Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0272/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0272/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0402

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 44k
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της 26ης Νοεμβρίου 2020, ο οποίος καταρτίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία προτείνεται η Verena Ross ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (C9-0369/2021),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0272/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών έληξε στις 31 Μαρτίου 2021·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, το Συμβούλιο πρότεινε τον διορισμό της Verena Ross ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με την Verena Ross, η οποία προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει τον διορισμό της Verena Ross ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(2) ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 105.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου