Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0037M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0235/2021

Ingivna texter :

A9-0235/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0400

Antagna texter
PDF 147kWORD 48k
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg
Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark (resolution)
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 5 oktober 2021 med ett förslag till resolution om utkastet till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06566/2021),

–  med beaktande av partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (06380/2021),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 och artikel 218.6 andra stycket a) led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0073/2020),

–  med beaktande av avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor(2),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021(3) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 62 i FN:s havsrättskonvention,

–  med beaktande av konventionen från Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC),

–  med beaktande av konventionen från Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo),

–  med beaktande av konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Ospar),

–  med beaktande av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet,

–  med beaktande av protokollet (nr 34) om en särskild ordning för Grönland,

–  med beaktande av Ottawadeklarationen om inrättande av Arktiska rådet,

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 31 januari 2019 om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)(4),

–  med beaktande av rapporten av den 9 augusti 2019 Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland (förhands- och efterhandsbedömningen av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Grönland),

–  med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0235/2021), och av följande skäl:

A.  I den europeiska gröna given, EU:s strategier för biologisk mångfald 2030 och från jord till bord-strategin fastställs EU:s hållbarhetsmål, och EU har gjort internationella åtaganden, bland annat när det gäller genomförandet av målen för hållbar utveckling, särskilt mål 14 om skydd av resurser och den marina miljön.

B.  Klimatförändringarna har en inverkan på marina ekosystem och resurser.

C.  Enligt artikel 62 i FN:s havsrättskonvention måste en kuststat genom avtal eller överenskommelser tillåta andra stater att utnyttja överskottsfångster.

D.  Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet förbjuder kommersiellt fisk under 16 år.

E.  EU och Grönland, via Danmark, är medlemmar i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna NEAFC och Nafo.

F.  EU upprätthåller nära förbindelser med Grönland, som är ett av de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade med EU, och det har sedan 1984 funnits partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Grönland.

G.  Protokoll nr 34 om en särskild ordning för Grönland kopplar förmånstullarna på den europeiska marknaden för fiskeriprodukter med ursprung i Grönland till europeiska fartygs tillträde till Grönlands fiskezoner.

H.  Den särskilda karaktären hos detta partnerskapsavtal om hållbart fiske innebär att fiskemöjligheterna förhandlas fram årligen och att det möjliggör kvotöverföringar med Norge och Färöarna.

I.  Efterhandsutvärderingen av detta protokoll och förhandsbedömningen ledde till förhandlingar om ett nytt avtal och ett nytt protokoll som ligger mer i linje med fiskemöjligheter och vetenskapliga utlåtanden, ger större flexibilitet för fångsterna och har en reducerad kvot för bifångster, och till förhandlingar om en sexårig giltighetstid för protokollet.

J.  Partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Grönland är viktigt för europeiska fartyg som fiskar i grönländska vatten och för de medlemsstaters flottor som direkt eller indirekt gynnas av avtalet och kvotöverföringar.

K.  Det nya avtalet och protokollet gör det möjligt för tolv europeiska fartyg att fiska i grönländska vatten efter åtta arter, nämligen torsk, större kungsfisk, djuphavskungsfisk, liten hälleflundra, nordhavsräka, blå antimora, glyskolja och makrill, under en period på fyra år, som kan förlängas med två år, med en årlig ekonomisk ersättning från EU på 16 521 754 euro, varav 2 931 000 euro är öronmärkta för stöd till och utveckling av Grönlands fiskerisektor.

Föregående avtal och protokoll

1.  Europaparlamentet noterar de socioekonomiska fördelarna i form av direkt och indirekt sysselsättning och det bruttoförädlingsvärde som genereras av den europeiska flottans verksamhet i grönländska vatten, både för den grönländska och för den europeiska fiskerisektorn.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över att de av Grönland fastställda totala tillåtna fångstmängderna för flera av de bestånd som förtecknas i det föregående protokollet överstiger de vetenskapliga utlåtandena. Parlamentet betonar att EU:s andel av dessa fiskemöjligheter är relativt liten.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att det ekonomiska sektorsbidrag som utbetalas till Grönland används av de grönländska myndigheterna för administration, kontroller eller vetenskaplig forskning.

4.  Europaparlamentet är dock oroat över bristen på vetenskapliga data som behövs för att göra korrekta uppskattningar av beståndsnivåerna.

Det nya avtalet och protokollet

5.  Europaparlamentet noterar förhandlingarnas komplexa karaktär och deras sammanhang, som kännetecknas av parallella förhandlingar om avtalet med Förenade kungariket och av den därav följande osäkerheten, samt av grönländska inrikespolitiska utmaningar. Parlamentet påminner om att Grönlands utgångspunkt i dessa förhandlingar var att minska europeiska fartygs kvoter med 30 %. Parlamentet noterar att detta förslag till minskning av fiskemöjligheterna motiverades av Grönlands önskan att ytterligare utveckla sin fiskerisektor.

6.  Europaparlamentet noterar den genomsnittliga minskningen av kvoterna med 5 % jämfört med det föregående protokollet.

7.  Europaparlamentet beklagar att europeiska aktörer inte kunde fiska i grönländska vatten under nästan fyra månader före den provisoriska tillämpningen av avtalet, som undertecknades först den 22 april 2021 på grund av valet i Grönland och nödvändigheten att bilda en regering.

8.  Europaparlamentet konstaterar att fiskemöjligheterna för makrill är beroende av kuststaternas deltagande som signatärer av kuststaternas avtal om förvaltningen av makrill och att fiskemöjligheterna för kungsfisk måste överensstämma med förvaltningsavtalet och de beslut som fattats i NEAFC.

9.  Europaparlamentet noterar att 600 ton bifångster fastställs i protokollet, vilket är en betydande minskning jämfört med det föregående protokollet. Parlamentet betonar att alla fångster, inklusive bifångster och utkast, ska registreras och rapporteras per art i enlighet med gällande grönländsk lagstiftning.

10.  Europaparlamentet välkomnar avtalets hållbarhetsmål och parternas samarbete i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

11.  Europaparlamentet är bekymrat över varaktigheten på 4 + 2 år och över osäkerheten kring förlängningen av protokollet efter fyra år, vilket kan komma att innebära mindre klarhet för europeiska fartyg.

12.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s ekonomiska ersättning är högre än i det föregående protokollet, att den andel som avsätts för sektorsstöd förblir densamma och att referenspriserna för fartygsägarnas fisketillstånd är högre.

Grönland som strategisk aktör i Nordatlanten och Arktis

13.  Europaparlamentet konstaterar att brexit har destabiliserat förbindelserna mellan länderna i Nordatlanten.

14.   Förenade kungarikets utträde ur EU och de konsekvenser detta får för fisket i Nordsjön och Nordostatlanten bör inte missbrukas för att manipulera kvotfördelningen i de nordliga avtalen, utan i stället bör den historiskt fastställda fördelningen av fiskemöjligheter respekteras och alltid grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga data och råd.

15.  Europaparlamentet påminner om Grönlands geostrategiska läge i den arktiska regionen. Parlamentet betonar vikten av förbindelserna med Grönland inom ramen för en EU‑strategi för Arktis och i kampen mot oreglerat fiske på öppet hav i centrala Arktis.

Rekommendationer och begäranden riktade till kommissionen

16.  Europaparlamentet uttrycker sina rekommendationer och begär att kommissionen

   a) informerar Europaparlamentet om genomförandet av avtalet och protokollet,
   b) säkerställer att genomförandet av avtalet och dess protokoll bidrar till begränsningen av den globala uppvärmningen och möjliggör en anpassningen till dess effekter, till bevarandet och återställandet av den biologiska mångfalden och till hållbarhetsmålen i den gröna given, och står i linje med målen för den gemensamma fiskeripolitiken,
   c) ser till att försiktighetsansatsen tillämpas på målbestånd som för närvarande utnyttjas, såsom torsk, kungsfisk och liten hälleflundra,
   d) förbättrar insamlingen och analysen av data och moderniseringen av kontrollen med hjälp av unionens ekonomiska bidrag för sektorsstöd, i syfte att säkerställa en hållbar förvaltning av de bestånd som fiskas av unionen och för att säkerställa att de kvoter som tilldelas europeiska fartyg motsvarar överskotten,
   e) ser till att de tillgängliga uppgifterna om flottstorlek och fiskeansträngning för Grönlands husbehovsfiske och om småskaliga fiskeflottor förbättras,
   f) ser till att protokollet efter fyra år förlängs med två år och strävar efter att säkerställa att europeiska fartyg får fortsätta att fiska i grönländska vatten på permanent basis,
   g) gör sitt yttersta för att se till att det årliga fastställandet av kvoter inte leder till en minskning av de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, såvida inte vetenskapliga utlåtanden visar att det är absolut nödvändigt att minska dem,
   h) överför, helt eller delvis, de kvoter som inte utnyttjats på grund av förseningen av den provisoriska tillämpningen av avtalet till 2022, i enlighet med bästa vetenskapliga råd,
   i) uppmuntrar Grönland till att underteckna kuststaternas avtal om förvaltningen av makrill,
   j) ser till att särskild uppmärksamhet ägnas förlorade fiskenät, insamling av marint skräp, marina ekosystem, sårbara arter, identifiering av livsmiljöer samt bifångster av fåglar, särskilt inom ramen för sektorsstödet,
   k) förbättrar kopplingen mellan partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Grönland och ULT-beslutet,
   l) förbättrar tydligheten och öppenheten mellan de olika internationella instrumenten för förvaltning av bestånd i regionen, såsom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och kuststaternas avtal om förvaltning av vissa bestånd, och i detta sammanhang betonar vikten av att följa vetenskapliga rekommendationer, inbegripet effekterna av klimatförändringarna, samt av att förbättra beslutsprocesserna i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, inbegripet fångstbestämmelser,
   m) inleder en långsiktig reflektionsprocess för att formalisera förbindelserna med våra partner i regionen och minska den instabilitet som uppkom genom Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen, särskilt på området för fiske,
   n) inleder en långsiktig diskussion om kopplingen mellan partnerskapsavtalet om hållbart fiske med Grönland och fiskeavtalen med Norge, särskilt beroendet mellan dessa,
   o) fullt ut tar hänsyn till partnerskapsavtalet om hållbart fiske när unionens geostrategiska position i Norra ishavet fastställs.

o
o   o

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Grönland och Danmark.

(1) EUT L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) EUT L 347, 28.12.2017, s. 81.
(3) Antagna texter, P9_TA(2021)0399.
(4) EUT C 411, 27.11.2020, s. 698.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy