojen osalta vahvistamat suurimmat sallitut saaliit ylittivät tieteelliset lausunnot; korostaa, että EU:n osuus näistä kalastusmahdollisuuksista on suhteellisen pieni;

3.  on tyytyväinen siihen, että Grönlannin viranomaiset käyttävät Grönlannin alakohtaista taloudellista tukea hallintoon, valvontaan ja tieteelliseen tutkimukseen;

4.  on kuitenkin huolissaan siitä, että kalakantoja koskevien tarkkojen arvioiden laatimiseksi tarvittavat tieteelliset tiedot ovat puutteellisia;

Uusi sopimus ja pöytäkirja

5.  panee merkille neuvottelujen monimutkaisuuden ja hankalat olosuhteet, joissa ne käytiin, sillä samanaikaisesti käytiin neuvotteluja sopimuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mikä aiheutti epävarmuutta, ja Grönlannilla oli ratkaistavanaan joitakin sisäpoliittisia haasteita; palauttaa mieliin, että Grönlannin lähtökohtana näissä neuvotteluissa oli EU:n alusten kiintiöiden vähentäminen 30 prosentilla; panee merkille, että tämä kalastusmahdollisuuksien vähentämistä koskeva ehdotus perustui Grönlannin haluun kehittää edelleen kalastusalaansa;

6.  panee merkille kiintiöiden keskimääräisen viiden prosentin vähennyksen edelliseen pöytäkirjaan verrattuna;

7.  pitää valitettavana, että EU:n toimijat eivät voineet kalastaa Grönlannin vesillä lähes neljään kuukauteen ennen sopimuksen väliaikaista soveltamista, sillä sopimus allekirjoitettiin vasta 22. huhtikuuta 2021 Grönlannin vaalien ja hallituksen muodostamisen vuoksi;

8.  toteaa, että makrillin kalastusmahdollisuudet ovat riippuvaisia rannikkovaltioiden osallistumisesta makrillin hoitoa koskevan rannikkovaltioiden sopimuksen allekirjoittajina ja että punasimpun kalastusmahdollisuuksien on oltava hoitosopimuksen ja NEAFC:n tasolla tehtyjen päätösten mukaisia;

9.  panee merkille, että pöytäkirjassa mainitaan 600 tonnia sivusaaliita, mikä merkitsee huomattavaa vähennystä edelliseen pöytäkirjaan verrattuna; korostaa, että kaikki saaliit, mukaan lukien sivusaaliit ja poisheitetyt saaliit, on kirjattava ja ilmoitettava lajeittain Grönlannin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

10.  pitää myönteisinä sopimuksen kestävyystavoitteita sekä osapuolten yhteistyötä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnassa;

11.  pitää huolestuttavina 4 + 2 vuoden kestoa sekä epävarmuutta, joka liittyy pöytäkirjan uusimiseen ensimmäisten neljän vuoden jälkeen, mikä saattaa tehdä tilanteesta epäselvän EU:n alusten kannalta;

12.  toteaa, että unionin taloudellinen korvaus on suurempi kuin edellisessä pöytäkirjassa, että alakohtaisen tuen osuus pysyy samana ja että alusten omistajien kalastuslupien viitehinnat ovat korkeammat;

Grönlanti strategisena toimijana Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella

13.  panee merkille, että brexit on horjuttanut Pohjois-Atlantin alueen maiden välisiä suhteita;

14.   toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU:sta ja sen seurauksia kalastukselle Pohjanmerellä ja Koillis-Atlantilla ei saisi käyttää väärin kiintiöiden jakamisen manipulointiin pohjoisissa sopimuksissa vaan sen sijaan olisi kunnioitettava ajan kuluessa kehittynyttä kalastusmahdollisuuksien jakamista, joka perustuu aina parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin tietoihin ja lausuntoihin;

15.  muistuttaa Grönlannin geostrategisesta asemasta arktisella alueella; korostaa suhteiden merkitystä Grönlannin kanssa osana arktista aluetta koskevaa EU:n strategiaa ja pyrittäessä estämään sääntelemätön aavan meren kalastus Pohjoisen jäämeren keskiosassa;

Suositukset ja pyynnöt komissiolle

16.  suosittaa komissiolle ja pyytää, että

   a) se tiedottaa Euroopan parlamentille sopimuksen ja pöytäkirjan täytäntöönpanosta;
   b) se varmistaa, että sopimuksen ja sen pöytäkirjan täytäntöönpano auttaa hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja mahdollistaa sopeutumisen sen kasvaviin vaikutuksiin, edistää biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja ennallistamista sekä vihreän kehityksen ohjelman kestävyystavoitteiden saavuttamista ja että se on yhdenmukainen YKP:n tavoitteiden kanssa;
   c) se varmistaa ennalta varautuvan lähestymistavan soveltamisen nykyisin hyödynnettäviin ja kohteena oleviin kantoihin, kuten turskaan, punasimppuun ja grönlanninpallakseen;
   d) se parantaa tietojen keruuta ja analysointia sekä valvonnan ajantasaistamista alakohtaiseen tukeen osoitetulla unionin rahoitusosuudella, jotta varmistetaan unionin pyytämien kalakantojen kestävä hoito ja taataan, että EU:n aluksille myönnetyt kiintiöt vastaavat ylijäämäkantoja;
   e) se varmistaa, että Grönlannin kotitarvekalastusta ja pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastuslaivastojen kokoa ja pyyntiponnistusta koskevia käytettävissä olevia tietoja parannetaan;
   f) se varmistaa, että pöytäkirja uusitaan neljän vuoden kuluttua kahden vuoden ajaksi, ja pyrkii varmistamaan, että eurooppalaiset alukset voivat jatkaa toimintaansa pysyvästi Grönlannin vesillä;
   g) se pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, ettei kiintiöiden vuosittainen vahvistaminen johda pöytäkirjassa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien vähenemiseen, paitsi jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että niitä on ehdottomasti vähennettävä;
   h) se siirtää sopimuksen väliaikaisen soveltamisen viivästymisen vuoksi käyttämättä jääneet kiintiöt kokonaan tai osittain vuoteen 2022 parhaiden tieteellisten lausuntojen mukaisesti;
   i) se kehottaa Grönlantia allekirjoittamaan sopimuksen makrillien hallinnointia koskevasta rantavaltioiden yhteisjärjestelystä;
   j) se varmistaa, että erityishuomiota kiinnitetään kadonneisiin kalaverkkoihin, merien roskien keräämiseen, meriekosysteemeihin ja haavoittuviin lajeihin, elinympäristöjen luokitteluun ja lintujen joutumiseen sivusaaliiksi, erityisesti alakohtaisen tuen avulla;
   k) se parantaa EU:n ja Grönlannin välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja MMA-assosiaatiopäätöksen välistä yhteyttä;
   l) se lisää alueen kalakantojen hoitoa koskevien kansainvälisten välineiden, kuten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ja tiettyjen kalakantojen hoitoa koskevien rannikkovaltioiden sopimusten, selkeyttä ja niiden välistä avoimuutta ja korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää noudattaa tieteellisiä suosituksia, ilmastonmuutoksen vaikutukset mukaan lukien, sekä parantaa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen päätöksentekoprosesseja, pyyntisäännöt mukaan lukien;
   m) se käynnistää pitkän aikavälin pohdinnan suhteiden virallistamiseksi alueen kumppaneihin ja Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen aiheuttaman epävakauden vähentämiseksi erityisesti kalastuksen alalla;
   n) se käynnistää pitkän aikavälin keskustelun Grönlannin kanssa tehdyn kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja Norjan kanssa tehtyjen kalastussopimusten välisestä yhteydestä, mukaan lukien niiden keskinäinen riippuvuus;
   o) se ottaa kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täysimääräisesti huomioon määrittäessään EU:n geostrategista asemaa Pohjoisella jäämerellä;

o
o   o

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Grönlannin ja Tanskan hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0399.
(4) EUVL C 411, 27.11.2020, s. 698.

Päivitetty viimeksi: 16. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö